Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as"

Transkript

1 Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel Aktiebesiddelse Tiltrædelse af forretningsorden Bestyrelsens formand Bestyrelsens suppleanter Retningslinjer for bestyrelsens arbejde Indkaldelse til møder Ledelse af møderne Beslutningsdygtighed Afstemning Referat Bestyrelsens pligter m.h.t. virksomhedens ledelse Tegningsret Kontrol med bogføring og formueforvaltning Direktionens informationspligt Bestyrelsens forhold til direktion m.v Revisionens pligter Revisionsprotokollens førelse og fremlæggelse Bestyrelsens ret til at indhente supplerende oplysninger og dokumentation hos revisor Årsrapport Generalforsamlinger Forhold til omverdenen Orientering af arbejdstagerne om selskabets forhold Bestyrelsens tavshedspligt Inhabilitet Bestyrelsens kontrol Ændringer i forretningsorden Ikrafttrædelsen

3 1. Forretningsordenens hjemmel 1.1 Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Selskabslovens 56, stk Aktiebesiddelse Selskabets aktier ejes af Norddjurs Kommune, der er eneaktionær, hvorfor bestyrelsen eller direktionen ikke ejer aktier eller anparter i selskabet. 3. Tiltrædelse af forretningsorden 3.1 Samtlige bestyrelsesmedlemmer lover ved deres tiltrædelse på denne forretningsorden, at de i deres arbejde i bestyrelsen alene vil være motiveret af hensyn til selskabets tarv. 3.2 Når nye medlemmer indtræder i bestyrelsen, skal de tiltræde forretningsordenen. 4. Bestyrelsens formand Bestyrelsens formand og i hans fravær næstformanden skal påse, at alle formaliteter, der kræves i lovgivning og vedtægter overholdes. Formanden orienterer den øvrige bestyrelse om forhold af væsentlig betydning for selskabet, som formanden måtte være blevet bekendt med siden sidste bestyrelsesmøde. Formanden har pligt til at foranledige ændringsanmeldelser rettidigt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 5. Bestyrelsens suppleanter 5.1 Hvis et medlem af bestyrelsen som følge af sygdom eller andet i en periode på mere end 3 måneder ikke kan deltage i bestyrelsesmøder og i øvrigt varetage bestyrelsesarbejdet, indtræder den for det pågældende bestyrelsesmedlem valgte suppleant i bestyrelsen. 5.2 Suppleanten udtræder af bestyrelsen igen, når et bestyrelsesmedlem meddeler, at bestyrelsesarbejdet kan genoptages. 6. Retningslinjer for bestyrelsens arbejde 6.1 Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst fire gange om året, hvoraf et er regnskabsmøde til godkendelse af revisionsprotokollat samt årsrapport og tilhørende årsberetning. Årsrapport skal forelægges til godkendelse på generalforsamlingen. 6.2 Et medlem af bestyrelsen eller en direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes med angivelse af dagsordenspunkt. 3

4 7. Indkaldelse til møder 7.1 Formanden foranlediger indkaldelse til bestyrelsesmøder. 7.2 Indkaldelsen, der skal indeholde en dagsorden samt tid og sted, skal så vidt muligt udsendes inden weekenden i ugen før mødets afholdelse. 8. Ledelse af møderne 8.1 Formanden og i dennes fravær næstformanden leder møderne. 9. Beslutningsdygtighed 9.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. 10. Afstemning 10.1 De i bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal Stemmeret kan udøves ved en befuldmægtiget, der selv er medlem af bestyrelsen I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 11. Referat 11.1 Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøder, der udsendes pr. mail til endelig godkendelse. Er der ikke indsigelser mod referatet indenfor en uge fra udsendelse, betragtes referatet som godkendt og lægges på hjemmesiden Et bestyrelsesmedlem eller en registreret direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet Det skal af referatet for hvert møde fremgå: Hvilke medlemmer, der har deltaget. Dagsorden med eventuelle tilføjelser (dagsorden, sagsfremstilling og indstilling). Beslutning. 12. Bestyrelsens pligter m.h.t. virksomhedens ledelse 12.1 Bestyrelsen forestår sammen med den registrerede direktør ledelsen af selskabets anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed Bestyrelsen fører tilsyn med selskabets virksomhed og påser, at den ledes i overensstemmelse med selskabets vedtægter, bestyrelsens forretningsorden, 4

5 Selskabsloven og andre love, der måtte have betydning for selskabet og i øvrigt på forsvarlig måde Bestyrelsen foranlediger, at der udarbejdes drifts,- status- og likviditetsbudgetter, der forelægges på et bestyrelsesmøde til godkendelse (kvartalsrapporter) Bestyrelsen sikrer sig med passende mellemrum, at selskabet er korrekt forsikret Bestyrelsens vederlag udgør følgende: - Formand: 5 % af et beløb svarende til lønnen for borgmesteren i Norddjurs Kommune - Næstformand: 2,5 % af et beløb svarende til lønnen for borgmesteren i Norddjurs Kommune. - Øvrige medlemmer: 2 % af et beløb svarende til lønnen for borgmesteren i Norddjurs Kommune. Vederlag udbetales månedsvis bagud og bortfalder ved udgangen af den måned, hvor hvervet ophører. Hvis der indtræder suppleant i bestyrelsen for et bestyrelsesmedlem, modtager suppleanten et forholdsmæssigt vederlag for bestyrelsesarbejdet i forhold til den periode, hvori suppleanten varetager bestyrelseshvervet. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler og takster Bestyrelsen har pligt til at formulere en politik for kommunikation overfor selskabets interessenter, dvs. ejer, brugere og ansatte. 13. Tegningsret 13.1 Retten til ved retshandler at forpligte selskabet tilkommer jf. vedtægtens 9 bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, en registreret direktør sammen med næstformanden, en registreret direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden eller en samlet bestyrelse. 14. Kontrol med bogføring og formueforvaltning 14.1 Bestyrelsen skal påse, at bogføring og herunder formueforvaltning etc. sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og foregår på betryggende måde. Dette sker i samarbejde med selskabets revisor i tilknytning til det årlige revisionsprotokollat. 15. Direktionens informationspligt 15.1 Direktionen har pligt til at holde bestyrelsen underrettet om alle sager af væsentlig betydning for selskabets virksomhed. 5

6 16. Bestyrelsens forhold til direktion m.v Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren, idet der i øvrigt henvises til direktionsinstruksen Formand og næstformand kvalificerer i samarbejde med direktøren dagsordenen for bestyrelsens møder, der skal forelægges til behandling og/eller beslutning i bestyrelsen Selskabet har tegnet en bestyrelses ansvarsforsikring. 17. Revisionens pligter 17.1 Revisor skal revidere den af selskabet udarbejdede årsrapport i overensstemmelse med god revisorskik og herunder foretage en kritisk gennemgang af selskabets regnskabsmateriale. Revisor skal påse, at lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabets materielle og formelle indhold er iagttaget, herunder at regnskabet er opgjort under hensyntagen til tilstedeværende værdier, rettigheder og forpligtelser Bestyrelse og direktion har pligt til at give revisor alle dokumenter og oplysninger, som revisor anser, kan have betydning for bedømmelse af selskabets økonomiske stilling. 18. Revisionsprotokollens førelse og fremlæggelse 18.1 Revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, hvori revisor skal anføre, hvilke revisionsarbejder der er udført og hvilke mangler vedrørende selskabets bogholderi og regnskabsvæsen, der måtte være forefundet Revisionsprotokollen skal forelægges på det første bestyrelsesmøde efter foretagen revision og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer til bekræftelse af, at de er gjort bekendt med indholdet. 19. Bestyrelsens ret til at indhente supplerende oplysninger og dokumentation hos revisor 19.1 Bestyrelsen kan gennem bestyrelsens formand anmode revisor om at tilvejebringe supplerende oplysninger og dokumentation vedrørende regnskabsmæssige forhold Revisors kommunikation til bestyrelsen sker via revisionsprotokollen. 6

7 20. Årsrapport 20.1 Selskabet udarbejder årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler Direktionen forelægger på et bestyrelsesmøde udkast til årsrapport til godkendelse. Bestyrelsen skal påse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling og resultat Årsrapporten underskrives af bestyrelsen og direktionen. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller en direktør har indvendinger til årsrapporten og ønsker at gøre aktionær bekendt hermed, skal dette fremgå af påtegningen på årsrapporten og redegørelse herom gives i årsrapporten. 21. Generalforsamlinger 21.1 Formanden foranlediger at der indkaldes til generalforsamlinger. 22. Forhold til omverdenen 22.1 Formanden og direktionen varetager forholdet til omverdenen. 23. Orientering af arbejdstagerne om selskabets forhold 23.1 Orientering af arbejdstagerne om selskabets forhold sker udelukkende gennem den registrerede direktion. 24. Bestyrelsens tavshedspligt 24.1 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen Bestyrelsesformanden kan løbende informere Norddjurs Kommune, herunder Kommunalbestyrelsen, om alle væsentlige forhold vedrørende selskabet. 25. Inhabilitet 25.1 Et bestyrelsesmedlem eller en registreret direktør må ikke deltage i behandlingen eller afstemningen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og vedkommende selv eller om selskabets søgsmål mod vedkommende selv, eller om aftale mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis vedkommende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets. 7

8 26. Bestyrelsens kontrol 26.1 Ethvert bestyrelsesmedlem er forpligtet til af egen drift at give oplysning om sin eventuelle inhabilitet Opstår der tvivl om et bestyrelsesmedlems habilitet, er det pågældende medlem forpligtet til enten ikke at deltage i behandlingen og afstemningen af det pågældende forhold eller besvare alle de oplysninger, som bestyrelsen måtte kræve for at træffe afgørelse i spørgsmål om inhabiliteten. 27. Ændringer i forretningsorden 27.1 Ændringer i forretningsordenen kan foretages, såfremt 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. 28. Ikrafttrædelse 28.1 Denne forretningsorden er vedtaget på bestyrelsesmøde til øjeblikkelig ikrafttræden. Grenaa, den 17. juni Bestyrelsen i AquaDjurs as. 8

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S Side: 1 af 13 Forretningsorden for bestyrelsen for Danske Spil A/S (Vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. maj 2015) 1. Forretningsorden 1.1. Denne forretningsorden er oprettet på grundlag af selskabslovens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet AIS

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet AIS I Vedtægter for Finansiel Stabilitet AIS 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Finansiel Stabilitet AIS. 1.2. Selskabets binavn er Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 10. september 2010 Opdateret: maj 2014 J.nr.: 89-11759 SOF/HED/ADJ Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@poulschmith.dk www.poulschmith.dk VEDTÆGT

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRENAA LYSTBÅDEHAVNS FOND

VEDTÆGTER. for GRENAA LYSTBÅDEHAVNS FOND ~ 1 ~ 06.12.2010 VEDTÆGTER for GRENAA LYSTBÅDEHAVNS FOND NAVN Den selvejende institutions navn er "GRENAA LYSTBÅDEHAVNS FOND". 1. STIFTER Fondens stifter er Grenaa Kommune i henhold til byrådsvedtagelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere