NR.21. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer Maj Entomologisk Årsmøde 2011 Af Palle Jørum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.21. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer Maj 2011. Entomologisk Årsmøde 2011 Af Palle Jørum"

Transkript

1 NR.21 Nyhedsbrev for danske Coleopterologer Maj 2011 Entomologisk Årsmøde 2011 Af Palle Jørum Arrangementet af dette års insektmøde var lagt i hænderne på Lepidopterologisk Forening. Mødet fandt sted d marts, på Institut for Populationsbiologi, Universitetsparken 15, Københavns Universitet. Dørene blev åbnet kl. 12, så folk, der havde medbragt udstillingsmateriale, kunne få deres udstillingskasser, bøger, udstyr mm. anbragt, inden den officielle åbning. De af os, der ikke havde nået frokosten forinden, kunne så lige nappe en sandwich og noget drikkelse, der kunne købes på stedet sådan som det jo plejer at være. Kl. 13 bød formanden for den arrangerende forening, Arne Løkke Viborg, velkommen med ønsket om et godt årsmøde. Herefter holdt Hans Peter Ravn nogle meget fine mindeord over Michael Fibiger, Entomologisk Forenings Formand, som døde tidligere på året efter lang tids sygdom. Derefter var der fri leg, hvor man kunne hyggesnakke med entomolog-kolleger, kigge på bøger fra Apollo Books og udstyr fra EntoTech, og studere de mange udstillede kasser med sommerfugle. Vi måtte med beskæmmelse konstatere, at ingen af billefolkene havde medbragt kasser med dyr. Som sædvanlig fremviste Lars Andersen fremragende fotos af sommerfugle fra sine ekspeditioner til Nepal, Bolivia, og hvor han nu ellers havde slået sine folder. Der var naturligvis også, som van- Side 1 Billede nr. 1: Mathias Kaae + Mogens Hansen + Henning Liljehult

2 ligt, mulighed for at aflægge besøg i museets samlinger. Et par af billefolkene benyttede sig af lejligheden til under Ole Martins kyndige vejledning at kigge på bl.a. Fabricius samling af typeeksemplarer af biller. Der er godt nok sket noget med præparationsteknikken siden da! Billefolkene var mødt ret talstærkt op, og i billefraktionsmødet, der startede kl. 14 i et lokale på Zoologisk Museum, deltog et vistnok rekordstort antal på 12 personer: Kristian Arevad, Mogens Hansen, Mogens Holmen, Lars Iversen, Palle Jørum, Mathias Kaae, Henning Liljehult, Ole Martin, Jørn Misser, Poul Kry Poulsen, Jan Boe Runge og Philip Francis Thomsen. Flere havde givet udtryk for at de gerne ville have deltaget, men var forhindrede, deriblandt Jan Pedersen, der sammen med Andrea Schomann og lille Helena var på en længere ekspedition i New Zealand. Kristian ledede kyndigt slagets gang der i øvrigt fulgte den i forvejen fremsendte dagsorden, med flg. emner på programmet: Nedsættelse af ny fundlisteredaktion Mathias Kaae, Mogens Hansen og Henning Liljehult lige ankommet til Årsmødet, og afventer over en hyggesnak mødets opstart. Foto: Jan Boe Runge Side 2

3 Belægslister og belægsetiket er: status og erfaringer Funddatabase Den ny fortegnelse: status og fremtid Rødlister Heterocerus nedsættelse af redaktion, og idéer til næste nummer Fælles ekskursioner Planer om udsætning af eghjort Nordic Coleoptera Group Eventuelt Fundlisteredaktionen Fund af biller 2008 & 2009 udkom i november Den næste fundliste vil derfor som minimum omfatte årene 2010 & 2011, og så vidt muligt ikke flere. Mogens Hansen og Palle Jørum blev udpeget til at sidde i den kommende redaktion, og de fik bemyndigelse til evt. at supplere sig med yderligere et redaktionsmedlem. Etiketter til belægsfund Siden sidste årsmøde, hvor emnet blev drøftet, er der opnået enighed om udformningen af belægsetiketter se artiklen i Heterocerus nr. 20. Her (side 18) kan man læse de nærmere enkeltheder. Her og nu kan man roligt gå i gang med at sætte belægsetiketter på de dyr, der er anført i belægslisterne fra Vi afventer så, at de gamle, håndskrevne lister, der dannede baggrund prikkerne i Billekataloget, bliver endeligt kvalitetssikrede af Jan P., så de kan udsendes. Så bliver der lejlighed til at sætte flere etiketter på dyr. Funddatabase Referatet fra sidste årsmøde angående databasen sluttede sådan her: Det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer på det her punkt. Foreløbig har fremtiden bragt flg.: Jeg har kontaktet Dan- BIF, der har sat Mihail-Constantin Carausu på sagen. Jeg har holdt møde med DanBIF-folkene, drøftet databasens nærmere indhold, bl.a. med afsæt i hvad Chr. Lange i sin tid nåede at lave, og Mihail er nær ved at have et indtastningsmodul klart til os. Senere skal vi så have set på, hvad visningsdelen skal indeholde, fx kortvisning. Mihail har lovet at en betaversion vil være klar meget snart. Den ny fortegnelse Siden sidst har Hans Gønget bearbejdet familien Brentidae. Kristian og Palle har læst korrektur, og arbejdet er tæt på at være færdigt. Mogens Holmen arbejder stadig med vandkalvene, og også med heteromererne skrider det fremad. Meld jer endelig, hvis der er en gruppe, I kunne have lyst til at gå i krig med. Rødlister DMU fik ikke bevilget penge til at flere billefamilier kunne rødlistes i Side 3

4 2010, og iflg. Ole Martin kommer det vist også til at knibe med midler i indeværende år. Heterocerus Palle opfordrede en anden til at melde sig som medredaktør sammen med Jan Boe Runge, der gerne fortsætter. Ingen bed dog på og Jan finder ikke, det er et problem at passe jobbet alene. Han gjorde dog opmærksom på, at dette ikke er ensbetydende med at han fremover skriver alle artikler, men i høj grad forventer input udefra! Husk at samtlige numre af Heterocerus er lagt ud på DEF s hjemmeside, hvor de kan læses i fuld udstrækning: Jan påtænker at lave en artikel om Zoologisk Museums billereferencesamling og benyttede lejligheden til at tage fotos af nogle af kasserne. Fælles ekskursioner Mathias Kaae har spurgt, om der er tradition for at afholde fælles billeekskursioner. Der har været forsøg i den retning i regi af Entomologisk Forening, med meget få deltagere! Gennem flere år lagde Eivind Palm hus til fællesture, ofte med mange deltagere. Nu gør vi forsøg med en fællestur til Røsnæs, engang i maj måned, bl.a. med det formål at eftersøge månetorbist. Palle undersøger muligheder for indkvartering på Røsnæsgårdens Naturskole. Planer om udsætning af eghjort Philip orienterede om Naturstyrelsens planer om udsætning af eghjort. Det er efter sigende et ministerønske, at udsætning af en signalart som eghjort skal indgå i den plan om styrkelse af biodiversiteten i vores skove, som er på bedding. Den indebærer, at der skabes mere dødt ved i skovene, hvilket jo vil være til stor gavn for mange biller. Jægersborg Dyrehave har været nævnt som et oplagt udsætningssted. Sagen har været behandlet i EFU, og DEF har lavet en skrivelse til Naturstyrelsen, hvori der udtrykkes støtte til planerne om mere dødt ved i skovene, men skepsis over for udsætning af eghjort, i al fald så længe dens status i Danmark fortsat må anses for utilstrækkelig belyst. Nordic Coleoptera Group Palle orienterede om den nylige oprettelse af denne nordiske billeforening, på initiativ af Håkan Lundkvist og Christoffer Fägerström. Foreningen driver hjemmesiden BeetleBase, der er et forum for udveksling af viden om biller i de nordiske lande. Hjemmesiden er åben for alle, men skal man have adgang til de mange pdf -filer, der efterhånden lægges op på siden, så kræver det et egentligt medlemsskb, med betaling. Det er også tanken, at der i foreningens regi vil blive afholdt et årligt møde med indlagt ekskursion. En foreløbig bestyrelse er nedsat med del- Side 4

5 tagelse af personer fra samtlige skandinaviske lande. Adressen på foreningssiden: Om aftenen var der fælles middag på Casablanca på Ydre Nørrebro. Herlig middag, med lækker forret med skaldyr, efterfulgt af meget velsmagende og mør (!) oksefilet mange af os husker vist stadig det seje sålelæder, vi fik sidst, vi var til årsmøde i København; derefter kaffe og kage. Desværre havde kun 4 billefolk tilmeldt sig, så vi var i klart undertal i forhold til de mange sommerfuglefolk. Søndagen bød sædvanen tro på en række kortere indlæg, de fleste naturligt nok om sommerfugle. Af generel interesse var især Michael Kavins beretning om hvad der er sket i DEF/EFU i årets løb, og Søren Rasmussens orientering om LIFE-overdrevs-projektet. Michael fortalte bl.a. om situationen for Rødbyhavn, hvor natlyssværmer, der er en habitatart, og som har etableret sig i området, synes at blive en vigtig løftestang for sikring af områdets naturværdier. Per Stadel Nielsen kunne komme med den helt dugfriske melding, at man netop af hensyn til natlyssværmer vil placere tunnelanlægget til den kommende Femern-forbindelse længere mod øst end først planlagt. Søren Rasmussen redegjorde i ord og mange fine fotos for de rydninger af plantager og uønsket opvækst, der skal genskabe og forhindre tilgroning på en række overdrevsarealer, således at de kan blive bedre som levested for bl.a. dagsommerfugle. Søren Rasmussen fremhævede, at græsningsarealerne helst skal være store, så græsningen kan foregå med flere slags dyr, både køer, får og geder. Heste er ikke så publikumsvenlige, hvorfor de ikke er velegnede på arealer med offentlig adgang. Årsmødet sluttede med den traditionelle frokost for dem, der havde bestilt på forhånd. Næste årsmøde afholdes af Fynske Entomologer i Mogens Hansen og jeg vil gerne hurtigst muligt have jeres fundlister fra Vi vil helst undgå at modtage 2010 og 2011 samlet det giver en masse arbejde inden for en kort periode. Vi vil hellere kunne starte nu og så føje til med listerne fra 2011 senere. Ang. Røsnæs-ekskursionen, så kommer der meget snart en mail ud om den Side 5

6 Kære deltagere i billefraktionsmødet ved årsmødet. Jeg har lavet et foreløbigt mødereferat se lige om I mener, det var det samme møde I deltog i!! Send gerne korrektioner/tilføjelser, som er væsentlige (!), inden jeg sender videre til Heterocerus-red. Ang. etiketter til belæsfund, så tilbød jeg at sende dem til jer, hvis I har behov. Så mail til mig, hvis det er tilfældet. Mogens Hansen og jeg vil gerne hurtigst muligt have jeres fundlister fra Vi vil helst undgå at modtage 2010 og 2011 samlet det giver en masse arbejde inden for en kort periode. Vi vil hellere kunne starte nu og så føje til med listerne fra 2011 senere. Ang. Røsnæs-ekskursionen, så kommer der meget snart en mail ud om den. Side 6

7 Dansk Dendrologisk Forenings Træregister Af Palle Jørum Den danske træforening har en hjemmeside, der bl.a. indeholder menupunktet Træregister. Klikker man sig ind her, kommer man til noget, der ikke blot er af interesse for personer med forkærlighed for træer, men bestemt også for billefolk. For i registeret kan man finde vej til størsteparten af de gamle træer, der kendes fra Danmark både nulevende og for længst afdøde træer, og blandt dem adskillige navnkundige billetræer. Dansk navn: Stilk-Eg Latinsk navn: Quercus robur subsp. Robur Lokalitet: Sjælland, Guldborgsund Kommune Færgemark, (Guldborgland) Storskov. Jomfruegen. 54;52.209N+11;44.000E Google Earth koordinater: Status: HISTORISK, død, intet tilbage Kommentar: Geografisk position usikker. Jomfruegen døde i Dansk Træregister er en oversigt over rekordtræer og andre bemærkelsesværdige træer og bevoksninger i Danmark sådan står der på foreningens hjemmeside. Registeret rummer omtaler af flere end 300 træer og er under løbende opdatering, bl.a. med illustrationer af mange af træerne. Registeret indeholder en søgefunktion, hvor man kan spore sig ind på et bestemt navngivet træ, fx Kongeegen, eller på en bestemt bevoksning, fx Troldeskoven. Et eksempel: En søgning på Jomfruegen giver flg. resultat noget er udeladt: Jeg kan kun anbefale, at I lægger vejen omkring træregisteret. Side 7

8 Værdi/betydning: Bemærkelsesværdig på landsplan Omtalt i: Schovelin, A Mærkelige gamle danske Træer, navnlig Bøge og Ege, bind 1-7, side 21pp. Ved at kopiere og indsætte koordinaterne i Google Earth får man et kort frem, der viser træets præcise position. I øvrigt er det jo interessant, at Ole Martin helt tilbage i 1980 erne genfandt Ampedus nigerrimus i resterne af jomfruegen, der i al fald på det tidspunkt stadig kunne identificeres. Sådan her så træet ud, da Axel Schovelin tegnede det i slutningen af 1800-tallet: Biller og billetræer ved Kristianssæde Af Palle Jørum Skovene ved Kristianssæde har været hjemsted for mange spændende arter af gammelskovsbiller. De gamle samlere tog toget til Ryde Station og kunne så herfra gå på jagt efter biller knyttet til skovenes store egetræer. Flere af disse kan man finde nærmere oplysninger om i Dendrologisk Forenings træregister, omtalt i dette nummer af Heterocerus. Adam var en af de navnkundige ege i Kristianssæde-skovene - den var levested for bl.a. Gnorimus variabilis, som blev fundet i den væltede kæmpe i 1940 erne og 1950 erne, beskrevet Jeg kan kun anbefale, at I lægger vejen omkring træregisteret. Adam, Kristianssæde (Indtægten). Side 8

9 Bjerg har gjort mig opmærksom på flg. omtale af Baggesens Eg i Illustreret Tidende, Årgang 4, Nr. 209, 27/ : Bjerg har gjort mig opmærksom på flg. omtale af Baggesens Eg i Illustreret Tidende, Årgang 4, Nr. 209, 27/ : Falkeegen eller Kongeegen, Kristianssæde, ved Ryde Station af Carl Strømberg i Flora og Fauna (1962, 68. årg., hft. 1). Også Prostomis mandibularis forekom i skoven, sidst fundet ynglende i Falkeegen, eller Kongeegen, i Den store eg var, mens det levede, landets 4. største eg og den største eg på Lolland. Træet faldt i oktober Sådan så de to træer ud omkring 1880 erne: Det utvivlsomt mest navnkundige af de gamle egetræer ved Kristianssæde er Baggesens Eg. Den stod i Korod, der stadig rummer flere store egetræer, og hvor eremitten blev registreret i 1981, men ikke er fundet siden. Martin Også Baggesens Eg er foreviget af Schovelin. Hans tegning er tydeligt udført på et senere tidspunkt end tegningen i Illustreret Tidende. Side 9

10 Side 10

11 Efter Faderens Død arvede. Grev C. Reventlow 1775 Grevskabet Christianssæde, hvor han først iværksatte sine gennemgribende Forbedringer paa alle Landbrugets Omraader, saasom Indførelse af en ny og bedre Drift med moderne, engelske Landbrugsredskaber, Udskiftning og Flytning af Bøndergaarde.. Under den Bernstorffske Æra lykkedes det Reventlow at faa gennemført sine mange banebrydende Reformer til Gavn for Bondestanden, bl. a. skyldes ham Nedsættelsen af den berømte Landbokommission af 1786, som fremfor alt havde Stavnsbaandets Løsning til Følge. Christianssæde blev det første Gods paa Lolland, hvor Hoveriet ophævedes. Den glade, tillidsfulde Stemning, der i hine Aar gennemtrængte Landet, da Reventlows Navn var paa alles Læber, har Baggesen givet Udtryk for i sit Digt "Landforvandlingen, som han skrev under et Besøg paa Christianssæde i Septbr Digtet blev til i den ved 1870 styrtede, kæmpemæssige Eg i Skoven bag Slottet, kaldet Baggesens Eg, som maalte ikke mindre end 20 Fod i Omfang og i en Højde af 8 Fod over Jorden rummede en lille Stue med Bord og Bænk og et Vindu. Digteren priser Reventlows Landboreformer og ser i Aanden, hvilke Frugter de efter to Generati- oner vil have bragt i Bondens Kaar: Der, hvor nylig golde Tidsler groede, Bølged sig en Hær af svangre Straa. Der, hvor usle Hytter samlet stode, Muntre Boliger adspredte laa. Der, hvor Armod græd i tunge Kinder, Trættet Svaghed syg og døsig gik, Flittige, og fri, og raske Glæder Mødte mit umættelige Blik. Dette virkte Bondens Ven, hvis Øje Skuede, hvad der var godt og ret, Og hvis Hjerte koldt ej lod sig nøje Med at skue - men begyndte det. Om der er registreret biller fra Baggesens Eg, ved jeg ikke. Er der andre der har kendskab til det? Kilder: christianssaede.php Schovelin, A Mærkelige gamle danske Træer, navnlig Bøge og Ege, volume 1-7. Side 11

12 Nordic Coleoptera Group en ny fællesnordisk forening for billeinteresserede Interessen for biller har en lang og flot tradition i Norden, men coleopterologer har aldrig organiseret sig formelt, hverken her i Danmark eller i de øvrige nordiske lande. Det bliver der nu rådet bod på. På initiativ af svenskerne Christoffer Fägerström og Håkan Lundkvist blev der for få år siden udviklet et nyt koncept inden for nordisk coleopterologi BeetleBase (www.beetlebase.com). BeetleBase er en internetbaseret database og platform for udveksling af information, afholdelse af virtuelle møder samt lagring af infor- Nordic Coleoptera Group For yderligere at stimulere udvekslingen af viden om den nordiske billefauna, og for samtidig at strukturere og optimere driften af BeetleBase foreslås nu dannet en ny nordisk forening for alle billeinteresserede: Nordic Coleoptera Group (NCG). Foreningen skal være åben for alle med interesse for nordiske biller, og den tænkes financieret gennem en beskeden medlemsafgift. Afgiften giver fuld adgang til alle filer og data på BeetleBase. Også ikke-medlemmer kan dog benytte BeetleBase, men i mere begrænset omfang. Foruden at varetage driften af BeetleBase vil foreningen også arrangere fysiske billetræf, bl.a. i forbindelse med foreningens årsmøde, hvor man kan afholde ekskursioner, fx til dårligt undersøgte områder, høre foredrag og diskutere aktuelle spørgsmål. Side 12

13 Danske coleopterologer opfordres til at tilmelde sig foreningen og benytte BeetleBase. Hermed indbydes alle interesserede til et konstituerende årsmøde i dagene juni i Gudbrandsdalen, Norge. Tilmelding til mødet sker pr. til Stefan Olberg Udgifterne til opholdet finansieres delvis af Norsk Entomologisk Forening, men deltagerne må påregne selv at bidrage i et vist omfang. Gudbrandsdalen rummer en række interessante biotoper for biller, bl.a. spændende elvbredder, og bør være attraktivt for alle. Velkommen! Spørgsmål vedr. foreningen kan rettes til: Håkan Lundkvist Frösslunda 312 SE Mörbylånga (+46) (+46) Fra Heterocerusredaktionen Alle læsere af HETEROCERUS opfordres til allerede nu at tænke på indlæg til det næste nummer. Bemærk at HETEROCERUS er skrevet for dig for at du og vi øvrige billefolk har mulighed for at følge med i hvad der sker af spændende nyt indenfor den danske billeverden. Redaktionens adresse: Jan Boe Runge Sneglehatten 90, 5220 Odense SØ Tlf.: Ønsker du at sende en mail til redaktøren kan du benytte Dansk Entomologisk Forenings hjemmeside: forside.php klik på kontakt Heterocerus under downlodas Side 13

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg. Nr. 20 Oktober 2002

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg. Nr. 20 Oktober 2002 Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 20 Oktober 2002 Bladloppen Nr. 20 - Oktober 2002 Bladloppen er et uformelt debatog meddelelsesblad, der udgives af Entomologisk Fagudvalg. EFU er et udvalg under

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Slægt & Data. årgang 20 nr. 1-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 20 nr. 1-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 20 nr. 1-2006 Medlemsblad for 1 Slægt & Data Indhold nr. 1 - marts 2006 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (31) Maj 2008

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (31) Maj 2008 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (31) Maj 2008 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I dette

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat Marts 2012 Nr. 87 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Program for temadagene i Aarhus Landsmøde 2012 Formandens beretning Folketingets 71 tilsyn Retssikkerhed og sagkyndig bistand i forvaltningsprocessen

Læs mere

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området.

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel ISSN: 1603-6425 December 2005 8. årgang Nr. 2 Indhold: Fra formanden 1 Forældreforum 2 Bestyrelsesweekend den 4.-5. november 2005

Læs mere

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen December 2007 version 2 MG Nyhedsbrev Nyt fra Myasteni-gruppen Indhold: Indhold...1 Den nye direktør: Turbulent sommer.2 NRMG Nordisk MG Råd...3 Introkursus...4 At springe ud...5 Udflugt Nordsjælland...6

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

Årgang 2 Nr. 8 August 1999

Årgang 2 Nr. 8 August 1999 Årgang 2 Nr. 8 August 1999 POSTEN Månedsblad for ArbejdsPladsRepræsentanter i Hvorfor? Mandag d. 14/6-99 lød startskuddet til s APR-undersøgelse. Den skulle afdække årsager til valg af fagforening blandt

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 130 JULI 2012 Christiansminde en marts-morgen RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Fynskredsens rejsedeltagere oplevede Indian Summer i Tyskland, og håber allerede nu på et gensyn med en ny destination til næste år

Fynskredsens rejsedeltagere oplevede Indian Summer i Tyskland, og håber allerede nu på et gensyn med en ny destination til næste år Afs.: Tina Nielsen Præstevænget 48 5800 Nyborg Nr. 4 November 2011 23. årgang I "rask trav" og med et smil om munden Ved dette års DHL stafet deltog Parkinsonforeningen på Fyn med 4 hold. (2 løbehold og

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

Slægt & Data. årgang 20 nr. 2-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 20 nr. 2-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 20 nr. 2-2006 Medlemsblad for 1 Slægt & Data Indhold nr. 2 - juni 2006 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Vandrefestival Sjælland 2011. Sjælland, Møn og Lolland-Falster....evaluering

Vandrefestival Sjælland 2011. Sjælland, Møn og Lolland-Falster....evaluering Vandrefestival Sjælland 2011 Sjælland, Møn og Lolland-Falster...evaluering Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Kolofon Forfattere: Foto: Stine Bukh Bjerager, Anne-Marie C. Bürger og Laura Emilie

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Nr. 2 2014 Juli 18. Årgang

Nr. 2 2014 Juli 18. Årgang Nr. 2 2014 Juli 18. Årgang Sommeren er over os!... 3 Landsmøde 2014 er I tilmeldt?... 4 Strandnumrene ved vore kyster... 5 Efterlysning... 8 Stormflod og oversvømmelser... 9 Hvor mange medlemmer har I?..

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2007 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad.

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad. Emneregister Opbygningen af et emneregister er også en nydannelse - som det i øvrigt har krævet blod, sved og tårer at konstruere, eftersom vi ikke har kunnet finde noget forlæg, inspiration eller noget,

Læs mere