NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv"

Transkript

1 NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr

2 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen Glostrup Åbningstid: Mandag og torsdag kl samt efter aftale Nye åbningstider gældende fra 7. oktober 2002: Mandag kl og torsdag kl Telefon: Fax: Daglig leder: Hans-Henrik Rasmussen Nyt fra Arkivet udkommer fire gange årligt Redaktionen afsluttet: August 2002 Redaktion: Hans-Henrik Rasmussen Grafisk tilrettelæggelse: Eric Klitgaard Indhold Sommerstatus... 3 Den gamle landevej... 5 Besøg på Kroghslyst Gaver til arkivet På rejse i tidsmaskinen.. 22 Tryk: Kailow Graphic Oplag: 2000 ex ISSN X Forside: Kroghslyst set fra havesiden, 15. juli 2002 Foto: Eric Klitgaard

3 Sommerstatus Som læsere af arkivets blad vil vide, udkom vi forrige gang med omslag i farver. Det friskede gevaldigt op men var imidlertid blot et skridt på vejen. I dette nummer er farverne også rykket ind i selve bladet. Det betyder, at man fra nu af vil kunne nyde synet af nogle af arkivets mange fotos som farveillustrationer til artiklerne. Bladet har fået endnu et løft til glæde for sine mange læsere. Igennem snart mange år har arkivet haft uændret åbningstid, nemlig mandag og torsdag fra kl. 13 til kl. 17. Med disse tider er det vanskeligt, for ikke at sige umuligt, for mange mennesker at besøge arkivet. Det synes vi er synd, og det er derfor blevet besluttet at udvide mandagsåbningstiden til kl. 19. De nye tider træder i kraft den 7. oktober og bliver altså: Mandag kl og torsdag kl I forrige nummer blev nævnt de forskellige projekter, som arkivet var i gang med. Et af disse, nemlig gennemgang og registrering af de lokale tidsskrifter, er nu afsluttet. Arkivet råder over mange tidsskrifter, som kan ses af de besøgende. Alle enkeltnumre er noteret og kan findes med nogle få tryk på edb-tastaturet. Med afslutningen heraf har en anden af de omtalte opgaver kunnet gå i gang, nemlig beskrivelse og edb-behandling af de mange fotos, som folkene på Glostrup Kommunes ingeniørkontor optog fra 1920 erne til 1960 erne. Adgangen til de ca. 350 billeder, der i sammenhæng viser 3

4 byens udvikling fra stationsby til forstad, vil give arkivets billedsamling et betydeligt løft. Ønsket om at udsende en afløser for den gamle Hvissinge-pjece bliver opfyldt. Vi regner med at kunne afslutte arbejdet med den i løbet af efteråret, således at den kan udsendes engang i november. Der bliver tale om en ca. 60- siders bog, der vil blive rigt illustreret med nye og gamle billeder. Vi tør sagtens sige, at alle lokalhistorisk interesserede i vor by godt kan begynde at glæde sig: julegaven til glostrupperne er på vej. En sommerdag i Hvissingestræde 7. Gartner Willy A. Sørensen på havearbejde, Hovedartiklen denne gang handler om Hovedvejen, eller Roskilde Landevej, som navnet tidligere var. Vi starter i Middelalderen, hører om bygningen af den»moderne«vej i 1770 erne, og følger historien frem til vor egen tid. Der er spændende stof, som nok er værd at stifte bekendtskab med. Men læs selv. 4

5 Den gamle landevej Når vi, der bor på Vestegnen, hører benævnelsen»den gamle landevej«, tænker de fleste af os utvivlsomt på Roskilde Landevej. Vejen, der på strækningen gennem Glostrup siden 1930 erne kaldes Hovedvejen, har betjent vejfarende mellem København og Roskilde i så mange år, at næppe nogen kan forestille sig, at det ikke altid har været sådan. Ganske vist har både vej og trafik ændret sig gevaldig gennem årene, men vejen har da vist altid været der, mener mange. Således forholder det sig imidlertid aldeles ikke. Vejen er tværtimod ung af en hovedvej at være. Den oprindelige hovedvej Det er sandt, at der helt fra Middelalderen har været vejforbindelse mellem København og Roskilde. Det er ligeledes korrekt, at vejføringen på strækningen fra hovedstaden til Glostrup omtrent var som nu. Men ved mødet med Glostrup var det et ganske andet syn, der mødte den tids folk. Omtrent der hvor den berømte Vestvold langt senere skulle bygges, svingede vejen nemlig pludselig mod nord, snart efter igen mere vestligt, og nu fulgte den næsten præcist den nuværende Dalvangsvej frem mod krydset ved Erdalsvej. Lige øst herfor lå den for længst forsvundne Glostrup Kro, hvor de rejsende kunne hvile sig og nyde bordets glæder. Og der kunne også være god grund til at fejre, at man var sluppet helskindet forbi»glostrup Hule«, en 5

6 skovklædt sænkning omkring den nuværende Glostrup Bypark, der var berygtet for sine landevejsrøvere. Fra Dalvangsvej drejede vejen igen mere nordligt og fortsatte ad de nuværende veje, Sofielunden og Mellemtoftevej, i retning mod Nordre Ringvej. På den modsatte side af sidstnævnte fortsatte denne»gamle Landevej«, hvis navn endnu den dag i dag viser, at det faktisk var her forbindelsen lå. Hvis man med fingeren på et matrikelkort over Glostrup følger den nævnte rute, vil man se, at den præcist følger ejerlavsgrænsen mellem Glostrup og Hvissinge: alt syd for linien er Glostrup, alt nord for den er Hvissinge. Sådan havde vejforløbet været i århundreder, og kun få havde forestillinger om, at det nogensinde skulle ændres. Hovedvejen set fra Byparken. I midten Toftes gartneri. I baggrunden danner et levende hegn grænse mellem Glostrup og Hvissinge, ca

7 Nye tider på vej Ude i Europa var der i 1600-tallet imidlertid sket store ændringer i synet på den økonomiske politik. Vi er i Merkantilismens tid, hvor det gjaldt om at fremme handel og transport med det formål at opnå en gunstig handelsbalance. Et af midlerne var protektionisme, hvor man med alskens importforbud, toldbarrierer m.m. søgte at opnå det ønskede resultat. Et andet middel var at anlægge nye og bedre veje. Både militære og økonomiske interesser blev tilgodeset her, så sagen blev let fremmet. Tidens førende nation var Frankrig, og franske vejbygningsingeniører blev berømte for deres indsats. I Danmark var man ikke uvidende om de franske fremskridt. I 1744 havde den senere udenrigsminister, J.H.E. Bernstorff, været i Paris, og han blev som andre meget imponeret over de opnåede resultater. Det var ikke mindst hans fortjeneste, at kong Frederik 5. i 1761 udstedte en forordning om anlæg af nye hovedveje til Agerdyrkningens, Handelens og den indre Samfærdsels Fremme. Vejen planlægges I første omgang vedtog man at sætte en dansker i spidsen for det nye vejvæsen. Valget var ikke heldigt, og man bestemte sig derfor til forhøre sig i Paris, om det var muligt at få franske eksperter til at komme til Danmark. Den franske regering viste sig imødekommende, og den 12. april 1764 ankom tre franske ingeniører under ledelse 7

8 af Jean Marmillod til København. Marmillod fik titel af»ober-wey-inspecteur«med rang af»virkelig Cancelliraad«og en nærmest fyrstelig gage på ca rigsdaler om året. Planlægningen af den nye Roskildevej kunne begynde. Den 24. juli 1766 underskrev kong Christian 7. approbationen på Frederiksberg Slot. Bevillingen lød på rigsdaler. Arbejdet skulle tage sin begyndelse i Roskilde, hvorefter man ville arbejde sig frem mod København. Arbejdskraften Det første spadestik blev taget den 5. juni Arbejdskraften bestod dels af udkommanderede soldater dels af egnens bønder. Soldaterne blev stationeret i Hedehusene, hvor de boede i telte. Arbejdet begyndte kl. 5 om morgenen og varede i 12 timer eksklusiv middagspause. Lønnen var 1 mark om dagen. Stenene til byggeriet blev leveret egnens bønder. De fleste af disse var krongodsfæstere, som havde hoveripligt og derfor ikke kunne unddrage sig opgaven. Mange af dem var forarmede og i forvejen overbebyrdede med arbejde, og dertil kom, at det var sin sag at skaffe sten i denne forholdsvis stenfattige egn. Der kom adskillige klager over embedsmændenes hårde fremfærd, og en af tidens aviser bragte et interessant indlæg inder titlen: Et Brev fra Landet om Roeskilde-Veyen og Steenkiørslen til samme. Hovedklagen lød på, at stiftamtmand von Prøck havde givet ordre til, at der skulle anvendes over os elendige Stakler de skarpeste Tvangs Midler, og vor Plov som føder Kongen og os skal ligge stille. 8

9 Myndighederne var ikke begejstrede for kritik, og for at stille den offentlige mening tilfreds besluttede man at iværksætte en undersøgelse. Man erfarede, at den nævnte ordre virkelig var blevet givet, og von Prøck blev afskediget. Selv i enevældens tid måtte man åbenbart tage hensyn til opinionen. Arbejdsgangen Tidens rationalistiske og matematiske indstilling krævede rette linier, og den blev i hovedsagen fulgt. Der var dog undtagelser, bl.a. her i Glostrup. Vejen er som bekendt ikke helt lige, og årsagen er hensynet til Glostrup Kirke, som lå i sigtelinien og næppe havde været noget smukt syn med Hovedvejen midt igennem sig. Selve arbejdsgangen foregik på den måde, at vejkassen, dvs. det udgravede, direkte jordunderlag for vejbefæstelsen, blev stampet fast. Ovenpå anbragte man et lag store sten med mindre indkilet. Derefter tilføjedes et lag fast sammenæltet ler, der skulle gøre vejbanen elastisk. Dernæst fulgte atter et lag mindre sten og til sidst et gruslag, der var mindst 9 tommer tykt. Ved siderne blev der anbragt kantsten. Metoden krævede enorme mængder sten, og man kan forstå bøndernes fortvivlelse. Vejen stod færdig i slutningen af 1773 og androg den nette sum af rigsdaler. 9

10 Roskildevej som den tog sig ud i 19. århundrede. Bemærk vejtræerne til venstre. Efter radering af kunstneren Vilhelm Kyhn, august 1849 Modtagelsen Som det så ofte sker ved store offentlige projekter (både i fortid og nutid), blev udgifterne også denne gang større end man havde projekteret med. Men til gengæld kunne man glæde sig over en imponerende hovedvej, som trafikanterne nu kunne tage i besiddelse: Danmark var kommet på niveau med den fremmeste europæiske ingeniørkunst på vejbygningens område. Der kan heller ikke herske tvivl om, at det nu var blevet meget mere bekvemt at rejse. Men alt har sin pris, og ikke alle var lige tilfredse. Vejen var som nævnt blevet til i rationalismens tid, hvor alt skulle være matematik, geometri og rette linier. Forgængeren havde snoet sig gennem landskabet til fornøjelse for de rejsende, der kunne nyde et afvekslende sceneri. Nu var det blevet mildest talt trist at færdes her. Tidens store digter, Adam Oehlenschläger, skrev i 1804 følgende om den nye Kongevey": 10

11 Langsomt, strengt og lige den brede Kongevey fremgaaer, Sparsom paa Skygger og Krat. Hvilken kiedsommelig Tid! Hvem ved? Måske har denne oplevelse medvirket til digterens opgør med rationalismen. Det var jo netop på denne tid, at romantikken med ham som bannerfører brød igennem i Danmark. Under alle omstændigheder stod han ikke alene med sin kritik. Det ses af adskillige, samtidige optegnelser. Brugerbetaling Dengang som nu skulle veje vedligeholdes. Sådan noget koster, og med de begrænsede midler, der var til rådighed i gamle dage, måtte man finde særlige løsninger. Svaret var, at de vejfarende selv måtte betale, og det kunne jo passende ske efter antallet af kørte mil. Disse såkaldte bompenge (eller passagepenge, som de officielt kaldtes) blev allerede indført i 1773, til en start dog kun ved Damhuset (ved Damhussøen). Snart blev der også opsat bomme ved Vridsløselille, Baldersbrønde og Roskilde. De vejfarende måtte så erlægge en nærmere fastsat afgift til bombetjenten. Han var privat erhvervsdrivende: retten til opkrævning var bortforpagtet. At være bombetjent på Roskildevej har næppe været nogen særlig morsom bestilling. I hvert fald ikke, hvis man skal tro en rejsende fra ca Han skriver:»thi der kan ikke soves roligt noget Kvarter om Natten, fornemmelig for de idelige Torvevogne med Korn, Smør, Kalve og Brænde; thi de køre mest om Natten for at naa København i Dagningen«. 11

12 Bompengene blev her i Københavns Amt opkrævet helt frem til Den stigende trafik havde efterhånden gjort ordningen upraktisk. En ny beskatning fandt man let: De mange nye automobiler anvendte benzin som brændstof, og afgift kunne passende lægges på det produkt. Det skete fra det følgende år. Milesten og kilometersten I 1782 var vejen ført helt frem til Korsør, og nu begyndte man at opstille milesten. De første var af norsk marmor, men deres levetid blev kun kort. Vejr, vind og hærværk ødelagde dem. Derfor besluttede man at opføre nye milesten, denne gang som cirkulære granitkegler med afstumpet top. Stentypen havde været brugt på Frederik V s tid og kom derfor fortsat til at bære hans initialer. Med andre ord: en sten med Frederik V s navn behøver ikke at være opstillet på hans tid. Den gamle 11 2 milesten foran Glostrup Kirke kan endnu ses. Den står ved Hovedvejen mellem Kirkepladsen og det tilstødende grønne anlæg, Senere blev det metriske system indført, og man besluttede derfor at nyopmåle vejen og sætte kilometersten op. Det skete i

13 En konkurrent dukker op Efterhånden kom der flere rejsende, ligesom der dukkede nye vogntyper op. Omkring 1800 så man de første diligencer. I 1830 erne kom en ny slags passagervogne, de såkaldte»dagvogne«, der blev drevet af private. De afgik en gang dagligt, deraf navnet. Den velkendte gule diligence var ved at blive almindelig i Europa i disse år, og også på det område kom Danmark med i udviklingen. Tog ankommer til ventende passagerer på Glostrup Station, 1907 Stigningen i trafikken skulle ikke vare ved. I 1847 skete der nemlig en betydningsfuld begivenhed på Vestegnen, der skulle komme til at give vejen alvorlig konkurrence: Jernbanen København-Roskilde blev indviet med pomp og pragt af kong Christian VIII. Glostrup, der jo ligger på strækningen, var med i udviklingen fra starten, og det blev en udvikling på godt og ondt. Jernbanen betød nye muligheder, ikke mindst økonomisk, men for landevejen blev den en katastrofe. Jernbanen erobrede størstedelen af trafikken, og bortset fra bønder, der drog til marked med deres produkter, var der næsten ingen trafik. I slutningen af 1800-tallet kunne man møde enkelte tidlige cyklister, men ellers var Marmillods vej nærmest øde. Så sent som i 1905, da den oprindelige præstegård brændte, kunne en københavnsk avis betegne Roskildevej som den brede Chaussé, der ellers er så ubefærdet. 13

14 Biler på vejen Men landevejen skulle snart få revanche. Allerede i 1897 kom det første varsel, om at nye tider var på vej: Det første benzindrevne køretøj tilbagelagde strækningen København-Roskilde. Og nu fik myndighederne noget at tænke over. Det var klart, at der måtte lovgives vedrørende dette uvæsen, og Københavns Amt udbad sig de berørte sognes indstilling. I Glostrup og Brøndbyerne var reaktionen nærmest et rædselsskrig: de nye biler måtte simpelthen forbydes, i hvert fald på offentlige veje. Men bilens tidsalder var rykket uimodståeligt nær. Tirsdag den 27. juni 1905 begyndte Danmarks bilentusiaster på en fantastisk tur: 14 biler og tre motorcykler skulle køre igennem det danske rige fra Aalborg Brygger Axel Hansen og familie i automobil svinger fra bryggeriet ud på Roskildevej, 1906 til København på blot fire dage. Arrangementet var led i den første»nordiske Automobiluge«, og overalt hvor man kom frem, blev man modtaget med hyldest. Den følgende fredag rullede kortegen gennem Glostrup på vej til København: bilisternes sejr var total. Der var ikke nogen vej udenom. Sognerådene måtte finde en måde at forlige sig med bilismen på. Ganske vist var bilerne i begyndelsen kun få, men antallet voksede år for år, og hvad værre var: de ødelagde vejbelægningen, idet gruslaget simpelthen blev kørt op. 14

15 Ombygning Det var i ordets egentlige forstand nødvendigt at finde en mere holdbar løsning. Man kontaktede derfor landets førende vejekspert, amtsvejinspektør R.W. Winkel, og bad ham finde en løsning. Svaret var et kæmpeprojekt, der startede i 1907 under hans ledelse: etablering af chaussébrolægning på strækningen fra Glostrup til København. Chaussébrolægning vil sige, at man placerer små, nærmest kubiske sten, lagt i bueformede skifter, som muliggør effektiv udnyttelse af stenenes vekslende størrelse. Arbejdet startede i Glostrup, og samtidig gik man i gang med at opfylde grøfter og anlægge fortove. Arbejdet stod på i 16 år, indtil man i 1923 nåede Damhussøen. Chaussébrolægning er stærk og effektiv, men behagelig var den ikke. Med den nærmest ikke-eksisterende affjedring i datidens biler var den nye vej alt andet end morsom at færdes på. Dertil kom, at stenene blev meget glatte i regnvejr. Så alt i alt var løsningen ikke ideel. Nye planer Amtsinpektør Winkel var imidlertid klar til nye opgaver. Denne gang måtte intet gå galt, og han tog derfor initiativ til anlæggelse af den såkaldte forsøgsbane ved Vestvolden. På en strækning af 250 meter anlagde man seks parallelle kørebaner, tre i hver retning. På strækningerne var der anlagt henholdsvis chaussébrolægning, cementbeton og asfaltbeton. I 1928 begyndte man at anlægge cykelstier, og vejen blev gjort bredere. 15

16 Forsøgsbanen bestod fra 1926 til Her umiddelbart før 2. verdenskrig var biltrafikken steget dramatisk. Dertil kom inspirationen fra de tyske autobaner, og man gik derfor gang med at anlægge den kendte betonvej. Da tyskerne ankom den 9. april 1940 kunne de marchere ad en nyanlagt, tysk inspireret hovedvej gennem Glostrup! Efter krigen kunne danskerne så for alvor tage deres nye vej i besiddelse. Og hvis nogen en gang skulle have været bekymret for manglende brug, skulle da enhver sådan snart blive gjort til skamme: trafikken skulle i løbet af 1950 erne tage et gevaldigt opsving. Så stort faktisk, at man måtte nedlægge huse for at få plads til alle trafikanterne. Man behøver blot at nævne krydset ved Nørre Allé og Banegårdsvej, udmundingen af Nyvej og det gamle bryggeri i Rådhushaven. Forsøgsbanen på Hovedvejen set mod øst. Bemærk brolægningen og skiltningen. Længe efter dens ophør bestod navnet som stedbetegnelse,

17 Besøg på Kroghslyst Som de fleste vil vide, udsendte arkivet sidste år bogen Kroghslyst, Hvissinge og lidt af Glostrup Bogen blev modtaget med begejstring af de mange, der har tilknytning til lokalområdet, f.eks. Højvangskolen, Hvissinge, og hele den tidsperiode i byens historie, som beskrives. Bogen er endnu ikke udsolgt, heldigvis, da vi regner med at få god brug for den til kommende generationer. Så hvis nogen endnu ikke har anskaffet den, er chancen der stadig. Den kan købes på Glostrup Bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv og koster blot 50 kr. Indkørslen til Kroghslyst ligner sig selv. Beboerne, dyrlæge Harald Olsen og frue, tog venligt imod os (se videre næste side),

18

19 Kort tid efter bogens udsendelse fik arkivet besøg af de nuværende indehavere af Kroghslyst. Besøget affødte en invitation til nærværende blads redaktør og layout-mand til at komme ud og se den gamle gård. "Morten Koch"sk stemning på Kroghslyst Den 15. juli 2002 cyklede vi derud og fik en hyggelig snak med beboerne om gården og gamle dage. Der blev i den anledning optaget en række billeder, og vi synes, at læserne skal have lov at kigge med på nogle af dem. Billedtekst til Olsens 19

20 Gaver til arkivet Brøndby Lokalarkiv: Program for indvielsen af Glostrup Rådhus Fortegnelse over medlemmer af Glostrup Sogneråd samt udvalg, kommissioner, ombud m.m. Freddy Damstedt: Skoleskema for Real A, Glostrup Kommuneskole. Ca Brøndby Kommune: Kjøbenhavns Amts Sogneraadsforening/Foreningen af Kommuner i Københavns Amt 100 år Jubilæumsskrift. Leif Olsen: Det gamle Ejby. 6 fotos Vergmanns Gartneri (Ejby). 30 fotos erne. Diverse Ejby-billeder. 12 fotos. Ca Egon Funch: Tale i anledning af overrækkelse af borgmesterkæde til borgmester Søren Enemark Hanne Berg: Lærer Ejvind Tofte, hans familie og venner. Fotoalbum samt 75 enkeltfotos. Diverse år. Ukendt: Glostrup Rideklub. Driftsregnskab m.m Glostrup Folkedanserforening Jubilæumsskrift. Nyt fra Skolen (Vestervangskolen): Glimt fra 25 år ( ). Jubilæumsskrift. Borgmesterkontoret: FKKA s generalforsamling i Glostruphallen. 2 æsker fotos Borgmester Gunner Larsen 50 år. Fotomappe Lilly Cortsen: Glostrup Sogns Kirkebog. Udskrifter ca Ib Christiansen: Murermester Chr. Svendsen-Christiansen og familie, Hovedvejen fotos. Ca Teknisk Forvaltning: Hvissingehallens opførelse. 4 fotos Frej Lundgren (født ). Diverse personlige papirer. Per E. Larsen: Dansk Mejeristat (1931). Afsnit vedr. Ejby, Glostrup og Hvissinge. Fotokopier. 20

21 21 Lærer, lokalhistoriker og foredragsholder Ejvind Tofte i barndomshjemmet, Hovedvejen 44, hvor faderen Hans Wilhelm Tofte drev gartneri i en årrække, 1957

22 På rejse i tidsmaskinen Hvissingegård havde for ca. 100 år siden et jordtilliggende på 89 tønder land. Det var efter tidens skik et alsidigt landbrug med både dyrehold og korndyrkning. Til at passe bedriften havde gårdejeren 1 fodermester, 2 karle og 1 pige. I høsttiden var det naturligvis nødvendigt med flere folk. Gården fungerede som landbrug højt op i 20. århundrede, men som andre gårde i området var den tid ved at være forbi: mange gårde brændte eller blev revet ned. Hvissingegård overlevede heldigvis. Den blev sat i stand og anvendes i dag af Glostrup Kommune som børneinstitution. H Hvissingegård som landbrugsbedrift. Luftbillede,

23 Nye tider på vej. Hvissingegård bag træhegn på Vældegårdsvej, Vi vover os ind i haven. Umiskendeligt en børneinstitution,

24 24

25 25

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 37 2005 Lokalhistorisk Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838 Fax: 4343

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A OPGAVE 2A - Hvorfor cyklede offeret alene? Hvorfor på ringvejen, hvor der ingen cykelsti er? - Hvad snakkede de om, da hun sagde farvel? - Havde offeret cykelhjelm på? Ulykke på ringvejen Onsdag aften

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 40 2006 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974.

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Om at Anskaffe sig en Nimbus Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Hvad er det, der skaber den helt specielle atmosfære omkring en Nimbus? Ja, det kan selvfølgelig være ret individuelt, hvad man

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008

AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008 AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008 Kære alle Julen og Nytåret er over os mens vi skriver disse ord. For første gang kunne vores barnebarn Constance danse med omkring juletræet. Så det må være et godt tidspunkt

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 34 2004 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Forelsket i Berlin glæd jer til Berlin 1989 set gennem Molly oh Micks øjne

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget.

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget. 1.1 Gamle billeder. Ræsonnement Læs teksten, og indsæt ordene fra boksen under dialogen, så samtalen giver mening. Der er hjælp i grundbogen side 9, nr. 3. Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Stenveje I ældre jernalder lavede man nogle gange stenveje ved vadestederne. Stenene lå på et fundament af grene med større randsten uden om.

Stenveje I ældre jernalder lavede man nogle gange stenveje ved vadestederne. Stenene lå på et fundament af grene med større randsten uden om. Oldtidens veje Vej af grene eller ris, markeret med hasselkæppe langs siderne. Plankevej af egetømmer. Lodrette stolper af eg langs siderne skulle vise, hvor vejen lå, hvis vandet stod højt, eller når

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Vejen Miniby er et besøg værd

Vejen Miniby er et besøg værd J/ &s 2no? w & Miniby fylder år VEJEN: Når Vejen Miniby på torsdag afvikler sin årlige generalf orsamling, fylder foreningen samtidig fem år. Efter en lang og sej start er der nu rigtig gang i byggeriet,

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Således havde jeg et kursus i transportplanlægning, hvor fokus var på at

Således havde jeg et kursus i transportplanlægning, hvor fokus var på at UDVEKSLING TIL AUSTRALIEN EN REJSERAPPORT Denne rejserapport er udarbejdet i forbindelse med mit udvekslingsophold til Monash University, Melbourne i perioden februar-august 2014. Udvekslingsopholdet er

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Struensee forsøgte gennem sine 16 måneder ved magten. i begyndelsen af 1770 erne at transformere den danske stat

Struensee forsøgte gennem sine 16 måneder ved magten. i begyndelsen af 1770 erne at transformere den danske stat Kabinetsordrer Struensee forsøgte gennem sine 16 måneder ved magten i begyndelsen af 1770 erne at transformere den danske stat fra en konservativ lidt langsommelig stat til et moderne oplystmønstersamfund

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

Formandsberetning. Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen.

Formandsberetning. Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. Formandsberetning Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. I år afholdes den 64. generalforsamling i Vesterled. Generalforsamlingen er vores vigtigste sociale begivenheder

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Kulturkalender VOKSNE

Kulturkalender VOKSNE Kulturkalender VOKSNE januar - juni 2011 Glostrup Bibliotek Glostrup Bibliotek Kildevældets Allé 5 2600 Glostrup tlf. 4323 6820 Åbningstider Mandag til torsdag 10-19 Fredag 10-17 Lørdag 10-14 Søndag (okt-mar)

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 52 2009 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 (samt efter aftale) Telefon: 4343 5838

Læs mere

Bilister og motionscyklister: Vejvrede er et stigende problem

Bilister og motionscyklister: Vejvrede er et stigende problem 23. marts 2015 Pressemeddelelse Bilister og motionscyklister: Vejvrede er et stigende problem Bilister og motionscyklister oplever, at konflikterne er optrappet på landevejene. Derfor går en række organisationer

Læs mere