Personalehåndbog 1. august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog 1. august 2015"

Transkript

1 Personalehåndbog 1. august

2 Forord Denne personalehåndbog har til formål at hjælpe alle medarbejdere ved Sønderborg Statsskole til at få svar på mange af de spørgsmål, der kan forekomme i det daglige. Håndbogen er bygget op som et minileksikon. Emnerne er oplistet i alfabetisk orden og med en kort beskrivelse og/eller en henvisning til, hvor yderligere oplysninger og informationer kan findes. Har du evt. forslag til forbedringer af denne personalehåndbog er du meget velkommen til at fremsætte dem, således at de kan indgå i overvejelserne i forbindelse med udarbejdelse af næste udgave af håndbogen. Skolen håber, at håndbogen vil være dig til hjælp. 2

3 A Adresse-, navne- og tlf.ændring Ændring af privat adresse, navn og/eller telefonnummer skal skriftligt meddeles til kontoret. Alkohol Antal ansatte Arbejdsmiljø Arbejdsskader Indtagelse af alkohol i arbejdstiden er ikke tilladt, ligesom det heller ikke er tilladt at møde op i påvirket tilstand. Ved særlige lejligheder kan der gives dispensation af ledelsen. Der er ca. 115 ansatte på skolen. Arbejdsmiljørepræsentanten, ledende pedel og/eller rektor er kontaktperson med hensyn til det generelle dvs. det psykiske-, fysiske- og det sociale arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøgruppen har ansvaret for at gennemføre og via handleplaner at følge op på medarbejdertrivselsundersøgelser (MTU og arbejdspladsvurderinger (APV), der skal gennemføres minimum hvert 3. år. Arbejdsulykke. En arbejdsulykke skal altid indberettes til rektor/kontoret, som sørger for evt. anmeldelse af ulykken til Arbejdsskadestyrelsen. Indberetningen til kontoret skal indeholde en beskrivelse af hændelsesforløbet og vedlægges evt. lægeerklæring/skadestuerapport. Indberetningen skal sendes til rektor/kontoret snarest muligt og senest 9 dage efter ulykken. For yderligere oplysninger, se eller kontakt kontoret. Arbejdsbetinget lidelse. Mistanke om en arbejdsbetinget lidelse (erhvervssygdom) skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Det bedste er at få egen læge til at foretage anmeldelsen, men du kan også selv foretage anmeldelse direkte til Arbejdsskadestyrelsen. For yderligere oplysninger, se eller kontakt kontoret. Arbejdstid B Barns sygdom. Barselsorlov Arbejdstiden tilrettelægges efter bestemmelserne i relevant overenskomst/aftale med tilhørende vejledninger og lokalt fastsatte retningslinjer. Der kan efter anmodning i fornødent omfang ydes hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af sygt hjemmeboende barn under 18 år på barnets første og anden sygedag, når hensynet til barnet nødvendiggør det og forholdene på skolen tillader det. Se (Perst.nr ). Se endvidere under sygdom for anmeldelse af fravær Moderen har ret til graviditetsorlov fra 6 uger før forventet fødsel. Rektor/kontoret skal have besked om graviditet senest 3 måneder før forventet fødsel, dog gerne så tidligt som muligt af hensyn til skemaplanlægningen. Du vil kort tid efter du har oplyst om din graviditet modtage et orienteringsbrev som i korte træk beskriver de regler der er gældende. For yderligere oplysninger kontakt kontoret. 3

4 På moderniseringsstyrelsesns hjemmeside henvises til Finansministeriet og Centralorganisationernes aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage (modst.nr ) samt til barselsvejledningen, som ligeledes findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Se under publikationer: Barselsvejledning Bestyrelsen Borgerligt ombud C Chikane D Deltidsbeskæftigelse E Efteruddannelse Elevfravær Bestyrelsen varetager skolens interesser som uddannelsesinstitution og fastlægger retningslinjer for skolens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen består af 4 eksterne medlemmer og 4 interne medlemmer, hvoraf 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeges blandt skolens medarbejdere og 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeges af elevrådet. Bestyrelsen er valgt for en 4-årig periode, gældende fra 1. maj efter kommunalbestyrelsesvalget. Rektor er sekretær uden stemmeret. Offentlige hverv og Borgerligt ombud: Der ydes frihed i forbindelse med udøvelsen af borgerligt ombud. Hvis hvervet er lønnet ydes tjenestefrihed uden løn. Hvis hvervet er ulønnet, bl.a. domsmand, vidne, nævning eller tilforordnet ved kommune- eller folketingsvalg ydes tjenestefrihed med løn. Den nødvendige frihed skal dog så vidt muligt sikres ved omlægning af tjenesten. Se evt. Fmst. cirkl. 25/ hhv. bekg. nr. 536 af 25/ (ombudsbekendtgørelsen). Det forventes, at både ledere og medarbejdere ved Sønderborg Statsskole aktivt medvirker til at understøtte et arbejdsklima, der modvirker enhver form for chikane. Der vil normalt være mulighed for deltidsbeskæftigelse, hvis det er foreneligt med arbejdssituationen på skolen. Efteruddannelse er et væsentligt element i personaleudviklingen. Behovet herfor drøftes i forbindelse med skoleårets planlægning og i forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler. Kursusansøgninger afleveres på kontoret. Ansøgningsskemaer ligger i Lectio. Elevers fravær registreres i Lectio, både det fysiske fravær og manglende aflevering af skriftlige opgaver. En hensigtsmæssig brug af s skal tilstræbes, og derfor anbefales: - at der så vidt muligt kun sendes s til relevante modtagere - svar alle funktionen må kun bruges i relevante tilfælde - brug emnefeltet, så modtageren kan se i hvilken grad indholdet haster eller kan vente til senere - s med privat indhold sendes som udgangspunkt ikke til hele personalet 4

5 F Faggrupper Ferie Håndtering af s efter fratræden På fratrædelsesdatoen lukkes adgangen til skolens IT-netværk. Alle e- mails, der modtages efter fratrædelsesdatoen og 1 måned frem, returneres automatisk til afsenderen med besked om, at den ansatte er fratrådt sin stilling ved Sønderborg Statsskole. De modtagne s videresendes ikke. Efter 1 måned slettes den ansattes konto med indhold fra IT-netværket og fra mailløsningen. I hver faggruppe vælges en faggruppeformand til at varetage en række opgaver på faggruppens vegne, bl.a. indkalde til faggruppemøder, koordinere indkøb af fagets materialer, være ansvarlig for faggruppens budget, mv. Der optjenes 2,08 dages ferie for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår (kalenderåret er ligmed optjeningsåret). Ved uafbrudt beskæftigelse i hele optjeningsåret. optjenes således 25 dages ferie, svarende til 5 ugers ferie. Feriens afholdelse: Ferien skal holdes i året efter optjeningsåret. Det såkaldte ferieår går fra den 1. maj til 30. april det efterfølgende år. Lærerne afvikler normalt ferie i de sidste 4 uger i juli måned og den 1. uge i august måned. Det øvrige personale afvikler normalt 3 ugers ferie i skolens sommerferie og 2 uger i øvrige skolefrie perioder efter aftale med ledelsen. Løn under ferie: Fastansatte månedslønnede medarbejdere, der har optjent fuld ferieret under ansættelse ved skolen, får udbetalt sædvanlig løn under ferien. For ansatte, der ikke har optjent fuld ferieret i optjeningsåret under ansættelse ved skolen, vil der ske løntræk for den ikke optjente ferie. Særlig feriegodtgørelse: Fastansatte månedslønnede medarbejdere får et særligt ferietillæg, der i de fleste overenskomster er fastsat til 1,5 % af den løn, der er optjent i det foregående kalenderår. Den særlige feriegodtgørelse udbetales normalt sammen med lønnen for april måned som er til disposition den sidste hverdag i april. Overførsel af ferie: Indtil 5 feriedage kan efter aftale med ledelsen overføres til efterfølgende ferieår. Sygdom i forbindelse med ferie: Ved sygdom før planlagt ferie, har medarbejderen ikke pligt til at påbegynde ferien. Ved sygdom efter at ferien er påbegyndt er der mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. Sygdom under ferie skal anmeldes via skolens hovedmail: den 1. sygedag. Feriehindring: Ved feriehindring, eks.vis på grund af barsel eller sygdom, kan medarbejderen i visse tilfælde vælge enten at udskyde ferien eller få feriepengene udbetalt. Se også afsnit om særlige feriedage. 5

6 Fester Fleksjob Forsikring Fratrædelse Der afholdes indtil flere forskellige arrangementer i årets løb (bl.a. skolens fødselsdag, julefrokost og sommerfrokost). Ved en varig begrænsning af arbejdsevnen, er der under visse betingelser mulighed for at bevare ansættelsen i et fleksjob. For yderligere oplysninger, kontakt kontoret. Sønderborg Statsskole er omfattet af Statens selvforsikringsordning. Ordningen omfatter alle risici, som normalt dækkes ved forsikringstegning. Ydelse af erstatning sker efter dansk lovs almindelige regler. I praksis betyder det, at skolen kun yder erstatning, hvis skolen har udført en uforsvarlig handling, men ikke hvis der er tale om et hændeligt uheld. Se også Arbejdsskader, Rejseforsikringer og Tyveri. Fratrædelse skal meddeles skriftligt med minimum 1 måneds varsel til en måneds udgang, medmindre andet aftales med rektor. Udleverede nøgler, chips og lign. skal tilbageleveres ved fratrædelsen Hvis der er udleveret PC, skal denne tilbageleveres til skolens ITansvarlige ved fratrædelsen. Fædreorlov Førstehjælpskasse G Gavekasse Graviditet Gruppelivsordning Skal varsles senest 4 uger før orlovens forventede start (barnets forventede fødselstidspunkt), dog gerne tidligere af hensyn til skemaplanlægningen. Faderen har i forbindelse med barnets fødsel ret til orlov med løn i indtil 2 sammenhængende uger umiddelbart efter fødslen/barnets hjemkomst. Du vil kort tid efter du har oplyst om barnets forventede fødselstidspunkt modtage et orienteringsbrev som i korte træk beskriver de regler der er gældende. Se endvidere under barselsorlov. Findes på kontoret, pedelkontoret og i hallen. Gavekassens formål er at give en fællesgave fra alle ansatte ved følgende lejligheder: Runde fødselsdage (40, 50, 60 og 65 år), barsel, bryllup, jubilæer, længerevarende sygdom/hospitalsindlæggelse, fratrædelse, samt andet efter skøn. Medlemskabet er frivilligt og alle ansatte kan tilmelde sig ordningen. Kontingentets størrelse fastsættes af gavekassebestyrerne. Kontingentet udgør for tiden 10 kr. pr. måned og beløbet opkræves via lønnen. Se barselsorlov. De fleste medarbejdere ved skolen har en gruppelivsordning tilknyttet til ansættelsen. En gruppelivsordning er en forsikringsordning, der dækker den forsikrede med udbetaling af en forsikringssum i tilfælde af død eller kritisk sygdom. For yderligere information kontakt kontoret. 6

7 H Hjertestarter Hærværk I Information Inhabilitet J Jubilæer K Kantine Der er 3 hjertestartere fordelt på skolen: I hallen, i domhuset og ved kontoret. Kontakt pedelkontoret. Skolens hjemmeside, Lectio, ledelsen, rektor og det ugentlige Nyhedsbrev er de primære informationskilder for skolens ansatte. Den enkelte ansatte har selv et ansvar for at holde sig informeret om nyheder disse steder. Hvis en medarbejder, eks.vis som underviser eller som censor, vurderer, at vedkommende kan være eller betragtes som inhabil, eks.vis i bedømmelsen af en konkret elev, skal medarbejderen snarest underrette rektor, som afgør, hvorvidt der foreligger inhabilitet. Reglerne findes i Forvaltningsloven. For yderligere information om inhabilitet: Se personalestyrelsens vejledning om God adfærd i det offentlige eller kontakt kontoret. Ved 25, 40 og 50 års jubilæum ydes jubilæumsgratiale, svarende til de statsligt fastsatte beløb. Gratialet udbetales via lønsystemet. Jubilæer fejres én gang om året i begyndelsen af skoleåret. I skolens kantine kan der købes mad og drikkevarer til rimelige priser. Kantinens åbningstider er: Mandag-onsdag: kl Torsdag: kl Fredag: kl Åbningstiderne ændres i eksamens- og terminsprøveperioder. Kombinationsbeskæftigelse Kompetence- Udvikling Kørselsgodtgørelse Kombinationsansættelse kan ske efter gældende regler, hvis det er foreneligt med arbejdssituationen på skolen. Se Efteruddannelse Benyttes egen bil til godkendt tjenstlig kørsel, betales kilometerpenge efter statens regler. Rejseafregningsblanket samt dokumentation (udskrift fra KRAK) afleveres på kontoret. Rejseafregningsblanketter (Èn til almindelig tjenstlig kørsel og èn til censorrejser) ligger i Lectio. Afregning sker via lønsystemet. Evt. spørgsmål rettes til kontoret. 7

8 L Lectio Lægebesøg i arbejdstiden Lønpolitik Lønudbetaling M Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Morgensamling N NemKonto Nøgler O Omsorgsdage Lectio er skolens administrative system. Kalender, skema, lokalebooking, mm. findes her. Lektier lægges i Lectio så tidligt som muligt, senest dagen før kl. 16. Lektier til mandag skal lægges ind seneste fredag eftermiddag. Opgaveformuleringen til skriftlige opgaver lægges ind i Lectio minimum 8 dage før afleveringen. Kontakten mellem undervisere og elever skal primært ske via Lectio frem for webmail. Ved sygdom aflyser læreren så vidt muligt 1. modul aftenen før. Lectio skal tjekkes ofte! Fravær i forbindelse med undersøgelse og behandling hos f.eks. praktiserende læge, speciallæge, tandlæge m.fl. aftales med rektor. Andre lægebesøg mv., f.eks. rutinemæssig kontrol hos tandlægen eller andre konsultationer, som den ansatte kan planlægge, skal som udgangspunkt afvikles uden for arbejdstiden. Ligger på skolens hjemmeside. Sønderborg Statsskole indgår sammen med andre almene gymnasier i et servicefællesskab, som indebærer, at lønadministrationen varetages af Aabenraa Statsskole. Lønnen udbetales gennem Silkeborg Data. Lønnen udbetales månedsvis bagud. Månedsløn er normalt til disposition den sidste hverdag i måneden. Timeløn er normalt til disposition i midten af måneden, såfremt timesedler er kontoret i hænde 14 dage forinden. Ledelsen indkalder mindst en gang årligt til en samtale. Afholdes efter behov. Offentliggøres i Lectio. Løn og andre udbetalinger foretages til din NemKonto. Ved ansættelsen får nye medarbejdere mod kvittering udleveret nøgler og adgangskort (chip) til skolen. Nøgler og chip skal naturligvis leveres tilbage ved fratrædelse. Ansatte har ret til 2 omsorgsdage pr. barn pr. kalenderår til og med det år, barnet fylder 7 år. Tidspunkt for afvikling fastsættes ved aftale med ledelsen. Afvikling sker i overensstemmelse med den ansattes ønsker, i det omfang det er foreneligt med arbejdet. Den ansatte skal give varsel om afvikling så tidligt som muligt. 8

9 Afvikling af omsorgsdage er som udgangspunkt ikke foreneligt med arbejdet: - hvis dagene ønskes afviklet i eksamensperioden, - hvis mange ønsker at afvikle dagene samtidig (ex. på undervisningsdagene i julemåneden), - hvis flere end 2 dage ønskes afviklet inden for en kort periode. Omsorgsdage indgår i arbejdstidsopgørelsen med den gennemsnitlige daglige arbejdstid. Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb. Iøvrigt henvises til Finansministeriet og Centralorganisationernes aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage (modst.nr ) samt til den barselsvejledning, som findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Se under publikationer: Barselsvejledning Orlov Overførsel af ferie P Parkering Pensionsordning Plejeorlov Postfordeling Se under tjenestefrihed. Se under ferie og særlige feriedage. Biler kan i begrænset omfang parkeres på skolens parkeringsplads ved Ringridervej. Ellers henvises til Ringriderpladsen. Cykler kan parkeres i cykelstativerne ud for indgangen ved Ringridervej eller i cykelkælderen. De allerfleste medarbejdere er omfattet af en overenskomstmæssig pensionsordning. En overenskomstmæssig pensionsordning vil som hovedregel indebære, at der til en nærmere bestemt pensionskasse indbetales et eget bidrag på en vis procentdel af lønnen samt et arbejdsgiverbidrag på 2 x egetbidrag. Der henvises til gældende ansættelsesbrev, hvoraf oplysning om pensionskasse og pensionsprocent vil fremgå. Se cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager (findes på For vejledning om gældende regler, kontakt kontoret. Indgående post til undervisere lægges i dueslag uden for kontoret. Større forsendelser lægges uden for døren til kontoret. Ved rekommanderet post kontaktes den ansatte direkte eller via mail. Udgående post afleveres på kontoret inden kl Om fredagen inden kl Pædagogisk Råd Pædagogisk Råd omfatter undervisere og ledelse. Rådet er rådgivende for rektor i pædagogiske spørgsmål. Rådet afholder mindst 2 møder hvert år. 9

10 R Rejseforsikring Udlandsrejser Rejseforsikring er en del af statens selvforsikringsordning, hvor forsikringen administreres af Europæisk Rejseforsikring, som står for skadebehandlingen. På tjenesterejser skal denne forsikring benyttes. Forsikringskort udleveres på kontoret. Forsikringen dækker kun rejser med tjenstligt formål. Hvis en tjenesterejse forlænges af private årsager gælder ovenstående ikke og du bedes kontakte kontoret inden afrejse. Rejseforskud Rektor Rygning S Hvis en tjenesterejse vil medføre et forholdsvist stort udlæg, er det efter nærmere aftale med kontoret muligt at få udbetalt et a conto forskud. Rektor varetager skolens daglige ledelse indenfor de rammer, som bestyrelsen fastsætter. Øvrige ledere varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor. Der er rygeforbud på hele skolens område, jf. gældende lovgivning om røgfri miljøer. Rygeforbudet gælder også ved særlige lejligheder. Samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalget består af 6 medlemmer, inklusive 1 sikkkerhedsleder og 1 sikkerhedsrepræsentant. Rektor, der er født formand, udpeger øvrige ledelsesrepræsentanter (A-siden). Medarbejderrepræsentanternes øvrige pladser (B-siden) fordeles efter aftale mellem de forhandlingsberettigede organisationers tillidsrepræsentanter og/eller medlemmer. Næstformanden udpeges blandt B-side-medlemmerne. Samarbejdsudvalget skal medvirke til sikring af udviklingen af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på alle niveauer. Selvejende institution Seniorklub Seniorordning Skattekort Skema Sønderborg Statsskole er en selvejende institution under staten. Se skolens hjemmeside Ansatte, der fylder 62 år efter 1. august 2017, har ret til 6 seniordage pr. skoleår. Afvikling og administration følger de regler, der gælder for omsorgsdage. Seniorordningen ligger på skolens hjemmeside. For allerede ansatte henter lønsystemet skatteoplysninger direkte hos SKAT. Nyansatte skal skriftligt meddele kontoret om Hovedkort, Bikort eller Frikort ønskes lagt til grund for skatteberegningen. Skolen har 14-dages skema. Lektionslængden er 90 minutter. Skemaændringer kan ses i Lectio. 10

11 Skærmbriller Sygdom Særlige feriedage T Tavshedspligt Tjenestefrihed Hvis en ansat har behov for skærmbriller, vil der i særlige tilfælde og efter nærmere aftale med rektor kunne købes skærmbriller efter statsaftalen. Fravær på grund af sygdom skal meddeles telefonisk til kontoret den første fraværsdag inden arbejdstids begyndelse mellem kl Se endvidere under Lectio. De 5 særlige feriedage optjenes ligesom almindelige feriedage, men den ansatte har indflydelse på, om dagene skal afholdes, udbetales eller overføres til efterfølgende ferieår. Skolens praksis er, at ikkeafholdte dage udbetales sammen med maj lønnen til disposition sidste bankdag i maj måned, medmindre den ansatte har fremsat ønske om overførsel. Evt. spørgsmål kan rettes til kontoret. Alle ansatte har tavshedspligt med hensyn til forhold, de bliver bekendt med på skolen, hvis hemmeligholdelse efter Forvaltningslovens 27 er påkrævet eller bliver pålagt medarbejderne. Tavshedspligten ophører ikke ved fratræden. For yderligere oplysninger, se personalestyrelsens vejledning om God adfærd i det offentlige eller kontakt kontoret. Tjenestefrihed uden løn aftales i overensstemmelse med reglerne i overenskomsten og personalepolitikken samt de til enhver tid gældende bestemmelser om tjenestefrihed, bl.a. tjenestefrihed af familiemæssige årsager (Perst.nr ). Tjenestefrihed med løn kan ydes i ekstraordinære situationer - efter nærmere aftale med rektor. F.eks.i forbindelse med : - alvorlig sygdom, dødsfald og begravelse inden for den nærmeste familie, og - eget bryllup og sølvbryllup samt egen 50, 60 og 65 års fødselsdag, når dagen falder på en hverdag. Endvidere er der: - ret til én fridag med løn i forbindelse med eget jubilæum, og - under visse betingelser ret til tjenestefrihed med løn i forbindelse med barns hospitalsindlæggelse, pasning af alvorligt syge børn under 18 år, plejeorlov, mm, jf. de til enhver tid gældende bestemmelser om tjenestefrihed af familiemæssige årsager (pt. perst.nr ) og Tjenesterejser Tjenesterejser skal foretages efter de til enhver tid gældende rejseregler og takster i ind- og udland. Rejseafregninger skal afleveres på kontoret, vedlagt originalbilag for tog, fly, færge mv. Afregningen skal afleveres i underskreven stand af den rejsende. Cirkulære om aftale om tjenesterejser og cirkulære om satser for tjenesterejser kan ses på Se også interne retningslinjer i Lectio vedrørende censorrejser. Se også Rejseforsikring, Rejseforskud og Kørselsgodtgørelse. 11

12 Tyveri TV-overvågning Å Erstatning ydes ikke ved tyveri af personalets ejendele. Værdigenstande bør derfor opbevares aflåst. Der er opsat overvågningskameraer 10 steder på skolens område. Kameraerne er opsat over hovedindgangene, ved bagindgang/ kælderindgang fra Ringridervej, over indgangen ved GEO1, i cykelkælderen og ved cykelparkeringen v/ Peblingestien. Åbningstider På skoledage er hovedindgangene åbne mellem kl og Om fredagen dog kun indtil kl Uden for dette tidspunkt skal der benyttes adgangskode/-chip. Adgangskoden er til personligt brug og må ikke udlånes eller overdrages til andre. Ved brug af chip, tast adgangskode og afslut med #. Kontoret har åben alle skoledage fra kl til kl , dog fredag til kl Telefoner er åben fra kl

Personalehåndbog. 1. august Sønderborg Statsskole, Alment gymnasium og HF. Sønderborg Statsskole Kongevej 37, 6400 Sønderborg Følg os gerne

Personalehåndbog. 1. august Sønderborg Statsskole, Alment gymnasium og HF. Sønderborg Statsskole Kongevej 37, 6400 Sønderborg Følg os gerne , Alment gymnasium og HF Personalehåndbog 1. august 2015 , Alment gymnasium og HF Forord Denne personalehåndbog har til formål at hjælpe alle medarbejdere ved til at få svar på mange af de spørgsmål, der

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere

PURE/IDM FERIEREGISTRERING

PURE/IDM FERIEREGISTRERING PURE/IDM FERIEREGISTRERING HVAD BØR JEG VÆRE OPMÆRKSOM PÅ PURE INDSAMLING, OG SYNLIGGØRELSE AF DATA PURE er et it-system, der bruges til at indsamle, vedligeholde og synligøre data. Data indsamles og findes

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2015 2018 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og Akademikerorganisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle.

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 22 789 112 Fredericia-Odense-Kolding-Vejle Tlf. +45 30 209 272 Mail: info@human-consulting.info PERSONALE HÅNDBOGEN Velkommen hos Human Consulting!

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra SAMU 11. februar 2016 tilrettet på SAMU den 13. april. Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra Barn syg Fravær ved barns 1. og 2. sygedag Efter anmodning til nærmeste leder kan den ansætte

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Personalehåndbog for ansatte på Skagen Skipperskole A-Å Personalehåndbog - praktiske oplysninger Denne A-Å Personalehåndbog udgør således - sammen med Skagen Skipperskoles

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

tat meddelelse 24.07.01 J. nr. 5.1./99-02-0

tat meddelelse 24.07.01 J. nr. 5.1./99-02-0 tat meddelelse 24.07.01 J. nr. 5.1./99-02-0 Om: Opsparing af frihed for ansatte inden for TAT s forhandlingsområde I forbindelse med aftaleforhandlingerne i 1999 blev der i december 2000 indgået en rammeaftale

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

SEKRETÆRKONFERENCE 2012

SEKRETÆRKONFERENCE 2012 SEKRETÆRKONFERENCE 2012 ANSÆTTELSESVILKÅR Ledere, lærere og børnehaveklasseleder Overenskomst mellem FM og LC (FSL) Tilskudsbetingelse Benyt ansættelsesbrev på vores hjemmeside Pædagogiske personale Evt.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra SAMU 11. februar 2016 Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra Barn syg Fravær ved barns 1. og 2. sygedag Efter anmodning til nærmeste leder kan den ansætte få helt eller delvist tjenestefri

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Oversigt over typer af regler på det personalepolitiske område

Oversigt over typer af regler på det personalepolitiske område Oversigt over typer af regler på det personalepolitiske område Råderummet for personalepolitiske beslutninger begrænses af lovgivning, generelle aftaler/rammeaftaler, overenskomster, kommunale politikker

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere