OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering"

Transkript

1 OI OXML som obligatorisk, åben standard - uddybende vejledning 1 Om dette dokument Dette dokument beskriver anbefalet praksis for at anvende OIOXML som åben, obligatorisk standard. IT- og Telestyrelsen etablerer pt. én indgang til arkitektur og standardisering (det nye OIO-katalog), som forventes i drift ultimo Samtidig ændres Navngivnings- og DesignReglerne for OIOXML, OIO-NDR, til en nyere version i efteråret Som en følge heraf vil nogle klassifikationer og begreber ændres/udfases, hvilket vil have konsekvenser for denne vejledning. Den til enhver tid gældende vejledning vil være at finde på IT- og Telestyrelsens hjemmeside på IT- og Telestyrelsen Datastandardiseringskontoret Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Baggrund 2.1 Datastandardisering Standardisering af data tjener en række formål, hvoraf særligt to skal fremhæves i denne sammenhæng: Standardisering kan hjælpe forretningen med at definere sine begreber, således at alle aktører får en fælles opfattelse af, hvordan et bestemt begreb skal forstås. Det er vigtigt, når mange aktører skal modellere komplekse begreber i en fælles lovgivning. Standardisering kan lette udveksling af data, fordi systematisk udveksling af data involverer to systemer, der skal forstå det samme ved de konkrete data for, at dataudvekslingen er succesfuld. Standardisering skal altid tage udgangspunkt i forretningens behov, og god standardisering vil ofte føre til en mere effektiv opgaveløsning. Standardisering kan herudover bidrage til at øge konkurrencen mellem IT-leverandører, bl.a. fordi standardisering gør forretningen mindre afhængig af en bestemt leverandør. Med en god, formaliseret forståelse af processer og begreber er det en forholdsvis enkel teknisk øvelse at standardisere syntaks og semantik for begreberne typisk ved hjælp af datakommunikationssproget XML (extensible Mark-up Language). Sagsbehandler Per de Place Bjørn Telefon Telefax E-post 2.2 Beslutningen og aftalen om åbne standarder Den 2. juni 2006 vedtog Folketinget folketingsbeslutning B 103 om anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige. Folketingsbeslutningen pålægger

2 regeringen at sikre det offentliges brug af informationsteknologi, herunder brug af software, der er baseret på åbne standarder. Et flertal af partierne har lagt til grund, at anvendelsen af åbne, obligatoriske standarder ikke må medføre øgede udgifter for det offentlige. Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i oktober 2007 en aftale om anvendelsen af obligatoriske, åbne standarder for software i det offentlige. Aftalen indebærer, at samtlige offentlige myndigheder fra 1. januar 2008 skal anvende syv sæt af åbne standarder i nye IT-løsninger. De offentlige myndigheder skal således sikre sig, at fremtidige IT-løsninger overholder de obligatoriske, åbne standarder. En af disse standarder er OIOXML, som skal anvendes ved dataudveksling mellem offentlige myndigheder. De første spæde erfaringer med OIOXML som åben, obligatorisk standard har vist, at der er et behov for en uddybende vejledning for OIOXML som supplement til den generelle vejledning, som findes på IT- og Telestyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning, som er vedtaget i OIO-komitéen den 16. april OIOXML som obligatorisk standard 3.1 Hvornår skal myndighederne anvende OIOXML? Kravet om at anvende OIOXML gælder, når der foregår regelmæssig og systematisk udveksling af data fra eller til en myndighed. Eksempelvis når en styrelse stiller krav om regelmæssige indberetninger fra kommunale myndigheder. Kravet indebærer, at data skal udveksles i OIOXML og forudsætter, at dataudvekslingen (snitfladen) er OIOXML. Der er derimod ikke krav om, at ITleverandører anvender OIOXML udover til selve dataudvekslingen. Myndighederne opfylder kravet om OIOXML ved at stille krav til deres ITleverandører om, at fremtidige systemer skal udveksle data i OIOXML. 3.2 Følg eller forklar For anvendelsen af obligatoriske, åbne standarder gælder det, at den enkelte myndighed ved eventuelle merudgifter eller andre uhensigtsmæssigheder, herunder i forhold til den pågældende myndigheds IT-sikkerhedsmæssige hensyn, kan undlade at anvende de obligatoriske standarder. Aftalen indeholder derfor et såkaldt følg eller forklar (comply or explain)- princip; dvs., at det er obligatorisk at anvende standarderne, medmindre der er tungtvejende grunde til ikke at gøre det. Myndigheden kan fravige princippet om anvendelse af åbne standarder, hvis det indebærer, at myndigheden skal anskaffe en løsning, der: er væsentligt dyrere, svækker sikkerhedsniveauet, medfører væsentlig funktionel forringelse, der er direkte forårsaget af, at den er baseret på de obligatoriske, åbne standarder, øger implementeringstiden markant, 2

3 medfører konflikt med standarder, der på grund af internationale forpligtelser er gældende inden for enkeltområder. Hvis myndigheder fraviger princippet om anvendelse af åbne standarder, og den tekniske anskaffelses samlede omkostninger ville overstige EU s udbudsgrænse, skal pågældende myndighed offentliggøre deres undtagelsesbestemmelse. Dette kan se ved: at myndigheden sender begrundelserne til IT- og Telestyrelsen i forbindelse med underskrivelse af kontrakten, hvorefter IT- og Telestyrelsen offentliggør begrundelserne, at offentliggøre begrundelserne på myndighedens egen hjemmeside eller at offentliggøre begrundelserne i forbindelse med regnskabsaflæggelse Hvis de samlede omkostninger for en IT-løsning ligger under udbudsgrænsen, er myndigheden ikke forpligtet til at offentliggøre sin begrundelse for at fravige standarderne men myndighederne opfordres til at gøre det. Hvis IT-løsningen er omfattet af Statsministeriets sikkerhedscirkulære, gælder der ingen krav om offentliggørelse. 4 At anvende OIOXML 4.1 Hvad vil det sige at anvende OIOXML? Kravet om anvendelse af OIOXML overholdes ved at udforme standardiserede begreber og egentlige datastandarder i overensstemmelse med de til enhver tid gældende Navngivnings- og DesignRegler (NDR) for OIOXML. I øjeblikket (april 2008) anvendes OIO-NDR 3.1.rev.2. Gældende version af OIO-NDR vil altid være at finde på Yderligere skal standarderne være godkendte gennem sagsbehandling i OIOsekretariatet, og være påhæftet godkendelsesmærke. 4.2 Standarden OIOXML I det fællesoffentlige standardiseringsarbejde anvendes standarden OIOXML til beskrivelse og modellering af datakommunikation mellem IT-systemer i form af OIO-datastandarder (eller kort: datastandarder). OIOXML er en dialekt af sproget XML. XML anbefales som standard af organisationen The World Wide Web Consortium (www.w3c.org). NDR definerer den grammatik, som gør OIOXML til en særlig dialekt Syntaks og semantik OIOXML-datastandarder består af: en syntaksdefinition, som er udtrykt som et OIOXML-skema, en semantikdefinition, som beskrives i en metadata-fil, og er knyttet til hvert OIOXML-skema, 3

4 en overordnet beskrivelse af OIOXML-skemaernes anvendelse og funktion, som knyttes til indleveringen (ansøgningen) af OIOXML-skemaer til godkendelse Grundklasser og genbrugsklasser Datastandarder kan godkendes i en af grundklasserne NDR-klassen eller Adoptionsklassen. Derudover kan datastandarden godkendes som en områdespecifik datastandard (Domæneklassen) og som en fællesoffentlig datastandard (Kernekomponentklassen): NDR-klassen er beregnet til datastandarder, der overholder NDR i forhold til tekniske krav omkring navngivning og design. De er ledsaget af en dækkende semantikdefinition, som beskriver datastandardens relation med tilgrænsende datastandarder samt datastandardens anvendelse i den sammenhæng, datastandarden er udviklet i. Datastandarden skal stilles frit til rådighed på InfoStrukturBasen (ISB en) 1. NDR specificerer, at datastandarder i NDR-klassen BØR genbruges. Aftalen om åbne obligatoriske standarder forpligter således ikke myndighederne til at anvende dem, men myndighederne skal forholde sig til allerede eksisterende datastandarder og må ikke skabe deciderede dubletter af allerede eksisterende datastandarder. Adoptionsklassen er beregnet til internationalt adopterede datastandarder og gennemgås ikke her, da de ikke er underlagt OIO-NDR, men opbygges efter retningslinier, der er internationalt fastlagt. Områdespecifikke datastandarder (Domæneklassen) er beregnet til datastandarder for de mest centrale og mest genbrugte forretningsobjekter inden for et domæne eller et sammenhængende forretningsområde. Kun myndigheder inden for det pågældende domæne/forretningsområde kan anmelde områdespecifikke datastandarder for det domæne/område. Områdespecifikke datastandarder skal i øvrigt overholde de samme krav som datastandarder i NDR-klassen, dvs. at de også skal overholde NDR. Områdespecifikke datastandarder SKAL genbruges inden for domænet/forretningsområdet. Aftalen om åbne obligatoriske standarder forpligter myndighederne til at anvende dem, hvis dataudvekslingen i forvejen er omfattet af aftalen. Fællesoffentlige datastandarder (Kerneklassen) (også kaldet kernekomponenter) er beregnet til datastandarder for de mest centrale forretnings- 1 IT- og Telestyrelsen udvikler p.t. én indgang til arkitektur og standarder i form af det nye OIO-katalog. Det nye OIO-katalog afløser fra 1/ bl.a. den eksisterende InfoStrukturBase og det gamle OIO-katalog. Desuden indarbejdes et katalog over webservices, metadata for registre og arkitekturkrav. Læs mere på 4

5 objekter i den offentlige forvaltning, f.eks. personnummer (CPR), adresse og navn, som bliver udvekslet på tværs af mange forretningsområder. Kernekomponenter skal ligeledes overholde OIO-NDR. Aftalen om åbne obligatoriske standarder forpligter myndighederne til at anvende dem, hvis dataudvekslingen i forvejen er omfattet af aftalen. 4.3 Resumé Dette vil sige, at når der standardiseres i et domæne/forretningsområde, skal alle relevante kernekomponenter og samtlige relevante områdespecifikke datastandarder anvendes. Desuden bør alle relevante NDR-datastandarder anvendes, hvis NDR-datastandarderne opfylder det forretningsmæssige behov. Fremtidens begreber i datastandardisering: IT- og Telestyrelsen forventer, at næste version af Navngivnings- og Designreglerne (NDR) vil fastlægge to niveauer for datastandardisering: 1. Datastandarder, som er standarder for et bestemt område. Enten hele den offentlige sektor svarende til det, der i dag kaldes kernekomponenter eller et specifikt område svarende til det, der i dag kaldes områdespecifikke standarder (domæneklassen). 2. Datadefinitioner, som ikke er standarder, men kan tjene som inspiration for egentlig standardisering, og som kan anvendes af specifikke IT-løsninger. Både datastandarder og datadefinitioner skal overholde den til enhver tid gældende OIO-NDR. Datastandarder skal desuden have været igennem en OIOhøringsproces. Næste version af NDR vil desuden specificere, at datadefinitioner og datastandarder består både af en semantikdefinition og en syntaksdefinition. Kernekomponenter erstattes af datastandarder med gyldighed for hele den offentlige sektor. Områdespecifikke datastandarder erstattes af datastandarder med gyldighed for en del af den offentlige sektor. Standarder i NDR-klassen erstattes af datadefinitioner. Med disse ændringer bliver det tydeligt, at offentlige myndigheder altid skal overholde alle relevante datastandarder, mens datadefinitioner alene tjener til inspiration. 5 Governance for OIOXML og OIO-samarbejdet Det fællesoffentlige standardiseringsarbejde, OIO-standardisering (OIO = Offentlig Information On-line), er forankret i en tobenet organisatorisk struktur, som omfatter både det politisk/besluttende og det teknisk/udførende aspekt af standardisering og IT-arkitektur. 5

6 5.1 STS og domænebestyrelser Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde (STS) kan nedsætte domænebestyrelser inden for udvalgte domæner (velafgrænsede offentlige forretningsområder). Den fællesoffentlige referencemodel, FORM, giver et overblik over domæner og deres indbyrdes afgrænsning. Se dellen_form/ Domænebestyrelserne skal prioritere og koordinere digitaliseringen inden for domænet. Domænebestyrelserne skal også sikre den overordnede koordinering af standardiseringsarbejdet i den offentlige sektor inden for domænerne. Domænebestyrelser kan vælge at etablere OIO-udvalg eller bestille standardiserings- og arkitektur opgaver hos allerede eksisterende udvalg. 5.2 KIU og OIO-komitéen Det Koordinerende Informationsudvalg (KIU) har nedsat OIO-komitéen for ITarkitektur og standardisering (OIO-komitéen). OIO-komitéen afløser ITarkitekturkomitéen og Datastandardiseringskomitéen og har ansvaret for de fagspecifikke beslutninger i forhold til standardiserings- og arkitekturarbejdet. Ligesom domænebestyrelserne kan OIO-komitéen foreslå oprettelse af OIOudvalg navnlig på områder, hvor en domænebestyrelse ikke findes. OIOkomitéen vedligeholder og godkender ændringer i navngivnings- og designreglerne for OIOXML (NDR). 5.3 OIO-udvalg OIO-udvalg (tidligere: sektorstandardiseringsudvalg) oprettes af organisationerne inden for et domæne/et forretningsområde og arbejder praktisk med standardisering og IT-arkitektur. Udvalget referer til OIO-komitéen i forhold til beslutninger af teknisk/it-faglig karakter og til bestyrelsen/de myndigheder, der har nedsat udvalget, i organisatoriske og faglige spørgsmål. Et OIO-udvalg vil typisk have et eller flere standardiseringsprojekter tilknyttet. 6 Standardiseringsprocessen 6.1 OIO-udvalget udvikler og vedtager standarder De enkelte myndigheder har ansvaret for at standardisere. Det er således myndighedernes ansvar at definere sine begreber og at udarbejde og vedligeholde datastandarder. Standardiseringen kan være koordineret af en domænebestyrelse og udføres ideelt i regi af et OIO-udvalg. Domænebestyrelsen eller OIO-udvalget tager ejerskab til datastandarderne og sikrer, at de dækker forretningsbehovet i forretningsområdet/domænet. I fraværet af OIO-udvalg eller domænebestyrelser kan de enkelte myndigheder tage ansvar for de indleverede datastandarder. Da domænebestyrelser er tænkt som kortlivede, og da OIO-udvalg også kan opløses, skal det sikres, at ejerskabet kan falde tilbage på en organisation med en mere blivende karakter 6

7 gerne en myndighed. I praksis gøres det ved at lade en myndighed være indleverende part på vegne af det standardiserende organ. Domænebestyrelsen/OIO-udvalget/myndigheden ejer datastandarderne 2. Det vil sige, at de godkender datastandarderne og træffer beslutning om, hvilket område inden for domænet 3, de gælder for. Omkostninger og fordele ved at udarbejde en datastandard indgår som en del af den samlede business case for det relevante digitaliseringsprojekt. 6.2 Datastandarderne behandles i OIO-sekretariatet OIO-processen skal understøtte og facilitere datastandardiseringsarbejdet i OIOudvalg og hos myndigheder. Det sker gennem vejledning og sagsbehandling i OIO-sekretariatet og ved at OIO-sekretariatet stiller redskaber til rådighed fx den nuværende InfoStrukturBase (ISB en) og det kommende nye OIO-katalog. OIO-sekretariatet er placeret i IT- og Telestyrelsen. Sagsbehandling består af en række adskilte trin: IT-faglig vurdering OIO-sekretariatet sagsbehandler de indleverede standarder. Sekretariatet foretager en teknisk validering af OIOXML-skemaer og semantikdefinitioner og sikrer, at datastandarderne overholder OIO-NDR. Sekretariatet sikrer også, at indholdet af standarderne og det område, de gælder for, er klart beskrevet. Dvs., at IT- og Telestyrelsen sikrer, at datastandarderne teknisk set er i orden begreberne er veldefinerede deres kontekst er beskrevet Det er den afleverende domænebestyrelse/oio-udvalges ansvar, at begreberne er i overensstemmelse med forretningens behov Genbrugsvurdering OIO-sekretariatet vurderer, om de indleverede datastandarder i tilstrækkeligt omfang gør brug af tidligere udviklede datastandarder. NDR specificerer, at hvis et forretningsobjekt allerede er modelleret som OIOXML, skal denne datastandard indgå i fremtidig modellering, hvis datastandarden er relevant for det pågældende område. Det er den part, som indleverer en ny standard, der vurderer, om en eventuelt eksisterende standard er relevant. 2 Kernekomponenter ejes af det fællesoffentlige standardiseringsprojekt/oio-komitéen, og varetages typisk af den relevante myndighed 3 Området specificeres ud fra den fællesoffentlige referencemodel, FORM. 7

8 Godkendes en ny standard, der omhandler samme område som en allerede eksisterende, vil den oprindelige standard blive mærket som forældet. Hermed sikres det, at der aldrig eksisterer konfliktende definitioner af samme begreb på et område Afgrænsning af det område, datastandarden gælder for OIO-sekretariatet undersøger afgrænsningen af datastandardens virkningsområde i forhold til tilgrænsende domæner/forretningsområder for at forhindre eventuelt overlap mellem datastandarder. 6.3 Høring og godkendelse Datastandarder, som alene ønskes optaget i NDR-klassen, dvs. ikke som områdespecifikke standarder (domænestandarder) eller kernekomponenter, godkendes af OIO-sekretariatet. Hvis en standard skal optages som områdespecifik datastandard eller kernekomponent, bringes den efter teknisk vurdering, genbrugsvurdering og afgrænsningsvurdering i offentlig høring. Når høringssvarene er tilfredsstillende indarbejdet, godkendes datastandarderne af OIO-komitéen. Herved sikrer OIO-sekretariatet den formelle validitet af datastandarden. 6.4 Resumé På punktform kan standardiseringsprocessen beskrives således: Et behov for standardisering opstår En organisation (typisk et OIO-udvalg) dannes til at varetage begrebsafklaring og standardisering Organisationen afsøger muligheden for at bruge internationale datastandarder og undersøger, om eksisterende danske datastandarder dækker behovet Omkostninger og fordele ved standardisering indgår i den samlede business case for det relevante digitaliseringsprojekt Organisationen laver begrebsafklaring og baserer datastandarder på de afklarede forretningsbegreber De standardiserede begreber godkendes som datastandarder af det organ, der har ansvaret for standardiseringen i domænet eller forretningsområdet et OIO-udvalg, en domænebestyrelse eller en myndighed OIOXML skemaerne indleveres til OIO-sekretariatet med henblik på optagelse i de relevante OIO-klasser for datastandarder OIO-sekretariatets sagsbehandling tilgodeser, at den indleverede OIOXML: o o o beskriver syntaks og semantik for de standardiserede begreber i overensstemmelse med de gældende regler er i overensstemmelse med anden standardisering på området gennemgår en tværoffentlig høringsproces 8

9 Efter gennemført sagsbehandling kan OIO-komiteen ophøje datastandarderne til OIO-datastandard i en af standardklasserne. Det er stadig den part, der indleverende datastandarden, som er datastandardens ejer og som vedligeholder den i forhold til forandring i forretningsområdet 7 Eksempler I det følgende beskrives nogle mulige brugssituationer for en myndighed/et OIOudvalg, som udveksler data med andre myndigheder eller private virksomheder, som anvender OIOXML til at definere sine forretningsbegreber. Følg og forklar princippet gælder for alle fem eksempler, jf. afsnit Eksempel 1: Usystematisk dataudveksling En styrelse sender med ujævne intervaller data til forskellige interessenter i forbindelse med ministerbetjening, aktindsigtssager eller borgerhenvendelser. Denne dataudveksling er ikke omfattet af OIOXML som åben, obligatorisk standard. Det kan dog sagtens være hensigtsmæssigt for parterne at standardisere begreberne. Både for at have styr på forretningen og for at være forberedt på en dataudveksling. Denne standardisering kan med fordel bruge OIOXML til at definere begreberne, fordi OIOXML er det fællesoffentlige redskab netop til dette. Men selve dataudvekslingen er altså ikke omfattet af OIOXML som åben, obligatorisk standard. 7.2 Eksempel 2: Systematisk dataudveksling En myndighed modtager regelmæssigt store mængder data fra andre myndigheder. Dataudvekslingen er omfattet af OIOXML som åben standard. Så længe dataudvekslingen foregår ved hjælp af eksisterende IT-løsninger, behøver myndigheden intet at foretage sig. I forbindelse med udvikling af nye løsning, nyindkøb af IT til en eksisterende løsning eller genforhandling af en eksisterende kontrakt - skal dataudveksling foregå som OIOXML. Det anbefales, at myndigheden standardiserer sine begreber og den relevante dataudveksling (snitflade) og anmelder dem som områdespecifikke datastandarder (domæneklassen). Hvis myndigheden mener, at standardiseringen kun omfatter en del af domænet, og at denne del ikke klart kan afgrænses fra resten af domænet, kan datastandarderne anmeldes i NDR-klasssen. Eksempelvis hvis datastandarden kun gælder én IT-løsning og en større standardisering af hele domænet forestår. 7.3 Eksempel 3: Ikke-godkendte skemaer og databeskrivelser En leverandør har uploadet et antal XML-skemaer og et antal systematiske beskrivelser af data til ISB en. XML-skemaerne og databeskrivelserne er ikke god- 9

10 kendt som OIOXML. Et OIO-udvalg ønsker at standardisere begreber, som overlapper med det uploadede. OIO-udvalget bør bruge de eksisterende XML-skemaer og databeskrivelserne som inspiration til at udarbejde standarderne. OIO-udvalget er ikke bundet af materialet. 7.4 Eksempel 4: Godkendte OIOXML-skemaer i NDR-klassen Et OIO-udvalg finder, at der allerede eksisterer OIOXML-skemaer i NDRklassen med gyldighed for udvalgets forretningsområde. OIO-udvalget skal forholde sig til de eksisterende skemaer og definitioner. Hvis definitionerne er fuldt dækkende, skal de indarbejdes i udvalgets modellering. Hvis de eksisterende skemaer og definitioner ikke modsvarer forretningsbehovet, skal OIO-udvalget beskrive dette, når de afleverer de nye OIOXML standarder til godkendelse. Hvis de nye datastandarder erstatter hidtidige datastandarder, vil de hidtidige blive opmærket som forældede. 7.5 Eksempel 5: Forretningsafklaring uden dataudveksling Et OIO-udvalg ønsker at definere vigtige forretningsbegreber for at sikre, at aktører inden for domænet får en fælles forståelse af begreberne. OIO-udvalget og de relevante myndigheder kan vælge at forpligte hinanden på, at alle i domænet skal implementere en bestemt datastandard for et forretningsbegreb. Dette ligger uden for OIOXML som åben, obligatorisk standard. OIO-udvalget kan anvende OIOXML til at definere begreberne. Der findes nu to muligheder for at anmelde datastandarderne: 1. OIO-udvalget anmelder datastandarderne til InfoStrukturBasen (ISB en) som områdespecifikke datastandarder (Domæneklassen) og beskriver i dokumentationen, hvilket gyldighedsområde datastandarderne har. Foregår der systematisk udveksling af data i domænet, og er betingelserne i eksempel 2 opfyldt, skal datastandarderne anvendes. 2. OIO-udvalget anmelder datastandarderne til ISB en i NDR-klassen og beskriver i dokumentationen, hvilket gyldighedsområde datastandarderne har. Foregår der systematisk udveksling af data i domænet, og er betingelserne i eksempel 2 opfyldt, skal datastandarderne anvendes, hvis de opfylder de forretningsmæssige behov. 10

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning.

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning. 1 af 6 30-01-2009 12:42 Vejledning Brugervejledning for OIO-katalog over offentlige it-standarder Version 2.0 - April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning OIO på nettet Standarder og standardisering Offentlig

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Publikationen kan også hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN (internet):

Publikationen kan også hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN (internet): Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan også hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside:

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor

Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor v. Michael Bang Kjeldgaard IT- og Telestyrelsen Oslo 11. september 2008 Lessons learned Velfungerende ramme for koordinering Tilgang der matcher modenhedsniveau

Læs mere

Introduktion. Jan Brown Maj, 2010

Introduktion. Jan Brown Maj, 2010 Jan Brown Maj, 2010 Introduktion OIOXML har eksisteret som det centrale datastandardiseringsparadigme siden 2002. Til OIOXML-konceptet er der et regelsæt betegnet OIO Navngivnings- og Deignregler (NDR),

Læs mere

lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå=

lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå= lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå= Dagsorden, OIO-komitéens møde den 3. juni 2010 = a~öëçêçéå= lfljhçãáí Éåë=NPK=ã ÇÉ= ÇK=PK=àìåá=OMNM= Mødet afholdes d. 3. juni 2010 fra kl. 13, IT- og Telestyrelsen, Holsteinsgade

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

Referat, OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Til stede: Dagsorden

Referat, OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Til stede: Dagsorden Referat, OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008 Mødet afholdtes d. 21. februar - 2008 fra kl. 9:30 12:00 i Direktionens mødelokale, 4 sal,,. Til stede: Mette Jørgensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

OIO-arbejdsmodellen for datastandardisering i sektorerne Introduktion

OIO-arbejdsmodellen for datastandardisering i sektorerne Introduktion OIO-arbejdsmodellen for datastandardisering i sektorerne Introduktion OIO-arbejdsmodellen for datastandardisering i sektorerne Introduktion Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Referat, OIO-komitéens 4. møde, den 9. oktober Til stede: Referat, OIO-komitéens møde den 9. oktober 2008

Referat, OIO-komitéens 4. møde, den 9. oktober Til stede: Referat, OIO-komitéens møde den 9. oktober 2008 Referat, OIO-komitéens møde den 9. oktober 2008 Referat, OIO-komitéens 4. møde, den 9. oktober 2008 Mødet afholdtes d. 9. oktober 2008 fra kl. 13 15:30 i Mødelokale B, 4 sal, ITog Telestyrelsen, Holsteinsgade

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Semantik, tak! Semantik og modelbaseret standardisering i OIO. 2. april 2009, IT-arkitekturkonferencen 2009

Semantik, tak! Semantik og modelbaseret standardisering i OIO. 2. april 2009, IT-arkitekturkonferencen 2009 Semantik, tak! Semantik og modelbaseret standardisering i OIO 2. april 2009, IT-arkitekturkonferencen 2009 Jan Brown, Kontoret for Standardiserings- og Arkitekturpolitik IT- og Telestyrelsen, Videnskabsministeriet

Læs mere

OIO-datastandardisering i sektorerne

OIO-datastandardisering i sektorerne Begrebsafklaring i sektoren -datastandardisering i sektorerne Begrebsafklaring i sektoren -datastandardisering i sektorerne Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

Dagsorden. OIO- Komitéens 7. møde. d. 23. april, 2009. Dagsorden

Dagsorden. OIO- Komitéens 7. møde. d. 23. april, 2009. Dagsorden Dagsorden, OIO-komitéens møde den 23. april, 2009 Dagsorden OIO- Komitéens 7. møde d. 23. april, 2009 Mødet afholdes d. 23. april, 2009 fra kl. 13 i Direktionens mødelokale, 4 sal, IT- og Telestyrelsen,.

Læs mere

Digital signatur og XML. Karsten Munk, Videnskabsministeriet

Digital signatur og XML. Karsten Munk, Videnskabsministeriet Digital signatur og XML Karsten Munk, Videnskabsministeriet Indledning Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling tidligere IT- og Forskningsministeriet + universiteterne + innovationspolitikken

Læs mere

Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen?

Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen? HVORFOR STANDARDER? Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen? Nej, men standardisering reducerer den kompleksitet, der er ved at integrere systemer væsentligt. Så i praksis vil

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

IT- og Arkitekturkonferencen 2009

IT- og Arkitekturkonferencen 2009 DIAS 1 IT- og Arkitekturkonferencen 2009 Rolf Sørensen, KMD A/S KORT OM KMD DIAS 2 _ Full it service provider - It til hele værdikæden: _Strategisk sparring, projektbeskrivelse og -ledelse, implementering,

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Dagsorden. OIO- Komitéens 5. møde. d. 29. januar, 2009. Dagsorden

Dagsorden. OIO- Komitéens 5. møde. d. 29. januar, 2009. Dagsorden Dagsorden, OIO-komitéens møde den 29. januar, 2009 Dagsorden OIO- Komitéens 5. møde d. 29. januar, 2009 Mødet afholdes d. 29. januar, 2009 fra kl. 13 i Direktionens mødelokale, 4 sal, IT- og Telestyrelsen,

Læs mere

Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010

Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010 Referat af 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet 21.09.2010 Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010 Mødested:, Holsteinsgade 63, 2100 Kbh. Ø, kl.

Læs mere

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet N O TAT Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet Kommunernes politik på sags og dokumentområdet støtter kommunerne i at træffe de rigtige beslutninger om valg af it-løsninger til sags- og dokumenthåndtering,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 160 af 12/02/ 2013 om standarder for itanvendelse

Vejledning til bekendtgørelse nr. 160 af 12/02/ 2013 om standarder for itanvendelse Vejledning til bekendtgørelse nr. 160 af 12/02/ 2013 om standarder for itanvendelse i sundhedsvæsenet Indledning Denne vejledning beskriver og uddyber dels de krav til anvendelse af standarder hos sundhedsvæsenet

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Referencedatamodelprojektet. Overblik over DDV Governance-modellen

Referencedatamodelprojektet. Overblik over DDV Governance-modellen Referencedatamodelprojektet Overblik over DDV Governance-modellen Version 1.0 23. oktober 2012 ISBN: --- Titel: Udgiver: Overblik over DDV Governance-modellen DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

OIO komiteens 3. møde,

OIO komiteens 3. møde, BILAG 1 Referat, -komitéens møde den 21. maj 2008 Referat komiteens 3. møde, den 21. maj - 2008. Mødet afholdtes den 21. maj -2008 fra kl.12-14:45 i Direktionens mødelokale, 4. sal, ITog Telestyrelsen,

Læs mere

IT PÅ TVÆRS OG TIL FÆLLES GAVN FOR STAT, REGION OG KOMMUNE

IT PÅ TVÆRS OG TIL FÆLLES GAVN FOR STAT, REGION OG KOMMUNE IT PÅ TVÆRS OG TIL FÆLLES GAVN FOR STAT, REGION OG KOMMUNE Afdelingschef Lars Kaalund Orbicon A/S ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET 6. - 7. marts 2007 IT PÅ TVÆRS OG

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Februar 2007

IT- og Telestyrelsen Februar 2007 OIO-datastandardisering OIO-datastandardisering i sektorerne IT- og Telestyrelsen Februar 2007 Indhold Om denne publikation 5 Introduktion 7 Formål med denne publikation 7 Baggrund 7 Arbejdsmodellen for

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL

Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL Notat Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL Indledning I henhold til erfaringerne med OIOXML elektronisk regning og de opdateringer, præciseringer mv. der har været, er det vurderingen, at der er behov

Læs mere

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B)

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B) Et emne, som allerede har affødt en del debat, er den obligatoriske brug af elektronisk kommuni kation, som blandt andet sidestiller en e mailhenvendelse med en henvendelse modtaget med pa pirpost, hvilket

Læs mere

RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur

RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 8 til pkt. 9 RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur INDHOLD Indledning... 2 Definitioner... 3 Fælleskommunale arkitekturmål:... 3 Forretningsprocesmønstre... 4 Fælleskommunale

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Terminologi. som del af en digitaliseringsstrategi

Terminologi. som del af en digitaliseringsstrategi Terminologi som del af en digitaliseringsstrategi Motivation og formål Motivation et manglende fælles begrebsapparat på det sociale område betyder, at der pt. er begrænsninger forbundet med at udvikle

Læs mere

Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når forsyningsselskaber har en klar

Læs mere

Referat 1. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 27. januar 2009

Referat 1. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 27. januar 2009 Referat af 1. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet 27.01.09 Referat 1. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 27. januar 2009 Mødested: ITST, Holsteinsgade 63, 2100 Kbh. Ø, kl.

Læs mere

Dagsorden. OIO- Komitéens 3. møde. d. 21. maj 2008

Dagsorden. OIO- Komitéens 3. møde. d. 21. maj 2008 Dagsorden, OIO-komitéens møde den 21. maj 2008 Dagsorden OIO- Komitéens 3. møde d. 21. maj 2008 Mødet afholdes d. 21. maj 2008 fra kl. 12:00 i Direktionens mødelokale, 4 sal, IT- og Telestyrelsen, Holsteinsgade

Læs mere

Arkitektur i projekter

Arkitektur i projekter lederdag i staten, Eigtveds Pakhus, den 3. oktober 2013 Hvad betyder det, at vi kan indarbejde it-arkitektur i vores projekter tidligt, og hvordan kan vi gøre det?, enterprise arkitekt, Dagsorden Præsentation

Læs mere

Dagsorden. OIO- Komitéens 4. møde. d. 9. oktober Dagsorden

Dagsorden. OIO- Komitéens 4. møde. d. 9. oktober Dagsorden Dagsorden, OIO-komitéens møde den 9. oktober 2008 Dagsorden OIO- Komitéens 4. møde d. 9. oktober 2008 Mødet afholdes d. 9. oktober 2008 fra kl. 13 i Mødelokal B, 4 sal, IT- og Telestyrelsen, Holsteinsgade

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen:

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen: Beskrivelse af Transitionsaftale for kommunernes kritiske it-løsninger ved salg af KMD I forbindelse med overdragelsen af aktiemajoriteten i KMD skal køberen af KMD tiltræde en aftale mellem KL og KMD

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

EKSPERTUDVALGET OM ÅBNE STANDARDER

EKSPERTUDVALGET OM ÅBNE STANDARDER EKSPERTUDVALGET OM ÅBNE STANDARDER Bilagssamling Side Bilag A: Beslutningsforslag B 103, juni 2006... 3 Bilag B: UVT Betænkning over B 103, juni 2006... 5 Bilag C: Konklusionspapir, juni 2007...13 Bilag

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Charter for forvaltning på flere myndighedsniveauer i Europa Vejledning: sådan skriver man under

Charter for forvaltning på flere myndighedsniveauer i Europa Vejledning: sådan skriver man under Charter for forvaltning på flere myndighedsniveauer i Europa Vejledning: sådan skriver man under Regionsudvalget vedtog den 3. april 2014 et charter for forvaltning på flere myndighedsniveauer og opfordrer

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Styrker og udfordringer ved modeller for kommunale samarbejder

Styrker og udfordringer ved modeller for kommunale samarbejder Styrker og udfordringer ved modeller for kommunale samarbejder Forening versus 60-selskab Version 1.0 Den 10. april 2016 1 Contents 1 Vejledning og anvendelse 3 1.1 Styrker og udfordringer ved etablering

Læs mere

OIO-komitéen Dagsorden

OIO-komitéen Dagsorden OIO-komitéen Dagsorden Dagsorden, OIO-komitéens møde den 17. marts 2100 Dagsorden OIO-Komitéens 17. møde d. 17. marts 2011 Mødet afholdes d. 17. marts 2011 fra kl. 13 i Direktionens mødelokale, 4 sal,

Læs mere

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Dagsorden 1. Velkomst 2. Selve Løsningen 3. Visionen 4. Datamodel 5. Milepæle og prøver 6. Open source 7. Praktisk information Selve

Læs mere

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet - Ved anskaffelse af nye systemer Version 0.91 DIGITAL SUNDHED SAMMENHÆNGENDE DIGITAL SUNDHED I DANMARK Nationale principper ved anskaffelse af it-systemer At indføre

Læs mere

Att: Mads Ellehammer:

Att: Mads Ellehammer: KL Att: Mads Ellehammer: 27. august 2008 FESD-standardiseringsgruppen har nu færdigbehandlet de indkomne svar til høringen, som løb fra den 22. marts 2008 til 23. maj 2008, og ønsker med dette brev at

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret 2006 3 statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå=

lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå= lfljâçãáí ÉåÓa~ÖëçêÇÉå Dagsorden, OIO-komitéens møde den 9. september 2010 a~öëçêçéå lfljhçãáí ÉåëNQKã ÇÉ ÇKVKëÉéíÉãÄÉêOMNM Mødet afholdes d. 9. september 2010 fra kl. 13:30 i mødelokale A, 4 sal, IT-

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

OIOXML, XML-komitéens arbejde og igangsatte projekter

OIOXML, XML-komitéens arbejde og igangsatte projekter OIOXML, XML-komitéens arbejde og igangsatte projekter Præsentation ved EPJ-Observatoriets konference d. 28. oktober 2003 Ved René Løhde rel@itst.dk Min dagsorden XML-komitéen På vej ind i en ny fase Status

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå=

lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå= lfljâçãáí ÉåÓa~ÖëçêÇÉå Dagsorden, OIO-komitéens møde den 12. november, 2009 a~öëçêçéå lfljhçãáí ÉåëNMKã ÇÉ ÇKNOKåçîÉãÄÉêIOMMV Mødet afholdes d. 12. november, 2009 fra kl.13 i Direktionens mødelokale, 4

Læs mere

Historik OIO-katalog over offentlige it-standarder

Historik OIO-katalog over offentlige it-standarder 1 af 8 30-01-2009 12:44 Historik OIO-katalog over offentlige it-standarder Version 2.0 - April 2008 1. 2. 3. 4. 5. Introduktion 1. Hvorfor? 2. Hvad? 3. Hvem? 4. Hvor? Arkitekturprincipper i praksis 1.

Læs mere

OIO Enterprise Arkitektur

OIO Enterprise Arkitektur OIO Enterprise Arkitektur FAQ Version 1.0 Tekniske og forretningsmæssige trends X1. Forretningsmæssige trends X2. Tekniske trends Strategi Forretning Teknik A1. EArelaterede udfordringer A3. EA metodegrundlag

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

Fælles retningslinjer for REST webservices

Fælles retningslinjer for REST webservices Fælles retningslinjer for REST webservices Fællesoffentlig digital arkitektur Pelle Borgsten, Nikolaj Malkov, Christian Callsen Dagsorden Punkt 1. Formål 2. Principper og forretningsbehov 3. Retningslinjer

Læs mere

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd / Stig Lundbech Direktør i Koncern IT og Rådsmedlem 24.08.2017 Hvad laver IT-projektrådet? Københavns Kommunes IT-projektråd blev etableret i 2014. Formålet

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Generelt Internationalisering

Generelt Internationalisering Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Side 1 af 7 Generelt Digital Konvergens samarbejdet, har i sit hidtidige arbejde fokuseret på at implementere vindende, digitale standarder, der

Læs mere

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen STEDBEVIDST UDVIKLING Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen - bevidst om at bruge stedet som indgang til digital forvaltning - bevidst om hvordan vi sikrer, at det giver mening at bruge stedet - bevidst

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í=

lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= Referat, OIO-komitéens møde den 23. april 2010 = oéñéê~íi= lfljhçãáí Éåë=NOK=ã ÇÉ= ÇK=OPK=~éêáä=OMNM= Mødet afholdtes d.23. april fra kl. 13 til 15:30 i Direktionens mødelokale,

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 33 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 33 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del på Spørgsmål 33 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere