Afdelingsbestyrelsens udgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsens udgifter"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsens udgifter

2 KAB Vester Voldgade København V T F Bedre boliger for alle

3 Indholdfortegnelse FORORD...4 INDLEDNING...5 UDGIFTER TIL AFDELINGSBESTYRELSENS EGET ARBEJDE 2 MODELLER...6 Rådighedsbeløb...6 Skattefri godtgørelse RÅDIGHEDSBELØBET...7 HVAD DÆKKES AF RÅDIGHEDSBELØBET...7 Aviser...7 Gaver...7 Parkeringsgodtgørelse...8 Repræsentation...8 Taxaregninger...8 Tidsskrifter...8 Tog-/busbilletter...8 Kontering...8 PROCEDURE FOR UDBETALING OG BOGFØRING...9 Udbetaling af rådighedsbeløb...9 Oprettelse af bankkonto...10 Regnskab ANDRE UDGIFTER...12 Afdelingsbestyrelsens/afdelingens beboeraktiviteter...12 Befordring/kørselsgodtgørelse...12 It...13 Honorar til kunstnere/musikere foredragsholdere m.fl Klubber...14 Kurser...14 Lokaler til afdelingsbestyrelsen...15 Løn/honorar...15 Metro-/Incokort...15 Parkeringsbøder/parkeringsafgifter...15 Selskabslokaler...15 Tabt arbejdsfortjeneste...15 Telefon (fastnet eller mobil)...16 Tøj...16 Udvalg/underudvalg...16 Videokamera/fotografi apparat...16 Kontering...16 BILAG...17 B

4 Forord Jeres opgaver i afdelingsbestyrelsen er mange og forskellige de varierer desuden ganske meget fra afdeling til afdeling. Fælles for de fleste afdelinger er, at det er praktisk, at I som afdelingsbestyrelse har et rådighedsbeløb, så I kan afholde de udgifter, der er forbundet med jeres virke. Det årlige rådighedsbeløb er en del af afdelingens budget, og som altid når en bestyrelse forvalter en kassebeholdning, er det en god idé for alle parter, at der er aftalte retningslinjer for administrationen af pengene. Derudover er der en del regler for rådighedsbeløbet og øvrige udgifter, I afholder i forbindelse med aktiviteter i afdelingen, som I skal være opmærksomme på. For at undgå usikkerhed ved fortolkning af disse regler og for at sikre at der ikke efterfølgende kan rettes kritik mod jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen, har KAB udarbejdet denne pjece med beskrivelse af gældende regler samt de retningslinjer og anbefalinger, der er i KAB for administrationen af rådighedsbeløbet og andre udgifter. KAB anbefaler i øvrigt, at I i afdelingsbestyrelsens forretningsorden medtager bestemmelser om valg af kasserer, dennes beføjelser, underskriftsregler m.v. Bagerst i pjecen er der eksempler på blanketter, I bedes benytte. Blanketterne hentes fra under Publikationer > Pjecer for bestyrelser eller fås ved henvendelse på ejendomskontoret eller i forvaltningsområdet. Finn Christensen Formand Margrete Pump Kundedirektør 4

5 Indledning De udgifter, I har i forbindelse med arbejdet i afdelingsbestyrelsen, herunder rådighedsbeløbet, er en del af afdelingens budget og dermed af beboernes huslejekroner. Derfor skal udgifterne afholdes under ansvar over for afdelingens beboere. Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar (vederlag) til medlemmer af afdelingsbestyrelsen. I skal dog ikke som bestyrelsesmedlemmer have direkte udgifter ved bestyrelsesarbejdet - rimelige, dokumenterede udgifter kan derfor refunderes. I praksis sker det for det meste ved, at I som afdelingsbestyrelse får udbetalt et beløb i rater i takt med, at I afholder udgifterne. Et såkaldt rådighedsbeløb. Udgifter, I skal afholde i forbindelse med arbejdet i afdelingsbestyrelsen eller i forbindelse med beboeraktiviteter, som I i afdelingsbestyrelsen sætter i gang, skal medtages i afdelingens budget og godkendes af afdelingsmødet. Herefter er det jeres opgave at sikre, at der ikke sættes aktiviteter i gang, der ikke er dækning for i budgettet, og som ikke er særskilt vedtaget af afdelingsmødet. I skal altså som afdelingsbestyrelse sikre, at budgettet overholdes. Særligt skal I desuden være opmærksomme på habilitetsbestemmelserne i almenboligloven i forvaltningen af rådighedsbeløbet og i arbejdet i afdelingsbestyrelsen i øvrigt. Det er vigtigt, at I som afdelingsbestyrelsesmedlemmer overholder Almenboliglovens bestemmelser om habilitet, 17 og 18. Det betyder for det første, at I som medlemmer af afdelingsbestyrelsen skal indberette til kommunalbestyrelsen, hvis I har en nær økonomisk tilknytning til byggevirksomhed uden for jeres boligorganisation. For det andet betyder det, at I som medlemmer af afdelingsbestyrelsen ikke må deltage i behandlingen af sager, hvor I selv, jeres familie eller andre nært knyttede personer har en særinteresse. Under alle omstændigheder skal I udfylde blanketten Habilitetserklæring - tro og love erklæring for bestyrelsesmedlemmer, der er vist i bilag 1, og sende den ind til forvaltningsområdet. I skal som afdelingsbestyrelsesmedlemmer desuden være opmærksomme på, at det kun er egne udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, der dækkes. Inviterer I f.eks. ægtefæller med til arrangementer for afdelingsbestyrelsen, betales udgifterne hertil ikke af afdelingen. Opbygning af pjecen Først beskrives de 2 modeller, I kan vælge imellem til dækning af jeres udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde. I kapitel 1 redegøres nærmere for reglerne i den mest anvendte model, rådighedsbeløb. Der gives eksempler på, hvilke udgifter der dækkes af rådighedsbeløbet og proceduren for udbetaling og bogføring af rådighedsbeløb beskrives. Kapitel 2 handler om de regler, der er for udgifter, der ikke kan dækkes af rådighedsbeløbet. Vi har valgt at benævne disse andre udgifter. Til sidst i pjecen er der eksempler på de blanketter, der skal benyttes, samt vejledninger til disse. 5

6 Udgifter til afdelingsbestyrelsens eget arbejde 2 modeller De beskedne udgifter, der er i forbindelse med jeres eget arbejde i afdelingsbestyrelsen, kan dækkes på to måder, nemlig: 1. Rådighedsbeløb 2. Skattefri godtgørelse I skal meddele KAB, hvilken en af de to modeller, I vil benytte i jeres afdelingsbestyrelse med dokumentation for jeres beslutning. Rådighedsbeløb Vælger afdelingsbestyrelsen at få dækket udgifterne gennem udbetalingen af et rådighedsbeløb, betyder det, at I får udlagt en mindre kassebeholdning. Dette er den mest benyttede måde at få dækket afdelingsbestyrelsens udgifter på. Rådighedsbeløbet vil typisk dække udgifter til kaffe, te, vand, fortæring, kontorartikler og andre småanskaffelser. Et rådighedsbeløb på kr. pr. afdelingsbestyrelsesmedlem pr. år er normalt. I skal huske at budgetlægge rådighedsbeløbet. Beløbet udbetales, som hovedregel, i flere rater enten fra forvaltningsområdet i KAB eller fra ejendomskontoret, hvis jeres afdeling har en ejendomsleder. Skattefri godtgørelse En anden mulighed, for at få dækket jeres udgifter i afdelingsbestyrelsen, er, at I vælger, at hvert afdelingsbestyrelsesmedlem får en skattefri godtgørelse. Dette forudsætter, at I har fravalgt rådighedsbeløbet, og i stedet som enkeltmedlemmer selv afholder de udgifter, der er i forbindelse med jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Arbejdende suppleanter har også mulighed for at modtage skattefri godtgørelse. I 2011 er det beløb, I hver især kan modtage for afholdelse af udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsesarbejdet (f.eks. udgifter til papir, porto, ringbind m.v.) kr. om året. I skal huske at budgetlægge udbetalingsbeløbet. Betingelsen, for at I som ulønnede bestyrelsesmedlemmer kan modtage skattefri godtgørelse uden personligt at skulle indtægtsbeskattes, er at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som I hver især afholder på afdelingens vegne. Ønsker I skattefri godtgørelse i afdelingsbestyrelsen i stedet for rådighedsbeløb, skal I rette henvendelse til forretningsføreren, hvor I også vil kunne få nærmere information. Der er faste regler for, hvad der kan dækkes af rådighedsbeløbet, og hvordan udgifterne skal bogføres. Dette er nærmere beskrevet i pjecens første kapitel. 6

7 1. Rådighedsbeløbet Rådighedsbeløbet er, et mindre beløb, der stilles til rådighed for jer i afdelingsbestyrelsen, så I som enkelte medlemmer ikke selv skal have udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. I skal dog være opmærksomme på, at der er regler for, hvad der kan dækkes af rådighedsbeløbet, samt hvordan det skal bogføres. Vælger I at få udbetalt et rådighedsbeløb, skal I i afdelingsbestyrelsen udarbejde et samlet regnskab over rådighedsbeløbet baseret på de regnskabsskemaer, I indsender. Se nærmere om dette under afsnittet Procedure for udbetaling og bogføring. På det årlige regnskabsmøde skal regnskabet (regnskabsskemaet) med tilhørende bilag være tilgængeligt. Hvad dækkes af rådighedsbeløbet Nedenfor er eksempler på de udgifter, I kan få dækket via rådighedsbeløbet, samt en beskrivelse af på hvilke konti beløbene skal konteres. Oversigten er i alfabetisk orden. Efter eksemplerne vises en oversigt over alle konti, der benyttes i forbindelse med afdelingens rådighedsbeløb. Aviser I kan i afdelingsbestyrelse vedtage, at der over rådighedsbeløbet afholdes udgifter til avishold. Dette kræver dog, at avisen kan anses som vigtig for afdelingsbestyrelsens arbejde og viden om, hvad der foregår i lokalområdet. Avishold kan derfor kun omfatte lokale aviser. Avisudgifter konteres på konto Rådighedsbeløb eller konto Diverse. Gaver I har som afdelingsbestyrelsen mulighed for - indenfor rimelighedens grænser - at give gaver til jubilæer og andre festlige begivenheder. Disse gaver vil normalt blive dækket af afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb. Vær opmærksom på, at gavekort som udgangspunkt ikke bør gives som gave, da gavekort sidestilles med kontanter og dermed er skattepligtige for modtageren. Hvis gaverne er særskilt budgetteret i afdelingens budget, og altså ikke afholdes over rådighedsbeløbet, kan de blive 7

8 Taxaregninger Taxaregninger, som skyldes afdelingsbestyrelsesarbejdet, kan I få refunderet over jeres rådighedsbeløb. På taxaregningerne skal I angive tid, kørselsstrækning og årsag til regningen. Taxaregninger konteres på konto Rådighedsbeløb eller konto Diverse. Tidsskrifter Udgiften til beskedent tidsskriftshold, der er relevant for afdelingen, kan I afholde over jeres rådighedsbeløb. refunderet via KAB. I skal i så fald fremsende de attesterede bilag til forvaltningsområdet. Bemærk, at der i jeres afdeling eller organisation kan være formuleret en lokal politik på området. Gaver konteres enten på konto Rådighedsbeløb eller konto Diverse. Parkeringsgodtgørelse Hvis I bruger jeres egen bil i forbindelse med afdelingsbestyrelsesarbejdet, og derfor skal betale parkeringsafgifter, kan udgiften til disse refunderes over jeres rådighedsbeløb. I skal huske at angive tid, sted og årsag sammen med parkeringsbilletterne. Parkeringsgodtgørelse konteres på konto Rådighedsbeløb eller konto Diverse. Repræsentation Som afdelingsbestyrelsesmedlemmer har I normalt ikke repræsentation. Udgiften konteres på konto Rådighedsbeløb eller konto Diverse. Tog-/busbilletter Tog- og busbilletter, i forbindelse med jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen, kan refunderes over jeres rådighedsbeløb. På billetterne skal I angive tid, strækning og årsag. Udgiften konteres på konto Rådighedsbeløb eller konto Diverse. Kontering Følgende konti kan benyttes i forbindelse med afregning af rådighedsbeløbet: Kontorholdsudgifter Mødeudgifter Inventar Vedligeholdelse: Diverse Rådighedsbeløb Hvis der undtagelsesvis er tale om denne form for udgifter, kan I få dem refunderet via jeres rådighedsbeløb. I skal på bilaget påføre deltagere, tid, sted og klare oplysninger om, hvad udgiften omfatter. Repræsentationsudgifter konteres på konto Rådighedsbeløb eller konto Mødeudgifter. 8

9 Procedure for udbetaling og bogføring Rådighedsbeløbet udbetales, som tidligere beskrevet, i flere rater. Beløbet udbetales fra forvaltningsområdet i KAB eller fra ejendomskontoret, hvis I i afdelingen har en ejendomsleder. Følgende er en beskrivelse af proceduren for henholdsvis udbetaling af rådighedsbeløb, oprettelse af en foreningskonto og bogføring af rådighedsbeløb (regnskab) Udbetaling af rådighedsbeløb 1. I meddeler KAB, hvem der er valgt til afdelingsbestyrelsen, herunder hvem der er valgt som formand, kasserer m.v. Benyt blanketten Orientering om afdelingsmøde valg til afdelingsbestyrelse, vist i bilag Når I har behov for udbetaling af rådighedsbeløb, retter kassereren henvendelse til forvaltningsområdet eller ejendomskontoret om udbetaling. 3. Bemærk, at udbetaling af rådighedsbeløbet kun kan ske, hvis I har aflagt regnskab for tidligere udbetalte beløb (se nærmere under afsnittet Regnskab ). Hvis der søges om udbetaling af større beløb, end der er afsat i budgettet, skal KAB have en tilkendegivelse om at afdelingsbestyrelsen er opmærksom på dette. 4. Rådighedsbeløbet overføres til den bankkonto, I som afdelingsbestyrelse har oprettet - jf. afsnittet Oprettelse af bankkonto. 9

10 Oprettelse af bankkonto 1. For at kassereren ikke skal opbevare for mange kontanter (f.eks. mere end kr.), skal I oprette en bankkonto. Kontoen skal oprettes som en foreningskonto jf. infoboksen. 2. I opretter bankkontoen ved, at to tegningsberettigede møder op i banken medbringende vedtægter for boligorganisationen, referat fra sidste afdelingsmøde, hvoraf det fremgår hvem der er tegningsberettigede, samt eventuelt CVR-nummer for boligorganisationen. Det er dog en god idé at kontakte den aktuelle bank, og høre om den kræver andet. I skal oprette kontoen, så det kun er muligt at hæve på den, når to personer fra jeres afdelingsbestyrelse skriver under, f.eks. formanden og kassereren. 3. I skal sende oplysning om kontonummer m.v. til forvaltningsområdet eller ejendomskontoret. Hvorfor foreningskonto i stedet for en privatkonto? Hvis kontoen oprettes som en privatkonto, optræder og indberettes rådighedsbeløbet som personlig indkomst hos den person, der har kontoen. Det har følgende konsekvenser: Der skal betales skat af en eventuel rentetilskrivning. Beløbet, der står på kontoen, regnes ind i personens privatøkonomi, hvilket har betydning i forhold til overførselsindkomster, offentlige tilskud m.v. Derudover kan der opstå problemer i forbindelse med personens eventuelle udtrædelse af bestyrelsen, dødsfald eller lign. Der kan ikke anskaffes kontokort eller kreditkort i afdelingsbestyrelsesregi til brug for formanden eller andre i bestyrelsen. I bør forsikre det beløb, I har i kontanter, idet der ikke automatisk er dækning fra jeres private indboforsikring i tilfælde af tyveri. Er jeres afdeling omfattet af KAB s fælles forsikringsaftale vedrørende ejendomsforsikring, vil afdelingens kontanter som regel være forsikret mod indbrud op til et vist beløb både på et evt. kontor/fællesrum og privat. I skal dog være opmærksomme på, at der skal være tydeligt tegn på indbrud for at forsikringen dækker. Se forsikringsbetingelserne for yderligere detaljer. Er I forsikret ved et forsikringsselskab, der ikke er omfattet af den fælles forsikringsaftale, skal I tjekke jeres police. 4. Når KAB indsætter beløb på kontoen, vil I modtage en kvittering, som I skal bruge, når I aflægger regnskab. Begrundelsen, for at der skal to uafhængige personer til at hæve fra bankkontoen, er, at risikoen for fejl mindskes. Det er dog boligorganisationen, der, som den overordnede ansvarlige for boligorganisationens afdelinger, bør fastsætte proceduren. F.eks. kan boligorganisationen beslutte, at det op til et fastsat beløb kun er nødvendigt med én underskrift. Herved kan arbejdsgangen i afdelingsbestyrelsen lettes, samtidigt med at sikkerheden fastholdes. 10

11 Regnskab 1. Hver gang I afholder en udgift, eller I får en indtægt, skal I ajourføre regnskabsskemaet. Se konteringsvejledningen i KAB for korrekt kontering. Regnskabsskemaet kan I rekvirere hos KAB, eller downloade fra KAB s hjemmeside: under Publikationer > Pjecer for bestyrelser Blanketten Regnskabsskema - Afregning af rådighedsbeløb, er det regnskabsskema, I skal benytte til afregning af rådighedsbeløb. Et eksempel på dette er vist i bilag 3. Der er desuden en vejledning, og i skemaet er der tilføjet et tænkt eksempel. 2. Regnskabsskemaet skal I dels sende, når I har behov for at få udbetalt yderligere rater af rådighedsbeløbet, dels når afdelingens regnskabsår slutter. Det er vigtigt, at I vedlægger en kopi af jeres bankkontoudskrift. Regnskabsskemaet skal sendes til forvaltningsområdet eller ejendomskontoret. Husk at få en kvittering, når I køber varer eller tjenesteydelser den skal I bruge, når I aflægger regnskab. Kvitteringen skal indeholde navn, adresse og CVR-nummer på leverandøren samt en specifikation af de leverede ydelser eller varer. Der kan dog være tilfælde, hvor CVR-nummeret ikke er oplyst, f.eks. direkte kassekvitteringer i detailforretninger. I skal i afdelingsbestyrelsen altid påføre bilaget oplysning om, i hvilken forbindelse I har afholdt udgiften. Hvis udgiften ikke vedrører hele afdelingsbestyrelsen, skal der anføres, hvilke personer udgiften vedrører. I må ikke bruge standardiserede blå eller røde bilag. Benyt hellere fortløbne dags dato kvitteringer. Vær løbende opmærksom på rådighedsbeløbets størrelse. Hvis der søges om udbetaling af større beløb, end der er afsat i budgettet, skal KAB have en tilkendegivelse om at afdelingsbestyrelsen er opmærksom på dette. Vær opmærksom på at tabt arbejdsfortjeneste og kørselsgodtgørelse ikke må udbetales af rådighedsbeløbet. Disse udgifter skal udbetales af KAB s Løngruppe. Se nærmere under kapitel 2 Andre udgifter. 3. I forvaltningsområdet gennemgås regnskabsskemaet med de tilhørende bilag, men der bliver ikke foretaget en egentlig revision. 4. Hvis I er tvivl om kontering og lign ende, skal I kontakte forvaltningsområdet. Husk altid at alle bilag skal være underskrevet af den person, som har afholdt udgiften/indtægten og formanden eller næstformanden for jeres afdelingsbestyrelse. Er det formanden, der afregner, bør regningen være attesteret af næstformanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer. Både kassereren og formanden bør underskrive regnskabsblanketten. 11

12 2. Andre udgifter Dette kapitel handler om de udgifter, I kan have i afdelingsbestyrelsen, som ikke kan dækkes af rådighedsbeløbet, samt hvor disse udgifter budgetteres og konteres. Til sidst vises en oversigt over de konti, der benytters i forbindelse med afdelingens andre udgifter. Afdelingsbestyrelsens/afdelingens beboeraktiviteter Udgifter til beboeraktiviteter, I som afdelingsbestyrelse sætter i værk, afholdes ikke over jeres rådighedsbeløb. De skal i stedet afholdes over særligt budgetterede poster for afdelingsbestyrelsens/afdelingens beboeraktiviteter. Det kan f.eks. være jubilæumsaktiviteter, sommerfester, fastelavnsfester, julestuer m.v. samt aktiviteter så som fælles vedligeholdelsesarbejder og beplantning, hvor der er beboerdeltagelse. I skal budgettere aktiviteterne særskilt, og de skal godkendes i forbindelse med afdelingens budget. Udgifterne er underlagt almindelig revision, og indgår som en del af regnskabet i jeres afdeling. Eventuelt bliver udgifterne specificeret i en note til regnskabet. Ved større beboeraktiviteter skal I aftale udbetalingen af beløbet med forvaltningsområdet. Som hovedregel skal betaling af større udgifter ske på den måde, at regninger attesteres af jer som afdelingsbestyrelse og indsendes til KAB. KAB foretager herefter bogføring og udbetaling. Til dækning af mindre udgifter kan I få udbetalt et disponibelt beløb. I dette tilfælde skal I, straks efter at I har afholdt udgiften, foretage afregning over for KAB. Dette sker ved, at I fremsender et evt. resterende beløb samt bilag for de afholdte beløb. Benyt her blanketten Regnskabsskema - Afregning af udlæg, der er vist i bilag 4. Afdelingsbestyrelsens/afdelingens beboeraktiviteter budgetteres og konteres på konto Tilskud til fester og Tilskud til sociale foranstaltninger. Beboerblad I kan i afdelingsbestyrelsen eller på afdelingsmødet vælge at udgive et beboerblad for afdelingens beboere. Husk, at udgifterne skal fremgå af budgettet og regnskabet, og at der på beboermødet skal indhentes godkendelse af aktiviteten og afholdelse af udgiften hertil. Husk i øvrigt, at der altid skal udpeges en ansvarshavende redaktør af beboerbladet. I bør desuden være opmærksomme på, at der med udgivelsen kan være forbundet ret store udgifter og et stort arbejde. Udgiften konteres på konto Beboerblade. Befordring/kørselsgodtgørelse Hvis I har kørsel i egen bil i forbindelse med jeres bestyrelsesopgaver, kan I få udbetalt godtgørelse til dækning af udgifterne. Beløbet er skattefrit og i 2011 udgør det 3,67 kr. pr. kørt kilometer indtil km, hvorefter satsen falder til 2,00 kr. For at få godtgørelsen skal I føre et detaljeret kørselsregnskab, hvoraf det fremgår: hvor mange kilometer, der er kørt. hvornår, hvorfra og hvortil, der er kørt. formålet med kørslen. 12

13 It Hvis I indkøber it-udstyr, skal det fremgå af budgettet i jeres afdeling og være godkendt af afdelingsmødet. Indkøbt it-hardware og -licenser tilhører afdelingen. Ved udtræden af afdelingsbestyrelsen skal udstyr med programmer afleveres til det nye afdelingsbestyrelsesmedlem. Bemærk dog at afdelingen eller organisationen kan have en lokal politik på området. It-området i KAB kan efter nærmere aftale stille it-udstyr til rådighed for medlemmerne af jeres afdelingsbestyrelse. Dette ejes i så fald af KAB. Læs nærmere om dette i folderen KAB s IT-pakker. It-politik for medlemmer i jeres afdelingsbestyrelse, herunder klarhed for brug af it-systemer, e-post og internetadgang, afskrivning af it-materiel og afdelingsbestyrelsens køb af afskrevne PC er m.v., fastlægges af boligorganisationen. Medlemmer af jeres afdelingsbestyrelse skal ikke betale multimedieskat. It-udgifter vedrørende afdelingsbestyrelsen konteres enten på konto Indkøb it eller på konto PC-pakke afdeling. Honorar til kunstnere, musikere, foredragsholdere m.fl. Der kan over kontoen for særlige aktiviteter udbetales honorar til kunstnere, julemænd, gøglere, musikere m.fl. Der skal ikke foretages skattetræk, men honoraret skal angives til SKAT, hvilket KAB sørger for. Det er derfor vigtigt, at I i afdelingsbestyrelsen ikke foretager kontant udbetaling til kunstneren, men i stedet rekvirerer en check hos KAB. KAB kan også foretage udbetaling direkte til kunstneren efter anmodning fra jer i afdelingsbestyrelsen. Kørselsregnskabet skal underskrives af den, der skal have godtgørelse. Anmodning om udbetaling af kørselsgodtgørelse skal attesteres af formand/næstformand eller 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Benyt blanketten Kørselsregnskab for kørsel efter statens regler, der er vist i bilag 5, og indsend denne til KAB s Løn-gruppe, der foretager udbetaling med førstkommende lønudbetaling samt lønangivelse til SKAT. Udgiften konteres på konto Befordring. SKAT har opstillet nogle krav til udbetaling af honorarer. Kravene er: Honoraret lønangives som B-indkomst. Udbetaling må alene ske, når der opgives navn, adresse, CPR.-nr eller virksomhedsnummer (CVR/SE-nummer). Ved udbetaling til ensembler (flere personer) skal beløbsmodtager spørges, om udbetalingen skal fordeles mellem ensemblets medlemmer. Hvis dette er tilfældet, skal fordelingen påføres udbetalingsblanketten, og den enkelte kunstners navn, adresse og CPR-nummer plus andel af honoraret skal opgives. 13

14 I skal benytte blanketten Udbetaling af honorar til kunstnere, musikere m.v., der er vist i bilag 6. Honorarer konteres på kontoen for særlige aktiviteter, konto Tilskud til fester. Klubber Der kan via afdelingens regnskab bevilges tilskud til klubber i afdelingen. Det kan være akvarieklubber, strikkeklubber, billardklubber, solarieklubber, bowlingklubber, genbrugsklubber m.v. Det er en forudsætning for tilskud, at alle afdelingens beboere skal have mulighed for at tilmelde sig og deltage i klubbens aktiviteter. Tilskuddet kan variere efter aktivitet og deltagerantal. Som afdelingsbestyrelse bør I altid kræve, at der præsenteres et regnskab fra klubben, hvis der er ydet tilskud fra afdelingen, og/eller hvis der er stillet lokale gratis til rådighed. Mange steder er afdelingsbestyrelsens kasserer født revisor for en beboerklub. Husk at udfylde blanketten Regnskabsskema - Afregning af udlæg. Se bilag 4 Udgiften konteres på konto Tilskud til klubber, foreninger m.v. I kan også i afdelingsbestyrelsen vælge at lade klubben betale for leje af lokale og andre lokaleudgifter (vand, varme, el) gennem et klubkontingent. Hvis beboere i jeres afdeling ønsker at benytte lokaler til lukkede klubber, dvs. klubber der ikke er åbne for alle afdelingens beboere, må afdelingen ikke yde tilskud eller stille lokaler gratis til rådighed. Klubberne skal i disse tilfælde betale almindelig markedsleje for lokalerne, og der skal udfærdiges en lejekontrakt. Kurser Hvis I deltager i kurser/studier af betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen, betales udgifterne enten af afdelingen eller af boligorganisationen. Deltagelse i relevante kurser er skattefri. Vær opmærksom på, at der i de enkelte boligorganisationer kan være forskellige regler for deltagelse i kurser. Vær desuden opmærksom på, om der er afsat midler i budgettet til kurset. 14

15 Kursusudgifter budgetteres og konteres i afdelingsregnskabet på konto Kurser eller i organisationsregnskabet på konto Kurser. Lokaler til afdelingsbestyrelsen I kan som afdelingsbestyrelse indrette mødelokaler, kontorlokaler m.v. til brug for jeres daglige arbejde. Indretningen og driften af lokalerne afholdes over afdelingens budget, og udgiften skal godkendes af afdelingsmødet. Udgiften konteres på konto (3xxx) Møde- og selskabslokaler. I forbindelse med deltagelse i særlige arrangementer og kurser kan I dog modtage godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste i de tilfælde, hvor der rent faktisk er tale om løntræk fra arbejdsgiveren. Den tabte arbejdsfortjeneste skal være dokumenteret ved et brev fra arbejdsgiveren om, at der er foretaget løntræk, og hvor stort løntrækket har været. Udbetaling skal attesteres af formand/næstformand eller af 2 bestyrelsesmedlemmer. Der kan kun udbetales et beløb, der svarer til den faktiske tabte arbejdsfortjeneste. Løn/honorar I henhold til lov om almene boliger udbetales der ikke løn eller honorar til afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Metro-/Incokort KAB har en aftale med firmaerne Metro og Inco, som giver mulighed for, at I som afdelingsbestyrelse kan få et Metro-/Incokort. Kortet giver adgang til Metro og Incobutikkerne, men er ikke noget kredit- eller kontokort. Formålet med ordningen er at give afdelingerne mulighed for at foretage indkøb til fester m.v. til lavest mulige priser. Benyt blanketterne Bestilling af METRO-kort og Bestilling af INCO-kort, der er vist i bilag 7 og 8. Parkeringsbøder/parkeringsafgifter Husk at parkeringsbøder (parkeringsafgifter) altid betales af den person, der har fået bøden. I må som afdeling/afdelingsbestyrelse ikke betale for denne udgift. Det samme gælder naturligvis fartbøder. Selskabslokaler Såfremt I som afdelingsbestyrelse selv forestår udlejning af selskabslokaler, skal alle udgifter og indtægter ved selskabslokalerne registreres i afdelingens regnskab (og medtages i budgettet). I må altså ikke beholde et eventuelt overskud og anvende det til beboeraktiviteter. Der henvises til pjecen Udlejning af selskabs- og aktivitetslokale. Tabt arbejdsfortjeneste I får som afdelingsbestyrelsesmedlemmer ikke betaling for varetagelsen af det almindelige bestyrelsesarbejde. 15

16 Udbetaling af godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at bestyrelsen i jeres boligorganisation tidligere har godkendt denne praksis, og at budgettet for jeres afdeling indeholder en sådan udgift. Beløbet skal altid udbetales via KAB s Løn-gruppe, der foretager skattetræk og lønangivelse til SKAT ved årets slutning. I skal benytte blanketten Tabt arbejdsfortjeneste m.v., der er vist i bilag 9. Dokumentation for timeantal og timeløn skal påføres blanketten. Tabt arbejdsfortjeneste konteres på konto Tabt arbejdsfortjeneste. Telefon (fastnet eller mobil) Vær opmærksom på de generelle retningslinjer for indkøb og brug af afdelingsbetalte telefoner, som jeres boligorganisation har fastlagt. Derudover skal udgifter til jeres indkøb og brug af telefoner godkendes af afdelingsmødet og budgetteres. Der kan ikke bevilges fri telefon, da det kan betragtes som honorar. Som afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan I få udbetalt et skattefrit telefontilskud (i 2011) på max kr. pr. år. Eventuelle taletidskort er omfattet af det maksimale beløb på kr. Får I udbetalt mere end kr. årligt i telefontilskud, er hele beløbet skattepligtigt. Telefontilskud skal udbetales via KAB s Løn-gruppe. Telefontilskud oplyses ikke til SKAT ved årets udgang, såfremt det er på maks kr. I skal benytte blanketten Oplysning om telefonordning, der er vist i bilag 10. Udvalg/underudvalg Etablerer I et udvalg eller underudvalg under afdelingsbestyrelsen, og bevilges der et beløb til disse udvalg, er det altid jer i afdelingsbestyrelsen, der har det regnskabsmæssige ansvar for udvalgenes pengeforbrug. Det er desuden jer i afdelingsbestyrelsen, der skal redegøre for beløbene på beboermøderne. Videokamera/fotografiapparat Har afdelingen anskaffet et videokamera eller et fotografiapparat, må det kun anvendes til aktiviteter i afdelingen - og altså ikke medbringes på private ferier el.lign. Udstyret tilhører afdelingen og må derfor som udgangspunkt ikke foræres til et afdelingsbestyrelsesmedlem. Jeres afdeling eller boligorganisation kan dog have en lokal politik på området. Kontering Følgende konti kan benyttes i forbindelse med afregning af afdelingens beboeraktiviteter: Beboerblade Befordring Diverse Indkøb it Kurser Kurser (i organisationsregnskabet) Møde- og selskabslokaler 118-(3xxx) PC-pakke afdeling Tabt arbejdsfortjeneste Telefon, fax og internet Tilskud til fester m.v Tilskud til klubber, foreninger m.v Udgiften konteres på konto Telefon, fax og internet. Tøj Tøj til afdelingsbestyrelsen betragtes som gaver og er derfor skattepligtige. Hvis der kun er tale om enkelte beklædningsgenstande med logo, betragtes disse dog ikke som skattepligtige. Udgiften konteres på konto Diverse 16

17 Bilag På de følgende sider er der optrykt eksempler på de blanketter, som I skal benytte i forbindelse med afdelingsbestyrelsens udgifter. Blanketterne kan down loades fra KAB s hjemmeside under Publikationer > Pjecer for bestyrelser eller fås ved henvendelse på ejendomskontoret eller i forvaltningsområdet. Følgende er en oversigt over blanketterne: Bilag 1 Habilitetserklæring - Tro og love erklæring for bestyrelsesmedlemmer Bilag 2 Orientering om afdelingsmøde - valg til afdelingsbestyrelsen Bilag 3 Regnskabsskema Afregning af rådighedsbeløb (2 sider) Bilag 4 Regnskabsskema Afregning af udlæg (2 sider) Bilag 5 Kørselsregnskab for kørsel efter statens regler Bilag 6 Udbetaling af honorar til kunstnere, musikere m.v. Bilag 7 Bestilling af METRO-kort Bilag 8 Bestilling af INCO-kort Bilag 9 Tabt arbejdsfortjeneste m.v. Bilag 10 Oplysning om telefonordning 17

18 Bilag 1: Habilitetserklæring Habilitetserklæring Tro og love erklæring for bestyrelsesmedlemmer Kun én af nedenstående erklæringer skal udfyldes. Erklæring A udfyldes, hvis der ikke er forhold, der har betydning for habilitetsregler. Erklæring B udfyldes, hvis der er forhold, som skal indbere es. Erklæring A: Undertegnede, der bekræfter at være bekendt med betydningen af bestemmelserne i lov om almene boliger (se bagsiden), erklærer herved på tro og love ikke at have forhold af den i 17 og 18 nævnte art. Såfremt der sker ændringer i forhold til denne erklæring, vil jeg straks give selskabet meddelelse herom. Dato: Underskrift: Navn (blokbogstaver): Boligorganisation/-afdeling (blokbogstaver): A ryds venligst: Organisationsbestyrelsesmedlem Afdelingsbestyrelsesmedlem Erklæring B: Undertegnede, der erkender at have forhold af den i 17 og 18 nævnte art, erklærer herved at være bekendt med, at de e forhold skal indbere es til kommunalbestyrelsen og at ville tage kommunalbestyrelsens indstilling til efterretning. Såfremt der sker ændringer i forhold til denne erklæring, vil jeg straks give selskabet meddelelse herom. Interessekon iktens art: Dato: Underskrift: Navn (blokbogstaver): Boligorganisation/-afdeling (blokbogstaver): Form nr /2011 A ryds venligst: Organisationsbestyrelsesmedlem Afdelingsbestyrelsesmedlem Indsendes til KAB, Forvaltningsområde, Vester Voldgade 17, 1552 København V 18

19 Bilag 2: Orientering om afdelingsmøde - valg til afdelingsbestyrelsen Form nr /2011 Vester Voldgade København V T F Orientering om afdelingsmøde - valg til afdelingsbestyrelsen Afdelingens systemnr./navn: Antal boliglejemål: Boligorganisation: Ordinært afdelingsmøde er afholdt (dato): Antal lejemål repræsenteret: Antal beboere til mødet: Efter afholdelse af valg består afdelingsbestyrelsen af følgende: Navn Adresse adresse Telefon På valg Formand Kasserer Øvrige medlemmer 1. suppleant 2. suppleant 3. suppleant Dato Formand Dirigent 19

20 Bilag 3: Regnskabsskema Afregning af rådighedsbeløb (side 1) Vester Voldgade København V T F Regnskabsskema Afregning af rådighedsbeløb Afdelingens systemnr./navn Kasserapport for perioden Dato Tekst Konto Bilag Indtægter Udgifter Overført fra sidste afregning 1 Modtaget rådighedsbeløb Udgifter i alt Indtægter i alt Kassebeholdning Form nr /2011 Kasse Bank - indtast kun her - vedlæg bankudskrift Kasse Kontant - automatisk beregnet Sammentælling Underskrift formand Underskrift kasserer 20

21 Bilag 3: Regnskabsskema Afregning af rådighedsbeløb (side 2) Til at dække beskedne udgifter i forbidnelse med afdelingsbestyrelsens arbejde kan der udbetales et såkaldt rådigheds beløb til afdelingsbestyrelsen. Rådighedsbeløbet skal være budgetlagt. Beløbet skal være af beskeden størrelse og skal typisk dække mødeudgifter til kaffe Bilagene lægges i regnskabsskemaets pose. Vejledning til regnskabsskema Afdelingens systemnr. og navn, kasserapport for perioden, startbeholdning Udfyldning af data hertil giver sig selv. Angiv den overført kassebeholdning fra sidste afregningsperiode under indtægter, idet det forudsættes at afdelingsbestyrelsen ikke lægger egne penge ud. Sammentællinger m.v. Såfremt regnskabsskemaet hentes fra KAB s hjemmeside, sammentælles indtægts- eller udgifts kolonnerne automatisk hver for sig. Benyttes det manuelle regnskabsskema skal du selv gøre dette. Kassebeholdningen er lig med den forskel, der er mellem indtægter og udgifter. I det manuelle skema skal du selv angive beløbet. Bilagsregistrering Hvert indtægts- eller udgiftsbilag skal registreres i regnskabsskemaet for sig. Angiv dato og tekst for hvornår indtægten eller udgiften har været afholdt. Afdelingsbestyrelsens kassebeholdning skal opsplittes i kontanter og bankbeholdning. I det manuelle regnskabsskema skal du selv indtaste tallene i begge kolonner, hvorimod der i det automatiske skema, kun skal indsættes bankbeholdning, så udregnes kontantbeholdningen. Indsæt kontonummer efter KAB s kontoplan som er: Konto Navn Kontorholdsudgifter (papir, kuglepenne, blækprinter m.v.) Mødeudgifter (kaffe, the, basser m.v. AB-møde) Inventar (lampe til AB-kontor m.v.) Vedligeholdelse (flipover, printer til AB-kontor m.v.) Diverse (parkeringsgodtgørelse, blomster, taxa, tidsskrifter m.v.) Bilagsnummer skal altid være fortløbne og angives sådan. Indtægter De beløb afdelingsbestyrelsen har modtaget som rådighedsbeløb eller lignende fra boligorganisationen Eventuelle renter fra bankkonto Andre indtægter, f.eks. overskud ved øl- eller sodavandssalg ved beboermøder m.v. Husk afregning for salg af flasker. Udgifter Her angives alle udgifterne, som afdelingsbestyrelsen afholder på afdelingens vegne. Se eksempler herpå, via kontoplanen. Årsafslutning Senest ved regnskabsårets udløb eller hver gang der ansøges om udbetaling af yderligere rater af rådighedsbeløb, sluttes regnskabet af med en sammentælling af de 2 kolonner og forskellen angiver kassebeholdningen, som afdelingsbestyrelsen har. Forskelsbeløbet overføres til ny regnskabsblanket. Beholdningen føres under indtægter. Der kan ikke være negativ kassebeholdning (udlæg), idet afdelingsbestyrelsen vil være ansvarspådragende ved at forpligte afdelingen for beløb ud over det budgetlagte og godkendte rådighedsbeløb. Underskrift/indsendelse Regnskabsskemaet underskrives af kasserer og afdelingsbestyrelsesformand og indsendes til KAB, forvaltningsområdet, senest ½ måned efter regnskabsperiodens afslutning. Husk at indsende både regnskabsskemaet og bilag, herunder bankudskrift, som er afstemt med regnskabsskemaets bankbeholdning. Afdelingsbestyrelsen bør tage kopi af regnskabsskemaet til eget brug, idet regnskab for rådighedsbeløb fremlægges for beboerne af afdelingsbestyrelsen. Skulle der være tvivl om regnskabsføring, udbetaling eller lignende, så kontakt forvaltningsområdets økonomimedarbejder eller sekretær. 21

22 Bilag 4: Regnskabsskema Afregning af udlæg (side 1) Vester Voldgade København V T F Regnskabsskema Afregning af udlæg Afdelingens systemnr./navn Kasserapport for perioden Dato Tekst Konto Bilag Indtægter Udgifter Modtaget udlæg Udgifter i alt Indtægter i alt Kassebeholdning Form nr /2011 Beløb til afregning Sammentælling Underskrift formand Underskrift kasserer 22

23 Bilag 4: Regnskabsskema Afregning af udlæg (side 2) Udbetaling af det disponible beløb til dækning af mindre udgifter/udlæg kan ske i forbindelse med afdelingens bolig sociale arbejde. Udgifterne (udlægget) skal være budgetlagt. Beløbet vil typisk dække udgifter til fastelavnsfester, sommerfester m.v. Der skal straks efter afholdelse foretages afregning ved fremsendelse af det tiloversblevne beløb inkl. dokumentation i form af bilag for udgifterne. Bilagene lægges i regnskabsskemaets pose. Vejledning til regnskabsskema Afdelingens systemnr. og navn samt kasserapport for perioden Udfyldning af data hertil giver sig selv. Bilagsregistrering Hvert indtægts- eller udgiftsbilag skal registreres i regnskabsskemaet for sig. Angiv dato og tekst for hvornår indtægten eller udgiften har været afholdt. Underskrift/indsendelse Regnskabsskemaet underskrives af kasserer og afdelingsbestyrelsesformand og indsendes til KAB, forvaltningsområdet, umiddelbart efter aktiviteten er afsluttet. Husk, at indsende både regnskabsskemaet og bilag. Skulle der være tvivl om regnskabsføring, udbetaling eller lignende, så kontakt forvaltningsområdets økonomimedarbejder eller sekretær. Indsæt kontonummer efter KAB s kontoplan som er: Konto Navn Tilskud til fester Tilskud til klubber, foreninger m.v. Bilagsnumre skal altid være fortløbne og angives sådan. Indtægter De beløb afdelingsbestyrelsen har modtaget som udlæg fra boligorganisationen Andre indtægter, f.eks. overskud fra øl- eller sodavandssalg ved beboerfester m.v. Husk afregning for salg af flasker. Udgifter Her angives alle udgifterne, som afdelingsbestyrelsen afholder på afdelingens vegne. Se eksemplar herpå, via kontoplanen. Sammentællinger m.v. Såfremt regnskabsskemaet hentes fra KAB s hjemmeside, sammentælles indtægts- eller udgifts kolonnerne automatisk hver for sig. Benyttes det manuelle regnskabsskema, skal du selv gøre dette. Kassebeholdning er lig med den forskel, der er mellem indtægter og udgifter. I det manuelle skema skal du selv angive beløbet. 23

24 Bilag 5: Kørselsregnskab for kørsel efter statens regler Vester Voldgade København V T F Kørselsregnskab for kørsel efter statens regler Sendes sammen med blanketten Tabt arbejdsfortjeneste m.v. til forvaltningsområdet Navn Adresse CPR-nummer Postnr. By Organisation/afdeling Systemnr. Navn Dato Kort beskrivelse af kørsel (årsag, samt hvorfra og hvortil) Km Form nr Prinfoparitas Til udbetaling i alt, Godkendelse Dato Formandens underskrift Antal km 0,0 24

25 Bilag 6: Udbetaling af honorar til kunstnere, musikere m.v. Vester Voldgade København V T F Udbetaling af honorar til kunstnere, musikere m.v. Ensemble navn Navn Adresse CPR-nr. SE-nr. I forbindelse med arrangement den Dato Kvitterer undertegnede for honorar Underskrift Bestilt af afdelingsbestyrelsen for Honorar kr. Kørselsgodtgørelse Rejseudlæg Øvrige udlæg ifølge bilag kr. kr. kr. Godkendt af Eventuel fordeling mellem flere kunstnere af ovennævnte udbetaling skal anføres nedenfor. Ovennævnte udbetaling indberettes som B-indkomst til Skat. Fordeling af honorar m.v. Navn Adresse CPR-nr. SE-nr. Kørselsgodtgørelse Rejseudlæg Øvrige udlæg ifølge bilag kr. kr. kr. Navn Adresse CPR-nr. SE-nr. Form nr Prinfoparitas Kørselsgodtgørelse Rejseudlæg Øvrige udlæg ifølge bilag kr. kr. Navn Adresse CPR-nr. SE-nr. Kørselsgodtgørelse Rejseudlæg Øvrige udlæg ifølge bilag kr. kr. kr. kr. Ovennævnte udbetaling indberettes som B-indkomst til Skat. 25

26 Bilag 7: Bestilling af METRO-kort Vester Voldgade København V T F Blanketten sendes til KAB Direktionssekretariatet Vester Voldgade København V Bestilling af METRO-kort Navn Adresse Postnummer By Organisation Afdeling Jeg ønsker et kort til METRO til brug for aktiviteter i den boligafdeling, hvor jeg er formand/ejendomsleder/driftsleder. Jeg forpligter mig til selv at returnere kortet direkte til METRO, hvis jeg ikke længere er formand for afdelingsbestyrelsen eller ejendomsleder/ driftsleder. Dato Underskrift Form nr /

27 Bilag 8: Bestilling af INCO-kort Vester Voldgade København V T F Blanketten sendes til KAB Direktionssekretariatet Vester Voldgade København V Bestilling af INCO-kort Navn Adresse Postnummer By Organisation Afdeling Jeg ønsker et kort til INCO til brug for aktiviteter i den boligafdeling, hvor jeg er formand/ejendomsleder/driftsleder. Jeg forpligter mig til selv at returnere kortet direkte til INCO, hvis jeg ikke længere er formand for afdelingsbestyrelsen eller ejendomsleder/ driftsleder. Dato Underskrift Form nr /

28 Bilag 9: Tabt arbejdsfortjeneste m.v. Vester Voldgade København V T F Tabt arbejdsfortjeneste m.v. (Indsendes til forvaltningsområdet) Navn CPR-nr. Adresse Har haft tabt arbejdsfortjeneste således: Dato Vedrørende Antal timer à Kørselsgodtgørelse Øvrige udlæg kr. ifølge bilag kr. Bankkontonr. Bankens reg.nr. Kopi af bikort vedlægges Dokumentation Ovenstående oplysninger bekræftes hermed Arbejdsgivers dokumentation for tab af arbejdsfortjeneste vedlægges Arbejdsgivers stempel og underskrift Godtgørelsesmodtager Dato Underskrift For organisations-/afdelingsbestyrelse Form nr Prinfoparitas Udfyldes af KAB System nr. Konto nr. Dato Systemnavn Anvisning/godkendelse Underskrift 28

29 Bilag 10: Oplysning om telefonordning Vester Voldgade København V T F Til forvaltningsområdet Oplysning om telefonordning Afdelingsbestyrelsen har den vedtaget, at nedennævnte skal have telefontilskud på kr. for året Navn CPR-nr. Bankens registreringsnr. Bankkontonr. Afdelingsbestyrelsen har den vedtaget, at nedennævnte skal have (sæt kryds) Fri telefon Fri mobiltelefon Navn CPR-nr. Afdelingsbestyrelsen for Dato Underskrift Udfyldes af KAB System nr. Systemnavn Kontonr. Anvisning/godkendelse Forvaltningsområdet sender kopi til Løn-gruppen Form nr Prinfoparitas 29

30

31 Udgivet november 2011 Tekst: Layout: Fotos: Tryk: Anna Jepsen Isholdt, Ida Jørgensen, Elly Borg, Kurt Rytter, Charlotte Enemark, Christian Heilesen Peter M. Weidich Colourbox Litotryk A/S Denne pjece kan downloades i PDF-format på KAB's hjemmeside under Publikationer > Pjecer for bestyrelser Alle er velkomne til helt eller delvist at kopiere fra denne pjece, hvis der angives kilde.

32 KAB Vester Voldgade København V T F

Afdelingsbestyrelsens udgifter

Afdelingsbestyrelsens udgifter Afdelingsbestyrelsens udgifter Udgivet november 2011, revideret 2016 Tekst: Layout: Fotos: Tryk: Anna Jepsen Isholdt, Ida Jørgensen, Elly Borg, Kurt Rytter, Charlotte Enemark, Christian Heilesen KAB Colourbox

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

AFDELINGSBESTYRELSENS UDGIFTER

AFDELINGSBESTYRELSENS UDGIFTER AFDELINGSBESTYRELSENS UDGIFTER Udgivet marts 1999 Udgiver: Tryk: Layout: Tekst: Tegninger: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 14 37 67 Telefax: 33 14 69

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Udlejning af selskabs- og aktivitetslokaler

Udlejning af selskabs- og aktivitetslokaler Udlejning af selskabs- og aktivitetslokaler Når I som afdelingsbestyrelsesmedlemmer, beboervalgte eller lokale driftsmedarbejdere skal stå for udlejning af selskabs-, beboer- eller aktivitetslokaler til

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning Kom til formandsmøde på Fyn! Den 5. september inviteres alle formænd for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber til et vigtigt møde i Strib ved Middelfart Mødet blev annonceret allerede på Landsseminaret

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Udlejning af selskabs- og aktivitetslokaler

Udlejning af selskabs- og aktivitetslokaler Udlejning af selskabs- og aktivitetslokaler Udlejning Når I som afdelingsbestyrelsesmedlemmer, beboervalgte eller lokale driftsmedarbejdere skal stå for udlejning af selskabs-, beboer- eller aktivitetslokaler

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

Kapitel 4 Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd 13 Områder

Kapitel 4 Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd 13 Områder Kapitel 4 Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd 13 Områder Stk. 1. Der oprettes indtil 98 Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd i Jægerforbundet, afgrænset med baggrund i kommunegrænserne. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens budget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem.

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem. REGNSKABSINSTRUKS Indledning: Regnskabsinstruksen skal bidrage til en effektiv økonomistyring af Fængselsforbundet. Instruksen beskriver den korrekte tilrettelæggelse og ansvarsfordeling af håndtering

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 Kbh. Ø., Tlf. 3529 8100 MIDLER TIL FORANSTALTNINGER PÅ TANDLÆGEOMRÅDET REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

Læs mere

1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl.

1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl. LOKALE REGLER FOR DANSK VANDRELAUG, AARHUS AFDELING 5.udgave, januar 2015. 1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl.dk

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune:

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune: Skema 2 Dokumentation for betalte udgifter ved acontoudbetaling eller anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter til løn og administration af den lokale aktionsgruppe Formålet

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ansvar Formænd for udvalg, arbejdsgrupper og arrangementer er ansvarlige overfor KOL for arbejdet og opfyldelsen af kommissorium/opgavebeskrivelse, herunder ansvarlig for at budgetterne og retningslinierne

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke Områdegruppens virke og daglige arbejde varetages af formanden fra områdegruppens kontor. Til bistand ved områdegruppens

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Service- og Økonomivejledning

Service- og Økonomivejledning Service- og Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den centrale organisation. Vejledningen er godkendt af korpsledelsen i februar 2012

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme.

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postbox 2593 2100 København Ø Tlf. 3529 8100 Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information mv. REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse

Læs mere

DOF - vejledning til regnskab og bogføring

DOF - vejledning til regnskab og bogføring DOF - vejledning til regnskab og bogføring Ordet regnskab lyder for mange som noget kedeligt og vanskeligt noget. Sådan behøver det ikke nødvendigvis at være, bare man overholder de to væsentligst ting:

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Forretningsorden for afdelingsbestyrelser side 1 Vedtaget den 11.06. 2001 FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGENSBESTYRELSER... Som retningslinier for afdelingsbestyrelsernes arbejde gælder

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk INTERBOOK Vejledning til foreningerne i at søge og se tilskud Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk Nye foreninger

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997 Ansøgningsfrist 1. april 2014 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens regnskabsperiode

Læs mere

Kapitel 1. Repræsentation

Kapitel 1. Repræsentation Cirkulære om s brug af midler til repræsentationsudgifter, rejseudgifter og øvrige udgifter m.m. (Til alle medlemmer af og samtlige direktorater og enheder under landsstyreområderne) Sekr. J. nr. 02.13

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Økonomivejledning. Husk, at du for at godkende afregninger skal underskrive en 'Bemyndigelsesog. Bemyndigelses-/ Godkendelsesblanket

Økonomivejledning. Husk, at du for at godkende afregninger skal underskrive en 'Bemyndigelsesog. Bemyndigelses-/ Godkendelsesblanket Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den fælles organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. februar 2016. Den erstatter

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN LUNDEGÅRDEN INDHOLD

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN LUNDEGÅRDEN INDHOLD -------------------------------------------------- FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN LUNDEGÅRDEN INDHOLD 1 Indledning. 2 2 Konstituering og mødeplanlægning. 3 3 Deltagere i afdelingsbestyrelsesmødet.

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag Pause med eller tilbagebetaling af Denne pjece giver dig en vejledning til at udfylde Blanket til fravalg af efterlønsbidrag eller ordning Læs pjecen

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer BILAG XX 08-11-2010 Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye Økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er ved

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Revisions rapport. fra

Revisions rapport. fra DRsU s kritiske revisor Den 7. marts 2014 Revisions rapport fra DRsU s kritiske revisor DRsU s ledelse har ikke besvaret henvendelser fra revisor DRsU s formand og kasserer fik via mail til DRsU@DRsU.dk

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN (Bilag 2) Årsrapport 2014 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015 Dirigent s. 1 BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN Årsrapportens

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere