Johan Heinrich Hein Levnedsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Johan Heinrich Hein Levnedsbeskrivelse"

Transkript

1 Johan Heinrich Hein Levnedsbeskrivelse Johan bliver født ca i Mechlenburg, Schwerin, Crevitze Amt. Johan i Danmark Han kommer sandsynligvis til Brahetrolleborg, som Skriver i perioden Hvad var det for et sted Johan kom til? Baroniet Brahetrolleborg var overtaget af Johan Ludvig Reventlow den 30. marts 1775 efter at Johans fader afgik ved Døden. Christian Ditlev Frederik Reventlow tiltrådte Besiddelsen af Grevskabet Christianssæde på Lolland, medens Grevskabet Reventlow tilfaldt Broderen Conrad. På det tidspunkt, hvor denne historie begynder er det kronprinsen, den senere Fredrik den 6, som tegner en stor del af danmarkshistorien. Kronprinsen er personlig ven med familien på Brahetrolleborg, inderkredsen omkring kronprinsen er særligt A. P. Bernstorff 1, Christian Reventlow og Ernst Schimmelmann, der er så denne kreds af personer Johan kommer til at færdes i blandt, da han bliver ansat hos Ludvig Reventlow. Christian og Ludvigs forældre havde været i dansk tjeneste siden Christian 4.s dage. Deres fader var en varmhjertet, men stilfærdig mand, der foretrak tilværelsen på landet frem for hoflivet. Moderen døde da børnene var ganske små. Så lidt som alle andre velhavende folk den gang sørgede faderen for en ordentlig opdragelse af sine børn, så længe de var små. Christian og Ludvig modtog en dårlig undervisning hjemme og blev efter konfirmationen sendt med en dårlig hushovmester til et berømt gymnasium i Altona i Tyskland, gymnasiet var dog på det tidspunkt i stærkt moralsk forfald. Hushovmesteren mishandlede dem både åndeligt og legemligt. Han gjorde hvad han kunne for at få dem til at hade deres fader, og prøvede at lokke dem til at lade sig hverve til den preusiske hær. Dette anslag blev opdaget og børnene kaldt hjem. Faderen forstod, at man havde været en katastrofe nær. Han engagerede en fremragende tysk videnskabsmand, dr. Wendt, til at tage sig af sønnerne. Dr. Wendt optræder som fadder ved Johans første barn. Wendt drog omsorg for at drengene fik en uddannelse i tre år på det Ridderlige Akademi i Sorø. Senere tog han dem med til universitetet i Leipzig, blandt hvis studerende også var den unge Goethe. I 1777 kalder Ludvig sine bønder sammen og holder en tale til dem hvor han indskærper både deres rettigheder og deres pligter. Talen slutter med at han opfordre dem til at ødelægge de gamle torturinstrumenter, "de slemme tugtemestre, der havde voldt dem så mange sure timer og fremkaldt megen bitterhed i deres hjerter." Ludvig er forud for den almindelige udvikling i samfundet, han begynder udflytningen af sine landsbyer allerede i Han bekoster bygningen af 87 velbyggede bondegårde uden for de gamle landsbyer. På Sybilles fødselsdag 14. september 1788 erklærer han i en tale til sine bønder at alt hoveri er ophævet og samtidig overdrog han 88 bønder deres arvefæstebreve 2,3. Men allerede ved denne lejlighed led han en stor skuffelse. Bønderne anså hans store gestus for fordægtige; her måtte stikke noget under. De bagstræberiske bønder navnlig i Vester Åby og Pejrup nægtede at blive arvefæstere, de ville hellere blive ved det gamle. 1 A. P. Bernstorff dør En fæsteform, hvor fæsteretten overførtes fra fæsteren til hans arvinger. Fæstegården ejer kunne således kun normalt få den fulde ejendomsret tilbage, når ingen af fæsterens arvinger ønskede at overtage fæstegården. Arvefæsteren havde undertiden ret til at pantsætte eller sælge fæstegården, men ikke til at sælge dele af den. 3 Fæster er en person, som fik brugsret over en gård eller et hus, som tilhørte en jordejer. Fæsteren måtte betale en pengeydelse, indfæstning ved fæstetiltrædelsen, hvorved han anerkendte ejeren som sin husbond. Fæsteren havde pligt til at overholde forskellige nærmere regler, herunder pligt til at yde hoveri m. m.

2 Ludvig var god at gæste. Hans huslige liv var præget af enestående hygge. Mange kunstnere kom der, forrest blandt dem var Jens Baggesen, hvis muntre hittepåsomhed har givet egnens byer og gårde fantasifulde navne, f.eks. byen Korinth, men også navne som Sibirien og Virginien, som stadig findes. Se også husnavnene i det følgende. Ludvig begyndte allerede i 1783 sit skolebygningsprogram. Han var pædagogisk en foregangsmand, udenadslære skulle være bandlyst, det var tankevirksomhed der skulle fremmes, og undervisningen skulle præges af hvad børnene senere fik brug for i livet. Efter 1788 dekreterede han at ingen kunne regne med at få en gård overdraget hos ham hvis man ikke kunne læse - både trykt og skrevet - og var kendt med de fire regningsarter. Ja, sågar reguladetri forlangte han af den vordende bonde. Kronprins Frederik besøgte Ludvigs skoler og påhørte med glæde undervisningen, til lærerne medbragte han fortjenstmedalje i guld. Kronprinsen kom med en interessant bemærkning ved denne lejlighed: "Sjældent, næsten aldrig, forstod jeg, hvad en voksen bonde sagde til mig, men af alle disse børn er der ikke i dag talt et eneste ord, som jeg ikke tydeligt har hørt og forstået." For samfundets øverste lag har det åbenbart på dette tidspunkt været vanskeligt at forstå bøndernes talte sprog. Bønderbørnenes kendskab til det skrevne sprog og deres højtlæsning må imidlertid have påvirket deres udtale i retning af et mere alment forståeligt "rigssprog" 4. I 1801 overtager Sybille Schubart 5 gift von Reventlow, Brahetrolleborg, som hun ejer indtil Sybille var søster til Ernst Schimmelmanns anden hustru. På et fæstebrev fra står der Detlef Christian Ernst Greve af Reventlow til Fricherskabet Brahe Troleborg, Hs Kongelige Majestæts Kammerherre og Ridder af Dannebrogen er den, som står som ejer af ejendomme, som gives i fæste under Brahetrolleborg. Johan er således skriver på Brahetrolleborg under Johan Ludvig Reventlow og Sybille von Reventlow. I tidsrummet 1807 til 1809 optræder Fru Grevinde Josephine Reventlow, Comtesse Wilhelmine Reventlow og Comtesse Henriette Reventlow alle af Brahetrolleborg meget hyppigt, som første person i listen over faddere til børn født i Brahetrolleborg Sogn. Bryllup Johan træffer en dansk pige, som hedder Karen Madsdatter, hun er ca. 19 år yngre end ham. Skriver Johan Hein og Karen Madsdatter bliver gift den 25. april 1807 i Brahetrolleborg kirke. Forlover og vidner var: Hr. Forvalter Johan Heinrich Havemann paa Brahetrolleborg og Hr. Ole Magaard, Kjøbmand i Svendborg. I det følgende vil der blive gjort en del ud af, hvem der var forlovere og faddere. Det skyldes, at jeg vil forsøge at belyse, hvilken omgangskreds familien havde. Johan Heinrich Havemann 6 er forvalter ved godset og bosat på Brahetrolleborg Hovedgaard. Johan Havemann er 37 år ved FT. i 1801, dvs. han er ca. 43 år, da Karen og Johan bliver gift. Han er gift med Kirsten Havemann, født Welsch, 35 år i 1801(ca. 41 år i 1807). De har Kirstens moder boende hos sig på Hovedgaarden, hendes navn er Lucie Welsch, 68 år ved FT. i 1801 (ca. 74 år i 1807). 4 Ovenstående historiske oplysninger om familien Reventlow og deres omgangskreds stammer fra Politikkens Danmarks Historie, bind Enkegrevinde Sybille Reventlow opførte en skole i Haagerup i 1803, den blev åbnet 1. maj 1804 og fik navnet Ludvigsminde. Den første lærer var Enevold Kristensen, som var lærer fra 1804 til Havemann er medunderskriver på en tilføjelse til et fæstebrev fra omkring 1814, tilføjelsen er fra 4. maj hedder godsforvalteren Christian Høeg Lorentzen. Henning Karlby 2

3 I 1801 bor Ole Magaard på Skovsgaard pr. Ollerup, han er selvejer uden for bondestanden, beboer sin Aulsgaard. Han er 48 år ved FT. i 1801 (ca. 54 år i 1807), han er da gift med Johanna Catrine Stehr, 48 år, (ca. 54 år 1807), desuden har han på det tidspunkt en hjemmeboende datter på 19 år, (ca. 25 år 1807), som hedder Anna Sohpie Magaard. Børnene Den 6. maj 1807 nedkommer Karen Madsdatter med deres første barn, en søn, som får navnet Thomas Heinrich Hein, på det tidspunkt bor familien på Nyboe 7. Madame Figat paa Spanget, Hr. Forpagter Dencher paa Brahetrolleborg, Hr. Wendt paa Bernstorffsminde, Hr. Schroll paa Lykkenssæde, og Hr. Waitløw af Høyrupgaard. Madam Figat er Sophia Hedevig Frigadt, født Breum, hun er 47 år ved FT. i 1801, hvor hun er gift med Johan Joseph Frigadt, han er 46 år ved FT og hans profession er chirurg og læge ved Baroniet, han bor i et hus med 3 td. land på Spanget. Huset er nr. 67, Kjøbenhavn, han var født i Lybæk og døde 6. august 1816, 60 år gammel, hvorefter Rasmus Johansen Post overtog huset Kjøbenhavn. Johan Joseph Frigadt blev gift med Sophia Hedevig Breum den 10. oktober 1794 på Brahetrolleborg. Hr. Schroll på Lykkenssæde er Hørbereder Henning Schroll. Henning Schroll har købt Lykkenssæde den 6. januar 1794 af Hans Jensen, som havde fået gården i 1772 og fået meddelt arvefæste på den i Henning Schroll køber den for 900 Rdr. desuden måtte han betale Hans Jensens gæld, bygge et hus til Hans Jensen og dertil lægge 6 Tdr. land i Møllebjerg, fri for afgift i hans livstid og dertil give 16 læs tørv årligt. Schroll indkøber samtidig gården Bækkelund og opretter af disse gårde Høravlingsinstituttet Lykkenssæde, hvorfra der fra 1799 til 1832 udgik 95 lærlinge, der spredte det praktiske kendskab til Hørrens dyrkning og behandling til alle landets egne. Henning Schroll døde den 17. januar Han blev efterfulgt af sin ældste søn Gustav Schroll, der i 1835 indkøbte gården Afbyggestedet 8 Skjelbo. Han fortsatte for en del sin afdøde faders virksomhed i hørindustrien. Han var den første stænderdeputerede og senere i 10 år Landstingsmand. Han døde den 7. oktober Lykkenssæde er på det tidspunkt vokset til en Arvefæsteejendom på 170 Tdr. land 9 fortrinlige jorde med omtrent 17 Tdr. Htkr 10. Adressen er nu Lykkenssædevej 16. Det andet barn, en søn, kommer til verden den 6. april 1809, familien bor da på Sølyst. Sønnen får navnet Johan Frederik Hein. Madame Denker paa Bernstoffsminde, Karetmager Anders Pedersen, Gaardman Christian Jeppesen, Fisker Niels Jensen 11 Alle paa Brahetrolleborg 7 Nyeboe står i fæsteprotokollerne opført som en Bye. 8 Afbygger (afbyggerby, afbyggergård, afbyggersted) en person, der har forpagtet, fæstet eller blot driver et jordbrug udskilt fra en større ejendom (f.eks. hovedgård). Svarer til en parcellist. 9 1 Tdr. land er det stykke land, som der skulle bruges en tønde korn til at så til. = 5516 m 2 = 0,5516 ha Tdr. Htkr. = tønder hartkorn = Oprindeligt "hårdt korn" dvs. rug og byg i modsætning til havre. Navn på den kornsort hvormed fæsteafgiften betales. Senere brugt som målestok for jordbeskatning, antallet af Tdr. land der gik på Tdr. Htkr. var afhængig af jordens bonitet (dyrknings værdi). 1 Tdr. = 4 ankre = 136 potter = 131,4 liter. 11 Fisker Niels Jensen har været en meget speciel person, han optræder meget ofte som fadder for mange forskellige familier. Henning Karlby 3

4 Fisker Niels Jensen er 49 år i FT. 1801, han er Husbonde og bosat på Brahetrolleborg Hovedgaard, han er gift med Hylleborg Christiane født Lund, 37 år, de har i 1801 fire hjemmeboende børn i alderen 15 til 3 år. Den 8. september 1811 står Johan fadder til Avlskarl Frederik Nielsen og Hustru Anne Larsdatters datter Caroline i Brahetrolleborg kirke. En avlskarl er der øverste af karlene på en gård. Frederik og Anne bor på Søløst. (Avlskarlen n.n. gaar foran i Arbejdet og leder det, naar ingen overordnet er til Stede.) Gaardmand Christian Jeppesen kan være Kristen Jeppesen, der modtager Glædemark i arvefæste Han afstod den 6. juli 1825 gården til sin ældste søn Hans Kristian Kristensen. Adressen er nu Hågerupvej 41. Der findes også en Gartner Christian Jeppesen på Brahetrolleborg, som optræder som fadder 5. februar 1807 Det tredje barn bliver en datter, som får navnet Maren Johansdatter, hun bliver født den 29. august 1811 på Brahetrolleborg, som datter af Skriver Johan Hein og Hustru Maren Madsdatter af Søløst. Hun bliver døbt den 6. oktober Madam Petersen paa Brahetrolleborg, Hr. Lieutnant Recke i Nyboe, Hr. Forp. Denker paa Egneborg, Hr. Hørbereder og Dannebrogsmand Schroll paa Lykkenssæde og Hr. Petersen paa Brahetrolleborg. Den 17. september 1813 ruller en ulykke ind over familien, idet Maren bliver syg og dør kun lige godt 2 år gammel. Det fjerde barn bliver en søn, som får navnet Carl Wilhelm Hein, han bliver født den 21. januar 1814, han bliver døbt den 24. januar og fremstillet i kirken den 27. marts 1814, som søn af Skriver Johan Hein og Hustru Karen Madsdatter paa Sølyst. Carl Wilhelm er min farmors farfar. Madame Denker paa Ny Egneborg, Hr. Kapitain Rosenberg, Hr. Lieutnant Rosenberg, Hr. forpagter Denker paa Ny Egneborg. (Der findes en Johan Denker 55 år i 1834 i Fåborg) Det femte barn bliver en datter, som får navnet Ane Johansdatter, hun bliver født den 31. december 1816 på Sølyst 13, Brahetrolleborg. Hun bliver hjemmedøbt den 31. december og fremstillet i kirken den 17. februar Forældrene er: Opsynsfører paa Sølyst Johan Hein og Karen Madsdatter =. Forpagter Denkers kone paa Ny Egneborg, Rasmus Holm, Mads Væver, Jens Hansens enke i Nyboe. Mads Væver er Mads Larsen Væver, som er gift med Anne Jensdatter. Ved i 1801 er Mads 56 år, dvs. ca. født 1745, og i 1801 er Anne 44 år dvs. ca. født Mads er Karens fader. Oplysninger om en mulig forbindelse imellem (fra Laila Dencker) hendes tiptipoldefar Hans Jochum Dencker ( ), der første gang optræder i Brahetrolleborg i 1813, september 1811 er første gang, jeg finder Johan Hein som fadder. Der er for pigen Caroline, som er datter af Avlskarl Frederik Nielsen og Hustru Anne LarsDatter på Søløst. Det er også den eneste gang i perioden at jeg kan finde Johan og Maren som faddere i Brahetrolleborg. 13 Jeg har fundet Sølyst Avlsgaard med en Assurancesum på , med Forpagter Svendsen, Hartkorn Ager og Eng på , Gammelskat ¼. Søelyst ligger under Knagelbjerg og har matr. nr. 1a, oplysningerne er fra ca Henning Karlby 4

5 og så forpagter Thomas Henrik Dencker fra Brahetrolleborg og senere Ny Egneborg - gik fallit der ca Det sjette barn bliver også en datter, hun får navnet Henriette Elise Johansdatter, hun bliver født den 27. april 1819 og døbt den 2. maj i kirken. Forældrene er Huusm. Joh. Hein og Karen MadsDatter på Nøisomhed, Brahetrolleborg. Frue Hoskjer paa Nøisomhed, Væver Lars Madsen i Nyboe, Hans Madsen Væver paa Nøisomhed og Niels Puge - Indsidder i Mellemhauger. Efter udskiftningen blev Nøjsomhed opført som bolig til daværende Skovridder Thordsen, som i en alder af 46 år døde på Nøjsomhed den 19. april Efter Thordsens død død blev Nøjsomhed overdraget til Ingeniørkaptajn Hans Jakob Hoskjær, der forestod anlægget af de nye landeveje i Fyn og Jylland. Han var født i København og døde efter 5½ års ægteskab den 28. januar Det var efter kirkebogens vidnesbyrd en almindelig agtet mand med en utrættelig embedsiver og sjælden retsindighed. Han efterlod enken Katrine Dorthe Bruun og 3 sønner Jakob, Knud og Karl Ditlev. Enken blev senere gift med en islænding John Findsen. Senere blev Nøjsomheden bolig for Johan Heinrich Havemann, der var godsforvalter til Han var født i Oldenburg 1766 og døde den 25. juli Derefter blev Nøjsomhed overdraget til hidtilværende forpagter af Egneborg Jakob Sørensen, som døde på Nøjsomhed 48 år gammel i Efter Sørensens død fik J. H. Havemanns søn Ditlev Havemann den 5. december 1852 stedet i fæste. Han var godsforvalter ved Sandholt og Bygmester ved Brahetrolleborg 15. Johan flytter til Stenløse, Odense Næste gang man finder Johan Heinrich er i 1834, hvor han er bosat i Stenløse ved Odense. Han er gift og Gaardbestyrer på en gård i Volleslev Bye. På folketællingen kan man se, at han har mindst tre personer i sit brød. Det interessante er, at der står han er gift, men hans kone bor ikke på samme adresse som ham. Hun er Inderste og gift med en mand, som er gaardbestyrer i Vollerslev, hun bor sammen med datteren Henriette i et Huus i Stenløse Bye. I 1840 bor han igen sammen med Karen i Stenløse Bye og nu er hans profession; Dagleier. De har 4 andre personer boende i husstanden. Det var: I 1845 står han stadig i Stenløse Bye, som Dagleier og han bor stadig sammen med Karen, men nu er de alene på adressen. I 1850 står Johan som Inderste, dagleier han er nu 83 år gammel og Karen er 63, de har en dame boende, som hedder Maren Johansdatter, som er 53 år gammel, hun er Inderste, og ernærer sig ved sine hænders arbejde. (Det lidt uhyggelige er, at deres logerende hedder det samme som Karen og Johans datter, som døde i 1813, hvis Maren havde levet på dette tidspunkt, have hun været 38 år gammel og det er 43 år siden Johan og Karen blev gift.) Johans død Den 20. maj 1858 dør Johan 91 år gammel i Stenløse sogn, Odense Herred, Odense Amt, det er året efter deres guldbryllup. 14 Se 15 Beskrivelserne af ejendomme og ejerforhold i denne levnedsbeskrivelse stammer i stor udstrækning fra N. Rasmussen Søkildes bog, Trolleborgegnen og dens beboere gjennem 250 Aar. Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling og Øster Hæsinge Lokalhistorisk Arkiv. Se Henning Karlby 5

6 Karen Madsdatter dør 4. april 1862 i Stenløse Sogn. Ejere af Brahetrolleborg slot ( ) Johan Ludvig Christiansen greve von Reventlow ( ) Sybille Schubart gift von Reventlow ( ) Ditlev Christian Eenst Johansen greve von Reventlow ( ) Ferdinand Otto Carl Johansen greve von Reventlow Henning Karlby 6

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Dette anedokument indeholder en afskrift af et dokument, som jeg har fået i fotokopi fra Slægtsgårdsarkivet, Landbrugsmuseet Gl. Estrup. Afskriften er dannet ved en scanning

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

BILLUND Fra år 1454 til år 1800

BILLUND Fra år 1454 til år 1800 BILLUND Fra år 1454 til år 1800 Indholdsfortegnelse. side Indledning. 3 Litteratur og kildemateriale.. 4 De første sikre efterretninger 5 Anna Gjordsdatter Billund.. 6 Billund i 1600-tallet.. 8 Billund

Læs mere

Efterslægtsberetning for Christen Nielsen Thorborg 1812-67 4 generationer

Efterslægtsberetning for Christen Nielsen Thorborg 1812-67 4 generationer Efterslægtsberetning for Christen Nielsen Thorborg 1812-67 4 generationer Christen Thorborg fotograferet med hund og stok omk. 1865 Udarbejdet af Karsten Thorborg 2012 www.kt.mono.net Forord Min farfars

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2. Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17

Indholdsfortegnelse. Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2. Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17 Indholdsfortegnelse Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2 Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17 Hald Bageri gennem 75 år v/ Inger Præst.side 19 Degnen gav et gok v/ Peter Østergård.side

Læs mere

Jørgen Peter Jensen - Levnedsbeskrivelse

Jørgen Peter Jensen - Levnedsbeskrivelse Jørgen Peter Jensen - Levnedsbeskrivelse Jørgen Peter bliver født den 13. januar 1879 i Hesselager. Han bliver født som uægte søn af Konen Anne Cathrine Nielsen (38) af Hesselager og som barnefader udlagtes

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Denne artikel skal i anledning af stavnsbåndsjubilæet fortælle lidt om fæstebøndernes kår for 200 år siden, belyst ved en enkelt

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Sulsbrück En slægtshistorie

Sulsbrück En slægtshistorie Sulsbrück En slægtshistorie 1 Indholdsfortegnelse Johan Mortensen Sulsbrück, født 25. juli 1825 i Gl. Haderslev... 2 Maren Nielsdatter, født 28. januar 1827 i Svanninge... 4 Johan og Marens 4 børn:...

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959.

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL Farfar C. M. C. Kjær døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. søn af Jens Christensen, 1845-1927 kaldet Kjær. Af oldebarn og barnebarn Bodil Laurentzi

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 10. årgang Den initiativrige dyrlæge på Sønder Tranders Kro, kunne også lave medicin mod kolera. Den sælges i pottevis fra kroen Overstregede bygninger

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme Indholdsfortegnelse: Personliste... 3 Forord... 4 Tvislund... 5 Far Laurits Jensen, kaldet Laust Vestergaard... 7 Gæster i Vestergård... 8 Lauralyst... 9 Far, Laurits Vestergaard, sognefoged... 10 Mor,

Læs mere

Boslod Det, hver ægtefælle tillægges ved bodelingen. Debitor Den, der låner pengene.

Boslod Det, hver ægtefælle tillægges ved bodelingen. Debitor Den, der låner pengene. Adkomst Den ret til ejendommen, som ejeren har, fordi han har gjort udlæg i ejendommen p.gr.a. pant, arvet eller købt ejendommen. Afbygger Betegnelse for en jordbruger eller -ejer, der har fået tidligt

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK Mar 2012 No. 63 Østervrå skole SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening I dit ansigts sved Af Inger Nielsen Sidste år fik jeg overladt nogle gamle papirer, som min mor havde opbevaret i

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker 1 Brede 1978 Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker nedskrevet på falderebet af Johs Thorborg (et barn af forrige århundrede) Manuskriptet er renskrevet af Agnete Thorborg, datter af Anna og Holger Thorborg

Læs mere