NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv"

Transkript

1 NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr

2 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen Glostrup Åbningstid: Mandag og torsdag kl samt efter aftale Nye åbningstider gældende fra 7. oktober 2002: Mandag kl og torsdag kl Telefon: Fax: Daglig leder: Hans-Henrik Rasmussen Nyt fra Arkivet udkommer fire gange årligt Redaktionen afsluttet: August 2002 Redaktion: Hans-Henrik Rasmussen Grafisk tilrettelæggelse: Eric Klitgaard Indhold Sommerstatus... 3 Den gamle landevej... 5 Besøg på Kroghslyst Gaver til arkivet På rejse i tidsmaskinen.. 22 Tryk: Kailow Graphic Oplag: 2000 ex ISSN X Forside: Kroghslyst set fra havesiden, 15. juli 2002 Foto: Eric Klitgaard

3 Sommerstatus Som læsere af arkivets blad vil vide, udkom vi forrige gang med omslag i farver. Det friskede gevaldigt op men var imidlertid blot et skridt på vejen. I dette nummer er farverne også rykket ind i selve bladet. Det betyder, at man fra nu af vil kunne nyde synet af nogle af arkivets mange fotos som farveillustrationer til artiklerne. Bladet har fået endnu et løft til glæde for sine mange læsere. Igennem snart mange år har arkivet haft uændret åbningstid, nemlig mandag og torsdag fra kl. 13 til kl. 17. Med disse tider er det vanskeligt, for ikke at sige umuligt, for mange mennesker at besøge arkivet. Det synes vi er synd, og det er derfor blevet besluttet at udvide mandagsåbningstiden til kl. 19. De nye tider træder i kraft den 7. oktober og bliver altså: Mandag kl og torsdag kl I forrige nummer blev nævnt de forskellige projekter, som arkivet var i gang med. Et af disse, nemlig gennemgang og registrering af de lokale tidsskrifter, er nu afsluttet. Arkivet råder over mange tidsskrifter, som kan ses af de besøgende. Alle enkeltnumre er noteret og kan findes med nogle få tryk på edb-tastaturet. Med afslutningen heraf har en anden af de omtalte opgaver kunnet gå i gang, nemlig beskrivelse og edb-behandling af de mange fotos, som folkene på Glostrup Kommunes ingeniørkontor optog fra 1920 erne til 1960 erne. Adgangen til de ca. 350 billeder, der i sammenhæng viser 3

4 byens udvikling fra stationsby til forstad, vil give arkivets billedsamling et betydeligt løft. Ønsket om at udsende en afløser for den gamle Hvissinge-pjece bliver opfyldt. Vi regner med at kunne afslutte arbejdet med den i løbet af efteråret, således at den kan udsendes engang i november. Der bliver tale om en ca. 60- siders bog, der vil blive rigt illustreret med nye og gamle billeder. Vi tør sagtens sige, at alle lokalhistorisk interesserede i vor by godt kan begynde at glæde sig: julegaven til glostrupperne er på vej. En sommerdag i Hvissingestræde 7. Gartner Willy A. Sørensen på havearbejde, Hovedartiklen denne gang handler om Hovedvejen, eller Roskilde Landevej, som navnet tidligere var. Vi starter i Middelalderen, hører om bygningen af den»moderne«vej i 1770 erne, og følger historien frem til vor egen tid. Der er spændende stof, som nok er værd at stifte bekendtskab med. Men læs selv. 4

5 Den gamle landevej Når vi, der bor på Vestegnen, hører benævnelsen»den gamle landevej«, tænker de fleste af os utvivlsomt på Roskilde Landevej. Vejen, der på strækningen gennem Glostrup siden 1930 erne kaldes Hovedvejen, har betjent vejfarende mellem København og Roskilde i så mange år, at næppe nogen kan forestille sig, at det ikke altid har været sådan. Ganske vist har både vej og trafik ændret sig gevaldig gennem årene, men vejen har da vist altid været der, mener mange. Således forholder det sig imidlertid aldeles ikke. Vejen er tværtimod ung af en hovedvej at være. Den oprindelige hovedvej Det er sandt, at der helt fra Middelalderen har været vejforbindelse mellem København og Roskilde. Det er ligeledes korrekt, at vejføringen på strækningen fra hovedstaden til Glostrup omtrent var som nu. Men ved mødet med Glostrup var det et ganske andet syn, der mødte den tids folk. Omtrent der hvor den berømte Vestvold langt senere skulle bygges, svingede vejen nemlig pludselig mod nord, snart efter igen mere vestligt, og nu fulgte den næsten præcist den nuværende Dalvangsvej frem mod krydset ved Erdalsvej. Lige øst herfor lå den for længst forsvundne Glostrup Kro, hvor de rejsende kunne hvile sig og nyde bordets glæder. Og der kunne også være god grund til at fejre, at man var sluppet helskindet forbi»glostrup Hule«, en 5

6 skovklædt sænkning omkring den nuværende Glostrup Bypark, der var berygtet for sine landevejsrøvere. Fra Dalvangsvej drejede vejen igen mere nordligt og fortsatte ad de nuværende veje, Sofielunden og Mellemtoftevej, i retning mod Nordre Ringvej. På den modsatte side af sidstnævnte fortsatte denne»gamle Landevej«, hvis navn endnu den dag i dag viser, at det faktisk var her forbindelsen lå. Hvis man med fingeren på et matrikelkort over Glostrup følger den nævnte rute, vil man se, at den præcist følger ejerlavsgrænsen mellem Glostrup og Hvissinge: alt syd for linien er Glostrup, alt nord for den er Hvissinge. Sådan havde vejforløbet været i århundreder, og kun få havde forestillinger om, at det nogensinde skulle ændres. Hovedvejen set fra Byparken. I midten Toftes gartneri. I baggrunden danner et levende hegn grænse mellem Glostrup og Hvissinge, ca

7 Nye tider på vej Ude i Europa var der i 1600-tallet imidlertid sket store ændringer i synet på den økonomiske politik. Vi er i Merkantilismens tid, hvor det gjaldt om at fremme handel og transport med det formål at opnå en gunstig handelsbalance. Et af midlerne var protektionisme, hvor man med alskens importforbud, toldbarrierer m.m. søgte at opnå det ønskede resultat. Et andet middel var at anlægge nye og bedre veje. Både militære og økonomiske interesser blev tilgodeset her, så sagen blev let fremmet. Tidens førende nation var Frankrig, og franske vejbygningsingeniører blev berømte for deres indsats. I Danmark var man ikke uvidende om de franske fremskridt. I 1744 havde den senere udenrigsminister, J.H.E. Bernstorff, været i Paris, og han blev som andre meget imponeret over de opnåede resultater. Det var ikke mindst hans fortjeneste, at kong Frederik 5. i 1761 udstedte en forordning om anlæg af nye hovedveje til Agerdyrkningens, Handelens og den indre Samfærdsels Fremme. Vejen planlægges I første omgang vedtog man at sætte en dansker i spidsen for det nye vejvæsen. Valget var ikke heldigt, og man bestemte sig derfor til forhøre sig i Paris, om det var muligt at få franske eksperter til at komme til Danmark. Den franske regering viste sig imødekommende, og den 12. april 1764 ankom tre franske ingeniører under ledelse 7

8 af Jean Marmillod til København. Marmillod fik titel af»ober-wey-inspecteur«med rang af»virkelig Cancelliraad«og en nærmest fyrstelig gage på ca rigsdaler om året. Planlægningen af den nye Roskildevej kunne begynde. Den 24. juli 1766 underskrev kong Christian 7. approbationen på Frederiksberg Slot. Bevillingen lød på rigsdaler. Arbejdet skulle tage sin begyndelse i Roskilde, hvorefter man ville arbejde sig frem mod København. Arbejdskraften Det første spadestik blev taget den 5. juni Arbejdskraften bestod dels af udkommanderede soldater dels af egnens bønder. Soldaterne blev stationeret i Hedehusene, hvor de boede i telte. Arbejdet begyndte kl. 5 om morgenen og varede i 12 timer eksklusiv middagspause. Lønnen var 1 mark om dagen. Stenene til byggeriet blev leveret egnens bønder. De fleste af disse var krongodsfæstere, som havde hoveripligt og derfor ikke kunne unddrage sig opgaven. Mange af dem var forarmede og i forvejen overbebyrdede med arbejde, og dertil kom, at det var sin sag at skaffe sten i denne forholdsvis stenfattige egn. Der kom adskillige klager over embedsmændenes hårde fremfærd, og en af tidens aviser bragte et interessant indlæg inder titlen: Et Brev fra Landet om Roeskilde-Veyen og Steenkiørslen til samme. Hovedklagen lød på, at stiftamtmand von Prøck havde givet ordre til, at der skulle anvendes over os elendige Stakler de skarpeste Tvangs Midler, og vor Plov som føder Kongen og os skal ligge stille. 8

9 Myndighederne var ikke begejstrede for kritik, og for at stille den offentlige mening tilfreds besluttede man at iværksætte en undersøgelse. Man erfarede, at den nævnte ordre virkelig var blevet givet, og von Prøck blev afskediget. Selv i enevældens tid måtte man åbenbart tage hensyn til opinionen. Arbejdsgangen Tidens rationalistiske og matematiske indstilling krævede rette linier, og den blev i hovedsagen fulgt. Der var dog undtagelser, bl.a. her i Glostrup. Vejen er som bekendt ikke helt lige, og årsagen er hensynet til Glostrup Kirke, som lå i sigtelinien og næppe havde været noget smukt syn med Hovedvejen midt igennem sig. Selve arbejdsgangen foregik på den måde, at vejkassen, dvs. det udgravede, direkte jordunderlag for vejbefæstelsen, blev stampet fast. Ovenpå anbragte man et lag store sten med mindre indkilet. Derefter tilføjedes et lag fast sammenæltet ler, der skulle gøre vejbanen elastisk. Dernæst fulgte atter et lag mindre sten og til sidst et gruslag, der var mindst 9 tommer tykt. Ved siderne blev der anbragt kantsten. Metoden krævede enorme mængder sten, og man kan forstå bøndernes fortvivlelse. Vejen stod færdig i slutningen af 1773 og androg den nette sum af rigsdaler. 9

10 Roskildevej som den tog sig ud i 19. århundrede. Bemærk vejtræerne til venstre. Efter radering af kunstneren Vilhelm Kyhn, august 1849 Modtagelsen Som det så ofte sker ved store offentlige projekter (både i fortid og nutid), blev udgifterne også denne gang større end man havde projekteret med. Men til gengæld kunne man glæde sig over en imponerende hovedvej, som trafikanterne nu kunne tage i besiddelse: Danmark var kommet på niveau med den fremmeste europæiske ingeniørkunst på vejbygningens område. Der kan heller ikke herske tvivl om, at det nu var blevet meget mere bekvemt at rejse. Men alt har sin pris, og ikke alle var lige tilfredse. Vejen var som nævnt blevet til i rationalismens tid, hvor alt skulle være matematik, geometri og rette linier. Forgængeren havde snoet sig gennem landskabet til fornøjelse for de rejsende, der kunne nyde et afvekslende sceneri. Nu var det blevet mildest talt trist at færdes her. Tidens store digter, Adam Oehlenschläger, skrev i 1804 følgende om den nye Kongevey": 10

11 Langsomt, strengt og lige den brede Kongevey fremgaaer, Sparsom paa Skygger og Krat. Hvilken kiedsommelig Tid! Hvem ved? Måske har denne oplevelse medvirket til digterens opgør med rationalismen. Det var jo netop på denne tid, at romantikken med ham som bannerfører brød igennem i Danmark. Under alle omstændigheder stod han ikke alene med sin kritik. Det ses af adskillige, samtidige optegnelser. Brugerbetaling Dengang som nu skulle veje vedligeholdes. Sådan noget koster, og med de begrænsede midler, der var til rådighed i gamle dage, måtte man finde særlige løsninger. Svaret var, at de vejfarende selv måtte betale, og det kunne jo passende ske efter antallet af kørte mil. Disse såkaldte bompenge (eller passagepenge, som de officielt kaldtes) blev allerede indført i 1773, til en start dog kun ved Damhuset (ved Damhussøen). Snart blev der også opsat bomme ved Vridsløselille, Baldersbrønde og Roskilde. De vejfarende måtte så erlægge en nærmere fastsat afgift til bombetjenten. Han var privat erhvervsdrivende: retten til opkrævning var bortforpagtet. At være bombetjent på Roskildevej har næppe været nogen særlig morsom bestilling. I hvert fald ikke, hvis man skal tro en rejsende fra ca Han skriver:»thi der kan ikke soves roligt noget Kvarter om Natten, fornemmelig for de idelige Torvevogne med Korn, Smør, Kalve og Brænde; thi de køre mest om Natten for at naa København i Dagningen«. 11

12 Bompengene blev her i Københavns Amt opkrævet helt frem til Den stigende trafik havde efterhånden gjort ordningen upraktisk. En ny beskatning fandt man let: De mange nye automobiler anvendte benzin som brændstof, og afgift kunne passende lægges på det produkt. Det skete fra det følgende år. Milesten og kilometersten I 1782 var vejen ført helt frem til Korsør, og nu begyndte man at opstille milesten. De første var af norsk marmor, men deres levetid blev kun kort. Vejr, vind og hærværk ødelagde dem. Derfor besluttede man at opføre nye milesten, denne gang som cirkulære granitkegler med afstumpet top. Stentypen havde været brugt på Frederik V s tid og kom derfor fortsat til at bære hans initialer. Med andre ord: en sten med Frederik V s navn behøver ikke at være opstillet på hans tid. Den gamle 11 2 milesten foran Glostrup Kirke kan endnu ses. Den står ved Hovedvejen mellem Kirkepladsen og det tilstødende grønne anlæg, Senere blev det metriske system indført, og man besluttede derfor at nyopmåle vejen og sætte kilometersten op. Det skete i

13 En konkurrent dukker op Efterhånden kom der flere rejsende, ligesom der dukkede nye vogntyper op. Omkring 1800 så man de første diligencer. I 1830 erne kom en ny slags passagervogne, de såkaldte»dagvogne«, der blev drevet af private. De afgik en gang dagligt, deraf navnet. Den velkendte gule diligence var ved at blive almindelig i Europa i disse år, og også på det område kom Danmark med i udviklingen. Tog ankommer til ventende passagerer på Glostrup Station, 1907 Stigningen i trafikken skulle ikke vare ved. I 1847 skete der nemlig en betydningsfuld begivenhed på Vestegnen, der skulle komme til at give vejen alvorlig konkurrence: Jernbanen København-Roskilde blev indviet med pomp og pragt af kong Christian VIII. Glostrup, der jo ligger på strækningen, var med i udviklingen fra starten, og det blev en udvikling på godt og ondt. Jernbanen betød nye muligheder, ikke mindst økonomisk, men for landevejen blev den en katastrofe. Jernbanen erobrede størstedelen af trafikken, og bortset fra bønder, der drog til marked med deres produkter, var der næsten ingen trafik. I slutningen af 1800-tallet kunne man møde enkelte tidlige cyklister, men ellers var Marmillods vej nærmest øde. Så sent som i 1905, da den oprindelige præstegård brændte, kunne en københavnsk avis betegne Roskildevej som den brede Chaussé, der ellers er så ubefærdet. 13

14 Biler på vejen Men landevejen skulle snart få revanche. Allerede i 1897 kom det første varsel, om at nye tider var på vej: Det første benzindrevne køretøj tilbagelagde strækningen København-Roskilde. Og nu fik myndighederne noget at tænke over. Det var klart, at der måtte lovgives vedrørende dette uvæsen, og Københavns Amt udbad sig de berørte sognes indstilling. I Glostrup og Brøndbyerne var reaktionen nærmest et rædselsskrig: de nye biler måtte simpelthen forbydes, i hvert fald på offentlige veje. Men bilens tidsalder var rykket uimodståeligt nær. Tirsdag den 27. juni 1905 begyndte Danmarks bilentusiaster på en fantastisk tur: 14 biler og tre motorcykler skulle køre igennem det danske rige fra Aalborg Brygger Axel Hansen og familie i automobil svinger fra bryggeriet ud på Roskildevej, 1906 til København på blot fire dage. Arrangementet var led i den første»nordiske Automobiluge«, og overalt hvor man kom frem, blev man modtaget med hyldest. Den følgende fredag rullede kortegen gennem Glostrup på vej til København: bilisternes sejr var total. Der var ikke nogen vej udenom. Sognerådene måtte finde en måde at forlige sig med bilismen på. Ganske vist var bilerne i begyndelsen kun få, men antallet voksede år for år, og hvad værre var: de ødelagde vejbelægningen, idet gruslaget simpelthen blev kørt op. 14

15 Ombygning Det var i ordets egentlige forstand nødvendigt at finde en mere holdbar løsning. Man kontaktede derfor landets førende vejekspert, amtsvejinspektør R.W. Winkel, og bad ham finde en løsning. Svaret var et kæmpeprojekt, der startede i 1907 under hans ledelse: etablering af chaussébrolægning på strækningen fra Glostrup til København. Chaussébrolægning vil sige, at man placerer små, nærmest kubiske sten, lagt i bueformede skifter, som muliggør effektiv udnyttelse af stenenes vekslende størrelse. Arbejdet startede i Glostrup, og samtidig gik man i gang med at opfylde grøfter og anlægge fortove. Arbejdet stod på i 16 år, indtil man i 1923 nåede Damhussøen. Chaussébrolægning er stærk og effektiv, men behagelig var den ikke. Med den nærmest ikke-eksisterende affjedring i datidens biler var den nye vej alt andet end morsom at færdes på. Dertil kom, at stenene blev meget glatte i regnvejr. Så alt i alt var løsningen ikke ideel. Nye planer Amtsinpektør Winkel var imidlertid klar til nye opgaver. Denne gang måtte intet gå galt, og han tog derfor initiativ til anlæggelse af den såkaldte forsøgsbane ved Vestvolden. På en strækning af 250 meter anlagde man seks parallelle kørebaner, tre i hver retning. På strækningerne var der anlagt henholdsvis chaussébrolægning, cementbeton og asfaltbeton. I 1928 begyndte man at anlægge cykelstier, og vejen blev gjort bredere. 15

16 Forsøgsbanen bestod fra 1926 til Her umiddelbart før 2. verdenskrig var biltrafikken steget dramatisk. Dertil kom inspirationen fra de tyske autobaner, og man gik derfor gang med at anlægge den kendte betonvej. Da tyskerne ankom den 9. april 1940 kunne de marchere ad en nyanlagt, tysk inspireret hovedvej gennem Glostrup! Efter krigen kunne danskerne så for alvor tage deres nye vej i besiddelse. Og hvis nogen en gang skulle have været bekymret for manglende brug, skulle da enhver sådan snart blive gjort til skamme: trafikken skulle i løbet af 1950 erne tage et gevaldigt opsving. Så stort faktisk, at man måtte nedlægge huse for at få plads til alle trafikanterne. Man behøver blot at nævne krydset ved Nørre Allé og Banegårdsvej, udmundingen af Nyvej og det gamle bryggeri i Rådhushaven. Forsøgsbanen på Hovedvejen set mod øst. Bemærk brolægningen og skiltningen. Længe efter dens ophør bestod navnet som stedbetegnelse,

17 Besøg på Kroghslyst Som de fleste vil vide, udsendte arkivet sidste år bogen Kroghslyst, Hvissinge og lidt af Glostrup Bogen blev modtaget med begejstring af de mange, der har tilknytning til lokalområdet, f.eks. Højvangskolen, Hvissinge, og hele den tidsperiode i byens historie, som beskrives. Bogen er endnu ikke udsolgt, heldigvis, da vi regner med at få god brug for den til kommende generationer. Så hvis nogen endnu ikke har anskaffet den, er chancen der stadig. Den kan købes på Glostrup Bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv og koster blot 50 kr. Indkørslen til Kroghslyst ligner sig selv. Beboerne, dyrlæge Harald Olsen og frue, tog venligt imod os (se videre næste side),

18

19 Kort tid efter bogens udsendelse fik arkivet besøg af de nuværende indehavere af Kroghslyst. Besøget affødte en invitation til nærværende blads redaktør og layout-mand til at komme ud og se den gamle gård. "Morten Koch"sk stemning på Kroghslyst Den 15. juli 2002 cyklede vi derud og fik en hyggelig snak med beboerne om gården og gamle dage. Der blev i den anledning optaget en række billeder, og vi synes, at læserne skal have lov at kigge med på nogle af dem. Billedtekst til Olsens 19

20 Gaver til arkivet Brøndby Lokalarkiv: Program for indvielsen af Glostrup Rådhus Fortegnelse over medlemmer af Glostrup Sogneråd samt udvalg, kommissioner, ombud m.m. Freddy Damstedt: Skoleskema for Real A, Glostrup Kommuneskole. Ca Brøndby Kommune: Kjøbenhavns Amts Sogneraadsforening/Foreningen af Kommuner i Københavns Amt 100 år Jubilæumsskrift. Leif Olsen: Det gamle Ejby. 6 fotos Vergmanns Gartneri (Ejby). 30 fotos erne. Diverse Ejby-billeder. 12 fotos. Ca Egon Funch: Tale i anledning af overrækkelse af borgmesterkæde til borgmester Søren Enemark Hanne Berg: Lærer Ejvind Tofte, hans familie og venner. Fotoalbum samt 75 enkeltfotos. Diverse år. Ukendt: Glostrup Rideklub. Driftsregnskab m.m Glostrup Folkedanserforening Jubilæumsskrift. Nyt fra Skolen (Vestervangskolen): Glimt fra 25 år ( ). Jubilæumsskrift. Borgmesterkontoret: FKKA s generalforsamling i Glostruphallen. 2 æsker fotos Borgmester Gunner Larsen 50 år. Fotomappe Lilly Cortsen: Glostrup Sogns Kirkebog. Udskrifter ca Ib Christiansen: Murermester Chr. Svendsen-Christiansen og familie, Hovedvejen fotos. Ca Teknisk Forvaltning: Hvissingehallens opførelse. 4 fotos Frej Lundgren (født ). Diverse personlige papirer. Per E. Larsen: Dansk Mejeristat (1931). Afsnit vedr. Ejby, Glostrup og Hvissinge. Fotokopier. 20

21 21 Lærer, lokalhistoriker og foredragsholder Ejvind Tofte i barndomshjemmet, Hovedvejen 44, hvor faderen Hans Wilhelm Tofte drev gartneri i en årrække, 1957

22 På rejse i tidsmaskinen Hvissingegård havde for ca. 100 år siden et jordtilliggende på 89 tønder land. Det var efter tidens skik et alsidigt landbrug med både dyrehold og korndyrkning. Til at passe bedriften havde gårdejeren 1 fodermester, 2 karle og 1 pige. I høsttiden var det naturligvis nødvendigt med flere folk. Gården fungerede som landbrug højt op i 20. århundrede, men som andre gårde i området var den tid ved at være forbi: mange gårde brændte eller blev revet ned. Hvissingegård overlevede heldigvis. Den blev sat i stand og anvendes i dag af Glostrup Kommune som børneinstitution. H Hvissingegård som landbrugsbedrift. Luftbillede,

23 Nye tider på vej. Hvissingegård bag træhegn på Vældegårdsvej, Vi vover os ind i haven. Umiskendeligt en børneinstitution,

24 24

25 25

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Det er et spørgsmål, vi somme tider har fået stillet i foreningen, og svaret er, at det et godt spørgsmål, hvilket på nutidsdansk betyder,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Af Lene Marie Seitzberg Som led i samarbejdet med andre udenlandske Beagle Klubber, har Kristian Paulsen, René Jensen og Brian Seitzberg fra

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Kolonihaver. Åndehul for den moderne bybo

Kolonihaver. Åndehul for den moderne bybo Kolonihaver Åndehul for den moderne bybo Vi har brug for flere kolonihaver Solen skinner, fuglene synger og kaffekopperne klirrer. De ældre får sig en sludder hen over havelågen, og børnene leger. Intet

Læs mere

FORÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 31.1. Torsdagsmik Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Arkivar Andreas Skov fortæller denne dag om Augustoprøret 1943 - da Odense gik

Læs mere

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km.

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km. 1. Etape Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. / 1 km. / Parti fra Esrum Sø Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Fra Helsingør Station

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Netværkstur til Petersen Tegl. 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen

Netværkstur til Petersen Tegl. 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen Netværkstur til Petersen Tegl 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen Byens Netværk drog den 15. maj 2013 på netværkstur og virksomhedsbesøg hos Petersen Tegl i Sønderjylland. Teglværket

Læs mere

Kronprinsesse Mary på skoleudflugt i Næstved

Kronprinsesse Mary på skoleudflugt i Næstved Kronprinsesse Mary på skoleudflugt i Næstved Mandag den 6. oktober 2014 Foran skolen på Skt. Peders Kirkeplads i Næstved blev kronprinsesse Mary modtaget af undervisningsminister Christine Antorini og

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 37 2005 Lokalhistorisk Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838 Fax: 4343

Læs mere

Gjøl. Tema Kystkultur, anlæg på kysten, bosætningstyper, kystnær produktion

Gjøl. Tema Kystkultur, anlæg på kysten, bosætningstyper, kystnær produktion Gjøl Kulturmiljø nr. 56 Tema Kystkultur, anlæg på kysten, bosætningstyper, kystnær produktion Emne(-r) Fiskerleje, marina, ophalersteder, udskibningssted, kystvendt herregård, fiskeri og minkavl Sted/Topografi

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Rejsebrev 9, forår 2015.

Rejsebrev 9, forår 2015. Rejsebrev 9, forår 2015. Torsdag den 23. april. DMI har ikke helt holdt det de lovede heldigvis! Vi vågner op til højt klart solskinvejr, og glæder os allerede til turen over Pyrenæerne ad den smukke vej

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Læs selv om UENDELIGHED. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana

Læs selv om UENDELIGHED. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana Læs selv om UENDELIGHED Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana Læs selv om UENDELIGHED Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana 2 Uendelighed - et matematisk symbol Der kan være uendeligt lang

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

BROERNE OVER LILLEBÆLT

BROERNE OVER LILLEBÆLT Indhold DEN FØRSTE BRO - den gamle Lillebæltsbro 5 Udfordring af dimensioner... 6 Indvielse... 6 Den gamle Lillebæltsbro i dag... 7 Bridgewalking på konstruktionen af den gamle Lillebæltsbro 9 DEN ANDEN

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år

Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år - Jeg har siddet på den mange gange på terrassen, fortæller Anders Kappel, der bor på gården i dag Af: Linette K. Jespersen, Ekstrabladet.dk Anders og Christian

Læs mere

Telefon- og Turtjenestens program for. Dragør

Telefon- og Turtjenestens program for. Dragør Telefon- og Turtjenestens program for Dragør marts - december 2016 Hvad er Turtjenesten? Turtjenesten tilbyder ældre hjemmeboende borgere med et lille socialt netværk mulighed for at få dejlige oplevelser

Læs mere

Sankt Bodils Brønd En teori om hvad der måske skete med Sankt Bodils Brønd?

Sankt Bodils Brønd En teori om hvad der måske skete med Sankt Bodils Brønd? Sankt Bodils Brønd En teori om hvad der måske skete med Sankt Bodils Brønd? På sit kort over Roskilde fra 1677 har Resen indtegnet fem brønde : Høye Brønd, St. Bodils Brønd, Byens Brønd, Alle Helgens Brønd

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Vejledning til underviseren

Vejledning til underviseren Vejledning til underviseren Der er i alt 6 undervisningsforløb, som henvender sig til 7.-9. klasse. Undervisningsforløbene kan bruges direkte som de står, eller underviseren kan tilføje/plukke i dem efter

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Notat fra møde 4. april Masterplan Ringe. Dato: 4. april Sted: Byrådssalen Ringe Rådhus.

Notat fra møde 4. april Masterplan Ringe. Dato: 4. april Sted: Byrådssalen Ringe Rådhus. Notat fra møde 4. april 2011 Masterplan Ringe Dato: 4. april 2011 Sted: Byrådssalen Ringe Rådhus. Plan og kultur Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910 Af Bent Hartvig Petersen Den 18. februar kan Solrød sogn fejre et 100 års jubilæum for den over 800 år gamle Solrød Landsbykirke. Det er på denne dag 100 år siden, at kirken overgik til selveje og blev

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 1 Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 Tilstede. alle Formanden bød velkommen til det første møde i 2011. 1: Gennemgang af referat fra mødet den ls.nov. 2010. Referatet underskrevet uden kommentarer

Læs mere

Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen

Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen Kort over Vandel by tegnet af den tyske ingeniør G.B.Z. Rothe den 21. marts 1944. Tre måneder før de sidste indbyggere forlod

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed.

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 15.JULI 2012 6.SETRIN BRAHETROLLEBORG KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Tekster: 2.Mos.20,1-17; Rom.3,23-28; Matth.19,16-26 Salmer: 392,512,493,621,444 Kom, Sandheds

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

Rådhuspladsens historie

Rådhuspladsens historie Rådhuspladsens historie I middelalderen løb bymuren med Vesterport omtrent der, hvor vi finder Vester Voldgade i dag. Det er bymurens placering i forhold til byen, der er afgørende for, den plads der senere

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

De 5 GTC er på togt i Norge.

De 5 GTC er på togt i Norge. De 5 GTC er på togt i Norge. Sidste år var vi på tur i Sverige/ Norge, og her blev jeg bedt om og køre den samme tur i år, bare modsat vej rundt. Det var jeg med på, men havde et par ændringer. Vi skulle

Læs mere

Nr Persillekræmmeren

Nr Persillekræmmeren Nr. 30 - Persillekræmmeren - 2005 Blirup Vandmølle af Gunner Møller Rasmussen, Stensballe Blirup Vandmølle blev opført i 1688 som et fæste under Serridslevgård. Først som en stampemølle, dvs. en mølle,

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Den blå kløversti 5,5 km Kort beskrivelse af den blå kløversti Fra Brøndbyøster Torv, går man ad Brøndbyøster Boulevard forbi politiskolen, ned til Park Alle

Læs mere

Januar 2006. Medlemsblad for

Januar 2006. Medlemsblad for Januar 2006. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen,

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd Lunden Det rekreative område Status: Det Grønne Bånd Vraa - en grøn by Vraa er en grøn by midt i en smuk natur og midt i et aktivt landbrugsområde - og ud over serviceerhvervene var det var landbruget,

Læs mere

Egebjerg, som jeg har kendt det

Egebjerg, som jeg har kendt det EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1978 (4. årgang ). Siderne 29-33 Egebjerg, som jeg har kendt det Johannes Riis Når man en sommerdag tager cyklen og kører østpå fra Hvidbjerg

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005

Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005 Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005 34th. udgave. Vores klubtur blev arrangeret af Sune Boelskifte i år og hans forslag lød på Tilff Bastogne Tilff. Et løb som bliver afholdt i Belgien og som har været kørt

Læs mere

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 29.1. Torsdagsmik Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Emnet for foredraget vil blive bragt i vores nyhedsbrev og på www.historienshus.dk

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TÅRNBORG

GRUNDEJERFORENINGEN TÅRNBORG GRUNDEJERFORENINGEN TÅRNBORG Ved formanden Poul Otto Seidel, Rødhøjvej 30, Svenstrup, 4220 KORSØR Telefon 58 38 08 40 Mobil 30 54 90 59 E-mail: poseidel@dbmail.dk Stiftet den 10. juni 1969 - Dit lokale

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS 23. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2013 IS 0906-6519 SKULDERBLADET for Nørre Søby og omegn I lyst og nød Når man i denne tid passerer det gamle plejehjem Humlehaven, bliver man let lidt trist til mode

Læs mere