UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E"

Transkript

1 UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 17. juni 2015 af Østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Peter Mørk Thomsen og Gerd Sinding (kst.) med nævninger). 9. afd. nr. S : Anklagemyndigheden mod T (advokat Luise Høj, besk.) Frederiksberg Rets dom af 31. oktober 2014 (sags nr. 5591/2014) er anket af T med påstand om frifindelse. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet. Landsrettens begrundelse og resultat Alle nævninger (9) og alle dommere (3) udtaler: Af de grunde, der er anført af byretten, tiltræder vi, at det er godtgjort, at CSC Danmark A/S i perioden fra den 13. februar 2012 til slutningen af august 2012 var udsat for hacking og forsøg herpå, herunder at der i perioden blev kopieret og downloadet en stor mængde data, som indeholdt oplysninger fra blandt andet politiets registre og CPR. Vi tiltræder endvidere med samme begrundelse som byretten at den ulovlige indtrængen i CSC s systemer, der fandt sted fra den 7. april 2012, hvorefter store mængder stærkt personfølsomme data blev downloadet til en række udenlandske servere, er af en sådan karakter, at forholdet er omfattet af

2 - 2 straffelovens 263, stk. 3, jf. stk. 2, og at de forudgående forsøg blandt andet den 13. og 14. februar 2012 på med samme formål at skaffe sig uberettiget adgang til CSC s mainframe tillige indebærer en overtrædelse af straffelovens 263, stk. 3, jf. stk. 2, jf. 21. Desuden tiltræder vi, at det udgør hærværk i betydeligt omfang efter straffelovens 291, stk. 2, at gerningsmanden i forbindelse med hackerangrebene oprettede filer med programkoder (scripts) i CSC s system og foretog ændringer i internetserverens konfigurationsfil, hvilket kompromitterede beskyttelsen af de oplysninger, der lå på mainframen, således at enhver med kendskab hertil kunne skaffe sig uberettiget adgang til personfølsomme oplysninger på mainframen. Også efter oplysningerne for landsretten tiltrædes det, at det ikke er godtgjort, at de systemmæssige ændringer, der blev foretaget i forbindelse med hackerangrebet mod CSC, påvirkede driften af CSC s systemer på en måde, så CSC eller virksomhedens kunders adgang til systemerne blev forstyrret. Vidnet A har for landsretten forklaret, at CSC s kunder har tabt penge i forbindelse med, at systemerne periodevis har været lukket ned for at installere de nødvendige patches. Vi finder det ikke alene på baggrund af disse generelle oplysninger tilstrækkeligt godtgjort, at der ved hackerangrebet er fremkaldt omfattende forstyrrelse i driften af systemerne, og at der således er sket en overtrædelse af straffelovens 193. Vi tiltræder således i det hele byrettens beskrivelse af hackerangrebets omfang og karakter samt byrettens konstatering af, hvilke bestemmelser i straffeloven som blev overtrådt i forbindelse hermed. Spørgsmålet for landsretten drejer sig herefter alene om, hvorvidt det som fastslået af byretten var tiltalte, der var gerningsmand eller en af gerningsmændene til hackerangrebet mod CSC. Det kan også efter oplysningerne for landsretten lægges til grund, at loginforsøgene mod CSC, den efterfølgende uberettigede adgang til CSC s mainframe, ændringerne i CSC s system samt download af filer og datasæt i al væsentligt er foregået fra tiltaltes computere. Tiltalte har under sagen ikke bestridt, at hackerangrebet er udført blandt andet via hans computere, men han har forklaret, at hans computere har været fjernstyret under hele forløbet, og at hackerangrebet således ikke er udført af ham. Det fremgår af sagens oplysninger, at dansk og svensk politi har foretaget en række undersøgelser og analyser af muligheden for fjernstyring af tiltaltes computere. Undersøgelserne er foretaget blandt andet på baggrund af de muligheder for fjernstyring, som tiltalte og vidnerne J og P har anvist eller omtalt. Ingen af undersøgelserne har vist spor af eller tegn på fjernstyring, og undersøgelserne har snarere

3 - 3 peget i retning af, at computerne var sat op på en sådan måde, at adgangen til i hvert fald uautoriseret ( uvenlig ) fjernstyring heraf ikke har været meget sandsynlig. Det hører i den forbindelse med til vurderingen, at tiltaltes IP-adresse i Cambodja blev tildelt dynamisk, således at IP-adressen ændrede sig med korte intervaller, og at computerne havde mange genstarter, hvilket hver for sig vanskeliggjorde muligheden for i hvert fald at etablere en stabil uautoriseret fjernstyringsadgang. På baggrund af vidneforklaringerne fra ikke mindst J og P, hvilke forklaringer ikke til fulde er imødegået af anklagemyndigheden, finder vi imidlertid som byretten ikke tilstrækkeligt grundlag for at udelukke, at der har eksisteret mulighed for fjernstyring af tiltaltes computere, herunder en fjernstyring som tiltalte ikke havde givet tilladelse til. Landsretten er således blevet forelagt tekniske løsninger til at kunne fjernstyre computere som tiltaltes, og disse løsninger er ikke med den sikkerhed, der skal kunne danne grundlag for en domfældelse i en straffesag, blevet tilbagevist gennem den skete bevisførelse. Vi finder i øvrigt, at det i overensstemmelse med tiltaltes forklaring må lægges til grund, at i hvert fald den ene af tiltaltes computere ( Flechette ) var opsat til at virke som lab-computer med mulig tilgang fra andre af tiltaltes computere. Det er herefter uden betydning for sagen, om det kan lægges til grund, at tiltalte tillige var i besiddelse af andre computere, herunder en computer af mærket HP. Anvendelsen af tiltaltes computere i forbindelse med hackerangrebet mod CSC og sandsynligheden for fjernstyring heraf skal herefter vurderes i lyset af sagens øvrige oplysninger. På tiltaltes bærbare computer (navngivet Flechette ) er der fundet en række filer og datasæt, der med sikkerhed stammer fra tyveriet af filer og datasæt fra hackerangrebet mod CSC. På samme computer blev der tillige fundet filen BrowBack.sh, der efter det oplyste indeholdt en programkode, der blev anvendt i forbindelse med den ulovlige adgang til CSC s mainframe. Filerne er fundet på en krypteret container. Tiltalte har forklaret, at han ikke havde kendskab til krypteringen, ligesom han ikke havde kendskab til hele indholdet af containeren. Det kan på baggrund af de tekniske oplysninger i sagen lægges til grund, at adgang til den krypterede container forudsatte, at der ved enhver genstart af computeren manuelt blev indtastet et kodeord og i øvrigt, at filen indeholdende containeren manuelt blev åbnet. Når den krypterede container var åbnet, optrådte den som en almindeligt tilgængelig harddisk som computerens F-drev. Såfremt computeren har været fjernstyret, og den krypterede container alene kunne åbnes af en udefrakommende person, ville computerens F-drev således kun være tilgængelig og synlig, når fjernstyreren efter enhver genstart manuelt havde åbnet containeren. På den krypterede container er der blandt en meget stor mængde data (ca filer) fundet i hvert fald omkring personlige dokumenter tilhørende tiltalte, der da heller ikke har bestridt at have anvendt containeren. Da tiltalte således med sikkerhed har an-

4 - 4 vendt den pågældende container, er det ikke meget troværdigt, at han var ubekendt med, at der, hver gang computeren blev genstartet, blandt andet manuelt skulle indtastes et kodeord for at få adgang til containeren. Som anført af byretten blev containeren i øvrigt skabt på computeren den 16. november 2010, hvilket er samme dag, som tiltalte navngav computeren Flechette, og samme dag som der på computerens skrivebord blev etableret en genvej til chatprogrammet mirc. Det var efter tiltaltes forklaring for landsretten desuden samme dag, som tiltalte installerede Windows på computeren. Vi er derfor enige med byretten i, at tiltaltes forklaring om, at han ikke selv installerede og bevidst benyttede den krypterede container, må tilsidesættes som utroværdig. På den krypterede container blev der desuden fundet filer hidrørende fra et hackerangreb begået mod det svenske selskab Logica, der er en svensk virksomhed, der varetog funktioner i Sverige, der minder om de funktioner, som CSC varetager i Danmark. Tiltalte er i Sverige sammen med MG fundet skyldig i at have foretaget ulovlig dataindtrængen i Logica. Hackerangrebene mod Logica, der blev påbegyndt i 2010, har stået på i samme periode, som hackerangrebene mod CSC fandt sted, og det er således filer fra dette hackerangreb, der blev fundet på samme krypterede container og i samme mappe, som filerne downloadet fra CSC. Det er derfor allerede af denne grund nærliggende at antage, at i hvert fald en af gerningsmændene i de to sager er den samme. At der er tale om samme gerningsmand, bestyrkes yderligere af en fil (SEMBSN.log) fundet på tiltaltes computer. Filen er en logfil fra programmet PuTTY, der typisk anvendes til fjernstyring af servere. Det er på baggrund af denne logfil sammenholdt med logoplysninger fra FTP-serveren i Logica og oplysninger fra CSC muligt at konkludere, at der den 4. marts 2012 blev opnået uberettiget adgang til Logicas FTP-server og ulovligt downloadet en række filer, og at der på samme tidspunkt fra helt samme computer blev foretaget 50 forgæves forsøg på login på CSC s FTP-server. Af en anden logfil (crapt5.log) fra programmet PuTTY fundet på tiltaltes computer fremgår det, at gerningsmanden under hackerangrebet mod såvel Logica i Sverige som CSC anvendte blandt andre samme domæne i Cambodja ( phnompenh.gov.kh ) til download af filer. Hackerangrebene mod Logica og CSC har i øvrigt en række andre fællestræk i forhold til de angrebsværktøjer, der blev anvendt under angrebene, og den måde, som gerningsmanden eller gerningsmændene opererede på i relation til blandt andet eskalering af egne rettigheder i den hackede mainframe. Vi finder det herefter helt ubetænkeligt at lægge til grund, at gerningsmanden bag hackerangrebet mod

5 - 5 CSC er den samme som i hvert fald en af de gerningsmænd, der stod bag hackerangrebet mod Logica i Sverige. På tiltaltes bærbare computer er der i den krypterede container, i en mappe navngivet CPR, hvor der også lå stjålne filer fra CSC, fundet en tekstfil indeholdende en chat, der den 13./14. februar 2012 fandt sted mellem personer benævnt i tekstfilen som My Evil Twin og Advanced Persistent Terrorist Threat. Tekstfilen er interessant, idet der er en så tæt sammenhæng mellem indholdet af samtalen mellem personerne i chatten og de angrebsforsøg mod CSC, der fandt sted på samme og efterfølgende tidspunkter, at det kan lægges til grund, at disse personer stod bag i hvert fald det indledende hackerangreb mod CSC i februar I chatten er der således referencer til brugernavne, domæner og andet, som samtidig med at chatten fandt sted blev anvendt under angrebsforsøgene, ligesom i hvert fald den af personerne benævnt som My Evil Twin viser at besidde et indgående kendskab til mainframes og styresystemet z/os, som må antages at være en forudsætning for at kunne opnå uberettiget adgang til en mainframe. Som det er anført af byretten, erkendte KT, at han var den ene deltager i chatten og ophavsmand til den tekst, der står ud for Advanced Persistent Terrorist Threat. Uanset at tekstfilen tilsyneladende ikke findes i sin originale form, og at den optræder som kopieret ind i sig selv flere gange, finder vi efter filens indhold og sammenhængen i den chat, der gengives i filen, at der ikke er holdepunkter for at antage, at tekstfilen ikke repræsenterer den chatsamtale, der fandt sted. Herefter, og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, lægges det til grund, at chatten med det angivne indhold og på det angivne tidspunkt fandt sted mellem KT på den ene side og en person benævnt My Evil Twin på den anden side, herunder at kaldenavnene i chatten er blevet ændret ved brug af programmet Pidgin, som også er blevet fundet på tiltaltes computer. Chatten mellem KT og My Evil Twin foregår hovedsageligt på engelsk og i begrænset omfang på dansk. My Evil Twin kommer flere gange under chatten med referencer til sin bopæl i Cambodja og hans tilhørsforhold til Sverige, herunder at han er registreret i SPAR, der svarer til det danske CPR, og det er således nærliggende at antage, at My Evil Twin er svensk statsborger med bopæl i Cambodja. I chatten henviser My Evil Twin til brugernavnet APT2011, som svarer til det brugernavn, der er tilknyttet den Hercules-emulator, der var installeret på tiltaltes stationære computer, og som der fandtes genveje til på computerens skrivebord. Af chatsamtalen fremgår det endvidere, at My Evil Twin oplyser at have uploaded en fil (XtermMeJCL) til internetsiden Pastebin.com, hvilken fil er sikret af politiet og fundet indholdsmæssigt identisk med en fil (Xterme.jcl) fundet i den krypterede container på tiltaltes bærbare computer. Endelig henviser My Evil Twin flere gange til domænet riviera.thelatticeteam.com. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænet thelatticeteam.com er registreret af selskabet Novusordoseclorum Distributed Holding Ltd, der blev oprettet den 11. maj 2010 med tiltalte som registreret ejer. Tiltalte har forklaret, at det er ham, der har navngivet selskabet, og at

6 - 6 Novus Ordo Seclorum betyder ny verdensorden. I oplysninger fra andre chatkonversationer fremgår det, at brugeren tlt (eller en variant heraf) i adskillige tilfælde henviser til domænet riviera.thelatticeteam.com. Tiltalte har erkendt, at det er ham, der optræder som tlt (eller en variant heraf) under nogle, men dog ikke alle af disse chatkonversationer. I chatten mellem My Evil Twin og Advanced Persistent Terrorist Threat er der desuden et ordret citat, der utvivlsomt hidrører fra en artikel fra internettet ( Real Programmers don t use Pascal ), hvilket helt enslydende citat også optræder i en chatsamtale den 29. marts 2012 mellem tlt og MG ( dirox ). Efter en samlet vurdering af navnlig disse oplysninger, samt de af byretten i øvrigt anførte omstændigheder, tiltræder vi, at det er godtgjort, at det er tiltalte, der optræder som My Evil Twin under chatsamtalen med KT. Der er herefter allerede på denne baggrund meget, der peger i retning af, at det var tiltalte, der er svensk statsborger og havde bopæl i Cambodja, der stod bag eller i hvert fald medvirkede til hackerangrebet mod CSC. I den forbindelse bemærkes, at MG, der efter det oplyste er svensk statsborger med bopæl i Sverige, har været frihedsberøvet i Sverige i perioden fra den 15. april til 19. juni 2012, i hvilken forbindelse han efter det oplyste ikke har haft adgang til nogen form for computere. Der er imidlertid også andre oplysninger i sagen, der peger i retning af, at tiltaltes computere ikke har været fjernstyret af andre, men at hackerangrebet, der var omfattende og teknisk særdeles kompliceret, er udført af tiltalte selv. Tiltalte har forklaret, at den ene af hans computere ( Flechette ) var sat op som en lab-computer, der via fjernstyring blev anvendt af en række personer, som han ikke har ønsket at oplyse identiteten på. Det var som tidligere anført på denne computer, at der i en krypteret container blev fundet en lang række filer med direkte tilknytning til hackerangrebet. På computerens skrivebord, som kommer frem ved at logge på som computerens mest benyttede bruger (brugeren A ), er der et link til en Herculesemulator, der efter det oplyste er et program, der gør det muligt på en normal computer at installere og anvende programmer designet til mainframe-computere. Tiltalte har i byretten forklaret, at emulatoren er installeret af en af computerens øvrige brugere, og at han ikke selv har anvendt programmet, som han dog har set køre. I landsretten har tiltalte forklaret, at han ikke forud for sagen har haft kendskab til Hercules-emulatoren, og at han ikke havde hæftet sig ved, at der var oprettet et link hertil på hans computer. På baggrund af tiltaltes forklaringer for by- og landsret må det i første række lægges til grund, at han har givet udtryk for den opfattelse, at hans computere har været anvendt og misbrugt til hacking af CSC af en person, som tiltalte har givet tilladelse til at fjernstyre computeren ( venlig fjernstyring ), og at computeren således ikke har været fjernstyret af personer, der er ukendte for tiltalte ( uvenlig fjernstyring ). For landsretten har tiltalte imidlertid supplerende eller i hvert fald præciserende navnlig

7 - 7 gjort gældende, at computerne må have været fjernstyret i det skjulte ( uvenlig fjernstyring ). Vi finder, at det ikke er meget sandsynligt, at tiltalte, der efter det oplyste besidder et indgående kendskab til computere, ikke i en periode fra omkring den 13. februar til 28. august 2012 ville have opdaget den uautoriserede fjernstyring, herunder at han fra tid til anden blandt andet ikke havde adgang til sit F- drev, der indeholdt filerne i den krypterede container, og som derfor først ville være tilgængelig, når der var indtastet et kodeord, som han ifølge egne oplysninger ikke kendte. Det ville tillige være usædvanligt, at en anonym hacker, der ikke i øvrigt har efterladt sig spor, blandt andet ville oprette et link til en Hercules-emulator på tiltaltes skrivebord. Det er imidlertid lige så usandsynligt, at tiltaltes computere har været fjernstyret og misbrugt af personer, som tiltalte havde givet fjernadgang til computerne. Tiltalte har således ikke på nogen måde kunnet give en rimelig forklaring på, hvorfor hans computere skulle have været fjernstyret og misbrugt i den aktuelle sammenhæng af personer i hans bekendtskabskreds, og det forekommer os helt usandsynligt, at noget sådan ville kunne finde sted uden tiltaltes kendskab og billigelse, herunder at tiltalte efterfølgende ikke skulle have en interesse i at hjælpe politiet med at identificere den eller de pågældende gerningsmænd, der i givet fald skulle have misbrugt tiltaltes tillid og bidraget til, at han blev fængslet og dømt på et uretmæssigt grundlag. Tiltalte var på anholdelsestidspunktet også i besiddelse af en anden computer. På denne anden computer (navngivet Metaverse ) er der på en diskenhed af harddisken installeret et Linux operativsystem samt den omtalte Hercules-emulator. Det fremgår af en PuTTY-log fra den 7. april 2012, at gerningsmanden den pågældende dag foretog login på CSC s mainframe, og at maskinen, der blev logget ind fra, identificerede sig selv med navnet manvssys, hvilket er identisk med den lokale installation af operativsystemet z/os, som er fundet på tiltaltes computer. Det fremgår endvidere, at gerningsmanden anvendte brugernavnet APT2011, der som anført blev henvist til i chatten mellem My Evil Twin og Advanced Persistent Terrorist Threat. Der er på den stationære computer desuden fundet en række filer navngivet blandt andet Kriminalregistret.txt, ligesom det er konstateret, at 7 af de IPadresser, der blev anvendt i angrebet mod CSC, kan knyttes til den pågældende harddisk. Endelig blev der på en anden diskenhed tilknyttet denne computer fundet en programkode (koki-script), der efter det oplyste er anvendt af gerningsmanden i forbindelse med hackerangrebet. Hertil kommer som også anført af byretten at politiet i forbindelse med undersøgelsen af tiltaltes computere har konstateret, at der i downloadede udtræk af Schengen Informationssystem er foretaget en række søgninger. En gennemgang af disse søgninger viser, at der i de stjålne filer er foretaget en række personspecifikke søgninger med relation til navnlig tiltaltes fødselsdato og navn. Tiltalte kan desuden sættes i forbindelse med kaldenavnet tlt, der i forskellige chatkonversationer har omtalt forhold og omstændigheder, der når disse sammenholdes med sagens øvrige oplysninger,

8 - 8 har tilknytning til hackerangrebet mod CSC. Tiltalte har i nogle tilfælde erkendt, at det er ham, der optræder som tlt i chatten, hvilket navnlig synes at være tilfældet, hvis der er oplysninger i chatkonversationen i øvrigt, der utvetydigt peger på ham. Tiltalte har således i landsretten forklaret, at han deltog som tlt i en chat med FN. Chatten er på tiltaltes computer tidsstemplet til 5. januar 2011, men oplysninger i sagen peger på, at computeruret har gået forkert. I chatten omtaler tiltalte blandt andet et hackerangreb foretaget mod svenske myndigheders mainframe begået et år forud for chatten, hvor han ifølge chatten skulle havde været inde at hente oplysninger fra blandt andet det svenske CPR og kriminalregistret. Konfronteret med denne chat har tiltalte i landsretten forklaret, at denne ikke skal tages alvorligt, da det hele blev sagt for sjov. Under en anden chatsamtale, der ifølge tidsstemplingen fandt sted den 4. august 2011, omtaler en ukendt person tlt som my evil friend. Tiltalte har erkendt, at det er ham, der optræder som tlt i chatsamtalen, og at det således også er ham, der under chatsamtalen udtaler, at han er den eneste hacker i Cambodja. Også dette er ifølge tiltaltes forklaring sagt for sjov. I andre chatkonversationer, hvor tlt eller en variant heraf (tlt, tlt- eller tlt_) optræder, har tiltalte nægtet, at det er ham, der skriver som tlt. Det drejer sig om en række chatkonversationer med et belastende indhold i forhold til denne sag. Som eksempler kan nævnes en chat, hvor tlt- i en chat med dirox (MG) den 9. marts 2012, hvor der tales om det svenske SPAR, skriver: btw vi har varit på danske motsvarigheten oxo har en del anvandernamm iaf men inga losenord de verkar iaf inte kora revoke :). I den samme chat skriver tlt-, at strømmen hos ham tidligere har været væk i 18 timer, og der henvises til domænet phnompenh.gov.kh. I chatten findes tillige henvisninger til brugerkontoen APT2011. I en anden chat mellem brugeren jude-bear og tlt den 14. juli 2011 sker der en drøftelse af salg af sårbarheder, hvor tlt oplyser, at han er blevet tilbudt USD for salg af en enkelt sårbarhed. I den samme chat udtaler tlt, at han på grund af computerproblemer havde været nødt til at geninstallere et clean system. Af oplysningerne fra efterforskningen i sagen fremgår det, at der skete en reinstallation af Windows på tiltaltes computer den 11. juli Endelig finder vi det som byretten påfaldende, at hackerangrebet mod CSC, der bortset fra perioden fra den 22. april til 16. juni 2012 havde fundet sted kontinuerligt siden februar 2012, ophørte efter tiltaltes anholdelse, selv om muligheden for uberettiget adgang fortsat bestod helt frem til den 6. marts 2013, hvor den sidste af de programkoder, der var oprettet til at etablere den uberettigede adgang, blev fjernet af CSC. Det er i den forbindelse uden betydning, at det ikke teoretisk kan udelukkes, at der efterfølgende kan være skabt en ikke kendt uberettiget adgang af andre via eksempelvis FTP-serveren, idet det afgørende er, at hackerangrebet ophørte i den form og på den måde, som havde været gerningsmandens modus siden april Uanset at vi således som byretten ikke helt har kunnet udelukke muligheden for fjernstyring af tiltaltes computere, så foreligger der således en lang række øvrige oplysninger i sagen, der i hvert fald

9 - 9 samlet set helt oplagt og entydigt godtgør, at hackerangrebet mod CSC er foretaget i hvert fald under medvirken af tiltalte. Den omstændighed, at det ikke helt kan udelukkes, at der foruden tiltalte og til dels domfældte KT kan have været yderligere medgerningsmænd involveret i hackingen af CSC, er uden betydning for vurderingen af de beviser i sagen, der samlet set utvivlsomt godtgør tiltaltes centrale involvering. Med disse bemærkninger og af de grunde, der i øvrigt er anført af byretten, finder vi tiltalte skyldig i overensstemmelse med byrettens bevisresultat. Vi finder i øvrigt anledning til at bemærke, at selv om det kunne lægges til grund som anført af byrettens mindretal at det ikke var godtgjort, at det var tiltalte, der udførte hackerangrebet, men at han havde kendskab hertil, så indebærer et sådan kendskab til ulovlige aktiviteter foregået via computere, som tiltalte havde stillet til rådighed, et medvirkensansvar i forhold til de ulovlige aktiviteter, således at tiltalte efter straffelovens 23 i det omfang et sådant medvirkensansvar i øvrigt er dækket af beskrivelsen i den rejste tiltale vil kunne ifalde strafansvar efter de samme bestemmelser. T h i b e s t e m m e s: Tiltalte findes skyldig i overensstemmelse med byrettens bevisresultat Samtlige nævninger (9) og dommere (3) udtaler vedrørende sanktionen: Strafferammen for overtrædelse af de pågældende bestemmelser er fængsel indtil 6 år. Sagen er den hidtil alvorligste af sin karakter, hvor der i forbindelse med angrebet, der foregik systematisk og havde en lang tidsmæssig udstrækning, blev downloadet en betydelig mængde stærkt personfølsomme oplysninger til servere i Tyskland, Cambodja og Iran. Efter det oplyste er de stjålne filer endnu ikke lokaliseret, og der er derfor fortsat risiko for, at de stærkt personfølsomme oplysninger stadig kan tilgås med potentiel stor skadevirkning for de berørte personer. Hertil kommer, at angrebet, der var teknisk meget kompliceret, har forårsaget omkostningskrævende skadevirkning på CSC s systemer. Der foreligger ikke oplysninger i sagen om, at oplysningerne er solgt eller videregivet til tredjemand eller andre stater. Tiltalte er desuden ikke tidligere straffet for tilsvarende kriminalitet, idet det bemær-

10 - 10 kes, at denne sags forhold er begået forud for Svea Hovrätts dom af 25. september 2013, hvor tiltalte blev idømt 1 års fængsel. Med disse bemærkninger er der afgivet 4 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 4 år og 6 måneder, 5 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 4 år og 9 stemmer for at stadfæste straffen på fængsel i 3 år og 6 måneder. Da der således forligger stemmelighed, træffes afgørelsen efter det for tiltalte gunstigste resultat, jf. retsplejelovens 931, stk. 3, sidste pkt., således at byrettens straffastsættelse stadfæstes i medfør af de af byretten citerede bestemmelser. Samtlige nævninger og dommere har af de grunde, der er anført af byretten, stemt for at stadfæste byrettens bestemmelse om udvisning. T h i k e n d e s f o r r et : Byrettens dom stadfæstes. Tiltalte skal betale sagens omkostninger. (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den 17. juni 2015 Susanne Kristiansen souschef

Tiltalte T2 blev anholdt den 5. juni 2013 i København og har siden været frihedsberøvet.

Tiltalte T2 blev anholdt den 5. juni 2013 i København og har siden været frihedsberøvet. Af rettens (anonymiserede) kendelse vedrørende skyldsspørgsmålet, hvor den 30-årige mand er benævnt T1, og den 21-årige mand er benævnt T2, fremgår følgende: K E N D E L S E Indledning Efter bevisførelsen,

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 22. oktober 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Hans Chr. Thomsen, Thomas Lohse og Malou Kragh Halling (kst.) med domsmænd).

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 Sag 69/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Uummannaq Kredsret den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

1 Hvad skal man gøre, når man er blevet hacket - eller har mistanke om, at man er hacket?

1 Hvad skal man gøre, når man er blevet hacket - eller har mistanke om, at man er hacket? 1 Hvad skal man gøre, når man er blevet hacket - eller har mistanke om, at man er hacket? En forudsætning i denne situation er, at der eksisterer kapacitet til at erkende og dokumentere, hvorvidt man er

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

WORDPRESS OG SIKKERHED

WORDPRESS OG SIKKERHED WORDPRESS OG SIKKERHED 1 WordCamp - WordPress og Sikkerhed - 24 May 2014 CONNIE QUIST Supporttekniker hos webhostingudbyderen Surftown Fokus på kundernes og systemernes sikkerhed og stabilitet Arbejder

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. (advokat~esk.) S0971006- ID] Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling. med domsmænd).

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. (advokat~esk.) S0971006- ID] Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling. med domsmænd). S0971006- ID] UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling med domsmænd). 10. afd. a.s. nr. S-971-09: Anklagemyndigheden mod 1) Danske Busvognmænd

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Styrkelse af informationssikkerheden i mainframeinstallationer

Sikkerhedsanbefaling. Styrkelse af informationssikkerheden i mainframeinstallationer Sikkerhedsanbefaling Styrkelse af informationssikkerheden i mainframeinstallationer Januar 2015 Indledning Inden for de seneste år har flere mainframeinstallationer været udsat for hackerangreb. I Sverige

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192)

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) Forsvarsudvalget 2013-14 L 192 Bilag 6 Offentligt NOTAT 30. maj 2014 om definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) 1. Begrebet sikkerhedshændelse er et centralt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

C2JL1J~ ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING. Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N

C2JL1J~ ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING. Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING Den IO. september2008 Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N Vedrørende J.nr. 19. afd. B-1820-08 (Deres j.nr. ): 1) Carl-Erik Birck-Madsen 3) Den selvejende

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Bemærk! At under installeringen, vil der, hvis du benytter Norton Antivirus, komme en meddelelse om en script-virus. Hertil skal du blot accepterer denne meddelelse, for at kunne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC - kursister

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC - kursister VEJLEDNING SKOLENS IT Intro til it på Randers HF & VUC - kursister Randers HF & VUC 2014 Brug af skolens netværk Som kursist er du blevet oprettet på skolens netværk og har fået tildelt et brugernavn og

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B304200F - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 9. april 2015 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Dorthe Wiisbye og Bo Bjerregaard (kst.)). 4. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 Sag 234/2013 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 T2 (advokat Hugo Steinmetz, beskikket for begge) T3 (advokat Manfred W. Petersen, beskikket) T4

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere