AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde"

Transkript

1 Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Inger Schoonderbeek Hansen, Jakob Steensig, Julie Lindhardt Høimark (stud.rep. Medier og Journalistik), Signe Nygaard Pedersen (stud.rep. Musikvidenskab og Dramaturgi), Mathias Risom Kristensen (stud.rep. Æstetik og Kultur, Kunsthistorie og Museologi), Lill Darling Laursen Alber (stud.rep. Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur), Søren Sandager Sørensen (stud.rep. Semiotik og Lingvistik), Lars Kiel Bertelsen, Sven Halse (suppleant, TyskRomansk), Thomas Rosendal (suppleant, DRAMUS), Birgitte Stougaard, Kristine Ørnsholt (VEST) Fraværende: Med afbud: Pia Rasmussen, Ditte Catharina Lindved (stud.rep. Nordisk sprog og Oplevelsesøkonomi), Sissel Pihl Machholm (stud.rep. Tysk og Romanske Sprog), Leonardo Cecchini. Uden afbud: Astrid Harboe Odgaard (stud.rep. Engelsk), Caroline Holst Lundqvist (Observatør, Informationsvidenskab og Digital design), Jakob Isak Nielsen, 1. Godkendelse af referat og dagsorden (Beslutningspunkt) 2. Indkomne sager (Beslutningspunkt) eksamensforsøg i Specialet (Beslutningspunkt) 2.2 Ansøgning om alternativ prøveform til Retorik og nye medier på Retorik 2.3 Orientering fra Forretningsudvalg (Meddelelsespunkt) 3. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder (Drøftelsespunkt) 4. Tilvalg (Drøftelsespunkt) 5. Notat fra Uddannelsessamarbejde-task forcen (Drøftelsespunkt) 6. Tjek af kommunikationspraksis mellem Studienævnet og Uddannelsesnævnet (Drøftelsespunkt) 7. Blackboard og studenterinddragelse og -samarbejde (Drøftelsespunkt) 8. Godkendelse af HUM- og Profilfag E2016 (Beslutningspunkt) 9. Valg af ny VIP-repræsentant til Forretningsudvalget (Beslutningspunkt) Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Kasper Lie Dato: 16. december 2015 Ref: KL Side 1/14 Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C Tlf.: Fax:

2 10. Meddelelser (Meddelelsespunkt) 10.1 Meddelelser til og fra Studieleder 10.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og -næstformand Opgørelse over Bachelorenes videre forløb på AU Notet om IT-hjælpemidler Dimittenders Karrierevej 10.3 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene Lektiologi og RSE (ved Jakob Steensig) 10.4 Meddelelser til og fra VEST Side 2/ Evt. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (Beslutningspunkt) Dagsorden godkendes med følgende ændringer: Lars Kiel Bertelsen, vikarierende studieleder, gæster Nævnet efter dagsordensgodkendelsen. Punkt 9 flyttes til Punkt 4 Punkt om Blackboard udgår på grund af at den inviterede gæst ikke deltager i mødet. Formanden henstiller til at punktet om Blackboard behandles på ledelsesmødet. Nævnet opregner en række problemer med Blackboard, herunder at systemet ikke er et konferencesystem som FirstClass. Birte Aagesen inviteres til januarmødet. Lars Kiel Bertelsen, vikarierende studieleder, giver en beskrivelse af de forestående opgaver: Uvist hvor længe Lars er i positionen. Han overtager Kens opgaver, først som aflastende og måske på sigt som konstituerende studieleder. Lars har i de seneste år været frikøbt til uddannelsesudviklende opgaver fra Dekanatet. Udfordringer i 2015/16 ifølge Lars Kiel Bertelsen: Dimensionering Fremdrift Frafald Beskæftigelse To indsatsområder i 2016 ifølge Lars Kiel Bertelsen: Den nye studiestruktur vedr. BA-strukturen. Der skal træffes beslutninger tidligt i det nye år Fortsat arbejde med ressourceeffektiviseringer Interne processer ifølge Lars Kiel Bertelsen: Opmærksomhed på sammenbinding af de forskellige niveauer i organisationen.

3 Bruge SN som et bindeled mellem det Fakultetsstrategiske niveau og afdelingsniveauet. Fokus på studenterinddragelsen på alle niveauer. Side 3/14 Godkendelse af referater: Referat, SN-møde, godkendes. Referat, SN-møde, godkendes. Nævnet henstiller til at Nævnet udpeger vigtige punkter til Studieleders nyhedsbrev. 2. Indkomne sager (Sagsbehandlingspunkt) eksamensforsøg i Specialet Studienævnet træffer afgørelse i en sag vedr. 4. eksamensforsøg i Specialet på kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi Sagen er behandlet på Forretningsudvalgets møde og videresendt til Studienævnet med følgende indstilling: Det indstilles, at ansøgningen ikke imødekommes, idet travlhed med erhvervsarbejde ikke betragtes som et usædvanligt forhold, der kan begrunde en dispensation. Sagen overgår til afgørelse i SN. Nævnets fremfører en række begrundelser for og imod at tilslutte sig Forretningsudvalgets indstilling. Dele af Nævnet ønsker at Afdelingslederne oplyses om studerende der står overfor at bruger 2. og 3. eksamensforsøg i forbindelse med specialet. Dette ønske deles ikke af hele Nævnet. Formanden afslutter diskussionen og sagen overgår til afstemning. Stemmeberettigede: 13 Ønsker Nævnet at tilslutte sig Forretningsudvalgets indstilling? Ja: 5 Nej: 4 Nævnet tilslutter sig Forretningsudvalgets indstilling. Nævnet imødekommer ikke den studerendes ansøgning om et i Specialet på kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi, Nævnet begrunder afslaget med, at der ikke foreligger usædvanlige forhold i forbindelse med de afviklede eksamensforsøg der kan begrunde tildelingen af 4. eksamensforsøg i Specialet på kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi 2011.

4 2.2 Ansøgning om alternativ prøveform til Retorik og nye medier på Retorik Underviser Tina Thode Hougaard ansøger Nævnet om at kunne tilbyde en alternativ eksamensform til disciplinen Retorik og nye medier, Kandidatuddannelsen i Retorik 2014 gældende for eksamenstermin S2016. Side 4/14 Studienævnet godkender følgende alternativ prøveform til disciplinen Retorik og nye medier, Kandidatuddannelsen i Retorik 2014 gældende for eksamenstermin S2016: Fri hjemmeopgave Censurform: ekstern censur Bedømmelsesform: 7-trinsskala Bemærkninger: Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen består prøven i en fri skriftlig opgave af siders omfang. Emne og problemformulering godkendes af faglæreren på baggrund af en af den studerende udarbejdet synopsis. Eksaminationstid: 1 uge(r) Tilladte hjælpemidler: Alle Studienævnet understreger at det påhvilet underviseren at indsamle underskrevne tilkendegivelser fra de studerende som ønsker den alternative eksamensform. Studerende der ikke ønsker den alternative eksamensform eller ikke tilkendegiver at de ønsker den alternative prøveform vil afvikle eksamen i overensstemmelse med eksamensbeskrivelsen i studieordningen. 2.3 Orientering fra Forretningsudvalg Nævnet orienteres kort om Forretningsudvalgets indstillinger vedr. konkrete sager, herunder orientering om Prodekanen og Uddannelsesudvalgets Valg binder-politik. Nævnet henstiller til at Valg Binder-politikken, i forbindelse med forårets genforhandling af politikken i Uddannelsesudvalget, skal tilpasses således man fremover bliver i stand til at skifte fra valgfag/profilfag til Projektorienteret forløb. Dette skal drøftes på et kommende møde. Nævnet ønsker at være proaktiv. 3. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder (Drøftelsespunkt) Uddannelsesnævnene opfordres til at komme med forslag til studienævnsmødedagsordnerne således emnerne kan diskuteres på fremtidige studienævnsmøder. På nuværende tidspunkt er der følgende emner på listen forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder (i vilkårlig rækkefølge): Uddannelsesudvikling, herunder hvordan Nævnet bliver bedre til at tage ejerskab for nye uddannelser Fortsat fokus på studiemiljø og stress (Sæt ind i januar 2016)

5 Hvad er god censur? Nævnet bør tage en diskussion af hvad der er god censur (Inviter en repræsentant for censorkorpset) (Januarmødetmødet) Internationaliseringsarrangementer på alle fagligheder (Indstilling fra Temadagen ) (Januarmødet) Forslag om drøftelse af konceptet bag bachelorprojektet. Kan man tænke i andre typer af udprøvninger for bachelorprojektet (eksamensformer, der er indtænkt i undervisningen eller lignende). (Pia Rasmussen, ) Lektiologi er blevet administrativt afviklet. Prodekanen inviteres til at forklare Nævnet om processen da uddannelsen er ejet af Nævnet. (Jakob Steensig) ECTS-byrde på Tilvalg. Nævnet ønsker at dette fokus også medtages i de igangværende Tilvalgsdrøftelser. Kommunikation mellem Praktiksteder og AU: Praktikstederne skal fremsende deres opslag meget tidligere. Skal dette udbredes fra centralt hold. Gruppeeksaminer, hvordan vurderes det individuelle bidrag i en gruppeeksamen? UJS siger at man kun må vurdere på de individuelle bidrag. Hvis der skal stilles et krav til sammenhængskraft i en gruppeopgave skal det indskrives i kvalifikationsbeskrivelse. (Jakob Isak Nielsen) Diskussion af omfang og tanker af og tanker med resumé og abstract. Om resumé/abstract på studieportalen: (foreslået på studieordningsrevisionsmødet d. 9. december) Side 5/14 Afventer oplæg fra Uddannelsesudvalget: Etårige specialer: Nævnet ønsker en diskussion af mulighederne for etårige specialer. Drøftelsen koordineres med Uddannelsesudvalget og Institutledelsens arbejde med samme. Evaluering Nye forslag: Forkortelse af specialeperioden. Speciale, eksamensformer og brugen af eksamensformer på de enkelte fagligheder. BA-projektet, eksamensformer og brugen af eksamensformer på de enkelte fagligheder. Valg binder-politikken. 4. Tilvalg (Drøftelsespunkt) Indstilling: Rapporten Anbefalinger til fakultetsledelsen om BA-tilvalg behandles igen på januarmødet med henblik på at udfærdige et endeligt høringssvar. Det endelige høringssvar fremsendes til Dekanat og formanden for arbejdsgruppen efter januasmødet. Nævnet drøfter og kommenterer rapport fra Arbejdsgruppen vedr. BA-tilvalg Anbefalinger til fakultetsledelsen om BA-tilvalg.

6 Formanden introducerer: Da høringssvaret skal indsendes efter januarmødet er der tale om en indledende drøftelse. Rapporten Anbefalinger til fakultetsledelsen om BA-tilvalg kan derfor behandles i Uddannelsesnævnene og faglighederne forud for studienævnsmødet i januar. Side 6/14 Nævnets indledende drøftelse består af en systematisk kommentering af rapportens enkelte afsnit: s. 1: Der tales om et bagvedliggende bilag, bla. Det gode tilvalg. Der henstilles til at der oprettes en tilvalgsmappe på fællesdrevet der indeholder Det gode tilvalg samt talmateriale. Hvad ligger der i Dekanatets principielle beslutning? Konsensus (s. 2): Bullet nr. 1: Hvordan kan man skabe en stærk profilering når det skæres fra 45 til 30 ECTS? Bullet nr. 3: De gymnasierettede tilvalg er rettet mod og udvikles imod Gymnasieskolen. Man bør forholde sig til det arbejde der blev lavet i forbindelse med udviklingen af den nuværende struktur. Intentionen er god ved at gøre Gymnasierettede tilvalget mere Gymnasierettet, men det er kontraproduktiv i forhold til den ressourceeffektivisering der er i gang. Der er samlæsning mellem BA-tilvalg og BA-uddannelse. Ønsket om at løse den nuværende 5. semesterproblematik. Alle dem der vælger gymnasierettet tilvalg vil fortsat have problemet. Der kommer en monolitisk uddannelsesopfattelse (tilvalget knyttet tættere til grundfagligheden, ved at grundfagligheden skal sættes stærkere i spil i forhold tilvalget) - det er noget andet end det som efterspørges hos aftagerne. De studerende vil gerne blive i den monolitiske faglighed - vil hellere have en række valgfag på semester. Sidefagsarbejdsgruppen og Tilvalgsgruppen skal arbejde sammen. Især omkring 5 semester. Strukturtilpasning af BA-tilvalgene (30-model ECTS) (s. 3-4): Udlandsforberedende kursus. Hvad er det faglige gods i det kursus? Der er gode intentioner i 5. semester, men det kan give de problemer der har været i forhold til profileringssemesteret på kandidatuddannelserne. Det kan virke som om man er ved at ligge profilfag ned på BA-niveau. Hvad gør andre Universiteter i forhold til tilvalg, hvad gør andre fakulteter på AU? På KU har man eksperimentet med profilering på BA en, men de er gået fra det igen. De studerende har ikke kunne træffe disse afgørende valg tidligt i deres uddannelse. Hvad med at flytte HUM-faget til 5. semester?

7 Der er mange hensyn suget op i dette papir - og det er svært at forstå. Hvilke problem skal løses med ændringen? Hvilke andre muligheder har været i spil i processen? Overbelastning på 5. semester og et ønske om at komme til udlandet på tilvalget er de to problemer. Overbelastningen skal løses her og nu ved at alle overholder ECTS-belastningen og internationaliseringen kan løses ved at gøre ITTUmodellen mere gældende. 5. semestersproblematikken handler om arbejdsbyrde - ECTS-reglerne skal overholdes. Tilvalg på 5. semester og BA-projekt + andet på 6. semester. Så kan man bedre integrere det man har med fra tilvalget i sit BA-projekt. De 15 ECTS ved siden af BA-projektet kan bruges til at profilere sig i forhold til omverden, men det skal ske på 6. semester. Det vil bla. kræve standardiserede BAprojektseksamensformer. Det virker som om der skal laves nogle helt nye tilvalg - men rapporten indeholder ikke en klar formulering om at det er tilfældet. Det er en påstand at de eksisterende tilvalg ikke er åbne for tværfaglige møder. Det kræver et stort arbejde at få BA-studerende i praktik - den faglige koordinator har en stor opgave i forhold til de enkelte studerende. Hvis der skal være praktik på både BA og KA skal der være en progression mellem de to praktikophold. VEST meddeler at der formenligt være den samme vejledningsopgave. Kan man ikke forlange at der er en faglig sammenhæng mellem 5. semester og udlandsopholdet i 6. semester. Burde man ikke indtænke de efterspurgte elementer i tilvalgene, eks. elementer der er rettet mod omverdenen. Side 7/14 Internationalisering: Ønsket om udlandsekskursioner - det bliver svært på de sprogfag hvor der er langt til de lande hvor sprogets tales. BA-tilvalg og didaktik: Det virker som om der slet ikke er fokus på didaktik i det eksisterende - det er ikke korrekt. Hvis der er behov for en udvikling af didaktikken bør det være uafhængigt af en strukturændring. Nævnet henstiller til at Tina Bering Keidings følgeforskning vedr. Profilfag indsættes i tilvalgsmappen. BA-tilvalg og kvalitetssikring: BA-tilvalg er allerede forankret i Uddannelsesnævnene og Studienævnet. Konsekvenser: Tilvalg til LICS uddannelser giver adgang til LICS kandidatuddannelser. 30 ECTS LICS-tilvalgsfaglighed vil være for lidt til at blive optaget på LICS-KA erne. Med

8 30 ECTS vil man ikke kunne bruge tilvalget som springbræt til kandidatuddannelserne. Side 8/14 HUM-fag: HUM-fagsdiskussionen er kun relevant for tilvalgsdiskussionen hvis det flyttes til 5. semester. Reduktion af nuværende vifte af BA-tilvalg: Nævnet vil gerne inddrages af en ledelsesmæssig drøftelse af nedlæggelse af tilvalg. Det handler om ressourceeffektivisering - der er tilvalg der er dyre at drive. Studienævnet skal ind over de faglige vurderinger om hvilke tilvalg der skal eksisterer. Der sker en stor faglig integrering i de eksisterende tilvalg. Hvorfor skal alle gentænke alting når de problemer der evt. kan findes kan identificeres via tal og derefter rettes? Særlige hensyn: Den nationale proces hører ikke til i denne sammenhæng. Muligheden for at tage tilvalg på andre Fakulteter og Universiteter efter en ændring af tilvalgsstrukturen. Hvor store problemerne egentligt - er der behov for så store ændringer? 5. Notat fra Uddannelsessamarbejde-task forcen (Drøftelsespunkt) Nævnet drøfter og kommentere revideret udgave af Notat fra Uddannelsessamarbejde-task forcen. Nævnets medlemmer er inviteret til Uddannelsesseminar d december hvor Uddannelsessamarbejdet skal drøftes videre. Nævnets drøftelse: Formanden for task forcen, Thomas Rosendal indleder med at pointere at præmisserne i de medsendte regnestykker er fiktive. Modellerne bag regnestykkerne skal bruges konkret når faglighederne kommer med ønsker. Faglighedernes konkrete situationer og ønsker vil så kunne indsættes i regnestykkerne. Han understreger ligeledes at det er et inspirationspapir - ikke et beslutningsdokument. Den videre proces tager udgangspunkt i faglighedernes ønsker som de følger af de tanker der arbejdes med på Uddannelsesseminaret d december. Nævnet påpeger at papirets sigte er meget interne, uddannelsessamarbejde på IKK - man glemmer de kombinationer som de studerende og omverden efterspørger, eksempelvis kombinationer af fag på tværs af institutterne og fakulteterne. Men Nævnets medlemmer har ligeledes øje for at uddannelsessamarbejderne skal løse et internt problem på IKK, at udgifterne skal reduceres, og at hovedsigtet derfor må være på interne samarbejder.

9 Man skal passe på at man ikke ødelægger kernefagligheden. Man skal værne om dem. De studerende deltager i Uddannelsesseminaret som individer der bringer studenterperspektivet med ind i drøftelserne. Den reelle demokratisk drøftelse kommer efterfølgende når konkrete ideer til uddannelsessamarbejder skal drøftes i Uddannelsesnævnene. Side 9/14 6. Tjek af kommunikationspraksis mellem Studienævnet og Uddannelsesnævnet (Drøftelsespunkt) Indstilling: Nævnet skaber overblik over kommunikationspraksis mellem Studienævn og Uddannelsesnævn. Nævnet drøfter kommunikationen og forholdet mellem Studienævn og Uddannelsesnævn med udgangspunkt i studienævnsrepræsentanternes erfaringer med deltagelse i hhv. Studie- og Uddannelsesnævn. Uddannelsesnævn Medier og Journalistik Informationsvidenskab og Digital design Musikvidenskab og Dramaturgi Æstetik og Kultur og Kunsthistorie Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur Engelsk Tysk og Romanske Sprog Tager udgangspunkt i det lokale med tager punkter op fra Nævnet. Uddannelsesnævnsmøderne ligger lige før Studienævnsmøderne, men på møderne er der også plads til egne punkter. Der udvælges enkelte punkter fra Nævnets dagsorden, men der fokuseres på det lokale. Men det er svært at få de studerende engageret i Uddannelsesnævn. Den todelte ledelse, adskillelsen mellem VIP-repræsentant og afdelingsleder, virker godt. Det er kulturen der skaber den velfungerende struktur. Uddannelsesnævnet får ikke alle bilag fra Nævnet, men dagsordenen drøftes selv om møderne er fortrinsvis lokalt forankret. Der udvælges hvad der er centralt at få behandlet fra Studienævnet. Det er svært at få engageret de studerende. Udgangspunktet er at Uddannelsesnævnene tager udgangspunkt i lokale problemer. Der udvælges en pakke af emner fra Nævnets dagsordner. Men der tages udgangspunkt i det lokale.

10 Nordisk sprog og Oplevelsesøkonomi Uddannelsesnævnsmøderne ligger før medarbejdermødet og derfor kan der kun være få elementer fra Nævnet. Derfor er det meget bagudrettet. Men der tages udgangspunkt i det lokale. Side 10/14 Semiotik og Lingvistik Tager udgangspunkt i det lokale, men der er et fast punkt fra Studienævnet. Nævnet ser med tilfredshed på at Uddannelsesudvalgene er ved at blive mere lokalt forankret. 7. Godkendelse af HUM- og Profilfag E2016 (Beslutningspunkt) Indstilling: Nævnet godkender de foreslåede HUM-fag fra IKK. Profilfag og -valgfag fra IKK godkendes i overensstemmelse med godkendelsesprocedure for profilfag og -valgfag. Studienævnet godkender udbud af HUM- og Profilfag for E2016. Oversigterne over HUM og profilvalgfag indeholder også HUM- og Profilfag fra IKS således Nævnet kan få overblik over det samlede udbud. Nævnets godkendelse gælder kun udbud fra IKK. I forbindelse med godkendelse af Profilvalgfag bedes Nævnet godkende i overensstemmelse med gældende godkendelsesprocedure for profilvalgfag (Jf. Studienævnsmøde ): 1. Studieleder indkalder titler + kort indholdsbeskrivelse på kommende profilfag med udgangspunkt i generelle fordringer til profilfag specificeret af Studienævnet 2. Studienævnet laver en foreløbig godkendelse af profilfagene på baggrund af titler og indholdsbeskrivelse 3. På baggrund af Nævnets foreløbige godkendelser og med udgangspunkt i Nævnets specificerede fordringer til profilfag indkalder administrationen kursuskatalogtekster fra underviserne. 4. Underviser og administration er i dialog om de indsendte kursuskatalogtekstforslag. I dialogen sikres en foreløbig kvalitetssikring mht. Nævnets fordringer til profilfag, ECTS/tidsforbrug, m.m. (diskuteres på et kommende møde). 5. Nævnet gennemfører den endelige kvalitetssikring og godkendelse af profilfagene. Godkendelsen sker gennem en spejlingsproces hvor de enkelte fagligheder får til opgave at læse udvalgte profilfagsforslag og fremlægge deres kommentarer for Nævnet (jf. Studienævnets studieordningsændringsindstillingsprocedure) Nævnets drøftelse: Nævnet henstiller til Studielederne at de tager hensyn til bemandingssituationen. Fejl i bilag 7.3. Bilag 7.2 er gældende og det er dette der godkendes.

11 Følgende kommentar fra Afdelingsleder Mads Rosendahl Thomsen er efterfølgende ( ) fremsendt til Nævnet. Den medtages i referatet da Nævnets drøftelse blev afviklet meget hurtigt: Side 11/14 Der var jo ikke meget debat om profilfag i dag, men jeg burde havde fremført en indvending: de to fag Børn og Unge tekster og medier-niveau har begge været udbudt i år (med succes) og er væsentlige for Center for Børnelitteratur. Vi har fået en nyansat lektor, Stine Liv Johansen, som vil kunne varetage profilfaget med vægt på medier, mens Nina Christensen ville kunne varetage hum-faget det med henblik på litteratur, hvormed de vil være tydeligt differentieret. Under hensyntagen til Center for Børnelitteraturs historik på stedet (overflytning og mulighed for at etablere et nyt fagmiljø) håber jeg, at der kunne tages hensyn til dette, og at vi kan genudbyde de to fag. Jeg ved at det er sent i processen, men håber, at I vil se velvilligt på det. Kommentaren er fremsendt til vikarierende Studieleder Lars Kiel Bertelsen. Lars Kiel Bertelsen har efterfølgende godkendt udbud af Børn og unges tekster og medier. 8. Valg af ny VIP-repræsentant til Forretningsudvalget (Beslutningspunkt) Indstilling: Nævnet udpeger Morten Breinbjerg som deltager i F2016 (fra februar). Leonardo Cecchini udpeges til suppleant. Nævnet vælger ny repræsentant samt suppleant til Forretningsudvalget. Nævnet formand er stående medlem af Forretningsudvalget og studenterrepræsentanterne koordineres af Næstformanden. 9. Meddelelser (Meddelelsespunkt) 9.1 Meddelelser til og fra Studieleder Ingen meddelelser. 9.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og -næstformand Opgørelse over Bachelorenes videre forløb på AU Hermed fremsendes opdateret opgørelse over bachelorers videre forløb på AU (inkl. professionsbachelorer). Opgørelsen indeholder: 1. en oversigt over andel bachelorer og professionsbachelorer, der fortsætter på en kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet (sammenligning )

12 2. en oversigt over hvilke kandidatuddannelser, de indskrives på, fordelt på bachelor- og professionsbacheloruddannelser ved Aarhus Universitet. Side 12/ Notet om IT-hjælpemidler Grundet ny leverandør af IT-hjælpemidler til studerende med dysleksi har SPS (SocialPædagogisk Støtte) udformet nedenstående notat for at informere Studienævnene om, at studerende med dysleksi fremover kan benytte andre end de hidtil kendte softwarehjælpemidler. Det vurderes ikke at dette har betydning for Studienævnet praksis vedr. tildeling af dispensationer, men Nævnet er hermed orienteret om ændringen Dimittenders Karrierevej Nedenstående undersøgelse giver en systematisk viden om Arts-dimittendernes kompetencer og karriereveje. Undersøgelsen giver både input til fakultetsledelsen og Arts øvrige råd og nævns videre arbejde med at målrette indhold og fokus i Arts uddannelserne, men kan også indgå i den offentlige debat om Arts-dimittenders bidrag til udviklingen af samfund og erhvervsliv. Hovedtemaer i rapporten: Beskæftigelsessituation, herunder bl.a. branche, løn og geografisk placering. Baseret på registerdata Nuværende job og karriereveje baseret på registerdata Vejen fra studie til job, herunder jobfunktioner, hvilke faktorer er vigtige for dimittenderne, og hvad ansættes de på baggrund af Arts dimittenders unikke kompetencer og værdi Dimittender og aftageres vurdering af udviklingspotentialer i Arts uddannelserne Rapportens hovedresultater: Ledighedsperioden for AU Arts kandidater er faldet væsentligt de sidste ti år ned til 14 uger i dag og ligger på niveau med øvrige humanistiske fakulteter. Unikke kompetencer og værdiskabelse: AU Arts dimittender taler et tværfagligt sprog og binder organisationen sammen Har en helhedsorienteret tilgang Behersker flere teorier og metoder på en gang Har indsigt i målgruppe- og individperspektivet Evner at påtage sig opgaver udenfor eget fagfelt og løser dem effektivt og med stor kvalitet De har en effektiv og struktureret tilgang til opgaver og videns indsamling Evner at undersøge komplekse områder og identificere relevante temaer De er stærke til skriftlig formidling og tænker tværmedialt Besidder en kreativ sprogbeherskelse Kan formidle præcist og koncist

13 Udviklingspotentialer for uddannelserne Mundtlig formidling og præsentationsteknik Projektledelse Link til praksis og italesættelse af kompetencer Ca. 30% af 2012 dimittenderne fra AU Arts er beskæftiget i den private sektor Andelen af selvstændige stiger med antal år siden dimension. 3% er selvstændige i det år de er dimitteret, mens 9% er 9 år efter dimension. Interessen for fagområdet samt praktiske faktorer har størst indflydelse for dimittendernes valg af job. Ingen dimittender nævner løn som en faktor Hvad lægges der vægt på ved ansættelse af Arts-dimittend Kombinationen af fagkundskaber fra uddannelsen og praktisk erfaring spiller en væsentlig rolle for ansættelsen af dimittender Erfaring fra studiejob eller praktik fremhæves som værende udslagsgivende for aftagere, når de rekruttere Kun få aftagere påpeger gode karaktere fra studiet som noget de specifikt er på udkig efter Dimittendernes egne ønske til kompetenceudvikling, de tre mest nævnte: Økonomistyring Ledelse Formidling Side 13/ Meddelelser fra Uddannelsesnævnene Lektiologi og RSE (ved Jakob Steensig) Jakob Steensig beskriver problemet som følger i en mail d : Vi har en tilvalgsuddannelse i lektiologi. Den hører under LICS (Lingvistik, Lektiologi, Kognitiv Semiotik, Kognitionsvidenskab), som hører under studienævnet for IKK. Tilvalgsuddannelsen blev gennemført i studieårene og Underviserne er ansatte på RSE, som kombinerer deres praktiske faglige viden med akademisk, solid viden. Det er dem der har fået området op at stå i Danmark, så det giver mening. I år var der ikke nok studerende, men uddannelsen er slået op til næste studieår. Johnny Laursens forslag om at hyre D-VIP er udefra er urealistisk, for det er på RSE at kompetencen findes. Så løsning skal være at RSE-folk stadig kan gøre dette. 9.4 Meddelelser til og fra VEST

14 Specialeworkshops begynder nu. AU Library tilbydes ikke kurser på engelsk, men VEST tilbyder engelsksprogede kurser. Tillvalgsdagen ligger i 18. februar. U-days i slutningen af februar. Forsinkelsessamtaler (1300 er inviteret) Side 14/ Evt. -

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 26.08.2015, kl. 9.00-15.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Leonardo Cecchini, Ane Hejlskov Larsen, Jody W. Pennington,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23.11.2016, kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Thomas Rosendal Nielsen, Ane Hejlskov Larsen, Tore

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 09.12.20125 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Leonardo Cecchini, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23.09.2015 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 14.01.2015 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl Thomsen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 18.02.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Pia Rasmussen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Leonardo Cecchini, Inger

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 15.04.2015 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington,

Læs mere

Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur

Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur 2012 - Kasper Lie, 29.06.2016, revideret 02.09.2016, 04.10.2016, 24.11.2016 Resumé i BA-projekter, specialer og masterprojekter,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Ordinært møde den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Ordinært møde den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund Ordinært møde 2014-2 den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund REFERAT Til stede: Claus Møller Jørgensen, Kirstine Nielsen, Mette Svart Kristiansen, Petter Bugge, Ole Høiris,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 18.12.2013 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 Studienævnsmøde, Institut for Æstetik og Kommunikation REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 17.06.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Ane Hejlskov Larsen, Jody W. Pennington, Leonardo

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 24.02.2016, kl 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T 6. APRIL 2016 Forum Studienævnsmøde kl. 13.00-16.00 Mødedato: Onsdag den

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder)

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder) Møde den: 13. november 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Nina

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 18.06.2014 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 12.06.2013, kl. (8.00) 9.00 12.00 Turing 014, Bygning 5341, Åbogade 34, 8200 Aarhus N Studienævnsmøde på IÆK, juni 2013 REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Sven

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 31.08.2016 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Tore Rye Andersen, Jody W. Pennington, Leonardo

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 27.04.2016, kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

OPSAMLING PÅ STUDIELEDERS BESØGSRUNDE I IKK S FAGMILJØER

OPSAMLING PÅ STUDIELEDERS BESØGSRUNDE I IKK S FAGMILJØER OPSAMLING PÅ STUDIELEDERS BESØGSRUNDE I IKK S FAGMILJØER EFTERÅRET 2015 Jeg overtog denne opgave for 5 dage siden... så jeg samler op på samtaler, jeg ikke har deltaget i. Derfor: Hjælp mig, hvis jeg overser

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 22. maj 2012 M Ø D E R E F E R A T 22. MAJ 2012 Forum Studienævnet Engerom

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bilag 1. Mødetype: Studienævnsmøde Teologi. Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed:

Bilag 1. Mødetype: Studienævnsmøde Teologi. Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed: Mødetype: Studienævnsmøde Teologi Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed: 14.15 16.00 Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Jakob Engberg,

Læs mere

Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn

Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 16. februar 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder og formand)

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 7. september 2017, kl Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum

Dagsorden. Møde den: 7. september 2017, kl Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS Møde den: 7. september 2017, kl 9.15-12.00 Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum Dagsorden Deltagere: Medlemmer

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Der var udsendt skriftligt materiale om afholdelse af Valg ved AU. Valgliste skal være indsendt senest d. 6. nov. kl

Der var udsendt skriftligt materiale om afholdelse af Valg ved AU. Valgliste skal være indsendt senest d. 6. nov. kl Ordinært studienævnsmøde 2015-9 den 7. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund Lokale 4206-125 Referat Til stede: Lene Kühle, Karen Gram-Skjoldager, Thomas Schwarz

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Referat af møde i Studienævnet for Journalistik torsdag den 15. maj 2008

Referat af møde i Studienævnet for Journalistik torsdag den 15. maj 2008 Studienævn for Journalistik 9. juni 2008 J.nr. 033/578 -/nie Referat af møde i Studienævnet for Journalistik torsdag den 15. maj 2008 I mødet deltog: Peter Bro, Signe Damgaard, Troels Mylenberg, Kristian

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Møde den: 28. maj 2015, kl. 12.00-14.00 Lokale 345, Dalgas Avenue Møde i studienævnet for Idræt Referat Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær Deltagere studerende:

Læs mere

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul)

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Institut for Statskundskab og Samfundsfag, Aarhus Universitet 11. december 2016 Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Til stede:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES SCHOOL OF Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Tid: Mandag den 16. marts 2015 kl. 11 Sted: Bygn. 1483, lokale 516 Fagstudienævnet

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 15. AUGUST 2013 Forum

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008 Referat af møde i STUDIENÆVN FOR JURA 2. september 2008 Studienævn for Jura den 28. august 2008 Tilstede: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Per Nilsén, Kent Raun Moritzen, Regitze

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Fra fakultetet deltog dekan Flemming G. Andersen, fakultetssekretær Jakob Ejersbo, fuldmægtig Tomas Bech Madsen og fuldmægtig Lisbeth Petersen.

Fra fakultetet deltog dekan Flemming G. Andersen, fakultetssekretær Jakob Ejersbo, fuldmægtig Tomas Bech Madsen og fuldmægtig Lisbeth Petersen. SYDDANSK UNIVERSITET Det humanistiske Fakultet 24. september 2004 FGA/tbm/lip Referater af studieledermøderne den 14. september 2004 Referat af møde tirsdag den 14. september 2004 kl. 10 med studielederne

Læs mere

Studienævnet for It og Sundhed. Forum. Møde afholdt Mandag d. 8. februar , Odontologisk mødelokale. Sted. Christine Gulstad.

Studienævnet for It og Sundhed. Forum. Møde afholdt Mandag d. 8. februar , Odontologisk mødelokale. Sted. Christine Gulstad. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 9. FEBRUAR 2016 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Afbud: Dorte Kousholt, Camilla Pallesen (Århus), Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Mathias Thorborg

Afbud: Dorte Kousholt, Camilla Pallesen (Århus), Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Mathias Thorborg Møde den: 8. juni 2017 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Poul Nissen, Kristine Kousholt, Isabel Joy Axtmann Hansen, Pernille Sommerfeldt Pedersen, Jonas Westergaard, Jakob

Læs mere

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl Møde den: Mandag d. 11-11-2013 i studienævnet for idræt kl. 14.00-16.00 REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Ask Vest Christiansen, Kristian Olesen. Fra Administrationen: Merethe Haugaard, Drude Katrine

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

Tilstede: Erling Jensen, Henrik Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing og Ditte Hartvig

Tilstede: Erling Jensen, Henrik Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing og Ditte Hartvig Referat fra studienævnsmødet den 27. maj 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing og Ditte Hartvig Afbud: John Kuada, Rasmus Lindgaard Christensen, Christine

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

31. marts 2014 Ref.: crc J.nr.: 03/14. Til stede:

31. marts 2014 Ref.: crc J.nr.: 03/14. Til stede: I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

Nyt punkt: Indstillinger fra Forretningsudvalget, hvor deres indstillinger godkendes. Møderne holdes fast onsdag kl oo.

Nyt punkt: Indstillinger fra Forretningsudvalget, hvor deres indstillinger godkendes. Møderne holdes fast onsdag kl oo. Møde den: 13.09.2012 Byg. 1481, lok. 366 Studienævnsmøde IÆK REFERAT Til stede: Unni From, Claus Bossen, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Sven E. Halse, Inger

Læs mere

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal Møde den: 9. december 2015, kl. 11.30 13.30 Bygning 1611, lokale 121B Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab REFERAT Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg,

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Referat af 9. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 7. december 2015 kl Sted: Juridisk Institut - bygning 1410, lokale 147

Referat af 9. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 7. december 2015 kl Sted: Juridisk Institut - bygning 1410, lokale 147 Referat af 9. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 7. december 2015 kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut - bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede: Professor Per Andersen (studieleder

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær Møde den: 30. august 2016, kl. 12.15 14.15 Lokale 445, Dalgas Avenue (OBS ANDET LOKALE end normalt) Møde i studienævnet for Idræt Dagsorden Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 27. februar 2017 kl. 9.15-12.00 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Jeanette Magne

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 23. NOVEMBER 2011 Forum: Studienævnet

Læs mere

studerendes forhold og rekruttering Kort oplæg ved Pia Rasmussen (DRAMUS) om deres initiativer ifm. udfordringer med rekruttering af 4+4:

studerendes forhold og rekruttering Kort oplæg ved Pia Rasmussen (DRAMUS) om deres initiativer ifm. udfordringer med rekruttering af 4+4: Studienævnsmøde den: 12.12.2012 kl. 09.00-11.30 Sted: Kasernen - Forskerhuset Deltagere: Unni From, André Wang Hansen, Pia Rasmussen, Jody W. Pennington, Sven E. Halse, Claus Bossen, Inger Schoonderbeek

Læs mere

Bilag: Oplæg vedr. studiemiljø på kandidatuddannelsen 14. Præsentation af proces for ny kandidatstudieordningen orienterings- og

Bilag: Oplæg vedr. studiemiljø på kandidatuddannelsen 14. Præsentation af proces for ny kandidatstudieordningen orienterings- og Medlemmerne af Fagstudienævnet for Psykologi Referat af møde nr. 1 i Fagstudienævnet for Psykologi Tid: Mandag den 6. februar 2017 kl. 9.15 Sted: Bygn. 1350, lokale 314 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 03. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 17.09.2014 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen,

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 18. april 2016 fra kl. 10:00-12:30. Sted:

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 18. april 2016 fra kl. 10:00-12:30. Sted: I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 18. APRIL 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde afholdt:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud).

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud). Møde den: 22. april, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere Møde den: 29. august 2016, kl. 9.00 11.00 Bygning 1611, lokale 121b Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Dagsorden Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand),

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 23. september 2015. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i

Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

Dimensionering på IKK uddannelsessamarbejde og ressourceeffektivisering

Dimensionering på IKK uddannelsessamarbejde og ressourceeffektivisering Århus 18.09.2015 Dimensionering på IKK uddannelsessamarbejde og ressourceeffektivisering Introduktion I slutningen af august og begyndelen af september 2015 blev en første version af dette oplæg til, hvordan

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat studienævnsmøde Onsdag, den 14. maj 2014 kl. 9.00 12.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale C1-2.1.024

Læs mere

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015 Referat af 4. møde i Det juridiske Fagstudienævn Tid: 13. maj 2015 kl 13.15-15.00 Sted: Bygning 1410, lokale 247 Til stede: Professor Per Andersen (studieleder og formand) Lektor Hanne Søndergaard Birkmose

Læs mere

Referat af Studienævnsmøde tirsdag, den 14. april 2009 kl. 12.00

Referat af Studienævnsmøde tirsdag, den 14. april 2009 kl. 12.00 Referat af Studienævnsmøde tirsdag, den 14. april 2009 kl. 12.00 Deltagere: Peder Madsen Mia Sefeld Johannes Harder Eva Bang Thomas Nyborg Susie S. Lindhardt Lerche Vibeke Toft Müller Lone Christensen

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ

MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ DAGSORDEN Dimensionering og fremdriftsreformen Status på de økonomiske effekter af reformerne Processer på fakultet og institut Instituteftersyn og uddannelseseftersyn Forskningstilsyn,

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Anders Daniel Møller, Charlotte Langer Søndergaard,

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil...

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: UCSJ, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Mødelokale: A2.16 Deltagere: Afbud:

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Dimensionering v/mk. 3. Bemanding i efteråret 2015 v/mk. 4. Information vedr. karakterbekendtgørelsen v/mk

Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Dimensionering v/mk. 3. Bemanding i efteråret 2015 v/mk. 4. Information vedr. karakterbekendtgørelsen v/mk I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Lene Myong, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Tanja Louise

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere