Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor"

Transkript

1 Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Formål Ansvarlig Relevans for medarbejdere Kontrol Lovgivning Ajourføring Har du spørgsmål? Kreditorfaktura - håndtering i Batchflow Formål Tidsfrister Fakturaformkrav Handlinger Ansvarsfordeling Oprettelse af Kreditor Formål Tidsfrist Handlinger Ansvarsfordeling Håndtering af modtagne betalingspåmindelser Formål Handling Ansvarsfordeling Refusion af udlæg via nem-konto Formål Tidsfrister Relevante dokumenter Handlinger Ansvarsfordeling Håndtering af forskud Formål Tidsfrister Relevante dokumenter Handlinger Ansvarsfordeling Bilag A Dokumenthistorik Kreditor 1

3 1 INDLEDNING 1.1 Formål Denne SLA har til formål, at beskrive de overordnede principper for, hvorledes Eniga og deres Partner varetager opgaven omkring håndtering af kreditorfakturaer, herunder kreditnotaer i Batchflow og kreditoroprettelse, diverse udlæg og forskud, samt håndtering af modtagne betalingspåmindelser. Yderligere vil SLA en fungere som uddybende dokumentation, til det overordnede bilag til samarbejdsaftalen på regnskabsområdet. SLA en uddyber de overordnede processer i forhold til de ydelser, ansvarsroller, grænseflader og deadlines, der er i forbindelse med behandling af opgaven omkring kreditor og udbetalinger. SLA en indeholder følgende aktiviteter: - Kreditorfakturahåndtering i Batchflow - Oprettelse af kreditor - Håndtering af modtagne betalingspåmindelser - Refusion af udlæg via NEM-konto - Håndtering af forskud De ovenstående aktiviteter indeholder en række handlinger, som vil blive beskrevet i denne SLA. 1.2 Ansvarlig Ansvarlig for Service Level Agreement er Chef for Eniga Løn- og økonomiservice, Camilla Mørk Rösler. 1.3 Relevans for medarbejdere SLA en forventes kendt og anvendt af de medarbejdere i Eniga, der håndterer kreditorfakturaer, kreditoroprettelse, betalingspåmindelser og betalinger, samt de medarbejdere hos partneren, som håndterer kreditorfakturaer og betalinger. 1.4 Kontrol Løbende kontrol Den ansvarlige for SLA en har ansvaret for løbende at påse, at følgende punkter følges gennem hele processen: - kontroller og funktionsadskillelse, lagt ind i SLA en og workflows - arbejdsprocesbeskrivelser samt tilhørende værktøjer - Workflow til illustration af kontroller samt funktionsadskillelse er vedlagt som bilag. Kreditor 2

4 Rapportering af kontrol I tilfælde af, at retningslinjer som foreskrevet ikke bliver fulgt, skal Eniga underrette den ledende chef for afdelingen hos partner og sammen udarbejde en løsning for problemet. Partner har ansvaret for kontrol og kontering af kreditorfakturaer, samt for egen godkendelsesproces heraf. Eniga har ansvaret for at påføre momskode, samt at kontrollere kontering, betalingsoplysninger og andre kreditoroplysninger. Derudover er det Eniga s ansvar, at bogføring og betaling af kreditorfakturaer sker korrekt. Eniga fungerer samtidig som 1. og 2. godkender på betalinger. Partner har ansvaret for at kontrol, kontering og godkendelse af forbrug, udlæg, og forskud hhv. afholdt eller modtaget af egne medarbejdere. Eniga har ansvaret for kontrol af vedlagt dokumentation samt kontrol af kontering. Derudover er det Eniga s ansvar, at bogføring og afregning af forbrug, udlæg og forskud sker korrekt. 1.5 Lovgivning - Statens regnskabsregler herunder regnskabsparadigmet - Momsloven - Lov for selvejende institutioner 1.6 Ajourføring Denne SLA ajourføres årligt, næste gang 1/ Har du spørgsmål? Kontakt Kreditorteamet hos Eniga på Kreditor 3

5 2 KREDITORFAKTURA - HÅNDTERING I BATCHFLOW 2.1 Formål Arbejdsprocessen har til formål, at beskrive behandlingen af fakturaer hos Eniga og deres Partner fra faktura modtages, til betaling er afsendt. 2.2 Tidsfrister 15 arbejdsdage. Eniga sender kreditorfaktura til godkendelse i Batchflow 1-3 dage efter modtagelse. Partner sørger for, at fakturaen bliver kontrolleret og godkendt i henhold til gældende revisionskrav og godkendelsesprocedurer den enkelte Partnerinstitution er underlagt. Partner har herefter 8 arbejdsdage, til at gennemløbe egen godkendelsesproces og returnere korrekt godkendt faktura til Eniga. Eniga forpligter sig til at have bogført alle forfaldende fakturaer inden for 5 arbejdsdage, efter modtagelse af godkendt faktura. Dette er under forudsætning af, at fakturaen opfylder de gældende formkrav. Der bør som udgangspunkt være 30 dages betalingsfrist på alle fakturaer, for at det kan lade sig gøre at betale fakturaer rettidigt. Dette skyldes, at den samlede proces, som vist i ovenstående figur, tager op til 30 arbejdsdage. Eniga er kun forpligtet til at udføre rettidige betalinger for fakturaer med minimum 30 dages betalingsfrist. Eniga er ansvarlig for at udarbejde betalingsforslag i Navision og fungerer som både 1. og 2. godkender af alle betalinger i banken. 2.3 Fakturaformkrav Modtagne kreditorfakturaer skal opfylde følgende formkrav: - Fakturadato - Fakturanummer - Dansk CVR-nummer eller cpr.nummer - Sælgers navn og adresse - Købers navn og adresse - Mængde og art - Leveringsdato, hvis den adskiller sig fra udstedelsesdato - Betalingsfrist, skal være min. 30 dage - Momsspecifikation skal fremgå - EAN-nummer - Reference til rekvirent initialer/ansvarsnummer - Bank- og/eller betalingsinformation Kreditor 4

6 Det er Partners ansvar at sikre, at leverandøren er i besiddelse af disse informationer, og at modtagne fakturaer opfylder formkravene. Eniga kan afvise kreditorfakturaer, der ikke opfylder et eller flere formkrav og sende dem retur til Partner, med anvisning om manglerne. Herefter er Partner ansvarlig for, at rekvirere en ny faktura, hvis de ikke opfylder de gældende formkrav. Fremgår der ikke en reference på fakturaen (initialer), skal/kan Eniga afvise fakturaen. Fakturaen sendes til en overordnet person i godkendelsesprocessen hos Partner, som herefter er ansvarlig for at videresende til rettet rekvirent. Herefter er Partner ansvarlig for, at der fremover er angivet initialer på fakturaerne. 2.4 Handlinger Afsnittet beskriver de handlinger, der foretages inden for kreditorfakturahåndtering, hvor arbejdsprocesserne vil blive udspecificeret. Partners egne processer vil ikke blive gennemgået i dybden, da det er op til Partner, hvorledes egne processer skal forløbe. Dog forpligter partnerne sig til at overholde gældende tidsfrister beskrevet tidligere i arbejdsprocessen. Handling Eniga Partner Modtagelse af kreditorfaktura Kontrol af kreditor og betalingsoplysninger Godkendelse af faktura/varemodtagelse Kontering af kreditorfaktura Kontrol af kontering samt påføre momskode Bogføring af kreditorfaktura Betalinger udarbejdes Bogføring af betaling Opfølgning på manglende godkendelse Kreditor 5

7 2.4.1 Modtagelse af kreditorfaktura Fakturaen modtages hos Eniga i elektronisk form. Eniga er forpligtet til at have sendt faktura i Batchflow 1-3 dage efter modtagelse. Eniga sender fakturaen til godkendelse hos rekvirenten, som er angivet på fakturaen (initialer skal stå på fakturaen). Fremgår der ingen reference, skal/kan Eniga afvise fakturaen Kontrol af kreditor og betalingsoplysninger Eniga kontrollerer, at kreditoren er oprettet i Navision Stat, samt at oplysningerne stemmer overnes med de allerede indtastede oplysninger i Navision Stat. Derudover kontrolleres det, hvorvidt kreditor er en gammel kreditor med nye oplysninger Godkendelse af faktura/varemodtagelse Det er Partners ansvar at kontrollere rigtigheden af fakturaen samt at 1. og 2. godkende denne, efter egen opsat godkendelsesproces. Den opsatte godkendelsesproces skal følge gældende revisorkrav. Ved uoverensstemmelse mellem faktura og levering, fejl i fakturapris eller lignende skal Partner kontakte leverandøren for afklaring og lade fakturaen i Batchflow afvente med en tilknyttet kommentar. Afventer en kreditorfaktura en kreditnota, sættes kreditorfakturaen til afvente i Batchflow hos den ansvarlige rekvirent. Ved både afvisningen og afventningen skal der knyttes en kommentar i kommentarfeltet til kreditorfakturaen, således at Eniga er informeret. Kommentar bør også indeholde skriftlig henvisning til aftale om kreditnota Kontering af kreditorfaktura Partner er ansvarlig for kontering af fakturaen Kontrol af kontering og momskode Eniga står for kontrol af kontering samt for at påføre momskode. Er der fejl i kontering, kan Eniga rette denne uden at informere partner. Ved gentagne fejl tager, Eniga kontakt til Partner for at gøre denne opmærksom på problemet Bogføring og betaling Eniga har ansvaret for bogføring af alle fakturaer. Eniga har ansvaret for at udarbejde samt kontrollere betalingsforslaget i Navision og fungerer som 1. samt 2. godkender af alle betalinger i banken. Eniga forpligter sig til at have betalt alle forfaldne fakturaer inden for 5 arbejdsdage efter modtagelsen af godkendte fakturaer i Batchflow. Eniga har ansvaret for bogføringen af betalingsforslaget, efter at betalingen er gennemført i banken. Eniga forpligter sig til, at bogføringen af betalingsforslaget sker senest den efterfølgende arbejdsdag, efter at betalingerne er lagt i banken. Kreditor 6

8 2.4.7 Opfølgning på manglende godkendelse Eniga kontakter Partner i tilfælde af, at der ligger fakturaer i Batchflow, som har overskredet godkendelsesfristen. Proceduren er følgende: - Relevant godkender hos Partner, modtager dagligt en system genereret oversigt over fakturaer. Derefter er det Partners ansvar at godkende de pågældende fakturaer eller på anden vis tage stilling hertil - Med udgangen af en måned, udsender Eniga liste til relevante godkender. med CC til overordnet kontaktperson hos Partner, som indeholder oversigten over alle ikke godkendte forfaldende fakturaer Partner godkender de pågældende fakturaer eller tager på anden vis stilling hertil, således fakturaerne kan bogføres i relevant periode. 2.5 Ansvarsfordeling Partners ansvarsområde: - At sørge for minimum 30 dages betalingsfrist - At angive korrekt kontering - At kontrollere kreditorfakturas rigtighed - At godkende kreditorfakturaen - At kontakte leverandører, ved fejl på fakturaren - At kontakte leverandører hvis formkrav på faktura ikke er overholdt - At orientere Eniga hvis en godkender er fraværende (langtidssyg, fritstillet etc.) Eniga s ansvarsområde: - At fordele faktura til rette godkender - At påføre momskode - At kontrollere kontering, kreditor- og betalingsoplysninger - At bogføre faktura og betalingsforslag - At udarbejde og godkende betalinger - At rykke for Partnergodkendelse - At udarbejde liste fra Batchflow, over ej godkendte fakturaer der ifm. med en kvartalsafslutning skal periodiseres Kreditor 7

9 3 OPRETTELSE AF KREDITOR 3.1 Formål Arbejdsprocessen er relevant i de tilfælde, hvor en kreditorfaktura modtages fra en ny kreditor, hvorfor denne skal oprettes i Navision Stat. Denne arbejdsproces er tilknyttet håndtering af kreditorfakturaer i Batchflow men påvirker ikke ekspeditionstiden heraf. 3.2 Tidsfrist Ny kreditor vil blive oprettet ved modtagelse af kreditorfaktura. 3.3 Handlinger Dette afsnit beskriver de arbejdsgange, der forekommer ved kreditoroprettelse, hvor arbejdsprocesserne vil blive udspecificeret. Handling Eniga Partner Modtagelse af faktura fra ny kreditor Oprettelse af kreditor i Navision Stat Arkivering af fakturakopi Kontrol af kreditorsystem Modtagelse af faktura fra ny kreditor Eniga konstaterer, at den modtagne kreditorfaktura kommer fra en ukendt kreditor Oprettelse af kreditor i Navision Stat Eniga opretter kreditor i Navision Stats kreditormodul ud fra oplysningerne på den modtagne kreditorfaktura Arkivering af fakturakopi Eniga arkiverer en kopi af alle de fakturaer, som ligger til grund for nyoprettelser i mappen "Nyoprettede kreditorer" Kontrol af kreditorsystem Eniga udtrækker hver måned en log fra Navision Stat og kontrollerer kreditoroprettelserne i Navision Stat med oplysningerne på fakturaerne i mappen "Nyoprettede kreditorer". Kreditor 8

10 3.4 Ansvarsfordeling Partners ansvarsområde: Eniga s ansvarsområde: - At oprette nye kreditorer - At arkivere fakturakopi - At kontrollere nyoprettede kreditorer Kreditor 9

11 4 HÅNDTERING AF MODTAGNE BETALINGSPÅMINDELSER 4.1 Formål Arbejdsprocessen har til formål at beskrive de handlinger, der sættes i værk, når interne godkendelsesprocesser eller eksterne betalingsbetingelser misligholdes. 4.2 Handling Såfremt en leverandør tager enten skriftlig eller telefonisk kontakt til Eniga, i forbindelse med overskridelse af betalingsfrist, udføres følgende handlinger: - Såfremt henvendelsen vedrører en kreditorfaktura, der ikke i forefindes i Batchflow eller i Navision Stat, tager Eniga kontakt til kreditor for at rekvirere den. - Såfremt fakturaen er modtaget, afdækkes det herefter, hvorvidt fakturaen er betalt. - Såfremt årsagen til, at fakturaen ikke er betalt er, at den stadig ligger til godkendelse hos Partner, skal Eniga rykke Partner for godkendelse heraf. - Såfremt fakturaen er afvist, eller på anden vis sat til at afvente af Partner i Batchflow, skal Partner selv kontakte kreditor for at finde frem til en løsning. - Såfremt fakturaen er bogført i Navision Stat, men ikke betalt, afdækkes årsagen hertil, og en løsning findes. 4.3 Ansvarsfordeling Partnerens ansvarsområde: - At godkende kreditorfakturaer rettidigt - Sikrer korrekt kontering - Ansvarlig for, at Eniga har gældende konteringsvejledning Eniga s ansvarsområde: - At kreditorfakturaer bliver betalt inden for betalingsfristen. - At afdække årsagen til, at en betalingspåmindelse modtages Eniga er kun forpligtet til at udføre rettidige betalinger for fakturaer med minimum 30 dages betalingsfrist. Kreditor 10

12 5 REFUSION AF UDLÆG VIA NEM-KONTO 5.1 Formål Arbejdsprocessen har til formål at beskrive de handlinger, ansvarsroller og deadlines hos Eniga og deres Partner, som er relevante ved behandlingen af refusion af udlæg via NemKonto. 5.2 Tidsfrister 5 arbejdsdage. Eniga er forpligtet til, at have bogført og overført betalingen indenfor 5 arbejdsdage, såfremt den modtagne udlægsblanket er udfyldt korrekt herunder dokumenteret, godkendt samt konteret. Det er Partners ansvar at sikre, at Eniga har de nødvendige informationer til at foretage betalingen af udlæg. 5.3 Relevante dokumenter - Udlægsblanket - Bemyndigelsesoversigt - Konteringsvejledning Udlægsblanketten forefindes på Eniga s hjemmeside. 5.4 Handlinger Handling Eniga Partner Godkendelse samt kontering af udlægsblanket Kontrol af udlægsblanket Bogføring Udbetaling Godkendelse, samt kontering af udlægsblanket Det er partners ansvar at udfylde udlægsblanketten og sende den med tilhørende dokumentation til Eniga. Det er Partners ansvar, at kontrollere rigtigheden af udlægget, herunder kontering, attestationer og underbilag samt foretage godkendelse heraf. Som udgangspunkt skal det være originalkvitteringer, som vedlægges som underbilag til udlægget. Kreditor 11

13 5.4.2 Kontrol af udlægsblanket Eniga kontrollerer, at felterne på udlægsblanketten er udfyldt korrekt. Der kontrolleres, at følgende som minimum er noteret: - Modtager (navn og initialer) - CPR nr. - Underskrift/attestation - Beløb - Kontering (arts eller finanskonto, formål, ansvar, evt. projekt) - Anledning til udgift (navn på deltagere ved repræsentationsudgift) Bogføring Alle udlægsblanketter vil blive betragtet som kreditorbilag og derfor vil bilag blive bogført og betalt igennem kreditormodulet. Eniga kontrollerer, om der tidligere er blevet udbetalt penge til den pågældende person. Såfremt der er tale om en ny udlægsholder, oprettes denne som ny kreditor i Navision Stat. Eniga bogfører udlægget i driften, efter anvisninger givet af Partner på udlægsblanketten Afregning Herefter vil afregningen indgå i de normale betalingsforslag og udbetales til kreditor. Udlægsblanketten arkiveres hos Eniga. 5.5 Ansvarsfordeling Partners ansvarsområde: - At udfylde udlægsblanket - At godkende samt kontere udlæg - At vedlægge dokumentation Eniga s ansvarsområde: - At kontrollere udlægsblanket - At bogføre udlæg - At gennemføre betaling Kreditor 12

14 6 HÅNDTERING AF FORSKUD 6.1 Formål Arbejdsprocessen har til formål at beskrive de handlinger, ansvarsroller og deadlines hos Eniga og deres Partnere, som er relevante omkring håndtering af forskud. 6.2 Tidsfrister Op til 3 arbejdsdage. Eniga er forpligtet til at have bogført og overført forskud senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af forskudsblanketten. Det forudsættes, at forskudsblanketten er udfyldt korrekt og godkendt enten med underskrift eller via mail. Forskuddet udbetales umiddelbart inden rejsen påbegyndes. Det er Partners ansvar, at blanketten er udfyldt korrekt. Hvis blanketten ikke er udfyldt korrekt, kan Eniga retmæssigt afvise den 6.3 Relevante dokumenter - Forskudsblanketten - Godkendelsesoversigt (hvem kan godkende hvad) - Konteringsvejledning Forskudsblanketten forefindes på Eniga s hjemmeside. 6.4 Handlinger Afsnittet beskriver de handlinger, der foretages indenfor forskud, hvor arbejdsprocesserne vil blive udspecificeret. Handling Eniga Partner Anmodning om forskud Forskud godkendes Kontrol af bilag Bogføring samt udbetaling Opfølgning på udestående afregninger Udestående afregninger trækkes via lønnen Kreditor 13

15 6.4.1 Anmodning om forskud Det er Partners ansvar at håndtere anmodning om forskud Forskud godkendes Det er herefter Partner ansvar at udfylde, kontere og godkendes forskudsblanket Kontrol af forskud Eniga kontrollerer, at forskudsblanketten er udfyldt korrekt. Her kontrolleres, at følgende er noteret: - Modtager (navn og initialer) - CPR nr. - Underskrift/attestation - Beløb - Dato for anvendelse af forskud - Dato for forventet afregning af forskud - Kontering art, formål, ansvar og evt. studietursnummer/projektnummer eller anden reference Bogføring samt udbetaling Eniga vil efter ovenstående kontrol, udbetale forskuddet via bankoverførsel. Udbetaling af forskud bliver håndteret som en kreditorbetaling, derfor vil processen foregå via manuel bankoverførsel. Eniga udbetaler forskuddet direkte i bank og bogfører dagen efter jf. kontoudtog. Afregningen af forskud skal ske senest 5 arbejdsdage efter forbrug Opfølgning på udestående afregninger Eniga er ansvarlig for, pr. mail eller anden vis, at følge op på de medarbejdere, der mangler at afregne for deres forskud. Ved manglende afregning kontaktes Partner for videre opfølgning Udstående afregninger trækkes via lønnen Efter opfølgning pr. mail trækkes udestående afregning i løn ift. frist i opfølgningsmail. Kreditor 14

16 6.5 Ansvarsfordeling Partners ansvarsområde: - At godkende forskudsanmodning - At udfylde og kontere forskudsblanket - At sende forskudsblanket til Eniga Eniga s ansvarsområde: - At kontrollere forskudsblanket - At bogføre og udbetale forskud - At følge op på manglende afregninger Kreditor 15

17 BILAG A DOKUMENTHISTORIK Versionsnr. Dato Forfatter Beskrivelse # Deloitte Opdatering af Eniga samt tilføjelse af batchflow opsætning Deloitte Korrekturlæsning mv SLA-sign-off Gennemgang af ekspertgruppe Ekspertgruppe Årlig gennemgang og tilføjelse af tidligere kassefunktionsopgaver og fjernelse af batchflowopsætning. Diverse korrektur, samt nyt layout. Godk. af styregruppen 10/ Kreditor 16

18

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere... 2

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Tilskudsadministration

Tilskudsadministration Af Camilla Mørk Rösler 1.marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Tilskudsadministration INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere... 3

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Lønadministration

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Lønadministration Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Lønadministration INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer BILAG XX 08-11-2010 Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye Økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er ved

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Kapitel 7. Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør

Kapitel 7. Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør Dato: 14. maj 2007 GHA/DRHS Kapitel 7 Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør - forløb med gamle betalingsmodeller Forkortelser: AA: Anden aktør JC: Jobcenter PJC: Pilotjobcenter DR: Driftsregion

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte CPR-nr. Fornavn Efternavn (10 cifre uden bindestreg) (maks. 30 karakterer) (maks. 30 karakterer) Privatadresse Postnr By Mobilnummer E-mail TEC mobil TEC

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst?

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? 15.04.16 TIE/CPS/ØSY Hvorfor er der ikke låst for editering af kreditorer og udbetalinger? Af og til bliver vi mødt med spørgsmålet om, hvorfor det er muligt

Læs mere

Disponent Godkend faktura

Disponent Godkend faktura Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS. Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 27.05.15 ØS/ØSY/SKH/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) AU-kreditorer (8000C, ASB/DPU, DJF) oprettes excl. Moms. Dette får indflydelse på håndteringen af indkomne fakturaer. Der skal fremover

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

God praksis for rettidig betaling af kreditkortfakturaer fra Danske Bank

God praksis for rettidig betaling af kreditkortfakturaer fra Danske Bank God praksis for rettidig betaling af kreditkortfakturaer fra Danske Bank Juni 2011 Introduktion Efter overgang til Danske Bank som leverandør af kreditkort: MasterCard Corporate Card har Økonomistyrelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholder firmanavn Bogholder adresse Bogholder postnr/by xx@bogholder.dk Tlf. xx xx xx xx CVR. xx xx xx xx i det følgende

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. halvår 2012 og forventet afregning 2012.

Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. halvår 2012 og forventet afregning 2012. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. og forventet. Forvaltning Bevilling/aktivitet Ydelse BIF Aktivitet

Læs mere

Udfyldelse af fakturablanket

Udfyldelse af fakturablanket Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Fakturafordeler Udvidet uddannelse

Fakturafordeler Udvidet uddannelse IndFak Dagsorden Fakturafordeler Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Husk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger!

Husk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger! Indstillinger Brugere: Under brugere fanen findes alle indstillinger på en bruger. Ligeledes er det også her man opretter en ny bruger ved hjælp af Opret ny bruger. Husk at sikre du har valgt det rigtige

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering September 2014 Indhold Indhold... 1 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak. 1. ens arbejdsopgaver Som disponent består din primære arbejdsopgave i at godkende fakturaer inden de sendes videre til betaling i Navision. 2. Fakturagodkendelse Fakturaen vil blive sendt til dig fra

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato:

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato: Side 1 af 9 Navision Stat 7.0.01 ØSY/TIE Dato: 06.07.16 Kvikguide til Håndtering af Direct Debit Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af hvordan Direct Debit på elektroniske dokumenter

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

Nova Projekt WorkFlow. 2 Level godkendelse m/u beløbsmaksimum

Nova Projekt WorkFlow. 2 Level godkendelse m/u beløbsmaksimum Nova Projekt WorkFlow 2 Level godkendelse m/u beløbsmaksimum Scenarie 1: Beløbsmaks overskredet Beløbsmax bruges ikke for Level 2 godkender! 20.000 10.000 Scenarie 2: Beløbsmaks IKKE overskredet 5.000

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning.

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning. Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning. Denne vejledning er lavet for at samle relevante oplysninger, som er vigtige for at medarbejdere på Aalborg Universitet kan levere retvisende

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Rekvirent med prokura kvik-guide

Rekvirent med prokura kvik-guide Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden

Læs mere

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering!

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet

Læs mere

Bilag: Ny udvikling på bilag

Bilag: Ny udvikling på bilag Bilag: Ny udvikling på bilag Indhold Kommentar / Historik sektionen... 3 Nye visningsmuligheder... 3 Bilagsindbakke og FBL1N og ZMIR6... 4 Nye regler for forfaldssymbolerne... 4 Udgiftsbilag... 5 Justering

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

AURUS - Kontrollant. Sikrer, at konteringen er korrekt samt udfylder manglende kontering

AURUS - Kontrollant. Sikrer, at konteringen er korrekt samt udfylder manglende kontering Kontrollanten modtager medarbejderens afregning/forskud til kontrol. Kontrollanten åbner det pågældende afregningsdokument til kontrol. Kontrollanten udfører følgende kontrol af afregningen/forskud: Sikrer,

Læs mere

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS. Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 10.03.17 ØS/ØSY/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Retningslinjer for bogfłringsprocessen

RANDERS KOMMUNE. Retningslinjer for bogfłringsprocessen RANDERS KOMMUNE Principper for łkonomistyring Retningslinjer for bogfłringsprocessen Randers Kommunes arbejdsprocesser skal tilrettel gges effektivt og understłttes af IT hvor dette er hensigtsm ssigt.

Læs mere

Beskrivelse af velkomstside:

Beskrivelse af velkomstside: Beskrivelse af velkomstside: Fra velkomstsiden kan du Oprette nye afregningsdokumenter Rette og gensende eventuelle afviste dokumenter Arbejde videre med dokumenter, der endnu ikke er afsluttet (dvs. ikke

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Bemærk! Det er ministerområdernes ansvar at registreringen foretages korrekt, herunder at det sker på de korrekte konti..

Bemærk! Det er ministerområdernes ansvar at registreringen foretages korrekt, herunder at det sker på de korrekte konti.. FAQ INDKØB 15. april 2009 KUN/MAI/CDN Regelsættet: 1. Hvornår skal der angives en indkøbskategori? Indkøbskategorien skal benyttes på alle driftsrelaterede udgifter. Det vil oftest være udgifter, som bogføres

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

KMD Opus Vejledning Randers Kommune.

KMD Opus Vejledning Randers Kommune. KMD Opus Vejledning Randers Kommune. Midlertidige arbejdsgange vedrørende bilagsflow i overgangsfasen Formål: Det er besluttet, at bilagsbehandlingen i regnskab 2008 skal færdiggøres i Webbetaling, mens

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering August 2015 Indhold Indhold... 1 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen.

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen. Garanti og garantiopfølgning Ved at anvende DSM s garantifunktion er det muligt at lave et bilag til kunden, der viser hvad reparationen har kostet og hvor stor en andel af reparationen kunden evt. skal

Læs mere

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Indkøbs workshop Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Novemberr 2015 MÅLGRUPPE Medarbejdere i jeres Institution som har kendskab til indkøbsaftaler, indkøbsprocesser og kontering, som i praksis skal

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REJSER I RUS

VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REJSER I RUS VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REJSER I RUS 1. KOM PÅ REJSE-/UDLÆGSSYSTEMET (RUS). Gå ind på Administrative Edb-systemer og vælg Rejseafregningssystem i Produktion. 2. FÅ ET PASSWORD. Indtast din AAU e-mail

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Bilag 7 Forretningsnødplaner

Bilag 7 Forretningsnødplaner Bilag 7 Forretningsnødplaner 6. juli 2015 ØSY/LHR/SAR Version 1.3 Dette bilag beskriver forretningsnødplaner for de mest kritiske opgaver i følgende systemer: Statens Lønsystem/Statens Pensionssystem/HR-Løn

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering 1242 Bilagsregistrering B 00384882 Kopiering af rentejournal giver fejl Da kopiering af Rentejournaler (1242 F15 kopiering af journal) ikke vil give mulighed for ny renteberegning på samme dato, og da

Læs mere

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Rettigheder og Roller i IndFak

Rettigheder og Roller i IndFak Rettigheder og Roller i IndFak September 2015 ØSY Generelt om rettigheder i IndFak En brugers rettigheder i IndFak kan inddeles i to typer af rettigheder 1. Adgangsrettigheder fx retten til at tilgå en

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere