til kulturministeren fra Privatarkivudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til kulturministeren fra Privatarkivudvalget 2008-2011"

Transkript

1 0BRapport til kulturministeren fra Privatarkivudvalget December 2011

2 1BHovedrapport INDHOLD Side 2 Side 3-12 Side Side Anbefalinger Hovedrapport Bilag 1: Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. private elektroniske arkivalier Bilag 2: Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. indsamling af forenings- og organisationsarkiver Side Bilag 3: Notat om samarbejde mellem arkiver og museer ANBEFALINGER Det anbefales, at Privatarkivdatabasen DANPA 3 videreudvikles til en platform baseret på samsøgning online (DPO Danmarks Privatarkiver Online), og at der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder og gennemfører projekt. I denne forbindelse vil Privatarkivudvalget gerne have mulighed for at indsende ansøgning om projektmidler. Det anbefales, at arbejdsgruppen vedrørende bevaring og formidling af digitale private e- arkivalier fortsætter, da det forventes, at der vil ske en stærk stigning i bevaring og modtagelse af private e-arkivalier i de kommende år. Arbejdsgruppen skal bl.a. have til kommissorium at følge den fortsatte udvikling af SABA-værktøjerne og udbrede kendskabet og anvendelsen af disse. Det anbefales, at der med udgangspunkt i rapporten fra arbejdsgruppen vedrørende indsamling af landsdækkende, regionale og lokale forenings- og organisationsarkiver i det kommende privatarkivudvalg drøftes, hvordan de sparsomme ressourcer bedst kan anvendes til at indsamle det mest værdifulde materiale. Det anbefales, at Privatarkivudvalget følger udviklingen af digitaliseringen på arkivområdet, og at medlemmerne gensidigt orienterer hinanden om igangværende projekter. Det anbefales, at Privatarkivudvalget fortsat nøje følger registrering, tilgængeliggørelse og formidling af arkivalier i museer og andre samlinger. 2

3 HOVEDRAPPORT 2BPrivatarkivudvalgets nedsættelse og kommissorium Privatarkivudvalget har baggrund i 5 i Lov nr. 337 af 14. maj 1992 om offentlige arkiver. Heri bestemmes det, at Statens Arkiver samarbejder med og er rådgivende over for andre kulturelle eller videnskabelige institutioner i arkivmæssig sammenhæng, og at Kulturministeren kan nedsætte udvalg til fremme af det nævnte samarbejde. Ved revisionerne af arkivloven i 1997 (Lov nr. 421 af 10/ ), 2002 (Lov nr af 17/ ) og 2007 (lov nr. 532 af 6. juni 2007, lovbekendtgørelse nr af 21. august ) blev formuleringen ændret til, at Kulturministeren nedsætter et udvalg til fremme af samarbejdet mellem Statens Arkiver og andre kulturelle eller videnskabelige institutioner, der indsamler og bevarer private arkivalier som led i deres virksomhed. Dette betyder, at Privatarkivudvalget nu er et permanent udvalg. Kort efter arkivlovens vedtagelse i 1992 nedsatte Kulturministeren det første privatarkivudvalg, som blev beskikket for perioden 1. januar december Udvalget afgav i juli 1996 en samlet rapport for sin virksomhed. Det første privatarkivudvalg nedsatte en række arbejdsgrupper, og det iværksatte forsøg med samkøring af data fra lokalarkivernes databaser med en række udvalgte databaser over privatarkiver fra andre arkivinstitutioner. Efterfølgende har Kulturministeriet beskikket privatarkivudvalg for årene , , , og disse udvalg har afgivet rapporter til ministeriet i henholdsvis december 2000, december 2003 og december December 2007 beskikkede Kulturministeriet et nyt privatarkivudvalg for perioden frem til 31. december 2011 med følgende kommissorium: Udvalget har til opgave at fremme samarbejde og koordination mellem Statens Arkiver og andre kulturelle og videnskabelige institutioner, der indsamler og tilgængeliggør private arkivalier. Udvalget kan drøfte spørgsmål i forbindelse med indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af private arkivalier. Udvalget kan udforme udviklingsprojekter på privatarkivområdet. Udvalget har derudover til opgave at fremme tilgængeliggørelsen af private arkivalier. Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til drøftelse af enkeltspørgsmål, eventuelt med deltagelse af sagkyndige, der ikke er medlem af udvalget. Kulturministeriet kan anmode udvalget om at afgive udtalelse i spørgsmål, der knytter sig til indsamling, bevaring, tilgængeliggørelse m.v. af private arkivalier. 3

4 Rigsarkivaren indkalder til halvårlige møder og indkalder samtidig medlemmernes forslag til dagsorden. Udvalget afgiver i 2011 en rapport til kulturministeren om sit arbejde. Udvalget rapporterer efter ministeriets nærmere bestemmelse om gennemførelse af enkelte projekter, hvortil der er opnået støtte af offentlige midler. Udvalgets sammensætning har været følgende: Statens Arkiver: Rigsarkivar, dr.phil. Johan Peter Noack (formand) [afløst november 2009 af rigsarkivar Asbjørn Hellum] Arkivar, ph.d. Kenn Tarbensen, Erhvervsarkivet Arkivar, dr.phil. Erik Nørr, Landsarkivet for Sjælland m.v. Det kgl. Bibliotek: 4BOverarkivar, cand.mag. Ivan Boserup Statsbiblioteket (Kvindehistorisk Samling): Seniorrådgiver, cand.mag. Eva Lous [afløst april 2011 af afdelingsleder Eva Fønss- Jørgensen] Nationalmuseet: Museumsinspektør, mag.art. Ulla Kjær Dansk Folkemindesamling: Arkivar Lene Andersen Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv: Forretningsfører Henning Grelle Det danske Udvandrerarkiv: Arkivleder, mag.art. Henning Bender [afløst februar 2008 af arkivleder Jens Topholm] Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA): Arkivleder Jens Erik Pedersen (næstformand) [afløst november 2009 af arkivchef Jørgen Thomsen] Arkivleder Marianne Raasted [afløst 2010 af arkivleder Birgitte Herreborg Thomsen] Kulturarvsstyrelsen: Konsulent, cand.mag. Hanne Larsen [afløst november 2009 af konsulent, mag.art. Eske Wohlfahrt] Organisationen Danske Arkiver (ODA): Arkivleder Anette Månsson Som sekretær for Privatarkivudvalget har arkivar, dr.phil. Erik Nørr, Landsarkivet for Sjælland m.v., fungeret i hele perioden. Privatarkivudvalget har i løbet af de fire år holdt i alt otte møder, fem af møderne i Rigsarkivet, og et i henholdsvis Vejle, Aalborg og Odense. 4

5 3BPrivatarkivudvalgets virksomhed Privatarkivudvalgets vigtigste arbejdsområder har i perioden været følgende: 1. Danmarks Privatarkivdatabase (DANPA 3) åbnet på nettet november 2010 En central opgave for Privatarkivudvalget har lige fra udvalgets start i 1993 været at skabe en fælles opdateret database, hvor man kunne søge oversigt over indholdet af de vigtigste privatarkiver i Danmark uafhængig af, hvilke arkivinstitutioner de blev opbevaret i. Første udgave af Danmarks Privatarkivdatabase (DANPA 1) blev åbnet af kulturministeren i marts En opdateret version (DANPA 2) blev tilgængelig på internettet i I Privatarkivudvalgets rapport blev det sat som mål for tredje version af Privatarkivdatabasen (benævnt DANPA 3), at dataleverandørerne til DANPA 2 fik mulighed for at levere en opdatering af deres data, samtidig med at der blev åbnet op for nye dataleverandører. Desuden skulle det visuelle udtryk forbedres, og søgemuligheder online skulle optimeres. I efteråret 2007 blev der indgået aftale med en ny systemleverandør, World Web Interactive S/S (WWI), og med foreningen ARBIMUS om brug af deres datamodel - der bl.a. anvendte ABMarbejdsgruppens forslag til fælles ABM standard og gav mulighed for nye materialegrupper, f.eks. fotografier. Der blev også indgået aftaler med centrale dataleverandører. De nære mål var derefter også at undersøge muligheden for løbende opdatering og at højne kvaliteten af resultatet af søgningerne. Endvidere skulle anvendelsen af ABM standarden sikre, at DANPA kunne søges online i samspil med andre databaser. Det oprindelige tidsperspektiv var at præsentere DANPA 3 i april Imidlertid blev processen ramt af en række tekniske problemer og strukturelle udfordringer. De blev løst i efteråret 2010, og DANPA 3 kunne offentliggøres på internettet den 24. november Da var de allersidste tilretninger på plads og serveren flyttet til drift hos Dansk Data Arkiv i Odense. Teknisk kan der herefter løbende foretages opdateringer, forudsat at data er justeret og klargjort af dataleverandørerne i DANPAs fælles ABM format. Indhold DANPA 3 indeholder data fra lokal- og stadsarkiver (ARKIBAS-3 og ARKIBAS-4), Statens Arkiver (DAISY), Kulturarvsstyrelsen (Museernes Samlinger/REGIN), Det Kgl. Bibliotek, Frihedsmuseet, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Københavns Stadsarkiv (STARBAS) samt Det Danske Udvandrerarkiv. DANPA 3 har poster inkl. fotos, hvor de tidligere versioner, DANPA 1 og 2, kun havde henholdsvis og poster og ingen fotos. Åbningen af DANPA 3 betyder, at der kan foretages søgninger i en væsentlig del af den private arkivalske kulturarv. DANPA 3 giver adgang til materiale i et langt større antal og med større differentiering end hidtil. Der er dog stadig begrænsninger i forhold til emne, tid og sted, da det kun er ARKIBAS data, der fuldt ud er konverteret til DANPA s emnestruktur. Den centrale indgang er derfor i praksis fritekstsøgningen. 5

6 Erfaringer og perspektiver Med DANPA 3 er det for første gang i praksis muligt at søge efter materiale fra centrale institutioners forskellige databaser uafhængig af anvendte registreringsprincipper. Anvendelsen af det fælles ABM format giver mulighed for mere konsistens end tidligere, og dermed får brugerne større chancer for at foretage fornuftige søgninger med relativt troværdige/repræsentative resultater. I forlængelse af de fælles mapninger åbnes der endvidere op for efterfølgende at foretage analyser af forskellene. Der kan hermed skabes grundlag for fælles bearbejdning og tilbagemeldinger til de centrale dataleverandører. Der findes desuden i DANPA 3 en ny funktionalitet, så alle dataleverandører kan tilpasse deres emneord, så de søges i DANPAs fælles emnestruktur. Denne proces er dog kun blevet gennemført for ARKIBAS data, men funktionaliteten med at tilpasse de forskellige emnestrukturer til en fælles standard er til stede og kan gennemføres ved efterfølgende opdateringer. Med DANPA 3 er der skabt en platform, hvor databasen kan overleve, så længe der er brug for en privatarkivdatabase til at gøre stand-alone data tilgængelige online. I et bredere perspektiv giver DANPA desuden erfaringer, der kan bruges i det fremadrettede arbejde med at søge sagligt online i eksisterende databaser. Dermed er der også skabt et afsæt for DANPA s videreudvikling, jf. anbefalingen i Privatarkivudvalgets rapport om at undersøge DANPA s gradvise overgang til en platform baseret på samsøgning online. 2. Projektforslag DPO - Danmarks Privatarkiver Online Med DANPA 3 er der for første gang skabt mulighed for samlet søgning i alle typer af privatarkivmateriale, der stammer fra de enkelte institutioners eller enheders databaser, selv om disse er meget forskelligt struktureret, både hvad angår beskrivelser og søgeord, og med anvendelsen af de fælles ABM standarder er der skabt afsæt for at udvikle nye strukturer for søgning i data. Det næste naturlige skridt er derfor at udvikle principper for tværgående søgninger i data, der kan hentes online fra eksisterende baser. Langt den største del af de nationale privatarkivdata vil inden for de næste år være online tilgængelige. Dette er i sig selv positivt, men det betyder også, at det fremover vil blive meget svært og tidskrævende selv for den erfarne bruger med indsigt i forskellige registreringsprincipper, -systemer og -standarder at søge information om privatarkivmateriale på tværs af de eksisterende databaser. De må nødvendigvis søge i én database ad gangen, og man skal selv samle op på sine søgeresultater. Privatarkivudvalget foreslår derfor at udvikle en helt ny online platform, DPO Danmarks Privatarkiver Online, hvortil der hentes data on the fly fra udvalgte privatarkivdata i datasiloer fra DAISY, REX, Museernes Samlinger, ARKIBAS, STARBAS, ABA. Der vil fortsat være arkivinstitutioner, som ikke kan levere data online. For at få disse data med, vil det stadig være nødvendigt med en opdateret udgave af DANPA 3. 6

7 Afgrænsningen til privatarkiver gør det muligt at komme hele vejen rundt i indhold og udfordringer og relatere sig til nationale og internationale standarder. På den baggrund vil der også være et afkast i form af afrapportering/modeludvikling, der kan bruges i andre relationer. Hovedmålsætninger: Danmarks Privatarkiver Online skal være nem at gå til. Søgninger skal kunne foretages uden komplekse faglige forudsætninger. Det skal være muligt at fastholde/raffinere søgeresultater til videre brug og at generere formidlingsprodukter. Der skal være fokus på digitaliseret materiale, der er clearet til fri tilgængelighed, herunder foto, film, lyd. Der skal lægges vægt på design, usability og userstudies i udviklingsprocessen. Tidsplan: 2012 Udarbejdelse af kravspecifikation Udvikling af platform 2013 Test og lancering I tilknytning til DPO nedsætter Privatarkivudvalget en projektgruppe med repræsentanter fra relevante institutioner, der både repræsenterer det tekniske og det formidlingsmæssige aspekt. Arbejdsgruppen skal have til opgave både at udvikle og gennemføre projektet. Ansøgning om projektets gennemførelse vil blive udarbejdet med henblik på at blive tilstillet departementet til videre behandling. 3. Arbejdsgruppen vedrørende bevaring og formidling af private e-arkivalier Privatarkivudvalget besluttede på sit møde den 6. november 2008 at nedsætte Arbejdsgruppen vedrørende indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af private elektroniske arkivalier med et kommissorium indeholdende følgende hovedpunkter (jf. bilag 1): løbende at skabe overblik over arbejdet med indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af private e-arkivalier. at virke for vidensspredning mellem arkivinstitutioner på området. at koordinere mulige fælles indsatser, herunder til Privatarkivudvalget at indstille strategiske nøgleprojekter, der kan danne basis for nationale praksismodeller. Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning: Peter Edelholt, Erhvervsarkivet (formand) 7

8 Barbara Dokkedal, Rigsarkivet Ivan Boserup, Det Kongelige Bibliotek Anders Hell Hansen, Historisk Arkiv for Haderslev Kommune (SLA) Rasmus Grunwald Falk, Aalborg Stadsarkiv (Det Danske Udvandrerarkiv) Jes Rønnow Lungskov, Vejle Stadsarkiv (ODA) Hans Uwe Petersen (ABA/Arbejdermuseet) Arbejdsgruppen holdt sit første møde i februar 2009 og sit seneste i november En af de første aktiviteter, arbejdsgruppen satte i gang, var en undersøgelse af, hvilke digitale private arkivalier institutionerne allerede havde indsamlet. Undersøgelsen viste, at der var indsamlet under en halv snes digitale arkivalier. Resultatet viste, at der ikke i institutionerne havde været afsat ressourcer til dette arbejde. Det har institutionerne naturligvis været bevidste om, hvilket også afspejlede sig i Privatarkivudvalgets drøftelser i perioden , og det var også en af bevæggrundene for igangsætningen af Statens Arkiver projekt Digitale Private Arkivalier (projekt DPA), der er en del af Statens Arkivers resultatkontrakt Med projekt DPA har Statens Arkiver således haft mulighed for at allokere ressourcer til arbejdet med bevaring og indsamling af digitale private arkivalier, og erfaringerne indhøstet i projektet har derfor fyldt meget i arbejdsgruppens arbejde, således som det også var tiltænkt. Det er Privatarkivudvalgets klare indtryk, at de øvrige institutioner har haft sværere ved at afsætte ressourcer til indsamlingen af digitale private arkivalier. Dette gælder ikke mindst stadsarkiverne, der har haft store opgaver med at følge op på de forandringer, der fulgte i kølvandet på gennemførelsen af kommunalreformen i Arkivskabernes aflevering af deres digitale arkivalier kræver også en vis it-ekspertise. Udover institutionernes knappe ressourcer har der manglet it-værktøjer, der kunne understøtte både arkivskaberen og i nogen grad den modtagende institution ved aflevering af digitale arkivalier. Et af projekt DPA s formål har derfor været at udvikle it-værktøjer, der kunne understøtte dette. Arbejdsgruppen, nedsat af Privatarkivudvalget, har løbende drøftet den udvikling af it-værktøjer, der er foregået i projekt DPA, men også drøftet andre eksisterende it-værktøjer. I november 2011 foreligger der nu en række værktøjer, der kan understøtte arbejdet, men det er arbejdsgruppens opfattelse, at der stadig er behov både for vedligeholdelse af de allerede udviklede programmer samt udvikling af nye. Arbejdsgruppens repræsentanter fra Organisationen af Danske Arkiver og Sammenslutningen af Lokalarkiver har taget initiativ til at igangsætte udarbejdelsen af en vejledning, der kan anvendes af disse arkivinstitutioner ved indsamlingen af digitale arkivalier. Første udkast har været drøftet i arbejdsgruppen. Dette arbejde forventes at foreligge i en første udgave ved udgangen af Status for indsamlingen i november 2011 er, at der er ved at komme gang i bevaringen og modtagelsen af private digitale arkivalier, først og fremmest af Statens Arkiver i kraft af de ressourcer, der er afsat til projekt DPA, men fra 2012 forventes også en stigende indsamling fra de øvrige institutioner. 8

9 Der er indsamlet digitale offentlige arkivalier i mere end tre årtier, mens indsamlingen af digitale private arkivalier først lige er gået i gang, så der vil også i årene fremover være behov for både at følge udviklingen og udveksle erfaringer institutionerne imellem, og det anbefales derfor, at arbejdsgruppens arbejde fortsættes. 4. Arbejdsgruppen vedrørende indsamling af landsdækkende, regionale og lokale forenings- og organisationsarkiver I blev der i regi af Privatarkivudvalget udarbejdet en fortegnelse over indsamlingsansvaret for landsdækkende organisationers arkiver. Fortegnelsen, populært kaldet fordelingsnøglen, har været nyttig i samarbejdet mellem danske arkivinstitutioner. I 2007 blev det derfor besluttet at foretage en revision af denne. Privatarkivudvalget nedsatte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Statens Arkiver, Det kongelige Bibliotek og Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, som fik til opgave at undersøge mulighederne for at ajourføre fordelingsnøglen. Det viste sig dog hurtigt, at det ville være mere hensigtsmæssigt at tilvejebringe en ny fortegnelse baseret på et udtræk fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Et sådant udtræk ville også omfatte regionale og lokale organisationer og foreninger, hvorfor arbejdsgruppen blev suppleret med repræsentanter fra Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) og Organisationen Danske Arkiver (ODA). Da 1996-fordelingsnøglen stadig er et nyttigt arbejdsredskab til fordeling af privatarkiver mellem arkivinstitutionerne, har arbejdsgruppen sørget for, at fortegnelsen er blevet tilgængelig på Privatarkivudvalgets hjemmeside. Et udtræk fra CVR med oplysninger om lokale, regionale og landsdækkende foreninger og organisationer er efter fastlæggelse af en række kriterier foretaget pr. 1. juli Udtrækket rummer oplysninger om foreninger og organisationer i hele Danmark. Som følge af det store antal og det faktum, at det hverken vil være muligt eller ønskeligt at indsamle arkivalier fra alle disse, har arbejdsgruppen afstået fra at lave en ny fordelingsnøgle. Derimod har arbejdsgruppen på baggrund af CVR-udtrækket udledt nogle generelle karakteristika knyttet til de tre niveauer: landsdækkende, regionale og lokale foreninger og organisationer, og er herpå blevet enige om et forslag til arbejdsdeling mellem arkivinstitutionerne. Forslaget er ikke ulig den praksis, der har udviklet sig siden 1996-fordelingsnøglen, idet det dog bemærkes, at de regionale organisationer og foreninger udgør en særlig udfordring. Forslaget er følgende: Opgavevaretagelsen vedrørende indsamling og bevaring af arkivalier fra landsdækkende forenings- og organisationsarkiver sker primært hos Statens Arkiver, Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv og Det Kongelige Bibliotek. Opgavevaretagelsen af arkiver fra regionale foreninger og organisationer sker både hos stads- og lokalarkiver i de områder, som foreningerne/organisationerne dækker, samt af Statens Arkiver/Erhvervsarkivet, landsarkiverne og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Opgavevaretagelsen af arkiver fra lokale foreninger og organisationer sker som hovedregel altid hos stads- og lokalarkiver i de områder, som foreningerne/organisationerne dækker. 9

10 CVR-udtrækket er et godt og nyttigt værktøj for især lokalarkiver, herunder stadsarkiver, der let vil kunne konstatere, hvilke organisationer og foreninger der er registreret i eget område. Som følge af de betingelser, der knytter sig til anvendelsen af CVR, kan udtrækket dog ikke offentliggøres, men det kan på nærmere vilkår stilles til rådighed for arkivinstitutioner. Arbejdsgruppen vil anbefale arkivinstitutionerne at have opmærksomheden henledt på arkivalier fra forenings- og organisationslivet, idet det bemærkes, at området er så stort, at det kræver en fælles indsats og hårde prioriteringer at få sikret det mest bevaringsværdige. Arbejdsgruppen anbefaler derfor også, at Privatarkivudvalget i den kommende periode følger op på arbejdet, herunder drøfter, hvordan de sparsomme ressourcer bedst anvendes til at indsamle det mest værdifulde, samt tager spørgsmålet om formidling af arbejdsgruppens redegørelse op. 5. Samarbejde med museerne på arkivområdet I de senere år er en del mindre lokalarkiver blevet lagt ind som afdelinger under statsanerkendte museer. Det saglige argument er, at begge institutionstyper beskæftiger sig med lokalsamfundets historie. Men fusionerne skyldes også ofte kommunale administrative ønsker om at sikre arkivernes formelle institutionelle tilhørsforhold og at bidrage til større og mere bæredygtige, kulturhistoriske institutioner, med et bredere økonomisk fundament og råderum. Det er en udvikling, der har givet anledning til nogen usikkerhed blandt de indfusionerede arkiver om, hvorvidt de i kraft af fusionen er omfattet af den museumslov, der regulerer de statsanerkendte museers virksomhed. Skal de f.eks. indberette deres samlinger til de centrale registre, som museumsloven foreskriver? Privatarkivudvalget har drøftet spørgsmålet, og Kulturarvsstyrelsen har på den baggrund tilkendegivet, at uagtet arkiv og museum er organiseret som én samlet institution, er arkivets samling ikke automatisk omfattet af museumslovens bestemmelser, herunder reglerne for registrering og indberetning til centrale registre. Privatarkivudvalget tilslutter sig denne opfattelse og deler også styrelsens synspunkt, at man bør respektere, at det faglige udgangspunkt for arkivernes indsamling (proveniensprincippet) er væsensforskelligt fra den museale tradition, hvor udgangspunkt for indsamlinger er en arkæologisk udgravning eller en historisk/etnologisk undersøgelse. I øvrigt ser Privatarkivudvalget, at der i konkrete tilfælde kan være fordele ved at kombinere museum og arkiv, ikke mindst muligheden for gensidig inspiration mellem de to beslægtede fagmiljøer. Et andet gennemgående tema i Privatarkivudvalgets drøftelser har været det forhold, at museerne - uanset de institutionelle og faglige forskelle mellem museer og arkiver i tidens løb har indsamlet en del private arkivalier. Det har tidligere givet arkiverne anledning til kritik af museerne, dels fordi det skaber uklarhed hos brugerne, at arkivalierne ligger spredt på flere institutioner, dels fordi museerne kun sjældent har den arkivfaglige ekspertise. I dag er det fremherskende synspunkt, at det ikke er så afgørende, hvor arkivalierne opbevares, når blot det sker under sikre og bevaringsmæssigt korrekte forhold, samt at museerne registrerer og offentliggør, hvilke arkivfonde de har i deres samlinger, og stiller dem til rådighed for brugerne. 10

11 Denne holdningsændring er bl.a. resultat af, at museerne i medfør af museumsloven er forpligtet til at offentliggøre deres samlinger i Museernes Samlinger. Det er det centrale, webbaserede register over museumssager, genstande og andet kulturhistorisk dokumentationsmateriale i de statslige og statsanerkendte museer. Registeret, der er frit tilgængeligt, medtager også arkivfonde i museerne. Men da museernes fokus ligger på genstandssamlinger, har Privatarkivudvalget understreget over for Kulturarvsstyrelsen, at museerne skal være opmærksomme på at indberette også de arkivalier, som er indgået i museerne som led i den museale indsamlingsvirksomhed. Museernes Samlinger er blevet demonstreret for Privatarkivudvalget flere gange, og det har vist sig, at museernes opfattelse af, hvad en arkivfond er, ofte divergerer væsentligt fra arkivfaglig tradition. Det har foranlediget Kulturarvsstyrelsen til at formulere en særlig instruks til museerne om, hvad der forstås ved en arkivfond, og om, hvordan den skal registreres, såfremt den ikke afleveres til et arkiv. Museernes Samlinger rummer i dag oplysninger om godt arkivfonde fordelt på de statslige og statsanerkendte museer. Endelig skal det nævnes, at Privatarkivudvalget løbende er blevet informeret om arbejdet med og tankerne bag den aktuelle udredning om det fremtidige museumslandskab; jfr. Kulturarvsstyrelsens notat efter dialogmøde med arkiverne til brug for drøftelserne om fremtidens museumslandskab, januar 2011 [se nedenfor bilag 3] 6. Andre spørgsmål drøftet i Privatarkivudvalget: Bekendtgørelse ifølge arkivlovens 47 (opbevaring af personhenførbare data) På foranledning af rigsarkivaren fik Privatarkivudvalget mulighed for at udtale sig om Statens Arkivers udkast til bekendtgørelse om sidestilling af visse institutioner med offentlige arkiver, for så vidt angår arkivalier, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger og ophavsretsloven. Ifølge udkastet skulle ikke-offentlige institutioner, der ønskede ligestilling, indsende en ansøgning om godkendelse til Kulturministeriet. Afgørelsen træffes derefter efter indstilling fra Statens Arkiver, som indhenter en udtalelse om den pågældende institution fra Privatarkivudvalget. Efter høringen af Privatarkivudvalget sender rigsarkivaren udkastet til bekendtgørelse videre til Datatilsynet. Ved det seneste møde i Privatarkivudvalget blev rigsarkivaren af medlemmerne bedt om at rykke for en afgørelse, da en endelig bekendtgørelse var af stor betydning for en række af Privatarkivudvalgets medlemmer. Status for digitalisering Ved flere møder har Privatarkivudvalgets medlemmer gensidigt orienteret hinanden om igangværende eller kommende digitaliseringsprojekter. Disse projekter omfatter både private og offentlige papirarkivalier og andre materialetyper, såsom billeder, film, aviser og bøger. Blandt større projekter kan nævnes Det Kgl. Biblioteks medvirken ved digitalisering af den ældste danske litteratur, Statsbibliotekets og Det Kgl. Biblioteks projekt, hvortil der er givet finanslovsbevilling, vedrørende de danske aviser, Det Danske Udvandrerarkivs indskanning af den samlede 11

12 arkivaliebestand, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkivs indskanning af billedsamlingen før 1940 (en del af det såkaldte Europaprojekt) og Statens Arkivers digitaliseringsprojekt af meget benyttede arkivserier i forbindelse med sammenlægningen af Landsarkivet for Sjælland og Rigsarkivet. Lokale wikier Med baggrund i et oplæg fra overarkivar Ivan Boserup, Det Kgl. Bibliotek, om Arkiver og Social computing har Privatarkivudvalget ved to møder diskuteret behovet for og værdien af lokale wikipedia er. Arkivleder fra Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg, Lis Thavlov, blev af Privatarkivudvalget inviteret til at præsentere, hvordan en lokal wikipedia fungerer. WikiSilkeborg er et leksikon, som det lokale arkiv, bibliotek, museum og avis står bag, men hvor almindelige borgere også har mulighed for at skrive eller tilrette artikler. Det er et elektronisk opslagsværk med information om steder, bygninger, institutioner, foreninger, natur, begivenheder og personer, som har tilknytning til Silkeborgområdet. Det er inspireret af tilsvarende projekter i Helsingør og flere andre byer. Efter forevisningen diskuterede Privatarkivudvalgets medlemmer spørgsmålet om sammenhængen mellem den nationale wikipedia og de lokale wikier, som en række byer er i færd med at opbygge. Medens nogle mente, at det var vigtigt med en nær forbindelse til den store wiki, var der andre medlemmer, der ønskede at fastholde den lokale forankring i opbygningen af de lokale wikier. Privatarkivudvalget var enige om at følge udviklingen, men også, at Privatarkivudvalget ikke selv kunne involvere sig i wikiprojekter. Privatarkivudvalgets hjemmeside Privatarkivudvalgets hjemmeside findes på Statens Arkivers hjemmeside under punktet aflevering til arkiverne HUhttp:// til_arkiverne/privatarkivudvalgetuh. Her findes en oversigt over udvalgets medlemmer, historik og kommissorium, rapporter til kulturministeren for perioderne og samt fordelingsnøglen for landsdækkende forenings- og organisationsarkiver fra

13 Bilag 1 Redegørelse fra Arbejdsgruppen vedrørende indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af private elektroniske arkivalier Privatarkivudvalget November

14 UIndholdsfortegnelse U1. Om arbejdsgruppen og denne redegørelseu...15 U2. Strategiske nøgleprojekter og koordinering af mulige fælles indsatseru...15 U3. Vidensspredning mellem arkivinstitutioner på området.u...16 USABA-suitenU...16 U Selvarkivering af s U...16 USIGAU...17 UArbejderbevægelsens Bibliotek og ArkivU...17 UVejle Stadsarkiv - NetarchiveSuiteU...17 UFælles webstedu...17 U4. Overblik over arbejdet med indsamling af digitale private arkivalieru...17 UPersondataloven og indsamling af digitale private arkiveru...18 USamarbejde mellem arkivinstitutionerneu...18 UStatus for indsamlingen U...18 UArbejdsgruppens anbefalingu...19 UBilag 1 - KommissoriumU...20 UBilag 2 Status november 2009U...21 UBilag 3 Status november 2011U

15 F 1. Om arbejdsgruppen og denne redegørelse Privatarkivudvalget besluttede på sit møde den 6. november 2008 at nedsætte Arbejdsgruppen vedrørende indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af private elektroniske arkivalier med et kommissorium indeholdende følgende hovedpunkter (jf. bilag 1): løbende at skabe overblik over arbejdet med indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af private e-arkivalier. at virke for vidensspredning mellem arkivinstitutioner på området. at koordinere mulige fælles indsatser, herunder til Privatarkivudvalget at indstille strategiske nøgleprojekter, der kan danne basis for nationale praksismodeller. Arbejdsgruppens formand rapporterer løbende til Privatarkivudvalget. Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning: Peter Edelholt, Erhvervsarkivet (formand) Barbara Dokkedal, Rigsarkivet Ivan Boserup, Det Kongelige Bibliotek Anders Hell Hansen, Historisk Arkiv for Haderslev Kommune (SLA) Rasmus Grunwald Falk, Aalborg Stadsarkiv (Det Danske Udvandrerarkiv) Jes Rønnow Lungskov, Vejle Stadsarkiv (ODA) Hans Uwe Petersen (ABA/Arbejdermuseet) Arbejdsgruppen holdt sit første møde den 27. februar 2009 på Erhvervsarkivet i Århus, hvor det blev besluttet at afholde halvårlige møder med mødedato inden Privatarkivudvalgets halvårlige møder, så der kunne ske en afrapportering af arbejdsgruppens arbejde til Privatarkivudvalget. Arbejdsgruppen har i perioden således afholdt 6 møder. Redegørelsen er nedenfor emneopdelt efter kommissoriets tre hovedpunkter. 2. Strategiske nøgleprojekter og koordinering af mulige fælles indsatser På arbejdsgruppens første møde blev det besluttet, at igangværende projekter fra alle institutioner skulle være et fast punkt på dagsordenen. Peter Edelholt orienterede på det første møde om Statens Arkivers pilotprojekt Projekt Digitale Private Arkivalier (projekt DPA) på baggrund af udsendt udkast til projektinitieringsdokument. Projekt DPA er en del af Statens Arkivers resultatkontrakt for Projektet er bemandet med en projektleder, Peter Edelholt, Erhvervsarkivet, samt en systemudvikler, Barbara Dokkedal, Rigsarkivets sektion for Digitale Arkivalier. Projektets formål er således beskrevet i Statens Arkiver oplæg til resultatkontraktforhandlingerne i 2008: Projektet har karakter af et pilotprojekt, som har til formål at udvikle metoder og værktøjer til indsamling af private e-arkivalier samt indvinde konkrete erfaringer ved at få indsamlet og bevaret en række private e-arkivalier fra både personer, foreninger og erhvervsliv. Bevaringen indebærer, at der skal produceres arkiveringsversioner, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 342 af 11. marts 2004 om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer. Projektet vil 1 derfor på pilotbasis løfte en række af de opgaver, der er nævnt under punkt 5 i rapportensf 1 Rapport til kulturministeren fra Privatarkivudvalget , s. 8

16 konklusion og på den måde kunne danne grundlag for det videre arbejde på området, ikke alene i Statens Arkiver men også blandt andre arkiver, der indsamler private arkivalier. Statens Arkivers mangeårige erfaring med bevaring af offentlige e-arkivalier vil således medføre, at Statens Arkiver kan udvikle IT-værktøjer, der understøtter produktionen af arkiveringsversioner af e-arkivalier. Disse værktøjer agter Statens Arkiver at stille til rådighed, så de både kan anvendes af private arkivskabere og af andre arkiver. Som det fremgår, skal de it-værktøjer og indhøstede erfaringer i projekt DPA stilles til rådighed for de arkivinstitutioner, der indsamler digitale private arkivalier. Pilotprojektet har derfor været et strategisk nøgleprojekt for arbejdsgruppen, der løbende har drøftet projektets udvikling af itværktøjer og indhøstede erfaringer med kontakt til private arkivskabere. Arbejdsgruppen har ikke i perioden indstillet strategiske nøgleprojekter til Privatarkivudvalget. 3. Vidensspredning mellem arkivinstitutioner på området Arbejdsgruppen har udvekslet og drøftet erfaringer med eksisterende it-værktøjer til understøttelse af bevaring og indsamling af digitale private arkivalier samt udviklingen af nye værktøjer i Projekt DPA. Nedenfor gives et kort koncentrat. 5BSABA-suiten Projekt DPA påbegyndte programudviklingen i foråret 2009 og de forskellige versioner af de udviklede it-værktøjer er løbende blevet demonstreret og diskuteret i arbejdsgruppen. Det drejer sig om følgende it-værktøjer, der under ét betegnes som SABA-suiten (SABA Statens Arkivers Basale Arkivprogrammer): 1. SABA Kopiering, der danner udtræk af filer fra brugers PC eller fra fællesdrev (dokumenter, s, billeder mv.) 2. SABA Arkivalie, der anvendes til konvertering af oprindelige filformater til TIFF-format og dannelse af systemuafhængig arkiveringsversion i henhold til bek SABA Arkiv, der tilgængeliggør (TIFF)dokumenterne i arkiveringsversionen i den oprindelige mappestruktur. Dette giver mulighed for fritekstsøgning på tekstversioner af dokumenterne. 4. SABA Web, der anvendes til høstning af intranetsider og filer lagret på intranet. SABA-programmerne 1-3 var færdigudviklet i løbet af foråret 2010 i en første version. SABA Web er færdigudviklet og demonstreret for arbejdsgruppen, men er endnu ikke frigivet. Den 20. maj 2010 blev der afholdt et seminar for de arkivinstitutioner, der indsamler digitale private arkivalier, hvor SABA-programmerne 1-3 blev demonstreret og udleveret til arkivinstitutionerne, således at de kunne tage dem i brug. Projekt DPA var interesseret i at få tilbagemeldinger fra arkivinstitutionernes brug af programmerne, så eventuelle fejl kunne rettes inden en endelig frigivelse til arkivskabere. I oktober måned 2010 blev SABA Kopiering, der kan anvendes af arkivskaberne til at udvælge og kopiere de filer/dokumenter,de ønsker at aflevere til en arkivinstitution, lagt på Statens Arkiv hjemmeside til fri download. 6B Selvarkivering af s Arbejdsgruppen har ligeledes diskuteret og set demonstreret en løsning Det Kongelige Bibliotek er ved at udvikle Selvarkivering af s. Løsningen skal gøre det muligt for udvalgte forskere 16

17 at sende de mails de ønsker at bevare på lang sigt, eventuelt med vedhæftede dokumenter, til en mailboks, der driftes af Det Kongelige Bibliotek, der sørger for langtidsbevaringen af de arkiverede mails. Arbejdsgruppen har diskuteret, om det kunne være en fælles løsning for alle arkivinstitutioner. Grundet omprioritering af ressourcer, er færdiggørelsen af løsningen dog foreløbig udskudt til BSIGA It-værktøjet SIGA er ligeledes blevet demonstreret og drøftet i arbejdsgruppen. Systemet er udviklet af Aalborg Stadsarkiv og Esbjerg Byhistoriske Arkiv og kan på basis af data i en Access database eller en mappe med dokumenter producere en arkiveringsversion, der opfylder Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 342 om arkiveringsversioner. Værktøjet kan også anvendes til at tilgængeliggøre og søge i de producerede arkiveringsversioner. Andre arkivinstitutioner kan vælge at købe SIGA. 8BArbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv har udviklet deres egne værktøjer til oparbejdning, lagring og tilgængeliggørelse af digitale private arkiver, der ikke baserer sig på Statens Arkivers bekendtgørelse for arkiveringsversioner. 9BVejle Stadsarkiv - NetarchiveSuite Vejle Stadsarkiv er påbegyndt høstningen af internet/hjemmesider fra en række foreninger i Vejle Kommune. Til høstning er anvendt NetarchiveSuite, der også anvendes af Det Kongelige Bibliotek/Statsbiblioteket til høstning af det danske domæne.dk. De høstede internetsider lagres i originalt format og fremtidig tilgængeliggørelse baserer sig på en emuleringsstrategi i modsætning til høstningen med SABA Web, der lagres som en arkiveringsversion, baseret på en migreringsstrategi, i henhold til Statens Arkivers bekendtgørelse nr Der er således efterhånden udviklet en række it-værktøjer, der understøtter bevaringen og indsamlingen af digitale private arkivalier. Der vil dog stadig være behov for udvikling af nye værktøjer, der kan understøtte arbejdet, f.eks. et værktøj der kan udtrække data fra forskellige databaser. 10BFælles websted I løbet af 2009 har Arbejdsgruppen oprettet et fælles websted, der skal understøtte vidensdelingen mellem arkivinstitutionerne. På webstedet kan arkivinstitutionerne dels beskrive de forskellige nøgleprojekter, de har igangsat (f.eks. Statens Arkivers DPA-projekt og Det Kongelige Biblioteks løsning Selvarkivering af s ) og opdatere status herfor, ligesom der er mulighed for kommentarer og diskussioner. Webstedet indeholder også en statusliste over indsamlede digitale private arkivalier (jf. nedenfor pkt. 3). Webstedet er et forsøg og i første omgang, er det kun arbejdsgruppens medlemmer, der har haft adgang til at bruge det, men det er hensigten på sigt at åbne webstedet for alle institutioner. 4. Overblik over arbejdet med indsamling af digitale private arkivalier De institutioner, der indsamler private arkivalier, har kun meget få praktiske erfaringer med indsamling af digitale private arkivalier. Institutionerne har længe været bevidste om, at det har været et presserende problem at komme i gang med indsamlingen af private digitale arkivalier, som det også fremgår af Rapport til kulturministeren fra Privatarkivudvalget , og som danner baggrund for igangsættelse af Statens Arkivers Projekt DPA i Der har manglet itværktøjer, der kunne understøtte indsamlingen, og området har ikke været højt prioriteret af institutionerne af mange forskellige årsager. Mange af stadsarkiverne har f.eks. haft en stor opgave 17

18 F og med at bevare/indsamle udfasede kommunale it-systemer i forbindelse med indførelse af kommunalreformen BPersondataloven og indsamling af digitale private arkiver Indsamlingen af digitale private arkivalier adskiller sig fra indsamling af private papirarkivalier på flere punkter. Et af de punkter som arbejdsgruppen har diskuteret i 2009 er, at digitale arkivalier, såfremt de indeholder personoplysninger og det gælder stort set alle digitale private arkivalier er underkastet persondataloven. Loven gælder dog ikke for behandlinger, som en fysisk person 2 foretager med henblik på udøvelse af aktiviteter af rent privat karakter F F, men ved aflevering af et digitalt arkiv til en institution, så ophører aktiviteten med at være af rent privat karakter og bliver dermed underkastet persondataloven. Loven giver dog mulighed for, at oplysninger, der er omfattet 3 af loven kan overføres til opbevaring i arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen, F det vil sige offentlige arkiver, der i henhold til arkivloven er Statens Arkiver og kommunale og regionale arkiver (de såkaldte 7-arkiver oprettet i henhold til 7 i arkivloven). Arkivloven giver dog mulighed for ( 47), at kulturministeren kan godkende, at institutioner, der uden at være offentlige arkiver indsamler og bevarer private arkivalier som led i deres virksomhed, kan modtage arkivalier, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger. Arbejdsgruppen bragte dette spørgsmål op i Privatarkivudvalget, der diskuterede det på sit møde i november 2009, hvor af det fremgår, at Rigsarkivet har udarbejdet et forslag til bekendtgørelse, der udmønter 47, og som er fremsendt til godkendelse hos kulturministeren/datatilsynet. Det har den konsekvens, at langt den største del af lokale arkiver, som har stået for en stor del af indsamlingen af private arkivalier fra mindre virksomheder, foreninger, organisationer og private personer, sandsynligvis ikke har mulighed for at indsamle digitale private arkivalier. Der er indtil nu oprettet ca. 35 offentlige arkiver, stadsarkiver/ 7-arkiver, der kan modtage digitale private arkivalier (og ingen regionale), men heraf er det kun et mindre antal, der har ansat personale med tilstrækkelig it-ekspertise til at kunne håndtere afleveringer af digitale private arkivalier; hertil kommer, som nævnt ovenfor, at det for stadsarkiverne har været nødvendigt at prioritere opfølgningen på kommunalreformen Reelt set er der derfor formodentlig i øjeblikket mindre end en halv snes institutioner, der har mulighed for at indsamle digitale private arkivalier. 12BSamarbejde mellem arkivinstitutionerne Da kun et fåtal af 7-arkiverne som nævnt har ansat personale med it-ekspertise og da de kun har begrænsede ressourcer, har de etableret forskellige former for samarbejder vedrørende afleveringer af digitale kommunale arkivalier, og en oplagt mulighed vil være at udbygge dette samarbejde til også at omfatte private digitale arkivalier samt eventuelt også at inddrage lokalarkiverne i dette samarbejde. Arbejdsgruppens repræsentanter for 7-arkiverne og SLA har haft indkaldt til og afholdt et møde for interesserede arkivinstitutioner og påbegyndt udarbejdelsen af en Vejledning for håndtering af private digitale arkivalier. Et første udkast har været drøftet i arbejdsgruppen november Først når vejledningen er færdig og drøftet blandt arkivinstitutionerne, forventes den konkrete indsamling og bevaring af private digitale arkiver at komme i gang for alvor. Det vil sige i løbet af BStatus for indsamlingen På arbejdsgruppen første møde i februar 2009 blev det besluttet, at arbejdsgruppens medlemmer skulle undersøge, hvor mange digitale private arkivalier, der allerede var indsamlet. En mailrundspørge til de relevante institutioner blev gennemført, og på arbejdsgruppens 2. møde i 2 Persondataloven 2, stk. 3 3 Persondataloven 14 18

19 november kunne der udarbejdes en liste over de allerede indsamlede digitale arkivalier, der er vedlagt som bilag 2. Som det fremgår, var det kun Statens Arkiver og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, der havde modtaget/indsamlet digitale private arkivalier (her ses bort fra Det Kongelige Biblioteks/Statsbibliotekets høstning af.dk ). Af listen fremgår også, hvilke arkivalier, der foreligger i en godkendt arkiveringsversion i henhold til Statens Arkiveres bekendtgørelse om arkiveringsversioner, idet det for Statens Arkiveres vedkommende er forudsætningen for, at det digitale arkivalie kan indgå og langtidsbevares i Statens Arkivers samling af digitale arkivalier. Status for indsamlingen i november 2011 er tilsvarende anført i bilag 3, der er en udskrift af statusliste fra arbejdsgruppens fælles websted. Ses der igen bort fra høstning af offentlige internetsider, er det i perioden kun Arbejdsbevægelsens Bibliotek og Arkiv (digitale arkivalier fra De nordiske Socialdemokratier (SAMARK)) og Statens Arkiver, der har bevaret og indsamlet digitale private arkivalier. Statuslisten indeholder oplysninger om modtagende institution ( Institution ), navn på arkivskaber ( Arkivskaber ), bemærkningsfelt ( Bemærkning ), om der er indgået eller fremsendt en Bevaringsaftale ( B-aft.), om der er indgået en Afleveringsaftale ( A-aft. ), om data er modtaget ( Data modtaget ) og om der er produceret en godkendt (i henhold til Statens Arkivers bekendtgørelse) arkiveringsversion. Statuslisten afspejler den måde Statens Arkiver har tilrettelagt arbejdet med bevaring og indsamling af private digitale arkivalier, der bygger på de erfaringer, der er indhøstet fra arbejdet med digitale offentlige arkivalier. En BevaringsUaftaleU med en privat arkivskaber, er en aftale, der, efter en fælles drøftelse, specificerer de arkivalier, man er enige om skal bevares, og svarer i princippet til en BevaringsUbestemmelseU for en offentlig myndighed; forskellen er naturligvis, at en Bevaringsaftale forudsætter arkivskabers accept. En anden forskel er, at aflevering af et digitalt arkivalie ligeledes kræver arkivskabers accept; det gælder også for tidspunkt for aflevering, arkivskabers indsats af ressourcer i forbindelse med udtræk af data og produktion af arkiveringsversion, adgangsbetingelser for det afleverede digitale arkivalie mv., der fastlægges gennem en AfleveringsUaftaleU, hvilket modsvares af en AfleveringsUbestemmelseU for en offentlig myndighed. En indgået aftale med en arkivskaber om bevaring af digitale arkivalier resulterer måske først mange år senere i en Afleverings- UaftaleU om en konkret aflevering af et digitalt arkivalie. Arbejdsgruppens anbefaling Statuslisten afspejler det både langstrakte og dynamiske tidsaspekt i processen med bevaring og indsamling af digitale private arkivalier, men det er jo et grundvilkår for dette arbejde, at det er fuldstændigt frivilligt for private arkivskabere, om de vil indgå en Bevaringsaftale og/eller Afleveringsaftale med en institution og private arkivalier adskiller sig derfor markant fra indsamling af offentlige digitale arkivalier. Indsamlingen af digitale private arkivalier er først lige gået i gang, og institutionerne skal også have tid til at omstille deres indsamling til også at indbefatte digitale private arkivalier, så det vil også i årene fremover være behov for både at følge udviklingen af indsamlingen og udveksle erfaringer institutionerne imellem, og det anbefales, at arbejdsgruppens arbejde fortsættes. 19

20 Bilag 1 - Kommissorium Kommissorium for udvalg vedrørende private e-arkivalier Privatarkivudvalget nedsætter i perioden et udvalg vedrørende indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af private elektroniske arkivalier. Udvalgets opgaver er: løbende at skabe et overblik over arbejdet med indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af private e-arkivalier. at virke for vidensspredning mellem arkivinstitutioner på området. at koordinere mulige fælles indsatser, herunder til PAU at indstille strategiske nøgleprojekter, der kan danne basis for nationale praksismodeller. Udvalget består af ét medlem fra Arbejdermuseet/ABA, ét medlem fra Det kgl. Bibliotek, ét medlem fra Det danske Udvandrerarkiv, to medlemmer fra Statens Arkiver, heraf ét fra Erhvervsarkivet (formand) og ét fra Rigsarkivet, samt ét medlem fra ODA og ét medlem fra SLA. Udvalget kan af egen drift supplere sig med repræsentanter for arkivskabere og it-leverandører. Udvalgets formand afrapporterer løbende til Privatarkivudvalget om såvel status vedrørende indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af private e-arkivalier som om udvalgets arbejde i øvrigt. En samlet status over arbejdet med private e-arkivalier samt en oversigt over udvalgets virke skal beskrives i en redegørelse, der tænkes bilagt Privatarkivudvalgets rapport til Kulturministeren ultimo Udkast til denne redegørelsen afleveres til Privatarkivudvalget senest den 1. marts

21 Bilag 2 Status november 2009 November 2009 STATUS - afleverede digitale private arkivalier Institution Arkivskaber Godkendt arkiveringsversion Statens Arkiver TIC Danmark JA Statens Arkiver Ritt Bjerregaard Statens Arkiver Fremskridspartiet / Frihed 2000 Statens Arkiver Statens Arkiver ABA - Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv ABA - Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv ABA - Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Det Kongelige Bibliotek Forskere ved Institut for Internationale Studier Tidligere Rigsarkivar Johan Peter Noack Dansk Metal Svend Auken LO Alle domæner under.dk JA Bemærkning TIC Danmark er et teknologisk informationscenter, der blev oprettet af Jysk Teknologisk Institut i 1971 og nedlagt med udgangen af Dokumenter fra Ritt Bjerregaards periode som EU-kommissær Diverse dokumenter fra de to partier. Flygtningedatabasen. Database lavet i forbindelse med undersøgelse af dansk flygtningpolitik Privatarkiv ESDH-system - dokumenterne konverteret til PDF/A Digitalt materiale - uafklarede problemer med æsning af medierne Dokumenter på Kodakfilm - påbegyndt konvertering til digitalt medie Høstning af websider under.dk 21

22 Bilag 3 Status november

23 23

24

25 Bilag 2 Redegørelse fra Arbejdsgruppen vedrørende indsamling af landsdækkende, regionale og lokale forenings- og organisationsarkiver Privatarkivudvalget November 2011

26 Indhold U1.1. Om arbejdsgruppen og denne redegørelseu...27 U2.1. Fordelingsnøglen 1996U...29 U3.1. Baggrunden for Statens Arkivers CVR-udtrækU...29 U3.2. Statens Arkivers CVR-udtræk 2011 et nyt værktøju...32 U3.3. Vilkår for anvendelse af dataudtrækketu...34 U4.1. Foreningernes og organisationernes geografiske spredningu...35 U4.2. Forhold vedr. landsdækkende foreninger og organisationeru...37 U4.3. Forhold vedr. regionale foreninger og organisationeru...39 U4.4. Forhold vedr. lokale foreninger og organisationeru...40 U5.1. Forslag til arbejdsdeling mellem arkivinstitutionerneu...40 U5.2. AnbefalingerU

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl.

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. Referat Møde: Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra SA: Rigsarkiver Asbjørn Hellum, vicedirektør Ole Magnus Mølbak Andersen, vicedirektør Kirsten

Læs mere

Rapport. til. kulturministeren. fra. Privatarkivudvalget 2004-2007

Rapport. til. kulturministeren. fra. Privatarkivudvalget 2004-2007 Rapport til kulturministeren fra Privatarkivudvalget 2004-2007 december 2007 Hovedrapport INDHOLD Side 2 Side 3-11 Side 12-41 Anbefalinger Hovedrapport Bilag 1: Redegørelse fra Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed - M E D H E N B L I K P Å A T Ø G E B O R G E R N E S M U L I G H E D E R F O R B E N Y T T E L S E A F S A M L I N G E R N E Masterafhandling af Heidi

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

arkiver, biblioteker og museer på internettet

arkiver, biblioteker og museer på internettet ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Specifikationer for fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Lovgivning, arkivet som myndighed

Lovgivning, arkivet som myndighed Lovgivning, arkivet som myndighed Oplæg på NORDIG 3. juni 2014 Indhold Hvad er målet? Hvilke udfordringer er der? Hvordan kan udfordringerne imødegås? Hvad gør vi i Danmark? Spørgsmål? Oplæg til diskussion

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Projektplan. Selvarkivering

Projektplan. Selvarkivering Projektplan Selvarkivering Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker. Sekretariatet Claus Juhl Knudsen mars 2012 Indhold Indhold... 2 1. Generelle

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Formidling af den lokale kulturarv på nettet

Formidling af den lokale kulturarv på nettet Formidling af den lokale kulturarv på nettet Af Ruth Hedegaard og Asbjørn Hellum Den lokale kulturarv befinder sig i hovedsagen på de tre lokale kulturinstitutioner museer, arkiver og biblioteker. De tre

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Rigsarkivet Referat Indsamling og Bevaring Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 20. oktober 2014 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra Rigsarkivet: Kirsten Villadsen Kristmar, Jan

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Lad mig begynde med at hilse fra kulturministeren, som er ked af ikke at kunne være her i dag. Han er til et længe planlagt Nordisk ministerrådsmøde.

Lad mig begynde med at hilse fra kulturministeren, som er ked af ikke at kunne være her i dag. Han er til et længe planlagt Nordisk ministerrådsmøde. 1 Kære allesammen Lad mig begynde med at hilse fra kulturministeren, som er ked af ikke at kunne være her i dag. Han er til et længe planlagt Nordisk ministerrådsmøde. Når vi i Kulturministeriet alligevel

Læs mere

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv The medium is the message Marshall McLuhan: : Understanding Media. 1964 De kulturbevarende institutioner (ABM) ARKIVE R -Offentlig e - Private Biblioteker - Bibliotekslov en Museer - Museumslov en Private

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 27. februar 2013 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32 Dato: 19. og 26. marts 2013 Journalnr: 2008-006935 Deltagere fra SA: Kirsten Villadsen Kristmar,

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt?

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Ved specialkonsulent Mette Hall-Andersen Overordnede ændringer i cirkulæret Et samlet regelsæt for alle typer af itsystemer

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Statens Arkivers arkivnetværksmøde for kommuner 2013 Dato og tidspunkt: 19. juni 2013 Sted: Odense Rådhus Antal deltagere: 105

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 Ringsted Kommune Att. kommunaldirektør Jacob Nordby Cc. Leon K. Johansen Dato: 14. april 2016 Journalnummer: 16/00460 Lokaltelefon: 41 71 72 84 Vores reference: CLA-BVT-MHA/ KVK Deres reference: Erindring

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt, dog således at pkt. 3b (Status for det regionale tilsyn) udgik.

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt, dog således at pkt. 3b (Status for det regionale tilsyn) udgik. Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: Fredag 13. maj 2016 kl. 9-12 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra RA: Kirsten Villadsen Kristmar, Jan Dalsten Sørensen, Mette Hall- Andersen,

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser.

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser. Kulturstyrelsen Adresse By Att.: DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale

Læs mere

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Notat Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Vestfyn Byrådet vedtog på mødet den 20. marts 2013, at Museum

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK INDHOLD SIDE 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER STATSLIGE MYNDIGHEDER Få styr på regler og praksis for digital

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

STADSARKIVET FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE ÅRSBERETNING 2013

STADSARKIVET FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE ÅRSBERETNING 2013 STADSARKIVET FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE ÅRSBERETNING 2013 Foto: Arkivar Ann-Sofie Wiil flytter arkivalier på Skibbyhøj I arkiverne treffer vi selve livet i dets usminkede heslighet, dets ubeskrivelige brutalitet

Læs mere

Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne. Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010

Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne. Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010 Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010 Working on a dream NæstvedArkivernes vision NæstvedArkiverne vil fremtræde som en

Læs mere

Referat. K-udvalget Dato og tidspunkt: Mandag 18. januar 2016 kl Sted: Dato: 8. februar 2016 Journalnr.: Referent: Christian Larsen

Referat. K-udvalget Dato og tidspunkt: Mandag 18. januar 2016 kl Sted: Dato: 8. februar 2016 Journalnr.: Referent: Christian Larsen Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: Mandag 18. januar 2016 kl. 9-11 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra RA: Kirsten Villadsen Kristmar (KVK), Poul Olsen (PO), Jan Dalsten Sørensen (JDS), Mette Hall-Andersen

Læs mere

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål NOTAT Stadsarkivet for Frederikssund Kommune 10. januar 2012 Årsberetning 2011 Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål Stadsarkivet for Frederikssund Kommune (SFK) arbejder for at sikre bevaringen af arkivalier,

Læs mere

Tilgængelighed. Fælles bevidsthed Fælles indsats Fælles udbytte

Tilgængelighed. Fælles bevidsthed Fælles indsats Fælles udbytte Tilgængelighed Fælles bevidsthed Fælles indsats Fælles udbytte Indhold Masterafhandling ODA Årsmøde Vigtighed og behov Initiativgruppe og videre arbejde Introduktion Andreas Bille Brahe IT-arkivar på

Læs mere

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE.

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE. -Pligtaflevering af arkivdata fra AMBØLL CAE. Pligtaflevering af CAE arkivdata hvorfor det? Da ambøll CAE er omfattet af lov om behandling af personoplysninger og endvidere opfylder kriterier for aflevering,

Læs mere

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Anne Sofie Fink, områdeleder for DDA Formidling af it-arkivalier og forskningsdata Rigsarkivet 14-10-2016 DeIC konference

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Rapport. Analyse af arkivopgaven i Århus Kommune

Rapport. Analyse af arkivopgaven i Århus Kommune Rapport Analyse af arkivopgaven i Side 2 Analyse af arkivopgaven i 1. Baggrund Århus Byråd vedtog den 27. august 2008, at der i løbet af 2009 skal gennemføres en analyse af den lovpligtige kommunale arkivopgave

Læs mere

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017)

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017) KOMBIT Videncenter Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven Version 1.0 (april 2017) KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR. 19 43 50 75 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Byarkivet i Horsens. Arkiver og deres anvendelse

Byarkivet i Horsens. Arkiver og deres anvendelse Byarkivet i Horsens Arkiver og deres anvendelse Arkiverne Rigsarkivet Valdemar 4. Atterdag (1300-tallet): 1. egentlige regeringsarkiv (Vordingborg slot) Midt 1400-tallet: nyere materiale blev samlet på

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.02.2013 Tid 16:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale 5 Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Svend C. Dahl Søren Drost Broegaard Lindy Nymark Christensen

Læs mere

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden. KOMDA KOMDA er et arkivsamarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og en række kommunale arkiver om håndtering af digitale arkivalier. KOMDA sikrer opbevaring af digitale arkivalier for de deltagende arkiver

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Historiker - 2080. April 2014. 2. FAGETS MÅL Formålet med historikerkursus er at bibringe kursisten viden, færdigheder og kompetencer for selvstændigt at kunne varetage enhedens

Læs mere

Modul 1: Ret og regler. Arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg DAGENS FOREDRAG

Modul 1: Ret og regler. Arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg DAGENS FOREDRAG Modul 1: Ret og regler Arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg DAGENS FOREDRAG Emnet kan blive meget omfattende Afgrænses derfor til det meget specifikke, dvs. lovgivningen Andre, absolut

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK Grafisk design: Mette Secher Indsamling og Bevaring Rigsdagsgården 9 1218 København K www.sa.dk/kurser RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KONFERENCE ARKIVNETVÆRK OM RIGSARKIVETS, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 28. februar 2013 /LOHOLK Referat af møde i demokratiudvalget den 20. februar 2013 kl. 13:00 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

2013/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag.

2013/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag. 2013/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. j.nr. 1894823 Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

Udviklingsplan. Lokalhistorisk Arkiv

Udviklingsplan. Lokalhistorisk Arkiv Udviklingsplan Lokalhistorisk Arkiv 2010-2013 Lokalhistorisk Arkiv er et kulturhistorisk arkiv, der organisatorisk hører under forvaltningen Erhverv, Kultur og Beskæftigelses afdeling Kultur og fritid.

Læs mere

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Om Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 2 Om Nationalmuseet Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske

Læs mere

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager I nedenstående Vejledning en pdf-fil - er der mange nyttige links til medlemmer af byforeninger og borgere, som gerne vil

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Afrapportering til GeoSjælland. Arbejdsgruppen "Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data"

Afrapportering til GeoSjælland. Arbejdsgruppen Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data Afrapportering til GeoSjælland Arbejdsgruppen "Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data" 2012 Arbejdsgruppe: Søren Breddam, Mark Percy Hansen/Niels Kjøller, Laila Nissen og Aimée Pedersen Sekretær:

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Revideret på generalforsamlingen d. 20. april 2015 1. Navn stk. 1. Arkivsamvirkets navn er "Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke"

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 343 af 6. maj 2008 om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne, bilag

Læs mere

Myarchive tjenesten. Aftalevilkår for Deponering og Donation. Det Kongelige Bibliotek 22-08-2013

Myarchive tjenesten. Aftalevilkår for Deponering og Donation. Det Kongelige Bibliotek 22-08-2013 Myarchive tjenesten Aftalevilkår for Deponering og Donation Det Kongelige Bibliotek 22-08-2013 Selvaflevering af private e-mails og private arkivalier via e-mail 2 Indholdsfortegnelse Tjenestens formål...

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Rapport til kulturministeren fra Privatarkivudvalget

Rapport til kulturministeren fra Privatarkivudvalget Rapport til kulturministeren fra Privatarkivudvalget 2012-2015 Februar 2016 Indhold Anbefalinger til det kommende arbejde... 3 Privatarkivudvalgets nedsættelse og kommissorium... 3 Udvalgets sammensætning...

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere