UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E"

Transkript

1 UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 17. juni 2015 af Østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Peter Mørk Thomsen og Gerd Sinding (kst.) med nævninger). 9. afd. nr. S : Anklagemyndigheden mod T (advokat Luise Høj, besk.) Frederiksberg Rets dom af 31. oktober 2014 (sags nr. 5591/2014) er anket af T med påstand om frifindelse. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet. Landsrettens begrundelse og resultat Alle nævninger (9) og alle dommere (3) udtaler: Af de grunde, der er anført af byretten, tiltræder vi, at det er godtgjort, at CSC Danmark A/S i perioden fra den 13. februar 2012 til slutningen af august 2012 var udsat for hacking og forsøg herpå, herunder at der i perioden blev kopieret og downloadet en stor mængde data, som indeholdt oplysninger fra blandt andet politiets registre og CPR. Vi tiltræder endvidere med samme begrundelse som byretten at den ulovlige indtrængen i CSC s systemer, der fandt sted fra den 7. april 2012, hvorefter store mængder stærkt personfølsomme data blev downloadet til en række udenlandske servere, er af en sådan karakter, at forholdet er omfattet af

2 - 2 straffelovens 263, stk. 3, jf. stk. 2, og at de forudgående forsøg blandt andet den 13. og 14. februar 2012 på med samme formål at skaffe sig uberettiget adgang til CSC s mainframe tillige indebærer en overtrædelse af straffelovens 263, stk. 3, jf. stk. 2, jf. 21. Desuden tiltræder vi, at det udgør hærværk i betydeligt omfang efter straffelovens 291, stk. 2, at gerningsmanden i forbindelse med hackerangrebene oprettede filer med programkoder (scripts) i CSC s system og foretog ændringer i internetserverens konfigurationsfil, hvilket kompromitterede beskyttelsen af de oplysninger, der lå på mainframen, således at enhver med kendskab hertil kunne skaffe sig uberettiget adgang til personfølsomme oplysninger på mainframen. Også efter oplysningerne for landsretten tiltrædes det, at det ikke er godtgjort, at de systemmæssige ændringer, der blev foretaget i forbindelse med hackerangrebet mod CSC, påvirkede driften af CSC s systemer på en måde, så CSC eller virksomhedens kunders adgang til systemerne blev forstyrret. Vidnet A har for landsretten forklaret, at CSC s kunder har tabt penge i forbindelse med, at systemerne periodevis har været lukket ned for at installere de nødvendige patches. Vi finder det ikke alene på baggrund af disse generelle oplysninger tilstrækkeligt godtgjort, at der ved hackerangrebet er fremkaldt omfattende forstyrrelse i driften af systemerne, og at der således er sket en overtrædelse af straffelovens 193. Vi tiltræder således i det hele byrettens beskrivelse af hackerangrebets omfang og karakter samt byrettens konstatering af, hvilke bestemmelser i straffeloven som blev overtrådt i forbindelse hermed. Spørgsmålet for landsretten drejer sig herefter alene om, hvorvidt det som fastslået af byretten var tiltalte, der var gerningsmand eller en af gerningsmændene til hackerangrebet mod CSC. Det kan også efter oplysningerne for landsretten lægges til grund, at loginforsøgene mod CSC, den efterfølgende uberettigede adgang til CSC s mainframe, ændringerne i CSC s system samt download af filer og datasæt i al væsentligt er foregået fra tiltaltes computere. Tiltalte har under sagen ikke bestridt, at hackerangrebet er udført blandt andet via hans computere, men han har forklaret, at hans computere har været fjernstyret under hele forløbet, og at hackerangrebet således ikke er udført af ham. Det fremgår af sagens oplysninger, at dansk og svensk politi har foretaget en række undersøgelser og analyser af muligheden for fjernstyring af tiltaltes computere. Undersøgelserne er foretaget blandt andet på baggrund af de muligheder for fjernstyring, som tiltalte og vidnerne J og P har anvist eller omtalt. Ingen af undersøgelserne har vist spor af eller tegn på fjernstyring, og undersøgelserne har snarere

3 - 3 peget i retning af, at computerne var sat op på en sådan måde, at adgangen til i hvert fald uautoriseret ( uvenlig ) fjernstyring heraf ikke har været meget sandsynlig. Det hører i den forbindelse med til vurderingen, at tiltaltes IP-adresse i Cambodja blev tildelt dynamisk, således at IP-adressen ændrede sig med korte intervaller, og at computerne havde mange genstarter, hvilket hver for sig vanskeliggjorde muligheden for i hvert fald at etablere en stabil uautoriseret fjernstyringsadgang. På baggrund af vidneforklaringerne fra ikke mindst J og P, hvilke forklaringer ikke til fulde er imødegået af anklagemyndigheden, finder vi imidlertid som byretten ikke tilstrækkeligt grundlag for at udelukke, at der har eksisteret mulighed for fjernstyring af tiltaltes computere, herunder en fjernstyring som tiltalte ikke havde givet tilladelse til. Landsretten er således blevet forelagt tekniske løsninger til at kunne fjernstyre computere som tiltaltes, og disse løsninger er ikke med den sikkerhed, der skal kunne danne grundlag for en domfældelse i en straffesag, blevet tilbagevist gennem den skete bevisførelse. Vi finder i øvrigt, at det i overensstemmelse med tiltaltes forklaring må lægges til grund, at i hvert fald den ene af tiltaltes computere ( Flechette ) var opsat til at virke som lab-computer med mulig tilgang fra andre af tiltaltes computere. Det er herefter uden betydning for sagen, om det kan lægges til grund, at tiltalte tillige var i besiddelse af andre computere, herunder en computer af mærket HP. Anvendelsen af tiltaltes computere i forbindelse med hackerangrebet mod CSC og sandsynligheden for fjernstyring heraf skal herefter vurderes i lyset af sagens øvrige oplysninger. På tiltaltes bærbare computer (navngivet Flechette ) er der fundet en række filer og datasæt, der med sikkerhed stammer fra tyveriet af filer og datasæt fra hackerangrebet mod CSC. På samme computer blev der tillige fundet filen BrowBack.sh, der efter det oplyste indeholdt en programkode, der blev anvendt i forbindelse med den ulovlige adgang til CSC s mainframe. Filerne er fundet på en krypteret container. Tiltalte har forklaret, at han ikke havde kendskab til krypteringen, ligesom han ikke havde kendskab til hele indholdet af containeren. Det kan på baggrund af de tekniske oplysninger i sagen lægges til grund, at adgang til den krypterede container forudsatte, at der ved enhver genstart af computeren manuelt blev indtastet et kodeord og i øvrigt, at filen indeholdende containeren manuelt blev åbnet. Når den krypterede container var åbnet, optrådte den som en almindeligt tilgængelig harddisk som computerens F-drev. Såfremt computeren har været fjernstyret, og den krypterede container alene kunne åbnes af en udefrakommende person, ville computerens F-drev således kun være tilgængelig og synlig, når fjernstyreren efter enhver genstart manuelt havde åbnet containeren. På den krypterede container er der blandt en meget stor mængde data (ca filer) fundet i hvert fald omkring personlige dokumenter tilhørende tiltalte, der da heller ikke har bestridt at have anvendt containeren. Da tiltalte således med sikkerhed har an-

4 - 4 vendt den pågældende container, er det ikke meget troværdigt, at han var ubekendt med, at der, hver gang computeren blev genstartet, blandt andet manuelt skulle indtastes et kodeord for at få adgang til containeren. Som anført af byretten blev containeren i øvrigt skabt på computeren den 16. november 2010, hvilket er samme dag, som tiltalte navngav computeren Flechette, og samme dag som der på computerens skrivebord blev etableret en genvej til chatprogrammet mirc. Det var efter tiltaltes forklaring for landsretten desuden samme dag, som tiltalte installerede Windows på computeren. Vi er derfor enige med byretten i, at tiltaltes forklaring om, at han ikke selv installerede og bevidst benyttede den krypterede container, må tilsidesættes som utroværdig. På den krypterede container blev der desuden fundet filer hidrørende fra et hackerangreb begået mod det svenske selskab Logica, der er en svensk virksomhed, der varetog funktioner i Sverige, der minder om de funktioner, som CSC varetager i Danmark. Tiltalte er i Sverige sammen med MG fundet skyldig i at have foretaget ulovlig dataindtrængen i Logica. Hackerangrebene mod Logica, der blev påbegyndt i 2010, har stået på i samme periode, som hackerangrebene mod CSC fandt sted, og det er således filer fra dette hackerangreb, der blev fundet på samme krypterede container og i samme mappe, som filerne downloadet fra CSC. Det er derfor allerede af denne grund nærliggende at antage, at i hvert fald en af gerningsmændene i de to sager er den samme. At der er tale om samme gerningsmand, bestyrkes yderligere af en fil (SEMBSN.log) fundet på tiltaltes computer. Filen er en logfil fra programmet PuTTY, der typisk anvendes til fjernstyring af servere. Det er på baggrund af denne logfil sammenholdt med logoplysninger fra FTP-serveren i Logica og oplysninger fra CSC muligt at konkludere, at der den 4. marts 2012 blev opnået uberettiget adgang til Logicas FTP-server og ulovligt downloadet en række filer, og at der på samme tidspunkt fra helt samme computer blev foretaget 50 forgæves forsøg på login på CSC s FTP-server. Af en anden logfil (crapt5.log) fra programmet PuTTY fundet på tiltaltes computer fremgår det, at gerningsmanden under hackerangrebet mod såvel Logica i Sverige som CSC anvendte blandt andre samme domæne i Cambodja ( phnompenh.gov.kh ) til download af filer. Hackerangrebene mod Logica og CSC har i øvrigt en række andre fællestræk i forhold til de angrebsværktøjer, der blev anvendt under angrebene, og den måde, som gerningsmanden eller gerningsmændene opererede på i relation til blandt andet eskalering af egne rettigheder i den hackede mainframe. Vi finder det herefter helt ubetænkeligt at lægge til grund, at gerningsmanden bag hackerangrebet mod

5 - 5 CSC er den samme som i hvert fald en af de gerningsmænd, der stod bag hackerangrebet mod Logica i Sverige. På tiltaltes bærbare computer er der i den krypterede container, i en mappe navngivet CPR, hvor der også lå stjålne filer fra CSC, fundet en tekstfil indeholdende en chat, der den 13./14. februar 2012 fandt sted mellem personer benævnt i tekstfilen som My Evil Twin og Advanced Persistent Terrorist Threat. Tekstfilen er interessant, idet der er en så tæt sammenhæng mellem indholdet af samtalen mellem personerne i chatten og de angrebsforsøg mod CSC, der fandt sted på samme og efterfølgende tidspunkter, at det kan lægges til grund, at disse personer stod bag i hvert fald det indledende hackerangreb mod CSC i februar I chatten er der således referencer til brugernavne, domæner og andet, som samtidig med at chatten fandt sted blev anvendt under angrebsforsøgene, ligesom i hvert fald den af personerne benævnt som My Evil Twin viser at besidde et indgående kendskab til mainframes og styresystemet z/os, som må antages at være en forudsætning for at kunne opnå uberettiget adgang til en mainframe. Som det er anført af byretten, erkendte KT, at han var den ene deltager i chatten og ophavsmand til den tekst, der står ud for Advanced Persistent Terrorist Threat. Uanset at tekstfilen tilsyneladende ikke findes i sin originale form, og at den optræder som kopieret ind i sig selv flere gange, finder vi efter filens indhold og sammenhængen i den chat, der gengives i filen, at der ikke er holdepunkter for at antage, at tekstfilen ikke repræsenterer den chatsamtale, der fandt sted. Herefter, og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, lægges det til grund, at chatten med det angivne indhold og på det angivne tidspunkt fandt sted mellem KT på den ene side og en person benævnt My Evil Twin på den anden side, herunder at kaldenavnene i chatten er blevet ændret ved brug af programmet Pidgin, som også er blevet fundet på tiltaltes computer. Chatten mellem KT og My Evil Twin foregår hovedsageligt på engelsk og i begrænset omfang på dansk. My Evil Twin kommer flere gange under chatten med referencer til sin bopæl i Cambodja og hans tilhørsforhold til Sverige, herunder at han er registreret i SPAR, der svarer til det danske CPR, og det er således nærliggende at antage, at My Evil Twin er svensk statsborger med bopæl i Cambodja. I chatten henviser My Evil Twin til brugernavnet APT2011, som svarer til det brugernavn, der er tilknyttet den Hercules-emulator, der var installeret på tiltaltes stationære computer, og som der fandtes genveje til på computerens skrivebord. Af chatsamtalen fremgår det endvidere, at My Evil Twin oplyser at have uploaded en fil (XtermMeJCL) til internetsiden Pastebin.com, hvilken fil er sikret af politiet og fundet indholdsmæssigt identisk med en fil (Xterme.jcl) fundet i den krypterede container på tiltaltes bærbare computer. Endelig henviser My Evil Twin flere gange til domænet riviera.thelatticeteam.com. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænet thelatticeteam.com er registreret af selskabet Novusordoseclorum Distributed Holding Ltd, der blev oprettet den 11. maj 2010 med tiltalte som registreret ejer. Tiltalte har forklaret, at det er ham, der har navngivet selskabet, og at

6 - 6 Novus Ordo Seclorum betyder ny verdensorden. I oplysninger fra andre chatkonversationer fremgår det, at brugeren tlt (eller en variant heraf) i adskillige tilfælde henviser til domænet riviera.thelatticeteam.com. Tiltalte har erkendt, at det er ham, der optræder som tlt (eller en variant heraf) under nogle, men dog ikke alle af disse chatkonversationer. I chatten mellem My Evil Twin og Advanced Persistent Terrorist Threat er der desuden et ordret citat, der utvivlsomt hidrører fra en artikel fra internettet ( Real Programmers don t use Pascal ), hvilket helt enslydende citat også optræder i en chatsamtale den 29. marts 2012 mellem tlt og MG ( dirox ). Efter en samlet vurdering af navnlig disse oplysninger, samt de af byretten i øvrigt anførte omstændigheder, tiltræder vi, at det er godtgjort, at det er tiltalte, der optræder som My Evil Twin under chatsamtalen med KT. Der er herefter allerede på denne baggrund meget, der peger i retning af, at det var tiltalte, der er svensk statsborger og havde bopæl i Cambodja, der stod bag eller i hvert fald medvirkede til hackerangrebet mod CSC. I den forbindelse bemærkes, at MG, der efter det oplyste er svensk statsborger med bopæl i Sverige, har været frihedsberøvet i Sverige i perioden fra den 15. april til 19. juni 2012, i hvilken forbindelse han efter det oplyste ikke har haft adgang til nogen form for computere. Der er imidlertid også andre oplysninger i sagen, der peger i retning af, at tiltaltes computere ikke har været fjernstyret af andre, men at hackerangrebet, der var omfattende og teknisk særdeles kompliceret, er udført af tiltalte selv. Tiltalte har forklaret, at den ene af hans computere ( Flechette ) var sat op som en lab-computer, der via fjernstyring blev anvendt af en række personer, som han ikke har ønsket at oplyse identiteten på. Det var som tidligere anført på denne computer, at der i en krypteret container blev fundet en lang række filer med direkte tilknytning til hackerangrebet. På computerens skrivebord, som kommer frem ved at logge på som computerens mest benyttede bruger (brugeren A ), er der et link til en Herculesemulator, der efter det oplyste er et program, der gør det muligt på en normal computer at installere og anvende programmer designet til mainframe-computere. Tiltalte har i byretten forklaret, at emulatoren er installeret af en af computerens øvrige brugere, og at han ikke selv har anvendt programmet, som han dog har set køre. I landsretten har tiltalte forklaret, at han ikke forud for sagen har haft kendskab til Hercules-emulatoren, og at han ikke havde hæftet sig ved, at der var oprettet et link hertil på hans computer. På baggrund af tiltaltes forklaringer for by- og landsret må det i første række lægges til grund, at han har givet udtryk for den opfattelse, at hans computere har været anvendt og misbrugt til hacking af CSC af en person, som tiltalte har givet tilladelse til at fjernstyre computeren ( venlig fjernstyring ), og at computeren således ikke har været fjernstyret af personer, der er ukendte for tiltalte ( uvenlig fjernstyring ). For landsretten har tiltalte imidlertid supplerende eller i hvert fald præciserende navnlig

7 - 7 gjort gældende, at computerne må have været fjernstyret i det skjulte ( uvenlig fjernstyring ). Vi finder, at det ikke er meget sandsynligt, at tiltalte, der efter det oplyste besidder et indgående kendskab til computere, ikke i en periode fra omkring den 13. februar til 28. august 2012 ville have opdaget den uautoriserede fjernstyring, herunder at han fra tid til anden blandt andet ikke havde adgang til sit F- drev, der indeholdt filerne i den krypterede container, og som derfor først ville være tilgængelig, når der var indtastet et kodeord, som han ifølge egne oplysninger ikke kendte. Det ville tillige være usædvanligt, at en anonym hacker, der ikke i øvrigt har efterladt sig spor, blandt andet ville oprette et link til en Hercules-emulator på tiltaltes skrivebord. Det er imidlertid lige så usandsynligt, at tiltaltes computere har været fjernstyret og misbrugt af personer, som tiltalte havde givet fjernadgang til computerne. Tiltalte har således ikke på nogen måde kunnet give en rimelig forklaring på, hvorfor hans computere skulle have været fjernstyret og misbrugt i den aktuelle sammenhæng af personer i hans bekendtskabskreds, og det forekommer os helt usandsynligt, at noget sådan ville kunne finde sted uden tiltaltes kendskab og billigelse, herunder at tiltalte efterfølgende ikke skulle have en interesse i at hjælpe politiet med at identificere den eller de pågældende gerningsmænd, der i givet fald skulle have misbrugt tiltaltes tillid og bidraget til, at han blev fængslet og dømt på et uretmæssigt grundlag. Tiltalte var på anholdelsestidspunktet også i besiddelse af en anden computer. På denne anden computer (navngivet Metaverse ) er der på en diskenhed af harddisken installeret et Linux operativsystem samt den omtalte Hercules-emulator. Det fremgår af en PuTTY-log fra den 7. april 2012, at gerningsmanden den pågældende dag foretog login på CSC s mainframe, og at maskinen, der blev logget ind fra, identificerede sig selv med navnet manvssys, hvilket er identisk med den lokale installation af operativsystemet z/os, som er fundet på tiltaltes computer. Det fremgår endvidere, at gerningsmanden anvendte brugernavnet APT2011, der som anført blev henvist til i chatten mellem My Evil Twin og Advanced Persistent Terrorist Threat. Der er på den stationære computer desuden fundet en række filer navngivet blandt andet Kriminalregistret.txt, ligesom det er konstateret, at 7 af de IPadresser, der blev anvendt i angrebet mod CSC, kan knyttes til den pågældende harddisk. Endelig blev der på en anden diskenhed tilknyttet denne computer fundet en programkode (koki-script), der efter det oplyste er anvendt af gerningsmanden i forbindelse med hackerangrebet. Hertil kommer som også anført af byretten at politiet i forbindelse med undersøgelsen af tiltaltes computere har konstateret, at der i downloadede udtræk af Schengen Informationssystem er foretaget en række søgninger. En gennemgang af disse søgninger viser, at der i de stjålne filer er foretaget en række personspecifikke søgninger med relation til navnlig tiltaltes fødselsdato og navn. Tiltalte kan desuden sættes i forbindelse med kaldenavnet tlt, der i forskellige chatkonversationer har omtalt forhold og omstændigheder, der når disse sammenholdes med sagens øvrige oplysninger,

8 - 8 har tilknytning til hackerangrebet mod CSC. Tiltalte har i nogle tilfælde erkendt, at det er ham, der optræder som tlt i chatten, hvilket navnlig synes at være tilfældet, hvis der er oplysninger i chatkonversationen i øvrigt, der utvetydigt peger på ham. Tiltalte har således i landsretten forklaret, at han deltog som tlt i en chat med FN. Chatten er på tiltaltes computer tidsstemplet til 5. januar 2011, men oplysninger i sagen peger på, at computeruret har gået forkert. I chatten omtaler tiltalte blandt andet et hackerangreb foretaget mod svenske myndigheders mainframe begået et år forud for chatten, hvor han ifølge chatten skulle havde været inde at hente oplysninger fra blandt andet det svenske CPR og kriminalregistret. Konfronteret med denne chat har tiltalte i landsretten forklaret, at denne ikke skal tages alvorligt, da det hele blev sagt for sjov. Under en anden chatsamtale, der ifølge tidsstemplingen fandt sted den 4. august 2011, omtaler en ukendt person tlt som my evil friend. Tiltalte har erkendt, at det er ham, der optræder som tlt i chatsamtalen, og at det således også er ham, der under chatsamtalen udtaler, at han er den eneste hacker i Cambodja. Også dette er ifølge tiltaltes forklaring sagt for sjov. I andre chatkonversationer, hvor tlt eller en variant heraf (tlt, tlt- eller tlt_) optræder, har tiltalte nægtet, at det er ham, der skriver som tlt. Det drejer sig om en række chatkonversationer med et belastende indhold i forhold til denne sag. Som eksempler kan nævnes en chat, hvor tlt- i en chat med dirox (MG) den 9. marts 2012, hvor der tales om det svenske SPAR, skriver: btw vi har varit på danske motsvarigheten oxo har en del anvandernamm iaf men inga losenord de verkar iaf inte kora revoke :). I den samme chat skriver tlt-, at strømmen hos ham tidligere har været væk i 18 timer, og der henvises til domænet phnompenh.gov.kh. I chatten findes tillige henvisninger til brugerkontoen APT2011. I en anden chat mellem brugeren jude-bear og tlt den 14. juli 2011 sker der en drøftelse af salg af sårbarheder, hvor tlt oplyser, at han er blevet tilbudt USD for salg af en enkelt sårbarhed. I den samme chat udtaler tlt, at han på grund af computerproblemer havde været nødt til at geninstallere et clean system. Af oplysningerne fra efterforskningen i sagen fremgår det, at der skete en reinstallation af Windows på tiltaltes computer den 11. juli Endelig finder vi det som byretten påfaldende, at hackerangrebet mod CSC, der bortset fra perioden fra den 22. april til 16. juni 2012 havde fundet sted kontinuerligt siden februar 2012, ophørte efter tiltaltes anholdelse, selv om muligheden for uberettiget adgang fortsat bestod helt frem til den 6. marts 2013, hvor den sidste af de programkoder, der var oprettet til at etablere den uberettigede adgang, blev fjernet af CSC. Det er i den forbindelse uden betydning, at det ikke teoretisk kan udelukkes, at der efterfølgende kan være skabt en ikke kendt uberettiget adgang af andre via eksempelvis FTP-serveren, idet det afgørende er, at hackerangrebet ophørte i den form og på den måde, som havde været gerningsmandens modus siden april Uanset at vi således som byretten ikke helt har kunnet udelukke muligheden for fjernstyring af tiltaltes computere, så foreligger der således en lang række øvrige oplysninger i sagen, der i hvert fald

9 - 9 samlet set helt oplagt og entydigt godtgør, at hackerangrebet mod CSC er foretaget i hvert fald under medvirken af tiltalte. Den omstændighed, at det ikke helt kan udelukkes, at der foruden tiltalte og til dels domfældte KT kan have været yderligere medgerningsmænd involveret i hackingen af CSC, er uden betydning for vurderingen af de beviser i sagen, der samlet set utvivlsomt godtgør tiltaltes centrale involvering. Med disse bemærkninger og af de grunde, der i øvrigt er anført af byretten, finder vi tiltalte skyldig i overensstemmelse med byrettens bevisresultat. Vi finder i øvrigt anledning til at bemærke, at selv om det kunne lægges til grund som anført af byrettens mindretal at det ikke var godtgjort, at det var tiltalte, der udførte hackerangrebet, men at han havde kendskab hertil, så indebærer et sådan kendskab til ulovlige aktiviteter foregået via computere, som tiltalte havde stillet til rådighed, et medvirkensansvar i forhold til de ulovlige aktiviteter, således at tiltalte efter straffelovens 23 i det omfang et sådant medvirkensansvar i øvrigt er dækket af beskrivelsen i den rejste tiltale vil kunne ifalde strafansvar efter de samme bestemmelser. T h i b e s t e m m e s: Tiltalte findes skyldig i overensstemmelse med byrettens bevisresultat Samtlige nævninger (9) og dommere (3) udtaler vedrørende sanktionen: Strafferammen for overtrædelse af de pågældende bestemmelser er fængsel indtil 6 år. Sagen er den hidtil alvorligste af sin karakter, hvor der i forbindelse med angrebet, der foregik systematisk og havde en lang tidsmæssig udstrækning, blev downloadet en betydelig mængde stærkt personfølsomme oplysninger til servere i Tyskland, Cambodja og Iran. Efter det oplyste er de stjålne filer endnu ikke lokaliseret, og der er derfor fortsat risiko for, at de stærkt personfølsomme oplysninger stadig kan tilgås med potentiel stor skadevirkning for de berørte personer. Hertil kommer, at angrebet, der var teknisk meget kompliceret, har forårsaget omkostningskrævende skadevirkning på CSC s systemer. Der foreligger ikke oplysninger i sagen om, at oplysningerne er solgt eller videregivet til tredjemand eller andre stater. Tiltalte er desuden ikke tidligere straffet for tilsvarende kriminalitet, idet det bemær-

10 - 10 kes, at denne sags forhold er begået forud for Svea Hovrätts dom af 25. september 2013, hvor tiltalte blev idømt 1 års fængsel. Med disse bemærkninger er der afgivet 4 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 4 år og 6 måneder, 5 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 4 år og 9 stemmer for at stadfæste straffen på fængsel i 3 år og 6 måneder. Da der således forligger stemmelighed, træffes afgørelsen efter det for tiltalte gunstigste resultat, jf. retsplejelovens 931, stk. 3, sidste pkt., således at byrettens straffastsættelse stadfæstes i medfør af de af byretten citerede bestemmelser. Samtlige nævninger og dommere har af de grunde, der er anført af byretten, stemt for at stadfæste byrettens bestemmelse om udvisning. T h i k e n d e s f o r r et : Byrettens dom stadfæstes. Tiltalte skal betale sagens omkostninger. (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den 17. juni 2015 Susanne Kristiansen souschef

Tiltalte T2 blev anholdt den 5. juni 2013 i København og har siden været frihedsberøvet.

Tiltalte T2 blev anholdt den 5. juni 2013 i København og har siden været frihedsberøvet. Af rettens (anonymiserede) kendelse vedrørende skyldsspørgsmålet, hvor den 30-årige mand er benævnt T1, og den 21-årige mand er benævnt T2, fremgår følgende: K E N D E L S E Indledning Efter bevisførelsen,

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B116800A - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. maj 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Peter Mørk Thomsen og Peter Rostgaard Ahleson (kst.)).

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 22. oktober 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Hans Chr. Thomsen, Thomas Lohse og Malou Kragh Halling (kst.) med domsmænd).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-442-15: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 Sag 313/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Esben Roslev) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Holbæk den 1. oktober 2013 og af

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse.

D O M. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse. D O M Afsagt den 26. juni 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.) med nævninger). 3. afd. N nr. S-2820-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 367/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Warrer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 18. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2016.09.28Ø Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: vold mod ældre, børn og unge;anke kære og genoptagelse; Stikord: Vold mod børn, slag i bagdelen, anke af indenretlig advarsel, 10 dg bet, pt 1 år,

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi og outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi og outsourcing Nyhedsbrev Teknologi og outsourcing 0 GOOGLE I FRANKRIG SKAL BETALE DAGBØDER FOR IKKE AT FJERNE LINKS FRA AMERIKANSK SIDE Den franske domstol har pålagt Google at betale dagbøder på 1000 euro om dagen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 Sag 82/2010 Foranstaltning under efterforskning i straffesag (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 26/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 Sag 216/2012 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jan Schneider) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Århus den 15. februar 2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 368/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Bjarne Frøberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 8. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG D O M. afsagt den 12. august Anklagemyndigheden mod T født Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

RETTEN I SØNDERBORG D O M. afsagt den 12. august Anklagemyndigheden mod T født Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. RETTEN I SØNDERBORG D O M afsagt den 12. august 2016 Anklagemyndigheden mod T født 1987 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 26. juli 2016. T er tiltalt

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 300 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. marts 2008 Kontor: Politikontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Afsagt den 17. november 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Ole Dybdahl og Peter Mørk Thomsen med domsmænd).

Afsagt den 17. november 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Ole Dybdahl og Peter Mørk Thomsen med domsmænd). D O M Afsagt den 17. november 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Ole Dybdahl og Peter Mørk Thomsen med domsmænd). 24. afd. nr. S-903-15: Anklagemyndigheden mod A (cpr.nr....90-...)

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). 2. afd. nr. S-995-13: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 Sag 199/2015 Advokat A kærer Vestre Landsrets kendelse om afbeskikkelse af ham som forsvarer i sagen: Anklagemyndigheden mod T og Sag 200/2015 Advokat

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst. D O M afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.)) i ankesag V.L. S 1749 15 Anklagemyndigheden mod T født den xx

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. august 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Martin Broms (kst.) med nævninger).

D O M. Afsagt den 21. august 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Martin Broms (kst.) med nævninger). D O M Afsagt den 21. august 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Martin Broms (kst.) med nævninger). 3. afd. N nr. S-3323-13: Anklagemyndigheden mod 1) T1 (advokat

Læs mere

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2016.01.30V Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling; Stikord: Varetægtsfængsling, rpl. 762, stk. 1, nr. 2, rpl. 769, stk. 1, proportionalitetsvurdering, gentagelsesrisiko, T for 3.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016 Sag 66/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Giersing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten på Frederiksberg den 6. februar 2016

Læs mere

AM H2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM H2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2017.10.04H2 Kilde: Retspraksis, Højesteret Emner: samfundstjeneste;udlændinge; Stikord: Menneskesmugling, udlændingelovens 59, stk. 8, nr. 1, bistand til ulovlig indrejse fra Tyskland til Danmark, én

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. september 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. september 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. september 2012 Sag 128/2012 Sundhedsstyrelsen kærer Østre Landsrets kendelse af 3. februar 2012 om editionspålæg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

D O M. Retten i Herning har den 17. oktober 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr /2014).

D O M. Retten i Herning har den 17. oktober 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr /2014). D O M afsagt den 13. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Lars Christensen, Hanne Aagaard og Katrine Wittrup-Jensen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 2132 14 Anklagemyndigheden mod T1

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

Trusselsvurdering: APT-angreb mod danske myndigheder, virksomheder og organisationer

Trusselsvurdering: APT-angreb mod danske myndigheder, virksomheder og organisationer 5. februar 2014 Trusselsvurdering: APT-angreb mod danske myndigheder, virksomheder og organisationer Formålet med denne trusselsvurdering er at informere om omfanget af særligt avancerede hackerangreb,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere