Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk"

Transkript

1 Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Version juli OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF DO- MÆNENAVNE UNDER.DK-DOMÆNET Tildeling og registrering af et domænenavn under.dk-domænet, erhverves ved at indgå aftale herom med DK Hostmaster. Aftalen indgås ved at følge proceduren angivet i nærværende Generelle Vilkår. DK Hostmaster tildeler og registrerer domænenavne under.dk-domænet efter først-til-mølle princippet. DK Hostmaster foretager ingen prøvelse af, om domænenavnet krænker tredjemands varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder. DK Hostmaster foretager som udgangspunkt ikke vurdering af rejste indsigelser mod en registrering. Kan parterne ikke nå til enighed, må indsigelsen derfor bringes for Klagenævnet for Domænenavne eller for de almindelige domstole. De nærmere regler for DK Hostmasters tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet fremgår af de nedenstående bestemmelser. 2. DEFINITIONER Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem DK Hostmaster og Registranten om registrering af et domænenavn. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår. Ved DIFO forstås Foreningen Dansk Internet Forum. DIFO har til opgave at fastlægge de overordnede mål og midler for den danske del af internettet herunder de overordnede principper for tildeling, registrering og administration af samt tvister om domænenavne under.dk-domænet. Ved DK Hostmaster forstås DK Hostmaster A/S. DK Hostmaster er et helejet datterselskab af DIFO. DK Hostmaster fungerer efter delegation fra DIFO som hostmasterfunktion ved at tildele, registrere og administrere anden ordens domænenavne under.dk-domænet. Ved Fuldmægtig forstås den fysiske eller juridiske person, som Registranten har givet generalfuldmagt til at disponere i enhver henseende overfor DK Hostmaster. Fuldmægtigen er dog ikke berettiget til at videredelegere fuldmagten til en anden person, medmindre Fuldmægtigen er identisk med Registranten. 1

2 Ved Generelle Vilkår forstås nærværende generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet. Ved Klagenævnet for Domænenavne forstås det uafhængige klagenævn, der er nedsat i medfør af lov om internet-domæner. Ved Registrant forstås den fysiske eller juridiske person, som har ansøgt om registrering af et domænenavn under.dk-domænet, og som indgår Aftalen herom med DK Hostmaster, såfremt DK Hostmaster tildeler ansøgeren domænenavnet. Ved Registrator forstås en fysisk eller juridisk person, der er godkendt af DK Hostmaster til bl.a. at kunne registrere anden ordens domænenavne under.dk-domænet for sig selv eller andre. Forholdet mellem DK Hostmaster og Registrator er som udgangspunkt reguleret af en separat aftale mellem Registrator og DK Hostmaster, jf. i øvrigt dokumentet Registratoraftale. Ved Zonekontakt forstås en fysisk eller juridisk person, som er registreret af DK Hostmaster som ansvarlig kontaktperson for en eller flere af DK Hostmaster godkendte navneservere. Forholdet mellem DK Hostmaster og Zonekontakten er som udgangspunkt reguleret af en separat aftale mellem Zonekontakter og DK Hostmaster, jf. i øvrigt dokumentet Zonekontaktaftale. En Registrator kan være Zonekontakt samtidigt, men en Zonekontakt behøver ikke at være Registrator. 3. PROCEDURE FOR ANSØGNING, TILDELING OG REGISTRERING AF DOMÆ- NENAVNE UNDER.DK-DOMÆNET 3.1 Ansøgningsprocedure Ansøgningens indhold og indlevering En Registrant, der ønsker at få tildelt et domænenavn, skal indlevere en skriftlig ansøgning til DK Hostmaster via en Registrator, som videresender ansøgningen til DK Hostmaster på en af DK Hostmaster udformet elektronisk ansøgningsformular. Registrator tester før indsendelsen, om der er aktiv navneservice for domænenavnet på mindst to af DK Hostmaster godkendte navneservere. Registranten skal angive følgende stamoplysninger på ansøgningen: Det ansøgte domænenavn. Længden på registreringsperioden (1, 2, 3 eller 5 år) Registrantens navn, evt. selskabsform, adresse og telefonnummer. Fuldmægtiges navn, adresse og telefonnummer hvis den Fuldmægtige er en anden end Registranten selv. Gyldige og aktive adresser (verifikationsadresser) for både Registrant og Fuldmægtig. 2

3 Fakturamodtagers navn, evt. selskabsform, adresse og telefonnummer. Gyldig og aktiv adresse til brug for fakturering af registreringsafgift og eventuelle gebyrer Kvittering for indlevering af ansøgning (tracknummer) DK Hostmaster registrerer ved hjælp af et tracknummer den rækkefølge, hvori ansøgninger om domænenavne modtages hos DK Hostmaster. Ved ansøgningens modtagelse fremsender DK Hostmaster tracknummeret til Registrator som kvittering for modtagelse af og bevis for rækkefølgenummer for ansøgningen Indeståelse for ikke-krænkelse Ved sin ansøgning indestår Registranten for, at Registrantens reservation, registrering og/eller aktive anvendelse af det ansøgte domænenavn ikke krænker tredjeparts varemærkerettigheder, navnerettigheder eller øvrige kendetegnsrettigheder, og at Registranten ikke er bekendt med, at reservation, registrering og/eller aktiv anvendelse i øvrigt strider mod denne Aftale eller dansk ret, herunder reglen om god domænenavnsskik i lov om internet-domæner 12, stk Accept af DK Hostmasters regler Registranten accepterer med ansøgningen at være omfattet af DK Hostmasters til enhver tid gældende regler, herunder særligt de til enhver tid gældende Generelle Vilkår, og at ville acceptere afgørelser fra Klagenævnet for Domænenavne, i henhold til Klagenævnets til enhver tid gældende regler Digital og elektronisk signatur DK Hostmaster kan fastsætte nærmere regler for brug af digitale eller elektroniske signaturer i ansøgningsprocessen. 3.2 Reservation og registrering Reservation af domænenavn Kan DK Hostmaster efter opslag i sin database konstatere, at det ansøgte domænenavn ikke er registreret eller reserveret, og at betingelserne for registrering i øvrigt er opfyldte, herunder at Registranten har fulgt den ovenfor beskrevne ansøgningsprocedure, reserverer DK Hostmaster domænenavnet til Registranten. DK Hostmaster reserverer domænenavne under.dk-domænet efter først-til-mølle princippet. Ved flere ansøgninger om samme domænenavn anvendes det i pkt beskrevne tracknummer til at afgøre, hvem domænenavnet reserveres til Aktivering og registrering af domænenavnet Registranten skal aktivere domænenavnet senest 3 måneder efter, at DK Hostmaster har afsendt meddelelse om, at domænenavnet er reserveret til Registranten. Umiddelbart efter aktivering registrerer DK Hostmaster, at domænenavnet er tildelt Registranten. Aktivering af domænenavnet foretages ved at følge den procedure, der er beskrevet i den , som DK Hostmaster fremsender til Registranten, når DK Hostmaster konstaterer, at det ansøgte domæ- 3

4 nenavn er ledigt, og at betingelserne for registrering i øvrigt er opfyldt. Proceduren indebærer, at Registranten skal bekræfte, at de oplysninger, som DK Hostmaster er i besiddelse af, er korrekte og afgivet af Registranten med henblik på at erhverve rettighederne til det pågældende domænenavn. Såfremt Registranten ikke bekræfter oplysningerne i løbet af 2 måneder fra afsendelsen af e- mailen fra DK Hostmaster, sendes en ny anmodning til Registranten, og samtidig underrettes Registrator ligeledes via om den manglende aktivering. Reagerer Registranten ikke inden for 1 måned herefter (i alt 3 måneder fra afsendelse af den første fra DK Hostmaster), slettes reservationen af domænenavnet af DK Hostmaster uden yderligere varsel, og Registrant og Registrator underrettes herom pr. . Domænenavnet gøres hermed frit tilgængeligt Den tidsmæssige udstrækning af registreringen Registreringen af domænenavnet er gældende, så længe Aftalen er i kraft. Efter Aftalens ophør uanset årsag til ophøret, bortfalder registreringen og tildelingen af domænenavnet til Registranten. 4. FORNYELSE AF REGISTRERING 4.1 Fornyelse ved betaling Registranten fornyer registreringen ved at betale registreringsafgift for en ny registreringsperiode. Registreringen af domænenavnet fornyes automatisk for en ny registreringsperiode, medmindre Registranten har anmodet om andet. 4.2 Advis om fornyelse og forlængelse Senest den 10. i den måned en registreringsperiode udløber, fremsender DK Hostmaster en faktura, jf. pkt. 6.5 på registreringsafgift for den kommende registreringsperiode. Medmindre Registranten har meddelt ændring af registreringsperiodens længde faktureres for samme længde registreringsperiode som indeværende registreringsperiode. Såfremt Registranten ønsker at ændre længden af registreringsperioden i forbindelse med fornyelse af registrering, skal dette meddeles DK Hostmaster senest 3 måneder før udløb af en registreringsperiode. Registreringsafgiften fastsættes i overensstemmelse med pkt Manglende betaling Såfremt Registranten undlader at betale registreringsafgift for en ny registreringsperiode ophører Aftalen automatisk. Aftalen ophører dog først, efter DK Hostmaster har varslet Registranten om manglende betaling i overensstemmelse med proceduren beskrevet i pkt

5 5. ØVRIGE YDELSER FRA DK HOSTMASTER 5.1 Ændringer af oplysninger i DK Hostmasters databaser På Registrantens anmodning foretager DK Hostmaster administrative ændringer af information vedrørende Registrantens domænenavn i DK Hostmasters databaser såsom ændringer i selskabs- eller personoplysninger. DK Hostmaster opkræver ikke betaling herfor. Henvendelsen fra Registranten eller denne Fuldmægtig skal ske pr. almindelig post eller pr. e- mail med et instruerende dokument i PDF format eller ved hjælp af anden kommunikationskanal, som foreskrevet af DK Hostmaster. Dokumentet skal desuden indeholde Registrantens eller Fuldmægtigens bruger ID og PIN kode til brug for DK Hostmasters validering af henvendelsen. Ønsker Registranten at udskifte en Fuldmægtig med en anden, skal dokumentet være signeret af Registranten med dennes bruger ID og PIN kode. 5.2 Skift af internetudbyder (redelegering) Registranten har ret til at få sit domænenavn flyttet fra en internetudbyder til en anden (redelegering). Redelegering kan ske under følgende betingelser: DK Hostmaster har modtaget en af DK Hostmaster defineret elektronisk ansøgning om redelegering. Formular hertil findes på DK Hostmaster har modtaget en bekræftelse på redelegering fra verifikationsadressen på forespørgsel sendt til verifikationsadressen. Domænenavnet må ikke være suspenderet hos DK Hostmaster af andre grunde end forkert eller manglende opsat DNS. De navneservere hos den internetudbyder, som domænenavnet ønskes redelegeret til, er godkendt og registreret hos DK Hostmaster, og at disse navneservere svarer autoritativt for domænenavnet. Når ovenstående betingelser er opfyldt, registrerer DK Hostmaster ændringen af internetudbyder. DK Hostmaster opkræver ikke betaling for redelegering. 5.3 Venteliste DK Hostmaster vedligeholder og administrerer en venteliste for domænenavne, der allerede er registrerede Optagelse på venteliste Alle, der er berettigede til at registrere et domænenavn under.dk-domænet, kan optages på en venteliste til et allerede registreret domænenavn. 5

6 Anmodning om optagelse på en venteliste til et allerede registreret domænenavn under.dk-domænet sker til DK Hostmaster via Optagne på en venteliste til et domænenavn er forpligtede til at orientere DK Hostmaster om ændringer i de med ansøgningen fremsendte oplysninger. Manglende orientering om ændringer kan medføre bortfald af ventelisteregistreringen Indplacering på venteliste DK Hostmaster registrerer ansøgningerne i den rækkefølge, som de modtages, og tildeler hver ansøgning et nummer, der angiver hvilken plads, den ventende indtager på ventelisten. DK Hostmaster orienterer den ventende herom via til den i anmodningen angivne e- mailadresse Ventelistegebyr Optagelse på venteliste er betinget af, at der betales et årligt gebyr på kr. 75,- inkl. moms pr. domænenavn. Beløbet indbetales til DK Hostmaster første gang ved optagelsen på ventelisten. Manglende betaling medfører sletning fra ventelisten i henhold til den for DK Hostmaster til enhver tid gældende rykkerprocedure Tildeling af domænenavn Når registreringen af et domænenavn, hvortil der er oprettet en venteliste, bliver slettet fra registrering, orienteres de ventende herom via til de af de ventende opgivne adresser. De optagne på ventelisten gives herefter 14 dage til at tilkendegive, om de fortsat er interesserede i det pågældende domænenavn. Domænenavnet tildeles herefter i henhold til indplaceringen på ventelisten, således at den første ventende, der ønsker det, tildeles domænenavnet. 5.4 Særligt kvalificeret domænenavn (VID domænenavn) Tildeling af VID status Ved særskilt anmodning herom kan Registranten få tildelt Very Important Domain (VID) status for sit domænenavn. Aftale herom kan kun indgås af Registranter med fast bopæl i Danmark eller af Registranter, der er repræsenteret ved en Fuldmægtig med fast bopæl i Danmark. Anmodning foretages ved brug af den anmodningsblanket, der forefindes på Anmodningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af anmodningsblanketten, herunder særligt en dansk postadresse og nuværende adresse for Registrant og/eller dennes Fuldmægtig. Anmodningen godkendes af DK Hostmaster, hvis Registrantens eller Fuldmægtigens danske postadresse kan verificeres i CPR- eller CVR registrene. I modsat fald afvises anmodningen. Meddelelse om tildeling eller afvisning af tildeling fremsendes til den i anmodningen meddelte adresse. 6

7 5.4.2 Automatisk registrering af adresseændringer DK Hostmaster påser i Aftalens løbetid, at Registrantens eller Fuldmægtigens adresseændringer således som disse registreres i CVR/CPR-registrene, automatisk registreres hos DK Hostmaster. Ændringer registreres i forhold til den adresse, der er angivet på ansøgningsformularen. Det er en forudsætning for DK Hostmasters registrering af ændringer, at den angivne adresse på ansøgningsformularen er korrekt og præcis, og at der for så vidt angår fysiske personer ikke er noteret adressebeskyttelse i CPR registret Varsling af ophævelse Såfremt DK Hostmaster agter at hæve Aftalen som følge af Registrantens manglende betaling, manglende fremsendelse af erklæring om ikke-krænkelse eller manglende tilslutning af navneservere, skal DK Hostmaster følge en særlig varslingsprocedure før et VID domænenavn slettes, jf. nærmere pkt Proceduren indebærer, at domænenavnet ikke kan slettes før varsel er sendt med anbefalet brev til Registrantens eller Fuldmægtigens postadresse. Den særlige varslingsprocedure gælder ikke ved ophævelse af Aftalen af andre grunde end de ovenfor anførte Gebyr DK Hostmaster opkræver et årligt gebyr på kr. 50,- inkl. moms pr. VID domænenavn til dækning af DK Hostmasters omkostninger til administration af ordningen. Træder ordningen i kraft i løbet af en registreringsperiode, opkræves der forholdsvis gebyr beregnet fra det førstkommende kvartal og til udløb af den indeværende registreringsperiode. I almindelighed opkræves afgiften forud og i tilfælde af fornyelse af registreringen samtidig hermed. Faktura fremsendes i alle tilfælde til det omhandlede domænenavns faktureringsadresse. Opsiger Registranten ordningen eller ophører registreringen af det omhandlede domænenavn, refunderer DK Hostmaster ikke eventuel forudbetalt gebyr uanset årsagen til ophøret. 6. BETALING 6.1 Registreringsafgift og gebyrer Registreringsafgiften for et domænenavn udgør kr. 45,- (1-årig registreringsperiode), kr. 90,- (2-årig registreringsperiode), kr. 135,- (3-årig registreringsperiode) eller kr. 180,- (5-årig registreringsperiode). Alle beløb er angivet inkl. moms. Gebyr for optagelse på venteliste udgør kr. 75,- inkl. moms pr. år, jf. nærmere pkt Gebyr for tilmelding til ordning for VID domænenavne udgør kr. 50,- inkl. moms pr. år, jf. nærmere pkt Gebyr for fremsendelse af fysisk faktura udgør kr. 12,50,- inkl. moms pr. faktura. Øvrige gebyrer fremgår af nærværende Generelle Vilkårs enkelte bestemmelser 6.2 Betaling for første registreringsperiode 7

8 Registrator betaler på Registrantens vegne registreringsafgiften for den første valgte registreringsperiode til DK Hostmaster samt gebyret for VID domænenavne, hvis denne service er valgt på ansøgningstidspunktet. Betalingerne dækker den første registreringsperiode, der strækker sig fra reserveringstidspunktet og kalendermåneden ud samt de(t) følgende hele år. 6.3 Betaling for efterfølgende registreringsperioder Registreringsafgift og gebyrer for efterfølgende registreringsperioder betales af Registranten. 6.4 Betalingsform Betaling af alle registreringsafgifter og eventuelle gebyrer skal foregå via PBS betalingsservice eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK Hostmaster. 6.5 Fakturering DK Hostmaster fremsender elektronisk fakturaer til den af Registranten angivne adresse til brug for fakturering. DK Hostmaster fremsender kun fysisk faktura, såfremt Registranten eller Fuldmægtig anmoder herom. DK Hostmaster opkræver et gebyr på kr. 12,50 inkl. moms pr. fysisk faktura. 7. REGISTRANTENS ØVRIGE FORPLIGTELSER 7.1 Generelt Registranten skal til enhver tid opfylde de forpligtelser, der fremgår af Aftalen. 7.2 Tilslutning til navneservere Registranten skal sikre, at der til domænet gennem en Zonekontakt, der har indgået aftale med DK Hostmaster, er tilsluttet mindst to navneservere, som er godkendt af DK Hostmaster. Er der ikke tilsluttet to navneservere, vil domænenavnet ikke være tilgængeligt, og kan blive slettet i overensstemmelse med proceduren i pkt såfremt forholdet ikke udbedres efter anmodning herom fra DK Hostmaster. Såfremt Zonekontrakten opsiger sin zonekontaktaftale med DK Hostmaster, vil DK Hostmaster fra det tidspunkt, hvor opsigelsen får virkning, frakoble de pågældende navneservere, hvorefter domænenavnet ikke vil være tilgængeligt. Det er Registrantens ansvar at få domænenavnet tilsluttet to andre navneservere, såfremt domænenavnet fortsat ønskes holdt tilgængeligt. 7.3 Meddelelse om kontaktinformation og ændringer heri Registranten er forpligtet til at orientere DK Hostmaster om ændringer i stamoplysninger vedrørende domænenavnet, herunder faktureringsadresse samt navne- og adresseændringer for Registranten eller dennes Fuldmægtig. Orientering om ændringer skal foretages via selvbetjeningsmodulet på DK Hostmasters hjemmeside med angivelse af bruger ID og PIN kode. 8

9 7.4 Forbud mod warehousing Registranten må ikke reservere, registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje, jf. lov om internet-domænenavne 12, stk. 2. For domænenavne, der var registreret på tidspunktet for lovens ikrafttræden den 1. juli 2005, træder forbudet først i kraft fra den 1. juli 2010, jf. lovens 27 stk INDSIGELSER MOD RESERVATION OG REGISTRERING 8.1 Ingen prøvelse i forbindelse med reservation og registrering DK Hostmaster foretager ikke nogen prøvelse af, om domænenavnet strider mod tredjemands varemærkerettigheder, navnerettigheder eller øvrige kendetegnsrettigheder eller på anden måde krænker tredjemands ret. Reservation og registrering af domænenavnet er derfor ikke ensbetydende med, at tredjemand ikke kan rejse indsigelse mod reservationen eller registreringen. 8.2 Notering af indsigelser Indsigelser mod foretagne reservationer og registreringer skal i første omgang stiles til Registranten. Når DK Hostmaster har modtaget meddelelse fra Klagenævnet for Domænenavne, fra Registranten eller fra tredjepart om verserende tvister, noterer DK Hostmaster dette på stamoplysningerne for det pågældende domænenavn således, at registrantdata ikke kan ændres uden godkendelse af DK Hostmasters administrerende direktør. DK Hostmaster orienterer Registranten om noteringen via dennes verifikationsadresse, medmindre noteringen foretages af Klagenævnet for Domænenavne, som i så fald orienterer Registranten. Noteringen ophæves, når DK Hostmaster har modtaget besked fra Klagenævnet for Domænenavne om en klagesags afgørelse, eller har modtaget dokumentation fra Registranten eller tredjepart om retsafgørelse eller forlig, medmindre DK Hostmaster forinden modtager dokumenteret underretning om, at der fortsat verserer retstvist om domænenavnet. Tredjemands indsigelse og noteringen heraf er ikke til hinder for, at der kan ske suspendering og/eller sletning af det omtvistede domænenavn på grund af Registrantens manglende overholdelse af Aftalen, herunder misligholdelse af Registrantens betalingsforpligtelser. 8.3 Vurdering af indsigelser Generelt ingen vurdering af indsigelser DK Hostmaster foretager som udgangspunkt ikke vurdering af rejste indsigelser. Kan parterne ikke nå til enighed, må indsigelsen derfor bringes for Klagenævnet for Domænenavne eller for de almindelige domstole. I nedenstående tilfælde kan DK Hostmaster dog vælge selv at vurdere en indsigelse og suspendere, ændre eller slette en reservation eller registrering. 9

10 8.3.2 Manglende erklæring om ikke-krænkelse DK Hostmaster er til enhver tid berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode Registranten fremsende en erklæring om, at Registranten indestår for, at Registrantens registrering og/eller aktive anvendelse af det ansøgte domænenavn ikke krænker tredjeparts varemærkerettigheder, navnerettigheder eller øvrige kendetegnsrettigheder, og at Registranten ikke er bekendt med, at reservation, registrering og/eller aktive anvendelse i øvrigt strider mod dansk ret. Såfremt DK Hostmaster ikke har modtaget en sådan erklæring senest 30 dage efter, at DK Hostmaster har afsendt anmodningen, er DK Hostmaster berettiget, men ikke forpligtet, til at ændre eller slette reservationen eller registreringen Anmodning fra offentlig myndighed og anvendelse i åbenbar strid med dansk lovgivning Såfremt en i henhold til lovgivningen kompetent offentlig myndighed rejser indsigelse mod en reservation eller registrering, i tilfælde hvor domænenavnet åbenbart er reserveret, registreret og/eller anvendt aktivt i strid med dansk lovgivning, kan DK Hostmasters administrerende direktør i samråd med DK Hostmasters bestyrelse slette eller ændre reservationen eller registreringen i henhold til anmodningen Suspension og sletning ved åbenbar og ulovlig forvekslingsrisiko Den administrerende direktør for DK Hostmaster og bestyrelsesformanden for DIFO kan i enighed suspendere et domænenavn (dvs. udelade navneserverhenvisning), hvis Registrantens aktive anvendelse af domænenavnet åbenbart har til hensigt på ulovlig vis at skabe forveksling med en tredjeparts identitet, domænenavn, hjemmeside, varemærke eller øvrige forretningskendetegn, og at forholdene f.eks. stærkt krænkende indhold, forsøg på phishing, forsøg på installering af malware og lign. taler for ikke at afvente en afgørelse fra Klagenævnet for Domænenavne, domstole eller offentlige myndigheder. Registranten skal samtidigt med, at behandlingen af suspensionsspørgsmålet påbegyndes, informeres herom enten pr. eller pr. telefon og samtidig hermed opfordres til at eliminere forvekslingsrisikoen. DK Hostmaster og DIFO påtager sig ikke ansvaret for meddelelsens manglende fremkomst, og DK Hostmaster og DIFO er berettiget til at suspendere domænenavnet, uanset om meddelelsen ikke måtte være kommet frem eller i øvrigt ikke er kommet til Registrantens kendskab, og uanset om Registranten efter fremkomst har haft lejlighed til at besvare henvendelsen eller ej. Den særlige varslingsprocedure for kvalificerede domænenavne, jf. pkt , finder ikke anvendelse. Hvis ikke Registranten senest 14 dage efter suspenderingen over for DK Hostmaster dokumenterer en løsning, der af den administrerende direktør for DK Hostmaster og bestyrelsesformanden for DIFO i enighed vurderes som eliminerende forvekslingsrisikoen, overgiver DK Hostmaster sagen til Klagenævnet for Domænenavne med henblik på afgørelse af, om suspensionen skal videreføres til sletning, eller om den skal hæves. Registranten kan indbringe beslutningen om suspension for Klagenævnet for Domænenavne uden at afvente den angivne 14 dages afhjælpningsfrist. I gentagelsestilfælde, hvor det omhandlede domænenavne tidligere har været suspenderet, kan overgivelse af sagen til Klagenævnet for Domænenavne ske samtidig med suspension uden iagttagelse af den angivne 14 dages afhjælpningsfrist. Klagenævnets afgørelse kan af Registranten indbringes for de almindelige domstole. 10

11 8.3.5 Suspension og sletning af domænenavn af sikkerheds- og samfundsmæssige hensyn Den administrerende direktør for DK Hostmaster og bestyrelsesformanden for DIFO kan i enighed suspendere et domænenavn, der aktivt anvendes af Registranten, hvis domænenavnet anvendes aktivt i forbindelse med åbenbart ulovlige handlinger eller undladelser, der ikke er omfattet af reglerne i pkt Suspension kan dog kun ske, hvis væsentlige sikkerhedsmæssige eller øvrige samfundsmæssige hensyn taler derfor, og disse hensyn taler for ikke at lade suspension eller sletning afvente en afgørelse herom fra Klagenævnet for Domænenavne, domstole eller offentlige myndigheder. Registranten skal samtidigt med, at behandlingen af suspensionsspørgsmålet påbegyndes, informeres herom enten pr. eller pr. telefon og samtidig hermed opfordres til at afhjælpe det påtalte forhold. DK Hostmaster og DIFO påtager sig ikke ansvaret for meddelelsens manglende fremkomst, og DK Hostmaster og DIFO er berettiget til at suspendere domænenavnet, uanset om meddelelsen ikke måtte være kommet frem eller i øvrigt ikke er kommet til Registrantens kendskab, og uanset om Registranten efter fremkomst har haft lejlighed til at besvare henvendelsen eller ej. Den særlige varslingsprocedure for kvalificerede domænenavne, jf. pkt , finder ikke anvendelse. Hvis ikke Registranten senest 14 dage efter suspenderingen over for DK Hostmaster dokumenterer en løsning, der af den administrerende direktør for DK Hostmaster og bestyrelsesformanden for DIFO i enighed vurderes at afhjælpe forholdet, forelægges suspensionen for DIFO s bestyrelse til endelig beslutning, om suspensionen skal videreføres til sletning, eller om den skal hæves. I gentagelsestilfælde, hvor det omhandlede domænenavne tidligere har været suspenderet, kan overgivelse af sagen til DIFO s bestyrelse ske samtidig med suspension uden iagttagelse af den angivne 14 dages afhjælpningsfrist. DIFO s beslutning kan ikke indbringes for Klagenævnet for Domænenavne, men kan indbringes for de almindelige domstole Suspension og sletning af domænenavn i tilfælde af typosquatting Såfremt Registranten af et domænenavn, der benyttes aktivt overfor almenheden (f.eks. til drift af en hjemmeside), anmelder til DK Hostmaster, at et næsten identisk domænenavn senere er taget i aktiv brug med risiko for, at internetbrugere, der søger anmelderens domænenavn, ved fejlagtig indtastning ledes over på en hjemmeside eller anden tjeneste, der er tilgængelig under det anmeldte domænenavn, kan den administrerende direktør for DK Hostmaster og bestyrelsesformanden for DIFO i enighed beslutte at suspendere det anmeldte domænenavn under følgende betingelser: a. Der skal være nærliggende risiko for, at internetbrugere, der søger anmelderens domænenavn, ved en fejlagtig indtastning ledes over på en hjemmeside eller anden tjeneste, der er tilgængelig under det anmeldte domænenavn, b. Registranten af det anmeldte domænenavn har ingen varemærkerettigheder, navnerettigheder eller øvrige kendetegnsrettigheder til det anmeldte domænenavn, og 11

12 c. Registranten af det anmeldte domænenavn eller en anden, som må formodes at drive virksomhed i nær tilknytning til denne, har foretaget registreringer af andre domænenavne med nærliggende risiko for forveksling, som omtalt ovenfor. Inden beslutningen om suspension træffes, skal Registranten af det anmeldte domænenavn høres med en svarfrist på 72 timer. DK Hostmaster retter henvendelse til Registranten enten pr. eller pr. telefon. DK Hostmaster og DIFO påtager sig ikke ansvaret for henvendelsens manglende fremkomst, og DK Hostmaster og DIFO er berettiget til at suspendere og slette domænenavnet, uanset om henvendelsen ikke måtte være kommet frem eller i øvrigt ikke er kommet til Registrantens kendskab, og uanset om Registranten efter fremkomst har haft lejlighed til at besvare henvendelsen eller ej. Den særlige varslingsprocedure for kvalificerede domænenavne, jf. pkt , finder ikke anvendelse. Beslutningen om at suspendere det anmeldte domænenavn kan indbringes for Klagenævnet for Domænenavne med DK Hostmaster som indklaget part. En indbringelse har ikke opsættende virkning. Er sagen ikke indbragt for klagenævnet inden 4 uger efter, at beslutningen er meddelt Registranten, sletter DK Hostmaster det anmeldte domænenavn Tredjemands egen ret til at forfølge en tvist Ovennævnte suspensionsregler medfører ingen indskrænkninger i tredjemands ret til selv på et hvilket som helst tidspunkt at indbringe en klage vedrørende det omhandlede domænenavn for Klagenævnet for Domænenavne eller for en domstol Virkning for eksisterende og nye domænenavne Ovennævnte suspensionsregler gælder både for nye og for allerede registrerede domænenavne på tidspunktet for reglernes ikrafttræden. 9. OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER Oplysninger om reserverede og registrerede domænenavne, herunder Registrantens identitet, holdes offentligt tilgængelige via DK Hostmasters whois service, jf. lov om internet-domæner, 8, stk. 1. DK Hostmaster sikrer efter anmodning fra en Registrant, at den pågældendes navn, adresse og telefonnummer ikke gøres offentligt tilgængelige, hvis disse oplysninger i henhold til anden lovgivning er undtaget fra offentlighed. Oplysningerne vil dog kunne videregives til Klagenævnet for Domænenavne i forbindelse med behandling af konkrete sager og til andre, i det omfang det er berettiget i medfør af anden lovgivning i øvrigt, jf. lov om internet-domæner, 8, stk ANSVARSFRASKRIVELSE Hverken DK Hostmaster eller DIFO er ansvarlige for Registrantens reservation, registrering eller aktive anvendelse af domænenavnet, herunder eventuelle krænkelse af tredjemandsrettigheder. Registranten er forpligtet til at holde DK Hostmaster og DIFO skadesløs i forbindelse med eventuelle tvister eller retssager om retten til brugen af navnet, herunder også eventuelle tvister om underordnede niveauer af domænenavnet. 12

13 Da DK Hostmaster ikke foretager nogen prøvelse af domænenavnet, er reservation og registrering af et domænenavn ikke ensbetydende med, at der erhverves nogen ret eller noget ejerskab til selve domænenavnet eller de navne- eller varemærkerettigheder mv., der måtte knytte sig til domænenavnet. Hverken DK Hostmaster, DIFO eller disses direktører eller bestyrelsesmedlemmer kan gøres ansvarlige for det tab, som en beslutning om suspension, sletning eller overdragelse af et domænenavn måtte medføre, såfremt det erstatningsbegrundende forhold har karakter af simpel uagtsomhed. Et erstatningsansvar er i alle tilfælde i alt maksimeret til kr. pr. suspension, sletning og/eller overdragelse. Der kan under ingen omstændigheder rejses krav om erstatning som følge af en beslutning om ikke at foretage suspension, sletning eller overdragelse af et domænenavn. DK Hostmaster er ikke ansvarlig for Registrantens indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tabt avance og tab forårsaget af mistede eller beskadiget data. 11. OVERDRAGELSE AF DOMÆNENAVN 11.1 Ret til overdragelse Registranten kan overdrage domænenavnet til en tredjepart. Den hidtidige og fremtidige Registrant skal anmelde dette skriftligt til DK Hostmaster, evt. gennem en Registrator. Anmeldelsen skal indeholde samme stamoplysninger og indeståelser fra den kommende Registrant, som de, der skal fremgå af en domænenavnsansøgning, jf. pkt Overdragelsen skal ske via selvbetjeningsfunktionen, som findes på Ved overdragelsen indtræder den nye Registrant i alle den hidtidige Registrants rettigheder og forpligtelser efter Aftalen Overdragelse af omtvistede domænenavne Et domænenavn, om hvilket der verserer en aktuel tvist ved Klagenævnet for Domænenavne eller en domstol, registreret af DK Hostmaster på stamoplysningerne for det pågældende domænenavn, kan alene overdrages til en tredjepart med godkendelse af DK Hostmasters administrerende direktør. DK Hostmaster kan slette et omtvistet domænenavn på samme måde, som det gælder for øvrige domænenavne, såfremt Registranten væsentligt misligholder Aftalen, jf. nærmere om ophævelsesgrundene i pkt Såfremt en tredjepart efter sletning af et omtvistet domænenavn nyregistrerer domænenavnet, betragtes dette ikke som overdragelse efter nærværende pkt

14 Såfremt Klagenævnet for Domænenavne eller en dansk eller udenlandsk domstol eller voldgiftsret har truffet afgørelse om, at et domænenavn skal overdrages fra Registranten til en tredjepart, overfører DK Hostmaster domænenavnet. Den nye Registrant skal følge den i pkt. 3 angivne procedure for ansøgning, tildeling og registrering, dog således at de angivne oplysninger ikke skal gives til en Registrator men direkte til DK Hostmaster. 12. UDVIDELSE AF TEGNSÆT 12.1 Ret til udvidelse af tegnsæt Tegnsæt for.dk-domænet vil til enhver tid være offentligt tilgængeligt via Tegnsættet kan med mindst en måneds varsel udvides af DK efter beslutning truffet af DIFO. Inden ændringen træder i kraft, skal der tilvejebringes sikkerhed for, at det nye tegnsæt understøttes af robuste tekniske løsninger. I det omfang, der kan rejses begrundet tvivl herom, skal offentligheden have mulighed for at kommentere sådanne forslag til ændringer Tildeling og registrering af nye domænenavn ved udvidelse af tegnsæt Ved udvidelse af tegnsæt for.dk-domænet gælder nedenstående regler for ansøgninger om tildeling og registrering af domænenavne indeholdende en eller flere af de karakterer, hvormed tegnsæt for domænenavne bliver udvidet Ansøgning om registrering Ansøgning om registrering af domænenavnet sker til DK Hostmaster via en godkendt Registrator på et af DK Hostmaster udarbejdet ansøgningsskema. Der kan kun indsendes én ansøgning pr. domænenavn pr. ansøger. DK Hostmaster kan nægte at anerkende ansøgninger, som åbenlyst har til hensigt at forhøje en ansøgers chance for efterfølgende registrering. Ansøgning skal være indgivet til DK Hostmaster i en periode på 30 dage fra DK Hostmasters beslutning, om at udvide tegnsæt for.dk-domænet er trådt i kraft. Ansøgeren er forpligtet til at orientere DK Hostmaster om ændringer i de med ansøgningen fremsendte oplysninger. Manglende orientering om ændringer kan medføre bortfald af ansøgningen Procedure for tildeling og registrering Kun én ansøger Er der efter udløbet af 30 dages perioden angivet ovenfor under pkt kun én ansøger til domænenavnet, tildeler DK Hostmaster domænenavnet til denne ansøger. Flere ansøgere Er der efter udløbet af 30 dages perioden angivet ovenfor under pkt flere end én ansøger til et domænenavn, sker tildelingen i henhold til nedenstående regler. 14

15 Ansøgerne opfordres af DK Hostmaster til inden 10 dage, regnet fra DK Hostmasters fremsendelse af opfordringen, at deponere et beløb på kr ,- inkl. moms. Beløbet udgør sikkerhed for betaling af registreringsafgift for første registreringsperiode i tilfælde af tildeling af domænenavnet samt til dækning af eventuelle sagsomkostninger tilkendt en modpart ved en tvist afgjort af Klagenævnet for Domænenavne. Beløbet indbetales til en spærret konto hos et af DK Hostmaster anvist pengeinstitut. Kontohaver er DK Hostmaster, men kontoen klausuleres, så udbetalinger herfra alene kan ske i overensstemmelse med nærværende regler. Deponerer kun en ansøger beløbet, registrerer DK Hostmaster domænenavnet til denne ansøger. Det deponerede beløb (kr ,- inkl. moms) udgør da registreringsafgift for første registreringsperiode for domænenavnet samt dækning af eventuelle sagsomkostninger. Deponerer ingen af ansøgerne beløbet, foranlediger DK Hostmaster lodtrækning mellem ansøgerne og registrerer domænenavnet til vinderen af lodtrækningen. Er der flere end en ansøger, der deponerer kr ,- inkl. moms, skal disse deponere yderligere kr ,- inkl. moms på den af DK Hostmaster angivne konto inden 10 dage regnet fra DK Hostmasters fremsendelse af opfordringen herom. Beløbet udgør sikkerhed for betaling af registreringsafgift for første registreringsperiode i tilfælde af tildeling af domænenavnet samt til dækning af eventuelle sagsomkostninger tilkendt en modpart ved en tvist afgjort af Klagenævnet for Domænenavne. Deponerer kun en ansøger dette yderligere beløb, registrerer DK Hostmaster domænenavnet til denne ansøger. Det deponerede beløb (kr ,- inkl. moms) udgør da registreringsafgift for første registreringsperiode for domænenavnet samt dækning af eventuelle sagsomkostninger. Deponerer ingen af ansøgerne det yderligere beløb, foranlediger DK Hostmaster lodtrækning mellem de tilbageværende ansøgere og registrerer domænenavnet til vinderen af lodtrækningen. Det deponerede beløb (kr ,- inkl. moms) udgør da registreringsafgift for første registreringsperiode for domænenavnet samt dækning af eventuelle sagsomkostninger. Er der flere end en ansøger, der herefter har deponeret to gange kr ,- inkl. moms, skal disse deponere yderligere kr ,- inkl. moms på den af DK Hostmaster angivne konto inden 10 dage regnet fra DK Hostmasters fremsendelse af anmodningen herom. Beløbet udgør sikkerhed for betaling af registreringsafgift for første registreringsperiode i tilfælde af tildeling af domænenavnet samt til dækning af eventuelle sagsomkostninger tilkendt en modpart ved en tvist afgjort af Klagenævnet for Domænenavne. Deponerer kun en ansøger dette yderligere beløb, registrerer DK Hostmaster domænenavnet til denne ansøger. Det deponerede beløb (kr ,- inkl. moms) udgør da registreringsafgift for første registreringsperiode for domænenavnet samt dækning af eventuelle sagsomkostninger. Deponerer ingen af ansøgerne det yderligere beløb, foranlediger DK Hostmaster lodtrækning mellem de tilbageværende ansøgere og registrerer domænenavnet til vinderen af lodtrækningen. Det deponerede beløb (kr inkl. moms) udgør da registreringsafgift for første registreringsperiode for domænenavnet samt dækning af eventuelle sagsomkostninger. Er der flere end en ansøger, der herefter har deponeret tre gange kr ,- inkl. moms, foranlediger DK Hostmaster afholdt lodtrækning mellem de tilbageværende ansøgere og registrerer domænenavnet til vinderen af lodtrækningen. Det deponerede beløb (kr ,- inkl. moms) 15

16 udgør da registreringsafgift for første registreringsperiode for domænenavnet samt dækning af eventuelle sagsomkostninger. De tre beløbsstørrelser angivet ovenfor (kr ,-, kr ,-, og kr ,-) udgør henholdsvis kr ,-, kr ,-, og kr ,- kroner, alle inkl. moms, når ansøgeren ansøger om et domænenavn svarende til ansøgerens personnavn. Beløb deponeret i henhold til ovenstående procedure returneres til de indbetalere, der ikke får tildelt domænenavnet, samtidig med at domænenavnet registreres som ibrugtaget af den endelige Registrant. Dette gælder dog ikke, hvis der rejses sag ved Klagenævnet for Domænenavne mod en deponent i den 60 dages blokeringsperiode, der gælder hvis en ansøger hævder særlig ret til domænenavnet, jf. straks nedenfor under Ansøgere med særlig ret. I så fald indeholdes de deponerede beløb, indtil Klagenævnet for Domænenavne har truffet afgørelse om, hvorvidt der tilkendes sagsomkostninger. Ansøgere med særlig ret Er der blandt ansøgerne en ansøger, der på ansøgningsskemaet oplyser at have en særlig ret (f.eks. en navne- eller varemærkeret eller en lovhjemlet eneret til at anvende en betegnelse), underretter DK Hostmaster de øvrige ansøgere til det pågældende domænenavn herom, samt om hvem der gør denne særlige ret gældende, forud for iværksættelsen af proceduren angivet ovenfor for flere ansøgere. Ansøgeren med den angivne særlige ret vælger selv, om han vil deltage i den ovenstående procedure for flere ansøgere til trods for den hævdede særlige ret til domænenavnet. I så fald deltager ansøgeren på lige fod med de øvrige ansøgere, og såfremt proceduren fører til, at ansøgeren med den hævdede særlige ret tildeles domænenavnet, er ansøgeren forpligtet til at betale de i proceduren for flere ansøgere angivne beløb. Når DK Hostmaster har registreret en Registrant som ibrugtager af et domænenavn i henhold til ovenstående procedure for flere ansøgere, blokerer DK Hostmaster domænenavnet for brug i en periode på 60 dage, så ansøgeren med den hævdede særlige ret kan forfølge denne eksempelvis ved Klagenævnet for Domænenavne eller ved domstolene. Dette gælder ikke, såfremt ansøgeren med den hævdede særlige ret vælger at deltage i proceduren og i henhold til denne får tildelt domænenavnet. Er der flere end en ansøger, der på ansøgningsskemaet har angivet at have en særlig ret (f.eks. en navne- eller varemærkeret eller en lovhjemlet eneret til at anvende en betegnelse), sker tildeling af domænenavnet i henhold til ovenstående, dog således at den indbyrdes konkurrence mellem ansøgerne med en hævdede særlig ret afgøres enten ved forlig mellem parterne - eventuelt via en portalløsning - eller hvis dette viser sig umuligt da ved lodtrækning. Friholdelse af særlige domænenavne til registrering af offentlige myndigheder DIFOs bestyrelse kan ved udvidelser af tegnsættet beslutte, at nærmere afgrænsede domænenavne indeholdende karakterer omfattet af udvidelsen friholdes til registrering af offentlige myndigheder i en periode på 90 dage fra udvidelsen træder i kraft. Såfremt ingen offentlig 16

17 myndighed har ansøgt om registrering indenfor de 90 dage, frigives domænenavnet til registrering efter først-til-mølle -princippet Gebyr Registreringsanmodning faktureres Registrator med et ansøgningsgebyr på kr. 75,- inkl. moms. Gebyret er forfaldent uanset om anmodningen efterfølgende medfører tildeling eller ej. 13. ÆNDRING AF GENERELLE VILKÅR Nærværende Generelle Vilkår kan til enhver tid ændres af DK Hostmaster, herunder med virkning for allerede registrerede domænenavne. Den til enhver tid seneste og dermed gældende version af de Generelle Vilkår vil være offentliggjort på hjemmesideadressen DK Hostmaster skal offentliggøre ændringer af de Generelle Vilkår på senest en måned før ændringerne træder i kraft. DK Hostmaster er ikke forpligtet til at udsende individuel meddelelse om ændringer i de Generelle Vilkår til Registranter. 14. OPHØR 14.1 Registrantens opsigelsesadgang Registranten kan opsige Aftalen ved enten at sende en underskrevet erklæring til DK Hostmaster eller ved at benytte den tilsvarende selvbetjeningsservice på hjemmesideadressen Manglende betaling af registreringsafgift for en ny registreringsperiode anses for opsigelse af Aftalen fra Registrantens side. Efter modtagelse af opsigelsen, sletter DK Hostmaster registreringen af domænenavnet fra databasen over domænenavne. I tilfælde af opsigelse af Aftalen refunderes for meget forudbetalt registreringsafgift og gebyr, beregnet fra udgangen af indeværende hele års registreringsperiode og med fradrag af et administrationsgebyr på kr. 50,- inkl. moms. Er registreringsperioden fx 5 år og opsiges aftalen efter 2,5 år refunderes registreringsafgift for de sidste to år med fradrag af administrationsgebyr DK Hostmasters opsigelsesadgang Ophør af hostmasterfunktion DK Hostmaster kan opsige Aftalen, hvis DK Hostmaster ophører som hostmasterfunktion for.dk-domænet. Opsiger DK Hostmaster Aftalen inden registreringsperiodens udløb, medfører dette ikke refusion af indbetalt registreringsafgift og gebyrer for domænenavnet Inddragelse i almenhedens interesse 17

18 DK Hostmaster skal opsige Aftalen og slette registreringen af domænenavnet, hvis DIFO skønner, at der er behov for at inddrage domænenavnet i almenhedens interesse, og giver DK Hostmaster pålæg herom. Opsigelse kan ske uden varsel. Har Domænenavnet været taget i aktiv anvendelse som led i Registrantens almindelige virke, kan der tilkendes Registranten en rimelig godtgørelse, som udredes af DIFO DK Hostmasters ophævelsesadgang Manglende betaling DK Hostmaster kan hæve Aftalen og slette registreringen af domænenavnet, hvis Registranten eller dennes Fuldmægtig ikke betaler skyldige ydelser. Sletning af et domænenavn grundet manglende betaling af skyldige ydelser sker som sidste led i DK Hostmasters til enhver tid gældende rykker- og varslingsprocedure Manglende erklæring om ikke-krænkelse DK Hostmaster kan hæve Aftalen og slette eller ændre registreringen af domænenavnet, hvis Registranten ikke efterkommer en anmodning fra DK Hostmaster om at fremsende en erklæring om, at Registranten indestår for, at Registrantens registrering og/eller aktive anvendelse af det ansøgte domænenavn ikke krænker tredjeparts varemærkerettigheder, navnerettigheder eller øvrige kendetegnsrettigheder, og at Registranten ikke er bekendt med, at registrering og/eller aktiv anvendelse i øvrigt strider mod Aftalen eller dansk ret Manglende tilslutning af navneservere DK Hostmaster kan hæve Aftalen og slette registreringen af domænenavnet, hvis Registranten ikke opretholder DNS-service for domænenavnet på mindst to af DK Hostmaster godkendte navneservere Retsafgørelse eller påbud DK Hostmaster skal hæve Aftalen og slette eller ændre reservationen eller registreringen af domænenavnet, hvis der foreligger retsafgørelse herom fra dansk eller udenlandsk domstol eller voldgiftsret, hvis Klagenævnet for Domænenavne har afsagt kendelse herom, eller hvis en kompetent offentlig myndighed har udstedt et gyldigt påbud herom Anmodning fra offentlig myndighed og anvendelse i åbenbar strid med dansk lovgivning Den administrerende direktør i DK Hostmaster skal i samråd med bestyrelsen for DK Hostmaster hæve Aftalen og slette eller ændre reservationen eller registreringen af domænenavnet, hvis der foreligger en anmodning herom fra en i henhold til lovgivningen kompetent offentlig myndighed, og domænenavnet åbenbart er reserveret, registreret eller anvendt aktivt i strid med dansk lovgivning Pålæg fra DIFO DK Hostmaster skal hæve Aftalen og slette eller ændre registreringen af et domænenavn, hvis DIFOs bestyrelse har truffet en enstemmig beslutning herom, og denne beslutning ikke er ble- 18

19 vet indbragt for en dansk domstol senest 30 dage efter, at beslutningen er blevet meddelt Registranten Væsentlig misligholdelse i øvrigt DK Hostmaster kan hæve Aftalen og slette registreringen af et domænenavn, hvis Registranten i øvrigt væsentligt misligholder Aftalen, herunder men ikke begrænset til, manglende opdateringer af stamoplysninger for domænenavnet, jf Varsling I de i pkt angivne situationer, er DK Hostmaster berettiget til at hæve Aftalen og slette og/eller ændre reservationen eller registreringen af domænenavnet uden varsel, efter det hævebegrundende forhold er indtrådt. I de i pkt angivne situationer, er DK Hostmaster kun berettiget til at hæve Aftalen og slette og/eller ændre registreringen af domænenavnet under iagttagelser af de nedenstående varslingsregler. Almindelige domænenavne DK Hostmaster sender påkrav pr. om afhjælpning af det hævebegrundende forhold til den verifikationsadresse, som Registranten eller dennes Fuldmægtig senest har opgivet til DK Hostmaster. Påkravet skal angive, at manglende overholdelse kan medføre ophævelse af Aftalen og sletning eller ændring af registreringen. Hvis ikke påkravet er efterlevet senest 14 dage efter fremsendelse, suspenderer DK Hostmaster domænenavnet ved at afbryde den tilhørende navneservice. Domænenavnet friholdes for sletning og fornyet registrering i en periode på mindst 3 måneder fra påkravets fremsendelse. DK Hostmaster opkræver et genopretningsgebyr på kr. 125,- pr. domænenavn inkl. moms, hvis Registranten ønsker navneservice for domænenavnet retableret efter suspendering og før endelig sletning. Det er Registrantens ansvar, at den opgivne verifikationsadresse er fungerende og i brug på fremsendelsestidspunktet. DK Hostmaster påtager sig ikke ansvaret for påkravets manglende fremkomst, og DK Hostmaster forbeholder sig retten til at foretage suspendering og sletning af en registrering uagtet et fremsendt påkrav ikke måtte være kommet frem eller i øvrigt ikke er kommet til Registrantens kendskab. VID domænenavne DK Hostmaster sender påkrav om afhjælpning af det hævebegrundende forhold pr. til den verifikationsadresse, som Registranten senest har opgivet til DK Hostmaster. Reagerer Registranten eller dennes Fuldmægtig ikke på påkravet, enten ved besvarelse af DK Hostmasters meddelelse, ved indbetaling af eventuelle skyldige beløb eller på anden 19

20 vis senest 14 dage efter fremsendelsen, fremsender DK Hostmaster efterfølgende påkravet ved anbefalet brev til Fuldmægtig. Hvis ikke påkravet er efterlevet senest 14 dage efter fremsendelse af påkravet ved anbefalet brev suspenderer DK Hostmaster domænenavnet ved at afbryde den tilhørende navneservice. Domænenavnet friholdes for sletning og fornyet registrering i en periode på mindst 3 måneder fra sidste påkravs fremsendelse. DK Hostmaster opkræver et genopretningsgebyr på kr. 125,- pr. Domænenavn inkl. moms, hvis Registranten ønsker navneservice for domænenavnet retableret efter suspendering og før endelig sletning. 15. LOVVALG OG VÆRNETING Enhver tvist, der udspringer af Aftalen og/eller nærværende Generelle Vilkår, herunder tvister der involverer DIFO, skal afgøres efter dansk ret og med Sø- og Handelsretten i København som rette værneting. 16. SPROG Nærværende Generelle Vilkår findes både på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem to versioner, skal den danske version være gældende. København, den 18. november 2005 Offentliggjort: vers. 01, vers. 02, vers. 03, (Denne) Ikrafttrædelse: vers. 01, vers. 02, vers. 03, (Denne) 20

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Version 05 1. juli 2010 1. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF DO- MÆNENAVNE

Læs mere

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07 DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 1. marts 2015 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 09 af 30. november 2004 med ikrafttrædelse 1. januar 2005 1. Generelle regler 1.1. Formål

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 05 af 30. november 2001 med ikrafttrædelse 1. januar 2002 1. Generelle bestemmelser 1.1

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE

GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE Version 06 1. januar 2013 I henhold til lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, 9,

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 04 af 30. maj 2001 med ikrafttrædelse 1. juli 2001 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål

Læs mere

DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE

DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 31. januar 2016 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE

DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE Januar 2016 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 02 af 14. september 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

DK Hostmasters høringsnotat vedr. de nye Generelle Vilkår

DK Hostmasters høringsnotat vedr. de nye Generelle Vilkår DK Hostmasters høringsnotat vedr. de nye Generelle Vilkår DK Hostmaster udsendte den 5. november 2014 et revideret udkast til nye Generelle Vilkår i offentlig høring. DK Hostmaster modtog i den forbindelse

Læs mere

DK Hostmaster A/S Registratoraftale Juli 2005, Version 2.0

DK Hostmaster A/S Registratoraftale Juli 2005, Version 2.0 DK Hostmaster A/S Registratoraftale Juli 2005, Version 2.0 Nærværende DK Hostmaster A/S Registratoraftale ("Aftale") er indgået mellem DK Hostmaster A/S Kalvebod Brygge 45, 3. 1560 København V CVR-nr.

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

DK Hostmaster A/S Registratoraftale

DK Hostmaster A/S Registratoraftale DK Hostmaster A/S Registratoraftale Nærværende DK Hostmaster A/S Registratoraftale ("Aftalen") er indgået mellem DK Hostmaster A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal 1560 København V CVR-nr. 24210375 (herefter

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Ansøgning om OIL! Firmakort

Ansøgning om OIL! Firmakort Ansøgning om OIL! Firmakort Det er vigtigt at angive fuldstændige virksomhedsoplysninger nedenfor og angive e-mailadresse til modtagelse af fakturaer. 2. Tilmelding til LeverandørService Betaling af fakturaer

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz Bekendtgørelse nr. 1014 af 5. oktober 2006 Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 872-876 MHz og 917-921 MHz I medfør af 8, stk.

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe.

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe. Vedtægter for garantiordning 1 Glarmesterlaugets Garantiordning (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at: a) en afgørelse

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0203 Klager: ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongensvænge 8 3400 Hillerød v/ advokatfuldmægtig Katja Vejhe Djurhuus Indklagede: International Domain Names Shearwater

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

De til enhver tid gældende bilag er at betragte som værende en integreret del af aftalen:

De til enhver tid gældende bilag er at betragte som værende en integreret del af aftalen: Version 3 Aftale om køb af adgang til e-cmr Aftale indgået via ecmr.dk selvregistrering med NemID. 1. Aftalens genstand 1.1 Adgang, programmel og applikationer tilhørende produktet e-cmr til, at oprette,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende FORRETNINGSORDEN: Nævnets sammensætning og kompetence 1. Klagenævnet består

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere