OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering"

Transkript

1 OI OXML som obligatorisk, åben standard - uddybende vejledning 1 Om dette dokument Dette dokument beskriver anbefalet praksis for at anvende OIOXML som åben, obligatorisk standard. IT- og Telestyrelsen etablerer pt. én indgang til arkitektur og standardisering (det nye OIO-katalog), som forventes i drift ultimo Samtidig ændres Navngivnings- og DesignReglerne for OIOXML, OIO-NDR, til en nyere version i efteråret Som en følge heraf vil nogle klassifikationer og begreber ændres/udfases, hvilket vil have konsekvenser for denne vejledning. Den til enhver tid gældende vejledning vil være at finde på IT- og Telestyrelsens hjemmeside på IT- og Telestyrelsen Datastandardiseringskontoret Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Baggrund 2.1 Datastandardisering Standardisering af data tjener en række formål, hvoraf særligt to skal fremhæves i denne sammenhæng: Standardisering kan hjælpe forretningen med at definere sine begreber, således at alle aktører får en fælles opfattelse af, hvordan et bestemt begreb skal forstås. Det er vigtigt, når mange aktører skal modellere komplekse begreber i en fælles lovgivning. Standardisering kan lette udveksling af data, fordi systematisk udveksling af data involverer to systemer, der skal forstå det samme ved de konkrete data for, at dataudvekslingen er succesfuld. Standardisering skal altid tage udgangspunkt i forretningens behov, og god standardisering vil ofte føre til en mere effektiv opgaveløsning. Standardisering kan herudover bidrage til at øge konkurrencen mellem IT-leverandører, bl.a. fordi standardisering gør forretningen mindre afhængig af en bestemt leverandør. Med en god, formaliseret forståelse af processer og begreber er det en forholdsvis enkel teknisk øvelse at standardisere syntaks og semantik for begreberne typisk ved hjælp af datakommunikationssproget XML (extensible Mark-up Language). Sagsbehandler Per de Place Bjørn Telefon Telefax E-post 2.2 Beslutningen og aftalen om åbne standarder Den 2. juni 2006 vedtog Folketinget folketingsbeslutning B 103 om anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige. Folketingsbeslutningen pålægger

2 regeringen at sikre det offentliges brug af informationsteknologi, herunder brug af software, der er baseret på åbne standarder. Et flertal af partierne har lagt til grund, at anvendelsen af åbne, obligatoriske standarder ikke må medføre øgede udgifter for det offentlige. Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i oktober 2007 en aftale om anvendelsen af obligatoriske, åbne standarder for software i det offentlige. Aftalen indebærer, at samtlige offentlige myndigheder fra 1. januar 2008 skal anvende syv sæt af åbne standarder i nye IT-løsninger. De offentlige myndigheder skal således sikre sig, at fremtidige IT-løsninger overholder de obligatoriske, åbne standarder. En af disse standarder er OIOXML, som skal anvendes ved dataudveksling mellem offentlige myndigheder. De første spæde erfaringer med OIOXML som åben, obligatorisk standard har vist, at der er et behov for en uddybende vejledning for OIOXML som supplement til den generelle vejledning, som findes på IT- og Telestyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning, som er vedtaget i OIO-komitéen den 16. april OIOXML som obligatorisk standard 3.1 Hvornår skal myndighederne anvende OIOXML? Kravet om at anvende OIOXML gælder, når der foregår regelmæssig og systematisk udveksling af data fra eller til en myndighed. Eksempelvis når en styrelse stiller krav om regelmæssige indberetninger fra kommunale myndigheder. Kravet indebærer, at data skal udveksles i OIOXML og forudsætter, at dataudvekslingen (snitfladen) er OIOXML. Der er derimod ikke krav om, at ITleverandører anvender OIOXML udover til selve dataudvekslingen. Myndighederne opfylder kravet om OIOXML ved at stille krav til deres ITleverandører om, at fremtidige systemer skal udveksle data i OIOXML. 3.2 Følg eller forklar For anvendelsen af obligatoriske, åbne standarder gælder det, at den enkelte myndighed ved eventuelle merudgifter eller andre uhensigtsmæssigheder, herunder i forhold til den pågældende myndigheds IT-sikkerhedsmæssige hensyn, kan undlade at anvende de obligatoriske standarder. Aftalen indeholder derfor et såkaldt følg eller forklar (comply or explain)- princip; dvs., at det er obligatorisk at anvende standarderne, medmindre der er tungtvejende grunde til ikke at gøre det. Myndigheden kan fravige princippet om anvendelse af åbne standarder, hvis det indebærer, at myndigheden skal anskaffe en løsning, der: er væsentligt dyrere, svækker sikkerhedsniveauet, medfører væsentlig funktionel forringelse, der er direkte forårsaget af, at den er baseret på de obligatoriske, åbne standarder, øger implementeringstiden markant, 2

3 medfører konflikt med standarder, der på grund af internationale forpligtelser er gældende inden for enkeltområder. Hvis myndigheder fraviger princippet om anvendelse af åbne standarder, og den tekniske anskaffelses samlede omkostninger ville overstige EU s udbudsgrænse, skal pågældende myndighed offentliggøre deres undtagelsesbestemmelse. Dette kan se ved: at myndigheden sender begrundelserne til IT- og Telestyrelsen i forbindelse med underskrivelse af kontrakten, hvorefter IT- og Telestyrelsen offentliggør begrundelserne, at offentliggøre begrundelserne på myndighedens egen hjemmeside eller at offentliggøre begrundelserne i forbindelse med regnskabsaflæggelse Hvis de samlede omkostninger for en IT-løsning ligger under udbudsgrænsen, er myndigheden ikke forpligtet til at offentliggøre sin begrundelse for at fravige standarderne men myndighederne opfordres til at gøre det. Hvis IT-løsningen er omfattet af Statsministeriets sikkerhedscirkulære, gælder der ingen krav om offentliggørelse. 4 At anvende OIOXML 4.1 Hvad vil det sige at anvende OIOXML? Kravet om anvendelse af OIOXML overholdes ved at udforme standardiserede begreber og egentlige datastandarder i overensstemmelse med de til enhver tid gældende Navngivnings- og DesignRegler (NDR) for OIOXML. I øjeblikket (april 2008) anvendes OIO-NDR 3.1.rev.2. Gældende version af OIO-NDR vil altid være at finde på Yderligere skal standarderne være godkendte gennem sagsbehandling i OIOsekretariatet, og være påhæftet godkendelsesmærke. 4.2 Standarden OIOXML I det fællesoffentlige standardiseringsarbejde anvendes standarden OIOXML til beskrivelse og modellering af datakommunikation mellem IT-systemer i form af OIO-datastandarder (eller kort: datastandarder). OIOXML er en dialekt af sproget XML. XML anbefales som standard af organisationen The World Wide Web Consortium (www.w3c.org). NDR definerer den grammatik, som gør OIOXML til en særlig dialekt Syntaks og semantik OIOXML-datastandarder består af: en syntaksdefinition, som er udtrykt som et OIOXML-skema, en semantikdefinition, som beskrives i en metadata-fil, og er knyttet til hvert OIOXML-skema, 3

4 en overordnet beskrivelse af OIOXML-skemaernes anvendelse og funktion, som knyttes til indleveringen (ansøgningen) af OIOXML-skemaer til godkendelse Grundklasser og genbrugsklasser Datastandarder kan godkendes i en af grundklasserne NDR-klassen eller Adoptionsklassen. Derudover kan datastandarden godkendes som en områdespecifik datastandard (Domæneklassen) og som en fællesoffentlig datastandard (Kernekomponentklassen): NDR-klassen er beregnet til datastandarder, der overholder NDR i forhold til tekniske krav omkring navngivning og design. De er ledsaget af en dækkende semantikdefinition, som beskriver datastandardens relation med tilgrænsende datastandarder samt datastandardens anvendelse i den sammenhæng, datastandarden er udviklet i. Datastandarden skal stilles frit til rådighed på InfoStrukturBasen (ISB en) 1. NDR specificerer, at datastandarder i NDR-klassen BØR genbruges. Aftalen om åbne obligatoriske standarder forpligter således ikke myndighederne til at anvende dem, men myndighederne skal forholde sig til allerede eksisterende datastandarder og må ikke skabe deciderede dubletter af allerede eksisterende datastandarder. Adoptionsklassen er beregnet til internationalt adopterede datastandarder og gennemgås ikke her, da de ikke er underlagt OIO-NDR, men opbygges efter retningslinier, der er internationalt fastlagt. Områdespecifikke datastandarder (Domæneklassen) er beregnet til datastandarder for de mest centrale og mest genbrugte forretningsobjekter inden for et domæne eller et sammenhængende forretningsområde. Kun myndigheder inden for det pågældende domæne/forretningsområde kan anmelde områdespecifikke datastandarder for det domæne/område. Områdespecifikke datastandarder skal i øvrigt overholde de samme krav som datastandarder i NDR-klassen, dvs. at de også skal overholde NDR. Områdespecifikke datastandarder SKAL genbruges inden for domænet/forretningsområdet. Aftalen om åbne obligatoriske standarder forpligter myndighederne til at anvende dem, hvis dataudvekslingen i forvejen er omfattet af aftalen. Fællesoffentlige datastandarder (Kerneklassen) (også kaldet kernekomponenter) er beregnet til datastandarder for de mest centrale forretnings- 1 IT- og Telestyrelsen udvikler p.t. én indgang til arkitektur og standarder i form af det nye OIO-katalog. Det nye OIO-katalog afløser fra 1/ bl.a. den eksisterende InfoStrukturBase og det gamle OIO-katalog. Desuden indarbejdes et katalog over webservices, metadata for registre og arkitekturkrav. Læs mere på 4

5 objekter i den offentlige forvaltning, f.eks. personnummer (CPR), adresse og navn, som bliver udvekslet på tværs af mange forretningsområder. Kernekomponenter skal ligeledes overholde OIO-NDR. Aftalen om åbne obligatoriske standarder forpligter myndighederne til at anvende dem, hvis dataudvekslingen i forvejen er omfattet af aftalen. 4.3 Resumé Dette vil sige, at når der standardiseres i et domæne/forretningsområde, skal alle relevante kernekomponenter og samtlige relevante områdespecifikke datastandarder anvendes. Desuden bør alle relevante NDR-datastandarder anvendes, hvis NDR-datastandarderne opfylder det forretningsmæssige behov. Fremtidens begreber i datastandardisering: IT- og Telestyrelsen forventer, at næste version af Navngivnings- og Designreglerne (NDR) vil fastlægge to niveauer for datastandardisering: 1. Datastandarder, som er standarder for et bestemt område. Enten hele den offentlige sektor svarende til det, der i dag kaldes kernekomponenter eller et specifikt område svarende til det, der i dag kaldes områdespecifikke standarder (domæneklassen). 2. Datadefinitioner, som ikke er standarder, men kan tjene som inspiration for egentlig standardisering, og som kan anvendes af specifikke IT-løsninger. Både datastandarder og datadefinitioner skal overholde den til enhver tid gældende OIO-NDR. Datastandarder skal desuden have været igennem en OIOhøringsproces. Næste version af NDR vil desuden specificere, at datadefinitioner og datastandarder består både af en semantikdefinition og en syntaksdefinition. Kernekomponenter erstattes af datastandarder med gyldighed for hele den offentlige sektor. Områdespecifikke datastandarder erstattes af datastandarder med gyldighed for en del af den offentlige sektor. Standarder i NDR-klassen erstattes af datadefinitioner. Med disse ændringer bliver det tydeligt, at offentlige myndigheder altid skal overholde alle relevante datastandarder, mens datadefinitioner alene tjener til inspiration. 5 Governance for OIOXML og OIO-samarbejdet Det fællesoffentlige standardiseringsarbejde, OIO-standardisering (OIO = Offentlig Information On-line), er forankret i en tobenet organisatorisk struktur, som omfatter både det politisk/besluttende og det teknisk/udførende aspekt af standardisering og IT-arkitektur. 5

6 5.1 STS og domænebestyrelser Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde (STS) kan nedsætte domænebestyrelser inden for udvalgte domæner (velafgrænsede offentlige forretningsområder). Den fællesoffentlige referencemodel, FORM, giver et overblik over domæner og deres indbyrdes afgrænsning. Se dellen_form/ Domænebestyrelserne skal prioritere og koordinere digitaliseringen inden for domænet. Domænebestyrelserne skal også sikre den overordnede koordinering af standardiseringsarbejdet i den offentlige sektor inden for domænerne. Domænebestyrelser kan vælge at etablere OIO-udvalg eller bestille standardiserings- og arkitektur opgaver hos allerede eksisterende udvalg. 5.2 KIU og OIO-komitéen Det Koordinerende Informationsudvalg (KIU) har nedsat OIO-komitéen for ITarkitektur og standardisering (OIO-komitéen). OIO-komitéen afløser ITarkitekturkomitéen og Datastandardiseringskomitéen og har ansvaret for de fagspecifikke beslutninger i forhold til standardiserings- og arkitekturarbejdet. Ligesom domænebestyrelserne kan OIO-komitéen foreslå oprettelse af OIOudvalg navnlig på områder, hvor en domænebestyrelse ikke findes. OIOkomitéen vedligeholder og godkender ændringer i navngivnings- og designreglerne for OIOXML (NDR). 5.3 OIO-udvalg OIO-udvalg (tidligere: sektorstandardiseringsudvalg) oprettes af organisationerne inden for et domæne/et forretningsområde og arbejder praktisk med standardisering og IT-arkitektur. Udvalget referer til OIO-komitéen i forhold til beslutninger af teknisk/it-faglig karakter og til bestyrelsen/de myndigheder, der har nedsat udvalget, i organisatoriske og faglige spørgsmål. Et OIO-udvalg vil typisk have et eller flere standardiseringsprojekter tilknyttet. 6 Standardiseringsprocessen 6.1 OIO-udvalget udvikler og vedtager standarder De enkelte myndigheder har ansvaret for at standardisere. Det er således myndighedernes ansvar at definere sine begreber og at udarbejde og vedligeholde datastandarder. Standardiseringen kan være koordineret af en domænebestyrelse og udføres ideelt i regi af et OIO-udvalg. Domænebestyrelsen eller OIO-udvalget tager ejerskab til datastandarderne og sikrer, at de dækker forretningsbehovet i forretningsområdet/domænet. I fraværet af OIO-udvalg eller domænebestyrelser kan de enkelte myndigheder tage ansvar for de indleverede datastandarder. Da domænebestyrelser er tænkt som kortlivede, og da OIO-udvalg også kan opløses, skal det sikres, at ejerskabet kan falde tilbage på en organisation med en mere blivende karakter 6

7 gerne en myndighed. I praksis gøres det ved at lade en myndighed være indleverende part på vegne af det standardiserende organ. Domænebestyrelsen/OIO-udvalget/myndigheden ejer datastandarderne 2. Det vil sige, at de godkender datastandarderne og træffer beslutning om, hvilket område inden for domænet 3, de gælder for. Omkostninger og fordele ved at udarbejde en datastandard indgår som en del af den samlede business case for det relevante digitaliseringsprojekt. 6.2 Datastandarderne behandles i OIO-sekretariatet OIO-processen skal understøtte og facilitere datastandardiseringsarbejdet i OIOudvalg og hos myndigheder. Det sker gennem vejledning og sagsbehandling i OIO-sekretariatet og ved at OIO-sekretariatet stiller redskaber til rådighed fx den nuværende InfoStrukturBase (ISB en) og det kommende nye OIO-katalog. OIO-sekretariatet er placeret i IT- og Telestyrelsen. Sagsbehandling består af en række adskilte trin: IT-faglig vurdering OIO-sekretariatet sagsbehandler de indleverede standarder. Sekretariatet foretager en teknisk validering af OIOXML-skemaer og semantikdefinitioner og sikrer, at datastandarderne overholder OIO-NDR. Sekretariatet sikrer også, at indholdet af standarderne og det område, de gælder for, er klart beskrevet. Dvs., at IT- og Telestyrelsen sikrer, at datastandarderne teknisk set er i orden begreberne er veldefinerede deres kontekst er beskrevet Det er den afleverende domænebestyrelse/oio-udvalges ansvar, at begreberne er i overensstemmelse med forretningens behov Genbrugsvurdering OIO-sekretariatet vurderer, om de indleverede datastandarder i tilstrækkeligt omfang gør brug af tidligere udviklede datastandarder. NDR specificerer, at hvis et forretningsobjekt allerede er modelleret som OIOXML, skal denne datastandard indgå i fremtidig modellering, hvis datastandarden er relevant for det pågældende område. Det er den part, som indleverer en ny standard, der vurderer, om en eventuelt eksisterende standard er relevant. 2 Kernekomponenter ejes af det fællesoffentlige standardiseringsprojekt/oio-komitéen, og varetages typisk af den relevante myndighed 3 Området specificeres ud fra den fællesoffentlige referencemodel, FORM. 7

8 Godkendes en ny standard, der omhandler samme område som en allerede eksisterende, vil den oprindelige standard blive mærket som forældet. Hermed sikres det, at der aldrig eksisterer konfliktende definitioner af samme begreb på et område Afgrænsning af det område, datastandarden gælder for OIO-sekretariatet undersøger afgrænsningen af datastandardens virkningsområde i forhold til tilgrænsende domæner/forretningsområder for at forhindre eventuelt overlap mellem datastandarder. 6.3 Høring og godkendelse Datastandarder, som alene ønskes optaget i NDR-klassen, dvs. ikke som områdespecifikke standarder (domænestandarder) eller kernekomponenter, godkendes af OIO-sekretariatet. Hvis en standard skal optages som områdespecifik datastandard eller kernekomponent, bringes den efter teknisk vurdering, genbrugsvurdering og afgrænsningsvurdering i offentlig høring. Når høringssvarene er tilfredsstillende indarbejdet, godkendes datastandarderne af OIO-komitéen. Herved sikrer OIO-sekretariatet den formelle validitet af datastandarden. 6.4 Resumé På punktform kan standardiseringsprocessen beskrives således: Et behov for standardisering opstår En organisation (typisk et OIO-udvalg) dannes til at varetage begrebsafklaring og standardisering Organisationen afsøger muligheden for at bruge internationale datastandarder og undersøger, om eksisterende danske datastandarder dækker behovet Omkostninger og fordele ved standardisering indgår i den samlede business case for det relevante digitaliseringsprojekt Organisationen laver begrebsafklaring og baserer datastandarder på de afklarede forretningsbegreber De standardiserede begreber godkendes som datastandarder af det organ, der har ansvaret for standardiseringen i domænet eller forretningsområdet et OIO-udvalg, en domænebestyrelse eller en myndighed OIOXML skemaerne indleveres til OIO-sekretariatet med henblik på optagelse i de relevante OIO-klasser for datastandarder OIO-sekretariatets sagsbehandling tilgodeser, at den indleverede OIOXML: o o o beskriver syntaks og semantik for de standardiserede begreber i overensstemmelse med de gældende regler er i overensstemmelse med anden standardisering på området gennemgår en tværoffentlig høringsproces 8

9 Efter gennemført sagsbehandling kan OIO-komiteen ophøje datastandarderne til OIO-datastandard i en af standardklasserne. Det er stadig den part, der indleverende datastandarden, som er datastandardens ejer og som vedligeholder den i forhold til forandring i forretningsområdet 7 Eksempler I det følgende beskrives nogle mulige brugssituationer for en myndighed/et OIOudvalg, som udveksler data med andre myndigheder eller private virksomheder, som anvender OIOXML til at definere sine forretningsbegreber. Følg og forklar princippet gælder for alle fem eksempler, jf. afsnit Eksempel 1: Usystematisk dataudveksling En styrelse sender med ujævne intervaller data til forskellige interessenter i forbindelse med ministerbetjening, aktindsigtssager eller borgerhenvendelser. Denne dataudveksling er ikke omfattet af OIOXML som åben, obligatorisk standard. Det kan dog sagtens være hensigtsmæssigt for parterne at standardisere begreberne. Både for at have styr på forretningen og for at være forberedt på en dataudveksling. Denne standardisering kan med fordel bruge OIOXML til at definere begreberne, fordi OIOXML er det fællesoffentlige redskab netop til dette. Men selve dataudvekslingen er altså ikke omfattet af OIOXML som åben, obligatorisk standard. 7.2 Eksempel 2: Systematisk dataudveksling En myndighed modtager regelmæssigt store mængder data fra andre myndigheder. Dataudvekslingen er omfattet af OIOXML som åben standard. Så længe dataudvekslingen foregår ved hjælp af eksisterende IT-løsninger, behøver myndigheden intet at foretage sig. I forbindelse med udvikling af nye løsning, nyindkøb af IT til en eksisterende løsning eller genforhandling af en eksisterende kontrakt - skal dataudveksling foregå som OIOXML. Det anbefales, at myndigheden standardiserer sine begreber og den relevante dataudveksling (snitflade) og anmelder dem som områdespecifikke datastandarder (domæneklassen). Hvis myndigheden mener, at standardiseringen kun omfatter en del af domænet, og at denne del ikke klart kan afgrænses fra resten af domænet, kan datastandarderne anmeldes i NDR-klasssen. Eksempelvis hvis datastandarden kun gælder én IT-løsning og en større standardisering af hele domænet forestår. 7.3 Eksempel 3: Ikke-godkendte skemaer og databeskrivelser En leverandør har uploadet et antal XML-skemaer og et antal systematiske beskrivelser af data til ISB en. XML-skemaerne og databeskrivelserne er ikke god- 9

10 kendt som OIOXML. Et OIO-udvalg ønsker at standardisere begreber, som overlapper med det uploadede. OIO-udvalget bør bruge de eksisterende XML-skemaer og databeskrivelserne som inspiration til at udarbejde standarderne. OIO-udvalget er ikke bundet af materialet. 7.4 Eksempel 4: Godkendte OIOXML-skemaer i NDR-klassen Et OIO-udvalg finder, at der allerede eksisterer OIOXML-skemaer i NDRklassen med gyldighed for udvalgets forretningsområde. OIO-udvalget skal forholde sig til de eksisterende skemaer og definitioner. Hvis definitionerne er fuldt dækkende, skal de indarbejdes i udvalgets modellering. Hvis de eksisterende skemaer og definitioner ikke modsvarer forretningsbehovet, skal OIO-udvalget beskrive dette, når de afleverer de nye OIOXML standarder til godkendelse. Hvis de nye datastandarder erstatter hidtidige datastandarder, vil de hidtidige blive opmærket som forældede. 7.5 Eksempel 5: Forretningsafklaring uden dataudveksling Et OIO-udvalg ønsker at definere vigtige forretningsbegreber for at sikre, at aktører inden for domænet får en fælles forståelse af begreberne. OIO-udvalget og de relevante myndigheder kan vælge at forpligte hinanden på, at alle i domænet skal implementere en bestemt datastandard for et forretningsbegreb. Dette ligger uden for OIOXML som åben, obligatorisk standard. OIO-udvalget kan anvende OIOXML til at definere begreberne. Der findes nu to muligheder for at anmelde datastandarderne: 1. OIO-udvalget anmelder datastandarderne til InfoStrukturBasen (ISB en) som områdespecifikke datastandarder (Domæneklassen) og beskriver i dokumentationen, hvilket gyldighedsområde datastandarderne har. Foregår der systematisk udveksling af data i domænet, og er betingelserne i eksempel 2 opfyldt, skal datastandarderne anvendes. 2. OIO-udvalget anmelder datastandarderne til ISB en i NDR-klassen og beskriver i dokumentationen, hvilket gyldighedsområde datastandarderne har. Foregår der systematisk udveksling af data i domænet, og er betingelserne i eksempel 2 opfyldt, skal datastandarderne anvendes, hvis de opfylder de forretningsmæssige behov. 10

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Rambøll Management af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Modelopstilling og anvendelse på seks specifikke standardforslag April 2007 af anvendelse af obligatoriske,

Læs mere

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 27. februar 2013 Udarbejdet af en arbejdsgruppe af kommunale it-arkitekter under Kommunernes It-Arkitekturråd. Side 1 af 28 Medlemmer af arbejdsgruppen:

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Årsberetning It- og Telestyrelsen 2005 Bilagsdel version 1.

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Årsberetning It- og Telestyrelsen 2005 Bilagsdel version 1. > Årsberetning It- og Telestyrelsen 2005 Bilagsdel version 1.0 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen udleveres

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

FESD Brugeradministration

FESD Brugeradministration FESD Brugeradministration Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008 FESD standardisering Brugeradministration. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD standardisering. Brugeradministration.

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008.

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD Arkivstruktur Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Arkivstruktur. Datamodel. Version

Læs mere

Referat, OIO-komitéens 6. møde, den 6. marts 2009. Til stede: Dagsorden

Referat, OIO-komitéens 6. møde, den 6. marts 2009. Til stede: Dagsorden Referat, OIO-komitéens møde den 6. marts 2009 Referat, OIO-komitéens 6. møde, den 6. marts 2009 Mødet afholdtes d. 6. marts 2009 fra kl. 13 15 i Direktionens mødelokale, 4 sal, ITog Telestyrelsen, Holsteinsgade

Læs mere

K03. Juridisk vejledning

K03. Juridisk vejledning K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Juridisk vejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. BAGGRUND FOR ARBEJDET...2 3. DEN OVERORDNEDE RAMME...3 4. KONTRAKTENS ANVENDELSESOMRÅDE...4

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

Dagsorden. OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Dagsorden

Dagsorden. OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Dagsorden Dagsorden, OIO-Komitéens møde den 21. februar 2008 Dagsorden OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008 Mødet afholdes d. 21. februar - 2008 fra kl. 9:30 12:00 i Direktionens mødelokale, 4 sal, IT- og

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION B i l a g 3. 1 K r a v s p e c i f i k a t i o n BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION 6. d e c e m b e r 2 0 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for DUBU-projektet... 5 1.1. Vision og målsætning for Systemet...

Læs mere

Referencedatamodelprojektet. DDV integrationsmetoden. Version 1.0 23. oktober 2012

Referencedatamodelprojektet. DDV integrationsmetoden. Version 1.0 23. oktober 2012 Referencedatamodelprojektet DDV integrationsmetoden Version 1.0 23. oktober 2012 ISBN: --- Titel: Udgiver: DDV integrationsmetoden DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Udarbejdet af: Peter Huber,

Læs mere

Subject: Webservices med OIOXML

Subject: Webservices med OIOXML Title: CPR Broker Subject: Webservices med OIOXML Side 1 af 118 Abstract This report describes a system for implementing public standards via webservices. The first part of the report is a description

Læs mere

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK Competencehouse Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø Telefon: (+45) 3838 0000 Telefa: (+45) 3838 0011 E-mail: info@competencehouse.dk CVR nr: 25225265 Den 19. maj 2004 STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå=

lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå= lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå= Dagsorden, OIO-komitéens møde den 1. oktober, 2009 = a~öëçêçéå= lfljhçãáí Éåë=VK=ã ÇÉ= ÇK=NK=çâíçÄÉêI=OMMV= Mødet afholdes d. 1. oktober, 2009 fra kl. 13 i Direktionens mødelokale,

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere