AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2006"

Transkript

1 AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER april 2007 Der er mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre indgået følgende aftale om redningsberedskabets ordning i perioden Indledning 1. Partierne er af den fælles opfattelse, at et moderne samfund som det danske til stadighed må arbejde for at reducere sårbarheden og øge robustheden for at kunne modstå de nye udfordringer og risici, som samfundet står overfor. Udviklingen i det danske samfund og verdenen i øvrigt har således betydet, at vilkårene for beredskabet har ændret sig. Det gælder i forhold til den sikkerhedspolitiske situation, herunder terror og globalisering, konsekvenserne af den teknologiske udvikling og de naturskabte ulykker og katastrofer. Som en konsekvens heraf vil kravene til beredskabet og dermed beredskabets opgaver også fremadrettet være i udvikling, hvorfor beredskabets kapaciteter må justeres i takt hermed. Ændringer i trusler og risici 2. Den konventionelle militære trussel mod Danmark vurderes at være bortfaldet i en overskuelig fremtid, men nye asymmetriske, dynamiske og uforudsigelige trusler er kommet til. Terrortruslen stiller krav til redningsberedskabet om at være klar til assistance med henblik på at afhjælpe virkningerne af et eventuelt terrorangreb, der kan have karakter af flere samtidige angreb som eksempelvis i Madrid, hvor der var tale om i alt 13 bomber rettet mod det spanske jernbanenet eller London, hvor der var tale om 5 samtidige angreb mod jernbane og busser. Partierne er derfor enige om, at forskydningen af redningsberedskabets beredskab i forhold til krigsrelaterede civilforsvarsopgaver mod fredsmæssige opgaver kan fortsættes. Endvidere indebærer terrortruslen, at navnlig området vedrørende koordination og ledelse af det samlede beredskab hvor den koordinerende ledelse varetages af politiet og den tekniske ledelse varetages af det kommunale redningsberedskab - skal styrkes, at redningsberedskabet skal have en stående kapacitet til at imødegå konsekvenserne af uvarslede terrorangreb, samt at beredskabet skal være tilstrækkeligt robust til at kunne håndtere flere samtidige og omfattende indsatser. 3. Den teknologiske udvikling giver sammen med en stigende specialisering i samfundet et mere komplekst samfund, hvor vigtige infrastrukturområder som bl.a. transport, energiforsyning, vandforsyning og it- og telekommunikation har en høj grad af indbyrdes afhængigheder. Det medfører en større kompleksitet og sårbarhed, idet uheld, nedbrud og forsætlige angreb mod et system hurtigt kan få betydning for en bred vifte af vigtige samfundsfunktioner - også på tværs af landegrænser. Hertil kommer, at vurderingerne i bl.a. den nationale sårbarhedsudredning peger på, at risikoen for sådanne ulykker er stigende, og at ulykkernes omfang ligeledes må for-

2 ventes at øges som følge af større transportmængder, større oplag osv. Fyrværkeriulykken i Seest i 2004 var et eksempel herpå. Partierne er enige om, at den teknologiske udvikling kan give anledning til mangeartede og vidt forskellige skadestyper, og at disse forhold må tages i betragtning i forbindelse med dimensioneringen af redningsberedskabets indsatskapacitet. Derfor er der behov for at udvikle en større redundans i det statslige redningsberedskab, så beredskabet bedre bliver i stand til at håndtere flere omfattende ulykker og katastrofer, herunder som følge af terror, samtidig. Dette gælder såvel nationalt som internationalt. Som et led heri bør den tværgående krisestyringskapacitet og koordination af indsatsressourcer styrkes. 4. Endelig har flere beredskabsmæssige udfordringer gennem de senere år været forårsaget af vejrfænomener, herunder blandt andet oversvømmelser, og partierne finder, at beredskabet må forventes at skulle yde en intensiveret indsats på disse områder. 5. Globaliseringen, der er et grænseoverskridende fænomen drevet af udbredelsen af markedsøkonomi, frihandel og teknologiske landvindinger, medfører en internationalisering af problemer, idet f.eks. konflikter, sygdomme, miljøproblemer m.v. hurtigere kan spredes. Det øger sandsynligheden for, at trusler og risici, der udspringer i andre regioner, kan få betydning for Danmark. En væsentlig sikkerhedspolitisk konsekvens af globaliseringen er således, at ikke-geografiske faktorer får større betydning for trusselsbilledet, og at ingen stater eller regioner kan tillade sig at ignorere grundlæggende problemer og konflikter i selv fjerne dele af verden. Derfor er partierne enige om, at redningsberedskabet skal kunne bidrage til at afhjælpe konsekvenserne af hændelser, ulykker og katastrofer, der opstår i andre lande, men som hurtigt kan ramme Danmark i form af f.eks. pandemier og husdyrsygdomme. 6. Terrortruslen, epidemier og forureningsulykker respekterer ikke landegrænser, og der foregår et intensiveret internationalt samarbejde om disse spørgsmål. Med fremvæksten af den internationale terrorisme har der endvidere vist sig et stigende behov for multilaterale, civile, humanitære indsatser, og internationalt samarbejde har fået øget fokus. Dette indebærer således, at den indre sikkerhed er nært forbundet med internationale forhold, og dermed til behovet for at kunne bidrage til løsningen af humanitære katastrofer med civile midler eksempelvis i form af redningsberedskabets internationale indsats. Dette gælder også i forhold til større ulykker og katastrofer som eksempelvis under tsunamien i Sydøstasien i 2004 og jordskælvet i Pakistan i Partierne er derfor enige om, at redningsberedskabets kapacitet hertil bør styrkes. Øvrige rammebetingelser januar 2007 træder kommunalreformen i kraft. Reformen indebærer en reduktion i antallet af kommuner fra 271 til 98. Dette må forventes generelt at øge kommunernes bæredygtighed, hvilket må antages at medføre, at det kommunale redningsberedskab bliver mere målrettet og effektivt til løsning af de dagligdags hændelser. Samtidig hermed er reglerne for kommunernes dimensionering af redningsberedskabet blevet ændret pr. 1. september 2005 med en 2-årig overgangsperiode. Kommunerne skal fremover selv dimensionere deres beredskaber efter en konkret lokal risikovurdering, så beredskabet - på baggrund af det af kommunalbestyrelsen fastsatte serviceniveau - skræddersys til den enkelte kommunes risikoprofil og behov. Med de større kommuner og den næsten samtidige indførelse af risikobaseret dimensionering af kommunernes beredskab er de oprindelige forudsætninger for at etablere de kommunale støttepunkter (nuværende niveau 2) ændret. Side 2/9

3 Partierne er derfor enige om at gennemføre en undersøgelse af det statslige redningsberedskabs organisation, struktur og kapaciteter dels i forhold til risici og trusler, dels i forhold til det kommunale redningsberedskabs kapaciteter (risikobaseret dimensionering). Formålet hermed er at sikre, at niveauerne i det samlede redningsberedskab komplementerer hinanden i opgaveløsningen, og skabe grundlag for beslutning om eventuelle ændringer i det nuværende niveau 2 beredskab. Samtidig er partierne enige om det hensigtsmæssige i, at undersøge fordele og ulemper ved eventuelt at adskille de nuværende myndighedsopgaver og operative opgaver i Beredskabsstyrelsen. 8. Ved kongelig resolution af 19. januar 2004 blev Beredskabsstyrelsen med tilhørende opgaver pr. 1. februar 2004 overført fra indenrigs- og sundhedsministerens til forsvarsministerens ressort. Denne samling har ikke ændret ved ansvarsfordelingen mellem redningsberedskabet og forsvaret, men har skabt grundlag for, at der blandt andet inden for det statslige redningsberedskabs støttestrukturer er en række muligheder for at udnytte de servicefællesskaber, som opstilles inden for Forsvarsministeriets koncern, samt at der på en række områder kan ske en samtænkning af uddannelsesvirksomheden i forsvaret, hjemmeværnet og det statslige redningsberedskab. Endvidere giver samlingen forbedrede muligheder for at udnytte fælles ressourcer i forbindelse med både nationale og internationale indsatser. Der kan herved udspares ressourcer, som kan anvendes til andre initiativer på beredskabsområdet. 9. Partierne er enige om, at evaluering af store indsatser og indsatser med et usædvanligt forløb er væsentligt i forhold til fremadrettet forebyggelse og planlægning og bør derfor prioriteres yderligere. Aktiviteterne bør rette sig såvel mod det forebyggende som det afhjælpende beredskab med henblik på at sikre, at ny viden gennem erfaringsindsamling og forskning tilvejebringes og anvendes til gavn for samfundets robusthed og som et bidrag til et øget helhedssyn på beredskabsområdet. 10. Partierne er endvidere enige om, at tilsynet med og rådgivningen af kommunerne samt den forebyggende indsats og de beredskabsfaglige uddannelser bør styrkes. Hertil kommer den fortsatte udvikling og forankring af ODIN (On Line Data Indberetning) og ressourcedatabasen. Behovet for styrkelse af dette myndighedsområde skal bl.a. ses i lyset af at behovet for at kunne følge udviklingen i kommunerne tæt bliver mere udtalt efter indførelsen af risikobaseret dimensionering af de kommunale redningsberedskaber, og de frihedsgrader dette medfører for det kommunale selvstyre. Partierne hilser de tiltag, der er iværksat for at styrke rådgivningen af kommunerne i forhold til disses risikobaserede dimensionering af beredskaberne, velkomne og finder, at de bør fortsættes. Sammenfattende vurdering 11. Sammenfattende er partierne enige om, at den udvikling af redningsberedskabet, som i lyset af 11. september 2001 blev påbegyndt med den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, bør fortsættes. Dog har nye asymmetriske, dynamiske og uforudsigelige trusler i mellemtiden manifesteret sig som mere nærværende end tidligere blandt andet ved terrorangrebene i USA, på Bali, i Madrid, London og senest i Egypten. Der er derfor også enighed om, at den fortsatte udvikling af redningsberedskabet bør lægge vægt på udvikling af kapaciteter til at håndtere følgerne af eventuelle terrorangreb mod Dan- Side 3/9

4 mark, forebyggelse af større ulykker og katastrofer samt ikke mindst kapaciteter til at deltage i internationalt samarbejde, jf. nedenstående tabel: Behov for styrkelse af kapaciteter som følge af ændrede trusler og risici Ændret trussel Virkning Område Behov for styrkede kapaciteter Nye asymmetriske, dynamiske og uforudsigelige trusler Antallet af tænkelige angrebsmål er vokset stærkt, og de mulige konsekvenser af et angreb er blevet voldsommere Terrorberedskabet Koordination af den tværgående beredskabsplanlægning bør styrkes. Kapaciteterne til afhjælpende indsats, herunder koordination af indsats og ledelse, samt evnen til at håndtere kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare angreb bør styrkes. Internationalt samarbejde bør styrkes. Globalisering og den teknologiske udvikling Forøget indirekte trussel Øget kompleksitet, specialisering og afhængighed mellem sektorer. Øget hastighed i global spredning af problemer, herunder miljøkatastrofer Øget behov for international opgaveløsning Forebyggelse Internationalt samarbejde Tæt koordination og informationsudveksling mellem de ansvarlige myndigheder skal sikres. Sårbarhedsovervågning, tværgående krisestyringskapacitet og koordination af indsatsressourcer bør styrkes. Internationalt samarb. bør styrkes. Kapaciteterne til at indsætte assistancestyrker til international humanitær støtte/katastrofebistand og eksperter til civiladministration i.f. civilbeskyttelse styrkes. Det skal sikres, at Danmark kan modtage udenlandske assistancestyrker ved katastrofer. Tilpasning og udvikling af redningsberedskabet 12. På baggrund af ovenstående tilpasses redningsberedskabet således: Det statslige redningsberedskab støttestruktur i forhold til personale, regnskab, materiel, kasernedrift mv. indtænkes i størst muligt omfang i de servicefællesskaber, der er eller er under etablering i forsvaret. De udsparede ressourcer anvendes til nye initiativer på beredskabsområdet. Der etableres et fleksibelt og virtuelt uddannelsessystem med faglig og organisatorisk forankring i Beredskabsstyrelsen, hvorved der opnås en mere nutidig og tilpasningsdygtig struktur, der i højere grad matcher markedets behov og ønsker samt åbner mulighed for en optimal ressourceudnyttelse inden for Forsvarsministeriets samlede koncern. Hold- og indsatslederuddannelsen samles ved Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev, hvorved beredskabsmiljøet styrkes, ligesom en række kursus- og uddannelsestilbud flyttes til hjemmeværnets kursusejendom i Søgårdlejren, Hjemmeværnsskolen i Nymindegab, Forsvarsakademiets kursuscenter på Høveltegård og Forsvarets Sundhedstjenestes kursuscenter på Flyvestation Skalstrup. Uddannelsesaktiviteterne på Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse, som i dag er fysisk placeret på Bernstorff Slot, overføres til Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev og til en kursusenhed placeret centralt i Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsens Højskole i Snekkersten bibeholdes, men tilpasses i øvrigt den nye skolestruktur. De herved udsparede ressourcer anvendes til nye initiativer på beredskabsområdet. Det overvejes i perioden at flytte Beredskabsstyrelsen til en mere central placering i forhold til den øvrige krisestyringsorganisation, ligesom der søges opnået en mindre besparelse på lejeudgifter, som kan anvendes til andre formål inden for beredskabsområdet. Side 4/9

5 Det krigsmæssige beredskab i form af ambulancetjeneste, 3-måneders beredskabet (mobiliseringsstyrken på personer) samt motorudskrivningstjenesten nedlægges, og de derved frigjorte ressourcer anvendes til nye initiativer på beredskabsområdet. Der gennemføres en undersøgelse af det statslige redningsberedskabs organisation, struktur og kapaciteter dels i forhold til risici og trusler, dels i forhold til det kommunale redningsberedskabs kapaciteter (risikobaseret dimensionering), jf. vedlagte udkast til kommissorium. Der etableres et CBRN-institut, der kan varetage alle CBRN-specialopgaver relateret til sikkerhedsmæssige trusler. Instituttet etableres med udgangspunkt i det nuværende biologiske beredskab, der er etableret på Seruminstituttet i et samarbejde med forsvaret. Atomberedskabet styrkes, herunder blandt andet atomberedskabet på Færøerne og i Grønland. Der afsættes midler til fornyelse af materiellet ved gasrenseberedskabet på Bornholm. Der afsættes ressourcer til planlægning og gennemførelse af øvelsesvirksomhed på centralt niveau, herunder særligt regelmæssige krisestyringsøvelser og fuld-skala øvelser, idet deltagende sektorer og myndigheder afholder udgifter forbundet med egen deltagelse heri. Indsatslederuddannelsen udvides fra de nuværende obligatoriske tre uger til syv uger, jf. regeringens terrorhandlingsplan. Der etableres en hjemmeside (www.kriseinfo.dk) med henblik på information til befolkningen i krisesituationer, jf. regeringens terrorhandlingsplan. Kapacitet til rådgivning, vejledning og tilsyn med de kommunale beredskaber styrkes. Der etableres et evalueringsinstitut i Beredskabsstyrelsen, der udformes som et ikke ansvarsplacerende sagkyndigt institut med mulighed for efter behov at tilknytte eksterne eksperter. Instituttets opgave er alene at beskæftige sig med den tværgående, beredskabsfaglige indsats, og således blandt andet ikke med eksempelvis politiets efterforskningsmæssige indsats. Det vil være en fordel for instituttet at have både en reel og formel uafhængighed i forbindelse med konkrete hændelser i Danmark. Derfor etableres der en gruppe på 3 uafhængige personer, som udpeges af forsvarsministeren. Ved evaluering af større konkrete hændelser i Danmark udpeger denne gruppe yderligere to eksperter, der indgår i instituttets evaluering af den konkrete hændelse. Frivilligcentret i Hedehusene videreføres. Hverveindsatsen til den frivillige indsatsstyrke (DFI) ved frivilligcenteret i Hedehusene og Beredskabscenteret i Herning styrkes, ligesom hverveindsatsen af kommunale frivillige bør have øget fokus. Der etableres et landsdækkende register vedr. frivilligt personel, der kan indsættes til såvel national som international indsats, hvilket indebærer, at det statslige redningsberedskab får øget kapacitet til at deltage i flere store samtidige indsatser både nationalt og internationalt. Der investeres i en fornyelse og tilførsel af yderligere materiel på de fem statslige beredskabscentre og ved frivilligcentret i Hedehusene, ligesom garageringsforholdene forbedres. Investeringerne i materiel mv. afventer resultatet af den ovenfor nævnte undersøgelse af det statslige redningsberedskabs organisation, struktur og kapaciteter. Der etableres et stående beredskab til bistand i forbindelse med brand ombord i skibe til søs. Andre forhold 13. Danmark har aktivt arbejdet for at sætte beredskabsspørgsmål på dagsordenen i internationale fora, og partierne er enige om, at der fortsat bør være fokus på udviklingen af civilbeskyttelsessamarbejdet inden for EU, der de seneste år har vedtaget en række udviklingsmål inden for Side 5/9

6 beskyttelse af den kritiske infrastruktur, styrkelse af indsatsberedskabet (herunder arbejdes der på forslag fra den danske regering hen mod opbygning af et modulbaseret beredskab), information til befolkningen og internationalt koordinerede initiativer med særlig fokus på samlet indsats mod terrorisme. Det statslige redningsberedskab har gennem de senere år deltaget i en række internationale indsatser i forbindelse med naturkatastrofer mv. Disse indsatser har for hovedpartens vedkommende været finansieret af Udenrigsministeriet. Partierne er enige om, at Danmark derfor bør have kapaciteterne til at kunne indsætte assistancestyrker til international humanitær støtte og eksperter til civiladministration inden for civilbeskyttelse i længere perioder, ligesom Danmark bør kunne bidrage substantielt til et modulbaseret beredskab. Det skal endvidere sikres, at Danmark kan modtage udenlandske assistancestyrker ved katastrofer. Med hensyn til myndighedsopgaverne vedrørende internationalt samarbejde om civilbeskyttelse er partierne enige om, at det internationale engagement på beredskabsområdet i EU, FN og NA- TO fra dansk side bør styrkes som en konsekvens af Danmarks mere aktive engagement inden for området og den generelle udvikling og styrkelse af området internationalt. Den øgede fokus på det internationale samarbejde på civilbeskyttelsesområdet skaber grundlag for udsendelse af en fast dansk rådgiver til Bruxelles. 14. Den teknologiske udvikling, øget kompleksitet, specialisering og afhængighed mellem og inden for de forskellige sektorer medfører, at den kritiske infrastruktur bliver mere sårbar. Partierne er derfor enige om, at den nuværende fokus på sårbarhedsovervågningen bør fortsættes med de årlige sårbarhedsrapporter, således at de enkelte sektorer kan forebygge, begrænse og afhjælpe nedbrud og skader i samarbejde med eksterne aktører. 15. Selvom hjemmeværnet ikke er en del af det daglige redningsberedskab, er partierne enige om behovet for at nyttiggøre det samlede potentiale af frivillige i totalforsvaret. Derfor bør det eksisterende frivilligkontaktudvalgs opgaver redefineres og udvides således, at disse omfatter både redningsberedskabets og hjemmeværnets frivillige. Kontaktudvalget sammensættes både af de operative myndigheder, Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnskommandoen, Kommunernes Landsforening (som repræsentant for de kommunale redningsberedskaber) og Københavns Brandvæsen m.fl. samt repræsentanter fra frivilligorganisationen Beredskabsforbundet og repræsentanter for de frivillige i Hjemmeværnets Landsråd. Frivilligkontaktudvalget skal danne rammerne for koordination, udvikling samt videns- og erfaringsudveksling om emner i relation til anvendelse, samarbejde, uddannelse, øvelser, informations- og rekrutteringskampagner m.v. i relation til frivillige i redningsberedskabet og hjemmeværnet. Det bemærkes, at hensigten ikke er at ændre den nuværende opgavefordeling mellem de frivillige inden for redningsberedskabet og de frivillige inden for hjemmeværnet, men derimod at udvikle frivilligområdet til gavn for det samlede danske samfund. Samtidig skal der - i tilknytning til ovennævnte styrkelse af frivilligområdet i redningsberedskabet - igangsættes en undersøgelse af, hvorledes frivilligområdet samlet set styrkes ikke mindst efter implementeringen af kommunalreformen og indførelsen af risikobaseret dimensionering. Denne Side 6/9

7 undersøgelse skal i foråret 2008 komme med anbefalinger til, hvorledes frivilligområdet kan styrkes inden for de fastlagte rammer. Kommissorium for undersøgelsen forelægges partierne. 16. Det er besluttet, at der skal etableres et landsdækkende digitalt radiokommunikationssystem. Og der bør derfor afsættes midler til anskaffelse af digitalt radiomateriel til det statslige redningsberedskab samt det statslige redningsberedskabs andel af fællesudgifter i forbindelse med driften af systemet. 17. Tilpasningerne og udviklingen af beredskabet kræver en række investeringer i blandt andet kapacitetstilpasning på ejendomme mv. Der er enighed om, at udgifterne hertil afholdes inden for det statslige redningsberedskabs budgetramme, hvilket betyder at en række tilpasninger i beredskabets nuværende struktur skal foretages for at frigøre ressourcer til investeringer og nye initiativer. Det medfører behov for, at aftalen implementeres over en periode, dog således at fuld implementering er gennemført senest med udgangen af perioden, hvor der vil være opnået balance mellem det statslige redningsberedskabs struktur, økonomi og opgaver. Der udarbejdes en implementeringsplan, som forelægges partierne i september På baggrund af ovenstående fastsættes den økonomiske ramme til det statslige redningsberedskab således (PN 2007): Alle beløb i mio. kr Det statslige redningsberedskab 461,2 491,3 484,7 487,1 Den i pkt. 12 nævnte samtænkning af det statslige redningsberedskabs støttestruktur med forsvarets servicefællesskaber, omlægning af skolestrukturen og nedlæggelse af de krigsmæssige beredskaber samt generelle effektiviseringer på 0,5 % i årene 2008, 2009 og 2010 vurderes ved fuld implementering at frigøre et provenu på mio. kr. årligt (afhængig af undersøgelsen af det statslige redningsberedskab). Det betyder, at der ved fuld implementering af nærværende aftale gennemføres en styrkelse af beredskabet med initiativer for i alt mio. kr. om året (afhængig af undersøgelsen af det statslige redningsberedskab). Med henblik på at fastholde og nyttiggøre frivillige med en beredskabsfaglig uddannelse tilføres Beredskabsforbundets bevilling ca. 1 mio. kr. årligt. Endvidere tilføres Beredskabsforbundet 0,5 mio. kr., der øremærkes til oplysning af befolkningen om redningsberedskabet. Således afsættes der 12,5 mio. kr. årligt i perioden Redningsberedskabets informations- og oplysningspulje under Beredskabsstyrelsen nedlægges som følge heraf. Der afsættes 5 mio. kr. i 2008, 10 mio. kr. i 2009 og 15 mio. kr. i 2010 til anskaffelse af digitalt radioudstyr til det statslige redningsberedskab og til dækning af det statslige redningsberedskabs andel af fællesudgifter ved drift af et landsdækkende digitalt radiokommunikationssystem. 19. Detaljerede oplysninger om struktur og ressourceforbrug, herunder personale, vil fremgå af de årlige finanslove. Endvidere udarbejdes der med skæringsdato den 1. januar en årlig redegørelse om aftalens implementering, som danner grundlag for en drøftelse mellem forligspartierne - første gang den 1. januar Side 7/9

8 Bilag 1 København, den 24. april 2007 Kommissorium for analyse vedrørende dimensionering af det statslige redningsberedskab Baggrund og Formål I januar 2007 trådte kommunalreformen i kraft. Reformen indebærer blandt andet, at antallet af kommuner reduceres fra 271 til 98. Dette må forventes generelt at øge kommunernes bæredygtighed, således at det kommunale redningsberedskab bliver mere målrettet og effektivt til løsning af de dagligdags hændelser. Samtidig hermed skal kommunerne fremover selv dimensionere deres beredskab efter en lokal risikovurdering, så beredskabet på baggrund af det af kommunalbestyrelsen fastsatte serviceniveau skræddersys til den enkelte kommunes risikoprofil og behov. Med disse ændringer er de oprindelige forudsætninger for at etablere de kommunale støttepunkter (nuværende niveau 2) ændret. Hertil kommer, at de kommunale støttepunkter i stor udstrækning er blevet anvendt til indsatser i de kommuner, hvor støttepunkterne er placeret. På den baggrund vurderes det hensigtsmæssigt, at gennemføre en undersøgelse af det statslige redningsberedskabs organisation, struktur og kapaciteter dels i forhold til risici og trusler, dels i forhold til det kommunale redningsberedskabs kapaciteter (risikobaseret dimensionering). Formålet hermed er at sikre, at niveauerne i det samlede redningsberedskab komplementerer hinanden i opgaveløsningen, og undersøgelsen skal særligt fremsætte forslag til dimensioneringen af det statslige redningsberedskab, herunder skabe grundlag for beslutning om eventuelle ændringer i det nuværende niveau 2 beredskab. Endvidere medfører kommunernes dimensionering af beredskaberne på baggrund af en lokal risikovurdering en fortsat øget fokus på Beredskabsstyrelsens rådgivningsindsats. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt at overveje sammenhængen mellem styrelsens myndighedsopgaver, herunder tilsyns- og rådgivningsvirksomhed, og operative opgaver. Opgave Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, som udarbejder en analyse af det statslige redningsberedskabs organisation, struktur og kapacitet. På baggrund af analysen fremsættes forslag til evt. ændringer i organiseringen af det statslige redningsberedskab, herunder behovet for fortsat at opretholde de nuværende 9 kommunale støttepunkter, der er statsligt finansieret, og i givet fald fordelingen af materiel mellem det kommunale redningsberedskab og det statslige redningsberedskab, idet den samlede ressourcefordeling forudsættes at finde sted inden for den afsatte økonomiske ramme. Side 8/9

9 Endvidere skal arbejdsgruppen udarbejde en analyse, der afvejer fordele og ulemper ved at adskille styrelsens myndighedsopgaver og operative opgaver samt fremsætte anbefaling herom. Arbejdsgruppen mv. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af: Chefen for Forsvarsministeriets 5. kontor (formand). To repræsentanter fra Forsvarsministeriets departement. Tre repræsentanter fra Beredskabsstyrelsen. En repræsentant fra Kommunernes Landsforening. En repræsentant fra Københavns kommune. En repræsentant fra Foreningen af kommunale beredskabschefer. En repræsentant fra Beredskabsforbundet. En repræsentant fra Dansk Institut for Militære Studier. Arbejdsgruppen kan nedsætte undergrupper efter behov. Endvidere kan der knyttes eksterne eksperter/konsulenter til arbejdsgruppen eller underarbejdsgrupper efter behov. Sekretariatet varetages i et samarbejde mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsen. Tid Arbejdet iværksættes snarest og senest den 1. maj 2007 og afsluttes ved aflevering af rapport til forsvarsministeren senest 1. juli 2008, idet arbejdsgruppen udarbejder en synopsis med milepælsplan mv., der forelægges Forsvarsministeriet senest den 1. juli Rapportens anbefalinger drøftes med partierne bag den politiske aftale om det statslige redningsberedskab. Økonomi Udgifter forbundet med arbejdet, herunder udgifter til konsulentbistand, afholdes over finanslovens Redningsberedskabet, idet repræsentanter fra myndigheder uden for Forsvarsministeriet afholder egne udgifter til mødedeltagelse mv. Side 9/9

Bilagssamling til undersøgelse af dimensioneringen af det statslige redningsberedskab

Bilagssamling til undersøgelse af dimensioneringen af det statslige redningsberedskab September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af dimensioneringen af det statslige

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Udkast AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2006

Udkast AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2006 Udkast AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2006 7. november 2006 Der er mellem [partierne] indgået følgende aftale om redningsberedskabets ordning i perioden 2007-2010. Indledning 1. Partierne er af den

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

REGERINGEN 25. august 2005

REGERINGEN 25. august 2005 REGERINGEN 25. august 2005 Kommissorium for en samlet gennemgang og vurdering af det danske samfunds beredskab mod terrorisme 1. Terrorhandlingerne i Madrid i marts 2004 og senest i London i juli 2005

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 1 Her er Niels 2 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Processen Udfordringen Mulighederne Hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Regeringens redegørelse om beredskabet. Juni 2005

Regeringens redegørelse om beredskabet. Juni 2005 Regeringens redegørelse om beredskabet Juni 2005 Sammenfatning Som opfølgning på National Sårbarhedsudredning har regeringen i dag offentliggjort sin overordnede politik for beredskabsområdet med overskriften:

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt 06-07-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juni 2005 Dok.: CMA40057 Politikontoret Udkast til tale Til ministeren

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. marts 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Konference om Inspire den 20. marts 2007

Konference om Inspire den 20. marts 2007 Konference om Inspire den 20. marts 2007 Digital forvaltning når det skal gå stærkt Beredskabsområdet belyst med eksempler Kontorchef Henrik G. Petersen, Beredskabsstyrelsen When Technology is Master we

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Redegørelse om beredskabet

Redegørelse om beredskabet Redegørelse om beredskabet Indholdsfortegnelse Forord Side 5 Bred politisk enighed om udviklingen af beredskabet Side 6 Forebyggelse og planlægning beredskabets opgaver før en krise Side 8 Effektiv styring

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Ingeniørforeningen 20. maj 2014

Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer Oplæg ved Gitte Korff, sekretariatschef for statsrevisorerne Lene Schmidt, kontorchef

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Ejerstrategi August 2015

Ejerstrategi August 2015 Ejerstrategi August 2015 Formål og baggrund Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Københavns og Rødovre Kommune stifter i fællesskab Hovedstadens Beredskab I/S pr. 1. januar

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelsen af dimensioneringen af det statslige redningsberedskab

Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelsen af dimensioneringen af det statslige redningsberedskab Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelsen af dimensioneringen af det statslige redningsberedskab KAPITEL 1 - INDLEDNING... 5 1.1 BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF DIMENSIONERINGEN AF DET STATSLIGE REDNINGSBEREDSKAB...

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven (Udkast) Forslag til Lov om ændring af beredskabsloven (Kommunernes og regionernes anvendelse af et landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. januar 2013 Radiokommunikationssystemet SINE Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Skriftlig redegørelse. (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 9/6 05 om beredskabet. (Redegørelse nr. R 13).

Skriftlig redegørelse. (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 9/6 05 om beredskabet. (Redegørelse nr. R 13). Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 9/6 05 om beredskabet. (Redegørelse nr. R 13). Forsvarsministeren (Søren Gade): SAMMENFATNING - Som opfølgning

Læs mere

Har I styr på sikkerheden? Hans Bruhn Spontesua (den der hjælper)

Har I styr på sikkerheden? Hans Bruhn Spontesua (den der hjælper) Har I styr på sikkerheden? Hans Bruhn Spontesua (den der hjælper) HVORFOR SKAL VI ARBEJDE MED SIKKERHED? Diskuter med sidemanden Diskuter kort med din sidemand, hvorfor sikkerhed er vigtig for DIT arrangement

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Beredskabsstyrelsen Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Overordnede bemærkninger Tak for udkast til forebyggelsesstrategi. Vi finder, at det er godt, at strategien har fokus på

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Beredskab i el- og gassektoren

Beredskab i el- og gassektoren Beredskab i el- og gassektoren Dansk Gasteknisk Forenings årsmøde 17.-18. november 2005 Ernst Hagge/Energinet.dk Beredskab generelt Stor interesse for beredskab fra samfundets side Beredskab i dag rettet

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres Lars Høg Schou Kolonnechef Souschef Nationalt Beredskab Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

BRANDVÆSEN. Spillet om beredskabet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 JANUAR 2007

BRANDVÆSEN. Spillet om beredskabet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 JANUAR 2007 NR. 1 JANUAR 2007 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om beredskabet NR. 1 JANUAR 2007 5. ÅRGANG ISSN1398-9693 Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB www.fkbnet.dk

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 3 NOTAT Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Det er en ambition at sikre befolkningen og virksomhederne tryghed i såvel hverdagen

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG. Arbejdsgruppen om forebyggelse. Opgaver, arbejdet og anbefalinger

REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG. Arbejdsgruppen om forebyggelse. Opgaver, arbejdet og anbefalinger REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG Arbejdsgruppen om forebyggelse Opgaver, arbejdet og anbefalinger Opgave Arbejdsgruppen skal afdække muligheder for udvikling af forebyggelsesområdet, herunder opstille

Læs mere

NOTAT. Forslag til ændring af beredskabsloven m.v.

NOTAT. Forslag til ændring af beredskabsloven m.v. BM02 bilag 1 pkt. 4 Notat vedr. forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.v. NOTAT Forslag til ændring af beredskabsloven m.v. Pkt. 1: Forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Forslag til bevarelse af de operative kapaciteter i det statslige redningsberedskab.

Forslag til bevarelse af de operative kapaciteter i det statslige redningsberedskab. Hovedorganisationen af Officerer i Danmark - +45 3315 0233 Olof Palmes Gade 10 - DK-2100 København Ø - www.hod.dk Forslag til bevarelse af de operative kapaciteter i det statslige redningsberedskab. I

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/04 om Helsinki-konventionens bestemmelser

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

På denne baggrund har Evalueringsgruppen igangsat en evaluering af branden på Toelt Losseplads.

På denne baggrund har Evalueringsgruppen igangsat en evaluering af branden på Toelt Losseplads. KOMMISSORIUM 1. marts 2010 CSB/IBE Sagsnr.: 2009/013818 Sagsbehandler: PHS Baggrund for evalueringen Den 17. oktober 2009 udbrød der brand på Toelt Losseplads i Nordsjælland. Branden krævede mange ressourcer

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet:

Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 1: Ændrede lovkrav 235 235 235 235 2: Pumpe oversvøm. 235 I alt 470 235 235 235 1: Ændrede lovkrav Folketinget har indgået et nyt

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen Handleplan 2013 Risikoledelse skaber bedre grundlag for beslutninger i den offentlige sektor, i overensstemmelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Beredskabsstyrelsen har i brev af 30. september 2008 fremsendt et udkast til vejledning i Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Samfundets beredskab i dansk og europæisk perspektiv

Samfundets beredskab i dansk og europæisk perspektiv DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Samfundets beredskab i dansk og europæisk perspektiv Stine Lehmann-Larsen, Sofie

Læs mere

National Sårbarhedsudredning. Udvalget for National Sårbarhedsudredning

National Sårbarhedsudredning. Udvalget for National Sårbarhedsudredning National Sårbarhedsudredning Udvalget for National Sårbarhedsudredning National Sårbarhedsudredning, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Sekretariatet for National Sårbarhedsudredning Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere