DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 VED HENDES MAJESTÆT DRONNING LOUISE 8 BISÆTTELSE. TALER OG SANGE PAA BERNSTORFF SLOT OG I ROSKILDE DOMKIRKE AF JAKOB PAUL LI. /^U0T^ U UNIVERSITATIS * GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG.

4 /y7<?/\ r <co> PIBLIOTHECA HAFNIENSIS

5 D U T KONGEL,ge BIBLIOTEK

6

7 VED HENDES MAJESTÆT DRONNING LOUISE BISÆTTELSE. TALER OG SANGE PAA BERNSTORFF SLOT 00 I ROSKILDE DOMKIRKI AF JAKOB PAUL LI. K JØI5EXH AVN. GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG. FR. BAGGES BOGTRYKKERI.

8 BIBL. UNIV. HAFNIENSIS

9 PAA BERNSTORFF SLOT DEN 14. OKTOBER 1898.

10

11 H an har talt, den stærke Gud, talt til Kongens Hus og Folket, og siu Vilje har han tolket gjennem Dødens strenge Bud. Derfor blandes Tak med Sorg: Tak for Livet, som blev levet, Sorg, fordi der nu er blevet Tomhed i vor Kouges Borg. Sent er Solen gaaet ned: og mens Aftenklokken kimer, vaagner Minderne om Timer, som lik Lys af Kjærlighed. Alt, hvad Jorden har af Pragt, visner som det Løv, der plukkes; Kjærlighed kan aldrig slukkes den er stærk som Dødens Magt.

12 6 Danmarks Dronning! sov da trj'gt, luk de trætte Øjenlaage! Herren selv vil hos dig vaage, han, paa liveni dit Haab var bygt. Med sin gjennemstukne Haand aabner han for den, der kommer, og som stedes for sin Dommer, iført Troens Klædebon.

13 J\.un en kort Tid er der gaaet, siden mange af den Kreds, som nu igjen er samlet, mødtes paa dette Sted. Udenfor havde Efteraarssolen Dagen igjennem skinnet, som om den bragte Bud med sig om Glæde og Liv. Men indenfor Slottets Mure vare alle opfyldte af Tanken om den sidste Fjende, som ubønhørlig nærmede sig. Danmarks Dronning laa nu og droges med Døden, hun, hvis Liv bar Vidnesbyrd om, hvor meget hun havde evnet at være for mange, men mest for alle dem, der stod hende nærmest i Verden. Det var blevet Aften, Solen var gaaet ned bagved Skoven, og nu var hendes Livssol ved at dale. Da mødtes hendes elskede Husbond, vor trofaste Konge, sammen med sine Børn om hendes Dødsseng, og imedens Mørket faldt paa, bad vi en Aftenbøn med hverandre. Vi gjentog Bønnen fra de gamle Dage: Bliv hos os Mester, thi det er mod Aften, og Dagen hælder". 2*

14 8 Vi bad om Fred for hende, der skulde fare herfra; men vi bad ogsaa om Fred og Kraft og Lys lor dem, der maatte blive tilbage. Og faa Timer efter, da det begyndte at graane ad Dag, kom l dfrieisens Stund for hende. Nu mødes vi ikke ved vor Dronnings Dodsleje men ved den Kiste, hvori hun sover den sidste, lange Søvn, og vi kom sammen for at sige tiende Tak for alt og bringe hende et Farvel, førend hun bæres ud af sit Hjem. Det er altid svært at sige: far vel! her paa Jorden, selv om dette kun skal gjælde for et kortere Spand af Tid. Og hvor ofte er det ikke blevet prøvet i dette lljem! Børnene og Børnebørnene kom fra fremmede Lande langt borte; Gjensynstimen lyste, men saa brød Afskedens Dag frem, og tit er den ikke gaaet hen uden Taarer. Saa tilføjedes der i Haabet et paa Gjensyn!" og Gang efter Gang lod Gud paany Kredsen samles. Men nu lyder det sidste Farvel, som er dobbelt svært at taa sagt. Vor Konge véd, at 0111 faa Øjeblikke vil Tomheden paa hans Slot blive endnu større, fordi det sidste, synlige Tegn vil være borte af hende, hvem han har elsket saa højt. Og naar Børnene og Børnebørnene igjen samles, vide de, at de ville finde den Plads tom, hvorfra der i saa mange Aar er

15 9 sendt kjærlige Tanker til dem, hvor de end færdedes, og bedet for dem i Troen paa, at en Moders Bon om Velsignelse og Fred lyder aldrig forgjæves. Men Gud være lovet, fordi troende Mennesker, selv naar det sidste Farvel skal siges, tor tilføje et paa Gjensyn!" Saa vist som vi tro paa ham, som er Opstandelsen og Livet, staar han inde for, at det er Sandhed, naar vi synge: Herrens Venner ingensinde mødes skal for sidste Gang!" Vistnok maa det samme bestandig paany erfares, som nu er prøvet her, at de, til hvem vort Hjerte er bundet, kunne ikke blive hos os. Men med vor Herre Jesus Kristus er det anderledes. Om de to bedrøvede Mænd, der gik til Emaus, og som vare de første, der bad: Bliv hos os Mester! thi det er mod Aften, og Dagen hælder", siges der, at Jesus gik ind for at blive hos dem. Og saa tit vi tage deres Bøn op og i Tro gjøre den til vor, gjentager det samme sig, at vor Herre Jesus gaar ind for at blive hos os. Men hvor han bliver, vil ogsaa Sorgen lidt efter lidt forklares, saa at den ender med at blive en hellig Sorg. Jeg véd, at hver en Plet herude lyser med rige Minder om hende, som nu er hjemkaldt, og

16 10 oni end vor Sjæl ikke kan leve af Minderne, kan den dog leve sammen med dem. Det er ikke dette, at Dronning Louise var den højest stillede blandt Danmarks Kvinder, der gjør, at Savnet ved hendes Bortgang føles saa dybt; men det er dette, at hmi indtil det sidste var tro paa den Plads i Livet, hvor Gud havde sat hende. Hvad har hun ikke været for en Hustru for ham, hvem hun havde lovet at følge i Medgang som i Modgang! Mange, lykkelige Dage have de haft i deres Liv, lykkeligst var maaske Guldbryllupsdagen, da vort Folk jublede sin Konge og Dronning imøde. Og for enhver lys Time skal der siges Tak, den er jo en Gave, saa vist som Mennesker intet kunne tage, uden at det gives dem ovenfra. Men mange, svære Tider have de ogsaa gjennemstridt med hinanden. Og naar endda deres Hjem under de skiftende Vilkaar vedblev at være det velsignede Sted, som det var, saa kom det ikke blot af, at vor Dronning havde Syn og Sans for alt det smaa i Livet, det, som nu engang skalier Hjemmets Hygge, men det kom af, at de to, som fulgtes ad, levede med hinanden i en Kjærlighed, der vistnok blev gammel, eftersom Aarene gik, men som dog bevarede sin Ungdom. Hvad har hun ikke været for en Moder for sine Børn! Paa samme Vis som den jævneste Kvinde

17 11 i vort Land har hun, medens de vare smaa, puslet dem paa sit Skjød og baaret dem tilsengs paa sine Arme, naar de skulde sove. Og da de voxede op, erfarede de, at hendes kloge Raad var det vel værd at følge; men mest af alt erfarede de, at hun omsluttede dem med en Kjærlighed, der var stærk som Døden, og hvem mange Vande ikke kunde udslukke". Og endnu ét, hvad har hun ikke været for en Herskerinde at tjene! Hendes Husfolk kunne aflægge Vidnesbyrd om, med hvor stor en Deltagelse hun fulgte dem i deres Ve og Vel. Den unge Hustru og Moder var nu bleven en gammel Hustru og Moder. Gud havde lagt sin Haand paa hende, og hendes Livskraft var brudt. Men imedens hun stred sin sidste Strid, var hun omgiven af den mest trofaste, rørende Omhu. Hvad Kjærlighed kunde udrette, blev udrettet af dem, der tidlig og sent vaagede ved hendes Leje; Herren havde jo forundt hende den Lykke at have alle sine nærmeste 0111 sig, da hun skulde dø. Og da hun allerede var for svag til at tale, kom der en Aften, da hun tog Afsked med sine kjære. Hun trykkede deres Haand og saa paa dem med sit milde Blik; saa svandt hendes Tankes Lys, og snart efter var hendes Liv paa Jorden endt. Nu drysser Efteraaret sit vaade Løv over Bede

18 12 og Gange i den Have, hvor vor Dronning saa gjernevilde færdes ved Sommertid, naar hendes Roser stod i Flor. Snart er der ingen flere Blomster tilbage. De visne som de Kranse, der i Kjærlighed ere lagte paa hendes Kiste. I Naturen, hvis Herlighed er ved at forsvinde, kunne vi læse den Lov, som Herren selv har givet om Dodens Magt. Den lyder saaledes: Alt Kjød er som Græs, og al Menneskets Herlighed som Græssets Blomster. Græsset visner, og Blomstret derpaa falder af." Men der tilføjes: Herrens Ord bliver evindelig". Og naar de visnende Blomster tale om, hvor stærk Døden er, taler Herrens Ord om, hvor stærkt Livet er. Ikke det Liv, der omgiver os i tusend vexlende Former; dets Styrke kan kun altfor snart blive brudt. Det Liv hvorom Herrens Ord bringer Bud, er det, som bestaar i, at vi kjende den eneste, sande Gud, og den, hvem han udsendte, Jesus Kristus. Saa bliv hos os, Herre, nu da det gaar mod Aften, og Dagen hælder. Bliv hos os med dit Ord, for at det kan finde Vej til de bedrøvede Hjerter og gjøre sin Gjerning derinde. Lad det bringe dem, der sørge, Freden fra dig, naar de støtte sig til det Kors, som engang har haaret dig! Lad dit Ord bringe Trøst til vor Konge, hans Børn og

19 13 hans hele Hus, for hvem den Tid, som nu svandt, har været saa tung, og for hvem den Tid, som er i Frembrud, bliver rig paa Ensomhedens Timer, i hvilke Savnet atter og atter vil vaagne. Trøst dem med, at de ikke skulle være ene, fordi du vil være hos dem. Og hvis de ville tage imod dig, naar du kommer, vil du blive hos dem med Haabets og Opstandelsens Ord, som er stærkere end Døden. Amen.

20 Lær os, o Gud! i Sorgen til Jesu Grav at gaa; dér gryr en Paaskemorgen bag Natten, som faldt paa. Selv har du Stenen væltet fra Graven, der blev tom, derfor er Skyggeteltet vort Livshaabs Helligdom. Saa kan vor Sjæl gaa styrket ud af den værste Ve. og Stjernelys i Morket kan vi paa Himlen se. Hvo dig, o Herre, følger, og har dit Kors i Favn, han vil trods Storm og Bolger engang naa frelst i Havn!

21 I HOSKILDE DOMKIRKE DEN 15. OKTOBER 1898.

22

23 Paa Vejen til Gravkapellet, hvor Danmarks Dronning skal stedes til Hvile, ere vi standsede nogle Øjeblikke, og vi føle alle, hvilket Alvor der ligger i vort Møde idag. Naar Kirkeporten for første Gang aabnes for os, sker det, for at vi skulle bæres lien til ham, der venter paa os ved Døbefonten, og som vil sige til os: Her er Guds Hus og Himlens Port". Og naar Kirkens Døre sidste Gang aabnes for os, er det troende Menneskers Haab og Bøn, at de samme Ord maa kunne gjentages. Men selv om de lyde over mangen en Kiste som et Budskab fra ham, der giver os Sejr formedelst vor Herre Jesus Kristus, er jo dog ikke dermed Tanken om Dødens Magt taget bort, saa lidt som Følelsen af Afskedens Smerte er svunden. Selve denne Kirke, indenfor hvis gamle, vejrbidte Mure vort Kongehus nu har taget Sæde sammen

24 18 med os andre, indskærper i kan overhores, at et Sprog, som ikke Tider skal komme, Tider skal henrulle, Slægt skal følge Slægters Gang. Under disse Hvælvinger have vore Fædre igjennem mange Led færdets. Her have de flokket sig, hvad enten deres Hjerter bankede af Jubel eller sammenknugedes af Ve. Her tyede de ind i deres Ungdomsdage for at indvies til deres Livsgjerning; og her kom de hen, naar de vare gamle og trætte, knækkede af Striden indtil deres Sted ikke kjendtes mere. 1 Domkirkens Gravkapeller have Danmarks Fyrsteslægter for sidste Gang søgt og fundet Husly her paa Jorden. Og havde de end været omgivne af al Verdens Herlighed, stadfæstedes dog herinde den gamle Prædikers tungsindige Klage: Forfængeligheders Forfængelighed, altsammen Forfængelighed". Derfor er det første Ord, som idag lyder til os ved vor Dronnings sidste Hvilested: Glem ikke, at du er en fremmed, en Gjæst som alle dine Fædre!" Men højt over Gravkapellerne, som gjemme paa Dødens mange Tegn, løfte de slanke Spir sig op imod Himlen. Og imedens de pege imod oven, er

25 19 det, som um de vilde gjentage den Hilsen til os, der i gamle Dage lød til Nadvergjæsterne: Hjerterne opad!" Jo mere der findes, som truer med at holde vor Sjæl bunden til Jorden, desto mere trænge vi til at frigjøres. Vel tales der her i Verden saa meget om de befriende Magter, men i Virkeligheden er der kun ét, som kan gjøre Hjerter og Tanker frie: det Ord, der stammer fra Livets Herre. Lad da et saadant lyde fra de længst forsvundne Dage, et Ord, som siger til os: Det skal ske mod Aftenstid, at der skal blive Lys!" (Sak. 14, 7). Som saa mange af de hellige Ord stemmer det kun lidt med vore vante Tanker. Ude i Naturen er det jo en Lov, at Aftenen og Mørket følges ad. Vi vide, at om faa Timer vil Aftenen sænke sit Slør over Issefjorden og de nøgne Marker. Stjernerne ville vel nok tændes, men Mørket er dog det stærkeste. Anderledes gaar det ikke i Menneskelivet. Aftenen er kommen, og Dødens Skygge er falden over Kongens Hus og det Folk, der deler sin Konges Sorg. Vistnok tindre Mindets Stjerner over hende, som gik bort, men Minderne tale jo kun 0111 alt, hvad der blev tabt. Og vel kunde det ligge nær endnu en Gang at drage Erindringerne frem 0111 vort Lands Dron-

26 20 ning, for at hendes Livsgjerning kunde ses i deres Lys. Men hun har selv udtalt det Ønske, at vi. der samles om hendes Baare, blot skulde bede en Bøn med hverandre. Som vi have været vante til at efterkomme hendes Ønsker, imedens hun levede iblandt os. skal det ogsaa gjøres nu. da vi have mistet hende. Kun ét maa vi have Ret til: Vort Folks Farvel maa førene sig med vor Konges og hans Borns; vi maa sige hende Tak for al hendes støre Trofasthed og Kjærlighed, idet vi tilføje: Gud velsigne og bevare Dronning Louises Minde! Saa vende vi os til dig, vor Gud! som midt i en Verden, hvor Aftenen og Mørket følges ad, har givet det Løfte: Det skal ske mod Aftenstid, at der skal blive Lys." Du har opfyldt din Forjættelse, da Mørket i Julenatten laa over Jorden: da blev der Lys, men det skinnede ud fra Barnet i Krybben. Og da Langfredagsmørket havde sænket sig over din enbaarne Søns tomme Kors, blev der atter Lys, men det kom fra ham, der opstod Paaskemorgen. Og nu Herre, har du ladet det blive Aften for vor Dronning efter den lange Livsdag, og vi kunne kun altfor godt faa Øje paa Mørket, som er faldet paa. Men lad dit Ord lyde til dem iblandt os, som tro paa Julens og Paaskens Evangelium, lad det bringe Bud om, at det skal

27 21 ske mod Aftenstid, al der skal blive Lys. Ikke et saadant, som igjen kan slukkes, men et Lys, der kommer fra vor Herre Jesus Kristus, som selv er Verdens Lys. Fader i Himlen! du véd, at vi have sværtved at efterkomme dit Ord og sige dig Tak for alle Ting i vor Herres Jesu Navn. Sværest er det for os, naar Hjertet er saaret. Men tag imod den fattige Tak, vi bringe dig for det rige Liv, som hun fik Naade til at leve. Tak, fordi du selv vaagede og skjærmede om hendes Kjærlighedsliv, saa at hun blev Sjælen i Hjemmet og kunde skabe dette til et Sted, hvor der var godt at være. Tak, fordi du ikke blot gav hende et aabent Øje for, hvad der var skjønt her i Verden, men ogsaa et aabent Øje for al Jordens Nød, og fordi du lod hende finde Vej til Kredsen af dem, som for Jesu Kristi Skyld ville øve Barmhjertighedens Gjerninger. Os har du givet Magt til at plante og vande, men selv har du forbeholdt dig Magten til at give Væxt. Tak, fordi du lod hendes Tro voxe, saa at den kunde holde ud i Prøvens Tid. Ak, Herre, din Haand har tit ligget tungt paa Danmarks Land og Folk. Men Tak, fordi du gjorde hende stærk i de svære Dage til at staa ved sin Husbonds Side og til midt i Mørket at se, at Lyset fra dig var

28 22 aldiig slukket. Og T;ik, fordi du lod menneskelig Kjærlighed slau Hegn omkring hendes sidste Leje, og fordi du tilstedte hende og hendes kjære endnu en Gang at modes med deres Frelser i en velsignet Altergangstime, førend Skilsmissens Dag kom. Nu er Aftenen faldet paa; det er dig, der har villet, at det skulde saa være. Men hjælp dem, der blive tilbage, til at stride den gode Strid, fuldkomme Lobet og bevare Troen. Saa vil du lade dem erfare, at vel kan og maa Mørket komme, naar de tænke paa alt, hvad de have mistet. Men den, der ikke mistede sin Frelser, skal se, at du opfylder dit Lofte: Det skal ske mod Aftenstid, at der skal blive Lys". Amen.

29 1 G R AV KAPELLET. JLM u have vi naaet Endemaalet for vor Vandring idag: den Flet, hvor vor uforglemmelige Dronning skal fmde sit Hvilested. Domkirkens Klokker ville ringe over hende, Salmesangen vil lyde ind i Gravkapellet, naar Menigheden samles; men selv er hun gaaet ind for at stedes for den Gud, der kan og vil lade Naade gaa for Ret. Men førend denne Kreds igjen spredes over Jordens tusende Veje, skulle vi først fuldbyrde, hvad der efter vor Kirkes Skik hør ske. Jordspaakastelsen. Dermed befale vi hendes Sjæl til Guds Barmhjertighed for Jesu Kristi Skyld. Men du véd, Herre, hvorledes ogsaa vi trænge til Barmhjertighed, vi, som endnu en Tid skulle kæmpe Livets Kamp, bære dets Sorg og gjøre vor Gjerning.

30 24 Velsign os, o Gud, saa at vi som din Apostel raaa se, at der er en Bør opladt i Himlen (Aabb. 4,,). Efterhaanden lader du der komme saa mange lukkede Døre her paa Jorden, fordi du kalder dem bort, som før kunde aabne Døren til Velkomst, naar de vidsle, at vi skulde mødes. Trøst os da med, at i Himlen er der en Dør opladt, som aldrig lukkes, saa længe angrende Sønner og Døtre ere paa Vejen til deres Hjem. Velsign vort elskede Fædreland, hvis Lykke og Smerte er vor egen Lykke og Smerte. Bring os Bud om, at du vil ikke slippe og forlade os. Hold din Haand over vor Konge og giv ham Kraft i Sorgen. Og naar han nu staar foran Døren, der lukkedes for det lykkelige Samliv, vis ham da, at der er en Dør opladt i Himlen, hvorfra din Aand, Fredens og Trøstens Aand kan sænke sig i hans Bryst. Bevar lians Børn og alle dem, der staa lians Hjerte nærmest, lad ham i deres Kjærlighed finde Vederlag, for hvad han har tabt. Lys Fred over os alle, hvem vi end ere. Og naar det maaske snart er os, paa hvem du kalder, lad os da se, at imod Aften bliver der Lys, men Lyset skinner ud fra dette Løfte, at der er en Dør opladt i Himlen. Amen. Fadervor. Velsignelsen.

31

32

33

34 FR. BAGGES BOGTRYKKERI

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse INDGANG (præludium) INDGANGS HILSEN Præsten: Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden.

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden. Prædiken til 16. Søndag efter trinitatis 2016, Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke Stine Munch I tirsdags på personalemødet besluttede vi, at drengekoret skulle stå nede i koret i dag. Så kan vi både

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kristi Himmelfarts-dag 2016 Ølgod kirke

Kristi Himmelfarts-dag 2016 Ølgod kirke Når man siger farvel til nogen, man holder af, som man ikke skal se i lang tid, er det sjældent nok bare at sige farvel eller hej. Der må noget mere til. En eller anden form for berøring, et kys, et håndtryk,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen, d. 2. november 2014 Stine Munch

Prædiken til Alle Helgen, d. 2. november 2014 Stine Munch Prædiken til Alle Helgen, d. 2. november 2014 Stine Munch Bøn før prædiken: Du griber os i mørket og blidt mod lyset vender. For selv om vi er adskilt, er vi i dine hænder. Og du var selv i mørket den

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Det handler om at miste. At miste det du elskede. Det dyrebare. og du. sidder amputeret og tom, sjælen er flosset som et vindblæst reb.

Det handler om at miste. At miste det du elskede. Det dyrebare. og du. sidder amputeret og tom, sjælen er flosset som et vindblæst reb. 16. trinitatis 2013 salmer: 749,316,524,551,784 Det handler om at miste. At miste det du elskede. Det dyrebare. og du sidder amputeret og tom, sjælen er flosset som et vindblæst reb. Og hvor blev den døde

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

har tusset rundt i det store hellige hus i en menneskealder og lidt til. Han kender alle rutinerne og ritualerne. Han har holdt kulten

har tusset rundt i det store hellige hus i en menneskealder og lidt til. Han kender alle rutinerne og ritualerne. Han har holdt kulten 3.søndag i advent, 15.12.2013. Domkirken 10 og Gråbrødre 17: (90 Op glædes alle), 80 Tak og ære, 89 Vi sidder i mørket, 86 Hvorledes skal jeg møde, 117 En rose, Nadver: D. 88 Hør det, Zion, G: 78 Blomstre

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Onsdag, den 17 oktober 2012

Onsdag, den 17 oktober 2012 Ved bisættelse Onsdag, den 7 oktober 0 754 Se, nu stiger solen af havets skød Mel.: Lars Nielsen 89 Oluf Ring omkring 95 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Prædiken til 13. s. e. trin. (ved Stafet For Livet)

Prædiken til 13. s. e. trin. (ved Stafet For Livet) Prædiken til 13. s. e. trin. (ved Stafet For Livet) Søndag den 10. september kl. 8.25 i Bogense kirke Salmer: 754 29 // 370 Tak, Gud, for denne lyse morgen Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Helligtrekongers søndag II Salmer: 392, 362, 136, 108, nadversalme 98 (sidste vers), 101

Helligtrekongers søndag II Salmer: 392, 362, 136, 108, nadversalme 98 (sidste vers), 101 Helligtrekongers søndag II Salmer: 392, 362, 136, 108, nadversalme 98 (sidste vers), 101 Storm P har malet billedet, juleaften, som jeg har sat udenpå gudstjenestearket. De fleste kender det nok, det er

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Æblerne hænger og lyser, georginerne stråler i. bedet. En munter glæde ved at gro, som var det. forårsdage, som det hedder i sangen, der i de her

Æblerne hænger og lyser, georginerne stråler i. bedet. En munter glæde ved at gro, som var det. forårsdage, som det hedder i sangen, der i de her 16.s.e.trin.15.9.2013. Høstgudstjeneste. Domkirken kl. 10 og Gråbrødre 17: 729 Nu falmer, 730 Vi pløjed, (305 Kom Gud Helligånd), 224 Stat op, 728 Du gav mig. Nadver: 349 Herren, han har. Døden kaster

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Om Perler. En prædiken af. Kaj Munk

Om Perler. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken

fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Prædiken Høstgudstj. søndag den 28. september 2014 i Skibet kirke fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas

Læs mere

Prædiken til 8. S.e.T. I

Prædiken til 8. S.e.T. I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere