Udbudsbetingelser for evaluering af erhvervsakademistrukturen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser for evaluering af erhvervsakademistrukturen"

Transkript

1 Notat Modtager(e): Kopi: Udbudsbetingelser for evaluering af erhvervsakademistrukturen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING BESKRIVELSE AF DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED VIGTIGE FORHOLD OMKRING UDBUDSFORRETNINGEN BESKRIVELSE AF OPGAVEN TILBUDSGIVERS LEVERANCER TILBUDDETS INDHOLD TIDSPLAN FOR GENNEMFØRELSE AF EVALUERINGEN TILDELINGSKRITERIER OPGAVEFORSTÅELSE METODER KOMPETENCER PRIS BILAG TIL UDBUDSBETINGELSERNE Indledning Erhvervsakademierne blev etableret efter lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser som følge af en aftale med den tidligere regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre indgået i juni august 2012 og Uddannelsesstøtte Bredgade København K Telefon Fax E-post Netsted CVR-nr EAN Sagsbehandler Poul Schjørring Telefon E-post Sagsnr Dok nr. 1 Side 1/11 Den politiske aftale fastlagde, at erhvervsakademistrukturen skal evalueres i Denne evaluering er nærmere beskrevet i forslag til lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser (L 47 fremsat den 13. december 2007). På den baggrund ønskes en evaluering af erhvervsakademistrukturen gennemført. Betingelserne i nærværende dokument angiver de nærmere vilkår og retningslinjer for udbuddet af denne tjenesteydelse. 2 Beskrivelse af den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

2 Bredgade København K Tlf: Web: (VUS) er en institution under Ministeriet for Forskning, Innovation og. Ministeriet arbejder for at skabe viden, vækst og velfærd i Danmark i en stadig mere global verden. Det gør ministeriet ved at sikre, at studerende, forskere, undervisere samt virksomheder og offentlige institutioner har stadig bedre vilkår for at forske, studere og innovere. Ministeriets vision er at skabe de bedste vilkår for at forske, studere og innovere i Europa. Derfor arbejder ministeriet for: Højere kvalitet og bedre sammenhæng i de videregående uddannelser Stadig mere kvalitet og relevans i forskning Øget udnyttelse og spredning af viden og teknologi Styrket internationalisering af videregående uddannelse, forskning og innovation Mere innovation i virksomheder, offentlige institutioner og de videregående uddannelser Effektiv administration af uddannelsesstøtte og tilskud Side 2/11 Kontaktpersonen i VUS for nærværende evaluering af erhvervsakademistrukturen er: Specialkonsulent Poul Schjørring 3 Vigtige forhold omkring udbudsforretningen Der gennemføres en annoncering af opgaven i overensstemmelse med tilbudslovens afsnit II jf. lovbekendtgørelsen nr af 7. dec Annonceringen er offentliggjort på VUS hjemmeside og på i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 280 af 23. marts 2012 om ordregivers annoncering af offentlige vare- og tjenesteydelseskontrakter på den centrale udbudsplatform. Tilbud, den påbudte erklæring (Bilag A: Tro og love erklæring vedr. gæld til det offentlige) samt øvrige bilag skal være VUS i hænde senest den 21. september 2012 kl. 12. Kravene til tilbuddets indhold er nærmere beskrevet i afsnit 6 i nær-

3 værende udbudsbetingelser. Tilbuddet skal være bindende for tilbudsgiver frem til den 1. december De udgifter, som tilbudsgiver måtte have i forbindelse med udarbejdelse af sit tilbud, afholdes af tilbudsgiver selv og er VUS uvedkommende. Tilbudsgiver har ikke krav på at få tilbuddet tilbageleveret. Eventuelle forbehold skal angives klart og tydeligt med entydig reference til, hvilken bestemmelse/krav forbeholdet angår samt med forslag til alternativ udformning af bestemmelsen. Der kan ikke tages forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder forbehold, som ikke kan prissættes eller på lignende vis evalueres sagligt. Tilbuddet skal formuleres på dansk og bedes leveret i fem kopier samt en elektronisk version. Kopierne bedes indsat i ringbind uden hæfteklammer, og den elektroniske udgave bedes bestå af en samlet fil, der fremsendes på USB stick. Det bemærkes, at tidspunktet for rettidig aflevering betragtes som overholdt, såfremt den elektroniske udgave er modtaget inden for tidsfristen, og de fem papirkopier er dokumenteret afsendt. Alle henvendelser, herunder spørgsmål m.v., bedes rettet til VUS kontaktperson nævnt ovenfor. Henvendelser skal ske skriftligt. Såvel spørgsmål som svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på Der vil ikke blive udsendt svar direkte til tilbudsgivere. Side 3/11 Tilbud, som ikke modtages rettidigt, vil ikke blive taget i betragtning, og det pågældende tilbud vil blive udelukket fra udbudsforretningen. VUS vil vurdere alle rettidigt modtagne tilbud ud fra kriterierne i nedenstående afsnit 9. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil blive identificeret som mulig kontraktpart. VUS vil eventuelt indkalde alle tilbudsgivere til at præsentere deres tilbud, inden der træffes afgørelse. Samtlige tilbudsgivere vil hurtigst muligt og samtidig blive orienteret skriftligt om resultatet af udbudsforretningen. Der er ingen kontrakt indgået eller løfte herom, før endelig kontrakt er underskrevet af både VUS og vedkommende tilbudsgiver. Kontrakt indgås på de vilkår, der fremgår af bilag B. 4 Beskrivelse af opgaven Opgaven skal gennemføres med udgangspunkt i nedenstående kommissorium, der indeholder dels mål og evalueringspunkterne fra den politiske aftaletekst, dels VUS operationalisering. Kommissorium for evaluering af erhvervsakademistrukturen 1 Baggrund Erhvervsakademierne blev etableret efter lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser som følge af en aftale med den tidligere regering (Venstre og Det Konservative

4 Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre indgået i juni I den politiske aftale fra juni 2007 blev der opstillet følgende vision for erhvervsakademierne: Visionen med erhvervsakademier er at styrke udviklingen af korte videregående uddannelser (KVU) og videregående voksenuddannelser (VVU). Desuden er det visionen at etablere et vækstlag, som kan fremme udviklingen af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser. Med denne aftale skabes via etablering af op til 10 nye erhvervsakademier en fælles institutionel ramme for udbud af KVU og VVU og det nødvendige vækstlag for professionsbacheloruddannelser på de tekniske og merkantile områder. Der sikres herved stærke faglige miljøer for udvikling og udbud af korte videregående uddannelser. Styrkelsen af de tekniske og merkantile uddannelser sker, ved at der etableres erhvervsakademier, som udbyder KVU og VVU. Erhvervsakademierne vil som vækstlag for tekniske og merkantile professionsbachelor- og diplomuddannelser kunne udvikle og udbyde disse uddannelser i partnerskaber med professionshøjskolerne, jævnfør nedenfor. Side 4/11 Akademiets udbud af videregående uddannelser, herunder professionsbachelor- og diplomuddannelser, vil være bundet til de akkrediterede miljøer. Det fremgik endvidere af aftalen, at reformen af institutionsstrukturen for de videregående uddannelser skulle bidrage til opfyldelsen af 50-procentmålsætningen: Overordnet er det målet, at mindst halvdelen af alle unge i 2015 gennemfører en videregående uddannelse. En forudsætning for at nå dette mål er, at de unge kan vælge mellem et bredt udbud af såvel forsknings- som praksisbaserede uddannelser i form af korte videregående uddannelser, professionsbacheloruddannelser samt bachelor- og kandidatuddannelser. Endelig indeholdt aftalen følgende mål for 2015: 1. Der er 7 flerfaglige professionshøjskoler, der forsyner både den private og den offentlige sektor med professionsbacheloruddannelser. Det vil sige, at de tekniske og merkantile professionsbachelor- og diplomuddannelser også udbydes af disse professionshøjskoler, jf. aftale af 2. marts 2007 om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Dette udelukker ikke, at der kan være undtagelser i særlige tilfælde. Hertil kommer, at der i dag udbydes visse professionsbachelor- og diplomuddannelser på universiteterne. Disse udbud er ikke omfattet af denne aftale. 2. Der er en sektor inden for erhvervsakademiuddannelser med stærke uddannelsesmiljøer, som har den nødvendige faglige tyngde og ledelsesmæssige kapacitet til at udvikle og fremtidssikre erhvervsakademiuddannelser og videregående voksenuddannelser, som har tæt forbindelse til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (EUD), typisk ved udlagt undervis-

5 ning på institutionerne for erhvervsrettet uddannelse, og som kan have udlagt undervisning fra professionshøjskolerne af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser. 3. Ungdomsuddannelser udbydes af institutioner for erhvervsrettet uddannelse og gymnasier. Det udelukker ikke, at der kan være undtagelser i særlige tilfælde. Derudover fastlagde den politiske aftale, at erhvervsakademistrukturen skal evalueres i Denne evaluering er nærmere beskrevet i forslag til lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser (L 47 fremsat den 13. december 2007): Det er i aftale af 12. juni 2007 fastlagt, at erhvervsakademistrukturen skal evalueres i I evalueringen skal indgå: - Erhvervsakademiernes samspil med professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og universiteter. - En vurdering af konsekvenserne for erhvervsskolesektoren og erhvervsuddannelserne m.v. af etableringen af selvstændige - erhvervsakademier. - Hensigtsmæssigheden og bæredygtigheden af de opnåede resultater. Evalueringen skal danne grundlag for yderligere udvikling af institutionerne med henblik på realiseringen af de under afsnit 1 nævnte målsætninger, målsætningen om at halvdelen af en ungdomsårgang skal have gennemført en videregående uddannelse (50 pct.-målsætningen) og målsætningen om flere og bedre videregående uddannelser på de tekniske og merkantile områder og om etableringen af et tæt samspil mellem erhvervsuddannelserne og de tekniske og merkantile videregående uddannelser. Evalueringen skal således bl.a. belyse, i hvilket omfang der er: Side 5/11 - Etableret en styrket sektor for erhvervsakademiuddannelser - Udviklet og udbudt nye professionsbachelor- og diplomuddannelser på de tekniske og merkantile områder. - Opnået en bedre søgning til de tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser fra erhvervsuddannelser og andre - ungdomsuddannelser. - Skabt bedre overgange fra erhvervsakademiuddannelser til professionsbacheloruddannelser. Parterne drøfter evalueringen med henblik på den videre udvikling af de tekniske og merkantile professionsbachelor- og diplomuddannelser for at realisere de ovenfor fastsatte mål for Formål, målgruppe og anvendelse Formålet med evalueringen er at vurdere, i hvilket omfang og hvordan erhvervsakademistrukturen bidrager til at nå målsætningerne for erhvervsakademierne. Med udgangspunkt i målsætningerne i form af visionen for erhvervsakademierne, 50- procentmålsætningen og målene for 2015, der blev formuleret i den politiske aftale fra juni 2007, samt med udgangspunkt i, at 50-procentmålsætningen med den nye regering er øget, så 60 procent af en ungdomsårgang skal have gennemført en videregående uddannelse, skal evalueringen fokusere på følgende overordnede mål for erhvervsakademierne: 1. Målet om at etablere rammerne for nogle stærke faglige miljøer og administrativt bæredygtige enheder, der kan styrke udviklingen af erhvervsakademiuddannelserne og videregående voksenuddannelser og medvirke til at opfylde målsætningen om, at 60 procent af en ungdomsårgang skal have gennemført en videregående uddannelse. 2. Målet om at erhvervsakademiernes er med til at skabe et vækstlag for professionsbacheloruddannelser og diplomuddannelser på de tekniske og merkantile områder.

6 3. Målet om at skabe en fælles institutionel ramme, herunder den nødvendige ledelsesmæssige kapacitet, for udbuddet af erhvervsakademiuddannelser samt efter- og videreuddannelse. Med udgangspunkt i formuleringerne i lovbemærkningerne skal evalueringen konkret svare på følgende spørgsmål: 1. I hvilket omfang og hvordan er der etableret en styrket sektor for erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og videregående voksenuddannelser? 2. Hvordan vurderes hensigtsmæssigheden og den faglige bæredygtighed af de opnåede resultater, herunder opretholdelsen af et geografisk bredt uddannelsesudbud? 3. Hvad er konsekvenserne for sektoren for institutioner for erhvervsrettet uddannelse og erhvervsuddannelserne m.v. af etableringen af selvstændige erhvervsakademier? 4. I hvilket omfang er der kommet et øget optag på de tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og de tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser fra erhvervsuddannelser og andre ungdomsuddannelser? 5. I hvilket omfang er der udviklet og udbudt nye professionsbachelor- og diplomuddannelser på de tekniske og merkantile områder? 6. I hvilket omfang er der skabt bedre overgange fra erhvervsuddannelser til de tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og de tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser? 7. I hvilket omfang er der skabt bedre overgange fra erhvervsakademiuddannelser til professionsbacheloruddannelser og diplomuddannelser? 8. I hvilket omgang bidrager erhvervsakademierne til et sammenhængende voksen- og efteruddannelsessystem, herunder samarbejdsrelationer til centre for voksen- og efteruddannelse samt konkrete udbud, der ligger i forlængelse af tilbud i systemet for arbejdsmarkedsuddannelser? 9. I hvilket omgang og hvordan arbejder erhvervsakademierne systematisk med at bekæmpe frafald? 10. I hvilket omfang og hvordan arbejder erhvervsakademierne systematisk med at udvikle videngrundlaget for deres uddannelser, herunder udviklingsarbejde og arbejde i videnscentre? 11. I hvilket omfang og hvordan arbejder erhvervsakademierne systematisk med at sikre og udvikle kvaliteten af deres uddannelser? 12. Hvilket samspil har erhvervsakademierne med institutioner for erhvervsrettet uddannelse? 13. Hvilket samspil har erhvervsakademierne med professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og universiteter? 14. Hvilket samspil har erhvervsakademierne med erhvervslivet og de virksomheder, som uddannelserne retter sig mod, samt med relevante arbejdsmarkedsparter? 15. Hvordan er ledelsen organiseret, og i hvilket omfang er funktioner vedrørende udvikling af erhvervsakademiuddannelserne og de videregående voksenuddannelser og sikring af en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse afspejlet i ledelsens organisering? Side 6/11 Evalueringen skal konkludere i forhold til såvel de samlede resultater af erhvervsakademistrukturen som de enkelte erhvervsakademier. I den forbindelse skal evalueringen uddrage generelle problemstillinger og identificere eksempler på god praksis. Målgruppen for evalueringen er Folketinget, herunder parterne bag den politiske aftale om erhvervsakademierne, der skal drøfte evalueringen med henblik på den videre udvikling af institutionerne og de tekniske og merkantile korte videregående uddannelser, videregående voksenuddannelser, professionsbacheloruddannelser og diplomuddannelser. 3 Afgrænsning af evalueringsgenstanden Evalueringen skal omfatte de ni erhvervsakademier, der blev etableret den 1. januar 2009: Erhvervsakademi Copenhagen Business Academy Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Kolding Erhvervsakademi Lillebælt Erhvervsakademi MidtVest

7 Erhvervsakademi Sjælland Erhvervsakademi SydVest Erhvervsakademi Århus Københavns Erhvervsakademi (KEA) Desuden skal evalueringen omfatte University College Nordjylland, som Nordjyllands Erhvervsakademi fusionerede med den 1. januar 2009, og VIA University College, som har erhvervsakademiaktiviteter fra fusionen med Vitus Bering Danmark og sammenlægningen med TEKO Endvidere skal evalueringen omfatte erhvervsakademiernes samspil med centrale interessenter og aktører i erhvervsakademisektoren, herunder professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, universiteter, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, Kommunernes Landsforening, regionsråd samt arbejdsmarkedets parter. Tidsmæssigt skal evalueringen fokusere på perioden fra 1. januar 2009 og frem. I forhold til at sammenligne nøgletal før og efter erhvervsakademiernes etablering skal evalueringen omfatte en længere periode. 4 Vurderingsgrundlag Evalueringen skal vurdere, i hvilket omfang og hvordan erhvervsakademistrukturen bidrager til at nå målsætningerne for erhvervsakademierne, jf. afsnittet om evalueringens formål. Grundlaget for vurderingen skal være en sammenstilling af besvarelsen af evalueringsspørgsmålene og målsætningerne for erhvervsakademierne. I den forbindelse skal målsætningerne operationaliseres i en række indikatorer. Udviklingskontrakterne mellem erhvervsakademierne og Uddannelsesministeriet indeholder en række resultatkrav og indikatorer for kravopfyldelse, som kan indgå i operationaliseringen. Evaluator forventes i evalueringsrapporten at gøre rede for, hvilke indikatorer der ligger til grund for vurderingerne, og hvordan indikatorerne er anvendt. Side 7/11 Evaluator skal vurdere målopfyldelsen med udgangspunkt i evalueringens samlede dokumentationsmateriale. Evaluator skal i sin vurdering tage hensyn til, at erhvervsakademierne er etableret inden for de senere år, og at de ikke er etableret efter den samme model. 5 Metoder til dataindsamling Overordnet set skal dokumentationsmaterialet sikre, at evalueringsspørgsmålene belyses fra forskellige vinkler og med forskellige typer af data. Data skal indsamles ved hjælp af følgende metoder: Desk research Formålet med desk researchen er at belyse faktiske forhold, der er omfattet af kommissoriet, og som der allerede foreligger dokumentation for. Desk researchen kan for eksempel tage udgangspunkt i udviklingskontrakterne mellem erhvervsakademierne og Uddannelsesministeriet, erhvervsakademiernes årsberetninger og oplysninger vedrørende erhvervsakademiernes økonomi og udbud af uddannelser fra samt OECD s rapport Skills beyond School, der forventes offentliggjort i august Selvevaluering blandt erhvervsakademierne

8 Formålet med selvevalueringen blandt erhvervsakademierne er at afdække institutionernes egen kvalitative vurdering af blandt andet de opnåede resultater, styrker og svagheder ved den valgte organisering og betydningen af erhvervsakademistrukturen. Desuden skal selvevalueringen give kvantificerbar viden om institutionelle forhold og uddannelsesmæssige resultater på erhvervsakademierne. Kvalitative interview med erhvervsakademierne og centrale interessenter og aktører i erhvervsakademisektoren Formålet med de kvalitative interview med erhvervsakademierne er at give evaluator mulighed for at besøge de ni erhvervsakademier, University College Nordjylland og VIA University College samt møde forskellige repræsentanter fra erhvervsakademierne med henblik på at validere og nuancere evaluators foreløbige vurderinger på baggrund af selvevalueringen. Formålet med de kvalitative interview med centrale interessenter og aktører i erhvervsakademisektoren er at afdække interessenternes og aktørernes vurdering af de opnåede resultater på erhvervsakademierne, styrker og svagheder ved den valgte organisering, for så vidt angår samspillet med erhvervsakademierne, og betydningen af erhvervsakademistrukturen. Der kan gennemføres interview med professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, universiteter, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, Kommunernes Landsforening, regionsråd samt arbejdsmarkedets parter. Side 8/11 Registeranalyser Der gennemføres to registeranalyser: 1) En analyse af de studerende på erhvervsakademierne, herunder optag, antal samt fuldførelse og afbrud på baggrund af data fra Den Koordinerede Tilmelding, UniC og Danmarks. 2) En analyse af efter- og videreuddannelse på erhvervsakademierne, herunder omfang af aktiviteten, på baggrund af data fra Danmarks og/eller data fra institutionerne. Formålet med registeranalyserne er at sammenligne nøgletal for de studerende på erhvervsakademierne før og efter erhvervsakademiernes etablering. 6 Organisering Evalueringen skal gennemføres af en ekstern operatør. Evaluator skal have dokumenteret kompetence i forhold til de dataindsamlingsmetoder, der beskrives i dette kommissorium. Evaluator skal også have indsigt i erhvervsakademisektoren. 7 Afrapportering Evalueringen skal resultere i en skriftlig rapport. Rapporten skal indeholde dels en beskrivelse og analyse af evalueringens dokumentationsmateriale, dels konklusioner og vurderinger. Desuden skal rapporten omfatte et resumé egnet til offentliggørelse.

9 5 Tilbudsgivers leverancer Vejledning til selvevaluering Spørgeguides til de kvalitative interview med erhvervsakademierne og med centrale interessenter og aktører i erhvervsakademisektoren Rapport og datafiler Oplæg Ad Rapport og datafiler) Evalueringen skal resultere i en skriftlig rapport på dansk. Rapporten skal indeholde en beskrivelse og analyse af evalueringens dokumentationsmateriale, vurderingsgrundlaget samt konklusioner og vurderinger. Desuden skal rapporten omfatte et resumé egnet til offentliggørelse. Der forventes således ikke udarbejdet selvstændige afrapporteringer på analyserne, idet resultaterne skal beskrives og analyseres i den samlede rapport for evalueringen. Den endelige rapport skal afleveres i Word-format med filer med højt opløselige gengivelser af eventuel grafik. Rapporten afleveres digitalt. Konsulenten er ansvarlig for, at der er læst professionel korrektur på såvel høringsudkast som den endelige rapport. Herudover leveres rensede datafiler for analyserne af henholdsvis de studerende på erhvervsakademierne og efter- og videreuddannelsesaktiviteterne på erhvervsakademierne. Side 9/11 Ad Oplæg) Konsulenten forpligter sig til at holde op til to oplæg om resultaterne af evalueringen. Det ene kan for eksempel være et oplæg for relevante medarbejdere i VUS, der skal arbejde med opfølgning på resultaterne af evalueringen. Det andet kan være et bredere anlagt oplæg for interesserede medarbejdere i Uddannelsesministeriet mv. 6 Tilbuddets indhold Tilbuddet skal som minimum gøre rede for følgende punkter: Organisering af opgaveløsningen Tilrettelæggelse og gennemførelse af dataindsamling og analyse, herunder analysestrategi Metodiske overvejelser, herunder styrker og svagheder Kvalitetssikring af proces og resultat Organisering af adgang til data fra Danmarks Leverancer Detaljeret budget opdelt på de forskellige metoder til dataindsamling og evalueringsrapporten og gjort op i kr. og timer fordelt på medarbejdere Udkast til detaljeret tids- og milepælsplan Relevante erfaringer i forhold til opgavevaretagelsen Projektteam, herunder kompetencer hos konkrete medarbejdere, der skal løse opgaven (korte CV er vedlægges).

10 Desuden skal tilbudsgiver afgive en erklæring på tro og love vedr. gæld til det offentlige m.v., jf. bilag A: Tro og love erklæring vedr. gæld til det offentlige til nærværende udbudsbetingelser. 7 Tidsplan for gennemførelse af evalueringen VUS forventer, at konsulenten kan afslutte den samlede evaluering primo april 2013, jf. nedenstående udkast til tidsplan. September Valg af leverandør - Kontraktmøde Oktober Desk research januar Dataindsamling Februar Udarbejdelse af rapportudkast medio marts 2013 Ultimo marts Høring Primo april Færdiggørelse af rapport - Aflevering af rapport til VUS Det forventes, at konsulenten er til rådighed for et antal møder med VUS i forbindelse med opgavens afvikling, som minimum i forbindelse med vigtige leverancer. Yderligere forventes det, at konsulenten løbende orienterer VUS om evalueringens fremdrift. Detaljeret milepælsplan skal fremgå af tilbuddet og forventes endelig afklaret ved kontraktens underskrivelse. I den forbindelse træffes der også beslutning om, hvilke milepæle VUS skal godkende. Side 10/11 8 Tildelingskriterier Tildeling af kontrakt vil ske på grundlag af kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. VUS vil basere denne vurdering på en række underkriterier, som beskrives nedenfor. 8.1 Opgaveforståelse Under dette kriterium vurderes, hvordan tilbudsgiver forstår opgaven. I vurderingen lægges vægt på: hvilken grad tilbuddet matcher opgavebeskrivelsen og adresserer evalueringsspørgsmålene t forslaget til opgaveløsningen viser forståelse og indsigt i erhvervsakademiområdet t beskrivelsen af opgaveløsningen er realistisk og praktisk gennemførlig. 8.2 Metoder Under dette kriterium vurderes, hvilke metoder tilbudsgiver foreslår, og hvordan tilbudsgiver gør brug af dem. I vurderingen lægges vægt på: Den faglige kvalitet, herunder robusthed, i beskrivelsen af gennemførelsen Begrundede valg i beskrivelsen af metoder, herunder udvikling af eventuelle undersøgelsesinstrumenter og indsamling og analyser af data Procedurer for kvalitetssikring.

11 8.3 Kompetencer Under dette kriterium vurderes den dokumenterede indsigt, erfaringer og kompetencer i det samlede projektteam, hos den ansvarlige projektleder og blandt de personer, som vil stå for den praktiske gennemførelse af opgaven. Der lægges vægt på: Dokumenteret indsigt i erhvervsakademisektoren fx fra lignende opgaver Dokumenterede erfaringer og kompetencer i forhold til dataindsamlingsmetoderne desk research, selvevaluering, kvalitative interview og registeranalyser. Dokumenteret erfaring med projektledelse af tilsvarende opgaver. 8.4 Pris Under dette kriterium vurderes den samlede pris for VUS. Tilbud, der samlet set beløber sig til en pris på mere end kr. ekskl. moms, vil ikke blive taget i betragtning. I vurderingen vil indgå: Forholdet mellem prisniveau og ydelse samt tilbuddets underbygning af, hvorledes udgifterne fordeler sig på relevante udgiftsposter. 9 Bilag til udbudsbetingelserne - Bilag A: Tro og love erklæring vedr. gæld til det offentlige - Bilag B: Udkast til kontrakt. Side 11/11

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

via annoncering på samt på Søfartsstyrelsens hjemmeside

via annoncering på  samt på Søfartsstyrelsens hjemmeside UDBUDSBESKRIVELSE Analyse af Det Blå Danmarks adgang til kvalificeret arbejdskraft Med støttemidler fra Den Danske Maritime Fond udbyder Søfartsstyrelsen i samarbejde med Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

Annonceringsmateriale 28. januar 2016

Annonceringsmateriale 28. januar 2016 Annonceringsmateriale 28. januar 2016 Annoncering af opgave med at tilvejebringe analyse- og evidensgrundlag for rumområdet med udgangspunkt i Danmark 0. Bilagsoversigt Bilag 1: Kommissorium for udarbejdelse

Læs mere

ANNONCERING (Prækvalifikation) GENNEMFØRSEL AF HØRETESTS RIGSPOLITIET

ANNONCERING (Prækvalifikation) GENNEMFØRSEL AF HØRETESTS RIGSPOLITIET ANNONCERING (Prækvalifikation) GENNEMFØRSEL AF HØRETESTS RIGSPOLITIET 15. juni 2012 1 1. INDLEDNING Rigspolitiet påbegyndte i 2007 et høreovervågningsprogram af ansatte i Dansk Politi, som er særligt udsatte

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Indretningskoncept, budget, tidsplan og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX

UDBUDSBETINGELSER. Indretningskoncept, budget, tidsplan og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX UDBUDSBETINGELSER Indretningskoncept, budget, tidsplan og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX Side 2 af 9 1. OVERORDNEDE RAMMER FOR UDBUDDET 1.1 Det ordregivende selskab

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet

Udbudsbetingelser. for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet Udbudsbetingelser for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet Offentligt udbud af kontrakt om drift af iværksætterpilotprogram Disse udbudsbetingelser indeholder en kort beskrivelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Udbudsmateriale. Annoncering af bistand til gennemførelse af analyse af arbejdsmarkedet for privat FoU-personale

Udbudsmateriale. Annoncering af bistand til gennemførelse af analyse af arbejdsmarkedet for privat FoU-personale Udbudsmateriale Annoncering af bistand til gennemførelse af analyse af arbejdsmarkedet for privat FoU-personale 0. Bilagsoversigt Bilag 1: Tro- og loveerklæring vedrørende gæld til det offentlige Bilag

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen UDBUDSMATERIALE Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen Oktober 2015 CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme.dk INDHOLD

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Tilbudsbetingelser for Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion 1. ORIENTERING 1.1 Opgaven Erhvervsstyrelsen indhenter hermed tilbud på opgaven Operatør for Erhvervspartnerskabet

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande

Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande Søfartsstyrelsen udbyder en undersøgelse af, om der kan foretages landbaseret lodsning i danske farvande med en tilsvarende

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Formand for kontaktudvalget for diplomuddannelser Formand for fællesudvalget for de pædagogiske diplomuddannelser Akkrediteringsansøgninger,

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem Redegørelse om større sammenhæng i det videregående Oplæg ved Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Større sammenhæng i det videregående Regeringen fremlagde i april 2012 en redegørelse

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret 2014 27.

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Thilde Fruergaard Astrup 6. juli 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt Til: Potentielle ansøgere Koncern Økonomi Indkøb Opgang Blok C Afsnit 1.sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48205592 Fax +45 48 20 55 98 Mail indkoeb@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". 1. Indledning Væksthus Midtjylland indbyder herved til at afgive tilbud på aftaler om levering af konsulentydelser til

Læs mere

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademiet Copenhagen Business kontakt@cphbusiness.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademiet Copenhagen

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af web- og kommunikationskoncept for Region Hovedstadens regionale videnstjeneste om uddannelse

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af web- og kommunikationskoncept for Region Hovedstadens regionale videnstjeneste om uddannelse Til: Til potentielle ansøgere Koncern Økonomi Indkøb Opgang Blok C Afsnit 1.sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48205592 Fax +45 48 20 55 98 Mail indkoeb@regionh.dk Web

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

EVALUERING AF ERHVERVSAKADEMI- STRUKTUREN RAPPORT

EVALUERING AF ERHVERVSAKADEMI- STRUKTUREN RAPPORT Til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 EVALUERING AF ERHVERVSAKADEMI- STRUKTUREN RAPPORT ERHVERVSAKADEMISTRUKTUREN RAPPORT INDHOLD 1. Resumé

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Erhvervsakademierne omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage uddannelse på et videregående niveau: erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Annoncering i henhold til Tilbudsloven Afsnit II Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Sagsnr. 2012-160040 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Annoncering af udarbejdelse

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere