BACHELORAFHANDLING HA(JUR.) Softwarepatenter. Forfatter: Christina Meiner. Juridisk vejleder: Jørgen Lykkegård. Økonomisk vejleder: Valdemar Smith

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BACHELORAFHANDLING HA(JUR.) Softwarepatenter. Forfatter: Christina Meiner. Juridisk vejleder: Jørgen Lykkegård. Økonomisk vejleder: Valdemar Smith"

Transkript

1 BACHELORAFHANDLING HA(JUR.) Softwarepatenter - i et juridisk og økonomisk perspektiv Forfatter: Christina Meiner Juridisk vejleder: Jørgen Lykkegård Økonomisk vejleder: Valdemar Smith Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Maj 2011

2 Abstract The initial protection of software is in the copyright area, where it is protected as a literary work. Protection of software has eventually moved into patent law, where you have real asset that you can protect. In Europe you can apply for patent at the European Patent Organization or you can apply it nationally. To obtain patent protection, the European Patent Convention has put up some conditions to be met. Basically software cannot be protected as patents, since it is excluded of patenting in EPC art. 52 (2) c. However, the case law, through the past decades, has opened up for the possibility that computer-implemented inventions can be patented. The case law provides the possibility to obtain patent protection for software, if they are not considered to be computer programs as such and has a further technical effect. The U.S. patent office has also over the years, become more open in their views on the patenting of software. The U.S. does not have the exactly same requirements for obtaining patent protection as they have in Europe. This practice has done, that there is unequal conditions for businesses in the U.S. and Europe. The patent system works against the competition in a market. A patent gives an inventor the right to exploit the patent commercially. This exclusive right is sort of, a restrictive agreement that gives the inventor a little monopoly. On the other hand, patents can also be good for the competition, by allowing smaller companies to gain a foothold in a market. In the field of software, innovation is an important factor, and patents can give companies an incentive to innovate. An inventor must have an economic incentive to engage in researching and developing, which patents can give him. Companies today incorporate patents into their corporate strategy, in different ways. One can choose to use their patents defensively or offensively, either only to patent their own inventions or to patent their own inventions, including everything possible around the invention. If the company has enough capital, they can also choose to merge with or acquire companies to get their patents. To generate capital, the company can choose to issue licenses on their patents. At last there will be looked at arguments from both sides of the people who either support software patenting or are against it. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Afhandlingens indledning Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode.7 2. Generelt formål med intellektuelle ejendomsrettigheder 8 3. Ophavsretlig beskyttelse af software Retsgrundlaget Retserhvervelsen Ophavsretlig eller patentretlig beskyttelse? Patentering af software Hvad er et patent Retsgrundlaget Den Europæiske Patentkonvention EPO Guidelines Retserhvervelsen Nyhedskravet Opfindelseshøjde Krav om industriel udnyttelse Teknisk karakter Beskyttelsen varighed Det amerikanske patentsystem Retsgrundlaget Retserhvervelsen Sammenfatning Markedsstrukturer Monopol.32 3

4 8.2 Fuldkommen konkurrence Oligopol Markedsstrukturen i softwarebranchen Patenter og konkurrence Netværkseffekt Innovation Incitament til innovation Schumpeter Arrow Patenter og incitament til innovation Virksomhedsstrategi Udvikling af en virksomhedsstrategi Patentbaseret strategi Defensiv patentstrategi og hemmeligholdelse Offensiv patentstrategi Fusioner og opkøb Licenser Krydslicenser Tvangslicenser Adgangsbarrierer Patenter som adgangsbarrierer Sammenfatning Fordele/ulemper ved softwarepatenter Argumenter for softwarepatenter Argumenter imod softwarepatenter Konklusion.. 57 Litteraturliste

5 1. Afhandlingens indledning, problemformulering, afgrænsning og metode 1.1 Indledning Omdrejningspunktet for den økonomiske vækst i den vestlige verden, er i dag innovation. Det er derfor vigtigt at prøve at skabe incitament til innovation. Det er her at intellektuelle ejendomsrettigheder, som fx patenter, kommer ind i billedet. Disse intellektuelle ejendomsrettigheder kan være med til at sikre innovative virksomheder, mod at deres konkurrenter udnytter virksomhedens ofte betydelige investeringer, i forskning og udvikling af nye produkter og metoder. Markedet på softwareområdet er et højteknologisk og hurtigt forandrende marked, hvor produkterne er et resultat af investeringer i forskning og udvikling. Disse omkostninger skal genvindes, og i dette tilfælde giver patenter en god beskyttelse mod efterligning. Artikel 52 i den Europæiske Patentkonvention regulerer patenteringer af aktiviteter inden for Europas grænser og den tillader ikke patentering af software. Denne undtagelse er dog ikke anvendt i retspraksis på området. Udviklingen i den retslige behandling af patentering af software har i løbet af årene ført til en stor stigning af antallet af patenter på software og virksomheder der søger om beskyttelse på området. Kritikere af den øgede patentering af software har hævdet, at denne forandring vil afskrække innovation og konkurrence, ved at standse udviklingen af teknologi der bygger videre på en allerede patenteret opfindelse. Patentering af software er altså ikke en ny ting i branchen, men dens komplekse karakter og de stærkt debatterede konsekvenser for innovationen, gør det til et interessant område at undersøge. Der er både nogle der er stærke fortalere for patentering af software, imens andre er stærke modstandere af det, begge sider med gode argumenter for deres synspunkter. 1.2 Problemformulering I denne afhandling analyseres softwares beskyttelse indenfor immaterialretten. Der vil blive kigget på softwares oprindelige beskyttelse i ophavsretten og hvorfor beskyttelsen af software med tiden er kørt over i patentretten. Man kan ikke, som sådan, patentere software i dag, jf. Den Europæiske Patentkonvention (EPK), men Den Europæiske Patentorganisation (EPO) har dog meddelt tusindvis af patenter på computer-implementerede opfindelser, hvilket er 5

6 med til at give en uklar retssikkerhed. Der vil således blive kigget på hvordan man opnår patentbeskyttelse, og selvfølgelig især på hvordan man opnår patentbeskyttelse på software. Det er som udgangspunkt lettere at få patentbeskyttelse på software i USA end i Europa. Der er derfor valgt at kigge på udviklingen af den amerikanske lovgivning og hvordan deres lovgivning er i dag. Der vil yderligere i afhandlingen blive kigget på hvordan patenter påvirker konkurrencen på et marked. Dermed om hvordan man ved hjælp af patenter kan få opbygget monopoler. Der vil i den forbindelse blive set på et marked med oligopol. Udvikling af software ligger i det første led, i en virksomheds værdikæde under forskning og udvikling (F&U). For at en virksomhed vil gå i gang med at forske om og udvikle nye produkter, skal der være incitament til det. Der vil derfor blive kigget på hvordan patentering af software påvirker virksomheders incitament til F&U og innovation. Der vil også blive set på hvordan virksomheder kan bruge patenter som en del af deres virksomhedsstrategi. Der kan skabes adgangsbarrierer for andre virksomheder som vil ind på softwaremarkedet, ved bruge en patentstrategi. Der vil yderligere blive kigget på at fusioner mellem og opkøb af virksomheder er meget udbredt indenfor softwaremarkedet. 1.3 Afgræsning Der vil i afhandlingen blive fokuseret på den Europæiske Patent Konvention som juridisk retskilde, og ikke den danske Patentlov. Der er ikke meget relevant dansk retspraksis og der vil derimod blive brugt retspraksis fra den Europæiske Patent Organisation. Der er derfor valgt at bruge den samme juridiske retskilde igennem hele afhandlingen. I EPK art. 52 (2) c er der udover udelukkelsen af patentering af computerprogrammer, også beskrevet andre ting der er udelukket fra patentering, såsom planer, regler og metoder for, samt fremgangsmåder til udøvelse af intellektuel virksomhed, spil eller erhvervsvirksomhed. Der er i afhandlingen valgt ikke at analysere yderligere på disse undtagelser og kun kigge på udelukkelsen af patentering af computerprogrammer. 6

7 Der er i afhandlingen valgt ikke at kigge på ansøgningsproceduren af det europæiske patent, men kun kigge på hvilke krav der er stillet for at kunne ansøge om patent, da ansøgningsproceduren ikke findes relevant i forhold til om det er muligt at få patent på software. I den økonomiske del af afhandlingen fokuseres der på patenters rolle i virksomheders incitament til at innovere. Her fokuseres der på de relevante markedsstrukturer, det vil sige fuldkommen konkurrence, monopol og oligopol, hvorimod de øvrige udelades på grund af manglende relevans. 1.4 Metode I afhandlingens juridiske del anvendes som udgangspunkt den retsdogmatiske metode, idet denne del af afhandlingen har til hensigt at udlede gældende ret. Analysen udarbejdes således med henblik på at beskrive den gældende retstilstand. I relation hertil anvendes en pluralistisk retskildetankegang: afhandlingens empiriske grundlag udgør juridiske retskilder med hovedvægt på ophavsretsloven, Den Europæiske Patentkonvention (EPK), relevant juridisk litteratur samt meddelelser fra Den Europæiske Patentorganisation (EPO). Materialerne er fundet gennem biblioteksdatabaser, tidsskrifter og på internettet. Der foretages i henhold hertil en beskrivelse samt en analyse og fortolkning af de nævnte retskilder. Afslutningsvis vil afhandlingen på baggrund af den juridiske og den økonomiske analyse søge mod at udlede nogle retspolitiske betragtninger. I relation til afhandlingens økonomiske tilgang anvendes en økonomisk metode. Tilgangen hertil vil være med fokus på den eksisterende litteratur, herunder fagbøger og videnskabelige artikler, på området, hvortil forskellige empiriske undersøgelser har fungeret som supplement. Som ved afhandlingens juridiske del er materialet fundet gennem biblioteksdatabaser, videnskabelige tidsskrifter samt på internettet. 7

8 2. Generelt formål med intellektuelle ejendomsrettigheder Intellektuelle rettigheder er ligesom enhver anden ejendomsret; de tillader skaberen, eller ejeren af et patent, varemærke eller ophavsret at drage fordel af hans eller hendes eget arbejde eller investering. Groft sagt er de intellektuelle ejendomsrettigheder, de juridiske rettigheder i forbindelse med den kreative indsats i en bestemt branche og omfatter bl.a. edb-programmer, film, design, opfindelser, kunstneriske og skriftlige værker, mv. Intellektuelle ejendomsrettigheder er normalt opdelt i to områder. Den første er, industrielle ejendomsrettigheder, som omfatter rettigheder i forbindelse med industrielt design, varemærker, patenter og forretningshemmeligheder. Den anden er, copyright, som kan siges at beskytte kunstneriske og litterære værker, samt rettighederne for udøvende kunstnere Ophavsretlig beskyttelse af software 3.1 Retsgrundlaget Edb-programmers oprindelige beskyttelse ligger i ophavsretten. I 1991 blev der med vedtagelse af Rådets direktiv om beskyttelse af edb-programmer, 91/250/EF, fastlagt at det hørte til under ophavsretten. Edb-programmer bliver nævnt i TRIPS-aftalen, der fastslår at edb-programmer skal beskyttes som litterære værker i henhold til Bernerkonventionen. 2 I Danmark blev der i 1989 lavet en ændring af ophavsretsloven, hvor edb-programmer blev sat under beskyttelse som litterære værk i den danske ophavsretslov. Denne beskyttelse blev ikke ændret betydeligt, da man i 1992 skulle implementere Rådets edb-programdirektiv. 3 I 2009 kom endnu et direktiv, direktiv 2009/24/EF, af 23. april 2009, om retlig beskyttelse af edbprogrammer, som ophævede direktiv 91/250/EF og organiserede de efterfølgende ændringer, der havde været siden Det nye direktiv medførte ingen materielle ændringer i beskyttelsen af edb-programmer, og det fremgår af direktivets betragtning nr. 1 at organiseringen blev foretaget af klarheds- og rationaliseringshensyn. 1 WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Chapter 1 Introduction, side 3 2 Edb-programmer bliver ikke udtrykkeligt nævnt I Bernerkonventionen, men almindeligvis antages det at konventionen også omfatter beskyttelse af edb-programmer. 3 Riis, Thomas, Immaterialret og IT, 2001, side 18 8

9 3.2 Retserhvervelsen For at få beskyttelse under ophavsretsloven, skal der foreligge et værk. OPHL 1 beskytter litterære og kunstneriske værker, som blandt andet omfatter litteratur, kunst, brugskunst, musik og arkitektur, hvad enten det fremtræder på skrift eller som tale. Der er visse krav der skal opfyldes for at der er tale om et værk. Værket skal have værkshøjde, hvilket indbefatter at værket skal være originalt. Med originalt forstås at værket skal stamme fra ophavsmanden selv og at frembringelsen skal bære præg af ophavsmandens individualitet. Kravet om originalitet er gældende i mange europæiske lande, men kravene har været svære at definere og de er blevet brugt på forskellige måder, hvilket har givet en uensrettet retspraksis i Europa. Rådet har prøvet at harmonisere edb-programmers beskyttelse igennem edb-programdirektivets art. 1, stk. 3, der siger at: Et edb-program kan nyde beskyttelse, hvis det er originalt i den forstand, at det er ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse. Der gælder ikke andre kriterier for, om et edb-program er berettiget til beskyttelse. 4 Edb-programmer hører til under OPHL 1, stk. 3, som litterære værker. 5 OPHL definerer ikke udtrykkeligt hvilke frembringelser der kan betragtes om edb-programmer. Men i bemærkningerne til lovændringen i 1989 er der anført denne definition: Et edb-program er en række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form eller på et hvilket som helst medium, som er tilsigtet direkte eller indirekte at bringe en datamat til at angive, udføre eller opnå en bestemt funktion, opgave eller et bestemt resultat. Begrebet edb-program omfatter i ophavsretlig forstand programkoder (kildekoder 6 ) samt forberedende designmateriale af en vis, konkret karakter. Ophavsretten til et værk, stiftes med det samme ved frembringelsen, uden nogle formalitetskrav. Der er således ikke som ved de øvrige immaterialrettigheder mulighed for at 4 Rådets direktiv 91/250 af 14. maj Schovsbo, Jens og Rosenmeier, Morten, Immaterialret, 2008, side 65 6 Al software består af en kildekode. Kildekoden er opskriften på et softwareprogram og beskriver, hvad computeren skal gøre. En programmør skriver kildekoden i et menneskesprog. Herefter oversætter computeren menneskesproget til et maskinsprog. Maskinsproget består af et binært talsystem, som kun computeren kan forstå. 9

10 få retten registreret eller på anden måde sikre sig bevis for rettens eksistens. Ifølge OPHL 1 tilkommer retten til værket, til den der har frembragt det. Det betyder at der kun kan være én ophavsmand. Dette kan dog tit være et problem med frembringelse af edb-programmer, hvor der ofte er tale om en fælles indsats mellem flere personer. I disse tilfælde vil det være afgørende hvem, der så har tilført programmet det originale præg set i forhold til kendte standarder. I forhold til originalitetskravet står det i bemærkningerne at, et edb-program ikke er et værk hvis det er en afskrift af et andet program. For at edb-program kan kaldes et værk, skal det således adskille sig fra det almen kendte. Der ydes ophavsretlig beskyttelse i 70 år fra ophavsmandens dødsår, eller hvis ophavsmanden ikke er kendt, så 70 år fra værkets frembringelse, jf. OPHL 63. Derefter kan værket frit kopieres. Dette er altså en lang beskyttelse, men den er svær at håndhæve, da den er formløs. Jf. ophavsretsloven kan en virksomhed, der ønsker at gøre brug af et værk, ikke umiddelbart gøre dette. Virksomheden skal først forsøge at få overført retten til sig, hvis de vil råde over værket uafhængigt af ophavsmanden. I ansættelsesforhold, er der en særlig bestemmelse i OPHL 59, der bestemmer at hvis edb-programmet er frembragt under disse forhold, overgår ophavsretten til arbejdsgiveren. Dette betyder at arbejdsgiveren frit kan råde over edbprogrammet, også efter at medarbejderen er rejst. Medarbejderen kan derfor ikke tage programmet med til et andet ansættelsesforhold eller sælge det. 4. Ophavsretlig eller patentretlig beskyttelse? Patentbeskyttelse og ophavsretlig beskyttelse udgør to forskellige midler til retsbeskyttelse, som kan dække den samme genstand, som fx i dette tilfælde computerprogrammer, da hvert af disse to midler til beskyttelse tjener sit eget formål. Software er beskyttet som et litterært værk i henhold til Berner Konventionen, således er alt nedskrevet software, automatisk omfattet af ophavsretten. Dette giver skaberen mulighed for at forhindre andre i kopiering af programmet. På den anden sider giver patenter, deres ejer rettigheden til at forhindre andre i at bruge den patenterede opfindelse, selv om den var uafhængigt udviklet, og der var ingen kopiering involveret. 10

11 Ophavsretten og patentretten, er komplementære i den forstand, at ophavsretten beskytter selve programkoden, der sendes som input til computerens processor, mens patentretten beskytter den program-ide, der ligger til grund for løsningen af et teknisk problem. Det kan kræve et stort arbejde at skabe et computerprogram, men selve programkoden ikke et udtryk for innovation. Det kan dog synes rimeligt, at programudviklerne, ud over den ophavsretlige beskyttelse, har mulighed for at opnå en retsbeskyttelse, der omfatter edb-programmets egentlige innovation. I forhold til intentionerne med de immaterialretlige principper er det afgørende om en sådan beskyttelse er nødvendig for at sikre programudviklernes incitament til forskning, udvikling og innovation, eller om den ophavsretlige beskyttelse må vurderes at levere et tilstrækkeligt værn mod free riders. 5. Patentering af software 5.1 Hvad er et patent? Et patent på en opfindelse er et begrænset monopol der giver opfinderen ret til at udnytte opfindelsen erhvervsmæssigt og kommercielt i en given periode, mod at de tekniske informationer vedrørende opfindelsen gøres tilgængelige. Formålet med at tildele patenter er, at opfinderen får en mulighed for at få dækket de investeringer og den risiko mv., som opfinderen har i forbindelse med at nå frem til opfindelsen. Samtidig er hensigten med patentsystemet, at det sikres, at opfindelsen bibringer samfundet nytte i form af teknologispredning og udvikling. Patenter er medvirkende til at fremme forskningen og gøre opfindelser tilgængelige, hvilket giver andre opfindere muligheden for at benytte dem til at udvikle forbedringer og alternativer. Det er i denne forbindelse vigtigt at påpege, at en patentrettighed ikke giver en decideret ejendomsret til de resultater man opnår i forbindelse med sin forskning, for derved at forbyde andre at udnytte dem. Det er kun den kommercielle udnyttelse, der vil krænke patentrettigheden

12 5.2 Retsgrundlaget Samarbejdet på tværs af grænserne inden for patentrettens område har gjort det lettere at opnå patentbeskyttelse i flere lande. Dette har dog også bevirket, at patentsystemet kan virke uoverskueligt. Pariserkonventionen af 1883 er det, man kan kalde patentrettens internationale grundlov, og den fastlægger en del af patentrettens grundprincipper. 8 Her kan bl.a. fremhæves reglerne om konventionsprioritet, der sikrer opfinderen mulighed for patentering i flere lande uden at den, eller de første ansøgninger, anses som værende nyhedsskadelige. Patentsamarbejdstraktaten (PCT) af 1970, centraliserer nyhedsundersøgelsen til nogle få internationale nyhedsundersøgende myndigheder. Den gør det således muligt, at få opfindelsen prøvet for patenterbarhed, men overlader det dog til de nationale myndigheder at meddele et nationalt patent på opfindelsen. 9 TRIPs-aftalen, som er en del af verdenshandelsorganisationen (WTO) af 1994, binder medlemslandene til at harmonisere deres materielle patentret og indeholder endvidere bestemmelser, der skal muliggøre en effektiv retshåndhævelse af bl.a. patentrettighederne i de respektive medlemslande. 10 Formålet er, bl.a., at formindske fordrejninger af og hindringer for den internationale samhandel, herunder at sikre, at foranstaltninger og procedurerne til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, ikke i sig selv udgør hindringer for den lovlige samhandel. En vigtig bestemmelse i TRIPS-aftalen er art. 27 der fastslår, at alle opfindelser på alle tekniske områder, som opfylder patenterbarhedskriterierne, skal kunne patenteres. Patenter skal kunne udtages og udnyttes uden diskrimination med hensyn til opfindelsessted, teknologisk område og produktionssted. 11 Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opnå et såkaldt verdenspatent ved at indlevere en enkelt patentansøgning. Patentets retsvirkning og geografiske udbredelse afhænger således af, om der ansøges på internationalt, europæisk eller nationalt niveau. Man forsøger dog på europæisk niveau, at tilvejebringe et europæisk patent. På nuværende tidspunkt indeholder den Europæiske Patentkonvention fortrinsvis regler om patentets retsvirkninger indtil dets meddelelse, hvorefter det er de nationale lovgivninger der overtager. 8 Dybdahl-Müller, Lise, Europæisk patent, 2008, side 20 9 I kraft af PCT kan Danmark således designeres i internationale patentansøgninger, indleveret af ansøgere fra de 138 PCT-medlemslande (1. oktober 2008). Disse ansøgninger kan senere blive til patenter i Danmark. 10 Dybdahl-Müller, Lise, Europæisk patent, 2008, side Dybdahl-Müller, Lise, Europæisk patent, 2008, side 18 12

13 I 1989 kom aftalen om EF-patenter, 12 som omfattede EF-Patentkonventionen samt en række protokoller hertil vedrørende etableringen af et EF-patentsystem, som for europæiske patenters vedkommende i EU medlemslandene, skulle indeholde bestemmelser om det europæiske patents retsvirkninger efter dets meddelelse. Det europæiske patents retsvirkninger skulle således svare til de retsvirkninger, der territorialt tillægges et traditionelt nationalt patent. Arbejdet med at skabe et EF-patent er ikke kommet videre, og trods Kommissionens omfattende forberedende arbejde, er det ikke lykkedes at nå til enighed om de væsentligste elementer i et samlet domstolssystem for EF-patenter. 13 I 2002 fremlagde Kommissionen et forslag til et softwarepatentdirektiv, med begrundelsen, at EU behøvede harmonisering af retspraksis på området pga. meget forskelligartet praksis i medlemslandene. Desuden ville en harmonisering med softwarepatenter i hele unionen også betyde en global harmonisering, som kunne forbedre handelsforholdene, specielt i forhold til USA. Dels begrundede Kommissionen forslaget med, at softwarebranchen var nået en modenhed der gjorde, at det ville være fordrende for branchen at få tilført incitamenter i form af patentmuligheder, hvilket også ville bevirke ikke-diskriminering af software overfor andre opfindelser. 14 Dette direktiv blev dog endeligt nedstemt i juli 2005 af EU-parlamentet, men det er et interessant aspekt i historien om softwarepatenter i Europa er således, at på trods af, at man i EU så sent som i 1991, var blevet enige om at beskytte software med ophavsret i alle EU-lande, med EF-direktivet 91/250, 11 år senere mente at tiden var moden til at beskytte software med patenter. Udviklingen af lovgivningen er i dag umiddelbart gået i stå i Europa, hvilket indebærer, at retsvirkningen af de europæiske patenter stadig er underlagt de enkelte landes patentlovgivninger, herunder også de nationale domstole. Det er dog d. 10. marts 2011, blevet vedtaget i Ministerrådet, at man igen vil arbejde hen i mod et fælles patentsystem for EU. Alle EU-landene undtagen Spanien og Italien stemte for forslaget, der skal give virksomheder patent i hele EU, når det først har fået patentet godkendt i et land Aftalen skulle erstatte Fællesskabets Patentkonvention fra 1975, der aldrig blev ført ud i livet. Se yderligere Dybdahl-Müller, Lise, Europæisk patent, 2008,, side Dybdahl-Müller, Lise, Europæisk patent, 2008, side KOM 2002/92 Direktiv om computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed

14 5.3 Den Europæiske Patentkonvention Den Europæiske Patentkonvention (EPK) blev underskrevet i München i 1973 og trådte i kraft i EPK er ikke et EU projekt, hvilket betyder, at den også er tiltrådt af flere lande uden for EU. 16 Hovedformålet med EPK er at udstede europæiske patenter, hvilket varetages af den Europæiske Patent Organisation (EPO) som har hovedkontor i München. 17 Indholdet udgøres primært af regler om meddelelsesproceduren for europæiske patenter, herunder betingelser for patenterbarhed, og reglerne for EPO. Det er konventionens mål at styrke samarbejdet mellem Europas stater, for så vidt angår beskyttelse af opfindelser. Dette søges gjort ved at foretage en rationalisering af det arbejde, der bliver investeret i nyhedsundersøgelsen og patenterbarhedsbedømmelsen af patenter i Europa. Samtidig reduceres forskellene mellem de nationale patentlove for at øge retssikkerheden, og derved gøre det lettere at gennemføre patentansøgninger i udlandet. Juridisk udgør EPK kun en del af den europæiske patentret. EPK regulerer den centrale del af patentmeddelelsen af europæiske patenter, dvs. ansøgning, behandling og meddelelse. På flere punkter henviser konventionen til national ret. Dette gælder, bl.a., den fase af en patentrettigheds eksistens, som falder efter patentmeddelelsen, og som kunne vedrøre krænkelser, håndhævelse, ophævelse og fornyelser. Der er dog i enkelte henseender indstillet visse minimumskrav til indholdet af de nationale lovgivninger. Det har europæisk retsvirkning, fordi patentets beskyttelse i et vist omfang reguleres på europæisk niveau, og national retsvirkning, fordi det i alle andre henseender følger det nationale system i de stater, det er blevet valideret for. Europæiske patentansøgninger skal altid behandles af EPO, og det er EPO, der tager stilling til, om opfindelserne opfylder konventionens krav med hensyn til patenterbarhed, nyhed, opfindelseshøjde og industriel anvendelse. Hvis dette er tilfældet, meddeler EPO patent. De europæiske patentansøgninger er meget ulige fordelt inden for de forskellige tekniske 16 Et europæisk patent omfatter alle EU-landene plus Norge, Schweiz, Tyrkiet, Island, Liechtenstein, Monaco - og kan udvides til Albanien, Bosnien og Herzegovina, Kroatien, Den tidligere republik af Makedonien, og Serbien. 17 Dybdahl-Müller, Lise, Europæisk patent, 2008, side 15 14

15 områder, og man har i de seneste år oplevet store stigninger i patentansøgninger omhandlende opfindelser inden for computerteknologi og biokemi/genteknologi. 18 Afvises en patentansøgning af EPO, angiver EPK at man har mulighed for at appellere afgørelsen til Board of Appeal (BoA). Dette er den øverste myndighed for prøvelse af patenter i tilknytning til EPO. Der er dog stadig mulighed for at søge patentet anmeldt nationalt EPO Guidelines EPO Guidelines blev udstedt første gang i 1978, og de er nyttige til ved fortolkning af gældende EPO praksis. EPO Guidelines er ikke juridisk bindende, men appelinstansen, BoA, har adskillige gange støttet sig til indholdet i dem. EPO Guidelines var før 1985 tilbageholdende med at anse softwarerelaterede opfindelser for patenterbare. Et stigende behov for at opnå patent på computerrelaterede opfindelser førte i 1985 til ændringen af EPO Guidelines, der løsnede op for den tidligere strenge fortolkning, hvorefter det nu afhænger af hvilket teknisk bidrag, opfindelsen giver den kendte teknik. EPO Guidelines er løbende, i 2001 og senest i 2010, blevet revideret, så de er tilpasset de ændringer som retspraksis har medført. Det bemærkes at EPO benytter udtrykket computer implemented invention (CII) og ikke software. Begrebet CII dækker, ifølge EPO s guidelines: claims which involve computers, computer networks or other programmable apparatus whereby prima facie one or more of the features of the claimed invention are realised by means of a program or programs. 20 Da det herved står klart, at nyhed og opfindelseshøjde opnås som følge af software, ses der ikke grundlag for at indføre en sondring mellem de to begreber. Det må blot erindres, at begrebet CII ikke alene dækker patenter på selve software-produktet (ofte betegnet pure software ), men tillige patenter på en software-styret proces, eller selve maskinen der udfører processen. 18 plications_2009_per_origin_and_technology_en.pdf 19 Dybdahl-Müller, Lise, Europæisk patent, 2008, side EPO Guidelines, Part C, Chapter IV,

16 5.5 Retserhvervelsen Den patentretlige beskyttelse opnås på baggrund af en ansøgning, som skal indeholde en beskrivelse af opfindelsen og eventuelle tekniske tegninger, et eller flere patentkrav samt et sammendrag af patentskriftet. Når disse krav er opfyldt, skal ansøgningen igennem en nøje prøvelse, inden der kan blive udstedt et patent. 21 Dette gøres på baggrund af opfindelsens tekniske karakter, opfindelseshøjde, nyhedsværdi, og industriel udnyttelse. Derudover er der også et krav, der siger at opfindelsen skal kunne udøves af en fagmand. Den Europæiske Patentkonvention art. 52, indeholder ikke en positiv afklaring af, hvad der udgør en opfindelse, men derimod afgrænses det negativt med en række eksempler på, hvad der ikke udgør en opfindelse. Artikel 52 er formuleret som følgende: (1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application. (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; (b) aesthetic creations; (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers; (d) presentations of information. (3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such. 22 EPK opstiller dermed fire betingelser for, at der kan opnås patentbeskyttelse. Der skal foreligge en opfindelse, som skal være ny, have opfindelseshøjde og skal kunne anvendes industrielt. Betingelserne er ikke specielle for computerprogrammer, men er fælles for alle opfindelser, der søges patent på. 21 Schovsbo, Jens og Rosenmeier, Morten, Immaterialret, 2008, side

17 I forhold til software, er specielt art. 52 (2) c vigtig, da den fastslår at computerprogrammer ikke kan patenters. Dog modificerer art. 52 (3) denne bestemmelse, idet at det kun er computerprogrammer as such, som sådan, der ikke kan patenteres. 23 Denne ordlyd har stor betydning for, hvorvidt der kan ske patentering af computerprogrammer, som har yderligere effekt, der ikke er omfattet af udelukkelsen i art. 52 (2) c. En begrundelse for at edbprogrammer ikke kan patenteres er at de alene indebærer anvisninger til det menneskelige intellekt. Denne begrundelse er dog ikke holdbar, da edb-programmer i realiteten består af anvisninger til en maskine. En mere passende begrundelse, for udelukkelse af patentering af edb-programmer, ville være at det er svært at håndtere edb-programmer som opfindelser. 24 Til dels fordi nyhedsundersøgelsen er besværlig og til dels at det er svært at adskille edbprogrammets generelle algoritme, som ikke kan patenteres, fra den egentlige opfindelse Nyhedskravet Nyhedskravet i EPK art. 54 er formuleret som følger: (1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art. (2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application. (3) Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art. (4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53(c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art. (5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method 23 Riis, Thomas, Immaterialret og IT, 2001, side Riis, Thomas, Immaterialret og IT, 2001, side Algoritmer kan tage form af matematiske metoder som er udelukket for patentering, jf. EPK art. 52 (2) a. 17

18 referred to in Article 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art. 26 Kravet om at opfindelsen skal være ny er objektiv og globalt. Opfindelsen skal altså være ny, ikke blot for opfinderen selv, men for alle. Den skal også være ny i hele verden, og ikke blot for de lande hvor patentet er søgt. 27 Til vurderingen af om noget henhører under state of the art eller noget kan anses for kendt, er det afgørende element, om det er made available to the public eller gjort almindeligt tilgængeligt for offentligheden. EPK art. 54 (2) angiver ikke en udtømmende liste over handlinger, hvormed denne tilgængeliggørelse kan finde sted. De mest typiske er således gennem skrift, mundtligt og ved udnyttelse. 28 I relation til EPK art. 54 (2), betyder almindeligt tilgængeligt, at en ubestemt kreds af personer har haft mulighed for at gøre sig bekendt med opfindelsen, så det er muligt for en sagkyndig at udøve den. I henhold til at opfindelsen skal være offentlig tilgængelig, er det nok at en enkelt person har stiftet bekendtskab med opfindelsen. 29 Ved EPO s vurdering af prior art dokumenter, som er dokumenter der beskriver den tidligere kendte teknik, kræves det, at de skal indeholde en klar og entydig offentliggørelse og forklaring af den tidligere opfindelses genstand, hvis det skal udgøre nyhedsskadeligt materiale. Hvis dokumenterne imidlertid indeholder oplysninger af mere implicit art, skal en sagkyndig ud fra gennemlæsning af dokumentet, kunne identificere virkningen af de pågældende oplysninger, for at disse kan foregribe nyhed. Nyhedsundersøgelsen foretages ved at sammenholde prior art dokumentet med den indgivne patentansøgning, og ud fra en helhedsbedømmelse foretages en vurdering. Under vurderingen er det alt indhold af dokumenterne, der skal sammenlignes, hvilket kaldes whole contents-princippet. I henhold til opfindelser af software, er det især whole contents-princippet der vil have betydning. Hvis der i en opfindelse er elementer, hvoraf nogle er nye og andre er kendte, vil Dybdahl-Müller, Lise, Europæisk patent, 2008, side EPO Guidelines, Part C, Chapter IV, Dybdahl-Müller, Lise, Europæisk patent, 2008, side 72 18

19 der som udgangspunkt godt kunne gives patent ud fra helhedsvurderingen, så længe de andre patentbetingelser er opfyldt. 30 Når EPO skal lave deres undersøgelse af prior art dokumenter, ligger vurderingen hovedsagligt på skriftligt materiale. Dette kan være et problem for softwareområdet, hvor der tit ikke foreligger patentskrifter for softwareopfindelser, på grund af forbuddet af patentering af software i EPK 52 (2) c. For virksomheder der ønsker at søge patent på deres softwareopfindelser, må manglen på skriftligt materiale betyde en formindsket retssikkerhed, da nyhedsundersøgelsen vil henligge mere til tilfældigheder end på en sikker søgning i fx en database. 31 Dette kan medvirke til at softwareproducenter vælger at hemmeligholde deres opfindelser, hvilket kan føre til en begrænset teknologisk udvikling, idet det så ikke er muligt for potentielle opfindere at videreudvikle den på den hemmeligholdte software Opfindelseshøjde Det anføres i EPK art. 56, at An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step. 32 Der kræves altså et opfinderisk skridt, hvis en opfindelse skal kunne patenteres. Dette betyder at en opfindelse, ikke må være nærliggende for en fagmand i forhold til kendt teknik. 33 Vurderingen af opfindelseshøjde er skønsmæssig. Der kræves ikke et egentlig teknisk fremskridt, men opfindelsens løsning må ikke følge umiddelbart eller logisk af tidligere kendt teknik Dybdahl-Müller, Lise, Europæisk patent, 2008, side Hansen, Kim G., Patentering af softwarerelaterede opfindelser, 2000, side EPO Guidelines, Part C, Chapter IV, Dybdahl-Müller, Lise, Europæisk patent, 2008, side 84 19

20 For at sikre en objektiv undersøgelse af opfindelseshøjden bruges en 3-trins metode, der hedder problem-and-solution approach: For det første skal man fastlægge det nærmeste kendte teknik. Dette omfatter de tidligere opfindelser der har mest tilfælles med den nye opfindelse, eller som for vidt angår den tekniske karater, ligner den nye opfindelse mest Derefter foretages der en identifikation af det tekniske problem, som den nye opfindelse vil løse. Dette sker ved en sammenligning mellem opfindelsens og den nærmeste kendte tekniks tekniske ejendomsrettigheder. Ud fra dette formuleres så det tekniske problem Til sidst skal der vurderes om den nye opfindelse, forudsat den kendte teknik og det tekniske problem, ville være nærliggende for en fagmand. 38 I EPO Guidelines, Part C, Chapter IV, 11.3, bliver fagmanden præciseret: The "person skilled in the art" should be presumed to be a skilled practitioner in the relevant field, who is possessed of average knowledge and ability and is aware of what was common general knowledge in the art at the relevant date. He should also be presumed to have had access to everything in the "state of the art", in particular the documents cited in the search report, and to have had at his disposal the normal means and capacity for routine work and experimentation. If the problem prompts the person skilled in the art to seek its solution in another technical field, the specialist in that field is the person qualified to solve the problem. The skilled person is involved in constant development in his technical field. He may be expected to look for suggestions in neighbouring and general technical fields or even in remote technical fields, if promoted to do so. Assessment of whether the solution involves an inventive step must therefore be based on that specialist's knowledge and ability. There may be instances where it is more appropriate to think in terms of a group of persons, e.g. a research or production team, rather than a single person. It should be borne in the mind that the skilled person has the same level of skill for assessing inventive step and sufficient disclosure. 39 Han beskrives hverken som geni eller som en opfinder af nogen art, men som en der er i stand til at foretage en rutinepræget videreudvikling af en foregående teknologi. 40 På særligt 35 EPO Guidelines, Part C, Chapter IV, EPO Guidelines, Part C, Chapter IV, EPO Guidelines, Part C, Chapter IV, EPO Guidelines, Part C, Chapter IV, Dybdahl-Müller, Lise, Europæisk patent, 2008, side 87 20

21 avancerede områder indenfor teknologien, kan det være nødvendigt at fagmanden består af en gruppe af personer, fx et produktions- eller forskerteam. På software området kan prøvningen af opfindelseshøjde give nogle problemer. Software er et produkt med en særlig beskaffenhed. Software er et produkt der er muligt at implementere i andre opfindelser inden for en lang række tekniske områder, dette kan resultere i, at de almindelige patentklassesystemers betydning bliver mindre i forbindelse med softwarerelaterede opfindelser. 41 Dette er med til at gøre vurderingen af opfindelseshøjden besværlig, da det bliver sværere for myndighederne at fastlægge prior art. Den markante udvikling indenfor softwareindustrien må også forventes at have indflydelse på vurderingen af opfindelseshøjde. Der sker hele tiden forbedringer og marginale ændringer af softwaren, hvilket der med tiden vil medføre, at EPO vil lave en mere restriktiv vurdering af kravet om opfindelseshøjde. Hvis der ikke bliver store krav til opfindelseshøjden, vil der blive udstedt alt for mange patenter, og større virksomheder vil være i stand til danne monopoler. Dette vil resultere i tilbagegang i innovationen, idet små og mellemstore virksomheder, der ikke har den sammen kapacitet som de store virksomheder, vil miste incitamentet til at forske og udvikle. EPO retspraksis: T 6/83 IBM, omhandlede en anordning, der relaterede sig til koordinering og kontrol af intern kommunikation mellem de forskellige processorer i et multi-processer system. BoA var af den opfattelse, at anordningen var sammenlignelig med et almindeligt operativsystem til en computer, da anordningen var nødvendig, for at computeren kunne fungere, fordi systemet tilladte afvikling af applikationer. BoA udtalte i sin begrundelse, at en opfindelse, der er relateret til netop koordinering og kontrol og intern kommunikation mellem programmer og datafiler indeholdt i forskellige processorer i et databehandlingsystem, som har et flertal af forbundne data-processorer i et telekommunikationsnet, og hvis kendetegn ikke hidrører til dataenes natur, og måden hvorpå et bestemt applikationsprogram virker på dataene, bør ses 41 Hansen, Kim G., Patentering af softwarerelaterede opfindelser, 2000, side 40 21

22 som en løsning på et problem, som er væsentligt teknisk, og derfor måtte opfattes som en opfindelse omfattet af art. 52 (1). 42 Derudover fandt BoA, at en fagmand ud fra modholdene ikke ville finde det nærliggende at fremkomme med en sådan opfindelse. Dermed var opfindelseshøjdekravet i forhold til art. 56 opfyldt. I dette tilfælde var det således afgørende, at opfindelsen løste et teknisk problem, og at den ikke var nærliggende. Det var derimod ikke afgørende, at de forbedrede kommunikationsmuligheder mellem programmer og databank blev opnået ved hjælp af software Krav om industriel udnyttelse Det anføres i EPK art. 57, at: An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture. 43 En opfindelse anses således for at kunne udnyttes industrielt, hvis den kan fremstilles eller anvendes i en erhvervsvirksomhed. Industriel udnyttelse skal fortolkes bredt, og undtager meget få opfindelser fra patentering, der ikke allerede er omfattet af EPK art. 52 (2). 44 Formålet med bestemmelsen er at, ideer af rent teoretisk karakter, som ikke bidrager til den samfundsmæssige udvikling, eller som ikke kan udnyttes erhvervsmæssigt, ikke kan patenteres. I forhold til softwarerelaterede opfindelser, findes denne bestemmelse at have meget lidt betydning og umiddelbart ingen konsekvenser for patentering af software T 6/83 IBM, begrundelsens pkt EPO Guidelines, Part C, Chapter IV, Riis, Thomas, Immaterialret og IT, 2001, side 90 22

23 5.5.4 Teknisk karakter Kravet om teknisk karakter betyder, at opfindelsen skal have relation til et teknisk område og vedrøre et teknisk problem samt have teknisk effekt. Dog indebærer kravet om teknisk karakter ikke et krav om teknisk forbedring eller fremskridt. 46 Kravet om teknisk karakter står ikke udtrykkeligt i EPK, men følger implicit af EPK art. 51, der anfører at der skal være tale om en opfindelse. Ifølge EPK art. 52 er der tale om en opfindelse i patentretlig forstand, hvis den udnyttes industrielt, og kan, med de undtagelser der nævnes i art. 52 (2), patenteres hvis patenterbarhedsbetingelserne i øvrigt er opfyldt. Med hensyn til edb-programmer indebærer EPK art. 52 (2) c ikke andet end, at et edbprogram ikke anses for patenterbart, blot fordi det er et edb-program. Praksis viser, at visse programmeringsforanstaltninger godt kan patenteres. Indgår et softwareprogram som en del af en nærmere beskrevet fremgangsmåde til fremstilling af det tekniske produkt, vil det kunne patenteres. Indgår et softwareprogram som en del af en nærmere beskrevet fremgangsmåde til fremstilling af et teknisk problem, vil det kunne patenteres. Programmer med en teknisk karakter er således patenterbare, hvis de opfylder de krav, der er gældende for patenterbare opfindelser i øvrigt. EPO Guidelines anfører, at patenterbarhed ikke udelukkes alene af den grund, at opfindelsen indeholder et edb-program. Hvis et edb-program i kombination med en computer får den til at fungere på en anden måde fra en teknisk synsvinkel og indebærer en teknisk effekt, er kombinationen patenterbar. Der vil kunne opnås patent, hvis programmet enten indeholder et teknisk aspekt eller løser et teknisk problem, ændre fysiske fænomener, giver computeren en udvidet hukommelse eller blot får en computer til at arbejde hurtigere. 47 EPO retspraksis: T 208/84 Vicom, drejede sig om et digitalt billedbehandlingssystem, specielt beregnet til satellitbilleder. Opnåelsen af de nødvendige digitale informationer blev udført ved scanning af billedelementerne med en mindre matrixstørrelse end lignende systemer. Opfindelsen kunne fx anvendes ved behandling af satellitbilleder af jorden. Opfindelsen resulterede ikke i et nyt slutprodukt som sådan, men den nye algoritme muliggjorde en hurtigere og bedre behandling, 46 EPO Guidelines, Part C, Chapter IV, EPO Guidelines, Part C, Chapter IV,

24 idet den reducerede antallet af beregninger, der efter kendte metoder skulle foretages. Opfindelsen indbefattede hardwareelementer samt et computerprogram. 48 EPO fandt, at der var tale om en matematisk metode og et computerprogram, der begge faldt ind i undtagelserne i EPK art. 52 (2) og (3), og de afviste derfor ansøgningen. Sagen blev derefter appelleret. BoA tog først stilling til, om der var tale om matematisk metode, der i henhold til art. 52 (2) ikke kunne patenteres, eller om metoden var en teknisk proces, der kunne patenteres. Hertil konkluderede BoA, at opfindelsen kunne beskrives som en matematisk metode, men at metoden blev anvendt på en fysisk enhed, og at der hvorved skete en ændring i denne fysiske enhed. Der var således tale om en patenterbar proces og ikke alene en matematisk formel. 49 Dernæst tog BoA stilling til, om apparatet til implementering af metoden alene udgjorde et computerprogram. BoA anfører I begrundelsens punkt 12, at: The Board is of the opinion that a claim directed to a technical process which process is carried out under the control of a program ( ) cannot be regarded as relating to a computer program as such within the meaning of article 52 (3) EPC, as it is the application of the program for determining the sequence of steps in the process for which in effect protection is sought. 50 BoA kom til den konklusion, at det var en patenterbar opfindelse, idet der ikke var søgt om patent til computerprogrammet alene, men derimod til den proces, hvori computerprogrammet indgik som enkelt enhed. BoA valgte dermed ikke at anse computerprogrammet som et program as such. Dommen viser, at såfremt den matematiske metode indgår i en teknisk proces, og dermed har teknisk karakter, kan opfindelsen ikke altid anses som en matematisk metode as such, men derimod som en del af en proces og kan derfor patenteres. BoA tillod således, selvom opfindelsen blev anerkendt som en matematisk metode, patentering fordi der forelå den 48 Dybdahl-Müller, Lise, Europæisk patent, 2008, side T 208/84, begrundelsens præmis

25 nødvendige tekniske effekt og at den tekniske effekt kunne knyttes til det forhold at opfindelsen medførte en ændring i den fysiske enhed. Dommen ligger op til, at ved vurdering af, hvorvidt en computerrelateret opfindelse kan patenteres, skal en helhedsvurdering ligge til grund. Hvis helhedsbedømmelsen udmønter sig i, at opfindelsen har teknisk effekt og resulterer denne i en forandring af den fysiske enhed, vil der på trods af, at kravet retter sig mod en matematisk metode eller computerprogram, efterfølgende godt kunne ske patentering. Dog må patentkravene ikke relatere sig direkte til computerprogrammet, men i stedet til den proces, hvori programmet indgår. 51 T 26/86 Koch & Sterzel, omhandlede et computerstyret røntgenapparat. Opfindelsen adskilte sig fra lignende røntgenapparater ved at kunne udføres på en almindelig computer. Det edbbaserede styringssystem sikrede røntgenapparatet en optimal belysning med mindst mulig slid på røntgenrørene, og dermed en mere økonomisk anvendelse. BoA anså ikke opfindelsen som værende et computerprogram i sig selv, men derimod som et røntgenapparat, indeholdende en computer, som arbejdede i overensstemmelse med en rutine, som resulterede i en teknisk effekt i røntgenapparat. Kernen i patentkravet var derfor en opfindelse i henhold til art. 52 (1) og kunne dermed patenteres uden hensynstagen til, hvorvidt røntgenapparatet uden computerprogrammet allerede var en kendt opfindelse. 52 Det afgørende i afgørelsen var altså, at computerprogrammet var en del af en opfindelse, og at det derigennem havde teknisk karakter. Appelkammeret fastslog yderligere, at det ikke spiller nogen rolle hvor eller hvornår den tekniske effekt finder sted for at opnå patenterbarhed. Dvs. at tidspunktet for, hvornår den tekniske effekt opstår, er uden betydning for, hvorvidt der er tale om en opfindelse, bare at den tekniske effekt sker. 53 BoA tog det synspunkt, at selvom et ordinært computerprogram anvendes i en konventionel computer, der omdanner matematiske værdier til elektriske signaler ved hjælp af naturkræfter, så er disse elektroniske signaler ikke mere en kopi af informationer og kan ikke i sig selv blive anset for at have teknisk effekt. Et computerprogram anvendt i en konventionel computer er dermed forsat at anses som et program as such og er derfor udelukket fra 51 Dybdahl-Müller, Lise, Europæisk patent, 2008, side T 26/86, begrundelsens pkt T 26/86, begrundelsens pkt

IMMATERIALRETTIGHEDER

IMMATERIALRETTIGHEDER IMMATERIALRETTIGHEDER I. IMMATERIALRETTIGHEDER Immaterialret er en samlebetegnelse for en række lovbestemte enerettigheder til såvel praktisk som økonomisk betydningsfulde immaterielle goder. At noget

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

Handelshøjskolen i Århus

Handelshøjskolen i Århus 1 Skrevet af: Anders Engelbrett Olsen Studienummer: 242978 Vejleder: Hanne Kirk Deichmann Handelshøjskolen i Århus Kandidatafhandling Cand.merc. (jur) Februar 2005 Titel: Patent på computerprogrammer.

Læs mere

1. Introduktion til patentsystemet

1. Introduktion til patentsystemet TEKNOLOGISK INSTITUT 1. Introduktion til patentsystemet Eneretten stammer historisk tilbage fra 1500 tallet, til bogtrykkerne i Venedig. Herfra spredte fænomenet sig til Danmark. Frederik II den 24. november

Læs mere

Retsbeskyttelse af aktiver

Retsbeskyttelse af aktiver Retsbeskyttelse af aktiver Copenhagen IT University, 17 November 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til næste gang Forbered Sø- og Handelsretsafgørensen V0040010-KS (13/9-05) 2 Retsområderne

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.02.2002 KOM(2002) 92 endelig 2002/0047 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed

Læs mere

Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma.

Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma. Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma. Thomas Lue Lytzen 040478 Vintereksamen 2000 Synopse Internet Jura Kim Østergaard It-højskolen

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Værkslæren i ophavsretten

Værkslæren i ophavsretten Morten Rosenmeier Værkslæren i ophavsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Denne bog vedrører værkslæren i ophavsretten, dvs. de grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt, før et værk nyder

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

EU's patentdirektiv og dets implikationer for Digital Forvaltning

EU's patentdirektiv og dets implikationer for Digital Forvaltning EU's patentdirektiv og dets implikationer for Digital Forvaltning Disposition: Videndelings modsætning = hemmeligholdelse eller videnmonopol = patent. Om patenter definition, historik, status EU s forsøg

Læs mere

Patentdomstolen EU-valg 2014

Patentdomstolen EU-valg 2014 Patentdomstolen EU-valg 2014 Et forsigtigt og høfligt (men klart) nej tak Ingeniørhøjskolen i Aarhus, 22. maj 2014 Carsten Agger, IT-Politisk Forening Præsentation Medlem af IT-Politisk Forening, itpol.dk

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder LHNI, 31. januar 2014 Fakta om den europæiske patentreform Indhold I Den europæiske patentreform II Patentsystemets funktion III Danmark har gavn af patenter IV Patentudstedelse i Europa og Danmark i dag

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 13 lektioner - hver bestående af 4 forelæsninger á 35-45 min. kl. 13.00-17.00 Kurset holdes på DTU i bygning (ikke fastlagt endnu tidligere år: 210

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

NIR waterhole: Brugsmodeller. Peter Indahl Oslo 8. september 2009

NIR waterhole: Brugsmodeller. Peter Indahl Oslo 8. september 2009 NIR waterhole: Brugsmodeller Peter Indahl Oslo 8. september 2009 Lande med brugsmodeller Årligt antal brugsmodeller Brugsmodelansøgninger Patentansøgninger 2006 2007 2008 2007 2008 Kina 159.997 179.999

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Indledning Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Pensum: Immaterialret, Schovsbo og Rosenmeier, 1. udg. Ophavsretten beskytter litterære og kunsteriske værker. Kun et værk, hvis originalitetskravet

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 214 Fornyelse af designregistreringer...

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser L 213/13 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni 2005 1 At dele og beskytte viden Øget handel

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure Immaterielle rettigheder Et kompendium af Henrik Kure Christian Ejlers Forlag København 2005 v20_immatv(4_korr).indd 3 18/07/05 10:37:43 Immaterielle rettigheder 1. udgave, 1. oplag Typografi, sats og

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Patentering af apps. Hvad er muligt? Hvad skal gøres? Devices n Apps møde 28. november 2012. Jesper Mark Wenzel leder af patentafdelingen, Patrade A/S

Patentering af apps. Hvad er muligt? Hvad skal gøres? Devices n Apps møde 28. november 2012. Jesper Mark Wenzel leder af patentafdelingen, Patrade A/S Patentering af apps Hvad er muligt? Hvad skal gøres? Devices n Apps møde 28. november 2012 Jesper Mark Wenzel leder af patentafdelingen, Patrade A/S Man kan godt få patent på apps Stil de rette spørgsmål

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom I Tidsskrift for Immaterialret nr. 1, 1992, s. 92-100 omtaltes en dansk sag om

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Persondataretlige aspekter ved cloud computing

Persondataretlige aspekter ved cloud computing Persondataretlige aspekter ved cloud computing Anne Ermose, advokat, Microsoft Danmark Michael Hopp, partner, Plesner Dansk Forum for IT-ret, 28. november 2012 1 28 November 2012 Oversigt 1. Introduktion

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

EU-Patentdomstolen. Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01

EU-Patentdomstolen. Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01 EU-Patentdomstolen Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01 Ole Tange Lige så stærk fortaler for EU som modstander af EU-Patentdomstolen Partner i mindre dansk virksomhed som benytter IT men ikke laver udvikling

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere