IP/TMT Update. Ost i skiver... 4 Plesner lancerer Persondataretligt Forum... 4 Kontakt... 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IP/TMT Update. Ost i skiver... 4 Plesner lancerer Persondataretligt Forum... 4 Kontakt... 6"

Transkript

1 Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser sendt i høring... 2 Forvekslingsrisiko mellem FEMIVIA og FEMIBION. 2 NETTO taber domænesag men vinder varemærkesag... 3 Ost i skiver... 4 Plesner lancerer Persondataretligt Forum... 4 Kontakt... 6

2 Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser sendt i høring Advokatfuldmægtig Christian Nielsen Forbrugerombudsmanden har sendt udkastet til retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser i høring. Der var frist for indgivelse af høringssvar den 15. august Baggrund: Danske forbrugere orienterer sig i vidt omfang i online brugeranmeldelser, inden de foretager et køb. For at beskytte forbrugerne mod vildledning og misinformation om produkter og sælgere, er det nødvendigt, at brugeranmeldelserne er troværdige. Derudover er der også hensyn at tage til sælgernes og anmeldernes retssikkerhed samt overholdelse af markedsføringslovens regler. De forhold har gjort det nødvendigt at udarbejde retningslinjer for offentliggørelse af brugeranmeldelser. Retningslinjerne skal overholdes af de, der udbyder en kommerciel onlinetjeneste hvor brugeranmeldelser offentliggøres, f.eks. TrustPilot. Derimod omfatter retningslinjerne hverken brugeranmeldelser offentliggjort på sælgers egen hjemmeside eller professionelle brugeranmeldelser som f.eks. journalisters anmeldelser i en onlineavis. Markedsføringsloven: Retningslinjerne kan anses som forbrugerombudsmandens generelle forhåndsbesked til udbyderne, der for det første skal overholde markedsføringslovens forbud mod vildledning. Udtryk som "godkendt", "maksimal forbrugersikkerhed" og "det er sikkert at handle hos [sælger]" kræver, at udbyderen foretager en vis kontrol med sælgerne for at sikre, at de lever op til angivelserne. Anmelderinformation: Retningslinjerne bestemmer også, at udbyderne skal oplyse anmelderne om vilkår og betingelserne for indgivelse af brugeranmeldelser, herunder dokumentation for anmelders køb (eller forsøg på køb), udbyderens tidsfrister for behandling af kundebedømmelser, kriterier for afvisning, sletning og offentliggørelse af anmeldelser samt automatisk fjernelse af offentliggjorte bedømmelser. Indsamling af kundebedømmelser: Indsamling af kundebedømmelser skal ske på et objektivt grundlag, og anmelderen må ikke søges påvirket under afgivelse af sin anmeldelse. Derudover skal udbyderen udvikle et system til kontrol af, om brugeranmeldelserne lever op til udbyderens ansvarsbetingelser. Det skal fremgå tydeligt af udbyderens betingelser, hvorvidt anmeldelser indgivet efter opfordring eller mod betaling eller anden fordel fra sælger accepteres. Brugeranmeldelser skal ligeledes indeholde information om, hvorvidt de er afgivet efter opfordring eller mod betaling. Behandling og offentliggørelse af brugeranmeldelser: Sprogligt uforståelige, upassende, injurierende eller falske brugeranmeldelser skal afvises af udbyderen. Brugeranmeldelser, der lever op til udbyderens vilkår, bør offentliggøres hurtigst muligt og fremstå neutralt, objektivt og i kronologisk rækkefølge. Sælgerne skal kunne gøre udbyder opmærksom på falske og injurierende anmeldelser mv. Udbyderen kan vælge - men er ikke forpligtet til - at suspendere anmeldelsen i perioden, hvor klagen behandles. Sælgeren skal kunne kommentere på en anmeldelse uden at blive opkrævet et vederlag fra udbyderen. Retningslinjerne træder efter planen i kraft den 1. oktober Forvekslingsrisiko mellem FEMIVIA og FEMIBION Legal Intern Annette Ortvald Andreassen Den 16. juli 2014 afsagde Retten i Første Instans dom i sag T-324/13, Endoceutics mod OHIM og Merck, vedrørende a) vurderingen af om der var forvekslingsrisiko mellem ordmærket FEMIVIA og ord- og figurmærket FEMIBION, og b) vurderingen af den relevante forbrugerkreds. I september 2010 havde Endoceutics ansøgt om EU-registrering af ordmærket FEMIVIA i Nice klasse 5 (kemiske præparater til farmaceutiske formål mv.). I februar 2011 fremsatte Merck en

3 indsigelse til OHIM under henvisning til, at varemærket var forveksleligt med deres ord- og figurmærke FEMIBION, som ligeledes var registreret i klasse 5 for kemiske præparater til farmaceutiske, veterinære og sanitære formål. Både OHIM og Appelkammeret tog indsigelsen til følge og afviste Endoceutics varemærkeansøgning, idet de fandt, at der var en forvekslingsrisiko mellem varemærkerne, blandt andet på grund af en høj grad af fonetisk mærkelighed i forhold til den spanske udtale. Appelkammeret fandt desuden, at forstavelsen 'fem' ikke var deskriptiv for de relevante varer. Endoceutics indbragte sagen for Retten i Første Instans med den begrundelse, at 1) "femi" er deskriptivt for varer i klasse 5, hvorfor forvekslingsbedømmelsen skal foretages på baggrund af den dominerende mærkebestanddel -VIA og - BION, som ikke er forveksleligt, og 2) at forvekslingsbedømmelsen skal foretages i henhold til den engelsktalende forbrugerkreds og ikke den spansktalende. Retten i Første Instans fandt vedrørende den første begrundelse, at "fem" er deskriptivt for anvendelsen af de i sagen omhandlede varer, idet det vil blive forstået som en forkortelse for det spanske "femenino" eller det latinske "femina". På trods af den deskriptive forstavelse skal varemærkerne dog stadig vurderes i sin helhed. Vedrørende den anden begrundelse udtalte retten, at den relevante forbrugerkreds for de pågældende varemærker består af de europæiske forbrugere, hvorfor forbrugerkredsen ikke skal begrænses til engelsktalende forbrugere. Retten udtalte dog også, at der forelå en forvekslingsrisiko for så vidt angår de spansktalende forbrugere, og at Appelkammeret kunne begrænse forvekslingsvurderingen til den del af den relevante forbrugerkreds af hensyn til procesøkonomiske årsager. Retten i Første Instans fandt derfor, at Appelkammeret havde foretaget en korrekt behandling af sagen. Afgørelsen kan læses her. NETTO taber domænesag men vinder varemærkesag Paralegal Charlotte Hart Klagenævnet for Domænenavne afgjorde den 16. juli 2014, at dagligvarekæden Netto (v/dansk Supermarked A/S) ikke skal have overdraget domænerne sexnetto.dk og sex-netto.dk på trods af påstande om risiko for forvekslelighed og snyltning/udvanding af et velkendt varemærkes renommé. Sagerne blev anlagt 6. december Klagenævnet lagde vægt på, at indklagede, virksomheden sexnetto.dk v/jan Jacobsen, der via internettet sælger sexrelaterede varer, har anvendt betegnelsen "sexnetto.dk" som navn og kendetegn for sin virksomhed siden 2004, herunder som domænenavn. Særlig påpegede klagenævnet, at Dansk Supermarked A/S ("Netto") har været for passiv ved først at gøre indsigelse mod denne brug i november 2012, og dermed har indklagede haft føje til at tro, at Netto ikke ønskede at gribe ind. Klagenævnet henviste i den forbindelse til varemærkelovens ("VML") 9. Derimod fik Netto medhold i, at domænerne netto-sex.dk og 6netto.dk skal overdrages for at sikre Netto indflydelse på, hvorledes domænenavnene bliver anvendt. Klagenævnet vurderede, at disse to domæner, der ikke havde været i reel brug siden registreringen i 2005/2006, ikke var identiske eller næsten identiske med indklagedes virksomhedsnavn, og at indklagede dermed ikke havde en loyal interesse i at fastholde disse to domænenavnsregistreringer. Endvidere begrundede klagenævnet, at begge domæner indeholdt ordet "netto" på en måde, som var egnet til at signalere en forbindelse til Netto, og at Netto dermed ville kunne forbyde brugen heraf i medfør af VML 4, stk. 1. Patent- og Varemærkestyrelsen ("PVS") havde forud for domæneklagesagen givet Netto medhold i en indsigelse mod indklagedes varemærkeansøgning af ordmærket SEXNETTO, idet PVS ud fra en samlet vurdering fandt, at der var risiko for forveksling, herunder at der kunne antages at være en forbindelse. PVS afgjorde sagen efter VML 15, stk. 1, nr. 2.

4 Klagenævnets afgørelse er ikke overraskende i betragtning af argumentet om passivitet, og som varemærkeindehaver må man derfor konkludere, at det ikke kun er vigtigt at etablere en overvågning af nye varemærkeansøgninger, men også generelt holde sig orienteret om den markedsmæssige brug af ens kendetegn, således at man kan reagere i tide. Link til dommen kan findes her. Ost i skiver Advokatfuldmægtig Andreas Poul Cederholm Sø- og Handelsretten har den 8. juli 2014 nedlagt et midlertidigt forbud i en patentforbudssag. Det er os bekendt det første patentforbud nedlagt af Sø- og Handelsretten siden kompetencereglerne blev ændret sidste år. En sådan afgørelse har været længe ventet, fordi der har været en del usikkerhed om, hvordan Sø- og Handelsretten, der i modsætning til fogedretterne er tiltrådt af sagkyndige dommere, vil håndtere patentretlige forbudssager, særligt ugyldighedsindsigelserne, som hidtidigt har været svære at komme igennem med i en fogedforbudssag. Det er ikke muligt at sige noget endeligt på nuværende tidspunkt, men umiddelbart ser det ud til, at Sø- og Handelsretten fortsætter den praksis for patentforbudssager, som var blevet fastlagt af fogedretterne. Ifølge tidligere praksis var der i en forbudssag en formodning for, at et patent er gyldigt. Hvis fogedretten skulle tage stilling til en ugyldighedsindsigelse, ville det som udgangspunkt kræve, at der var tale om et nyt nyhedsmodhold, som ikke var blevet prøvet af den patentudstedende myndighed. Afgøresen fra Sø- og Handelsretten antyder, at Sø- og Handelsretten heller ikke foretager en indgående prøvelse af opfindelseshøjde i en forbudssag. Den konkrete sag omhandlede et patent for en osteskærer. Sagsøgte, Bodum, gjorde blandt andet gældende, at stridspatentet var ugyldigt på grund af mangelfuld sagsbehandling ved Patentog Varemærkestyrelsen (PVS). Sø- og Handelsretten konstaterede indledningsvis, at der er en formodning for, at patentet er gyldigt udstedt, og at der er en formodning for, at PVS' sagsbehandling har været udført korrekt. Herefter fandt Søog Handelsretten, at PVS' udeladelse af at angive patentskrifter i opgavebeskrivelsen og manglende udstedelse af en undersøgelsesrapport i forbindelse med udstedelse af stridspatentet, ikke i sig selv kunne medføre, at der kunne rejses tvivl om gyldighed af patentet på grundlag af mangelfuld sagsbehandling. I forhold til krænkelsesspørgsmålet konstaterede Sø- og Handelsretten, at osteskæreren indeholdte samtlige af stridspatentets særpræg med undtagelse af et kugleformet håndtag. Sø- og Handelsretten lagde vægt på, at det kugleformende håndtag i stridspatentet og den prop, der afsluttede styrestangen i osteskæren, tjente samme tekniske funktion, nemlig at støtte osteskæreren når skæreskiven roteres. Ifølge Sø- og Handelsretten var det altså underordnet for krænkelsesvurderingen, at det kugleformende håndtag ikke kunne genfindes i osteskæreren. Det må med andre ord betyde, at retten fandt, at der var tale om ækvivalens. På den baggrund blev der nedlagt et midlertidigt forbud, og Bodum blev pålagt at tilbagekalde osteskæreren fra de forhandlere, hvor produktet var blevet solgt. Kendelsen kan læses her. Plesner lancerer Persondataretligt Forum Advokat Michael Hopp For at følge, analysere og understøtte udviklingen af persondataretten lancerer Plesner nu Persondataretligt Forum. Formålet er at skabe et uformelt rum, hvor praktikere og teoretikere mødes for at opnå ny viden og inspiration og drøfte de seneste udviklinger, udfordringer og problemstillinger, som persondataretten giver anledning til. Persondataretten har ikke nydt større opmærksomhed i såvel den brede offentlighed som i juridiske kredse end netop nu. Med stor hastighed udvikles nye muligheder for at indsamle, analysere og udnytte persondata. Samtidig udvikles karakteren og omfanget af de risici, der er forbundet med behandling af personoplysninger. Der er ingen udsigt til, at denne udvikling vil stoppe. Tværtimod betyder bl.a. EU-domstolens aktive anvendelse af individets ret til databeskyt-

5 telse, at der allerede er afsagt flere skelsættende domme, der yderligere komplicerer et i forvejen vanskeligt retsområde. Hertil kommer de igangværende forhandlinger i EU af en ny databeskyttelsesforordning, der vil få stor betydning for danske virksomheders og myndigheders adgang til at behandle og udnytte persondata. Læs mere her.

6 Kontakt De nævnte er og e kan også kontaktes på telefon Peter-Ulrik Plesner, partner Sture Rygaard, partner Niels Chr. Ellegaard, partner Michael Hopp, partner Mikkel Vittrup, partner Christian L. Bardenfleth, partner Jon Balsby Henrik Bechgaard Mette Hygum Clausen Kasper Frahm Henrik Rubæk Jørgensen Christian Wiese Svanberg Andreas Poul Cederholm Peter Nørgaard Kamilla Enevoldsen Mette-Marie Henrichsen

7 Sara Munch Andersen Christian Nielsen Sarah Gahrn Møller Plesner Amerika Plads København Ø CVR-nr Tlf Fax Plesner er anerkendt som et af de førende full-service firmaer i Danmark. Med ca. 350 ansatte, hvoraf 220 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

IP/TMT Update. Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen. om "one-stop-shop" - Ny frist for mulig vedtagelse

IP/TMT Update. Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen. om one-stop-shop - Ny frist for mulig vedtagelse Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen - Uenighed i Rådet om "one-stop-shop" - Ny frist for mulig vedtagelse... 2 Højesteretsdom om TV der ikke ville kunne modtage public service-kanaler...

Læs mere

IP/TMT Update. Dom om vildledende markedsføring af isoleringsmaterialer

IP/TMT Update. Dom om vildledende markedsføring af isoleringsmaterialer Selskab og selskabets direktør fandtes ansvarlige for krænkelse af varemærket Geographical Norway ved ulovlig parallelimport fra varemærkeindehaverens kinesiske producent... 2 Dom om vildledende markedsføring

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Konkurrenceklausul uden kompensation var fortsat gyldig 2 Generaladvokaten: Fedme kan udgøre et handicap 6 Ombudsmanden: Forvaltningen forpligtet til at udlevere navnene på offentligt ansatte 3 Forordning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

Fortsat brug af varemærker efter ophør af parternes samarbejde udgjorde en krænkelse

Fortsat brug af varemærker efter ophør af parternes samarbejde udgjorde en krænkelse Nyhedsbrev IP Update IP & Technology Nyhedsbrevet omhandler et udpluk af de lovgivningsmæssige tiltag samt afgørelser, der har været på det IP- og IT-retlige område i perioden 22. januar 2015 1. maj 2015.

Læs mere

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 2013

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 2013 Udvalgte danske nyheder fra 2013 Udvalgte danske nyheder fra 2013 Højesteret Post Danmarks selektive rabatter til Forbruger-Kontakts kunder var ikke et ekskluderende misbrug af dominerende stilling I en

Læs mere

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Afsnit X XXXXXXXX Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Retningslinjer 2015 RETNINGSLINJER OM OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERANMELDELSER, 1. MAJ 2015 Maj 2015 Retningslinjer udarbejdet

Læs mere

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling Indhold 1 Bilsælgers oplysningspligt i relation til produktionstidspunkt 2 Nye retningslinjer for flexleasingordningen 3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling 1

Læs mere

Persondataretligt Forum

Persondataretligt Forum Persondataretligt Forum Persondataretten har ikke nydt større opmærksomhed i såvel den brede offentlighed som i juridiske kredse end netop nu. Med stor hastighed udvikles nye muligheder for at indsamle,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Korte kjoler udgjorde sikkerhedsrisiko 2 Legitimt at lægge vægt på manglende omstillingsparathed 3 Regeringens lovprogram for folketingsåret 2013-2014 4 Præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 EU-Domstolen Selektive prisnedsættelser kunne ikke kvalificeres som misbrug alene med den begrundelse, at prisen anvendt

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Flere kvinder i bestyrelsen 2 Flytning af tjenestemandsansat 3 Legitime kønskvoter 4 Tilbagekøbsklausuler 5 Passivitet og bortvisning 6 Saglig opsigelse af gravid medarbejder 7 Deltidsansatte på flextid

Læs mere

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår Non-use of domain names containing a third party s trademark rights af TIMM BRAUN I specialet behandles, hvilken virkning manglende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2008 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2008. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. april 2013 V-79-11 Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark (Divisionsforeningen) (Advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod

Læs mere

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR HVORDAN BEGRÆNSER VIRKSOMHEDEN SIT

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere