1 Hovedophavsmanden til SFL er den australske professor Michael Halliday, som

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Hovedophavsmanden til SFL er den australske professor Michael Halliday, som"

Transkript

1 143 Flemming Smedegaard* Sprogvidenskab og virksomhedskommunikation Abstract In recent years, the humanities and particularly linguistics have gained an increasing influence within the field of business communication. Business communication has traditionally been seen as a discipline within the social sciences, and for instance copy writing has conventionally been an issue for advertising agencies or advertising departments, not an area for academic research. In this article I shall demonstrate how a linguistic theory as Systemic Functional Linguistics is developing within the studies of business communication at the University of Southern Denmark in Odense. I shall argue why Systemic Functional Linguistics is useful for business communication in general, and how Systemic Functional Linguistics can be used not only for copy writing but also for communication analysis, organizational culture analysis and communication and campaign planning. 1. Indledning Oprindelig var virksomhedskommunikation et domæne for de erhvervsøko nomiske uddannelser, men de senere år er virksomhedskommunikation i stigende omfang også blevet en integreret del af de erhvervssproglige og humanistiske uddannelser, bl.a. på Handelshøjskolen i Århus og på Syddansk Universitet i Odense. Denne udvikling har ikke blot medført, at virksomhedskommunikation er blevet en del af erhvervssprog og humaniora, men at erhvervssprog og humaniora også er blevet en del af virksomhedskommunikation forstået på den måde, at erhvervssproglig og humanistisk forskning i stigende omfang er blevet en del af virksomhedskommunikation. Virksomhedskommunikationsuddannelserne på humaniora i Odense har som formål at sætte de studerende i stand til på et sprogligt og kom- * Lektor Flemming Smedegaard Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Campusvej 55 DK-5230 Odense M Hermes, Journal of Linguistics no

2 144 mu nikativt grundlag at analysere, tilrettelægge og løse kommunikations opgaver for alle typer af virksomheder. Opfyldelse af dette formål forud sætter i høj grad anvendt sprogvidenskab. I virksomhedskommunikation har vi, både når vi skal analysere kommu nikation, og når vi skal producere kommunikation, brug for at se på både udformning og indhold samt på hensigter og formål bag kommu nikationen. At kunne tilpasse kommunikationen til vidt for skellige mål grupper i vidt forskellige situationer udgør kernen i virksom hedskom munikation. Efter at vi for 10 år siden startede virksom heds kommu nikation, tog det flere år, inden det lykkedes os at finde en teori, der viste sig tilstrækkelig anvendelig til dette formål. På den ene side havde vi den traditionelle grammatik, som med sin kontekstuafhængighed ikke kan bruges til at analysere, hvorfor mennesker i en bestemt situation vælger at udtrykke sig på den måde, de nu gør. På den anden side havde vi forskellige pragmatiske og semio tiske teorier, som siger en hel del om konteksten, men meget lidt om sproget, og som slet ikke tilbyder ret meget hjælp, når vi selv skal skrive tekster. Tekstlingvistik blev den mest udbredte tilgang for os de første år, fordi tekstlingvistik medtager både sprog og kontekst, men tekstlingvistik kan næppe kaldes en teori, men er i virkeligheden mange teorier, idet tekst lingvistikken låner fra mange andre teorier uden større skelen til, hvor dan disse teorier nu kan fungere sammen. Jagten på egnede sprogteorier til virksomhedskommunikation førte os vidt omkring, men nåede først et tilfredsstillende resultat, da vi begyndte at arbejde med systemisk funktionel lingvistik (SFL) 1 og begyndte at applicere denne sprogteori til dansk sprog og til virk som hedskommunikation. 1 Hovedophavsmanden til SFL er den australske professor Michael Halliday, som fra 1960 erne har udviklet SFL i samarbejde med en række kolleger, især Ruqaiya Hasan, Christian Matthiessen og J.R. Martin. Med hensyn til en generel indføring i grund laget bag SFL henvises til Halliday 1978, og med hensyn til SFL-teorien hen vises især til Halliday 1994, Halliday & Hasan 1976, Halliday & Hasan 1985, Halliday & Matthiessen 1997, Halliday & Matthieesen 1999, Halliday & Matthiessen 2004, Hasan 1996, Martin 1992, Martin & Rose 2003 samt Matthiessen SFL er i dag verdens omspændende og er internationalt organiseret i International Systemic Func tional Lin guistics Association, som holder en årlig verdenskongres. Den 35. verdens kongres i SFL foregår i Odense juli 2007.

3 145 Jeg vil i denne artikel redegøre for, hvorfor SFL er blevet den sprogog kommunikationsteori, som vi først og fremmest arbejder med på virksomhedskommunikation i Odense 2, samt hvordan denne teori kan bru ges både til kommunikationsanalyse, kulturanalyse, tekstproduktion og kommunikationsplanlægning. 2. Hvorfor SFL på virksomhedskommunikation? Jeg vil nævne 10 argumenter for, hvorfor vi specielt har fundet, at SFL er en meget anvendelig sprog- og kommunikationsteori til virksom hedskommunikation. 1. SFL bygger på et funktionelt sprogsyn og undersøger sproget, som det rent faktisk bliver brugt af mennesker i en social og kulturel kontekst, hvilket er et absolut hovedkrav til en teori, der skal bruges i en virksomhedskommunikativ sammenhæng. 2. SFL bygger ikke blot på et funktionelt, men også på et systemisk sprogsyn, hvor sprogbrugen ses som en semiotisk proces, der ska ber betydninger gennem valg. Sproget ses som et potentiale, der aktualiseres i større eller mindre grad i den enkelte kommunikation, og hvor der altid kunne have været truffet andre paradigmatiske valg. Dette perspektiv på sprog er afgørende i virksomhedskommunikation, både når man skal analysere andres kommunikation, og når man selv skal producere kommunikation. 3. SFL forener analysen af sprogets udtryks- og indholdsside og ser udtryk og indhold som uadskillelige størrelser, hvilket giver god me- 2 På Syddansk Universitet i Odense er der siden 1998 etableret et hastigt ekspanderende SFL-forskningsmiljø, som har resulteret i en række forskellige publikationer. Andersen et. al rummer i lærebogsform en generel indføring i dansk SFL. Andersen et al er en kort engelsksproget indføring i dansk SFL. Forskellige Ph.D.-afhandlinger og spe cialer behandler mere uddybende afgrænsede områder af teorien, fx Andersen 2003 (om leksikogrammatiske metaforer), Bundesen 2002 (om evaluering) og Smede gaard 2002 (om systemet TRANSITIVITET). Det anvendelsesorienterede aspekt af SFL be handles bl.a. i Andersen 2000 (om registeranalyse), Hedeboe 2002 (om SFL som skri vepædagogisk værktøj), Smedegaard 2003 (om brugen af SFL i kom muni kationsplan lægning) og Smedegaard 2004 (om brug af SFL i tekstforfatning). Der ar bejdes endvidere med at udvikle SFL til analyse og produktion også af visuel kom muni kation, se fx Boeriis 2000 (et generelt bud på en visuel grammatik) og Johannessen og Moos 2002 (en model til analyse af logoer).

4 146 ning i en virksomhedskommunikativ sammenhæng, hvor vi netop er nødt til at beskæftige os med både sprogets udtryks- og indholdsside. 4. SFL er én stor sammenhængende sprog- og kommunikationsteori, der omfatter alle planer af sprogbrugen i én teori og inden for én fælles sammenhængende begrebsramme. I SFL opfatter vi sproget som et komplekst semiotisk system, der er organiseret i tre sproglige stra ta samt et ekstrasprogligt stratum. Det ekstrasproglige stratum er konteksten, dvs. den situation og de sociale og kulturelle forhold, som en bestemt tekst eller kommunikation fungerer i. De tre sproglige strata er (i) fonologi/ grafologi, som er lyde og bogstaver, (ii) leksikogrammatikken, som er det stratum, som former de rela tivt få lyde og bogstaver, vi råder over, på en måde, så de i (iii) semantik ken kan danne et uendeligt antal betydninger. Mellem de en kelte strata eksisterer der en realiseringsrelation på den måde, at et højere stratum realiseres af et lavere stratum, hvorved det klart understreges, at SFL er en teori, der betragter sproget oppefra og ikke nedefra. 5. SFL beskriver alle betydninger i sprogbrugen. Dette kommer i teorien til udtryk gennem begrebet metafunktioner, hvor vi opererer med tre metafunktioner: Den interpersonelle metafunktion, som handler om de ressourcer i spro get, vi bruger til at etablere relationer til andre mennesker, dvs. spørgsmålet om, hvem der kommunikerer med hvem og med hvilket formål. Den ideationelle metafunktion, som handler om de ressourcer i spro get, vi bruger til at videregive informationer og erfaringer med, dvs. spørgsmålet om, hvad der kommunikeres om. Den tekstuelle metafunktion, som betegner sprogets funktion til diskursivt at organisere de to andre metafunktioner, interpersonel og ideationel betydning, dvs. spørgsmålet om, hvordan der kommunikeres. 6. SFL kan både bruges til at beskrive det samlede potentiale i hvert enkelt sprog og til at undersøge alle de konkrete tilfælde af aktuali se ringer. Det teoretiske fundament er fælles, men skal appli ceres

5 147 kon kret på hvert enkelt sprog og giver dermed mulighed for såvel kom parative som individuelle sprogstudier, hvilket er nyttigt, siden vi arbejder med både dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk virksomhedskommunikation. 7. SFL rummer et særdeles specificeret og fintfølende begrebsapparat, der gør det muligt at undersøge alle aspekter af sprogbrugen tilbundsgående. Det meget store begrebsapparat har dog den pædagogiske ulempe, at teorien ved første øjekast kan virke meget uoverskuelig og kompleks, men det er prisen for en beskrivelsesmodel, der forsøger at kunne levere en meget detaljeret og semantisk baseret sprogbeskrivelse. 8. SFL er lige anvendelig til såvel skrevet som talt sprog, hvilket vi natur ligvis også har brug for i forbindelse med virksomhedskommu nikation. 9. SFL er lige anvendelig til såvel analyse som produktion af kom muni kation, mens de fleste andre sprog- og kommunikations teorier ude lukkende er optaget af den analytiske dimension. 10. SFL-teorien er ikke blot anvendelig til analyse af verbalsprog, men kan også appliceres på andre semiotiske systemer, fx visuel kom muni kation, hvilket er af stor betydning i forhold til virksomheds kommu nikation, hvor det visuelle og verbalsproglige netop ofte spiller sam men, fx i annoncer eller tv-reklamer. Samlet giver SFL mulighed for at besvare den type af hv-spørgsmål, som er centrale i et studium af virksomhedskommunikation: Hvorfor betyder kommunikationen, det den gør? Hvorfor bliver kommunikationen vurderet, som den gør? Hvilke konsekvenser har det, når vi træffer hvilke valg i kommu ni kationen? Hvordan bliver vi i stand til at træffe de valg, som er mest hensigtsmæssige i en bestemt situation i forhold til at fange en bestemt målgruppe? Efter denne generelle argumentation for SFL i virksomhedskommuni ka tion vil jeg i det følgende diskutere brugen af SFL i henholdsvis kom mu ni-

6 148 kationsanalyse, kulturanalyse, tekstproduktion og kommunikations planlægning. 2. SFL og kommunikationsanalyse Analyse af virksomheders kommunikation er naturligvis et centralt element på uddannelser i virksomhedskommunikation. Med brug af SFLs stratifikations- og metafunktionstanker kan man opstille nedenstående eksempel på en model til kommunikationsanalyse: Strata Kontekst Semantik Leksikogrammatik Metafunktioner Interpersonel Ideationel Tekstuel Hvem kommunikerer Hvilken erfarings- Hvordan bruges med hvem, med verden afspejler sproget i kommu- hvilket formål, og kommunikationen? nikationen? hvilke relationer etableres der? Hvilke ytringsfunktioner anvendes der, og hvordan evalueres budskabet? Hvilke sætningsstrukturer anvendes der, og hvoraf består disse sætningers Modus? Hvilke emner kommunikeres der om? Hvilke processer, participanter og cirkumstantialer anvendes der? Hvordan er kommunikationen organiseret som tekst? Hvordan er sætningerne strukturelt og funktionelt organiseret? Fig. 1: Model til kommunikationsanalyse For at give et lille indtryk af det kommunikationsanalytiske potentiale i SFL i forbindelse med virksomhedskommunikation har jeg valgt at lave en lille analyse af følgende annonce fra Nykredit, bragt i de lands dækkende morgenaviser marts Kære Nykredit-kunde. Vi har regnet på dit realkreditlån i nat. Se hvor meget du kan spare på eller ring Nykredit Alt du kan eje

7 149 Som basismateriale for analysen foretager jeg først en leksikogrammatisk skematisering 3 af teksten: Minisætning Kære Nykredit-kunde. Adjunkt>interpersonel>vokativ Simplekssætning: deklarativ Vi har regnet på dit realkreditlån i nat. Subjekt Finitum Prædikator Komplement Adjunkt> eksperientiel Aktør Materiel> Mål Tidspunkt forandring Thema Rhema Sætningskompleks: imperativ: 1 Se hvor meget du kan på spare Finitum/ Prædikator Komplement Adjunkt>eksperientiel Mental>perceptiv Fænomen Sted Thema Rhema Sætningskompleks: imperativ: +2 eller ring Finitum/ Prædikator Komplement Kon Materiel>kontakt Mål Tekstuel Thema Thema Rhema Simplekssætning: elliptisk deklarativ Nykredit ( = ) Alt du kan eje Subjekt Finitum/ Prædikator Komplement Identificeret Relationel>identificerende/ intensiv Identifikation Thema Rhema 3 For en nærmere gennemgang af de forskellige SFL-begreber, der anvendes i analysen, henvises til Andersen et. al 2001.

8 150 Selve analysen vælger jeg at organisere efter metafunktionerne, mens jeg undervejs under de enkelte metafunktioner går på tværs af de forskellige strata. Interpersonelt indledes teksten af vokativadjunkten kære Nykreditkunde, hvorudfra man umiddelbart vil tolke, at modtagerne må være nu væ rende Nykredit-kunder, og at afsenderen sandsynligvis kan være Nykredit, for hvem ellers ville adressere modtageren på denne måde. Der fortsættes med en deklarativ, som semantisk umiddelbart reali serer et udsagn. I dette tilfælde vil deklarativsætningen imidlertid også kunne tolkes som et tilbud og dermed som en ytringsfunktionel leksikogrammatisk metafor 4, for Nykredit fremhæver i sætningen, at de har gjort noget for modtageren. Videre følger to imperativer, som semantisk rea liserer opfordringer. Der sluttes af med en elliptisk deklarativ, som i dette tilfælde også semantisk må opfattes som et tilbud, der samtidig har sloganform. Bortset fra den indledende tiltale er de interpersonelle sætningselementer (Modus) begrænset til Subjekt og Finitum, mens teksten fx ikke rummer nogen former for modalitet. Hele teksten er præget af posi tiv polaritet uden modalitet, dvs. at teksten fremstår som værende fra en modtager, der er sikker i sin sag, og som fremsætter sine tilbud og opfor dringer uden nogen art af forbehold. De to Subjekter i teksten vi og Nykredit gør det helt eksplicit, at Nykredit er tekstens afsender, og at teksten handler om Nykredit. Ytringsfunktionerne understreger, at der er tale om en afsender, som tilbyder og opfordrer en modtager til noget. Teksten rummer ikke væsentlige evalueringer i form af påskønnelse, af fekt, bedømmelse eller forstærkning og er som sådan temmelig neutral. Dog ligger der en positiv farvning i tiltalen kære, som dog nedtones en 4 Leksikogrammatiske metaforer opstår, når der etableres en spænding mellem det leksikogrammatiske og det semantiske stratum ved, at det er hensigten, at vi se man tisk skal opfatte noget andet, end det leksikogrammatikken udtrykker, fx at vi seman tisk skal opfatte en anden ytringsfunktion end den, som den leksikogrammatiske sætningsstruk tur signalerer. Leksikogrammatiske metaforer er udtryk for inkongruent sprogbrug og skal ses som modsætning til kongruent sprogbrug. Leksikogrammatiske metaforer er be handlet uddybende i Andersen 2003.

9 151 del, da der er tale om en udpræget høflighedsfrase. Desuden er der en svag positiv farvning i verberne spare og eje, da afsenders hensigt med brug af disse ord vel kan være at tale om noget, som afsender formoder, at modtager gerne vil. Modtageren vil gerne spare penge og eje ting. Afsender forsøger gennem den direkte tiltale at signalere en ligeværdig magt relation og en involvering i modtagerens situation. Ideationelt rummer teksten fire processer. Først en materiel forandringsproces, hvor Aktøren vi har foretaget en ændring af størrelsen af Målet dit realkreditlån. Dette er samtidig foregået overraskende nærværende, nem lig udtrykt gennem Tidspunktet i nat. Nykredit arbejder altid for deres kunder, også om natten. At denne natlige aktivitet måske slet ikke skal forstås så direkte og personligt som umiddelbart angivet, understreges af de næste processer, for modtageren får ikke at vide, hvad Ny kredit så har regnet sig frem til, men opfordres i stedet til først gennem en mental, perceptiv proces at se Fænomenet hvor meget du kan spare på Stedscirkumstantialet og dernæst til via en materiel kontaktproces at ringe Målet Disse opfordringer kunne antyde, at den konkrete beregning faktisk først finder sted, når mod ta geren enten selv foretager en beregning via hjemmesiden eller taler med en konsulent i telefonen. Til slut i teksten identificerer afsende ren gen nem en ellipset relationel, identificerende proces sig selv som alt du kan eje, som på en effektfuld måde skal slutte teksten af med at frem hæve, at afsenderens eksistensberettigelse er at være til mod ta gerens tje neste. Tekstens ideationelle informationer er ret begrænsede, og det er tyde ligt, at teksten primært har en interpersonel funktion, hvor Nykredit dels forsøger at opbygge et positivt image som dem, der har et godt tilbud til deres kunder, og som opfordrer kunderne til at tage imod deres invitation. Tekstuelt fungerer den indledende tiltale kære Nykredit-kunde som et Makrothema, der signalerer registreret brev, hvor afsenderen Nykredit skriver til deres kunder. Placeringen i morgenaviserne indikerer imidlertid registreret annonce, som i dette tilfælde låner sit Hyperthema fra brev genren for at signalere noget personligt og fortroligt. Ved at annoncen låner fra registreret brev, får teksten i høj grad karakter af en invi ta-

10 152 tion en invitation til at tage imod Nykredits lånetilbud, hvor man i virke ligheden skal fristes til at tro, at man sparer ved at låne. Placeringen i morgenaviserne kunne også tyde på, at Nykredit-kunde ikke blot skal opfattes som nuværende Nykreditkunder, men også kommende Nykreditkunder, for hvorfor skulle Nykredit vælge mediet avis, hvis henvendelsen alene var tiltænkt nuværende og kendte kunder? Ræk kefølgen af de semantiske teksttrin (tiltale tilbud opfordring slo gan) understreger også registret annonce. Tekstens fire Sætningsthemaer er fordelt med to Themaer, som sig nalerer afsenderfokus, nemlig vi og Nykredit, og to Themaer, som signalerer modtagerfokus, nemlig imperativopfordringerne se og ring. Disse imperativer får samtidig også den funktion, at der meget direkte lægges op til feedback fra modtagerens side. Tekstens tekstuelle struktur er det umarkerede valg i dansk, hvor den kendte information (Givet) anbringes i Thema (fx vi og Nykredit), mens den nye information (Ny) angives i Rhema (fx hvor meget du kan spare på og ring ). Kohæsionsmæssigt skabes der i teksten først og fremmest kohæsion gennem afsenderens navn. Den mest markante leksikalske kæde i teksten er således kære Nykredit-kunde vi på Nykredit. En anden kæde består af modtagerkontakten kære Nykreditkunde dit realkreditlån (du) se du kan spare (du) ring alt du kan eje. Disse leksikalske kæder er med til at understrege, at teksten hand ler om relationen mellem Nykredit og deres kunder og dermed havende et primært interpersonelt sigte, men har naturligvis også en ideationel betydning og viser dermed, hvordan den tekstuelle meta funk tion organiserer såvel den interpersonelle som den ideationelle meta funktion. Ud fra SFL-begrebsapparatet kunne der siges meget mere om denne lille annoncetekst, ligesom den grafiske udformning af teksten kunne ana lyseres ved inddragelse af den visuelle SFL. Analysen er af pladsmæssige årsager begrænset til nogle få iagttagelser om teksten, men skulle gerne alligevel demonstrere, hvor dybdegående analyser, det er mu ligt at foretage ud fra SFL analyser, som inddrager alle aspekter af sprogbrugen, både grammatiske, semantiske og kontekstuelle men hvor alle iagttagelser er dybt forankret i teksten.

11 153 Det er på ingen måde et krav i teorien, at alle analyser gennemføres lige detaljeret. Den gennemførte analyse kunne være gennemført med både færre og flere detaljer. Det er formålet i hvert enkelt tilfælde, der afgør, hvor detaljeret og med hvilke perspektiver analysen gennemføres. Ofte vil analysen i en virksomhedskommunikativ sammenhæng heller ikke skulle stå alene, men vil være koblet med overvejelser om, hvordan kom munikationen kunne forbedres eller løses på en helt anden måde. Det er på dette sted imidlertid vigtigt at understrege, at SFL er en deskriptiv og ikke en normativ sprog- og kommunikationsteori. Sproget er en ressource og ikke en norm i sig selv, og leksikogrammatikken skal ikke ses som et regelsæt, men betegner udelukkende principper for at sætte ord på betydninger. Analyser som den, jeg har foretaget oven for, skal således på ingen måde ses som normativ, men giver os udelukkende en mulighed for at undersøge, hvordan mennesker rent fak tisk bruger sproget, og hvordan mennesker rent faktisk forstår sprogbrugen. Dette er essentielt, når vi skal undersøge, hvorfor virk som heder kommunikerer, som de gør, og hvilke konsekvenser en given kommunikation har. Normer giver kun mening vurderet i forhold til, hvordan kommunikationen virker i specifikke kommunikationssituationer. Sproget i sig selv er ikke nogen norm. 3. SFL og organisationskulturanalyse I mange tilfælde drejer det sig i virksomhedskommunikation ikke blot om at analysere enkelte tekster, men også om at analysere en organi sations kultur. Hertil har SFL også vist sig nyttig. Organisationskulturdisciplinen er præget af forskellige tilgange, først og fremmest dels funktionalismen, hvor organisationen ses som et kollektiv, der søger overlevelse gennem varetagelse af nødvendige funktioner, dels symbolismen, hvor organisationen ses som et menneskeligt system, der udtrykker komplekse mønstre af symbolske handlinger. Uan set hvilke af de forskellige tilgange, der anvendes, kan SFL finde anvendelse. Vælger man Scheins funktionalistiske tilgang (Schein 1994), er SFL spe cielt nyttig i forbindelse med værdianalysen, idet dette analysetrin netop går ud på en dybdegående analyse af de skriftlige og mundtlige udsagn, der foreligger omkring organisationens værdier. Schein opstiller ikke selv en egentlige analysemetode til dette trin. Her kan SFL sikre

12 154 en dybdegående analyse af disse udsagn ved hjælp af samme metodik, som er benyttet i det foregående afsnit om kommunikationsanalyse, og denne analyse kan i væsentligt omfang bidrage til at afgøre, i hvil ket om fang der er henholdsvis konsistens og inkonsistens mellem de forskellige niveauer i Scheins analyse, artefakter, værdier og grund læggende antagelser. Vælger man Schultz symbolistiske tilgang (Schultz 1990) og hendes spiralmodel, som er baseret på fysiske symboler, verbale symboler og handlingssymboler i organisationen, vil man kunne bruge den verbalsproglige udgave af SFL til analyse af de verbale symboler og den visuelle udgave af SFL til analyse af de fysiske symboler, hvorved det også vil være muligt at levere en mere dybdegående analyse af disse sym boler frem mod klarlægningen af organisationens verdensbillede og etos. En af de mest interessante tilgange til organisationsanalyse udgøres af Gareth Morgans metaforiske analyse (Morgan 1997), idet hver enkelt meta for udgør en optik, som ifølge Morgan kan bidrage med noget nyt til den samlede organisationsbeskrivelse. Morgan trækker i sin be skrivelse på metaforerne på en række forskellige videnskaber, bl.a. biologi, so cio logi, politologi og psykologi, men ikke sprogvidenskab. Morgan præsenterer selv 8 metaforer: (i) Maskinmetaforen, som byg ger på den klassiske organisationsteori og sociologi, (ii) orga nis memetaforen på modernistisk organisationsteori og biologi, (iii) hjerne meta foren på holografisk teori og teorien om den lærende organisation, (iv) kulturmetaforen på kulturteori, (v) den politiske metafor på polito logiske teorier, (vi) psykisk fængselsmetaforen på psykoanalyse og andre psy kologiske teorier, (vii) flux- og transformationsmetaforen på bl.a. auto poiesisteori, kaos- og kompleksitetsteori, kybernetikteori og dia lektisk teori, samt (viii) dominansmetaforen, der bl.a. trækker på mar xistisk teori. Morgan har i sit ellers stort anlagte værk, hvor der trækkes på ad skillige videnskaber, imidlertid slet ikke blik for, hvad sprogvi denskaben kan bidrage med til organisationsanalysen. Inden for Morgans ramme er det imidlertid ikke noget problem at tilføje en niende metafor i form af en kommunikationsmetafor, hvor det, der sættes i centrum, er organisa tionens og organisationsmedlemmernes verbale udsagn, hvor SFL så

13 155 kan udgøre den metode, der sikrer en dybdegående analyse af disse udsagn. Hvor meget en sådan metafor kan bidrage med, blev fx tydelig, da en af mine studerende, Ane Dalum, i sit speciale med den sigende titel Vis mig dit sprog, og jeg skal sige, hvem du er (Dalum 2001), interview ede 35 medarbejdere i en virksomhed og så efterfølgende på grund lag af SFL analyserede 100 sætninger fra hvert interview. Der var tale om en virksomhed, som var præget af stærke subkulturer og sam arbejdsproblemer mellem forskellige afdelinger, især det klassiske sam arbejdsproblem mellem salg og teknik. SFL-analyserne demonstrerede med al tydelighed forskellene. Hvad enten der var tale om analyse af procesvalg, brugen af cirkumstantialer, Subjektvalg, evaluering eller valg af Sætningsthemaer, så viste analyserne markante forskelle mellem de forskellige afdelinger, og SFL-analyserne var således med til at dokumentere nogle forskelle og nogle problemer, som med andre me toder ville være vanskelige at dokumentere i tilsvarende omfang. Den tydelige dokumentation gjorde det i dette tilfælde langt lettere at få accept af analysen i organisationen, end det ofte er tilfældet i fo rbindelse med kulturanalyser. Sproget realiserer kontekst, og en analyse af organisationsmedlemmernes sprog om organisationen vil derfor også afdække væsentlige kulturelle træk om organisationen, som sammen med brug af andre viden skaber og metaforer kan bidrage til en mere fyldestgørende ana lyse af organisationen, som så igen kan udgøre fundamentet for at iværksætte organisationelle forandringer. 4. SFL og tekstproduktion Tekstforfatning har normalt ikke været en akademisk disciplin, og anvis ninger for, hvordan man skriver gode tekster, er oftest skrevet af erfarne tekstforfattere, som videregiver et langt livs erfaringer om, hvad der virker. Med SFL er det imidlertid muligt også at fundere tekst for fatningen videnskabeligt.

14 156 System Subsystemer Tilfælde Sprogsystem Registre Tekster Klima Vejrtyper Aktuelt vejr Fig. 2: Sprogsystem - registre - tekster I SFL skelner vi som vist i fig. 2 mellem sproget som system og sproget som tekster. Sproget som system er det samlede potentiale, som et givet sprog rummer. Sproget som tekst er den enkelte tekst, det en kelte til fælde af kommunikation. Sammenhængen mellem system og tekst er, at systemet er et potentiale, som vi trækker på hver gang, vi kom munikerer. Vi vælger fra det samlede sproglige potentiale og instan tie rer dele af systemet. Det er aldrig hele systemet, der instantieres som tekst dette ville give en alt for lang og kompliceret tekst til, at den ville kunne fungere i en kontekst men kun større eller mindre dele af systemet, der instantieres. Teksten fungerer med andre ord som et til fælde af dele af systemet. Sammenhængen mellem systemet og den enkelte tekst er et kontinuum, hvor systemet udgør den mest generelle ende, og den enkelte tekst den mest specifikke ende. Der er også noget midt imellem, idet nogle tekster ligner hinanden mere end andre. Det er det, man normalt be næv ner genrer. I dansk SFL bruger vi ikke udtrykket genre, men taler om registre i stedet for. Registre er subsystemer og kan defineres som en konfiguration af semantiske ressourcer, som medlemmerne af en kultur associerer med en bestemt type af situation. Register er variation i for hold til sprogbrugen (ikke sprogbrugeren) og er dermed udtryk for den måde, man kommunikerer på i en bestemt type af situationer.

15 157 Med en analogi kan denne sammenhæng mellem system, register og tekst beskrives ud fra meteorologien. Den enkelte tekst svarer til det aktuelle vejr. Registre svarer til de vejrtyper, som vi kan have i et givet geografisk område, fx. Danmark. Og system svarer til det danske klima. Som det er tilfældet for sproget, instantieres det fulde klimatiske po ten tiale aldrig på samme tid i det samme område: Således er det ikke mu ligt på samme tid at opleve kombinationen af fx sne, regn, hagl, solskin, blæst, vindstille, overskyet, skyfrit, varmt, koldt, fugtigt og tørt. Mel lem det enkelte tilfælde af vejr og klimaet findes en række vejrtyper. Vejr typer adskiller sig ikke i væsen fra klimaet og fra enkelte tilfælde af vejr. De adskiller sig kun, hvad graden af generalisering angår: En bestemt vejrtype er således ikke andet end en sammenfatning af et antal enkelt tilfælde af vejr på samme måde som et klima ikke er andet end en sammenfatning af et antal af vejrtyper. På samme måde som vi kan beskrive vejrtyper i fx Danmark ud fra under søgelser af enkelttilfælde af vejr, kan vi beskrive et register ud fra analyser af enkelte tekster og så bruge den registeropskrift, der kom mer ud af dette til selv at producere tekster, som opfylder de spe cielle træk, der konstituerer netop denne teksttype. Erfaringen har vist, at en register analysere baseret på ca sætninger normalt er fyldest gø rende til at beskrive et register. Følgende er et eksempel på en registeropskrift for pressemeddelelser, som er udarbejdet af to studerende på virksomhedskommunikation, Camilla Svenstrup Hansen og Ditte Holmgaard Mortensen. Leksikogrammatik 1. Anvend kun deklarativer og et meget lille antal imperativer. Imperati verne skal hyppigst anvendes sidst i pressemeddelelsen som tilbud om yderligere information. I yderst sjældne tilfælde kan du anvende in ter rogativer som en slags teaser i en overskrift. 2. Anvend kun modalitets- og styrkemarkering i meget beskedent omfang, både hvad angår disse typer markering som adjunkter og som modalverber. 3. Dit valg af emne for pressemeddelelsen vil være altafgørende for, hvilken procestype der vil blive den dominerende i teksten. Men oftest vil du skulle bruge fortrinsvis materielle og relationelle processer. Af de materielle processer vil du oftest skulle bruge handlingsprocesser. Af de relationelle processer oftest identificerende>intensiv og attri butiv>intensiv.

16 Derimod er det sjældnere, at du vil skulle bruge mange verbale og men tale processer. Af de verbale processer skal du oftest bruge tale i for bindelse med citater i teksten. Skal du bruge mentale processer, er det oftest kognitive. 5. Anvend cirkumstantialer i ca. halvdelen af sætningerne. Cirkumstantialerne skal hovedsaglig være Tidspunkt og Sted. Dog skal du også ofte bruge Kvalitet. 6. Start ca. halvdelen af sætningerne med struktur 1 med Subjekt. Alter nativt kan du indlede med et cirkumstantiale eller med en kombi nation af Tekstuelt Thema og F/P denne kombination skal især bruges i forbindelse med citater. 7. Ca. 2/3 af sætningerne skal indgå i et sætningskompleks, og disse skal over vejende holdes på 2 eller 3 sætninger. Dog kan du sagtens gå op til 4 sætninger. 8. Para- og hypotakse skal være ligeligt fordelt. 9. Anvend alle former for LOGIKOSEMANTISKE relationer næsten lige meget. Dog skal brugen af projektion>tanke være emnespecifik (jf. brug af mentale processer) og sjælden. Semantik 10. Du skal hovedsagligt bruge udsagn, men ind imellem også tilbud. Kun i sjældne tilfælde skal du bruge opfordringer. 11. Afhængig af emnet kan du gøre kraftigt brug af evaluering, herunder mest forstærkning af typerne farvning og overdrivelse. 12. Ideationelt set skal du især overveje 3 ting: Dit emne, din modtager og din motivation for at skrive en pressemeddelelse. 13. Strukturen i pressemeddelelsen, idet FST betegner frivilligt semantisk trin og OST obligatorisk semantisk trin: FST Følgebrev OST Afsenders firmanavn og logo OST Dato OST Modtagerbenævnelse OST Klassificering af tekstens register (pressemeddelelse) OST Overskrift FST Manchet OST Brødtekst FST Underoverskrifter FST Udtalelser OST Tilbud om mere information OST Kontaktperson FST Personlig afskedshilsen FST Forslag til fototekst

17 FST Facts om firmaet FST Medsendt materiale FST Lokkemiddel (vareprøve) 14. Byg pressemeddelelserne op med mange korte og let adskillelige afsnit, så journalisten frit kan klippe de afsnit ud, han eller hun vil bruge. 15. Du skal sørge for, at afsenderen af pressemeddelelsen kan identificeres vha. en afsender-referencekæde. 159 Situationel kontekst 16. Afsenderfunktionen skal fremtræde klart, mens modtagerfunktionen skal være generel. Heraf følger, at du skal skrive i et alment tilgængeligt sprog, som den almindelige avislæser forstår. 17. Pressemeddelelser udtrykkes som skriftligt kommunikation i tekster på ca. 1-2 sider. Brug af en registeropskrift som denne til tekstforfatning garanterer ikke i sig selv, at teksten vil fungere optimalt i den kommunikationssituation, som den skal bruges i. Registeranalysen er blot en videnskabelig funderet beskrivelse af, hvordan det pågældende register normalt bliver udfoldet i tekst. Det betyder, at man med registeropskriften er sikker på, at man kan producere en tekst, der opfylder alle de normale krav til det på gældende register, og som gør, at andre også vil anerkende teksten som fx en pressemeddelelse. Ved at følge opskriften, lever man op til traditionen, normen etc. Den rigtig velfungerende tekst bryder imidlertid ofte med normen, men man kan ikke bryde med normen uden først at kende normen. Med re gisteranalysen i hånden kan man på en mere bevidst måde overveje, om og hvordan man vil bryde med den normale norm for det på gældende register. Der er imidlertid den begrænsning ved registeranalysen, at det ta ger en rum tid, inden der er produceret det tilstrækkelige antal register analyser, så alle registre er dækket ind, og før vi er færdige med det, så har mange af registrene ændret sig, for sprog er jo netop ikke en død, men le vende størrelse, som til stadighed udvikles og ændres. Ofte står vi der for i situationer, hvor der ikke eksisterer en brugbar registeranalyse som grundlag for de tekster, vi skal producere. I disse tilfælde kan SFL imid lertid også bruges som et godt tekstplanlægningsværktøj. Hertil kan modellen i fig. 1 også anvendes, således at man i planlægningen tager udgangspunkt i den foreliggende kontekst og så herudfra træffer de

18 160 se mantiske og leksikogrammatiske valg, der er hensigtsmæssige til at løse den pågældende opgave 5. Endelig kan man foretage en evaluerende kommunikationsanalyse af egne tekster og så rette teksterne til på baggrund af resultaterne herfra. 5. SFL og kommunikationsplanlægning SFL kan ikke kun bruges til planlægning af enkelte tekster, men også til sam let kommunikationsplanlægning og kampagneplanlægning. Som et alter nativ til traditionelle kommunikationsplanlægningsmodeller som Sepstrups fasemodel til tilrettelæggelse af information (Sepstrup 1999) og bollemodellen (Mostow et al. 2002: 24) har jeg udviklet følgende SFL-baserede dynamiske planlægningsmodel 6 : Fig. 3: Den dynamiske kommunikationsplanlægningsmodel 5 For en samlet indføring i, hvordan SFL kan bruges i tekstforfatning henvises til Smedegaard For en udførlig gennemgang af modellen henvises til Smedegaard 2003.

19 161 Den vertikale talrække i modellen refererer til 12 systematiske trin, som modellen gennemløber. De 12 trin rummer elementer, som også er i andre planlægningsmodeller, men blot ikke i den samme planlægningsmodel. Samtidig er en række trin begrebsligt omdefineret i forhold til andre plan lægningsmodeller, så de passer til det gennemgående SFL-grundlag, som bl.a. især gør, at udformningen vægtes noget højere end i andre mo deller. På dette punkt har sprogvidenskaben og SFL for alvor noget at bidrage med til virksomhedskommunikation. De 12 systematiske trin er: 1. Udgangspunkt: Hvad er anledningen til, at kommunikationsplanlægning er blevet aktuel? Hvori består problemstillingen? 2. Kommunikationsopgaven: Foreligger der en opgave, der bedst løses ved hjælp af kommunikation? Hvori består denne kommunikationsopgave? 3. Den interpersonelle kontekst: Hvem er afsenderen, og hvilke karakteristika har afsenderen? Hvem er modtageren, og hvilke karakteristika har modtageren? Hvilke mål har afsender i forhold til modtager? Hvilke relationer ønsker afsender til modtager? 4. Den ideationelle kontekst: Hvad skal der kommunikeres? 5. Tekstuel kontekst: Hvilke medier skal benyttes i kommunikationen? Hvilken form skal kontakten have? Hvilke semiotiske systemer skal anvendes? 6. Interpersonel udformning af de udvalgte tekster. 7. Ideationel udformning af de udvalgte tekster. 8. Tekstuel udformning af de udvalgte tekster. 9. Distribution af kommunikationen. 10. Planlægning af evaluering.

20 Økonomi. 12. Handlingsplan. Men det er ikke kun i indholdet af de systematiske trin, at modellen adskiller sig fra andre kommunikationsplanlægningsmodeller. De fleste modeller fx Sepstrups model lider under at være meget line ære. Na turligvis er det som planlægger både nødvendigt og hensigts mæssigt at rette hovedfokus på en enkelt planlægningsfaktor ad gan gen for at sikre en tilstrækkelig dybdegående behandling af alle rele vante aspek ter, men det er hverken mentalt muligt eller praktisk formåls tjenligt at lade alt andet ude af betragtning imens. Populært sagt vil de planlægningsfaktorer, man ikke aktuelt fokuserer på, altid ligge et sted i baghovedet, og det er i og for sig også ganske praktisk, da man så ikke fristes til at bruge sine kræfter på rene luftkasteller, som fx alligevel aldrig kan realiseres økonomisk. Dette er ikke det samme som at gøre økonomien til udgangspunktet, men blot et spørgsmål om at sikre en vis realisme i planlægningen. Derfor rummer den dyna miske planlægningsmodel ikke blot 12 vertikale trin, men også 12 horison tale trin, som naturligvis er de samme 12 trin, der går igen. De grå skra ve ringer vi ser, hvor hovedfokus er under de enkelte trin, mens de horison tale trin viser, at det både er tilladt og formålstjenligt at have de øvrige 11 trin i baghovedet under behandlingen af hvert enkelt trin. Om end det er nødvendigt og hensigtsmæssigt primært at fokusere på et trin af gangen, så lukkes resten af verden ikke ude imens. Planlægningen skal imidlertid ikke blot være dynamisk på den måde, at man undervejs i den systematisk fremadskridende planlægning medtæn ker både forrige og senere trin i planlægningen, men skal også mulig gøre, at man på et hvilket som helst tidspunkt kan gå tilbage i modellen og revidere tidligere punkter, fordi man undervejs i planlægningen er kommet til nye erkendelser, som har betydning for tidligere trin. Der er ikke nogen årsag til at arbejde videre på et grundlag, som man allerede har erkendt ikke er hensigtsmæssigt. Hele planlægningsprocessen er en erkendelsesproces, hvor man hele tiden bliver klogere på den under søgte problemstilling, og de erkendelser og den viden, der udvikles undervejs, bør naturligvis straks udnyttes i den lærende proces, som kom munikationsplanlægning også er. At det på denne måde løbende skal være muligt at gå tilbage og revidere, illustreres i modellen ved hjælp af tilbageløbspilen til venstre i modellen.

21 163 Dobbeltpilen under modellen med intern ekstern viser, at det ikke læn gere er hensigtsmæssigt at operere med intern og ekstern kommu nikation som to adskilte kasser, men snarere at se intern - ek stern som et kontinuum. Hvorvidt der er tale om intern eller ekstern kommu nikation eller rettere mere eller mindre intern og/eller ekstern, afhæn ger i høj grad af perspektivet. I de fleste kommunikationsopgaver vil der således indgå flere forskellige målgrupper, og de samme perso ner kan i nogle tilfælde optræde under flere målgrupper, fx både som aktionærer, medarbejdere og kunder. Kontinuummet med in tern ekstern understreger samtidig den bevægelse, der har været i virk somheds kommunikation fra at behandle intern og ekstern kom mu ni kation som separate størrelser, over at behandle dem som felter med fælles berøringsflader og til i dag at tale om integreret virksomhedskom mu ni kation. Det er meningen, at alle 12 trin i modellen skal medtænkes i enhver form for kommunikationsplanlægning, men det er naturligvis langtfra rele vant at behandle alle trin lige dybtgående hver gang. Det afhænger helt af udgangspunktet, men modellen skal altid gennemarbejdes systema tisk fra trin 1 og fremefter, så man sikrer sig, at man altid tager udgangs punkt i en kommunikationsopgave (og ikke i fx medievalg eller øko nomi). Dog vil der i modellen som allerede nævnt altid være mulighed for dels at medtænke de andre trin, dels for hele tiden at kunne gå til bage og revidere i planlægningsprocessen. Hovedpointen med at nævne den dynamiske kommunikationsplanlæg ningsmodel i denne artikel er imidlertid først og fremmest at vise, at SFL-tankegangen ikke blot kan bruges til analyse og produktion af en kelte tekster, men i høj grad også til sammenhængende planlæg ningsop gaver og kampagner. 6. Image identitet ethos og organisationers troværdighed Anne Katrine Lund og Helle Petersen (Lund og Petersen 1999: 129 ff). opererer med de tre nyttige begreber (i) image, som betegner den måde, or ganisationen gerne vil opfattes på, (ii) identitet, som betegner den måde, organisationen reelt er på, og (iii) ethos, som betegner den måde, or ga nisationen bliver opfattet på af omverdenen og hvor Lund og Petersens pointe er, at hvis en organisation skal opfattes som værende

22 164 tro værdig, så skal der være overensstemmelse mellem image, identitet og ethos. Opgaver og projekter i virksomhedskommunikation og for den sags skyld også konsulentopgaver går ofte ud på at undersøge, i hvilket omfang der er overensstemmelse mellem en organisations ima ge, iden titet og ethos og så efterfølgende komme med konkrete for slag til, hvor dan denne overensstemmelse kan gøres bedre for at øge orga ni satio nens troværdighed, hvis der er divergenser mellem image, iden titet og ethos, hvilket der oftest viser sig at være i et eller andet om fang. Formålet med denne artikel er at vise, hvordan sprogvidenskab i almin delighed og SFL i særdeleshed med fordel kan bruges i alle faser af opgaver og projekter med image, identitet og ethos. Image analyse er en kommunikationsanalyse af fx værdigrundlag, årsberet ninger og re search interviews, og hertil kan SFL bruges om metode. Identitetsana lyse er en kulturanalyse af organisationen og organisationsmedlemmernes udsagn, og hertil kan SFL ligeledes bruges. Ethosanalysen er en kom munikationsanalyse af udsagn fra interessenter i organisationens om verden, og igen kan SFL med fordel bruges til at afdække disse udsagn. Når analysen så skal ledsages af en planlægning af, hvordan organi sationen så kan komme videre, kan denne planlægning foregå ved hjælp af den dynamiske kommunikationsplanlægningsmodel, der er ba seret på SFL, videre kan de tekster, som der skal produceres som et resultat af kommunikationsplanlægningen, udformes på grundlag af SFL, og til sidst kan den samlede kommunikationsindsats evalueres med brug af SFL. 7. SFL, sprogvidenskab og virksomhedskommunikation Det er på ingen måde kun for at skaffe de erhvervssproglige og humani stiske studerende job, at virksomhedskommunikation de senere år er ble vet en del af disse studier. Den sprogvidenskabelige forskning og de er hvervs sproglige og humanistiske studier kan som vist i denne artikel også i høj grad bidrage med noget til virksomhedskommunikation og til erhvervslivet. Der er selvfølgelig heller ikke tale om, at jeg mener, at sprogvidenskaben på trods af dens mange fortræffeligheder skal til at monopolisere virksomhedskommunikation, men et spørgsmål om at vise, at sprogvidenskaben på lige fod med flere andre videnskaber og i

23 165 sam arbejde med andre videnskaber kan bidrage positivt til virksom hedskom munikation, så virksomhedskommunikation bliver et endnu ri gere fa cetteret fagområde til glæde for erhvervslivet og til glæde for for skere, undervisere og studerende på de højere læreranstalter. Artiklen skal heller ikke ses som et forsøg på at ville lade SFL monopo lisere den anvendte sprogvidenskab i forhold til virksomhedskommuni kation. Jeg fokuserer i artiklen på SFL, fordi det er denne teori, som jeg sammen med kolleger har fundet mest anvendelig i forhold til an vendelse på virksomhedskommunikation, og fordi det er denne teori, vi har gjort vores erfaringer med. Kolleger, der arbejder med andre sprog- og kom munikationsteorier, må meget gerne opfatte artiklen som en invi tation til også at give deres bud på, hvordan de pågældende teorier kan finde anvendelse i virksomhedskommunikation. 8. Et afsluttende didaktisk perspektiv Jeg kan ikke fortænke læsere, der ikke i forvejen er fortrolige med SFL, på dette sted i at tænke, om det i praksis er muligt at integrere en så kom pleks sprog- og kommunikationsteori som SFL i uddannelser i virksom hedskommunikation. Jeg vil derfor slutte af med nogle didaktiske erfaringer. På trods af at SFL ved første øjekast synes at være en meget kompleks te ori at lære på grund af de anderledes og mange begreber, så er det faktisk muligt at lære at anvende teorien inden for relativ kort tid. På virksomhedskommunikationsuddannelserne i Odense får vi både stu derende, der før har beskæftiget sig med sprog og grammatik, og studerende, der aldrig før har beskæftiget sig med sprog. Det er vores erfaring, at det tager et semester at få lært teorien og at lære at analysere virk somhedskommunikative tekster på grundlag heraf. Denne fase forlø ber bedst med en tæt integration mellem teori og analyse, så man sidelø bende med indlæringen af de mange begreber gradvist lærer at udføre mere og mere avancerede analyser. I 2. semester kan vi så gå videre med at bruge teorien i kommunikations planlægning, til tekstforfatning samt i kulturanalyse. Samtidig kan ind læringen af den visuelle udgave af SFL begynde, som i høj grad rummer andre begreber end den verbalsproglige SFL, da der er tale om et helt andet semiotisk system. I 3. semester er de studerende så klar til at kunne tage ud i virksomheder med SFL i bagagen for at løse

24 166 en praktisk kommunikationsopgave og kan så her bruge SFL både til ana lyse og produktion af såvel verbalsproglig som visuel SFL. Den afgørende prøve for de studerende er så til sidst at kunne kommunikere resul tatet af deres arbejde til den virksomhed, de har arbejdet for, og som nor malt ikke vil have nogen sprogvidenskabelig indsigt. Bibliografi Andersen, Thomas Lund 2000: Stjernernes tale register i teori og praksis. Odense: Odense Working Papers in Language and Communication nr. 21, Syddansk Uni versitet. Andersen, Thomas Hestbæk 2003: Spændinger i sproget Om leksikogrammatiske meta forer i dansk. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation. Ph.D.- af handling, som er tilgængelig på: Andersen, Thomas et. al. 2001: Sproget som ressource Dansk systemisk funktionel ling vis tik i teori og praksis. Odense: Odense Universitetsforlag. Andersen, Thomas Hestbæk et al. 2002: Metafunctional Profi le: Danish. Syddansk Univer sitet: Institut for Sprog og Kommunikation. Boeriis, Morten 2000: Systemisk Funktionel Kinematografi det levende billedes grammatik. Syddansk Universitet: Center for Nordiske Studier (upubliceret kandidat speciale). Bundesen, Ditte Bjerrisgaard 2002: Sproglige roser & verbale tæsk evaluering i dansk. Syddansk Universitet: Center for Nordiske Studier. Kandidatspeciale, som er tilgængelig på Dalum, Ane 2001: Vis mig dit sprog, og jeg skal sige, hvem du er. Syddansk Universi tet: Center for Litteraturvidenskab og Semiotik (upubliceret kandidatspeciale). Halliday, Michael 1978: Language as social semiotic. London: Arnold. Halliday, Michael 1994: Introduction to Functional Grammar. London: Arnold. Halliday, M.A.K & Ruqaiya Hasan 1976: Cohesion in English. London: Longman. Halliday, Michael & Ruqaiya Hasan 1985: Language, context and text: Aspects of language in a social-semiotic perspective. Geelong: Deakin University Press. Halliday, Michael & Christian Matthiessen 1997: Systemic Functional Grammar: A First Step Into the Theory. Sydney: Macquarie University. Halliday, Michael & Christian Matthiessen 1999: Construing Experience Through Meaning. London: Cassell. Halliday, Michael & Christian Matthiessen 2004: Introduction to Functional Grammar. London: Arnold. Hasan, Ruqaiya 1996: Ways of Saying, Ways of Meaning. London: Cassell.

25 167 Hedeboe, Bodil 2002: Når vejret læser kalenderen en systemisk funktionel genre analyse af skrivepædagogiske forløb. Syddansk Universitet: Dansk Institut for Gymnasiepædagogik. Ph.D.-afhandling. Johannessen, Christian Mosbæk og Henrik Gedde Moos 2002: At hedde et billede en under søgelse af betydningsdannelsen i logotyper. Syddansk Universitet: Center for Nor diske Studier (upubliceret kandidatspeciale). Lund, Anne Katrine og Helle Petersen (1999): Det sku vær så godt. København: Samfundslitteratur. Martin, J. R. 1992: English Text. System and Structure. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Martin, J. R. & David Rose 2003: Working with Discourse. London: Continuum. Matthiessen, Christian 1995: Lexicogrammatical Cartography: English Systems. Tokyo: International Language Sciences Publishers. Morgan, Gareth 1997: Images of Organization. London: Sage. Mostow, Chandra Benjamin et al. 2002: En kampagne. Historien om en kommunikations kampagne fra teori til praksis. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. Schein, Edgar H. 1994: Organisationskultur og ledelse. København: Valmuen. Schultz, Majken 1990: Kultur i organisationer. København: Handelshøjskolens Forlag. Sepstrup, Preben 1999: Tilrettelæggelse af information, 2. udgave. Herning: Systime. Smedegaard, Flemming 2002: Verden i sproget, TRANSITIVITET i dansk en syste misk funktionel beskrivelse. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation. Ph.D.- afhandling, som er tilgængelig på Smedegaard, Flemming 2003: Dynamisk kommunikationsplanlægning. In: Merino 30. Syddansk Universitet: Center for Erhvervssproglige Studier. Smedegaard, Flemming 2004: Kan tekstforfatning videnskabeliggøres? Odense: Odense Working Papers for language and Communication nr. 25, Syddansk Universitet.

Teksten i grammatikken

Teksten i grammatikken Teksten i grammatikken Thomas Hestbæk Andersen Alexandra Emilie Møller Holsting Teksten i grammatikken Syddansk Universitetsforlag 2015 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2015 University of Southern

Læs mere

Flemming Smedegaard Dynamisk kommunikationsplanlægning nr. 30 Oktober 2003

Flemming Smedegaard Dynamisk kommunikationsplanlægning nr. 30 Oktober 2003 Syddansk Universitet m e r i n o nr. 30 Oktober 2003 Redaktion: Annette Grindsted 1 : 1 Indledning På universiteternes humanistiske kommunikationsuddannelser 1 underviser man i, hvordan man systematisk

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Søren Frimann Kommunikation - tekst i kontekst

Søren Frimann Kommunikation - tekst i kontekst Søren Frimann Kommunikation - tekst i kontekst Tekstanalyse med Systemisk Funktionel Lingvistik Institut for Kommunikation Aalborg Universitetsforlag, 2004 Kommunikation - tekst i kontekst Tekstanalyse

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

MARTHA SIF KARREBÆK. Form og funktion i kodeskift. En analyse af tosproget tyrkisk-dansk. København: Museum Tusculanums Forlag, sider.

MARTHA SIF KARREBÆK. Form og funktion i kodeskift. En analyse af tosproget tyrkisk-dansk. København: Museum Tusculanums Forlag, sider. MARTHA SIF KARREBÆK. Form og funktion i kodeskift. En analyse af tosproget tyrkisk-dansk. København: Museum Tusculanums Forlag, 2005. 128 sider. Anmeldt af Flemming Smedegaard Form og funktion i kodeskift

Læs mere

Multimodal socialsemiotik. Multimodal socialsemiotik meningen med det hele

Multimodal socialsemiotik. Multimodal socialsemiotik meningen med det hele Multimodal socialsemiotik Meningen med det hele Multimodal socialsemiotik Meningen med det hele Repræsentant for 3 multimodal forskning: 4 Personligt forskningsfelt Arbejdstitel: te Multimodal socialsemiotik

Læs mere

2.2 Sprog i en socialsemiotisk optik

2.2 Sprog i en socialsemiotisk optik forlængelse af genrebegrebet anser jeg Christies måde at forstå undervisningsdiskurser på som en slags makrogenrer, som en velegnet teori til at udvælge og afgrænse empiri fra observeret undervisning på,

Læs mere

Tag Stilling! En sprogpsykologisk analyse af folderen "Organdonor - Tag stilling sammen med dine nærmeste".

Tag Stilling! En sprogpsykologisk analyse af folderen Organdonor - Tag stilling sammen med dine nærmeste. DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Tag Stilling En sprogpsykologisk analyse af folderen "Organdonor - Tag stilling sammen med dine nærmeste". NAVN: SIMONE KOCH JENSEN VEJLEDER: CHRISTINA

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2012 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES OG ARTS Med

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Indledning. forfatterne og Ruth Mulvad at tilegnelse af et fag er uløseligt forbundet med at eleven tilegnelse sig af fagets sprogbrug.

Indledning. forfatterne og Ruth Mulvad at tilegnelse af et fag er uløseligt forbundet med at eleven tilegnelse sig af fagets sprogbrug. Indledning Af Hanne Brixtofte, lektor, UC Lillebælt Enhver, der har skullet holde et oplæg om faglig læsning i en skolesammenhæng har stået i dilemmaet om hvor udgangspunktet skal tages. I eleven, i den

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Spændinger i sproget

Spændinger i sproget Spændinger i sproget Om leksikogrammatiske metaforer i dansk af Thomas Hestbæk Andersen Ph.D.-afhandling Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Thomas Hestbæk Andersen 2003 Fotografisk,

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med BA specialisering i Kommunikation - Aalborg 15 respondenter 56 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 27 % Forventer du at afslutte uddannelsen/har

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag og Kandidatsidefag STUDERENDE MED CENTRALFAG INDEN FOR HUMANIORA Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Faglig udvikling i praksis i forløbet Almen Sprogforståelse Marts 2017 Lars Holst Madsen & Claus Zedlitz

Faglig udvikling i praksis i forløbet Almen Sprogforståelse Marts 2017 Lars Holst Madsen & Claus Zedlitz Faglig udvikling i praksis i forløbet Almen Sprogforståelse Marts 2017 Lars Holst Madsen & Claus Zedlitz FIP i AP på hhx, marts 2017 Side 1 Dagens program Den politiske proces og det videre forløb Grundforløbet

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Organisationer som leksikogrammatik

Organisationer som leksikogrammatik Organisationer som leksikogrammatik af Flemming Smedegaard Metaphors are central to the way we read and understand organizational life; they generate a range of complementary and competing insights into

Læs mere

- en systemisk funktionel kommunikationsanalyse

- en systemisk funktionel kommunikationsanalyse NyS Titel: Vi skal holde sammen i Danmark og i verden - en systemisk funktionel kommunikationsanalyse Forfatter: Kilde: Udgivet af: URL: Flemming Smedegaard NyS Nydanske Sprogstudier 33. Metode, 2005,

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

DRABET PÅ DYNAMIKKEN. ET RIDS AF EKSPERIENTELLE LEKSIKOGRAM- MATISKE METAFORER I DANSK

DRABET PÅ DYNAMIKKEN. ET RIDS AF EKSPERIENTELLE LEKSIKOGRAM- MATISKE METAFORER I DANSK Peter Widell og Mette Kunøe (udg.): 10. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog Århus 2004 DRABET PÅ DYNAMIKKEN. ET RIDS AF EKSPERIENTELLE LEKSIKOGRAM- MATISKE METAFORER I DANSK Af Thomas Hestbæk Andersen

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet af Finn Frandsen Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet Udgangspunktet for dette bind er dobbelt, nemlig for det første den banale konstatering, at kommunikationsforskningen har været genstand

Læs mere

KAN EVIDENSEN BRUGES

KAN EVIDENSEN BRUGES KAN EVIDENSEN BRUGES miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidens 2011 Kan evidensen bruges Formål Denne guide bruges til at vurdere om en sundhedsintervention, som har dokumenteret

Læs mere

Ledelse og relationer

Ledelse og relationer Ledelse og relationer 4 K A P I T E L 1. Relationer i organisationer Ledelse og relationer 3. Ledelse og organisationskultur Vores kultur er speciel... Vi har vores fælles værdier, erfaringer og... Kommunikative

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE  INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 Kandidatuddannelsen INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DE ERHVERVSSPROGLIGE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Kritisk diskursanalyse

Kritisk diskursanalyse Titel på præsentationen 1 Kritisk diskursanalyse Hvad er det? Og hvad kan den bruges til? 2 Titel på præsentationen Program 1. Præsentation af studieplanen gensidige forventninger 2. Oplæg kritisk diskursanalyse

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

TINTIN IN THE CONGO AND POLITICALLY CORRECT LANGUAGE REVISED AND REVISITED

TINTIN IN THE CONGO AND POLITICALLY CORRECT LANGUAGE REVISED AND REVISITED TINTIN IN THE CONGO AND POLITICALLY CORRECT LANGUAGE REVISED AND REVISITED Danish title: Har du sagt neger i dag? Tintin i Congo og det politisk korrekte sprog Master s thesis by Marie Dinesen Department

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation KVALIFIKATIONSPROFIL

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation KVALIFIKATIONSPROFIL Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og kommunikation som bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2.

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Sundhedspædagogik - viden og værdier

Sundhedspædagogik - viden og værdier Sundhedspædagogik - viden og værdier EPOS LÆRERKONFERENCE 26.01.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Forelæsningens indhold I. Viden og værdier hvorfor det? II. III.

Læs mere

Det er et ønskescenarie for dansklærere med

Det er et ønskescenarie for dansklærere med Anmeldelse: Language Education Throughout the chool Years: A functional Perspective Kathrin Bock, adjunkt, VIA University College, Læreruddannelsen i ilkeborg Language Education Throughout the chool Years:

Læs mere

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi.

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi. Anita Monnerup Pedersen Studiekoordinator for Ledelse og organisation 05-04- 2013 Dato og forløbsplan MDI efterår 2013 Ledelse og organisation Professionsinstituttet KLEO ledelse og organisationsudvikling

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Lita Lundquist: Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Gylling: Samfundslitteratur, 1997 (2. udg.

Lita Lundquist: Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Gylling: Samfundslitteratur, 1997 (2. udg. Lita Lundquist: Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Gylling: Samfundslitteratur, 1997 (2. udg.) Formålet med denne bog er, ifølge forfatteren, at kombinere

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Sprogsynet bag de nye opgaver

Sprogsynet bag de nye opgaver Sprogsynet bag de nye opgaver KO N F E R ENCE O M NY DIGITAL S K R I F T L I G P R Ø V E M E D ADGANG T I L I N T E R N E T T E T I T Y S K FO R T S Æ T T ERS P ROG A ST X O G HHX 1 4. 1. 2016 Mette Hermann

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Overgangen fra grundskole til gymnasium

Overgangen fra grundskole til gymnasium Overgangen fra grundskole til gymnasium Oplæg på konference om Faglig udvikling i Praksis Odense, Roskilde, Horsens November 2015 Lars Ulriksen www.ind.ku.dk Overgange kan være udfordrende Institut for

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Studieretningsprojekter i matematik og dansk? v/ Morten Overgård Nielsen

Studieretningsprojekter i matematik og dansk? v/ Morten Overgård Nielsen Studieretningsprojekter i matematik og dansk? v/ Morten Overgård Nielsen Kilde: Den store danske encyklopædi reto rik Men det er, som Aristoteles også fremhæver, ikke ligegyldigt, om man siger tingene

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling. SDU s erhvervskonference 3. juni 2014

Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling. SDU s erhvervskonference 3. juni 2014 Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling SDU s erhvervskonference 3. juni 2014 1 Hvem er vi? Fra universitetet/trilo: - Flemming Smedegaard, lektor, studieleder for International

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Ny skriftlighed. Gymnasiedage 30. september 2010. Ellen Krogh Syddansk Universitet

Ny skriftlighed. Gymnasiedage 30. september 2010. Ellen Krogh Syddansk Universitet Ny skriftlighed Gymnasiedage 30. september 2010 Ellen Krogh Syddansk Universitet Hvad jeg vil tale om Skriftlighed i det nye tekstsamfund Skriftlighed i fag og samspil Skriftlighed som udviklingsprojekt

Læs mere

Et kulturanalytisk blik på læremidler

Et kulturanalytisk blik på læremidler Et kulturanalytisk blik på læremidler Præsentation af ph.d. projekt Anledning og emne: sundhed og sundhedsundervisning Læremiddelforskning Receptionsorienteret forskning: opfattelse og anvendelse: hvordan

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere