Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer"

Transkript

1 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer MBBL-REF: Version: 2.0 Status: Godkendt Dato: 19. maj 2015 Fil:GD2 Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer ver 2.0.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer 0.1 Første udkast S&D-KFC Tilføjet systembeskrivelser og opdaterede systemsammenhænge efter workshop Klargøring til review Kommentarer og systembeskrivelser fra gruppearbejde indsat Opsamling på reviewkommentarer og klargøring til endelig godkendelse Tilretning ifht. kommentarer modtaget på afsluttende workshop onsdag d. 10/ a Enkelte redaktionelle rettelser, beskrivelse af løsninger i kapitel 6 S&D-KFC S&D-KFC S&D-KFC S&D-KFC MLI-MBBL Godkendt af GD2 styregruppe MBBL MLI Udkast til en version 2.0 af målarkitekturen med tilpasninger i henhold til revideret aftalegrundlag, erfaringer fra arbejdet med løsningsarkitekturer mv. S&D-KH Klargjort til behandling i PL-forum S&D-KH Godkendt af styregruppen MBBL THJ - 2 af 24 - MBBL-REF:

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL METODE PROCES LÆSEVEJLEDNING SYSTEMOVERBLIK SYSTEMOVERBLIK GRUNDDATA SYSTEMER SYSTEMER TIL FOLKE- OG VIRKSOMHEDSREGISTRERING MÅLARKITEKTURENS GRUNDDATASYSTEMER SYSTEMSAMMENHÆNGE MÅLARKITEKTURENS SERVICES SERVICES I RELATION TIL ADRESSEREGISTER Adresseservice (AWS 5.0) Ajourføringsservices SERVICES I RELATION TIL DAGISYS OG DSSYS Administrative geografiske inddelinger service Navngivne steder service Ajourføringsservices SERVICES I RELATION TIL CPR CPR Services CPR Ajourføringsservice SERVICES I RELATION TIL CVR CVR Services Ajourføringsservice TVÆRGÅENDE SERVICES ØVRIGE GRUNDDATA I DATAFORDELEREN NUVÆRENDE SYSTEMER SYSTEMSAMMENHÆNGE SYSTEMER INTEGRATIONER/KOPIERINGER LØSNINGER FREM MOD MÅLARKITEKTUREN INTERIMSLØSNING ADRESSE CPR OVERGANGSLØSNING FORANDRINGEN FORANDRINGEN MARKERET PÅ NUVÆRENDE SYSTEMSAMMENHÆNGE FORANDRING MARKERET PÅ FREMTIDIGE SYSTEMSAMMENHÆNGE af 24 - MBBL-REF:

4 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentets formål er at give et overblik over de systemer, der indgår i delprogrammet med en kort beskrivelse af deres rolle i den nuværende situation (As-Is) hhv. i målbilledet (To-Be). Overblikket omfatter både de systemer, som direkte er en del af grunddataprogrammet, og de systemer der er tæt relateret hertil eksempelvis ved at de vedligeholder en kopi af de nuværende grunddata. 1.2 Metode Metodemæssigt arbejdes der omkring systemer med forskellige beskrivelser: Systemoverblik Systemoverblikket indeholder et grafisk overblik over de systemer, som indgår i delprogram 2 med en kort beskrivelse af deres rolle i den nuværende situation hhv. i målbilledet. Overblikket omfatter både de systemer, som direkte er en del af grunddataprogrammet, og af de systemer der er tæt relateret hertil eksempelvis ved at de vedligeholder en kopi af de nuværende grunddata. Systemsammenhænge En grafisk fremstilling af sammenhænge mellem de forskellige systemer, som indgår i delprogrammets scope med en beskrivelse af de forskellige snitflader. Målarkitekturens systemer En grafisk fremstilling af de væsentligste systemer i målarkitekturen med dertil hørende beskrivelse. 1.3 Proces Etablering af systemoverblik og systemsammenhænge er gennemført i følgende trin i perioden fra d. 7/1 til d. 11/4 2013: 1. Bilaterale møder med aftaleparterne Med udgangspunkt i arbejdet i for-analyseprojekterne etableres et først bud på systemoverblik for områderne: Navngiven vej og adresse, Stednavne, Administrative inddelinger og Adresseanvendelse workshop afholdt onsdag d. 6. februar 2013 Adresseprogram: Processer, begreber og systemer. Systemoverblikket blev verificeret. Delprogrammets sekretariat præsenterede udkast til systemoverblik og systemsammenhænge, og der gennemførtes en dialog om disse med præcisering af forskellige detaljer. I grupper blev der arbejdet med beskrivelse af systemsammenhænge. Deltagere: MBBL, GST, CPR/CVR/SKAT 3. Dokumentation og bearbejdning af 1. workshops resultater. Resultaterne fra 1. workshop blev dokumenteret og bearbejdet af delprogrammets sekretariat workshop afholdt onsdag d. 20. marts 2013 Godkendelse af Systemdokument. Det udsendte systemdokument med tilhørende review kommentarer blev behandlet, - 4 af 24 - MBBL-REF:

5 med det formål at opnå enighed om disse mellem delprogrammet og de forskellige aftalepartnere. Deltagere: MBBL, GST, CPR/CVR/SKAT 5. Indarbejdelse i målarkitektur. De nu godkendte systemdiagrammer blev indarbejdet i målarkitektur dokumentet af delprogrammets sekretariat. 1.4 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Systemoverblik Indeholder et overbliksbillede af forandringen set i helikopterperspektiv. Kapitlet opridser de involverede systemer og beskriver forandringen i hovedtræk. Kapitel 3 Målarkitekturens systemer Indeholder en beskrivelse af de enkelte systemer og sammenhænge i målarkitekturen. Kapitel 4 Målarkitekturens services Indeholder en beskrivelse af de services som forventes udstillet i målarkitekturen. Kapitel 5 Nuværende systemer Indeholder en beskrivelse af det nuværende systemlandskab og sammenhænge mellem systemerne. Kapitel 6 Løsninger frem mod målarkitekturen Indeholder en beskrivelse af de midlertidige løsninger der skal anvendes på vej frem mod målarkitekturen. - 5 af 24 - MBBL-REF:

6 2. Systemoverblik 2.1 Systemoverblik Nedenstående figur giver et overblik over de væsentligste systemer i målarkitekturen. Figur 1. Systemoverblik. Hovedtrækkene i forandringen som afspejles i målarkitekturen er: Adresser Der etableres et adresseregister med autoritative grunddata på adresseområdet der skal genbruges i offentlige it-løsninger og processer. - 6 af 24 - MBBL-REF:

7 CPR tager de autoritative adresser i brug som grundlag for folkeregistreringen. CVR, SKAT og Danmarks Statistik tager de autoritative adresser i brug som grundlag for virksomhedsregistreringen. Registreringen af vejnavne og oplysninger om vejnavnes og adressers beliggenhed i administrative enheder overføres til det nye Adresseregister fra CPR-VEJ (som udfases efter en overgangsperiode). Administrative geografiske inddelinger Der etableres et nyt DAGI-system (DAGISYS) til at håndtere administrative inddelinger som autoritative grunddata. DAGISYS skal gøre det muligt for andre parter at etablere integration til egne systemer og indmelde nye navne. Stednavne Der etableres et nyt Stednavne-system (SDSYS) til at håndtere stednavne som autoritative grunddata. DSSYS skal gøre det muligt for andre parter at etablere integration til egne systemer og indmelde nye navne. Adgang til grunddata Grunddata om adresser, administrative geografiske inddelinger og stednavne distribueres via Datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål. I afsnit 7 er forandringen illustreret på de detaljerede systemsammenhængsdiagrammer fra afsnit 3 og Grunddata systemer Adresseregister er grunddataregister for samtlige autoritative vejnavne og adresser, som kan bruges af myndigheder, borgere og virksomheder. Ajourføring af adresserne sker via åbne snitflader. Videregivelse af adresser sker via datafordeleren. Der udvikles også en klient til opdatering af adresser og endvidere etableres der løsninger til dialog og fejlhåndtering. Grunddata udstilles som Adresseservice gennem Datafordeleren, som en videreudvikling af den nuværende Adresse Web Service (AWS). SDSYS udvikles til at kunne administrere, transformere og lagre stednavne og administrative inddelinger. Systemet vil integrere andre grunddata, på den måde at der i visse tilfælde skabes objektrelation til stednavne, således at de arver den geografiske placering fra andre grunddataregistre. Udstiller Stednavne og Administrative geografiske inddelinger gennem datafordeleren. Der udvikles også en klient til opdatering af stednavne og administrative inddelinger og endvidere etableres der løsninger til import, indberetning og fejlhåndtering. Grunddata udstilles som services for Navngivne steder og Administrative geografiske inddelinger gennem Datafordeleren. Matriklen består af hhv. Matrikelregisteret og Matrikelkortet, der indeholder oplysninger om Danmarks ca. 2,5 mio. jordstykker og deres arealstørrelser mv. Hvert jordstykke er identificeret ved et matrikelnummer og er stedfæstet på matrikelkortet. - 7 af 24 - MBBL-REF:

8 BBR 2.0 indeholder udelukkende oplysninger om Bygninger og Boliger og ikke adresser. Ejendomsbegrebet Bestemt Fast Ejendom er implementeret i BBR 2.0. Ajourføring af oplysninger om bygninger og boliger sker via åbne snitflade, og videregivelse af data sker via Datafordeleren. FOT indgår i Datafordeleren på linje med de øvrige grunddataregistre. FOT indgår i det geografiske grundlag for en række objekttyper. FOT er etableret og vedligeholdes af staten og kommunerne jf. en særlig aftale herom. 2.3 Systemer til folke- og virksomhedsregistrering CPR tilrettes til at anvende de autoritative adresser som grundlag for folkeregistreringen, dvs. til angivelsen af de enkelte personers danske opholdsadresse. Ophold på dansk adresse opdateres gennem ajourføringsservice og skal udstilles gennem CPR services i Datafordeleren. CVR tilrettes til at anvende de autoritative adresser mv. som grundlag for virksomhedsregistreringen, for juridiske enheder og produktionsenheder. Adresseanvendelsen opdateres gennem løsningerne til virksomhedsregistrering. Oplysningerne udstilles gennem CVR services i Datafordeleren. SKAT s Erhvervssystem tilrettes til at anvende de autoritative adresser som grundlag for primærregistreringen af visse virksomhedstyper. Adresseanvendelse opdateres gennem ES Intern administration og udstilles gennem CVR services i Datafordeleren (via synkronisering mellem ES og CVR). Danmarks Statistiks Erhvervsstatistikregister tilrettes til at anvende de autoritative adresser som grundlag for primærregistreringen af visse virksomhedstyper. Adresseanvendelse opdateres gennem DST klient og udstilles gennem CVR services i Datafordeleren (via synkronisering mellem DST-ESR og CVR). - 8 af 24 - MBBL-REF:

9 3. Målarkitekturens grunddatasystemer 3.1 Systemsammenhænge Figur 2. Målarkitekturens systemsammenhænge. Ovenstående figur er en detaljering af systemoverblikket med fokus på systemsammenhænge. Der er i målarkitekturen etableret en infrastruktur, som sikrer, at oplysninger om adresser, stednavne og administrative inddelinger registreres i autoritative registre (Adresseregisteret og SDSYS). CPR, CVR, SKAT og Danmarks Statistik tager de autoritative adresser i brug til registreringer af personer og virksomheders adresseanvendelse (fx dansk opholdsadresse og virksomhedsadresser). Målarkitekturen er et målbillede hvor tekniske detaljer er udeladt, senere i forbindelse med udarbejdelse af løsningsarkitekturen skal der tages stilling til den nøjagtige tekniske udformning ud fra retningslinjer fra hhv. Datafordeleren og Grunddataprogrammet. Målarkitekturen overholder to hovedprincipper: Al udstilling foregår via Datafordeleren Datafordeleren er et væsentligt element i målarkitekturen. Datafordelerens ansvar er at udstille fællesoffentlige grunddata og tilhørende hændelser om personer, virksomheder, faste ejendomme, adresser og geografi. Disse data og hændelser udstilles gennem datafordelerens udstillingsservices, som i målarkitekturen er den eneste adgang - 9 af 24 - MBBL-REF:

10 til de fællesoffentlige grunddata. Eneste undtagelse er at ajourføringsservices naturligvis kan læse de grunddata, de er ansvarlige for at vedligeholde, mens de skal anvende datafordelerens udstillingsservices, når de skal læse grunddata uden for deres eget ansvarsområde, f.eks. i forbindelse med validering af forretningsregler. Al opdatering foregår via ajourføringsservices Grunddata vedligeholdes gennem et sæt af dedikerede ajourføringsservices, som sikrer overholdelse af de gældende forretningsregler i grunddataregistrene. Herunder er de enkelte systemer i målarkitekturen kort beskrevet. Adresseregistret Indeholder alle autoritative adresser i N5 kvalitet 1, samt vejnavne. Ajourføring af adresserne sker via åbne snitflader. Videregivelse af adresser sker via datafordeleren. Adresseklienten Den primære klient for kommunerne til ajourføring af adresser og vejnavne. Adresseklienten håndterer også præsentation af baggrundskort til at understøtte den geografiske registrering af adresser og vejnavne. Adressevælgeren Et utal af systemer, applikationer, hjemmesider m.fl. indeholder en funktionalitet hvor en bruger skal indtaste en adresse. Adressevælgeren er en programstump der muliggør at disse applikationer mv. udsøger og vælger en valid adresse fra adresseregistret efterhånden som brugeren angiver/indtaster adressen. BBR 2.0 Indeholder udelukkende oplysninger om Bygninger og Boliger og ikke adresser. Ejendomsbegrebet Bestemt Fast Ejendom er implementeret i BBR 2.0. Ajourføring af oplysninger om bygninger og boliger sker via åbne snitflade, og videregivelse af data sker via Datafordeleren. Det centrale personregister (CPR) Indeholder persondata, der har fællesoffentlig interesse i Danmark og Grønland. En personadresse (dansk ophold) vil være en relation mellem en person i CPR, og en autoritativ adresse fra Adresseregistret. CPR administrerer ikke mere vej- og distriktsoplysninger. CPR-anvendere CPR kunder der modtager personadresser (dansk ophold) fra Datafordeleren. 1 Betegnelsen N5 (niveau 5) stammer fra foranalysen til adresseprogrammet. Betegnelsen omfatter autoritative adresser, dvs. som er fastsat af adressemyndigheden og som er forsynet med såvel kommunekode vejkode, husnummer og evt. etage og dør, geografiske koordinater OG en stabil, unik nøgle(uuid), der følger adressen i hele dens livscyklus af 24 - MBBL-REF:

11 CPR-ajourførere De myndigheder m.v. der har adgang til at ajourføre i CPR. De vil kunne foretage opdatering gennem services til CPR. N5-adresser skal understøttes. Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) Erhvervsstyrelsens virksomhedsregister. En virksomhedsadresseanvendelse vil være en relation mellem en virksomhed eller en produktionsenhed og en autoritativ adresse fra Adresseregistret. Der vil fortsat være synkronisering mellem CVR og hhv. ES og DST- ESR, sådan at N5-adresser er understøttet. Det skal afklares hvad der skal ske med P2 2 i denne sammenhæng. CVR-ajourførere Registranter af CVR data (f.eks.: selvbetjeningsløsninger, myndighedsregistreringer). N5-adresser skal understøttes. CVR-anvendere Aftagere af CVR data (CVR abonnenter, andre myndigheder, publicerings kanaler). N5- adresser skal understøttes. Digital flytteløsning (opdateret løsning) En løsning der skal gøre det nemmere at melde flytning. Løsningen skal benytte N5- adresser fra Adresseregisteret og link til melding af manglende adresser skal indarbejdes. Danmarks Statistik (DST-ESR) Der skal ændres i kommunikationen mellem DST-ESR og ERSTs registreringssystemer, herunder CVR, så der kan understøttes adresser på N5 niveau fra ERST til DST og omvendt. Der skal her ses på den nuværende kommunikation mellem DST-ESR og CVR via P2 3, der omfatter alle typer af data, så ændringen kommer til at omfatte en totalomlægning af den nuværende kommunikation, dvs. ikke kun på adresser. ES Der skal ændres i kommunikationen mellem ES og ERSTs registreringssystemer, herunder CVR, så der kan sendes adresser på N5 niveau fra ERST til SKAT og omvendt. Der skal her ses på den nuværende kommunikation mellem ES og CVR via P2, der omfatter alle typer af data, så ændringen kommer til at omfatte en totalomlægning af den nuværende kommunikation, dvs. ikke kun på adresser. ES-ajourfører En systemløsning for SKATs sagsbehandlere til at registrere adresseoplysninger skal ændres, så der overgås til at registrere adresse på N5 niveau. Det kræver ændringer i de programmer i ES, der styrer adresseregistreringen i relevante brugergrænseflader. Det skal sikres, at de eksisterende adresser synkroniseres (datavaskes) i nødvendigt 2 En løsning der håndtere dataudveksling med ansvarlige dataleverandører: SKAT, DST og AT 3 En løsning der håndtere dataudveksling med ansvarlige dataleverandører: SKAT, DST og AT - 11 af 24 - MBBL-REF:

12 omfang, herunder også de adresser, der ikke fremgår af CVR og de adresser på virksomheder, der ikke har et CVR-nr. Fejlmeldeklient/dialogklient/indberetningsportal Klienter der skal gøre det muligt for borgere samt brugere af adresser at indberette fejl ved adresser. Derudover skal klienterne understøtte en dialogproces i forbindelse med fastsættelse af adresser. GeoDanmark GeoDanmark-databasen indgår i Datafordeleren på linje med de øvrige grunddataregistre. GeoDanmark indgår i det geografiske grundlag for en række objekttyper. GeoDanmark er etableret og vedligeholdes af staten og landets kommuner. Matriklen Består af hhv. Matrikelregisteret og Matrikelkortet, der indeholder oplysninger om Danmarks ca. 2,5 mio. jordstykker og deres arealstørrelser mv. Hvert jordstykke er identificeret ved et matrikelnummer og er stedfæstet på matrikelkortet. Administrative inddelinger (DAGISYS) Udvikles til at kunne administrere, transformere og lagre administrative inddelinger. Stednavne (DSSYS) Udvikles til at kunne administrere, transformere og lagre stednavne. Systemet vil integrere andre grunddata, på den måde at der i visse tilfælde skabes objektrelation til stednavne, således at de arver den geografiske placering fra andre grunddataregistre. DAGISYS- og DSSYS-import Udvikles for import af automatiske opdateringer fra eksterne systemer. Inden der kan importeres data er det nødvendigt at indgå en aftale med GST om transformationen fra det eksterne system til DAGISYS/DSSYS. Importen kan ske ved at DAGISYS/DSSYS trækker data fra et eksternt register eller ved at det eksterne register skubber data frem til DAGISYS/DSSYS. DAGISYS- og DSSYS-klient Udvikles for at opdateringer kan ske gennem en portal. Det sikrer at organisationer, myndigheder uden systemer kan indtaste nye oplysninger. Der vil være en historik knyttet til alle indmeldinger af 24 - MBBL-REF:

13 4. Målarkitekturens services I målarkitekturen forventes det at der udstilles services gennem Datafordeleren fra Adresseregisteret og SDSYS, samt services omkring adresseanvendelse fra CPR og CVR. Ligeledes stiller målarkitekturen en række krav til øvrige grunddatasystemer omkring services der skal være tilgængelige for at målarkitekturen kan opfyldes. 4.1 Services i relation til Adresseregister Adresseservice (AWS 5.0) Målarkitekturens processer benytter følgende: Søgning på navngivne veje Søgning på adresse Fra foranalysen er der yderligere givet et bud på følgende: Nr. Service Beskrivelse S.1 Vejnavnesøgning Søgning på ud fra søgeparametre inklusive fonetisk søgning ( smart søg i takt med indtastning), DAGI-inddelinger eller egne område(r). Returnerer UUIDer og udvalgte dataattributter inklusiv geometri. Referencesystem skal angives S.2 Vejnavnedetaljer Returnerer alle dataattributter. Mulighed for historikopslag S.3 Adressesøgning Søgning på ud fra søgeparametre inklusive fonetisk søgning, DAGI-inddelinger eller egne område(r). Returnerer UUIDer og udvalgte dataattributter inklusiv geometri. Referencesystem skal angives S.4 Adressedetaljer Returnerer alle dataattributter. Mulighed for historikopslag S.5 Adresse-download Download af adresser i forskellige industri- og gængse formater. Mulighed for: landsdækkende og områdevis download at styre antal attributter +/- og total download download pr. en given dato. S.6 Formatering Standardiseret formatering af adressebetegnelser. Kan benyttes separat til opslag eller typisk integreret ifm. S.2 og S.4 S.7 Vejnavnehændelser Abonnement på ændringer i status, stavemåde, postnummer(numre) og supplerende bynavn(e) S.8 Adressehændelser Abonnement på ændringer i status, vejnavn, husnummer, side/dør, postnummer og supplerende bynavn S.9 Kendte fejl/mangler Allerede meldte fejl/mangler udstilles - 13 af 24 - MBBL-REF:

14 S.10 CPR VEJ data inkl. husnummerintervaller Overgangsløsning som sikrer at nuværende CPR VEJ abonnenter fortsat har adgang til data svarende til nuværende leverancer. (I spor 3 afklares arbejdsdeling nærmere) Ajourføringsservices Målarkitekturens processer benytter følgende: Præregistrer navngiven vej Aktiver navngiven vej Præregistrer ændret navngiven vej Aktiver ændret navngiven vej Korrektion af vejnavn Nedlæg vejnavn Præregistrer adgangspunkt Registrer adgangspunkt Præregistrer adresse Aktiver adresse Flyt adgangs-/vejpunkt Præregistrer ændring til adresse Aktiver ændret adresse Nedlæg adresse Nedlæg adgangspunkt inkl. vejpunkt Marker adgangspunkt inkl. vejpunkt Korrektion af adgangspunkt inkl. vejpunkt Korrektion af adresse 4.2 Services i relation til DAGISYS og DSSYS Administrative geografiske inddelinger service Målarkitekturens processer benytter følgende: Søgning på administrative geografiske inddelinger Fra foranalysen er der yderligere givet et bud på følgende: Nr. Service Beskrivelse S.1 Søgning på Administrative landinddelinger S.2 Opslag på Administrativ landinddeling S.3 Administrativ landinddeling Download Søgning på en mængde fx baseret på en bounding box. Mulighed for historikopslag Returnerer alle dataattributter (afhængig af kategori) objektvis. Mulighed for historikopslag. Download af landinddelinger i forskellige industri- og gængse formater. Mulighed for: Landsdækkende og områdevis download at styre antal attributter +/- og total download download pr. en given dato af 24 - MBBL-REF:

15 S.3 Opslag på Administrativ landinddeling fra mobile devices En smartphone skal via en app kunne forespørge med en GPS-koordinat og få returneret aktuel placering i fx kommune, politikreds og sogn. S.4 Hændelser Abonnement på ændringer S.5 Kendte fejl/mangler Allerede meldte fejl/mangler udstilles Navngivne steder service Målarkitekturens processer benytter følgende: Søgning på eksisterende navngivne steder Fra foranalysen er der yderligere givet et bud på følgende: Nr. Service Beskrivelse S.1 Navngivne steder Søgning på ud fra søgeparametre inklusive fonetisk søgning ( smart søg i takt med indtastning), kategorier, DAGIinddelinger. S.2 Navngivet sted Returnerer alle dataattributter (afhængig af kategori). Mulighed for historikopslag S.3 Download Download af adresser i forskellige industri- og gængse formater. Mulighed for: Landsdækkende og områdevis download at styre antal attributter +/- og total download download pr. en given dato. S.4 Hændelser Abonnement på ændringer inkl. stavemåde S.5 Kendte fejl/mangler Allerede meldte fejl/mangler udstilles Ajourføringsservices Registrer stednavneforslag Korrektion af navngivet sted Registrer officielt navngivet sted Opdater autoriserede stednavne Opdater FOT-kobling Opdater adressekobling Importer administrativ inddeling Opret forslag til ændring af administrativ inddeling Effektuer ændring af administrativ inddeling Rediger administrativ inddeling Korrektion af administrativ inddeling Opdater administrativ inddeling Importer navngivne steder - 15 af 24 - MBBL-REF:

16 4.3 Services i relation til CPR CPR Services Findes der ophold på adresse Udstilling af ophold dansk adresse i relevante CPR-services CPR Ajourføringsservice Registrer ophold dansk adresse Registrer ændret ophold dansk adresse Registrer ophør af ophold dansk adresse 4.4 Services i relation til CVR CVR Services Udstilling af virksomhedsadresseanvendelse i relevante CVR-services Ajourføringsservice Registrer virksomheds adresseanvendelse Opdater virksomheds adresseanvendelse Korriger virksomheds adresseanvendelse 4.5 Tværgående services Søgning på alt navngivet Videreudvikling af GST service Vis stedet 4.6 Øvrige grunddata i Datafordeleren Søgning på GeoDanmark-vejmidter Søgning på GeoDanmark-objekt (fx vejmidter) Søgning på Bygning Søgning på Teknisk anlæg Søgning på Enhed Søgning på Jordstykke - 16 af 24 - MBBL-REF:

17 5. Nuværende systemer 5.1 Systemsammenhænge Figur 3. Nuværende systemsammenhænge. De nuværende systemsammenhænge er præget af delt ansvar for adresser (fx CPR-VEJ i CPRsystemet) og en lang række punkt-til-punkt integrationer med lokale kopier af adressegrunddata. I det følgende beskrives systemerne og deres integrationer. 5.2 Systemer Adresseanvendere Adresser anvendes af en lang række private og offentlige aktører, fx beredskabet, postvæsenet, taxi og anden distributør virksomhed og varetagelse af kommunale opgaver i hjemmet. Adresseinfo.dk Adresseinfo indeholder oplysninger om adresser. Hjemmesiden indeholder generel information om det danske adressesystem og om betydningen af synlige og korrekte adresser, tekniske oplysninger om adressedata, om standarder, datakvalitet og ajourføring og om adgang til de offentlige adressedata samt oplysninger om kommunernes opgaver og ansvar som adressemyndighed af 24 - MBBL-REF:

18 BBR 1.5/1.6 BBR indeholder grunddata om alle bygninger, boliger og adresser. Registret ajourføres af kommunerne primært i forbindelse med byggesager. MBBL har det overordnede ansvar for datakvaliteten, og lovgiver om registerets indhold samt udstikker regler og vejledning for ajourføring. BBR version 1.5 forventes til april 2013, og version 1.6 forventes i slutningen af BBR-Kommuneklient (adressedelen) BBR-Kommuneklient benyttes af kommunerne til blandt andet at ajourføre adresserne i BBR. Adressernes koordinater kan ikke ajourføres gennem BBR-Kommuneklienten. CPR Det centrale personregister (CPR) indeholder persondata, der har fællesoffentlig interesse i Danmark og Grønland. CPR/CPR-VEJ anvendere Siden 1968 har CPR s vejregister dannet grundlag for administration af adresser i Danmark. CPR s vejregister administreres af kommunerne, og distribueres til offentlige/private myndigheder og virksomheder via CPR-kontoret, der er et kontor under Økonomi- og Indenrigsministeriet. CPR-ajourførere En række myndigheder m.v. har adgang til at ajourføre data i CPR. Kommuner, statsamter, sogne, borgere, skattemyndigheder m.v. kan således direkte ajourføre CPRdata. CPR-klient (CPR-VEJ delen) Der er udviklet en række services til opdatering og søgning af CPR-data. Desuden administrerer CPR-kontoret en klient, der kan anvendes til opdatering. Kommunerne vedligeholder CPR s vejregister gennem denne klient. CSR-P CSR-P er SKATs centrale personregister over alle personer med et CPR-nr. Systemet bruges til håndtering af SKATs skatteopkrævning for personer og er stamregister for øvrige systemer hos SKAT. CSR-P indeholder en totalkopi af CPR, herunder CPR-vej. CVR Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) er Erhvervsstyrelsens virksomhedsregister. CVR-ajourfører Brugergrænseflader og interfaces der opretter, ajourfører og viser grunddata i CVR inkl. adresser på N3 form. F.eks.: Virk.dk/WebReg CVR-anvender Fx webservices til distribution af data (CVR-Online), publicering af CVR-data på CVR.dk mv. DAGI & STEDNAVNE ANV Rejseplanen og 112 er eksempler på anvendere af stednavne og admistrative inddelinger enten direkte fra SNSOR eller fra Kortforsyningen Digital flytteløsning En løsning der skal gøre det nemmere at melde flytning af 24 - MBBL-REF:

19 DIVA Den digitale opslagstavle (DIVA) publicerer kommunernes oplysninger om beliggenheden af nye vejnavne så anvendere af adresser kan få adgang til dem tidligt. Danmarks Statistik ESR er DSTs virksomhedsregistreringssystem, der indeholder grunddata og specifikke statistikoplysninger om virksomhederne. DST opdaterer her de virksomhedstyper/oplysninger som de er dataleverandører på. ES ES (Erhvervssystemet) er SKATs virksomhedsregistreringssystem, der indeholder grunddata og specifikke skatteoplysninger om virksomhederne (fx hvem der er momsregistret), og er stamregister for øvrige systemer hos SKAT. Data bruges som grundlag for skatteopkrævning. Data fra ES, herunder adresser udstilles for ERST til brug for registrering og ajourføring af virksomhedsdata via ERSTs registreringsløsninger. Data udstilles (leveres) desuden til visse offentlige eller halvoffentlige virksomheder, fx ATP. ES-ajourfører De fleste registreringer af virksomhedernes grunddata, herunder adresser bliver udført og overført til ES fra ERSTs systemer, men SKATs sagsbehandlere kan selv foretage registrering, herunder også af adresser herunder specielle adresser, der kun ligger i ES, og adresser der bliver overført til CVR. Ved adresseregistrering benyttes kopidata af CPR-vej (kopi af adresser fra SKATs CSR-P, der får data fra CPR), dvs. adresseregistrering på niveau 3 (N3). ESR ESR (Ejendomsstamregisteret) består af en registerdel og en ejendomsskattedel. Registerdelen indeholder den mest komplette og ajourførte fortegnelse over landets faste ejendomme og deres ejere. ESR ajourføres løbende med oplysninger fra KMS (jordstykker), Tinglysningsretten (ejerlejligheder og ejerskifter) samt den kommunale administration (bygninger på fremmed grund og ejerskifter). FIP Første version af en kortbaseret indberetningsløsning til indberetning af fejl og mangler. Den kan benyttes af alle og understøtter NemId. Understøtter en generel struktureret indmelding af fx geometri. Indeholder et enkelt sagsbehandlingsmodul og udstilling af indmeldte data via WFS/WMS. Der er lagt op til at kunne definer flere domæner fx stednavne, administrative inddelinger osv for specialfunktionalitet. FOT (GeoDanmark) Indeholder fælles geografiske referenceobjekter fx vejmidte herunder også den topografiske kommunegrænse, som er et DAGI tema. FOT-klient FOT-klienten er udviklet til løbende sagsorienteret opdatering af FOT-data, især med henblik på anvendelse i kommunerne. Kortforsyningen GSTs distributionsinfrastuktur for GST kortprodukter (WMS) samt fx FOT-data, stednavne, administrative inddelinger. Download og WFS Matriklen Matriklen består af hhv. Matrikelregisteret og Matrikelkortet, der indeholder oplys af 24 - MBBL-REF:

20 ninger om Danmarks ca. 2,5 mio. jordstykker og deres arealstørrelser mv. Hvert jordstykke er identificeret ved et matrikelnummer og er stedfæstet på matrikelkortet. OIS, herunder AWS 3.0 OIS er en statslig database der videregiver en lang række oplysninger om ejendomme i DK, herunder adresser Derudover videregives adresserne via Adresse WebServicen (AWS) 3.0. OIS distributører OIS leverer ejendomsoplysninger videre til en række distributører - OIS distributører - på baggrund af en kontrakt. Distributører er private og offentlige virksomheder, som abonnerer på masseudtræk af data med henblik på forædling og/eller videresalg. RAP-X, GIS o.l. Kommunerne skal registrere koordinater på adresserne. Denne ajourføring understøtter den nuværende BBR-kommuneklient ikke. Kommunerne benytter derfor forskellige øvrige systermer som fx RAP-X eller diverse GIS til at indberette og ajourføre adressernes koordinater. SNSOR Indeholder en række temaer som en del af GST grunddatasamling herunder vejnavne. Vedligeholdes af GST på baggrund af aktiv indhentning af oplysninger. Søkort Ved Søkort forstås en samling af hydrografiske informationer, som er uundværlige for søfarende i de danske farvande. Søkort indeholder ud over farvandsinformationer: havnelodser og andre publikationer. Søkort indgår ikke i andre systemer. 5.3 Integrationer/kopieringer Herunder følger en kort gennemgang af integrationer/kopieringer fra de nuværende systemsammenhænge. Integration (figur ref.) A1 A2 A3 A5 A6 A8 Beskrivelse Kommunernes opdatering af adresser, dog excl. Adressepunkt. Online N5 Kommunernes opdatering af adressepunkt via BBR snitfladen. Online eller offline (som batch) N5 BBRs overførsel af ændringsdata for adresser. Dagligt via OISXML dokumenter. Udveksling af BBRs adressedata via services (WMS/WFS). Daglig opdatering N5 Udstilling af kommunernes oplysninger om nye vejnavne (pdf o.l.) via online services. Overførsel af CPR-VEJ ajourføringsudtræk til BBR adresse. Dagligt i (format?) - 20 af 24 - MBBL-REF:

21 Integration (figur ref.) A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C4 C5 C6 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C16 C17 Beskrivelse Overførsel af opdateringer i adressedata til KMS/KF. Online OIOXML Nær realtid N5 Overførsel af opdateringer i BBR-adresse til ESR. Online Nær realtid N4 Overførsel af matrikelkoordinat til BBR-adresse (som foreløbig adressepunkt). Online Service SOAP Kopi af FOT til brug i SNSOR til kobling til FOT-geometri. Alle FOT-data kopieres til Kortforsyningen Stednavne og administrative kopieres til Kortforsyningen FIP benytter kortforsyningens WMS/WFS tjenester til at understøtte indberetningen. Leverancer direkte fra SNSOR til visse anvendere. Leverance til DST af bypolygoner, som er en objekttype i SNSOR. I SNSOR lyttes på nye vejnavne for at opdatere vejnavnetemaet i SNSOR. Oprettelse af CVR adresser, valideres mod lokal kopi af CPR-VEJ. Lokal kopi opdateres ud fra daglig delta-fil. Adresser er i N3 format. CVR opdateres med personadresser fra CPR, via WebService og daglig delta-fil. Adresser er i N3 format. DST opretter og ajourfører grunddata i CVR, inkl. adresser i N3 format, på offentlige virksomheder via P2 protokol. DST modtager også data fra CVR. SKAT opretter og ajourfører grunddata i CVR inkl. adresser i N3 format på visse virksomheder via P2 protokol. Der modtages også data den anden vej. Oprettelse, ajourføring og udstilling af CVR-grunddata(virksomhedsregistrering) inklusive adresser på N3 form, via WebService og fil-overførsel. CSR-P opdateres med CPRs vejregister ES opdateres med en kopi af CPRs vejregister + personadresserne. SKATs egen klientløsning til oprettelse og ajourføring af adresser. SKAT opretter og ajourfører grunddata i CVR inkl. adresser i N3 format på visse virksomheder via Webservice. Der modtages også data den anden vej. Kommunerne opdaterer CPRs vejregister OIS leverer oplysninger om adresser til den digitale flytteløsning. DST opdateres med CPRs vejregister CSR-P opdateres med personadresser fra CPR - 21 af 24 - MBBL-REF:

22 6. Løsninger frem mod målarkitekturen På adresseområdet etableres der en interimsløsning og en CPR overgangsløsning, der formentlig rækker ud over programmets levetid. 6.1 Interimsløsning Adresse Figur 4. Interimløsninger for Adresse. I interimløsningen skal adresseklient og dialogklient sikre, at kommunerne tidligt i delprogramprocessen får adgang til et enkelt og effektivt værktøj, der kan anvendes til at fastsætte supplerende adresser til erhvervsvirksomheder mv. AWS 4.0 skal sikre at brugerne af adressedata så tidligt som kan tilbydes bedre data og services. AWS 4.0 kan, sammen med Kortforsyningen, benyttes indtil Datafordeleren og AWS 5.0 er i drift. 6.2 CPR overgangsløsning Figur 5. CPR overgangsløsning. I CPR s overgangsløsning tilbydes dataudtræk og tjenester som svarer til CPR og CPR Vej - 22 af 24 - MBBL-REF:

23 7. Forandringen 7.1 Forandringen markeret på nuværende systemsammenhænge Nedenstående figur illustrerer de systemer som udgår i forbindelse med forandringen. Figur 6. Systemer der udgår som følge af forandringen af 24 - MBBL-REF:

24 7.2 Forandring markeret på fremtidige systemsammenhænge Nedenstående figur illustrerer nye systemer/registre i forbindelse med forandringen. Figur 7. Nye systemer/registreringer som følge af forandringen af 24 - MBBL-REF:

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015 Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Agenda Intro til Grunddataprogrammet Intro til Datafordeleren Datafordelerens arkitektur

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. genbrug af adresser på personområdet

Læs mere

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Grønlands Selvstyre 6. juni 2014 CONNECTING

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

Grunddata-aftalerne 2012

Grunddata-aftalerne 2012 Status på Grunddata-aftalerne 2012 juni 2013 en del af 1. Økonomiaftalerne ml. stat og kommuner for 2012 & 2. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Per Smed Udviklingschef, KOMBIT Grunddata-reformen

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014 LEVERANDØRMØDE DAR og BBR 2.0 2. september 2014 Agenda Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10 Status for den kommunale del af Grunddataprogrammet, herunder udbud af BBR 2.0 og DAR

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012 SKG møde 9. møde 7. maj 2012 Dagsorden SKG møde 7. maj 2012 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde v/ Vicedirektør Kåre Clemmesen, KMS 2. Meddelelser orienteringspunkt a)

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Thorbjørn Vang Søndergaard, GISkonsulent, Kolding Kommune Rasmus Klog, GIS-administrator, Vejle Kommune Baggrund Vi har deltaget i s pilotprojekt

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Version: 1.1a Status: Godkendt

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015

Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015 NOTAT Dato: 27. april 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3566 Sagsbehandler: THJ/MLI Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015 Country report, Denmark: Addressing 2014-2015 For English version see

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen

Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: catje@gst.dk ref: : Catrine Jensen Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum 24. marts

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Hjælp Fælles Indberetningsportal for Geodata

Hjælp Fælles Indberetningsportal for Geodata Hjælp Fælles Indberetningsportal for Geodata 1. Indledning Denne hjælpefil beskriver applikationens formål, dens opbygning samt, hvordan man indberetter en fejl/mangel/ajorføringsdata. Den Fælles IndberetningsPortal

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport

Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Overblik over danske myndigheders brug

Læs mere

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Analyse af danske myndigheders brug

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer Referat Specifikationssekretariatet GST/DAB Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 50 89 www.fotdanmark.dk e-mail: kft@gst.dk 30. møde i FOT Specifikationsforum den 21. november 2013, kl. 10:00-15:00

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen Geokodning af BBR-data Integration i den kommunale sagsbehandling Gevinster Sten Frandsen Teknisk Assistent Kortteknikker GIS-medarbejder 1989 Odense Tekniske Skole 1990 GeoMasters / Kampsax 1997 Nyborg

Læs mere

Dataleverancer via Kortforsyningen

Dataleverancer via Kortforsyningen Dataleverancer via Kortforsyningen Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Mads Bjørn-Møldrup, Områdechef Leveranceinfrastruktur Agenda Leveranceinfrastruktur Kortforsyningen anno 2013 Adgang til frie geodata På

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg.

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. CAMPridge for Dynamics AX - Tilvalg Landeuafhængige tilvalg til CAMPridge Medlems-system CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. Persondata,

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic.

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystemet Teknisk dialogmøder med leverandører 1. Indledning I uge 51 2014 afholdt KOMBIT tekniske dialogmøder omkring det kommende udbud af

Læs mere

P-numre. Orientering Kommuner og regioner Juni -november 2013. Danmarks Statistik: Karin Holst Duer Steen Eiberg-Jørgensen

P-numre. Orientering Kommuner og regioner Juni -november 2013. Danmarks Statistik: Karin Holst Duer Steen Eiberg-Jørgensen P-numre Orientering Kommuner og regioner Juni -november 2013 Danmarks Statistik: Karin Holst Duer Steen Eiberg-Jørgensen Dagsorden 1. Lovgivning 2. Hvad bruges P-nr. til? 3. Danmarks Statistik s relationer

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 1.2 (Kapitel 1-5) 11. august 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

2 Datakilder og funktionalitet...8

2 Datakilder og funktionalitet...8 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets anledning og formål... 5 1.2 Projektets Indhold... 6 1.3 Afgrænsning... 6 1.4 Deltagere... 7 1.4.1 Ekstern referencegruppe til projektet... 7 2 Datakilder og funktionalitet...8

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture"

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - Event-Driven Architecture Bilag 3 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture" Denne version af referencearkitekturen er målrettet Grunddataprogrammet Version:

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere