Personalehåndbog 1. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog 1. august 2015"

Transkript

1 Personalehåndbog 1. august

2 Forord Denne personalehåndbog har til formål at hjælpe alle medarbejdere ved Sønderborg Statsskole til at få svar på mange af de spørgsmål, der kan forekomme i det daglige. Håndbogen er bygget op som et minileksikon. Emnerne er oplistet i alfabetisk orden og med en kort beskrivelse og/eller en henvisning til, hvor yderligere oplysninger og informationer kan findes. Har du evt. forslag til forbedringer af denne personalehåndbog er du meget velkommen til at fremsætte dem, således at de kan indgå i overvejelserne i forbindelse med udarbejdelse af næste udgave af håndbogen. Skolen håber, at håndbogen vil være dig til hjælp. 2

3 A Adresse-, navne- og tlf.ændring Ændring af privat adresse, navn og/eller telefonnummer skal skriftligt meddeles til kontoret. Alkohol Antal ansatte Arbejdsmiljø Arbejdsskader Indtagelse af alkohol i arbejdstiden er ikke tilladt, ligesom det heller ikke er tilladt at møde op i påvirket tilstand. Ved særlige lejligheder kan der gives dispensation af ledelsen. Der er ca. 115 ansatte på skolen. Arbejdsmiljørepræsentanten, ledende pedel og/eller rektor er kontaktperson med hensyn til det generelle dvs. det psykiske-, fysiske- og det sociale arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøgruppen har ansvaret for at gennemføre og via handleplaner at følge op på medarbejdertrivselsundersøgelser (MTU og arbejdspladsvurderinger (APV), der skal gennemføres minimum hvert 3. år. Arbejdsulykke. En arbejdsulykke skal altid indberettes til rektor/kontoret, som sørger for evt. anmeldelse af ulykken til Arbejdsskadestyrelsen. Indberetningen til kontoret skal indeholde en beskrivelse af hændelsesforløbet og vedlægges evt. lægeerklæring/skadestuerapport. Indberetningen skal sendes til rektor/kontoret snarest muligt og senest 9 dage efter ulykken. For yderligere oplysninger, se eller kontakt kontoret. Arbejdsbetinget lidelse. Mistanke om en arbejdsbetinget lidelse (erhvervssygdom) skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Det bedste er at få egen læge til at foretage anmeldelsen, men du kan også selv foretage anmeldelse direkte til Arbejdsskadestyrelsen. For yderligere oplysninger, se eller kontakt kontoret. Arbejdstid B Barns sygdom. Barselsorlov Arbejdstiden tilrettelægges efter bestemmelserne i relevant overenskomst/aftale med tilhørende vejledninger og lokalt fastsatte retningslinjer. Der kan efter anmodning i fornødent omfang ydes hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af sygt hjemmeboende barn under 18 år på barnets første og anden sygedag, når hensynet til barnet nødvendiggør det og forholdene på skolen tillader det. Se (Perst.nr ). Se endvidere under sygdom for anmeldelse af fravær Moderen har ret til graviditetsorlov fra 6 uger før forventet fødsel. Rektor/kontoret skal have besked om graviditet senest 3 måneder før forventet fødsel, dog gerne så tidligt som muligt af hensyn til skemaplanlægningen. Du vil kort tid efter du har oplyst om din graviditet modtage et orienteringsbrev som i korte træk beskriver de regler der er gældende. For yderligere oplysninger kontakt kontoret. 3

4 På moderniseringsstyrelsesns hjemmeside henvises til Finansministeriet og Centralorganisationernes aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage (modst.nr ) samt til barselsvejledningen, som ligeledes findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Se under publikationer: Barselsvejledning Bestyrelsen Borgerligt ombud C Chikane D Deltidsbeskæftigelse E Efteruddannelse Elevfravær Bestyrelsen varetager skolens interesser som uddannelsesinstitution og fastlægger retningslinjer for skolens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen består af 4 eksterne medlemmer og 4 interne medlemmer, hvoraf 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeges blandt skolens medarbejdere og 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeges af elevrådet. Bestyrelsen er valgt for en 4-årig periode, gældende fra 1. maj efter kommunalbestyrelsesvalget. Rektor er sekretær uden stemmeret. Offentlige hverv og Borgerligt ombud: Der ydes frihed i forbindelse med udøvelsen af borgerligt ombud. Hvis hvervet er lønnet ydes tjenestefrihed uden løn. Hvis hvervet er ulønnet, bl.a. domsmand, vidne, nævning eller tilforordnet ved kommune- eller folketingsvalg ydes tjenestefrihed med løn. Den nødvendige frihed skal dog så vidt muligt sikres ved omlægning af tjenesten. Se evt. Fmst. cirkl. 25/ hhv. bekg. nr. 536 af 25/ (ombudsbekendtgørelsen). Det forventes, at både ledere og medarbejdere ved Sønderborg Statsskole aktivt medvirker til at understøtte et arbejdsklima, der modvirker enhver form for chikane. Der vil normalt være mulighed for deltidsbeskæftigelse, hvis det er foreneligt med arbejdssituationen på skolen. Efteruddannelse er et væsentligt element i personaleudviklingen. Behovet herfor drøftes i forbindelse med skoleårets planlægning og i forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler. Kursusansøgninger afleveres på kontoret. Ansøgningsskemaer ligger i Lectio. Elevers fravær registreres i Lectio, både det fysiske fravær og manglende aflevering af skriftlige opgaver. En hensigtsmæssig brug af s skal tilstræbes, og derfor anbefales: - at der så vidt muligt kun sendes s til relevante modtagere - svar alle funktionen må kun bruges i relevante tilfælde - brug emnefeltet, så modtageren kan se i hvilken grad indholdet haster eller kan vente til senere - s med privat indhold sendes som udgangspunkt ikke til hele personalet 4

5 F Faggrupper Ferie Håndtering af s efter fratræden På fratrædelsesdatoen lukkes adgangen til skolens IT-netværk. Alle e- mails, der modtages efter fratrædelsesdatoen og 1 måned frem, returneres automatisk til afsenderen med besked om, at den ansatte er fratrådt sin stilling ved Sønderborg Statsskole. De modtagne s videresendes ikke. Efter 1 måned slettes den ansattes konto med indhold fra IT-netværket og fra mailløsningen. I hver faggruppe vælges en faggruppeformand til at varetage en række opgaver på faggruppens vegne, bl.a. indkalde til faggruppemøder, koordinere indkøb af fagets materialer, være ansvarlig for faggruppens budget, mv. Der optjenes 2,08 dages ferie for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår (kalenderåret er ligmed optjeningsåret). Ved uafbrudt beskæftigelse i hele optjeningsåret. optjenes således 25 dages ferie, svarende til 5 ugers ferie. Feriens afholdelse: Ferien skal holdes i året efter optjeningsåret. Det såkaldte ferieår går fra den 1. maj til 30. april det efterfølgende år. Lærerne afvikler normalt ferie i de sidste 4 uger i juli måned og den 1. uge i august måned. Det øvrige personale afvikler normalt 3 ugers ferie i skolens sommerferie og 2 uger i øvrige skolefrie perioder efter aftale med ledelsen. Løn under ferie: Fastansatte månedslønnede medarbejdere, der har optjent fuld ferieret under ansættelse ved skolen, får udbetalt sædvanlig løn under ferien. For ansatte, der ikke har optjent fuld ferieret i optjeningsåret under ansættelse ved skolen, vil der ske løntræk for den ikke optjente ferie. Særlig feriegodtgørelse: Fastansatte månedslønnede medarbejdere får et særligt ferietillæg, der i de fleste overenskomster er fastsat til 1,5 % af den løn, der er optjent i det foregående kalenderår. Den særlige feriegodtgørelse udbetales normalt sammen med lønnen for april måned som er til disposition den sidste hverdag i april. Overførsel af ferie: Indtil 5 feriedage kan efter aftale med ledelsen overføres til efterfølgende ferieår. Sygdom i forbindelse med ferie: Ved sygdom før planlagt ferie, har medarbejderen ikke pligt til at påbegynde ferien. Ved sygdom efter at ferien er påbegyndt er der mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. Sygdom under ferie skal anmeldes via skolens hovedmail: den 1. sygedag. Feriehindring: Ved feriehindring, eks.vis på grund af barsel eller sygdom, kan medarbejderen i visse tilfælde vælge enten at udskyde ferien eller få feriepengene udbetalt. Se også afsnit om særlige feriedage. 5

6 Fester Fleksjob Forsikring Fratrædelse Der afholdes indtil flere forskellige arrangementer i årets løb (bl.a. skolens fødselsdag, julefrokost og sommerfrokost). Ved en varig begrænsning af arbejdsevnen, er der under visse betingelser mulighed for at bevare ansættelsen i et fleksjob. For yderligere oplysninger, kontakt kontoret. Sønderborg Statsskole er omfattet af Statens selvforsikringsordning. Ordningen omfatter alle risici, som normalt dækkes ved forsikringstegning. Ydelse af erstatning sker efter dansk lovs almindelige regler. I praksis betyder det, at skolen kun yder erstatning, hvis skolen har udført en uforsvarlig handling, men ikke hvis der er tale om et hændeligt uheld. Se også Arbejdsskader, Rejseforsikringer og Tyveri. Fratrædelse skal meddeles skriftligt med minimum 1 måneds varsel til en måneds udgang, medmindre andet aftales med rektor. Udleverede nøgler, chips og lign. skal tilbageleveres ved fratrædelsen Hvis der er udleveret PC, skal denne tilbageleveres til skolens ITansvarlige ved fratrædelsen. Fædreorlov Førstehjælpskasse G Gavekasse Graviditet Gruppelivsordning Skal varsles senest 4 uger før orlovens forventede start (barnets forventede fødselstidspunkt), dog gerne tidligere af hensyn til skemaplanlægningen. Faderen har i forbindelse med barnets fødsel ret til orlov med løn i indtil 2 sammenhængende uger umiddelbart efter fødslen/barnets hjemkomst. Du vil kort tid efter du har oplyst om barnets forventede fødselstidspunkt modtage et orienteringsbrev som i korte træk beskriver de regler der er gældende. Se endvidere under barselsorlov. Findes på kontoret, pedelkontoret og i hallen. Gavekassens formål er at give en fællesgave fra alle ansatte ved følgende lejligheder: Runde fødselsdage (40, 50, 60 og 65 år), barsel, bryllup, jubilæer, længerevarende sygdom/hospitalsindlæggelse, fratrædelse, samt andet efter skøn. Medlemskabet er frivilligt og alle ansatte kan tilmelde sig ordningen. Kontingentets størrelse fastsættes af gavekassebestyrerne. Kontingentet udgør for tiden 10 kr. pr. måned og beløbet opkræves via lønnen. Se barselsorlov. De fleste medarbejdere ved skolen har en gruppelivsordning tilknyttet til ansættelsen. En gruppelivsordning er en forsikringsordning, der dækker den forsikrede med udbetaling af en forsikringssum i tilfælde af død eller kritisk sygdom. For yderligere information kontakt kontoret. 6

7 H Hjertestarter Hærværk I Information Inhabilitet J Jubilæer K Kantine Der er 3 hjertestartere fordelt på skolen: I hallen, i domhuset og ved kontoret. Kontakt pedelkontoret. Skolens hjemmeside, Lectio, ledelsen, rektor og det ugentlige Nyhedsbrev er de primære informationskilder for skolens ansatte. Den enkelte ansatte har selv et ansvar for at holde sig informeret om nyheder disse steder. Hvis en medarbejder, eks.vis som underviser eller som censor, vurderer, at vedkommende kan være eller betragtes som inhabil, eks.vis i bedømmelsen af en konkret elev, skal medarbejderen snarest underrette rektor, som afgør, hvorvidt der foreligger inhabilitet. Reglerne findes i Forvaltningsloven. For yderligere information om inhabilitet: Se personalestyrelsens vejledning om God adfærd i det offentlige eller kontakt kontoret. Ved 25, 40 og 50 års jubilæum ydes jubilæumsgratiale, svarende til de statsligt fastsatte beløb. Gratialet udbetales via lønsystemet. Jubilæer fejres én gang om året i begyndelsen af skoleåret. I skolens kantine kan der købes mad og drikkevarer til rimelige priser. Kantinens åbningstider er: Mandag-onsdag: kl Torsdag: kl Fredag: kl Åbningstiderne ændres i eksamens- og terminsprøveperioder. Kombinationsbeskæftigelse Kompetence- Udvikling Kørselsgodtgørelse Kombinationsansættelse kan ske efter gældende regler, hvis det er foreneligt med arbejdssituationen på skolen. Se Efteruddannelse Benyttes egen bil til godkendt tjenstlig kørsel, betales kilometerpenge efter statens regler. Rejseafregningsblanket samt dokumentation (udskrift fra KRAK) afleveres på kontoret. Rejseafregningsblanketter (Èn til almindelig tjenstlig kørsel og èn til censorrejser) ligger i Lectio. Afregning sker via lønsystemet. Evt. spørgsmål rettes til kontoret. 7

8 L Lectio Lægebesøg i arbejdstiden Lønpolitik Lønudbetaling M Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Morgensamling N NemKonto Nøgler O Omsorgsdage Lectio er skolens administrative system. Kalender, skema, lokalebooking, mm. findes her. Lektier lægges i Lectio så tidligt som muligt, senest dagen før kl. 16. Lektier til mandag skal lægges ind seneste fredag eftermiddag. Opgaveformuleringen til skriftlige opgaver lægges ind i Lectio minimum 8 dage før afleveringen. Kontakten mellem undervisere og elever skal primært ske via Lectio frem for webmail. Ved sygdom aflyser læreren så vidt muligt 1. modul aftenen før. Lectio skal tjekkes ofte! Fravær i forbindelse med undersøgelse og behandling hos f.eks. praktiserende læge, speciallæge, tandlæge m.fl. aftales med rektor. Andre lægebesøg mv., f.eks. rutinemæssig kontrol hos tandlægen eller andre konsultationer, som den ansatte kan planlægge, skal som udgangspunkt afvikles uden for arbejdstiden. Ligger på skolens hjemmeside. Sønderborg Statsskole indgår sammen med andre almene gymnasier i et servicefællesskab, som indebærer, at lønadministrationen varetages af Aabenraa Statsskole. Lønnen udbetales gennem Silkeborg Data. Lønnen udbetales månedsvis bagud. Månedsløn er normalt til disposition den sidste hverdag i måneden. Timeløn er normalt til disposition i midten af måneden, såfremt timesedler er kontoret i hænde 14 dage forinden. Ledelsen indkalder mindst en gang årligt til en samtale. Afholdes efter behov. Offentliggøres i Lectio. Løn og andre udbetalinger foretages til din NemKonto. Ved ansættelsen får nye medarbejdere mod kvittering udleveret nøgler og adgangskort (chip) til skolen. Nøgler og chip skal naturligvis leveres tilbage ved fratrædelse. Ansatte har ret til 2 omsorgsdage pr. barn pr. kalenderår til og med det år, barnet fylder 7 år. Tidspunkt for afvikling fastsættes ved aftale med ledelsen. Afvikling sker i overensstemmelse med den ansattes ønsker, i det omfang det er foreneligt med arbejdet. Den ansatte skal give varsel om afvikling så tidligt som muligt. 8

9 Afvikling af omsorgsdage er som udgangspunkt ikke foreneligt med arbejdet: - hvis dagene ønskes afviklet i eksamensperioden, - hvis mange ønsker at afvikle dagene samtidig (ex. på undervisningsdagene i julemåneden), - hvis flere end 2 dage ønskes afviklet inden for en kort periode. Omsorgsdage indgår i arbejdstidsopgørelsen med den gennemsnitlige daglige arbejdstid. Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb. Iøvrigt henvises til Finansministeriet og Centralorganisationernes aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage (modst.nr ) samt til den barselsvejledning, som findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Se under publikationer: Barselsvejledning Orlov Overførsel af ferie P Parkering Pensionsordning Plejeorlov Postfordeling Se under tjenestefrihed. Se under ferie og særlige feriedage. Biler kan i begrænset omfang parkeres på skolens parkeringsplads ved Ringridervej. Ellers henvises til Ringriderpladsen. Cykler kan parkeres i cykelstativerne ud for indgangen ved Ringridervej eller i cykelkælderen. De allerfleste medarbejdere er omfattet af en overenskomstmæssig pensionsordning. En overenskomstmæssig pensionsordning vil som hovedregel indebære, at der til en nærmere bestemt pensionskasse indbetales et eget bidrag på en vis procentdel af lønnen samt et arbejdsgiverbidrag på 2 x egetbidrag. Der henvises til gældende ansættelsesbrev, hvoraf oplysning om pensionskasse og pensionsprocent vil fremgå. Se cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager (findes på For vejledning om gældende regler, kontakt kontoret. Indgående post til undervisere lægges i dueslag uden for kontoret. Større forsendelser lægges uden for døren til kontoret. Ved rekommanderet post kontaktes den ansatte direkte eller via mail. Udgående post afleveres på kontoret inden kl Om fredagen inden kl Pædagogisk Råd Pædagogisk Råd omfatter undervisere og ledelse. Rådet er rådgivende for rektor i pædagogiske spørgsmål. Rådet afholder mindst 2 møder hvert år. 9

10 R Rejseforsikring Udlandsrejser Rejseforsikring er en del af statens selvforsikringsordning, hvor forsikringen administreres af Europæisk Rejseforsikring, som står for skadebehandlingen. På tjenesterejser skal denne forsikring benyttes. Forsikringskort udleveres på kontoret. Forsikringen dækker kun rejser med tjenstligt formål. Hvis en tjenesterejse forlænges af private årsager gælder ovenstående ikke og du bedes kontakte kontoret inden afrejse. Rejseforskud Rektor Rygning S Hvis en tjenesterejse vil medføre et forholdsvist stort udlæg, er det efter nærmere aftale med kontoret muligt at få udbetalt et a conto forskud. Rektor varetager skolens daglige ledelse indenfor de rammer, som bestyrelsen fastsætter. Øvrige ledere varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor. Der er rygeforbud på hele skolens område, jf. gældende lovgivning om røgfri miljøer. Rygeforbudet gælder også ved særlige lejligheder. Samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalget består af 6 medlemmer, inklusive 1 sikkkerhedsleder og 1 sikkerhedsrepræsentant. Rektor, der er født formand, udpeger øvrige ledelsesrepræsentanter (A-siden). Medarbejderrepræsentanternes øvrige pladser (B-siden) fordeles efter aftale mellem de forhandlingsberettigede organisationers tillidsrepræsentanter og/eller medlemmer. Næstformanden udpeges blandt B-side-medlemmerne. Samarbejdsudvalget skal medvirke til sikring af udviklingen af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på alle niveauer. Selvejende institution Seniorklub Seniorordning Skattekort Skema Sønderborg Statsskole er en selvejende institution under staten. Se skolens hjemmeside Ansatte, der fylder 62 år efter 1. august 2017, har ret til 6 seniordage pr. skoleår. Afvikling og administration følger de regler, der gælder for omsorgsdage. Seniorordningen ligger på skolens hjemmeside. For allerede ansatte henter lønsystemet skatteoplysninger direkte hos SKAT. Nyansatte skal skriftligt meddele kontoret om Hovedkort, Bikort eller Frikort ønskes lagt til grund for skatteberegningen. Skolen har 14-dages skema. Lektionslængden er 90 minutter. Skemaændringer kan ses i Lectio. 10

11 Skærmbriller Sygdom Særlige feriedage T Tavshedspligt Tjenestefrihed Hvis en ansat har behov for skærmbriller, vil der i særlige tilfælde og efter nærmere aftale med rektor kunne købes skærmbriller efter statsaftalen. Fravær på grund af sygdom skal meddeles telefonisk til kontoret den første fraværsdag inden arbejdstids begyndelse mellem kl Se endvidere under Lectio. De 5 særlige feriedage optjenes ligesom almindelige feriedage, men den ansatte har indflydelse på, om dagene skal afholdes, udbetales eller overføres til efterfølgende ferieår. Skolens praksis er, at ikkeafholdte dage udbetales sammen med maj lønnen til disposition sidste bankdag i maj måned, medmindre den ansatte har fremsat ønske om overførsel. Evt. spørgsmål kan rettes til kontoret. Alle ansatte har tavshedspligt med hensyn til forhold, de bliver bekendt med på skolen, hvis hemmeligholdelse efter Forvaltningslovens 27 er påkrævet eller bliver pålagt medarbejderne. Tavshedspligten ophører ikke ved fratræden. For yderligere oplysninger, se personalestyrelsens vejledning om God adfærd i det offentlige eller kontakt kontoret. Tjenestefrihed uden løn aftales i overensstemmelse med reglerne i overenskomsten og personalepolitikken samt de til enhver tid gældende bestemmelser om tjenestefrihed, bl.a. tjenestefrihed af familiemæssige årsager (Perst.nr ). Tjenestefrihed med løn kan ydes i ekstraordinære situationer - efter nærmere aftale med rektor. F.eks.i forbindelse med : - alvorlig sygdom, dødsfald og begravelse inden for den nærmeste familie, og - eget bryllup og sølvbryllup samt egen 50, 60 og 65 års fødselsdag, når dagen falder på en hverdag. Endvidere er der: - ret til én fridag med løn i forbindelse med eget jubilæum, og - under visse betingelser ret til tjenestefrihed med løn i forbindelse med barns hospitalsindlæggelse, pasning af alvorligt syge børn under 18 år, plejeorlov, mm, jf. de til enhver tid gældende bestemmelser om tjenestefrihed af familiemæssige årsager (pt. perst.nr ) og Tjenesterejser Tjenesterejser skal foretages efter de til enhver tid gældende rejseregler og takster i ind- og udland. Rejseafregninger skal afleveres på kontoret, vedlagt originalbilag for tog, fly, færge mv. Afregningen skal afleveres i underskreven stand af den rejsende. Cirkulære om aftale om tjenesterejser og cirkulære om satser for tjenesterejser kan ses på Se også interne retningslinjer i Lectio vedrørende censorrejser. Se også Rejseforsikring, Rejseforskud og Kørselsgodtgørelse. 11

12 Tyveri TV-overvågning Å Erstatning ydes ikke ved tyveri af personalets ejendele. Værdigenstande bør derfor opbevares aflåst. Der er opsat overvågningskameraer 10 steder på skolens område. Kameraerne er opsat over hovedindgangene, ved bagindgang/ kælderindgang fra Ringridervej, over indgangen ved GEO1, i cykelkælderen og ved cykelparkeringen v/ Peblingestien. Åbningstider På skoledage er hovedindgangene åbne mellem kl og Om fredagen dog kun indtil kl Uden for dette tidspunkt skal der benyttes adgangskode/-chip. Adgangskoden er til personligt brug og må ikke udlånes eller overdrages til andre. Ved brug af chip, tast adgangskode og afslut med #. Kontoret har åben alle skoledage fra kl til kl , dog fredag til kl Telefoner er åben fra kl

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOGEN. for ansatte i Boligselskabernes Hus

PERSONALEHÅNDBOGEN. for ansatte i Boligselskabernes Hus PERSONALEHÅNDBOGEN for ansatte i Boligselskabernes Hus 1 Velkommen! Kære medarbejder Velkommen til Boligselskabernes Hus. Dette er Boligselskabernes Hus personalehåndbog fra A - Å. I den kan du finde

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns Hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Anvendes ikke ved

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Shared Servicecenter Zealand Nr. 2. Økonomiteamet Juni 2012

Shared Servicecenter Zealand Nr. 2. Økonomiteamet Juni 2012 Vores første nyhedsbrev, der blev sendt ud i maj, er blevet godt modtaget. Det er vi glade for. Som jeg nævnte i det første nyhedsbrev er det vores tanke, at nyhedsbrevet skal udkomme ca. én gang i kvartalet.

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage Post Danmark A/S Personale December 2010 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Løn - og arbejdsvilkår

Løn - og arbejdsvilkår Løn - og arbejdsvilkår Jubilæumsregler ved 25, 40 og 50 års ansættelse Jubilæumsregler gældende fra 1. januar 2007 Hillerød Kommune markerer medarbejdernes 25, 40 og 50 års ansættelsesjubilæum efter nedenstående

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding 1 Indholdsfortegnelse Personalehåndbog Indledning... side 1 Tavshedspligt... side

Læs mere