ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet."

Transkript

1 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * Kendelse af 15. oktober 2013 (J.nr ) Tiltrådt styrelsens nægtelse af sletning af virksomhed fra hvidvaskregistret. Hvidvaskloven. (Anders Hjulmand, Elisabeth Stamer og Jan Uffe Rasmussen) Ved skrivelse af 8. oktober 2012 har advokat A på vegne af K smba klaget over, at Erhvervsstyrelsen ved skrivelse af 19. september 2012 har nægtet at slette virksomheden fra hvidvaskregisteret (hvl-reg) med virkning fra 1. marts Sagens omstændigheder: I anledning af klagen har Erhvervsstyrelsen i en redegørelse af 17. oktober 2012 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: Sagens faktiske omstændigheder: Den 24. februar 2010 modtog Erhvervsstyrelsen en anmeldelse om at registrere K i styrelsens særlige register, hvl-reg, for virksomheder, der driver virksomhed i henhold til hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 18. Styrelsen nægtede at registrere anmeldelsen med henvisning til, at en af deltagerne var dømt for et strafbart forhold, som styrelsen anså for at være til hinder for registrering. Styrelen modtog herefter meddelelse om, at den pågældende deltager var udtrådt af selskabet, og styrelsen modtog en anmeldelse dateret den 16. marts 2010 om optagelse i registeret. Styrelsen registrerede herefter selskabet i hvl-reg den (dato). marts Som led i styrelsens risikobaserede tilsyn udtog styrelsen selskabet til tilsyn den 10. februar Tilsynet blev afholdt den 21. marts Ved mail af 11. september 2012 sendte klagerens advokat kopi af en anmeldelse om sletning af K fra hvl-reg. Anmeldelsen var efter sit indhold underskrevet og dateret den 20. marts Klagerens advokat var efter det oplyste i tvivl om, hvorvidt anmeldelsen var modtaget i styrelsen og bad styrelsen om at berigtige registreringsfor-holdene for selskabet, således at selskabet blev slettet med virkning pr. 1. marts 2010.

2 - 2 - Styrelsen bekræftede modtagelsen af mailen den 13. september 2012 med samtidig oplysning om, hvilket j.nr. sagen havde fået. Ved den påklagede afgørelse af 19. september 2012 nægtede styrelsen at registrere anmeldelsen bl.a. med henvisning til, at anmeldelsen ikke tidligere havde været modtaget i styrelsen, og at klageren ikke havde reageret i forbindelse med meddelelsen om optagelsen i registreret eller i forbindelse med det senere tilsynsmøde. Der henvises nærmere herom til den påklagede afgørelse. I Erhvervsstyrelsens afgørelse af 19. september 2012 hedder det: K SMBA Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres mail af 11. september 2012 vedhæftet en kopi af en anmodning om sletning af K SMBA fra hvidvaskregisteret (hvl-reg) med virkning fra den 1. marts I den anledning kan vi oplyse, at Erhvervsstyrelsen ikke tidligere har modtaget en anmodning om sletning af virksomheden. K SMBA er optaget i registreret den (dato). marts Optagelsen er sket på baggrund af en ansøgning dateret (dato). marts Den fremsendte anmodning om sletning af virksomheden er dateret den 20. marts Erhvervsstyrelsen har på baggrund af det fremsendte materiale foretaget en gennemgang af sagen vedrørende K SMBA. Erhvervsstyrelsen finder som følge heraf ikke belæg for at slette virksomheden pr. 20. marts 2010, dvs. dage efter at virksomheden søgte om at blive optaget i registret, og inden virksomheden blev optaget i registret. Erhvervsstyrelsen fremhæver i den forbindelse, at styrelsen ikke modtog nogen reaktion fra virksomheden, da styrelsen meddelte virksomheden, at den var optaget i registret. Virksomheden har ligeledes ikke nævnt dette forhold over for styrelsen, da styrelsen den 21. marts 2011 var på tilsyn hos virksomheden. Da styrelsen var på tilsynsbesøg, kunne det endvidere konstateres, at virksomheden efter styrelsens opfattelse udøvede aktiviteter, der forudsætter registrering i HVL-reg., ligesom virksomhedens egne oplysninger forud for tilsynsbesøget bekræfter dette. I klageskrivelsen af 8. oktober 2012 har advokat A anført:

3 - 3 - Som begrundelse for ikke-sletning anfører Erhvervsstyrelsen, at man ikke tidligere har modtaget afmeldingsblanket dateret 20/ med virkning pr. 1/ Dette er i sig selv ikke et materiel korrekt grundlag for afslag, jf. nærmere nedenfor. Klager og klagers rådgiver ved ikke, hvorfor afmeldingsblanketten ikke tidligere er modtaget af Erhvervsstyrelsen. Afmeldingsblanketten er sendt pr. post ganske som mange andre blanketter, der fremsendes til Erhvervsstyrelsen. Klagers rådgiver er dog ofte ude for, at materiale fremsendt til Erhvervsstyrelsen forsvinder eller ikke når frem hvorved relevante blanketter skal genfremsendes. Endvidere forekommer det også, at selv når en blanket er modtaget, så sker der fejl hos Erhvervsstyrelsen, hvorved visse forhold ikke bliver registreret. Normalt findes der en løsning, så relevante forhold blive registreret eller afmeldt. I 2010 forsøgte klagers rådgiver og klager forgæves at få adgang til det offentlige register på domænet Tilsvarende har klagers rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af denne klage. Sitet eksisterer ikke jf. med fejlmeldinger Det forhold, at klager efter Erhvervsstyrelsens opfattelse og ukendte målestok ikke har reageret eller ikke har reageret som ønsket, er et forhold, som klager ikke skal stilles til ansvar for. Klager har indsendt en anmeldelse af sletning, og er gået fra at denne var behørigt registreret. Det forhold, at der bliver sendt et brev om tilsyn, har klager opfattet som et servicebesøg, hvilket klager ikke anså for at være problematisk., [Klager] har været i besiddelse af ID mv. for samtlige personer og virksomheder, som klager og B er selskabsdeltager i og sammen med. I sit afslag anfører Erhvervsstyrelsen yderligere, at den ikke finder belæg for at slette virksomheden pr. 20/ altså 4 dage efter, at den ansøgte om at blive optaget i registeret og inden virksomheden blev optaget i registeret (ansøgning dateret 16/ med virkning pr. 1/3 2010). Dette må være en fejlfortolkning fra Erhvervsstyrelsens side. Virksomheden ønsker rettelig at nulstille anmodning om registrering i HVLregisteret dateret 16/ med virkning pr. 1/ Derfor skal sletning/afmelding ske pr. 1/3 2010, da virksomheden ikke finder at skulle være registreret i HVL-registeret. [Af] Erhvervsstyrelsens nyhedsmeddelelse af 20/9 2010, fremgår, at det kun er advokater og revisorer, der må oprette selskaber for andre, men at det dog ikke er ulovligt at oprette selskaber til sig selv. Det bl.a. netop dette forhold, som er omdrejningspunktet, idet K og/eller B er selskabsdeltager(e) i de virksomheder, som er oprettet. Når man selv er deltager i selskaber, skal man ikke være registreret i HVL-registeret. Af LBK nr. 559 af 19/05/2010, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, følger af Kapitel 3, Registrering og retsevne, 8: Virksomheder med begrænset ansvar, jf. 3, skal af bestyrelsen, direktionen eller det tilsvarende ledelsesorgan anmeldes til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

4 - 4 - Yderligere er der i forhold til virksomheder og selskabsdeltagere primært tale om relationer til personer og/eller virksomheder, som er gamle bekendte. De ultimative ejere altså personer, som B og andre har kendt i længere årrække måske optil år. Risikovurderingen er altså til enhver tid baseret på det årelange, gensidige bekendtskab og uanset registrering eller ikke-registrering i HVL-registeret. Af BEK nr af 10/ , 5, følger, at en virksomhed har PLIGT til at anmelde sig til sletning af hvl-reg.dk, når de ikke længere er omfattet af (hvidvask-)lovens 1, nr. 11 og 18. Sidstnævnte er relevant for klager jf. nedenfor angående redegørelse til SØK. Registrering/notering af en afmeldingsblanket burde være en simpelt administrativ ekspeditionssag, som ikke påkalder sig opmærksomhed. I denne sag er forholdet nu oppustet til at være noget mere. I de 30 år, hvor klagers rådgiver har bistået erhvervsvirksomheder med registrering af og ophør af virksomhed samt øvrige registreringer mv., er det første gang, at klagers rådgiver har oplevet, at Erhvervsstyrelsen har fastholdt en registrering, når der er indsendt anmeldelse om ophør/sletning.... Det er beklageligvis klagers opfattelse, at Erhvervsstyrelsens chefkonsulent efter at have fået underkendt sin afgørelse om afslag af registrering af virksomheden i HVL-registret som følge af C s deltagelse bærer et personligt nag til virksomheden. Der henvises til Erhvervsankenævnets afgørelse af 6/ , j.nr Den efterfølgende sagsbehandling hos Erhvervsstyrelsen bærer beklageligvis også præg af dette nag, ligesom sagsbehandlingen er usaglig og disproportionel. Den reelle begrundelse for, at Erhvervsstyrelsen ikke vil slette virksomheden af og/eller anerkende den fremsendte anmeldelsesblanket om sletning fra HVLregisteret med virkning pr. 1/3 2010, er, at Erhvervsstyrelsen har indgivet politianmeldelse mod klager, hvorfor der p.t. verserer en straffesag. [Det fremgår] af brev af 1/ fra Erhvervsankenævnet i den tidligere klagesag j.nr ,, at politianmeldelsen blev forsøgt inddraget i daværende klagesag uden behørig grund. Et forhold, der er i strid med samtlige principper om god forvaltningsskik og objektivitet, hvorved hele officialmaksimen tilsidesættes. Hvis Erhvervsstyrelsen sletter virksomheden og/eller registrerer afmelding pr. 1/3 2010, så har Erhvervsstyrelsen udøvet en grov myndighedsfejl, der er ansvarspådragende, og det er i realiteten dette forhold, som Erhvervsstyrelsen forsøger at dække over. Hvis klagers anmodning om afmelding/sletning fra HVL-registeret den 20/ anerkendes/noteres medvirkning pr. 1/3 2010, så har Erhvervsstyrelsen

5 - 5 - uden grund indgivet en politianmeldelse for et forhold uden juridisk belæg, og dette er ikke godt, når man nu også i medierne har udråbt klager til at være en lovovertræder af rang i forhold til økonomisk kriminalitet, og yderligere har fremhævet at straffesagen er en prøvesag, som er vigtig for Erhvervsstyrelsen. [Der henvises til] 2 artikler, der er bragt i [avis] den [dato]. I begge artikler, er det kun klager, der er nævnt med navns nævnelse. Artiklerne er stærkt injurierende. Yderligere kan konkret udledes, at netop straffesagen mod klager er en prøvesag og derfor vigtig for Erhvervsstyrelsen. I straffesagen har klagers rådgiver udarbejde en redegørelse til SØK, hvori redegøres for, hvorfor klager ikke skal være registreret i HVL-registeret og yderligere tilbageviser de forhold, som Erhvervsstyrelsen har lagt til grund for det såkaldte påbud. I tilknytning [henvises] til, artikel fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside vedrørende Hvad er virksomhedernes forpligtelser, Det er særligt forholdet med økonomiske transaktioner, som hverken klager eller B medvirker til, idet samtlige virksomheder (og altså dermed også klager og B) alene forestår sædvanlig drift indenfor virksomhedernes respektive brancher. Ved en nærlæsning af Erhvervsstyrelsens breve og fremstilling af sagen kan man når man har indsigt i klagers forhold, se, at [styrelsen] forsøger at bekrige klager. Det forhold, som [styrelsen] overser, er, at der for at overholde EU-direktiver også er indført regler, der lemper for legitimationsproceduren og i det hele fritager både fysiske og juridiske personer fra hvidvaskloven. Ganske som det er inden for aftaleretten, er det ikke nok blot at se på overskriften ; der skal foretages en konkret, materiel vurdering af indholdet. I forhold til klager, ønsker [styrelsen] alene at se på overskriften, men glemmer også som led i officialmaksimen og samtlige principper for god forvaltningsskik at foretage en vurdering af, hvad virksomhederne reelt har af driftsaktivitet. Tilsvarende i relation til B. Erhvervsstyrelsen må have overset at BKG nr. 712 af 1/ om hvilke fysiske og juridiske personer samt produkter, der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme [ ], indeholder bestemmelser om dels undtagelse fra legimationsproceduren, [på nærmere angivne betingelser] Yderligere har Erhvervsstyrelsen overset, at BKG nr. 712 af 1/ om hvilke fysiske og juridiske personer samt produkter, der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme [ ], UNDTAGER juridiske og fysiske personer vedrørende: Finansiel aktivitet, der udøves lejlighedsvis eller i et meget begrænset omfang

6 - 6 - Afslag til klager på sletning fra HVL-registeret,, er ulovhjemlet og uden materielt indhold. Det viser i bedste fald, at der føres en heksejagt mod klager og B, også i offentlige medier. Der er tale om et forhold, der ligger langt ud over, hvad der er rimeligt og som i øvrigt også er i strid med klagers og B s retssikkerhed. Det må være klager, som bedst ved, om man er pligtig til at være registreret i HVL-registeret. Ifølge officialmaximen, som Erhvervsstyrelsen og enhver medarbejder i den offentliges tjeneste er omfattet af, skal Erhvervsstyrelsen selvstændigt fremdrage samtlige forhold, der tale til fordel eller til ulempe for en borger, herunder i forhold til det formål, der ligger bag muligheden for en godkendelse eller et afslag. Normalt skal Erhvervsstyrelsen på baggrund af disse samlede forhold foretage en saglig, konkret og individuel helhedsvurdering før der træffes en afgørelse, MEN i denne sag har Erhvervsstyrelsen imidlertid ikke et valg, da der ikke er hjemmel til at nægte sletning fra registeret. Når der ikke er lovhjemmel til at nægte noget, skal Erhvervsstyrelsen imødekomme klagers anmodning, og sker dette ikke, er der tale om en myndighedsudøvelse, der bærer præg af alt andet end sædvanlig sagsbehandling, idet Erhvervsstyrelsen herved tvinger klager og B at tåle noget, nemlig manglende sletning af registeret og som følge heraf uretmæssig at blive inddraget i en straffesag. Afslag på sletning har meget stor og væsentlig betydning, også af personlig og individuel karakter, for klagers og B s fremtidige muligheder, herunder særligt erhvervsmæssigt. Af BEK nr af 10/ , 5, følger kun, at en virksomhed har PLIGT til at anmelde sig til sletning af hvl-reg.dk, når de ikke længere er omfattet af (hvidvask-)lovens 1, nr. 11 og 18. Det fremgår ikke, at Erhvervsstyrelsen kan nægte at registrere en sådan anmeldelse om sletning. Erhvervsstyrelsen kan kun nægte at registrere fysiske og juridiske personer, hvis vilkår for registrering ikke er opfyldt. På vegne af klager gøres gældende, klagers anmeldelse af 20/ om afmelding/sletning af HVLregisteret med virkning pr. 1/ burde være imødekommet, da der ikke er hjemmel til at nægte sletning af personer eller virksomheder, der ikke omfattes af hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 18, klagers anmeldelse om afmelding/sletning af HVL-registeret af 20/ med virkning pr. 1/ skal imødekommes, da den omstændighed, at Erhvervsstyrelsen uberettiget har nægtet at slette klager fra registret med virkning pr. den 1/3 2010, ikke skal komme klager til skade, at en nægtelse af sletning af klager fra HVL-registreret er ulovhjemlet, klager har pligt til anmelde sletning fra HVL-registeret jf. BEK nr af 10/ , 5, når man ikke længere er omfattet af loven,

7 - 7 - at en nægtelse af sletning af klager fra HVL-registreret alene understøtter klagers opfattelse af, at der er tale om en heksejagt med deraf følgende offentlig ydmygelse (udråbt som kriminel i offentlige medier), der har stor og væsentlig betydning, også af personlig og individuel karakter. Yderligere gøres gældende, klager har et retskrav på at blive slettet fra HVL-registeret med virkning pr. 1/ klagers retskrav på sletning fra HVL-registeret ikke kan nægtes med begrundelse om, at anmeldelse ikke tidligere er modtaget. I førnævnte redegørelse af 17. oktober 2012 har Erhvervsstyrelsen yderligere udtalt: Sagens retlige omstændigheder: Det kan undre, at klageren indgav ansøgning om optagelse i registret den (..dato). marts 2010 for så - angiveligt - 4 dage efter den ( dato). marts 2010 at anmode om at blive slettet af registreret - i øvrigt på et tidspunkt, hvor selskabet endnu ikke var blevet registreret. Styrelsen står uforstående over for, hvorfor K ikke i forbindelse med, at styrelsen den 25. marts 2010 meddelte selskabet, at dets ansøgning om optagelse i hvl-reg var imødekommet, gjorde styrelsen opmærksom på, at selskabet alligevel ikke ønskede at blive optaget i registeret. Det ville ellers efter styrelsens opfattelse have været nærliggende. Styrelsen står også uforstående over for, hvorfor klageren ikke på tilsynsmødet den 21. marts 2011 eller tidligere - spurgte ind til, hvorfor styrelen kom på tilsyn, når nu klageren var af den opfattelse, at selskabet ikke var omfattet af hvidvaskloven og havde afmeldt sig i hvl-reg. Det ville også have været nærliggende. Styrelsen står i det hele taget meget uforstående overfor, hvorfor klageren eller klagerens advokat først nu - 2 ½ år efter den påståede indsendelse af anmeldelsen om sletning af virksomheden fra hvl-registreret skulle være indsendt hævder, at der har tidligere været indsendt en anmeldelse herom. Ligesom styrelsen sendte en bekræftelse på, at selskabet var optaget i registeret, ville styrelsen også have sendt som styrelsen altid gør det en bekræftelse på sletningen, hvis styrelsen havde modtaget anmeldelsen, jf. 8 i bekendtgørelse om anmeldelse af og registrering af bl.a. udbydere af tjenesteydelser, hvoraf fremgår, at styrelsen meddeler virksomheden om registreringen.

8 - 8 - Styrelsen undrer sig således over, at klageren ikke reagerede over manglende bekræftelse på anmodningen om sletningen. Selskabet kunne i øvrigt også selv have undersøgt, om sletningen var gennemført ved opslag på Hvis klageren ikke kunne åbne linket, kunne klageren have ringet til styrelsen og søgt vejledning eller spurgt, om sletningen var foretaget. Styrelsen kan blot konstatere, at styrelsen ikke tidligere har modtaget anmodningen om sletning. Styrelsen kan ikke registrere en anmodning om sletning, som styrelsen ikke har modtaget. Som følge heraf fastholder styrelsen den påklagede afgørelse. Klagerens advokat har fremført en række forhold, som efter styrelsens opfattelse ikke er relevant for sagens afgørelse. Erhvervsstyrelsen skal afslutningsvis henlede ankenævnets opmærksomhed på, at der pt. verserer en straffesag ved Københavns Byret mod klagerens klient, som klagerens advokat også er forsvarer for. Den indgivne klage medfører således, at ankenævnet inddrages i en straffesag, hvilket ankenævnet efter styrelsens opfattelse bør være opmærksomt på. I skrivelse af 26. november 2012 har advokat A yderligere anført: Det fremgår af samtlige lov og lovbekendtgørelser, at HVL-Registeret skal føres under domænet: HVL-reg.dk Formålet med domænet har været, at virksomheder og personer har mulighed for digitalt at registrere sig hos HVL-registeret, men også digitalt at kunne afmelde sig. Som det tidligere er fremført af klager, har domænet HVL-Reg.dk aldrig eksisteret. Også klagers rådgiver har forgæves forsøgt at fremfinde domænet ved søgning, herunder på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Klager har udelukkende efter henstilling og vejledning fra Erhvervsstyrelsen indgivet anmodning om registrering i HVL-registeret. I forbindelse med anmodningen, har klager undersøgt forholdet nærmere, herunder om det var korrekt, at klager skulle være registeret i HVL-registeret. Efter en nærmere gennemgang af diverse lovbekendtgørelser og vejledninger mv., fandt klager, at man ikke var pligtig at være registreret i HVL-registeret, da men ikke opfylder vilkår for at skulle være registreret, og derfor fremsendtes anmodning om afmelding fra HVL-registeret. Da det ikke er usædvanlig, at man ikke modtager kvittering på afmelding eller berigtigelse af indsendte, men ikke registrerede afmeldinger fra registreringer har klager ikke studset over ikke at modtage en kvittering.

9 - 9 - I forbindelse med en generel juridisk gennemgang af klagers forhold, opstod der usikkerhed om, hvorvidt klager i realiteten var blevet afmeldt fra HVLregisteret som anmodet. Derfor genfremsendtes anmodning om afmelding ganske som klagers rådgiver sædvanligvis gør, når det ønskes bekræftet om en afmelding er sket eller skal berigtiges. Dato for indsendelse af anmodning om registrering i HVL-registeret og dato for anmodning om sletning af HVL-registeret er i realiteten uden betydning, idet det væsentligste er, at klager ønsker at få berigtiget en fejlagtig registrering i HVL-registeret med virkning pr. 1/ Det er ulovhjemlet og uden materiel realitet, når Erhvervsstyrelsen i sit indlæg, anfører, at Erhvervsstyrelsen nægter at berigtige forholdet med afmelding fordi 1) den ikke er modtaget før og 2) fordi klager ikke reagerede i forbindelse med registrering og 3) fordi man klager ikke reagerede ved kontrolbesøg. Ad 1) Det er ikke usædvanligt, at indsendte anmeldelser forsvinder hos Erhvervsstyrelsen. Da Erhvervsstyrelsen ikke har gjort gældende, at man har haft postleveringsproblemer eller andet, så er det juridiske udgangspunkt, at breve der er afsendt, også er modtaget. Det må være Erhvervsstyrelsen der løfter bevisbyrden for, at anmeldelse i realiteten ikke er modtaget og denne bevisbyrde er ikke løftet. At klager er blevet i tvivl om, om et forhold er registreret og i givet fald ønsker at få det berigtiget, kan ikke danne grundlag for en nægtelse af berigtigelse af forholdet. Da pågældende domæne HVL-reg.dk positivt ikke har eksisteret hvilket Erhvervsstyrelsen gøre gældende at har har Erhvervsstyrelsen frataget samtlige virksomheder og personer muligheden for selv at afgøre, om man vil afmeldes fra HVL-registeret. Dette er ulovhjemlet og i strid med principperne for god forvaltningsskik, når det gøres gældende, at domænet er elektronisk tilgængeligt. Da klagers anmodning er en berigtigelse af et forhold pr. 1/3 2010, har det været nødvendigt at få Erhvervsstyrelsen til at gøre dette dels fordi domænet hvl-reg.dk ikke har eksisteret og dels fordi det viser sig, at man ikke kan afmelde sig fra med tilbagevirkende kraft. Klager beder ikke Erhvervsstyrelsen om at registrere et af Erhvervsstyrelsen påstået ikke-modtaget anmodning, men om at berigtige den anmodning om sletning, som nu er modtaget. Årsagen til, at Erhvervsstyrelsen ikke ønsker at berigtige forholdet er alene, at så er den mod klager indgivne politianmeldelse uden realitet og dette

10 særligt, når Erhvervsstyrelsen til offentlige medier har udtalt, at der er tale om en prøvesag. Ad 2) Det er Erhvervsstyrelsen egen antagelse, at klager ikke har reageret i forbindelse med registrering i HVL-registeret. Klager har netop 5 dag før registrering den ( dato) marts 2010 fremsendt anmodning om sletning altså at man ønsker forholdet berigtiget. Se i øvrigt ad 1). Ad 3) Det forhold, at klager ikke har reageret i forbindelse med kontrolbesøg, er en subjektiv opfattelse fra Erhvervsstyrelsen, der er uden juridisk og materiel substans. Klager har oplyst, at det hurtigt ved besøget blev klart, at der kun var én part, som ret til at tale og det var ikke repræsentant for klager. Klager opfattede besøget som et servicebesøg, idet driften hos klager i det væsentligste var indstillet. Henset til at klager havde indsendt anmodning om afmelding, så kunne besøget alene anses for at være et servicebesøg. Som det følger af [afgørelsen], finder Erhvervsstyrelsen ikke at kunne slette klager fra registeret 4 dage efter, at virksomheden søgte om optagelse. Dette forhold viser netop, at klager med rettidig omhu har undersøgt, om det også var korrekt, at klager som anvist fra Erhvervsstyrelsen skulle registreres i registeret. Som det yderligere følger af [afgørelsen], nederst, inddrager Erhvervsstyrelsen et ulovhjemlet forhold, nemlig at klager alene kan blive afmeldt ved fornyet ansøgning og med virkning fremadrettet. Som det også anføres i [afgørelsen], er det et vilkår, at en virksomhed forud for sletning af HVL-registeret ikke udøver virksomhed, der er omfattet af hvidvanskloven. Det er netop dette forhold, som klager har forsøgt at få berigtiget. Som det yderligere fremgår af [afgørelsen], så kan en virksomhed være omfattet af hvidvaskloven uden at skulle være registreret. Sidstnævnte er netop det forhold, som klager har tillagt betydning ved at anse besøget fra Erhvervsstyrelsen som et servicebesøg. Hvem er i realiteten den bedste til at vurdere, om man skal være registreret i HVL-registeret? Erhvervsstyrelsen som ikke har foretaget en materiel vurdering af, hvad driften i klager har været, eller klager, der hver dag forestår den daglige drift? Det fastholdes, at manglende berigtigelse af den indsendte anmodning om sletning fra HVL-registeret alene er for at kunne opretholde den i sagen uretmæssige indgivne anmeldelse til politiet fra [Erhvervsstyrelsen] Det gøres gældende, at Erhvervsstyrelsen handlemåde er ulovhjemlet og i strid med samtlige de bekendtgørelser, der gør sig gældende for hvidvans-

11 kloven, idet Erhvervsstyrelsen ikke kan nægte klager at få foretaget en berigtigelse af registeringen nemlig at blive slettet af hvl-registeret pr. 1/ Det gøres gældende, at Erhvervsstyrelsen udøver en utilbørlig sagsbehandling, der udsætter klager og øvrige for ulempe, forstyrrelse, ødelæggelse af stilling og forhold, herunder integritetstab og tab af velfærd. Ud over denne klage, vil der blive indgivet en anmodning til Folketingets Ombudsman om enten at foretage en undersøgelse af denne konkrete sag eller at forestå en egen-undersøgelse af Erhvervsstyrelsen i forhold til styrelsens sagsbehandling vedrørende hvidvanskloven, herunder i forhold til det manglende offentligt tilgængelige, lovfæstede domæne hvl-reg.dk. Erhvervsstyrelsen har den 27. november 2012 meddelt, at advokat A selv har slettet K fra hvidvaskregisteret, hvl-reg, den 25. oktober Ankenævnet udtaler: I mangel af dokumentation fra postvæsenet for, at den manglende modtagelse i Erhvervsstyrelsen af anmeldelsen af 20. marts 2010 om sletning af K smba fra hvl-reg, skyldes fejl fra postvæsenets side ved postbesørgelsen, lægger ankenævnet til grund, at Erhvervsstyrelsen først den 11. september 2012 har modtaget en anmodning fra K smba om sletning fra hvidvask-registeret (hvl-reg). Der er herved tillige lagt vægt på, at K smba hverken ved Erhvervsstyrelsens meddelelse til selskabet om dets optagelse i hvl-reg den 25. marts 2010 eller ved styrelsens tilsynsbesøg den 21. marts 2011 har reageret overfor styrelsen. Der ses på den baggrund ikke at være grundlag for at slette selskabet fra hvl-reg med virkning fra den 1. marts Ankenævnet stadfæster derfor Erhvervsstyrelsens afgørelse af 19. september 2012.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. februar 2012 (J.nr. 2010-0023508)

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009.

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009. Kendelse af 23. december 2010 (J.nr. 2010-0021377) Påbud om overholdelse af en række pligter i henhold til hvidvaskloven tiltrådt. Hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 12, samt 34, stk. 1 og stk. 7. (Elisabeth

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0036307) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0012183).

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Af en redegørelse af 2. marts 2000 fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen til ankenævnet fremgår følgende om sagens faktiske omstændigheder:

Af en redegørelse af 2. marts 2000 fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen til ankenævnet fremgår følgende om sagens faktiske omstændigheder: Kendelse af 15. september 2000. 00-26.118. Krav om oversættelse af dokumenter på engelsk til dansk. Oversættelsen skulle bekræftes af autoriseret translatør. Anmeldelsesbekendtgørelsens 3. (Suzanne Helsteen,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2012 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2012. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. juni 2014 (J.nr. 2013-0036082) Ulovlig selvfinansiering

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2008 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2008. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2007 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2007. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. april 2014 (J.nr. 2013-0035447) Afslag på ansøgning

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det:

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 9. juni 2011 (J.nr. 2010-0023333)

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere