7. semester. Genskinsgener fra naboens tag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. semester. Genskinsgener fra naboens tag"

Transkript

1 7. semester Genskinsgener fra naboens tag Malene Kobberø og Dijana Lubarda Aalborg Universitet, Landinspektørstudiet 2011

2 2

3 Titelblad Titel/tema: Fast ejendom systemer, retsforhold og økonomi Projektperiode: 7. semester, fra den 2. september 2010 til den 13. januar 2011 Projektgruppe: Gruppe 2 Deltagere: Synopsis: Dijana Lubarda Malene Dam Kobberø Vejleder: Christian Aunsborg Oplagsantal: 4 Sideantal: 75 Bilagsantal: 7 Rapporten tager udgangspunkt i 7. semesters overordnede tema omkring Fast ejendom systemer, retsforhold og økonomi. [Studievejledning, 2010] Projektet tager sammen med en artikel fra Boligejernes Videnscenter udgangspunkt i de genskinsgener fra blanke tagmaterialer i Lystrup, der har været oppe i medierne gennem projektperioden. Således undersøges hvorvidt genskinsgener kan reguleres inden de opstår, og heraf desuden om Lystrup-sagen blev afgjort korrekt og som forventet. Endvidere undersøges, hvorvidt en sag som Lystrupsagen i fremtiden kan undgås ved at regulere gennem lokalplanlægning. Herunder afledes en undersøgelse af, hvorvidt denne regulering kan foretages entydigt, således at lokalplanen er vandtæt, og således at ejeren af den enkelte faste ejendom ikke fejltolker eller misforstår bestemmelsen. Projektet har desuden fokus på aktualitet, hvilket bliver understreget igennem interviews med kommunerne og inddragelse af aktuelle artikler. Afsluttet den: 13. januar 2011 Rapportens indehold er frit tilgængelig, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale med forfatterne. 3

4 4

5 Forord Denne rapport er resultatet af gruppens projektarbejde på 7. semester, Land Management, ved Aalborg Universitet. Projektrapporten er udført fra d. 2. september 2010 til d. 13. januar 2011, under vejledning af lektor Christian Aunsborg. Temaet for 7. semester, Land Management, er Fast ejendom systemer, retsforhold og økonomi, hvorunder formålet for projektet ifølge studievejledningen har været følgende: At sætte de studerende i stand til at gennemføre relevante analyser af de hensyn, interesser, rettigheder og pligter af juridisk og/eller økonomisk karakter, der knytter sig til fast ejendoms anvendelse, regulering og registrering. [Studievejledning, 2010] Projektrapporten præsenterer projektforløbets arbejde med genskinsproblematikken fra glaserede tegl hovedsaglig på baggrund af en undersøgelse af lokalplanlægning og naboretten. Baggrunden for projektet er en aktuel sag fra Lystrup ved Århus, hvor en nabo til et glaseret tag følte sig så generet af genskinnet fra taget, at sagen endte i retten. Formålet med semesterprojektet er således at skabe en forståelse af, hvorledes genskinsgener håndteres. Projektet fokuserer og undersøger både, hvorledes genskinsgener håndteres før og efter, at genskinsgenen er opstået. Projektets undersøgelse er således formidlet i denne rapport samt i tilhørende bilag. Rapporten er skrevet på en sådan måde, at det vil være nødvendigt at have kendskab til planlægningssystemet i Danmark, dette er for forståelsens skyld. Rapporten er yderligere opbygget hierarkisk i kapitler, afsnit og underafsnit for at gøre den læsevenlig. Niveauer under underafsnit er markeret med fed. Citater er markeret ved indryk, anførselstegn og kursiv, mens kilden er sat i firkantede parenteser med sidetal, hvis kilden er et dokument, hvor der forefindes sidetal. Rapportens bilag, der går fra A til G er vedlagt bagerst i projektrapporten. Rapporten er hovedsagelig henvendt til vejleder og censor med henblik på en evaluering af projektet. Yderligere har rapporten dog tilsigte af at kunne anvendes som inspiration for professionelle rådgivere, der måtte arbejde eller interessere sig for problemfeltet. Der skal lyde en tak til en række kommuner, der har været behjælpelige med at besvare et tilsendt spørgeskema. Spørgeskemaet er gennem projektet blevet brugt til fastlæggelse af eventuelle problemer med genskinsgenerne i kommunen, og det havde ikke været muligt at udarbejde rapporten uden denne hjælp. Kommunerne er: Favrskov, Helsingør, Horsens, Randers, Ringkøbing-Skjern, Thisted og Århus. Derudover skal der lyde en tak til Lene Dokkedal, der har været behjælpelig med et interview ligeledes i forbindelse med fastlæggelse af Aalborg Kommunes stillingstagen til genskinsgenerne. 5

6 6

7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemfastlæggelse Ideens udspring Foreløbig problemformulering Aktualisering af ide Lene Dokkedal Problemomfang Problemopsummering Problemformulering Struktur Beskrivelse af projektets struktur Naboretten Generelt om naboretten Beskyttelse i kraft af naboretten Tålegrænse Vurdering af overtrædelse af tålegrænse Ansvarsgrundlag Retsvirkninger, reaktionsmuligheder og sanktioner Visuelle gener U Ø U H U Ø U V Opsamling af sager omkring visuelle gener Delkonklusion Planloven Lokalplanlægning generelt Regulering af genskin

8 6.2.1 De seks begrænsninger til lokalplanlægning Opsamling på lovlighed og udformning af bestemmelser Eventuelle løsningsmuligheder Temalokalplaner Bevaringslokalplaner Teknisk regulering af genskinsgener Overfladebehandling af tagsten Opsamling på teknisk regulering Delkonklusion Konklusion Perspektivering Litteraturliste Register over domme og afgørelser Naturklagenævnets orienteringer og afgørelser Figurliste Tabelliste Bilagsliste

9 1. Indledning De glaserede tegltage er gennem de seneste 20 år boomet på det danske tagmarked, og mere end hvert tredje nylagte tag i år 2008 var glaseret. [Boligejernes Videnscenter, 2010] [Søndergaard, 2010] Tidligere forholdt det sig sådan, at de eksklusive glaserede tegl var forbeholdt herregårde, slotte og store patricierpalæer, da det var de færreste, der havde økonomiske goder til at finansiere disse kostelige tage. [Søndergaard, 2010] Boomet hænger til dels sammen med, at folk i dag er blevet rigere, men også med det faktum, at Murens fald i Tyskland førte til en overkapacitet fra de mange nye teglværker, der blev opført i Østtyskland i løbet af 1990 erne. Ligeledes kan det siges, at de glaserede tegl er modstandsdygtige overfor mos og algebelægninger, samt at de har en lang holdbarhed. [Søndergaard, 2010] Dog er en af de væsentligste grunde til, at der i dag er så mange, der vælger at få glaserede tage, at folk ønsker at vise sig frem over for naboer, idet det glaserede tag virker imponerende og signalerer, at folk har penge nok. [Boligejernes Videnscenter, 2010] [Søndergaard, 2010] Derfor ses det også i dag, at det er gået hen og blevet moderne for såvel parcelhuse som bungalows at få anlagt dette imponerende tag. [Boligejernes Videnscenter, 2010] Imidlertid kan synsindtrykket virke voldsomt, især hvis det spejlblanke tag ikke passer til husets arkitektoniske stil. Dette kan endvidere munde ud i en faldende værdi for huset på ejendomsmarkedet. [Søndergaard, 2010] Yderligere er der gennem den senere tid begyndt at komme negativ omtale omkring de glaserede tage, og folk er blevet opmærksomme på, at det blanke tag kan ødelægge naboskabet, hvis det ikke passer til områdets karakter. [Boligejernes Videnscenter, 2010] Samtidig kan der forekomme kraftige solreflekser på et glaseret tag, som kan være til gene for naboerne. Netop dette aspekt har i Lystrup, Århus Kommune, udviklet sig til en retssag, hvor der for nyligt er faldet dom mellem to naboer. [Søndergaard, 2010] Projektet tager udgangspunkt i hele denne problematik omkring de genskinsgener, der opstår fra blanke og genskinnende tage. Gennem projektet ønskes det analyseret, hvilke lovmæssige faktorer der spiller ind, når der er tale om genskinsgener, og om generne kan reguleres entydigt over for ejeren af fast ejendom. 9

10 2. Problemfastlæggelse Dette kapitel har først og fremmest til formål at belyse interessen og omfanget for projektemnet. Kapitlet er opdelt i to afsnit. Det første afsnit, Ideens udspring, viser hovedsagelig, hvor interessen stammer fra, og hvorfor problemstillingen omkring genskin er spændende. Afsnittet vil tage afsæt i en artikel fra Boligejerens Videnscenter samt en udtalelse fra Lene Dokkedal fra Aalborg Kommune. Herefter følger en foreløbig problemformulering, som skal fungere som en slags opsamling og videre bindeled mellem de to afsnit. Andet afsnit, Aktualisering af ide, har til formål at uddybe den første undren og interesse. Desuden har projektgruppen interesse i en undersøgelse af ideens aktualitet. Afsnittet er bygget op af et interview med Lene Dokkedal fra Aalborg Kommune, en artikel fra Gentofte Lokalavis og interviews med en række andre kommuner i Danmark. Efterfølgende er projektets problemstilling fastlagt, og kapitlet munder ud i en endelig, brugbar og aktuel problemformulering, som det videre projektforløb kan arbejde ud fra. 2.1 Ideens udspring Projektgruppes interesse for de glaserede tegl udspringer af en artikel fra Boligejernes Videnscenter omkring en sag, der i den seneste tid har kørt i medierne. Sagen omfatter genskinsgener for en nabo til en ejendom med et glaseret tegltag. Den konkrete sag finder sted i Lystrup, Århus Kommune, og er især interessant for gruppen at arbejde med, da den i øjeblikket er aktuel. Samtidig karakteriseres sagen som principiel og er derfor formentlig noget, der fremover vil være fokus på i kommunernes planafdelinger. [Boligejernes Videnscenter, 2010, 2] Sagens omdrejningspunkt er opførelsen af et glaseret tegltag i et parcelhusområde. Genskinnet fra det glaserede tegltag har været til stor gene for naboen, der af denne grund har stævnet genevolderen. En skønsmand besigtigede den genevoldende ejendom og fandt genskinsgenerne voldsomme, set fra naboejendommen. Sagen endte op ved byretten i Århus per 4. oktober 2010, mens dommen, der faldt ud til fordel for sagsøgeren, den generede nabo, blev afsagt per 1. november Problematikken i sagen har været, at naboerne til det nyopførte sortglaserede tegltag ikke kunne holde ud at være i deres have, når solen stod på himmelen, da de blev blændet så meget, at det gik ud over deres livskvalitet. [Boligejernes Videnscenter, 2010, 2] Retssagen i Lystrup-sagen har været vanskelig, da der ikke fandtes fortilfælde, hvor taget var lovligt opført og dog skulle pilles ned i sidste ende. Det vil med andre ord sige, at den lokalplan, der har foreligget for området i Lystrup-sagen, er en gammel lokalplan, som ikke indeholder bestemmelser omkring sortglaserede tegl. På denne måde har det været muligt for den genevoldende nabo at opføre et genskinnende tag lovligt. Altså har det ikke været reguleret offentligretligt gennem lokalplanlægningen, og sagen har derfor været nødsaget til at blive afgjort ud fra de naboretlige regler. [Boligejernes Videnscenter, 2010, 2] Lystrup-sagens udfald var begrundet i, at den naboretlige tålegrænse var overskredet. Da andre forslag til at eliminere eller begrænse genevirkningerne fra taget ikke fandtes rimelige, skulle genevolderen derfor sørge for, at taget blev pillet ned i den generede nabos retning. Det vil med andre ord sige, at den del at taget, som vender ind mod sagsøgerens hus, skulle fjernes. [Retten i Århus, 2010] Der er flere sider af denne sag, der vækker interesse for gruppen. En af siderne er, at sagen har været enkeltstående på mange områder. Eksempelvis er sagen enestående på den måde, at genskinnet har 10

11 skyldtes en række specielle forhold, der har gjort, at taget har voldet så stor en gene for naboen. [Boligejernes Videnscenter, 2010, 2] I Lystrup-sagen har de specielle forhold eksempelvis været niveauforskel, forskydning, solens vinkel på taget med mere. [Boligejernes Videnscenter, 2010, 2] De specielle forhold kunne være interessante at undersøge for at se, om denne sag udelukkende er enkeltstående, eller om der kan komme flere af samme slags. Desuden er det interessant at undersøge, hvilke forhold der kan reguleres lovligt, således at genskinsgenerne kan undgås. På denne måde ønsker vi at undersøge, om der kan findes en tilstrækkelig løsning på genskinsgenerne for den faste ejendom, der gør, at en husejer ikke er tvivl om, hvad der er lovlig og ulovligt. Et andet aspekt, som gør sagen enkeltstående, er, at der ikke før har været sager, der udelukkende er blevet afgjort ud fra de naboretlige regler. Derfor kan sagens afgørelse resultere i adskillige retssager i fremtiden om genskin fra glaserede tegl. Århus Kommune har været opmærksom på genskinsgenerne og har i alle lokalplaner, der er udarbejdet de seneste 3-4 år, indført bestemmelser omkring glaserede tegl. [Boligejernes Videnscenter, 2010, 2] Dette er gjort for at forhindre den omdiskuterede problematik fra de sortglaserede tegltage. Det, at Århus Kommune har valgt en offentligretlig regulering af genskinsgenerne, gør det interessant for gruppen at undersøge, hvilken betydning og konsekvenser det har for den faste ejendom, om genskinsgenerne bliver afgjort ud fra de offentligretlige regler frem for de naboretlige regler. Herunder kan der ses på, hvilke muligheder og begrænsninger de to forskellige slags regelsæt medfører for den faste ejendom. Modsat Århus Kommunes offentligretlige regulering af genskinsgenerne i alle dens lokalplaner, så udtaler Lene Dokkedal fra Aalborg Kommunes afdeling plan og byg følgende: I Aalborg Kommune ønsker vi ikke at regulere genskin i lokalplaner og dermed lave forbud omkring sortglaserede tegltage, da vi gerne vil give folk et råderum med plads til at bygge deres drømmehus Dermed udtaler Lene Dokkedal det modsatte af, hvad der kan udledes af Århus Kommunes valg af regulering i lokalplanlægningen, se bilag D. Vi undrer os over, hvorfor Aalborg Kommune ikke ønsker at regulere genskinsgenerne gennem lokalplanlægningen, da det netop i Lystrup-sagen fremgik, hvilke konsekvenser en manglende regulering kan få for naboer. Gruppen ønsker dermed at undersøge, hvorvidt der er fordele forbundet med denne form for manglende regulering, der altså lægger genskinsgenerne op til de naboretlige regler Foreløbig problemformulering Det viser sig altså, at der er en forskellig stillingstagen til regulering af genskinsgener. Mens Århus Kommune i dag ønsker genskinsgenerne reguleret gennem de offentligretlige regler, har Aalborg Kommune undladt at regulere og derved ladt det være op til naboretten, hvis der skulle opstå naboretlige konflikter. For at muliggøre en undersøgelse af de forskellige meninger, opstilles en foreløbig problemformulering. Ved hjælp af den foreløbige problemformulering ønskes det at skabe en forståelse for, hvordan en ejer, som eksempelvis i Lystrup-sagen, kan komme ud i naboretlige konflikter, når alle de offentligretlige regler er overholdt. 11

12 Hvilke roller spiller offentligretlige regler og naboretlige regler i forhold til genskinsgener? Den foreløbige problemformulering skal bruges til den videre informationssøgning og altså til at opstille en senere endelig problemformulering. Den endelige problemformulering skal give mulighed for at undersøge mulige bestemmelser i Planloven, der kan have betydning for genskinsgenerne samtidig med, at den ligeledes skal åbne op for den naboretlige del af konflikten. 2.2 Aktualisering af ide For at kunne opstille en endelig problemformulering er der først og fremmest fokus på Lene Dokkedals udtalelse, som netop er grobund for en drøftelse af undladelse i forhold til regulering af genskinsgener. Dette gøres netop for at få en aktuel belysning af udtalelsen. Hernæst ses ligeledes på aktualiteten, men i høj grad også på omfanget af behovet for en regulering, hvorunder en artikel fra Gentofte Lokalavis og en række kommuner inddrages til belysningen. Borgerne fra artiklen i Gentofte Lokalavis inddrages ud fra en politisk vinkel, om genskinsgener bør reguleres, mens kommunerne primært er inddraget ud fra et juridisk synspunkt, om der kan reguleres Lene Dokkedal Vi undrer os over, hvorfor man i Aalborg Kommune vælger at undlade en regulering af genskinsgenerne, når man kan se, at manglende regulering på området kan medføre naboretlige konflikter, ligesom den har gjort det i Århus Kommune. Dermed ønsker vi at få begrundet Lene Dokkedals udtalelse, som fremgår følgende: I Aalborg Kommune ønsker vi ikke at regulere genskin i lokalplaner og dermed lave forbud omkring sortglaserede tegltage, da vi gerne vil give folk et råderum med plads til at bygge deres drømmehus. Udtalelsen blev sagt i forbindelse med et interview, gruppen lavede med Lene Dokkedal, Aalborg Kommune, se bilag D. Gennem interviewet havde gruppen til hensigt at klargøre Aalborg Kommunes begrundelse for manglende regulering af genskinsgener. Der er således her givet et udpluk af interviewet med det, vi som projektgruppe mener, er det væsentligste spørgsmål og de udtalelser, der har været knyttet til dette. Spørgsmålet lægger op til en diskussion omkring naboretlige konflikter som konsekvens af manglende regulering af genskinsgener igennem lokalplanlægningen. For at se hele interviewet, se bilag D. - Hvorfor ønsker Aalborg Kommune ikke at regulere genskinsgener gennem dens lokalplaner, når det kan føre til naboretlige konflikter? Igennem interviewet blev det klarlagt, at når Lene Dokkedal udtaler, at folk skal have råderum, så menes det, at Aalborg Kommune i mindst mulig omfang ønsker at regulere i udformningen af folks bolig. De steder, hvor kommunen har reguleret genskinsgener gennem dens lokalplaner har det ofte været begrundet i arkitektoniske hensyn til ejendommene. Lene Dokkedal nævner i den forbindelse, at der eksempelvis i Hasseris er lavet bevaringslokalplaner, der har til hensigt at opretholde ejendommenes historiske præg. De bevarende lokalplaner skiller sig ud ved en større detaljeringsgrad, hvilket også betyder, 12

13 at der her er lavet omfattende regulering af genskinnende og blanke tage ud fra et historisk og arkitektonisk synspunkt. Aalborg Kommune har forsøgt sig med reguleringen i et lokalplanforslag for Hasseris Enge, men kunne fornemme at beboerne i området ikke ønskede denne regulering, da det ville begrænse deres råderum. Yderligere kunne Lene Dokkedal tilføje, at der eksempelvis i Snekkersten Kommune (Helsingør Kommune) er valgt at følge de stilblade, der er udarbejdet ved Aalborg Kommune, fordi der her har været meget opmærksomhed på genskinsgenerne her. Dette er begrundet i en forringet udsigtsværdi i kommunen. Slutteligt udtaler Lene Dokkedal i tilknytning til emnet, at Aalborg Kommune godt ved, at der ikke tages hensyn til genskinsgenerne i alle kommunens lokalplaner, selvom det måske ikke er hensigtsmæssigt. Dog ønsker kommunen at lade folk selv bestemme over deres ejendomme. På denne måde lades det være op til dommeren i den enkelte sag at træffe afgørelse på baggrund af de naboretlige grundsætninger, hvis der skulle opstå sager af samme art som i Lystrup Problemomfang Efter interviewet med Lene Dokkedal, Aalborg Kommune, fremgik det helt klart for gruppen, at Aalborg Kommune og Århus Kommune vælger at behandle genskinsgenerne på to vidt forskellige måder. Gruppen ønsker af denne grund at se på, hvor aktuel problemstillingen egentlig er og herunder belyse omfanget af genskinsproblemer. Her vil der formodentlig ligeledes findes frem til en række forskellige fremgangsmåder/-ønsker med hensyn til genskinsgenerne alt efter, hvem det er, der bliver spurgt. For at opnå den ønskede viden omkring omfanget og aktualiteten af genskinsgenerne, har gruppen læst en artikel i Gentofte Lokalavis, der belyser, at Gentofte Kommune på det seneste har været interesseret i at finde en mulig regulering af genskinsgenerne gennem dens lokalplanlægning. [Lau, 2010] Vi har valgt at nævne artiklen, da den viser, at borgerne har forskellige meninger omkring genskinsproblematikken og reguleringen af denne. Samtidig viser artiklen, at Gentofte Kommune tøver med at gå ind og regulere genskinsgenerne, før de er sikre på, at problemet er omfattende og et interesseområde for kommunens borgere. Inden Gentofte Kommune ville gå ind og begynde at ændre på planlægningen, ville den forhøre sig om grundejerforeningernes meninger i sagen [Lau, 2010]: "Politikerne har ikke villet komme med en løsning på et område, der omfatter så mange mennesker, uden at være helt sikker på, at der nu også er et problem". [Lau, 2010] Der var dog en uenighed mellem de enkelte grundejerforeninger i kommunen. Jesper Holm, formand for Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening, udtaler følgende: "Når folk betaler for eksempel 6-8 millioner kr. for et hus, så regner de også med at have dispositionsret over det. Hvis kommunen efterfølgende vil komme med restriktioner, så skal der være meget gode grunde til det". Hertil argumenterer Risse Donsted, formand for Ordrup Grundejerforening: [Lau, 2010] 13

14 Kommunen burde tage det politiske ansvar for at sikre, at man ikke skal generes af genskin i sit hjem eller i trafikken". [Lau, 2010] Disse modstridende meninger, der forefindes i Gentofte Kommune er af politisk karakter og derfor blot en diskussion af, om genskinsgener bør reguleres i kommunen eller ej. Dette fører dog, sammen med Lene Dokkedals udtalelse omkring Snekkersten Kommunes problemer med regulering af genskin, gruppen videre til en interesse i at finde ud af, om andre kommuner har oplevet klagesager eller kender til klagesager fra borgerne. På den måde belyses aktualiteten og omfanget af behovet for en regulering af genskinsgenerne. Således er der for at efterprøve, hvorvidt kommunerne i Danmark gennem deres lokalplaner inddrager en regulering af genskinsgener, og i så fald hvordan, taget kontakt til en række kommuner. Denne gang ikke blot ud fra et politisk synspunkt, men ud fra et juridisk synspunkt om hvorvidt der kan reguleres. Interviewmetode Til undersøgelsen omkring de enkelte kommuners forskellige reguleringsvalg af genskinsgener samt forståelse for problematikken omkring genskinsgener har gruppen anvendt en spørgeskemaundersøgelse, som er udarbejdet efter Steinar Kvales Interviewteknikker, se bilag B. Spørgeskemaundersøgelsen blev vedhæftet en og sendt ud til 15 forskellige kommuner, hvoraf 7 af kommunerne har svaret. De 15 kommuner blev valgt ud fra en geografisk betragtning for at få et bredt billede af, hvordan Danmarks Kommuner regulerer og derved udelukke, at det blot er en egnsbestemt problematik. De enkelte s blev adresseret direkte til en medarbejder i de tilfælde, hvor det var muligt at finde vedkommende på kommunens hjemmeside. I de resterende tilfælde er en blevet sendt til kommunens Teknik- og Miljøforvaltning. Kommunernes besvarelse på de stillede spørgsmål er her sammenskrevet, hvor de væsentligste synspunkter er fremhævet i punktform. For at se de originale svar fra kommunen, se vedlagte bilag G i rapporten. Svaret blev af kommunerne udformet direkte på skærmen og kan derfor have en impulsiv karakter. Strukturen i spørgsmålene starter med interessen for problemstillingen og bevæger sig dernæst over i de midler, som kommunen muligvis benytter sig af. Spørgeskemaet afsluttes med et spørgsmål til yderligere kommentarer fra kommunen. Skemaerne er udarbejdet sådan, at svaret først kategoriseres i ja eller nej og dernæst uddybes. De ulemper, der kan opstå ved denne slags kvantitative interviews er, at der kan opstå fejl i spørgsmålene eller i respondentens tolkning af disse, som ikke kan opklares i svarøjeblikket. Ligeledes fører muligheden for at uddybe spørgsmålene til et større efterarbejde for os, da svarene vil være af forskelligartet karakter. Spørgeskemaet fremgår af bilag E. Kommunerne Følgende kommuner svarede på det tilsendte spørgeskema: Favrskov, Helsingør, Horsens, Randers, Ringkøbing-Skjern, Thisted og Århus. På baggrund af spørgeundersøgelsen vil det være muligt at skabe et eksakt billede af kommunernes lokalplanlægningsgrad på området og samtidig få et indblik i kommunernes tanker omkring genskinsgener. Grunden til, at Århus Kommune fik tilsendt spørgeskemaet, var, at kommunens tanker i artiklen fra Boligejernes Videnscenter omkring genskinsproblematikken ønskedes uddybet og bekræftet. Århus Kommunes valg af regulering i alle nye lokalplaner var jo et af de aspekter, der gav gruppen ideen til projektet. Desuden ønskede vi at kontakte Gentofte Kommune for at høre, 14

15 hvorvidt der her var fundet frem til en løsning på genskinsgenerne gennem lokalplanlægningen. Det har dog ikke været muligt at få en besvarelse af det tilsendte spørgeskema til kommunen. Hensigten med spørgsmålene har været at få belyst størrelsen af den problematik, der har været omkring genskinsgenerne. Gruppen har valgt at få dette belyst for på den måde at se, om problemet er aktuelt, og om der ønskes en løsning derpå. Ydermere har det været interessant at finde ud af, hvordan kommunerne griber problematikken an. Ved at få svar på de tilsendte spørgsmål vil det være muligt at belyse, hvorvidt de forskellige kommuner benytter sig af den offentlige ret til regulering af genskinsgenerne, eller om de vælger at undlade en regulering af genskinsgenerne og i så fald hvorfor. Afsnittet vil munde ud i en afrunding af kommunernes svar, hvor gruppen vil samle op på de problematikker, interesser og eventuelle spørgsmål, der skulle dukke op ved sammenfatning af kommunernes svar. De fremkomne problemstillinger kan sammen med afsnittet 2.2 Aktualisering af ide medvirke til en identificering af den endelige problemformulering og dermed danne udgangspunkt for, hvordan analysen i rapporten skal vinkles. Favrskov Kommune Dette afsnit er skrevet ud fra det svar på spørgeskemaet, som Favrskov Kommune har tilsendt gruppen. Kommunens svar findes i bilag G. Favrskov Kommune benytter sig af forbud mod skinnende tage i alle nye lokalplaner, som omhandler forhold, hvor skinnende tage ikke er aktuelle eller ønskelige. Dette gøres primært af nabohensyn, men er i nogle lokalplaner også af hensyn til arkitekturen, for eksempel i lokalplaner med bevaringsbestemmelser. Desuden uddybes det, at Favrskov Kommune ikke har benyttet sig af temalokalplaner eller lokalplantillæg til at regulere genskinsproblematikken, blandt andet fordi en lokalplan ikke kan regulere eksisterende lovlig anvendelse. Favrskov Kommune skriver følgende i dens lokalplaner: Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer, herunder glaserede tagsten, bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af solenergi. [Bilag G, citat: Favrskov Kommune] Fremover overvejer kommunen dog at skrive noget i retningen af: Tagmaterialer må maksimalt have en glansværdi på xx, testet i henhold til DIN Glansværdien skal dokumenteres ved ansøgning om byggetilladelse [Bilag G, citat: Favrskov Kommune] Eller lignende mere præcis tekst, og hertil altså en benyttelse af glansskala. At kommunen ønsker at ændre teksten, sker på baggrund af nogle få problemer, der desværre ikke videreuddybes af medarbejderen ved kommunen. 15

16 Ved bevarende lokalplaner benytter kommunen desuden stilblade og en større detaljeringsgrad, og generelt skal det nævnes, at Favrskov Kommunes lokalplaner altid er nøje afstemt efter det konkrete område. Med hensyn til klagesager har medarbejderen ved Favrskov Kommune udtrykt, at der har fundet nogle få klagesager omkring genskin sted i kommunen, og at disse har været mellem naboer. Forbud mod blanke og reflekterende materialer i alle nye lokalplaner Forbud mod genskin primært på baggrund af nabohensyn, men også af arkitektoniske hensyn Benytter sig ikke af temalokalplaner til at regulere genskin Brug af udtrykket blanke og reflekterende tagmaterialer og glansværdi xx i lokalplaner Benytter sig af stilblade i bevarende lokalplaner Oplevet få klagesager mellem naboer Helsingør Kommune Dette afsnit er skrevet ud fra det svar på spørgeskemaet, som Helsingør Kommune har tilsendt gruppen. Kommunens svar findes i bilag G. Helsingør Kommune har benyttet sig af forbud mod skinnende tage i lokalplaner siden 1977, men det betyder dog ikke, at bestemmelsen findes i samtlige af kommunens lokalplaner. Forbuddet er lavet på baggrund af nabohensyn, samt på baggrund af arkitektoniske hensyn i de bevarende lokalplaner. Desuden uddybes det, at Helsingør Kommune ikke har benyttet sig af temalokalplaner til at regulere genskinsgenerne. Helsingør Kommune ser blanke og reflekterende materialer som alle materialer, der skinner (glaserede tegl, zink med videre). De tager altså alle materialer, der kan være skyld i genskinsgener, lige seriøst. Yderligere tilføjer kommunen, at bestemmelserne omkring de forskellige blanke og reflekterende tagmaterialer over tid er blevet uddybet, så bestemmelsen i de nye lokalplaner lyder anderledes og mere detaljeret end den, der har stået i de gamle lokalplaner fra Helsingør Kommune anvender endnu ikke genskinsredskaber, men overvejer det på nuværende tidspunkt. Med hensyn til klagesager har medarbejderen ved Helsingør Kommune udtrykt, at kommunen har oplevet, at en nabo har klaget til Naturklagenævnet over genskin fra et sortglaseret tegltag, som Helsingør Kommune havde givet tilladelse til. Naboen vandt sagen, da der i lokalplanen stod, at der ikke må anvendes blanke og reflekterende materialer. I Naturklagenævnets afgørelse stod der, at sortglaseret tegl var i strid med den lokalplan, der gjaldt for området. Helsingør Kommune fik sagen retur til lovliggørelse, hvor den enten skulle køre en dispensationssag eller få fjernet taget. Helsingør Kommune valgte at køre en dispensationssag. Desuden uddyber medarbejderen ved Helsingør Kommune, at der muligvis vil komme klager over glaseret tegl i fremtiden, men forhåbentlig ikke i de områder, hvor de har lokalplaner, der forhindrer de reflekterende materialer. Forbud mod blanke og reflekterende materialer i lokalplaner siden 1977 Forbud mod genskin på baggrund af nabohensyn og arkitektoniske hensyn 16

17 Benytter sig ikke af temalokalplaner til regulering af genskin Brug af udtrykket blanke og reflekterende tagmaterialer i lokalplaner i dag, men udtrykket er blevet uddybet siden 1977 Benytter sig ikke af genskinsredskaber, men overvejer det i fremtiden Oplevet én enkelt klagesag, men forventer flere Horsens Kommune Dette afsnit er skrevet ud fra det svar på spørgeskemaet, som Horsens Kommune har tilsendt gruppen. Kommunens svar findes i bilag G. Horsens Kommune benytter sig af forbud mod glaserede/blanke tagsten i de fleste lokalplaner. Forbuddet er lavet på baggrund af både arkitektoniske hensyn og af nabohensyn. Desuden uddybes det, at Horsens Kommune ikke har benyttet sig af temalokalplaner til at regulere genskinsproblematikken. Kommunen mener at have skrevet sig ud af genskinsgenerne i de nye lokalplaner ved at lave et forbud mod alle blanke og reflekterende overflader. Endvidere uddyber Horsens Kommune, at de på nuværende tidspunkt forsøger sig med glansskala som redskab til løsning af genskinsproblematikken. Med hensyn til klagesager har medarbejderen ved Horsens Kommune ikke oplevet nogen. Forbud mod blanke og reflekterende materialer i de fleste lokalplaner Forbud mod genskin på baggrund af nabohensyn og arkitektoniske hensyn Benytter sig ikke af temalokalplaner til regulering af genskin Brug af udtrykket blanke og reflekterende overflader Benytter sig af glansskala (forsøger på det) Ikke oplevet klagesager Randers Kommune Dette afsnit er skrevet ud fra det svar på spørgeskemaet, som Randers Kommune har tilsendt gruppen. Kommunens svar findes i bilag G. Randers Kommune benytter sig af forbud mod stærkt reflekterende bygningsdele i lokalplaner. Denne bestemmelse har i praksis altid været der og eksisterer primært for at forebygge nabogener. Desuden uddybes det, at Randers Kommune ikke har benyttet sig af temalokalplaner til at regulere genskinsproblematikken. Randers Kommune nævner, at de ikke benytter sig af genskinsredskaber, på nær i bestemte bevarende lokalplaner. Generelt udtrykker Randers Kommune dog, at de skal have kigget nærmere på deres bestemmelser i kommende lokalplaner vedrørende tagmaterialer. Dette er blandt andet, fordi, som de udtrykker, der er kommet mange nye tagprodukter som eksempelvis engoberede tagsten, som er lidt en mellemting (også med hensyn til genskin) imellem glaseret tegl og ikke-glaseret tegl. Der har i nogle af Randers Kommunes nyere parcelhusområder været tvivl og usikkerhed netop omkring de engoberede tagsten. 17

18 Med hensyn til klagesager har medarbejderen ved Randers Kommune udtrykt, at hun personligt ikke kender til genskinssager i kommunen, men at det er muligt, at der har været nogle. Forbud mod blanke og reflekterende materialer i alle lokalplaner Forbud mod genskin primært på baggrund af nabohensyn Benytter sig ikke af temalokalplaner til regulering af genskin Brug af udtrykket stærkt reflekterende bygningsmaterialer Benytter sig kun af genskinsredskaber i bestemte bevarende lokalplaner Ikke oplevet klagesager efter medarbejderes kendskab Ringkøbing-Skjern Kommune Dette afsnit er skrevet ud fra det svar på spørgeskemaet, som Ringkøbing-Skjern Kommune har tilsendt gruppen. Kommunens svar findes i bilag G. Ringkøbing-Skjern Kommune benytter sig af et forbud mod skinnende tage i nogle lokalplaner i kommunen, men har altså ikke lavet en generelt forbud i alle deres lokalplaner. Generelt er det sådan at det i hvert enkelt tilfælde bliver vurderet. For at uddybe dette udtaler Ringkøbing-Skjern Kommune, at der er stor forskel på om de planlægger for et nyt boligområde inde i en af deres større byer eller i en mindre landsby. Hertil har medarbejderen ved kommunen tilføjet et eksempel fra en af deres landsbylokalplaner: 6.3. Reflekterende tage: Tage må ikke etableres med blanke og reflekterende materialer, dog må der opsættes solfangere og solceller. Glansværdien må maksimalt være 30 og refleksionsværdien maksimalt 2,5. Bestemmelsen indebærer bl.a., at der ikke må anvendes reflekterende glaserede tegltagsten. Ringkøbing-Skjern Kommune benytter sig ikke af temalokalplaner til at regulere genskinsgenerne. Endvidere uddyber Ringkøbing-Skjern Kommune, at de på nuværende tidspunkt anvender en glansskala, hvor de angiver en maksimal refleksionsværdi og glansværdi til regulering af genskinsgener. Medarbejderen fra Ringkøbing-Skjern Kommune udtaler ligeledes, at hun er klar over, at genskin og glaserede tegltage ikke kan ligestilles, da der findes mange forskellige blanke overflader, der ikke alle er glaserede. Med hensyn til klagesager har medarbejderen ved Ringkøbing-Skjern Kommune udtrykt, at hun ikke ved, om der har fundet nogle sager sted i kommunen. Forbud mod blanke og reflekterende materialer i nogle lokalplaner Benytter sig ikke af temalokalplaner til regulering af genskin Brug af udtrykkene blanke og reflekterende materialer og glansværdi XX og refleksionsværdi XX samt reflekterende glaserede tegltagsten Benytter sig af glansskala Ikke oplevet klagesager efter medarbejderens kendskab 18

19 Thisted Kommune Dette afsnit er skrevet ud fra det svar på spørgeskemaet, som Thisted Kommune har tilsendt gruppen. Kommunens svar findes i bilag G. Thisted Kommune benytter sig af forbud mod skinnende tage i en lang række af nyere lokalplaner i kommunen, men der er altså ikke taget hensyn til problematikken i alle eksisterende planer. Forbuddet indføres primært af naboretlige og arkitektoniske hensyn. Desuden uddybes det, at Thisted Kommune ikke har benyttet sig af temalokalplaner til at regulere genskinsgenerne. Thisted Kommune uddyber, at den i de lokalplaner, hvor der er taget stilling til genskinsgenerne, skriver, at følgende materialer skal anvendes: Ikke skinnende eller reflekterende materialer. [Bilag G, citat: Thisted Kommune] Endvidere nævner Thisted Kommune, at de ikke benytter sig af genskinsredskaber på nær en række stilblade ad pædagogisk vej - som skal lede bygherren på sporet af, hvilke materialer der er mest korrekte i et område. At Thisted Kommune ikke anvender genskindredskaber, er først og fremmest fordi, at kommunen endnu ikke har været ude for nogen former for problemer med genskinsgener og derfor endnu ikke har overvejet procedure med hensyn til genskinsgener. Thisted Kommune har altså endnu ikke oplevet eller behandlet klagesager. Medarbejderen ved kommunen tilføjer dog, at denne type sager angivelig vil komme, da glaserede tage er populære. Desuden uddybes det, at det ikke altid kommer til kommunens kendskab, når der udskiftes et tag, der ikke kræver byggetilladelse. Forbud mod blanke og reflekterende materialer i en lang række af nyere lokalplaner Forbud mod genskin primært på baggrund af nabohensyn og arkitektoniske hensyn Benytter sig ikke af temalokalplaner til regulering af genskin Brug af udtrykket ikke skinnende eller reflekterende materialer Benytter sig af stilblade i bevarende lokalplaner Ikke oplevet klagesager, men forventer nogle i fremtiden Århus Kommune Dette afsnit er skrevet ud fra det svar på spørgeskemaet, som Århus Kommune har tilsendt gruppen. Kommunens svar findes i bilag G. Århus Kommune bekræfter udsagnet fra artiklen fra Boligejernes Videnscenter, om at der laver forbud mod blanke og reflekterende tagmaterialer i alle nye lokalplaner. Forbuddet er lavet for at undgå gener fra naboer. Århus Kommune uddyber endvidere, at det tidligere har været diskuteret at lave temalokalplaner, men er opgivet, da det ville være uoverskueligt og formentligt ulovligt at lave en lokalplan med alene bestemmelsen om ikke at måtte anvende reflekterende tagmaterialer. Århus Kommune skriver følgende regulering i dens lokalplaner: 19

20 Blanke og reflekterende tagmaterialer, herunder anlæg til indvinding af solenergi, må på grund af gener for omgivelserne ikke anvendes. På mindre bygningsværker såsom carporte, garager, udhuse og lignende, er det tilladt at benytte sådanne materialer, såfremt de er inddækket på en sådan måde, at de ikke er til gene for omgivelserne. Endvidere er det tilladt at benytte glasmaterialer på drivhuse og lignende. [Bilag G, citat: Århus Kommune] Århus Kommune har desuden heller ikke benyttet sig af redskaber som glansskala med videre til at regulere genskinsgener, hvilket fremgår af ovenstående citat. Kommunen udtrykker endvidere ikke et ønske om at benytte sig af det i fremtiden. Forbud mod reflekterende materialer i alle nye lokalplaner Forbud mod genskin på baggrund af nabohensyn Benytter sig ikke af temalokalplaner for at løse genskinsproblematikken Brug af udtrykket blanke og reflekterende tagmaterialer i lokalplaner Benytter sig ikke af genskinsredskaber, og forventer det heller ikke i fremtiden Ikke oplevet klagesager 20

21 Afrunding af kommunernes svar For at forenkle kommunernes svar er svarene blevet opstillet i et skema. Kommunerne er opstillet i rækken øverst i skemaet, mens kategorierne, opstillet i venstre bjælke af skemaet, er taget ud fra de fremhævede punkter under hver af kommunernes svar. Krydserne angiver, om kommunen opfylder kategorien. Favrskov Kommune Helsingør Kommune Horsens Kommune Randers Kommune Ringkø- bing- Skjern Kommune Thisted Kommune Århus Kommune Forbud mod reflekterende materialer X X X X X X X Forbud mod genskin på grund af Nabohensyn X X X X X X Forbud mod genskin på baggrund af arkitekttoniske hensyn X X X X Benytter sig af temalokalplaner til regulering af genskinsproblemer Skriver blanke og reflekterende materialer el. lign. Benytter glansskala (medregnet som forsøg eller i bevarende lokalplaner) X X X X X X X X X X X Benytter sig af Stilblade i bevarende lokalplaner X X X Har oplevet klagesager i kommunen X X Forventer klagesager i kommunen i fremtiden X X Tabel 1 - Oversigt over kommunernes besvarelser 21

22 Det ses altså ud af kommunernes svar og det opsummerende skema, at kommunerne ret enstemmigt benytter sig af forbud mod genskin i lokalplaner, og at dette primært er på baggrund af nabohensyn, hvilket viser, at kommunerne er klare over, at problematikken eksisterer. Endvidere nævner kommunerne samstemmigt, at ingen benytter sig ideen med at regulere genskinsproblematikken i temalokalplaner, og hertil tilføjer Århus Kommune, at de ikke er helt sikre på, om det overhovedet er lovligt. Kommunerne benytter sig yderligere af forskellige udtryk i deres lokalplaner, der alle sammen er til for at regulere genskinsproblematikken. Denne forskelligartethed i betegnelsen af genskinnende materialer viser, at kommunerne måske ikke entydigt har formuleret bestemmelsen i lokalplanen, og at der ved denne kan rejses tvivl. De fleste kommuner anvender udtrykket blanke og reflekterende materialer, dog med nogle tilføjelser fra nogle af kommunerne. Enkelte af kommunerne benytter sig ligeledes af genskinsredskaber i form af glansskala og stilblade. De kommuner, der nævner, at de benytter sig af glansskala, siger ikke yderligere noget om, hvorvidt der kun eksisterer én glansskala, hvilket igen ikke virker entydigt bestemt. Dog nævner Favrskov Kommune, at de benytter sig af DIN Et andet redskab som stilblade til bevarende lokalplaner benyttes endvidere kun af to kommuner. Stilblade giver mulighed for en høj detaljeringsgrad omkring bebyggelsens arkitektoniske fremtræden. Helsingør Kommune udtaler, at de godt selv er klar over, at bestemmelserne omkring genskinsgener i deres lokalplaner måske ikke helt holder, og at der derfor ønskes set nærmere på disse i fremtiden. Thisted Kommune mener derimod, at de ikke vil gøre brug af genskinsredskaber, inden de kan se, hvor stort problemets omfang egentlig er, men de forventer dog, at der vil komme genskinsager i fremtiden. Randers Kommune nævner, at den vil kigge nærmere på sine bestemmelser omkring tagmaterialer i forhold til genskinsgener, hvilket igen tyder på, at det er svært at regulere forholdet entydigt. De kommuner, der har haft klagesager, virker meget indforstået med problematikken og ønsker ligeledes at få styr på genskinsgenerne. De kommuner, der endnu ikke har haft sager, er af forskelligartet mening omkring genskinsgener. Nogle af kommunerne mener ikke, det er noget problem, mens andre forventer, at problemet vil blive større i fremtiden og ønsker allerede nu at kigge på en forebyggelse af problematikken Problemopsummering Dette afsnit har til formål at summere op på foranalysen, 2. Problemfastlæggelse. Det vil sige, at der i afsnittet samles op på den foreløbige problemformulering, således at der kan udarbejdes en endelig problemformulering for projektet. Afsnittet fremhæver de væsentligste aspekter, kommentarer og dele fra foranalysen, således at der inden den endelige problemformulering er opsamlet og klarlagt for de væsentligste elementer, som bør tænkes ind i problemformuleringen og det efterfølgende arbejde. Igennem 2. Problemfastlæggelse er der set på såvel den første interesse og undren for projektemnet som aktualiteten og omfanget af reguleringen af genskinsgener. Ud fra interessen og den første undren blev opstillet en foreløbig problemformulering, som satte spørgsmål ved den naboretlige og offentligretlige rolle i forbindelse med genskinsgener. Herefter blev set på aktualitet og omfanget af genskinsgenerne, hvor det blandt andet blev drøftet ud fra en politisk vinkel, om genskinsgener bør reguleres, og ud fra et juridisk synspunkt, om der kan reguleres. 22

23 Ser vi på, hvad der er opstået af spørgsmål og pointer igennem foranalysen fra den foreløbige problemformulering, ses først og fremmest Lene Dokkedals belysning af, at der i Aalborg Kommune ikke laves regulering af gener fra genskin og heller ikke ønskes det. Således lader kommunen det være op til dommeren at træffe afgørelse efter de naboretlige grundsætninger, hvis der skulle opstå genskinssager. Omvendt forholder det sig både i Gentofte Kommune og i Thisted Kommune, hvor der er interesse i netop at finde en løsning på genskinsgenerne igennem lokalplanlægningen, men at der dog her tøves med at regulere, så længe der ikke er klarhed over problemets omfang og interesse fra kommunens borgere. Ud fra artiklen opstår desuden en videre drøftelse af den foreløbige problemformulering. Det vil med andre ord sige en drøftelse af den offentligretlige regulering igennem lokalplanlægningen, som regulerer fremadrettet, altså før problemet opstår, og de naboretlige regler, der anvendes, efter at problemet er opstået. Endvidere eksemplificeret af Lystrup-sagen opstår der et spørgsmål om, hvordan alle offentligretlige regler kan overholdes, og en ejer af fast ejendom alligevel kan blive dømt til at nedrive sit tag. Yderligere ønskes det undersøgt, om der gennem lokalplanregulering kan undgås sager som denne. Det udledes ligeledes af artiklen i Gentofte Lokalavis, at regulering af genskinsgener gennem den offentlige ret giver ejeren af fast ejendom mindre råderet over vedkommendes egen ejendom. Omvendt forholder det sig for undladelse af regulering af genskinsgener, som giver ejeren større disposition over sin faste ejendom ved en regulering af genskinsgener gennem de naboretlige regler, hvis der skulle opstå nabogener. Dette bringer os videre til undersøgelsen af, hvorvidt kommunerne inddrager regulering af genskinsgener i deres lokalplanlægning. Generelt i de inddragede kommuner er der lavet et forbud mod reflekterende materialer på baggrund af nabohensyn i alle nye lokalplaner, nogle som Helsingør Kommune siden 1977 og andre blot inden for de seneste par år. Spørgeundersøgelsen havde endvidere fokus på midler til at regulere genskinsgener, heraf sås på, hvorvidt der bliver benyttet eksempelvis glansskala, bevarende lokalplaner eller temalokalplaner som mulige løsningsmidler. Mere end halvdelen af kommunerne benytter sig af glansskala, kun to kommuner benytter sig af bevarende lokalplaner, mens temalokalplaner ikke bliver benyttet af kommunerne. Dette medfører en interesse for, hvorvidt og hvordan det er muligt lovligt at regulere genskinsgener gennem lokalplanlægningen og heraf, hvilke muligheder og begrænsninger der her findes for kommunerne. Gruppens interesse markeres dertil ved, at Århus Kommune i deres svar skriver, at de har opgivet at lave temalokalplaner, med alene bestemmelsen om ikke at anvende reflekterende materialer, da det ville være uoverskueligt og formentlig ulovligt. Dette får gruppen til at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt det overhovedet er lovligt at regulere genskinsgener gennem lokalplanlægningen. Af foranalysen opstår i sidste ende interessen for spørgsmålet om, hvorvidt der i lokalplaner kan reguleres entydigt i forhold til genskinsgener, således at ejeren af fast ejendom ikke kan misforstå bestemmelserne, der regulerer disse. Yderlige ønskes det undersøgt, hvorvidt forvaltningen, som administrerer lokalplanen, kan lave en entydig bestemmelse, der sikrer en administration af denne uden tvivlsspørgsmål. I kommunernes svar er der generelt anvendt udtrykket blanke og reflekterende materialer. Favrskov Kommune uddyber bestemmelsen med herunder glaserede tagsten med glansværdien xx, testet i henhold til DIN67530, mens Ringkøbing-Skjern Kommune skriver glansværdi på max. 30. Således opstår interessen om, hvornår og hvordan en bestemmelse omkring genskinsgener er vandtæt, hvis det skulle komme til en Naturklagenævnsafgørelse. Helsingør Kommune beskriver netop en interessevækkende sag, hvor kommunen havde givet en lokalplanstridigtilladelse til et sorglaseret tegltag. Naboen klagede til 23

24 Naturklagenævnet over kommunens tilladelse og vandt. At kommunerne bruger begreber som DIN67530 og glansværdi på max. 30, fremkalder også en indskydelse omkring de tekniske aspekter i forhold til at kunne regulere entydig over for den enkelte ejer af fast ejendom. Randers Kommune udtaler her, at de skal have set nærmere på deres lokalplanbestemmelser, da der er kommet mange nye tagprodukter som eksempelvis engoberede tagsten. I kommunen har der netop været usikkerhed omkring tegltagene i nyere parcelhusområder. Således ses det, at det er selve genskinnet, som er essensen, og altså ikke materialerne med videre, som har fokusset. Hertil ses yderligere, at Ringkøbing-Skjern Kommune i deres svar skriver, at der findes mange forskellige blanke overflader, der ikke er glaserede, og at genskin og glaserede tage derfor ikke kan ligestilles. 24

25 3. Problemformulering Det er målet for dette kapitel at opstille den endelige og anvendelige problemformulering på baggrund af foranalysen. Således viderearbejdes der med den foreløbige problemformulering, som tog udgangspunkt i Lystrup-sagen, og som er opstillet i afsnittet Foreløbig problemformulering. Andet afsnit af foranalysen, 2.2 Aktualisering af ide, gav os en viden, ikke mindst om hvor aktuelt problemet er, men endvidere kommunernes lokalplanlægningsgrad på området og samtidig et indblik i kommunernes tanker omkring genskinsgener. Foranalysen lukker altså op for en lang række af interesser og flere undren med udspring i artiklen fra Boligejernes Videnscenter omkring genskinsgener i Lystrup-sagen. Dette betyder dog ikke, at vi som projektgruppe kan behandle dem alle, da projektrapporten heraf vil blive alt for omfangsrig. Derfor ses der nærmere på Studievejledning for 7. semester 2010 s formål: At sætte de studerende i stand til at gennemføre relevante analyser af de hensyn, interesser, rettigheder og pligter af juridisk og/eller økonomisk karakter, der knytter sig til fast ejendoms anvendelse, regulering og registrering. [Studievejledningen, 2010] Der samles op på foranalysen ud fra den foreløbige problemformulering og Studievejledningens formål for på den måde at opstille en operationel problemformulering. Da Lystrup-sagen er projektideen, er denne derfor udgangspunktet, når den endelige problemformulering skal opstilles. Lystrup-sagen er afgjort udelukkende ud fra de naboretlige grundsætninger, og vi ønsker derfor at undersøge disse for at belyse om den afgørelse, der er faldet i Lystrup-sagen, har været forventelig og korrekt i forhold til, hvad de naboretlige regler siger. Yderligere nævntes det igennem foranalysen, at en række af de interviewede kommuner ønsker at regulere genskinsgenerne gennem lokalplanlægningen. Vi ønsker derfor at se på, hvordan problematikken omkring genskinsgener kan forebygges, og om kommunernes måde at gribe problematikken an på er lovlig og korrekt. Ud fra dette ønsker gruppen desuden at undersøge, om der er mulighed for at finde en entydig løsning gennem lokalplanlægningen, der udelukker genskinsgener, så der ikke opstår sager som i Lystrup. Dette gøres dels på baggrund af, at det fremgår af enkelte af kommunernes svar, at der har været problemer med en entydig definition og formulering af forbuddet af genskinsgener i lokalplanlægningen. Dels at det er vigtigt som ejer af fast ejendom at kunne forstå en klar og tydelig bestemmelse i en lokalplan, så genskinsgener mellem naboer undgås. Med udgangspunkt i dette, lyder problemformuleringen derfor som følger: Hvordan håndteres genskinsgener både før og efter, at de er opstået? Til undersøgelse og besvarelse af den opstillede problemformulering opstilles to underspørgsmål, der ligeledes repræsenterer de to delanalyser, der vil foretages igennem rapporten. De opstillede underspørgsmål er følgende: 25

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

Borgeres holdning til dyrekloning

Borgeres holdning til dyrekloning Borgeres holdning til dyrekloning Af Rikke Pedersen Ulla Vincentsen Ida-Elisabeth Andersen Teknologirådet for BioTIK-sekretariatet København 2004 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Fremtidens regionplan som et styrket administrationsgrundlag og en strategisk udviklingsplan. Søren Bredal Henriksen, Paw Bro Larsen og Jacob Winkel

Fremtidens regionplan som et styrket administrationsgrundlag og en strategisk udviklingsplan. Søren Bredal Henriksen, Paw Bro Larsen og Jacob Winkel Fremtidens regionplan som et styrket administrationsgrundlag og en strategisk udviklingsplan Søren Bredal Henriksen, Paw Bro Larsen og Jacob Winkel Afgangsprojekt Landinspektøruddannelsen Aalborg Universitet

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Læring og forandringsprocesser 18 December 2013 Aalborg Universitet København Side 1 af 118 Titelblad Kasper Moritz Nielsen, 20132190 Lindita Ljoki, 20131652 Mads

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet

Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet Titel: Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet Specialisering: 9. semester Projektpraktik Tema: Faglig og professionel udvikling Projektgruppe: L9LM-08 Deltager: Lars Peter Larsen Vejleder: Bent

Læs mere

Trængselsafgifter i København. - analyse af sociologiske effekter

Trængselsafgifter i København. - analyse af sociologiske effekter Trængselsafgifter i København - analyse af sociologiske effekter Et 5. semesters projekt fra Gruppe 2, Plan og Miljø, Aalborg Universitet, 2007 Synopsis Titel Tema Trængselsafgifter i København Mobilitetens

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Forskerservice på KADKs bibliotek

Forskerservice på KADKs bibliotek Forskerservice på KADKs bibliotek -en brugerundersøgelse Maiken Bjerrum Louise Skovgaard Ryhl Det Erhvervsrelaterede Projekt Januar 2012 Vejleder: Camilla Moring Antal ord: 10.031 ABSTRACT Denne rapport

Læs mere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere Magic Stats - Samarbejde med brugere Institut for datalogi Aalborg Universitet INF 2 TITEL: Magic Stats - samarbejde med brugere. PROJEKTPERIODE: INF2, 3. februar - 30.maj, 2008 PROJEKT GRUPPE: i201ba

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN 2011 2 3 4 Stk. 2. 5 6 3. EVALUERINGENS DATA OG METODE Denne evaluering er kvalitativ, idet den er baseret på interview med henholdsvis medarbejdere i statsforvaltningerne

Læs mere

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Som smurt i olie? Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Udarbejdet af: Kim Rasmussen Phillip Sune Dam Morten Mommsen Nikolaj Hänselt

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg NOTAT Tværgående Planlægning J. nr. NST-108-00296 Ref. anrap Juni 2013 Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Læs mere