IC COMPANYS A/S REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IC COMPANYS A/S REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11"

Transkript

1 IC COMPANYS A/S REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11 Fremgang i 10 ud af 11 af koncernens brands og stærk indtjening Koncernens nettoomsætning går frem med 12% til mio. DKK i regnskabsårets 1. kvartal. 10 ud af 11 af koncernens brands skaber fremgang. Endvidere bygger omsætningsvæksten på en fremgang i både retail- og engrossegmentet. Resultat af primær drift er realiseret med 227 mio. DKK og justeret for engangsomkostninger på 15 mio. DKK i forbindelse med den verserende canadiske toldsag svarer dette til en EBIT-margin på 19,9%, hvilket er tilfredsstillende. Omsætningen i 1. kvartal blev mio. DKK (1.081 mio. DKK) svarende til en fremgang på 12%. Engrosomsætningen blev 842 mio. DKK (758 mio. DKK), hvilket er en fremgang på 11%. Retailomsætningen blev 374 mio. DKK (323 mio. DKK) og gik således frem med 16%. Bruttoresultatet blev 722 mio. DKK (673 mio. DKK). Dermed realiserede koncernen en bruttomargin på 59,4% (62,2%). Den verserende canadiske toldsag påvirker bruttomarginen negativt med 1,2%-point. Justeret herfor går bruttomarginen tilbage med 1,6%-point. Kapacitetsomkostningerne blev 495 mio. DKK (452 mio. DKK) svarende til en forøgelse på 9%. Dermed realiseres en omkostningseffektivitet på 40,7% (41,8%), hvilket er en forbedring på 1,1%-point. Resultat af primær drift blev 227 mio. DKK (221 mio. DKK). Således realiserede koncernen en EBIT-margin på 18,7% (20,4%). Justeret for den canadiske toldsag går EBIT-marginen tilbage med 0,5%-point. Ordreoptaget for forårskollektionen 2011 forventes afsluttet med en vækst på 14%. Forventninger til 2010/11 Koncernens forventede omsætning for regnskabsåret 2010/11, der oprindelig var fastsat til mio. DKK, ændres til mio. DKK som følge af stigning i koncernens salgsvalutaer. Grundet koncernens valutaafdækning og indregning af 15 mio. DKK i engangsomkostninger fastholdes forventningerne til resultat af primær drift til i størrelsesordenen mio. DKK. Der forventes et investeringsniveau på mio. DKK (uændret) primært til udvidelse af distributionen og salgsunderstøttende forbedringer af IT-platformen. København, den 10. november 2010 Yderligere information Niels Mikkelsen Chris Bigler Adm. direktør Økonomidirektør Telefon: Telefon: IC COMPANYS RAFFINADERIVEJ 10 DK-2300 COPENHAGEN S PHONE FAX CVR NO

2 HOVED- OG NØGLETAL 1. kvartal 1. kvartal År 2010/ /10 Rullende 2009/10 Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 12 mdr.** 12 mdr. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning 1.215, , , ,3 Bruttoresultat 722,2 672, , ,4 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 254,1 247,0 419,3 412,2 Resultat af primær drift før goodwill-amortisering og særlige poster 227,2 220,8 289,0 282,6 Resultat af primær drift (EBIT) 227,2 220,8 289,0 282,6 Finansielle poster, netto (4,4) (2,0) (7,6) (5,2) Periodens resultat før skat 222,8 218,8 281,4 277,4 Periodens resultat 163,8 159,7 239,9 235,8 Totalindkomst 118,2 139,9 227,4 249,1 BALANCE Langfristede aktiver i alt 819,7 821,5 818,5 793,3 Kortfristede aktiver i alt 1.387, , ,5 953,4 Aktiver i alt 2.207, , , ,7 Selskabskapital 169,4 169,4 169,4 169,4 Egenkapital i alt 784,1 646,7 758,4 747,2 Langfristede forpligtelser i alt 200,2 224,6 606,3 196,6 Kortfristede forpligtelser i alt 1.223, ,4 566,3 802,9 PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktiviteter (142,4) (107,4) 389,4 424,4 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (23,5) (17,5) (128,5) (122,5) Pengestrømme fra investeringer i materielle anlægsaktiver (18,6) (11,2) (99,5) (92,1) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter i alt (165,9) (124,9) 260,9 301,9 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (13,0) (3,8) (53,5) (44,3) Ændring i likvider (178,9) (128,7) 207,4 257,6 NØGLETAL Bruttomargin (%) 59,4 62,2 59,9 60,8 EBITDA-margin (%) 20,9 22,8 11,6 11,8 EBIT-margin (%) 18,7 20,4 8,0 8,1 Egenkapitalforrentning (%) 21,4 27,6 31,6 37,5 Soliditetsgrad (%) 35,5 31,1 39,3 42,8 Gennemsnitlig investeret kapital inklusive goodwill 1.177, , , ,5 Afkast på investeret kapital (%) 19,3 17,3 23,2 24,1 Rentebærende gæld ultimo, netto 423,4 659,9 243,4 243,4 Finansiel gearing (%) 54,0 102,0 32,1 32,6 AKTIERELATEREDE NØGLETAL* Gennemsnitlige antal aktier ekskl. egne aktier udvandet (t.stk) , , , ,8 Børskurs ultimo perioden, DKK 235,0 136,0 235,0 176,0 Resultat pr. aktie, DKK 9,3 9,4 14,2 13,9 Resultat pr. aktie udvandet, DKK 9,7 9,4 14,2 13,9 Cash flow pr. aktie udvandet, DKK (8,7) (6,5) 23,8 25,9 Indre værdi pr. aktie udvandet, DKK 46,8 38,1 47,9 44,7 Price earnings udvandet, DKK 24,3 14,1 16,6 12,7 MEDARBEJDERE Antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte ultimo * I udvandede værdier er effekten af IC Companys programmer for aktieoptioner og warrants medregnet. ** Balancen er beregnet som et simpelt gennemsnit Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Soliditetsgraden er beregnet som egenkapitalens andel af de samlede aktiver (ultimo). Ansvarsfraskrivelse Denne meddelelse indeholder udsagn om selskabets fremtidige udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne udsagn er baseret på forudsætninger og forventninger, som efter ledelsens overbevisning er rimelige og velunderbyggede på nuværende tidspunkt, men som kan vise sig at være fejlagtige. De faktiske resultater kan afvige væsentligt fra det, som er beskrevet som planlagt, forudsat, vurderet eller forventet i denne meddelelse. IC Companys 1. kvartalsrapport 2010/11 side 2

3 INDLEDNING I 1. kvartal 2010/11 har vi haft en omsætningsfremgang på 12%, og vi har set en positiv udvikling i 10 ud af 11 af vore brands. Dette er et resultat af de initiativer, som er gennemført i koncernen. Både retail- og engrossegmentet skaber vækst. I retail er effekten af åbninger af nye butikker fortsat betydelig, men derudover er der skabt en same-store fremgang på 4%. I engrossegmentet har vi, på trods af et fladt ordreoptag for efteråret, realiseret pre-order vækst suppleret med fremgang i salget i sæson. Dette skyldes, at vi generelt ser en forbedret lagersituation og en større kvalitet i koncernens processer. Samtidig bidrager franchiseekspansionen med en pæn vækst. Koncernens bruttomargin er under pres og har udviklet sig negativt med et fald på 1,6%-point justeret for den verserende toldsag i Canada. Dette skyldes et omkostningspres i Asien, hvor hovedparten af koncernens sourcing foregår. Samtidig ser vi en øget konkurrence på koncernens engrosmarked. For at øge konkurrenceevnen har vi reduceret enkelte prispunkter i 1. kvartal. Vi arbejder fortsat på en række tiltag, der løbende forbedrer koncernens værdikæde. Dette kan absorbere noget af det pres, der er på koncernens bruttomargin. Koncernens omkostninger udvikler sig som forventet. Stigningen på 9% er en naturlig konsekvens af koncernens retailekspansion. Således steg koncernens resultat af primær drift også med 10% justeret for engangsomkostninger. I retailsegmentet er indtjeningen næsten fordoblet, hvilket i høj grad kan tilskrives en sund udvikling i koncernens varelager. Dette er et resultat af bedre indkøbssystemer og lagerstyring, hvilket har medført færre rabatter. Sourcingsituationen Koncernen har været ramt af stigende inputpriser i vores sourcing. Vi har set markante stigninger på bl.a. bomuld, fragt og lønninger i Asien. I løbet af sidste regnskabsår implementerede vi en række processer i form af ordreforslag, ændret kollektionsstruktur og forbedrede indkøbssystemer der øger kontrollen med koncernens vareflow. Sammen med nye initiativer vil disse redskaber kunne anvendes til at imødegå presset på koncernens bruttomargin. Udviklingen i 1. kvartal medfører, at vi planlægger at accelerere denne indsats. For yderligere at understøtte vores kontrol over udviklingen i koncernens sourcing, har vi ændret koncernens valutaafdækningspolitik. Således vil koncernen fremover afdække månedligt frem for halvårligt og være afdækket måneder frem. Dermed reduceres udsvingene i afdækningskurserne betydeligt, samtidig med at afdækningshorisonten tilpasses koncernens kollektionscyklus. Køb af By Malene Birger Den 25. oktober 2010 købte vi Malene Birgers aktieandel på 49% i selskabet By Malene Birger A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 17 (2010). By Malene Birger er et internationalt modeikon, og vi tror på, at brandet har et stort potentiale, som vi ønsker at forfølge i årene fremover. Da Malene Birger endvidere har ønsket at koncentrere sig om de kreative udfordringer i brandet, er det naturligt for os netop nu at overtage det til fuldt ejerskab. Malene Birger udtræder af den daglige ledelse, men hun fortsætter i brandet med ansvar for By Malene Birgers univers, herunder kollektionsudvikling og det grafiske udtryk. På den måde vil Malene Birger fremover kunne realisere sine kreative ambitioner for brandet, samtidig med at brandet sikres en stærk international udvikling, hvilket er afgørende for både Malene Birger og IC Companys. IC Companys 1. kvartalsrapport 2010/11 side 3

4 OMSÆTNINGSUDVIKLING Omsætningen i 1. kvartal blev mio. DKK (1.081 mio. DKK) svarende til en fremgang på 12%. Denne fremgang skyldes både vækst i retail og engrossegmentet. Omsætningsvæksten er positivt påvirket af netto-butiksåbninger med 27 mio. DKK og positivt påvirket af valutakursomregning med 56 mio. DKK. Da valutarisiko generelt er afdækket, er den samlede indtjeningsgevinst som følge af valutakursudsving betydeligt mindre. Koncernens 12 måneders rullende omsætning for egne brands er illustreret ved opdeling på brands og geografiske markeder nedenfor. Egne brands målt på Geografiske segmenter målt på rullende 12 måneders omsætning rullende 12 måneders omsætning Peak Performance Tiger of Sweden 442 Danmark (hjemsted) Jackpot Sverige 262 InWear Norge Saint Tropez Matinique Benelux Østeuropa og Rusland Part Two 262 Centraleuropa 502 By Malene Birger 896 Øvrig Europa 293 Cottonfield Øvrig Verden Designers Remix Collection Soaked in Luxury 369 Koncernens egne brands 10 ud af 11 af koncernens brands skaber fremgang. Underliggende skaber Soaked in Luxury også vækst, når der tages højde for beslutningen om reduceret retaildistribution sidste regnskabsår. Tiger of Sweden, Matinique, Part Two, By Malene Birger, Saint Tropez og Designers Remix Collection har alle skabt tocifret vækst, og Saint Tropez næsten fordobler sin omsætning. Koncernens geografiske markeder Alle koncernens geografiske markeder bortset fra Benelux skaber vækst i 1. kvartal. Både Danmark, Sverige, Norge, Østeuropa og Rusland samt Øvrig Verden realiserer tocifret vækst. Danmark går for første gang i længere tid markant frem, om end fremgangen endnu ikke er på niveau med de øvrige markeder i Skandinavien. I Sverige og Norge ser forbrugerne markant mere positivt på fremtiden end forbrugerne i Danmark. Fremgangen i Norge og Sverige er endvidere hjulpet af bedre salgsvaluta. Østeuropa og Rusland går markant frem, hvilket primært skyldes udvidelserne i Jackpots retaildistribution og åbning af ny franchisedistribution i Rusland. Koncernens salgskanaler Ikke allokerede Engros Engros Retail Retail I alt I alt poster Koncernen i alt 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 2010/ / / / / / / / / /10 Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. Nettoomsætning 841,6 757,7 374,1 323, , , , ,1 Vækst (%) 11,1 15,7 12,5 12,5 Resultat af primær drift 225,4 232,2 31,7 17,5 257,1 249,7 (29,9) (28,9) 227,2 220,8 Indtjeningsmargin (%) 26,8 30,7 8,5 5,4 21,1 23, ,7 20,4 Finansielle poster (Netto) (4,4) (2,0) (4,4) (2,0) Resultat før skat 225,4 232,2 31,7 17,5 257,1 249,7 (34,3) (30,9) 222,8 218,8 Skat af periodens resultat (59,0) (59,1) (59,0) (59,1) Periodens resultat 225,4 232,2 31,7 17,5 257,1 249,7 (93,3) (90,0) 163,8 159,7 Engrosdriften Den samlede engrosomsætning blev i 1. kvartal 842 mio. DKK (758 mio. DKK) svarende til en fremgang på 11%. Preorderomsætningen er steget med 8%, mens salget i sæson er steget med 19%. Heri indgår franchiseomsætningen, der er gået frem med 23% i forhold til sidste år. Segmentresultatet er reduceret med 3% til 225 mio. DKK (232 mio. DKK) svarende til en indtjeningsmargin på 26,8% (30,7%). Faldet i indtjening skyldes stigende omkostninger i koncernens sourcing og en skærpet konkurrence i engrosmarkedet. IC Companys 1. kvartalsrapport 2010/11 side 4

5 I løbet af 1. kvartal 2010/11 har koncernen åbnet 14 nye franchisebutikker og lukket 7. Koncernen servicerer dermed samlet 153 franchisebutikker på i alt kvadratmeter. Eksisterende Åbnet sidste 3 måneder Lukket sidste 3 måneder Franchise Butikker Butikker Butikker Danmark Sverige Norge 8-1 Benelux Østeuropa og Rusland Centraleuropa Øvrige Europa Øvrige verden I alt Grundet kollektionsstrukturen kan ordreoptaget i Saint Tropez og Soaked in Luxury ikke opgøres samtidig med koncernens øvrige 9 brands. Det samlede ordreoptag for vinterkollektionen 2010, som nu kan opgøres for koncernens 11 brands, er blevet realiseret med en fremgang på 17% i rapporteringsvaluta. Ordreoptaget for forårskollektionen 2011 er realiseret for koncernens brands, eksklusiv Saint Tropez og Soaked in Luxury, med en fremgang på 14% i rapporteringsvaluta. Det forventes, at ordreoptaget inklusiv Saint Tropez og Soaked in Luxury for forårskollektionen 2011 ligeledes realiseres med en fremgang på 14%. Dermed fastholdes den positive udvikling i ordreoptaget fra vinterkollektionen Retaildriften Den samlede retailomsætning blev i 1. kvartal 374 mio. DKK (323 mio. DKK) svarende til en fremgang på 16%. Omsætningen er positivt påvirket af netto-butiksåbninger med 27 mio. DKK. Retailbutikkerne har realiseret en same-store fremgang på 4%, mens outletbutikkerne er gået tilbage med 6%, da koncernen har haft markant færre overskudsvarer. Same-store salget er samlet gået frem med 1%. Den løbende 12 måneders kvadratmeteromsætning blev realiseret med DKK ( DKK sidste kvartal). Segmentresultat er øget med 81% til 32 mio. DKK (18 mio. DKK). Resultatet forbedres således markant på trods af en svagere bruttomargin og mange nye butikker. Der har generelt været en sund udvikling i koncernens varelager. Dette er resultatet af et bedre indkøb samt bedre lagerstyringssystemer, hvilket har givet et bedre salg ud af butikken. Udviklingen har givet anledning til markant færre rabatter, idet det har været muligt at opnå bedre priser særligt i koncernens outletbutikker. Indtjeningen stiger imidlertid både i koncernens retail- og outletbutikker. I løbet af 1. kvartal 2010/11 har koncernen åbnet 7 nye butikker og lukket 9. Samlet har dette medført en nettotilbagegang på i alt 300 kvadratmeter. Dermed driver koncernen retail på kvadratmeter fordelt på 332 butikker. Eksisterende Åbnet sidste 3 måneder Lukket sidste 3 måneder Retailbutikker* butikker butikker butikker Danmark Sverige Norge Benelux 26-2 Østeuropa og Rusland Centraleuropa Øvrige Europa 4-1 Øvrige verden I alt * 27 outlets på i alt kvadratmeter medregnes i koncernens egne butikker. De seneste 3 måneder er der åbnet 4 outlets og lukket 3 outlets. Eksisterende Åbnet sidste 3 måneder Lukket sidste 3 måneder Retailkoncessioner Koncessioner Koncessioner Koncessioner Danmark Sverige Norge Benelux Østeuropa og Rusland Centraleuropa Øvrige Europa Øvrige verden I alt For yderligere beskrivelse af koncernens segmenter henvises der til note 4 Segmentoplysninger. IC Companys 1. kvartalsrapport 2010/11 side 5

6 RESULTATUDVIKLING Bruttomarginen påvirkes af toldsagen samt prispres fra leverandører og kunder Bruttoresultatet er for 1. kvartal realiseret med 722 mio. DKK (673 mio. DKK) svarende til en stigning på 49 mio. DKK. I 1. kvartal er bruttomarginen med 59,4% (62,2%) realiseret 2,8%-point under niveauet for 1. kvartal 2009/10. Korrigeret for den verserende canadiske toldsag, der påvirker bruttomarginen i 1. kvartal negativt med 1,2%-point realiseres bruttomarginen 1,6%-point under niveauet for 1. kvartal 2009/10. Bruttomarginen påvirkes af en positiv udvikling i koncernens væsentligste salgs- og indkøbsvalutaer, der blev fastsat i december 2009 i overensstemmelse med koncernens valutasikringspolitik. Denne udvikling påvirker bruttomarginen positivt med 0,7%-point. Færre rabatter i retailsegmentet end i 1. kvartal 2009/10 påvirker bruttomarginen positivt med 1,0%-point. Årsagen til, at bruttomarginen til trods for en række positive effekter alligevel realiseres lavere end sidste år, er det prispres, der i øjeblikket eksisterer både fra leverandørerne i sourcingleddet og kunderne i distributionsleddet. Omkostningsprocenten forbedres Kapacitetsomkostningerne for 1. kvartal blev 495 mio. DKK (452 mio. DKK) svarende til en stigning på 43 mio. DKK. Som følge af, at omsætningen er øget relativt mere end omkostningerne, er omkostningsprocenten nedbragt med 1,1%-point til 40,7% (41,8%). Kapacitetsomkostningerne er positvt påvirket af en indtægt på 8 mio. DKK vedrørende kompensation for opsigelse af et lejemål i Sverige. Stigningen i kapacitetsomkostningerne skyldes primært en øget marketingindsats og nye retail aktiviteter. Således øger åbninger af nye butikker omkostningsbasen med 25 mio. DKK. Dertil kommer, at valutaomregningen øger kapacitetsomkostningerne med 17 mio. DKK. Øget driftsresultat Resultat af primær drift for 1. kvartal blev 227 mio. DKK (221 mio. DKK) svarende til en stigning på 6 mio. DKK. EBITmarginen faldt med 1,7%-point til 18,7% (20,4%), hvilket primært er drevet af et fald i bruttomarginen. Korrigeres EBITmarginen for den verserende toldsag, udgør faldet kun 0,5%-point. Finansielle poster I 1. kvartal udgør de finansielle poster en udgift på 4 mio. DKK (udgift på 2 mio. DKK). Stigningen i forhold til 1. kvartal 2009/10 skyldes indregnede renteomkostninger på 4 mio. DKK vedrørende den verserende toldsag i Canada. Generelt er renteomkostningerne i 1. kvartal reduceret som følge af lavere gæld sammenlignet med samme periode sidste år. Skat Der er udgiftsført en beregnet skatteomkostning på 59 mio. DKK (59 mio. DKK). Skatteomkostningen udgør 26,5% af resultat før skat. Nettoresultat I 1. kvartal er nettoresultatet steget med 3 % til 164 mio. DKK (160 mio. DKK). Totalindkomst Totalindkomsten for 1. kvartal udgør 118 mio. DKK (140 mio. DKK). Totalindkomsten er påvirket negativt af nettoeffekten af dagsværdireguleringen af koncernens valutasikringsinstrumenter med 56 mio. DKK (negativ med 45 mio. DKK) og positivt af valutakursregulering af koncernens dattervirksomheder med 11 mio. DKK (positiv med 25 mio. DKK). IC Companys 1. kvartalsrapport 2010/11 side 6

7 BALANCE OG LIKVIDITET Balance Koncernens aktiver er steget med 129 mio. DKK til mio. DKK pr. 30. september 2010 (2.079 mio. DKK), hvilket skyldes en stigning i koncernens kortfristede aktiver. De langfristede aktiver er faldet med 2 mio. DKK sammenlignet med sidste år. Koncernens udskudte skatteaktiver er faldet med 23 mio. DKK til 121 mio. DKK pr. 30. september Heraf skyldes 5 mio. DKK effekten af beregnet skat af urealiserede tab på terminskontrakter, der er indregnet direkte over egenkapitalen. Det resterende fald kan henføres til udnyttelse af fremførbare underskud. Koncernens immaterielle aktiver er steget med 25 mio. DKK. Heraf skyldes 15 mio. DKK kursreguleringen af goodwill i de svenske selskaber. De kortfristede aktiver er øget med 131 mio. DKK til mio. DKK (1.257 mio. DKK). Varebeholdningerne er øget med 53 mio. DKK, hvilket skyldes en stigning i brutto varebeholdningerne på 31 mio. DKK som følge af den øgede aktivitet og et fald i nedskrivningen til dækning af overskudsvarer på 22 mio. DKK. Faldet i nedskrivningen er et udtryk for en væsentlig forbedret aldersfordeling af lageret. Lagerets omsætningshastighed er øget fra 2,3 til 2,4 sammenlignet med samme periode sidste år. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser er steget med 97 mio. DKK til 696 mio. DKK pr. 30. september 2010 (599 mio. DKK). Stigningen skyldes en kombination af øget omsætning og en forskydning i omsætningen inden for 1. kvartal sammenlignet med sidste år. I år er der leveret væsentligt færre varer ud i juli, men til gengæld flere varer i august og september sammenlignet med sidste år, hvilket er en konsekvens af ændringer i koncernens leveringsstruktur. Nedskrivninger på debitorer er faldet med 12 mio. DKK., hvilket er udtryk for en væsentligt forbedret aldersfordeling. Målt på debitordage er der konstateret en reduktion på 14 dage sammenlignet med samme periode sidste år. Andre tilgodehavender er faldet med 9 mio. DKK til 28 mio. DKK. Likvide beholdninger er faldet med 36 mio. DKK til 46 mio. DKK. Faldet i likvide beholdninger skyldes, at overskydende likviditet i stigende grad via koncernens cashpool anvendes til dækning af den kortfristede gæld til kreditinstitutter. Arbejdskapitalen korrigeret for ikke-likvide poster udgør samlet set 545 mio. DKK og er således forbedret med 84 mio. DKK i forhold til sidste år. Arbejdskapitalen udgør 15% af den 12 måneders løbende omsætning (18%). De langfristede forpligtelser er faldet med 25 mio. DKK til 200 mio. DKK (225 mio. DKK). Udviklingen skyldes primært, at realkreditlånet i koncernens ejendom på Raffinaderivej er omlagt. Hovedstolen på det nye realkreditlån udgør 140 mio. DKK sammenholdt med det gamle lån, hvor hovedstolen udgjorde 168 mio. DKK. De kortfristede forpligtelser er øget med 16 mio. DKK til mio. DKK (1.207 mio. DKK). Gælden til kreditinstitutter er faldet med 245 mio. DKK til 329 mio. DKK (574 mio. DKK). Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser er steget med 116 mio. DKK til 323 mio. DKK (207 mio. DKK), primært som følge af den øgede aktivitet og forskydning af leveringerne i kvartalet. Anden gæld er steget med 158 mio. DKK til 482 mio. DKK (325 mio. DKK). Stigningen i anden gæld skyldes primært en stigning i skyldigt udbytte på 70 mio. DKK, en stigning i ikke-realiserede tab på finansielle kontrakter på 39 mio. DKK. samt en stigning i merværdi, told og indeholdt A-skat på 34 mio. DKK, hvoraf 19 mio. DKK kan henføres til den verserende toldsag i Canada. IC Companys 1. kvartalsrapport 2010/11 side 7

8 Pengestrømme I 1. kvartal er pengestrømme fra driftsaktiviteter negativ med 142 mio. DKK (negativ med 107 mio. DKK) svarende til et fald på 35 mio. DKK. Faldet skyldes, at bindingen i arbejdskapitalen som følge af den øgede aktivitet samt ændrede kollektionsstruktur er steget mere end i den tilsvarende periode sidste år. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter er for 1. kvartal negativ med 24 mio. DKK (negativ med 18 mio. DKK). Udviklingen skyldes øgede investeringer på 6 mio. DKK primært i koncernens retail- og franchisedrift. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i 1. kvartal er negativ med 13 mio. DKK (negativ med 4 mio. DKK) svarende til et fald på 9 mio. DKK. Faldet skyldes, at der er opkøbt flere egne aktier end den tilsvarende periode sidste år. Den samlede likviditetsvirkning for 1. kvartal er negativ med 179 mio. DKK (negativ med 129 mio. DKK) svarende til et fald på 50 mio. DKK. Likviditetsforhold Koncernens netto-rentebærende gæld udgør 423 mio. DKK (660 mio. DKK) og er således nedbragt med 237 mio. DKK i forhold til 30. september Nedbringelsen er udtryk for en målsætning om at reducere koncernens rentebærende gæld. Koncernens samlede kredittilsagn udgør mio. DKK pr. 30. september 2010 (1.420 mio. DKK). Heraf er 469 mio. DKK udnyttet via kort og langfristet gæld til kreditinstitutter, og 120 mio. DKK er udnyttet til trade finance faciliteter og garantier. Herved udgør de uudnyttede kreditfaciciliteter 581 mio. DKK. Alle kredittilsagn, undtagen koncernens lån i hovedsædet, er standby kreditter, der kan udnyttes med dags varsel. På intet tidspunkt har trækningsrettighederne i 1. kvartal 2010/11 været udnyttet mere end 60% inklusive reservationer til trade finance faciliteter, bankgarantier mv. Egenkapitaludvikling Egenkapitalen pr. 30. september 2010 er steget med 137 mio. DKK til 784 mio. DKK (647 mio. DKK). Stigningen er primært drevet af de seneste 12 måneders resultat reduceret med skyldigt udbytte for regnskabsåret 2009/10. Soliditetsgraden pr. 30. september 2010 er 35,5% (31,1%). På koncernens generalforsamling den 27. september 2010 blev den foreslåede udbyttebetaling på 69,9 mio. DKK vedtaget. Udbyttet blev udbetalt den 1. oktober Udviklingen i egenkapitalen samt i antallet af egne aktier er specificeret på side 15. IC Companys 1. kvartalsrapport 2010/11 side 8

9 SELSKABSMEDDELELSER I KVARTALET Ledende medarbejderes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer Den 11. august 2010 udnyttede Peter Fabrin, der er Koncernsalgsdirektør og medlem af Direktionen, stk. aktieoptioner til en samlet kursværdi på DKK. Handlen fandt sted på NASDAQ OMX Copenhagen. Den 11. august 2010 udnyttede Chris Bigler, der er Økonomidirektør og medlem af Direktionen, stk. aktieoptioner til en samlet kursværdi på DKK. Handlen fandt sted på NASDAQ OMX Copenhagen. Den 12. august 2010 solgte Peter Fabrin, der er Koncernsalgsdirektør og medlem af Direktionen, stk. aktier til en samlet kursværdi på DKK. Handlen fandt sted på NASDAQ OMX Copenhagen. Den 13. august 2010 solgte Chris Bigler, der er Økonomidirektør og medlem af Direktionen, stk. aktier til en samlet kursværdi på DKK. Handlen fandt sted på NASDAQ OMX Copenhagen. Toldsag mellem IC Companys A/S og toldmyndighederne i Canada Toldmyndighederne i Canada har afsluttet en toldrevision af det indfortoldningsgrundlag, som IC Companys Canada Inc. anvender ved indførsel af varer til det canadiske marked. Toldmyndighederne har i den forbindelse vurderet, at IC Companys anvender et for lavt toldgrundlag. På den baggrund har de canadiske toldmyndigheder pålagt IC Companys Canada Inc. at øge toldgrundlaget både fremadrettet og med tilbagevirkende kraft for de foregående 4 år regnet fra 14. september Forhøjelsen af toldgrundlaget for de foregående 4 år medfører en engangsomkostning i størrelsesordenen 15 mio. DKK med tillæg af renter i størrelsesordenen 4 mio. DKK. Begge poster er fuldt fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og har en fradragsværdi på 4 mio. DKK. Omkostningerne er indregnet i koncernens regnskab for 1. kvartal 2010/11. IC Companys er ikke enig i de canadiske toldmyndigheders vurdering og forventer at anke sagen ved de relevante myndighedsinstanser i Canada. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter regnskabets afslutning indtruffet hændelser af betydning for kvartalsmeddelelsen, der ikke er indregnet eller omtalt i kvartalsmeddelelsen. IC Companys 1. kvartalsrapport 2010/11 side 9

10 FORVENTNINGER TIL 2010/11 Koncernens forventede omsætning for regnskabsåret 2010/11, der oprindelig var fastsat til mio. DKK, ændres til mio. DKK som følge af stigning i koncernens salgsvalutaer. Grundet koncernens valutaafdækning og indregning af 15 mio. DKK i engangsomkostninger fastholdes forventningerne til resultat af primær drift til i størrelsesordenen mio. DKK. Der forventes et investeringsniveau på mio. DKK (uændret) primært til udvidelse af distributionen og salgsunderstøttende forbedringer af IT-platformen. København, den 10. november 2010 IC Companys A/S Niels Martinsen Bestyrelsesformand Niels Mikkelsen Adm. direktør Kontaktpersoner: Niels Mikkelsen Chris Bigler Adm. direktør Økonomidirektør Telefon Telefon IC Companys 1. kvartalsrapport 2010/11 side 10

11 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli september Delårsrapporten er urevideret og aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU, jf. afsnittet om anvendt regnskabspraksis og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2010 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. juli september Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den 10. november 2010 Direktion: NIELS MIKKELSEN CHRIS BIGLER ANDERS CLEEMANN PETER FABRIN Adm. direktør Økonomidirektør Koncernbranddirektør Koncernsalgsdirektør Bestyrelse: NIELS ERIK MARTINSEN HENRIK HEIDEBY OLE WENGEL Formand Næstformand Næstformand PER BANK ANDERS COLDING FRIIS IC Companys 1. kvartalsrapport 2010/11 side 11

12 RESULTATOPGØRELSE 1. kvartal 1. kvartal 2010/ /10 Rullende Note Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 12 mdr. 4 Nettoomsætning 1.215, , ,9 4 Vareforbrug (493,5) (408,2) (1.456,2) Bruttoresultat 722,2 672, ,7 Eksterne omkostninger (228,4) (209,6) (804,0) Personaleomkostninger (247,7) (216,5) (958,2) Andre driftsindtægter og -omkostninger 8,0 0,2 7,8 Af- og nedskrivninger (26,9) (26,2) (130,3) Resultat af primær drift 227,2 220,8 289,0 Finansielle indtægter 3,9 4,2 13,4 Finansielle omkostninger (8,3) (6,2) (21,0) Resultat før skat 222,8 218,8 281,4 Skat af periodens resultat (59,0) (59,1) (41,5) Periodens resultat 163,8 159,7 239,9 Resultatet fordeler sig således: Aktionærer i IC Companys A/S 158,0 155,5 232,2 Minoritetsinteresse 5,8 4,2 7,7 Periodens resultat 163,8 159,7 239,9 Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie, DKK 9,3 9,4 13,8 Udvandet resultat pr. aktie, DKK 9,7 9,4 14,2 IC Companys 1. kvartalsrapport 2010/11 side 12

13 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 1. kvartal 1. kvartal 2010/ /10 Rullende Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 12 mdr. Periodens resultat 163,8 159,7 239,9 ANDEN TOTALINDKOMST Valutakursregulering af dattervirksomheder 10,6 25,3 39,6 Værdiregulering af valutasikringsinstrumenter (76,4) (60,1) (41,4) Skat af anden totalindkomst 20,2 15,0 (10,7) Anden totalindkomst i alt, netto (45,6) (19,8) (12,5) Totalindkomst i alt 118,2 139,9 227,4 Totalindkomsten fordeles således: Aktionærer i IC Companys A/S 112,4 135,7 219,7 Minoritetsinteresser 5,8 4,2 7,7 I alt 118,2 139,9 227,4 IC Companys 1. kvartalsrapport 2010/11 side 13

14 BALANCE AKTIVER Note Mio. DKK LANGFRISTEDE AKTIVER Goodwill 199,9 185,3 194,3 Software og IT systemer 22,9 21,4 21,4 Varemærkerettigheder 0,1 0,1 0,1 Lejerettigheder 20,1 19,1 19,6 IT systemer under udvikling 10,8 3,0 13,6 Immaterielle aktiver i alt 253,8 228,9 249,0 Grunde og bygninger 160,2 166,0 161,5 Indretning af lejede lokaler 128,0 120,1 132,5 Driftsmateriel og inventar 102,5 112,9 106,9 Materielle aktiver under opførelse 17,7 9,9 7,5 Materielle aktiver i alt 408,4 408,9 408,4 Finansielle aktiver 36,2 39,2 36,0 Udskudt skat 121,3 144,5 99,9 Andre langfristede aktiver i alt 157,5 183,7 135,9 Langfristede aktiver i alt 819,7 821,5 793,3 KORTFRISTEDE AKTIVER 5 Varebeholdninger 479,6 426,8 428,7 6 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 696,1 599,0 262,1 Tilgodehavende selskabsskat 57,0 40,6 30,2 7 Andre tilgodehavender 27,6 36,5 55,8 Periodeafgrænsningsposter 81,8 72,2 104,7 Likvide beholdninger 45,7 82,1 71,9 Kortfristede aktiver i alt 1.387, ,2 953,4 AKTIVER I ALT 2.207, , ,7 PASSIVER Note Mio. DKK EGENKAPITAL Selskabskapital 169,4 169,4 169,4 Reserve for sikringstransaktioner (53,8) (23,9) 2,4 Reserve for valutakursregulering (19,8) (37,2) (30,4) Overført resultat 668,6 520,7 591,9 Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 764,4 629,0 733,3 Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser 19,7 17,7 13,9 Egenkapital i alt 784,1 646,7 747,2 FORPLIGTELSER Pensionsforpligtelser 6,9 4,7 6,9 Udskudt skat 51,1 41,3 47,5 Hensatte forpligtelser 2,2 10,6 2,2 Gæld til kreditinstitutter 140,0 168,0 140,0 Langfristede forpligtelser i alt 200,2 224,6 196,6 Gæld til kreditinstitutter 329,1 574,0 175,3 Leverandører af varer og tjenesteydelser 323,0 207,4 354,8 Skat af periodens resultat 29,7 42,2 12,3 Beregnet skat af periodens resultat 59,0 59,1-8 Anden gæld 482,4 324,7 260,5 Kortfristede forpligtelser i alt 1.223, ,4 802,9 Forpligtelser i alt 1.423, ,0 999,5 PASSIVER I ALT 2.207, , ,7 IC Companys 1. kvartalsrapport 2010/11 side 14

15 EGENKAPITALENS UDVIKLING Egenkapital Reserve for tilhørende Egenkapital sikrings- Reserve for modersel- tilhørende Selskabs- trans- valutakurs- Overført skabets minoritets- Mio. DKK kapital aktioner regulering resultat aktionærer aktionærer I alt Egenkapital pr. 30. juni ,4 2,4 (30,4) 591,9 733,3 13,9 747,2 Periodens resultat ,0 158,0 5,8 163,8 Anden totalindkomst - (56,2) 10,6 - (45,6) - (45,6) Totalindkomst i alt - (56,2) 10,6 158,0 112,4 5,8 118,2 Aktietilbagekøb (13,0) (13,0) - (13,0) Skyldigt udbytte (69,9) (69,9) - (69,9) Indregning af aktiebaseret vederlæggelse ,6 1,6-1,6 Egenkapital pr. 30. september ,4 (53,8) (19,8) 668,6 764,4 19,7 784,1 Egenkapital Reserve for tilhørende Egenkapital sikrings- Reserve for modersel- tilhørende Selskabs- trans- valutakurs- Overført skabets minoritets- Mio. DKK kapital aktioner regulering resultat aktionærer aktionærer I alt Egenkapital pr. 30. juni ,4 21,2 (62,5) 367,5 495,6 13,5 509,1 Periodens resultat ,5 155,5 4,2 159,7 Anden totalindkomst - (45,1) 25,3 - (19,8) - (19,8) Totalindkomst i alt - (45,1) 25,3 155,5 135,7 4,2 139,9 Aktietilbagekøb (3,8) (3,8) - (3,8) Indregning af aktiebaseret vederlæggelse ,5 1,5-1,5 Egenkapital pr. 30. september ,4 (23,9) (37,2) 520,7 629,0 17,7 646,7 UDVIKLING I EGNE AKTIER Egne aktier pr. 30. juni Køb af egne aktier Egne aktier pr. 10. november Selskabets aktiekapital udgør nom. DKK fordelt på aktier à nom. DKK 10. IC Companys 1. kvartalsrapport 2010/11 side 15

16 PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. kvartal 1. kvartal 2010/ /10 Rullende Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 12 mdr. PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER Resultat af primær drift 227,2 220,8 289,0 Tilbageførte af- og nedskrivninger samt gevinst og tab ved salg af langfristede aktiver 26,9 26,2 130,3 Resultatført aktiebaseret vederlæggelse 1,6 1,5 5,4 Andre reguleringer 19,5 14,2 28,8 Ændring i driftskapital (411,1) (353,5) (6,6) Pengestrømme fra primær drift før finansielle poster (135,9) (90,8) 446,9 Modtagne finansielle indtægter 8,2 4,2 22,6 Betalte finansielle udgifter (5,6) (6,2) (26,6) Pengestrømme fra ordinær drift (133,3) (92,8) 442,9 Betalt selskabsskat (8,3) (14,6) (52,7) Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt (141,6) (107,4) 390,2 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Investeringer i immaterielle aktiver (4,8) (3,0) (33,7) Investeringer i materielle aktiver (19,4) (11,2) (100,3) Ændring i deposita og andre finansielle aktiver (0,7) (3,8) 2,5 Køb og salg af øvrige langfristede aktiver 0,6 0,5 2,2 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt (24,3) (17,5) (129,3) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter i alt (165,9) (124,9) 260,9 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Optagelse af langfristede finansielle forpligtelser ,0 Indfrielse af langfristede finansielle forpligtelser - - (168,0) Aktietilbagekøb (13,0) (3,8) (19,8) Udbetalt udbytte - - (5,7) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt (13,0) (3,8) (53,5) PERIODENS LIKVIDITETSVIRKNING (178,9) (128,7) 207,4 LIKVIDER Beholdninger primo (103,4) (365,1) (491,9) Valutakursreguleringer af likvider primo (1,1) 1,9 1,1 Periodens likviditetsvirkning (178,9) (128,7) 207,4 Beholdninger ultimo (283,4) (491,9) (283,4) Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. IC Companys 1. kvartalsrapport 2010/11 side 16

17 NOTER 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 2009/10 anvendte. Vi henviser til årsrapporten for 2009/10 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Der er foretaget enkelte reklassifikationer i noterne, som ikke har påvirket resultatopgørelsen, balance og egenkapital i sammenligningsåret, og som samlet set anses for uvæsentlige. 2. Sæsonafhængighed Koncernens forretningssegmenter er påvirket af sæsonudsving. Disse udsving kan henføres til sæsonmæssige forsendelser til engroskunder og en salgssæson for koncernens produkter, der er varierende henover året i retailsegmentet. Højsæson for koncernens engroskanal er historisk set henholdsvis 1. og 3. kvartal. Omsætning og resultat før skat varierer derfor i de forskellige rapporteringsperioder, hvorfor de enkelte delårsrapporteringer ikke nødvendigvis er indikative for fremtidige trends. Resultaterne i de enkelte kvartaler kan derfor ikke bruges til pålidelige fremskrivninger af koncernens udvikling. 3. Aktiebaseret vederlæggelse Tildeling af aktieoptioner i 2010/11 Bestyrelsen har som meddelt i årsrapporten for 2009/10 besluttet at tildele stk. aktieoptioner til Administrerende Direktør Niels Mikkelsen, stk. aktieoptioner til Økonomidirektør Chris Bigler, stk. aktieoptioner til Koncernbranddirektør Anders Cleemann og stk. aktieoptioner til Koncernsalgsdirektør Peter Fabrin. De tildelte aktieoptioner giver adgang til, mod kontant betaling, at erhverve et antal aktier svarende til de tildelte aktieoptioner. Erhvervelsen kan ske i umiddelbar forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapporten for 2010/11, 2011/12 eller 2012/13. I det omfang optionerne ikke er modne til udnyttelse bortfalder disse ved ophør af ansættelsesforholdet. Markedsværdien af aktieoptionerne til direktionen kan ved anvendelse af Black & Scholes-modellen, og under antagelse af en udnyttelseskurs på DKK 237,3, en volatilitet på 46% p.a. og en risikofri rente på 2,69% p.a. opgøres til 3,5 mio. DKK. Dagsværdien udgør 21,3% til 29,3% af den enkelte direktørs faste gage. Dagsværdien af programmerne vil blive indregnet i resultatopgørelsen over den forventede løbetid. Udnyttelse af aktieoptioner i 2010/11 Selskabets koncernsalgsdirektør og økonomidirektør har hver især udnyttet stk. aktieoptioner, jf. selskabsmeddelelse nr. 12/2010. Aktieoptionsordningen til den nuværende direktion omfattede pr. 30. juni stk. udestående aktieoptioner. Efter tildeling på stk. aktieoptioner og udnyttelse af stk. aktieoptioner udgør aktieoptionsordningen til den nuværende direktion pr. 30. september stk. udestående aktieoptioner. 4. Segmentoplysninger Forretningssegmenter Rapporteringen til ledelsen er baseret på koncernens to distributionskanaler: Engros Forretningssegmentet indeholder engrossalg til butiksejere. Segmentet indeholder salg til engroskunder og franchisetagere samt i begrænset omfang sourcing foretaget på vegne af eksterne kunder. IC Companys 1. kvartalsrapport 2010/11 side 17

18 Retail Forretningssegmentet indeholder salg til forbrugere. Segmentet indeholder salg via egne retailbutikker, koncessioner, outletbutikker og E-Commerce. Ledelsen vurderer driftsresultatet for forretningssegmenterne separat for at kunne træffe beslutninger i relation til ressourceallokering og resultatmåling. Segmenternes resultat evalueres på basis af driftsresultatet, som opgøres på samme måde som i koncernregnskabet. Finansielle indtægter og omkostninger samt selskabsskat håndteres på koncernniveau og allokeres ikke ud på driftssegmenterne. Der finder ikke væsentlig samhandel eller andre transaktioner sted mellem forretningssegmenterne. Omsætningen fra eksterne kunder, der rapporteres til ledelsen, måles på samme måde som i resultatopgørelsen. Omkostningsfordelingen mellem forretningssegmenterne foretages på individuel basis med tillæg af enkelte, systematisk fordelte indirekte omkostninger for at vise rentabiliteten i forretningssegmenterne. Ingen enkeltstående kunde udgør mere end 10% af omsætningen. Rapporteringspligtige segmenter Ikke-allokerede Engros Engros Retail Retail I alt I alt poster Koncernen i alt 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 2010/ / / / / / / / / /10 Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. Nettoomsætning 841,6 757,7 374,1 323, , , , ,1 Egne brands 836,8 757,5 368,1 316, , , , ,6 Øvrige brands 4,8 0,2 6,0 7,0 10,8 7, ,8 7,2 Bruttoresultat 474,4 462,8 247,8 210,1 722,2 672, ,2 672,9 Bruttomargin (%) 56,4 61,1 66,2 65,0 59,4 62, ,4 62,2 Resultat af primær drift 225,4 232,2 31,7 17,5 257,1 249,7 (29,9) (28,9) 227,2 220,8 Indtjeningsmargin (%) 26,8 30,7 8,5 5,4 21,1 23, ,7 20,4 Finansielle poster (Netto) (4,4) (2,0) (4,4) (2,0) Resultat før skat 225,4 232,2 31,7 17,5 257,1 249,7 (34,3) (30,9) 222,8 218,8 Skat af periodens resultat (59,0) (59,1) (59,0) (59,1) Periodens resultat 225,4 232,2 31,7 17,5 257,1 249,7 (93,3) (90,0) 163,8 159,7 Geografisk information Omsætningen allokeres på de geografiske områder på grundlag af kundens geografiske placering. Aktiverne allokeres på grundlag af aktivernes geografiske placering. Aktiverne måles på samme måde som i balancen. Koncernens omsætning og aktiver kan i al væsentlighed opdeles geografisk som følger: Omsætning Rapporteringspligtige aktiver* vækst vækst andel andel 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. andel andel Mio. DKK 2010/ / / / / / Danmark (Hjemsted) 220,0 195,8 12% (19%) 18% 18% 340,0 351,0 49% 52% Sverige 299,2 250,0 20% (8%) 25% 23% 193,2 171,9 28% 25% Norge 131,7 105,9 24% (23%) 11% 10% 20,5 19,1 3% 3% Benelux 127,2 128,7 (1%) (16%) 10% 12% 29,7 31,6 4% 5% Østeuropa og Rusland 74,6 62,1 20% (28%) 6% 6% 50,2 41,2 7% 6% Central Europa 138,4 131,7 5% (4%) 11% 12% 35,3 32,2 5% 5% Øvrig Europa 161,0 154,4 4% (14%) 13% 14% 21,6 20,9 3% 3% Øvrig verden 63,6 52,5 21% (13%) 6% 5% 7,9 9,2 1% 1% Total 1.215, ,1 12% (15%) 100% 100% 698,4 677,0 100% 100% * Rapporteringspligtige aktiver består af langfristede aktiver eksklusiv udskudte skatteaktiver. Koncernen forhandler tøj inden for en række brands, der alle kategoriseres som Modetøj. Koncernen har derfor ikke produkter eller services, der differentierer væsentligt indbyrdes, og der gives derfor ikke separate oplysninger om enkelte produkter eller services. IC Companys 1. kvartalsrapport 2010/11 side 18

19 5. Varebeholdninger Mio. DKK Råvarer og hjælpematerialer 12,3 11,8 22,0 Færdigvarer og handelsvarer 381,8 362,0 279,9 Svømmende varer 85,5 53,0 126,8 Varebeholdninger i alt 479,6 426,8 428,7 Periodens bevægelser i lagernedskrivninger: Mio. DKK Lagernedskrivninger pr. 1 juli 130,1 155,1 155,1 Periodens tilgang 8,7 10,8 46,4 Periodens afgang (21,2) (26,6) (71,4) Lagernedskrivninger i alt 117,6 139,3 130,1 6. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Mio. DKK Ej forfaldne 613,2 477,4 172,0 Forfaldne mellem 1-60 dage 68,3 105,1 69,2 Forfaldne mellem dage 16,8 19,0 37,6 Forfaldne over 120 dage 70,2 82,0 55,5 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser (brutto) 768,5 683,5 334,3 Bevægelse i nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse debitorer: Mio. DKK Nedskrivning pr. 1. juli 72,2 81,8 81,8 Ændring af nedskrivning i perioden 1,7 6,4 18,2 Realiseret (tab)/gevinst i perioden (1,5) (3,7) (27,8) Nedskrivning i alt 72,4 84,5 72,2 7. Andre tilgodehavender Mio. DKK Tilgodehavende fra forhandlerejede forretninger 1,9 5,4 2,5 Kreditkort tilgodehavender 9,9 7,2 5,3 Ikke-realiserede gevinster på finansielle kontrakter ,6 Øvrige tilgodehavender 15,8 23,9 17,4 Andre tilgodehavender i alt 27,6 36,5 55,8 8. Anden gæld Mio. DKK Merværdiafgift, told og indeholdt A-skat 149,0 114,9 62,0 Løn, sociale omkostninger og skyldige feriepenge 112,9 104,2 123,2 Ikke-realiserede tab på finansielle kontrakter 65,2 26,2 - Fratrædelsesgodtgørelser 8,3 11,3 15,0 Skyldigt udbytte 69,9 - - Øvrige skyldige omkostninger 77,1 68,1 60,3 Anden gæld i alt 482,4 324,7 260,5 IC Companys 1. kvartalsrapport 2010/11 side 19

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 22. februar 2010 godkendt koncernens regnskab for perioden 1. juli 31. december 2009.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 22. februar 2010 godkendt koncernens regnskab for perioden 1. juli 31. december 2009. 2009/10, 23. februar 2010 side 1 af 19 SELSKABSMEDDELELSE IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for 2009/10 Koncernens nettoomsætning har i 2. kvartal været uændret i forhold til samme periode sidste år.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2007/08

IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2007/08 , 14/11 2007 side 1 af 17 FONDSBØRSMEDDELELSE IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for Nettoomsætningen er øget 9% i regnskabsårets. Resultat af primær drift viser fremgang på 14%. Ordreoptagelsen for de

Læs mere

Stigende bruttomargin og fremgang i resultat af primær drift

Stigende bruttomargin og fremgang i resultat af primær drift Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2012/13 København, den 7. november 2012 Stigende bruttomargin og fremgang i resultat af primær drift Koncernen realiserede i 1. kvartal 2012/13 en nettoomsætning på 1.197

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Forbedret indtjening ved uændret omsætning

Forbedret indtjening ved uændret omsætning Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2013/14 København, den 4. februar 2014 Forbedret indtjening ved uændret omsætning Omsætningen for koncernens fortsættende forretning i 1. halvår 2013/14 var 1.775 mio.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter SELSKABSMEDDELELSE København, den 16. april 2013 Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter Som omtalt i regnskabsmeddelelsen for 1. halvår 2012/13 vil IC Companys kvartalsvise rapportering

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 18. maj 2006 godkendt 3. kvartalsregnskabet for perioden 1. januar 31. marts 2006.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 18. maj 2006 godkendt 3. kvartalsregnskabet for perioden 1. januar 31. marts 2006. Side 1/15 FONDSBØRSMEDDELELSE 19. maj 2006 IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for Omsætningsvækst på 6% i regnskabsårets. Bruttomarginen viser tilfredsstillende fremgang. Indsalget af efterårskollektionen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet.

Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet. Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2013/14 København, den 13. november 2013 Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet. Koncernomsætningen for 1. kvartal 2013/14

Læs mere

IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2004/05

IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2004/05 Side 1/13 16. februar 2005 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 04 / 2005 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2004/05 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

IC Companys A/S - Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008/09

IC Companys A/S - Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008/09 IC Companys A/S - Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008/09 FONDSBØRSMEDDELELSE IC Companys A/S - Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008/09 Koncernens nettoomsætning er gået tilbage med 9% til 1.003

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Vækst og øget indtjening

Vækst og øget indtjening Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2012/13 København, den 15. maj 2013 Vækst og øget indtjening Koncernen realiserede i 3. kvartal 2012/13 en nettoomsætning for koncernens fortsættende aktiviteter på 906

Læs mere

FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST

FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST Regnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2014/15 FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST Koncernens omsætning var i 1. halvår 2014/15 1.426 mio. DKK (1.380 mio. DKK), hvilket er en stigning på 3,3%, eller 5,5% i lokal valuta,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING

ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2014/15 ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Koncernens omsætning var i 1. kvartal 2014/15 828 mio. DKK (818 mio. DKK), hvilket er en stigning på 1%, eller 3% i lokal valuta,

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere