Kronens jordebog for 1584

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kronens jordebog for 1584"

Transkript

1 Kronens jordebog for 1584 EN PRÆSENTATION Indledning Indtil langt ind i 1800 årene var landbruget Færøernes hovederhverv eller måske snarere Færøernes eneste erhverv. Til landbruget regner vi dog ikke blot jordbrug, kvæg- og fåreavl, men også jagt til lands og søs og i bjergene, samt fiskeri. Grunden til denne brede definition er, at alle erhvervsrettigheder dengang var fast tilknyttet begrebet jord. Jord var omdrejningspunktet i et produktionssystem, hvor rettighederne til alle resourcer beroede på ejendoms- eller brugsretten til jord. Jo mere jord, jo større andel i alle resourcer. Kilder til landbrugshistorien er i det store og hele kilder til jordejendommens historie. De er kilder til ejendomsforhold, jordetal, fæsteforhold, kvægbestand, fårebestand, landgilde og andre afgifter, samt generelt til mål, vægt, værdiberegning og pengesystem. Ligesom andetsteds i Norden var færøsk jord i middelalderen på flere forskellige hænder. Kirkegodset og odelsgodset har omfattet det meste af jorden, men adelsgodset og krongodset har også været en betydelig del af det samlede jordegods. Selv om Munkelivs Klosters gods på Færøerne ikke har været særlig omfattende, har det dog stor historisk betydning for os på grund af klosterets bevarede middelalderlige jordebøger. Odelsjorden. Oprindelig har bønderne vel selv ejet den jord de brugte: hele, udelte gårde fra 4 mk jord helt op til 32 mk jord, men i tidens løb gled en stor del af jorden over i andres hænder. Årsagerne kunne være mange: arv, salg/pant, gave, bøder m.v. En del jordegods blev samlet af storbønder, men det er meget svært at få nogle oplysninger af betydning om odelsjorden før 1700 årene. Spredte kilder er dog at finde fra middelalderen og ikke mindst i tingbøgerne fra 1600 årene. Adelsgodset. Situationen er ikke meget bedre, hvad adelsgodset angår. I middelalderen kom en hel del jord på Færøerne i et par norske adelsslægters besiddelse. Spredte kilder herom er at finde fra reformationstiden og senere, men det er dog ikke før end adelsgodset blev solgt efter midten af 1600 årene, at man får fuldt overblik over det i tingbøgerne. Disse oplysninger er så detaljerede, at de kan sammenlignes med kronens jordebøger. Dertil kommer oplysninger om selve salget, køberne og prisen, samt de nye lejesatser. Klostergodset Munkelivs Kloster i Bergen ejede i middelalderen meget jordegods på Vestlandet, på Shetland og også noget på Færøerne. Blandt de få bevarede middelalderlige jordebøger fra Norge er også klosterets jordebog fra 1427, hvori der også findes optegnelser om klostrets jordegods på Shetland

2 Kilder til færøsk landbrugshistorie 2 og Færøerne. I klosterets bevarede brevbog findes også hjemmelsdokumenter fra Færøerne, regnskaber og yngre jordebøger. Krongodset og det gamle kirkegods. Det anslås, at kronen har ejet omkring 130 mark jord på Færøerne før reformationen. Denne jord kan kongen have erhvervet ved bøder eller ved inddragelse i forbindelse ubodemål, og noget kan naturligvis være købt eller taget som pant. Langt den største del af krongodset, som vi finder det i jordebogen for 1584 og senere hen, er dog gammelt kirkegods, som kongen har beslaglagt efter reformationen. I middelalderen var kirken landets største godsejer. Bispestolen ejede jordegods og det gjorde de enkelte præstegæld formentlig også, men den største del af kirkegodset har nok tilhørt de enkelte lokale kirker, og vi må antage at ligesom i nabolandene har den færøske biskop i middelalderen kæmpet for at fratage kirkeejerne dette jordegods og lægge det ind under sit domæne. Stort anderledes kan man næppe fortolke udsagnet på den såkaldte blytavle om, at biskop Erlendr ( ) berigede den færøske kirke med jordegods i langt højere grad end hans forgængere. Desværre er ingen kirkelig jordebog bevaret fra middelalderen. Dog findes et par kirker på Færøerne omtalt i ærkebispesædets jordebog, Aslak Bolts jordebog fra 1430 årene, idet St. Olavs Domkirke i Nidaros ejede to kirker på Færøerne: Sankta Pæturs Kirkja på Sandoy og Skúvoyar Kirkja, formentlig begge med tilliggende jordejendomme, som dog ikke findes registreret.. Uden hensyn til, hvordan ejerforholdene i middelalderen har været, blev alt kirkeligt jordegods efter reformationen inddraget under kronen. På dette punkt synes der at være en klar forskel mellem Færøerne og deres nabolande, hvor kirkelige institutioner i betydelig udstrækning bevarede brugen og indtægterne af deres tidligere besiddelser, skønt ejendomsretten formelt var kongens. Det er svært at forestille sig, at biskop, præstegæld og lokale kirker har været i stand til at forvalte deres omfattende jordegods uden jordebøger og indtægtsregnskaber, men sådanne dokumenter er ikke bevaret fra middelalderen. Det forekommer da også besynderligt, at allerede i 1541 synes kirkelige jordebøger ikke at være til at finde. Dette år skulle Trond Benckestock rejse til Færøerne for at tilse sine ejendomme, og han blev da bedt om at få i stand et register over alt bispe- og andet kirkeligt jordegods på Færøerne. Dette forekommer mer end mærkeligt, eftersom både den nys afsatte biskop Ámundur Ólafsson og hans famulus Heini Havreki befandt sig på Færøerne og burde have kunnet overdrage jordebøgerne. Ligeledes må vi antage, at også kronen allerede i middelalderen har haft skattelister, jordebog og regnskaber over sine indtægter af landet. Men ingen sådane kilder er bevaret og den første omtale af en fortegnelse over kongens krav til bønderne stammer fra Kronens jordebog fra 1584 er derfor den ældste bevarede jordebog over skatter, kirke- og krongods, og på dette tidspunkt har vi for Færøernes vedkommende ingen mulighed for at skelne mellem gammelt krongods og gammelt kirkegods. Ved kirkegodsets beslaglæggelse mangefoldede kongen sine ejendomme og dermed sine indtægter af Færøerne. Ud fra en færøsk nationaløkonomisk synsvinkel kan man også anskue beslaglæggelsen af kirkegodset som den største økonomiske katastrofe, der nogensinde er overgået det færøske samfund, for dette indebar, at efter reformationen forsvandt landgælden af kirkegodset afkastningen af henved halvdelen af det samlede færøske produktionsapparat hvert eneste år ud af landet i stedet for at virke i det færøske samfund.

3 Kilder til færøsk landbrugshistorie 3 Landgælden var ikke den eneste indtægt, som kongen havde af sine jordejendomme. Bønderne betalte ågave hvert 3. år, og der blev betalt indfæstningsafgift, når en ny bonde fæstede jord. Når jorden var fæstet, kunne bonden nyde alle indtægter af sit fæste med undtagelse af kongsjordens andel af jordehval og til dels også drivgods eller rettere vrag. Alt vrag tilhørte kronen som regalie. Dog skimtes på dette punkt en vis uoverensstemmelse mellem gammel færøsk ret og norsk ret i retterboden Seyðabrævið fra 1298, hvori hertug Håkon Magnusson - til hvis hertugdømme Færøerne hørte - tillod befolkningen at beholde ilanddrevne stykker hvalspæk. Ifølge norsk ret var dette formentlig regalie, idet hvaler over en vis størrelse tilhørte kronen. Hertugen indrømmede kun nødigt færingerne denne rettighed og indskærpede, at han ikke dermed bandt sine efterkommere. Grunden er uden tvivl den, at den enkelte indehaver af kongemagten ikke havde hjemmel til at bortgive regalier for al fremtid, men kun for sin egen regeringstid. At hertug Håkon alligevel har følt sig forpligtet til at imødekomme et færøsk ønske på dette punkt, kan vel opfattes som gammel færøsk ret og er formentlig et eksempel på bestemmelser, som har stået i den tidligere færøske lovbogs búnaðarbólk, som Seyðabrævið er en revision af. Lensregnskaberne Jordebøger er at betragte som dokumenter til de årlige lensregnskaber. Ligesom andre dele af rigerne har Færøerne været forlenet eller bortforpagtet, enten som regnskabslen eller for en fast afgift til kronen. I tidsrummet var Færøerne forlenet til hamborgerkøbmanden Thomas Koppen for en fast årlig afgift. Derefter var Færøerne regnskabslen frem til 1655, hvorefter landet igen forlenedes til Christoffer von Gabel. Lensregnskaber kan kun findes i rigets arkiver i den periode, hvor landet var regnskabslen, og igen frá 1709, da lenet blev inddraget efter Frederik von Gabels død. I 1500årene udarbejdede kongens embedsmand, fogeden, hvert år en jordebog og en regnskabsbog og sendte dem til kongen, men mange af disse regnskaber er forsvundet i tidens løb. I jordebøgerne blev indført kronens såkaldte visse indtægter, d.v.s. de faste krav som kongen havde overfor bønderne: kongsskat og landgilde hvert år og ågave hvert tredie år. Når disse blev betalt, indførtes de i regnskabsbogen sammen med kronens uvisse intægter: indfæstningsafgifter, jordehval, drivtømmer og vrag, kongstiende samt bøder og fortabelse af ejendom til kronen. Bevarede lensregnskaber. I 1500 årene førte landfogeden en jordebog over de visse indtægter, som skulle erlægges vedkommende år, samt en regnskabsbog over de visse indtægter, som var blevet indbetalt og de uvisse indtægter. Begge bøger blev hvert år tilsendt rentekammeret, hvor de blev revideret. De jorde- og regnskabsbøger, som kendes, er bevarede i Rigsarkivet. Fra 1584, da Mickel Ibsen var landfoged er der bevaret 1 jordebog og 1 regnskabsbog. Fra 1588 og 1590, da Mats Baltzersøn var landfoged, er der bevaret regnskabsbøger. I 1599 blev Strange Madsøn landfoged. Han sammenarbejdede jordebogen og regnskabsbogen til een bog, således at jordebogen blev ført på bladets venstre del og regnskaberne blev ført på den

4 Kilder til færøsk landbrugshistorie 4 højre del. På denne måde blev alle lensregnskaber i 1600 årene derefter ført. Fra Strange Madsøns tid kendes følgende lensregnskaber: 1600,1601,1602, 1613,1614,1615, 1617,1618,1619. I 1620 blev Mads Christensøn Gullandsfar landfoged. Fra hans fogedtid kendes følgende lensregnskaber: 1620,1621,1622,1623,1624,1626,1627,1628, 1629, ,1632, , 1635, 1636,1637,1638,1639,1640,1641. Hans Selmer blev landfoged i Fra hans tid kendes 2 lensregnskaber:1645 og Derefter blev Christen Madsøn landfoged i 1648, og de sidste kendte lensregnskaber fra 1600 årene er fra hans tid: 1649,1650,1651 og I 1655 blev lenet overladt Christoffer von Gabel, kongens skriver og Københavns statholder for fast afgift. Færøerne var derefter ikke længere et regnskabslen. De nævnte lensregnskabsbøger findes alle i Rigsarkivet i København på nær Hans Selmers, som er i Riksarkivet i Oslo. Jordebogen for 1584 Originalen til Jordbog af fero paa alle Øers Indkomst paa Kongelig Majestæts vegne Aff Aar MDLXXXIIII opbevares på Rigsarkivet, hvor den er registreret under Regnskaber , lensregnskaber. Lensregnskaber , pk.487. Den er konserveret i nyere tid og er i meget god stand. Jordebogen består af 27 ark i propatria format (ca 41 x 34 cm), som er falset 1 gang og har været hæftet sammen i ryggen. Foruden titelbladet er 98 sider beskrevet. På et sent tidspunkt, men inden konservering, er hvert blad blevet nummereret med blyant, og senere, men inden konservering, har hver enkelt side, bortset fra titelbladet, fået et nummer påstemplet. Bagsiden af titelbladet samt bogens 5 sidste blade er ubeskrevet. Et løst blad er af revisionen blevet indlagt bagerst i bogen og er blevet stemplet som side 99. Bogen er blevet afskrevet efter forrige års jordebog med de nødvendige kendte ændringer. Efter endt brug er den blevet revideret i København, og revisionen har skrevet anmærkninger visse steder. Hovedteksten er skrevet med en enkelt hånd, og det samme er revisionens anmærkninger. Sproget i jordebogen er dansk, men det har dog ikke forhindret enkelte færøske ord i at finde vej ind i jordebogen, f.eks. nød for køer, ågave for tredjeårstage, landskyld for landgæld m.fl. Jordebogen for 1584 er den eneste selvstændige jordebog over krongodset, som er bevaret. Den indeholder samlet en påligning af kongsskatten og jordebog over krongodset, bonde for bonde, side Dernæst, side 93-95, indeholder den en oversigt over pantejorden, som kongen har i pant fra skyldnere. Siden registreres ny pantejord fra 1583, side og endelig indløst pant i 1583, side 99. Jordebogens første del, skatteregister og jordebog for fæstejorden er topografisk inddelt i 11 områder: Norðuroyar, Eysturoy, Streymoy, Nólsoy, Hest og Koltur, Sandoy, Skúvoy, Mykines, Vágoy, Suðuroy og Dímunar báðar. De enkelte områder er siden ordnet efter øer, bygder, bylinger

5 Kilder til færøsk landbrugshistorie 5 og fæster. Denne topografiske ordning fastholdes gennem årene med en enkelt undtagelse, nemlig at Nolsø, Hest og Koltur bliver regnet som et område, og områdernes antal derfor reduceret til 10. Alt det, hver enkelt bonde havde i fæste, og de skatte- og lejeforpligtelser, han havde, regnes op. Altid står skatten først direkte efter bondens navn. Nedenunder findes en oversigt over, hvilke af kongens ejendele, bonden har i fæste, hvor meget jord, hvor mange køer, heste, svin, får o.s.v. og hvor meget der skal erlægges i leje for hver enkelt post. I venstre margin er den samlede landgæld talt sammen, hvor meget den enkelte bonde skal betale i skat og lejer tilsammen, regnet i penge. Således som jordebogen er ordnet, kan der næppe være tvivl om, at den oprindelig har været kongens skatteregister eller skatbondetal, som krongodset siden er påhægtet, først det middelalderlige krongods og efter reformationen det samlede kirkegods. Det vides dog, at sålænge Thomas Koppen havde Færøerne i len, skelnede man mellem krongods og kirkegods. Indarbejdelsen af kirkegodset i kronens jordebog er derfor næppe sket før efter 1553, og det er tydeligt, at de skatte- og afgiftsfrie præstegårde først senere har fundet deres vej ind i jordebogen, idet 2 af disse 7 gårde er forkert placerede i jordebogens topografiske orden. Skatten. Kongsskatten af Færøerne er allerede dokumenteret i Historia Norvegiæ (hen mod slutningen af 1100 årene). Skatten var en koppskat, som blev erlagt af skatbønderne, dem som sad med så meget jord, at de bedømtes at være i stand til at betale skatten. Der findes ingen fortegnelse over skatbønder - skatbondetal bevaret fra færøsk middelalder, men fra Island findes middelalderlige skatbondetal, og ser man nærmere på, hvordan den færøske jordebog er struktureret, kan der næppe herske tvivl om, at den er et oprindeligt skatbondetal, hvortil kronens jordejendom og besætning siden er blevet hægtet. I jordebogen ses den vanlige skat at være 1 gn af hver skatbonde, men systemet ses forlængst at være stivnet, således at vi finder skatten delt mellem flere ved gårdsdelinger og lagt sammen ved gårdssammenlægninger. Den samlede kongsskat er år 1600 sammentalt til 330 gn. Landgæld. En sammentælling af kongens jordejendom med besætning findes ikke i jordebogen. Men i jordeog regnskabsbogen for år 1600 findes en samlet fortegnelse: Krongodset er på 1270 mark jord eller lidt over halvdelen af al jord på Færøerne. Jordlejen varierer fra sted til sted. Den højeste leje er på 1gn pr. mk jord og den laveste på ½ gn pr. mk jord. Derimellem findes satser på 12½ skind, 14, 15 og 16 skind pr. mk jord. Lejesatserne er de samme, uanset om jorden har tilliggende udmark eller ikke. Den kongsgårdene tilhørende besætning består af 215 malkekøer, 6 kvier, 7 tyre, 6 kalve, 24 heste, 4 øgh (hopper), 6 svin, 4 hondkværne, 3 haugerum, 1fuglebjerg og moderfår. Afgiften af besætningen er sædvanligvis 5 skind for hver ko, hest, hoppe og svin og sjældent noget for tyre, kvier og kalve. Dog er der en del køer, som der kræves en naturalieafgift for, nemlig 1 våg smør for hver ko + 1mk jord eller mere. Fårelejen ses at være 2 gn for 40 får i den nordre del af landet, mens den er 2 gn for 48 får i Sandoy, Skúvoy og Suðuroy. Selvom den ikke nævnes, genfinder vi i disse tal den gamle

6 Kilder til færøsk landbrugshistorie 6 værdiangivelse for får, 1 mark får, som i Suðuroy vides at have været på 48 moderfår. Lejen for en mark får har således været 2 gn. Mønt, værdier og mål En færøsk gylden har sin oprindelse i den rhinske gylden, en guldmønt, som kan have været i omløb på Færøerne i senmiddelalderen, idet probersten med guldstriber er fundet på Færøerne. I det 16. årh. er den færøske gylden dog en regnemønt, som en række varer stod i værdiforhold til. Således havde 20 fåreskind værdien 1 gylden og færøsk møntregning blev derfor 1 gn = 20 skind. Vi finder spredt i jordebogen forskellige mål- og værdisammenhænge. Således ser vi, at 1 våg smør er 1½ gn i værdi og 1 tønde smør på 7 våger smør har værdien 10 gn. 1 ko koster 4 gn, 60 slagtelam sættes i værdi til 12 gn og 1 mk jord er blevet pantsat for 16 gn. 1 mark jord deles i jordebogen således: ½ mk jord 80 alen jord (= ¼ mk jord) 60 alen jord 40 alen jord (=1/8 mk jord). Enkelte steder finder vi størrelsen 1 støke (stykke) jord. Dette ses ved gennemregning at svare til ¼ mk eller 80 alen jord. Mål- og værdiangivelserne er ellers meget mere udførligt angivet i fogedens regnskabsbog, hvorfor der ikke skal gøres mere ud af dem her. Dog et par ord om jorderegningen. Jordetal I 1584 blev en mark jord delt i halvmark og alen jord. Enkelte steder skrev man 1 stykke jord for 80 alen jord. Derefter forsvinder alenregningen ud af jordebøgerne. I stedet angives jord i mark jord og brøkdele af mark jord. Disse ændringer i landfogedens jorderegning er utvivlsomt forårsaget af de samtidige ændringer i jordemarkens inddeling, som gror frem blandt folk. Den middelalderlige pengeregning i vadmelsalen blev i senmiddelalderen fortrængt af den rhinske gylden, som på Færøerne deltes i 20 skind. Omkring år 1600 kan det i andre kilder ses, at det nye færøske pengesystem trænger ind i jorderegningen og dér fortrænger det middelalderlige pengesystem med vadmelsalen på et tidspunkt, da 1 mark jord koster 16 gylden. Herefter regnes 1 mark jord til 16 gylden jord à 20 skind jord. Denne nye folkelige jorderegning optræder tidligt i tingbøgerne, men vi finder den ikke i kronens regnskaber før i 1700 årene. Vi kan således se, at den færøske jorderegning er baseret på forskellige tiders pengeværdisystemer: 1. mark (sølv), formentlig oprindelig delt i 8 øre à 3 ørtog 2. mark, delt i 320 alen (vadmel), udgår efter mark, delt i 16 gylden à 20 skind, taget i brug af folk o. år 1600 og af fogeden o.år 1700.

7 Kilder til færøsk landbrugshistorie 7 Udgaven. Allerede i 1930 finder vi planer om udgivelse af jordebogen for 1584 under medvirken af magister, senere professor, Christian Matras og arkivar Anton Degn. Udgivelsesplanerne blev ikke til noget, men både Christian Matras og Anton Degn har i deres forskning gjort brug af jordebogens oplysninger. Senere, da jordebogen nærmede sig sine 400 år, blev udgivelsesplanerne genoptaget. Denne gang blev jordebogen transkriberet af Annufía í Vági og en hel del arbejde blev lagt i de videre forberedelser, men bogen kom alligevel ikke i trykken dengang. Denne gang bliver planerne heller ikke realiseret, som de oprindelig var tænkt, idet man først havde forestillet sig en normal bogudgave. At det endte med en netudgave var i første omgang en økonomisk nødvendighed, men ved nærmere betragtning blev fordelene ved netudgaven indlysende. Ved at affotografere hver enkelt side i originalmanuskriptet og sætte billedet sammen med den transkriberede tekst, håber vi for det første at have gjort udgaven så brugervenlig som overhovedet muligt, idet den interesserede bruger umiddelbart kan konferere den transkriberede tekst med originalen. For det andet vil man til hver en tid kunne rette og ændre i netudgaven, efterhånden som fejl og mangler erkendes. For at opnå dette følger den transkriberede tekst slavisk originaltekstens opstilling linje for linje og side for side. Afskriften er i størst mulig grad bogstavret, idet enkelte normaliseringer dog har vist sig hensigtsmæssige. Således er alle romertal ændret til arabertal og forkortelser er - skrevet med kursiv - blevet opløst. Ofte forekommende betegnelser med forskellige stavemåder er blevet standardiseret, således gn for gylden, skind for skind, t for tønde(r) og skat for skat. Arbejdet med jordebogen er langt fra færdigt. I den kommende tid vil en omhyggeligere redegørelse for jordebogens form, indhold, historie og kildemæssige betydning for mange fagområder blive udarbejdet og lagt ud på denne hjemmeside sammen med registre til jordebogen og litteraturhenvisninger. Man kunne måske også forestille sig at publisere fogedens regnskabsbog for 1584, idet de 2 bæger supplerer hverandre. I regnskabsbogen for 1584 ses det, om og hvordan jordebogens visse indtægter er kommet fogeden i hænde, og hvilke uvisse indtægter, kronen har haft det samme år. Ud fra en færøsk synsvinkel har den drivende faktor i udgivelsen af jordebogen været den selvfølgelige betydning, den ville få for færøsk historie, men under brevvekslingen med rigsarkivet om udgivelsesplanerne påpegede daværende rigsarkivar Vagn Dybdahl, at et sådant arbejde også ville været af betydning for rigets historie. Han har utvivlsomt ret i dette synspunkt, og desuden må det antages, at en udgivelse af de færøske lensregnskaber vil give et vigtigt bidrag til forståelse af nordiske jordebøger som helhed, da detaljeringsgraden i de færøske jordebøger er betydelig større end i de jorde- og regnskabsbøger, som jeg kender fra Island, Norge og Danmark. Ud af de færøske lensregnskaber kan det tydeligt udlæses, hvilke ejendele og rettigheder, kronen havde på Færøerne, hvilken leje i penge, der skulle erlægges af hver enkelt særskilt ejendel, og hvilke varer, der anvendtes til betaling af de enkelte lejer. Sådan en detaljeringsgrad er sjælden om overhovedet - at finde i udenlandske lensregnskaber. Transkriberingen af denne udgave er foretaget af Lisbeth L. Petersen, som også har anvendt Annufía í Vági s gamle manuskript. Det tekniske arbejde er udført af Johan Herlon í Kálvalíð og

8 Kilder til færøsk landbrugshistorie 8 Sámal T. F. Johansen. Det øvrigt arbejde er udført af undertegnede, som også bærer ansvaret for hele udgaven. Det kan næppe undgås at der er opstået fejl og mangler, men med den valgte publiseringsmåde lader disse sig nemt rette. Brugerne anmodes derfor om at gøre opmærksom på fejl og mangler samt rette evt. anden kritik gennem Føroya Landsskjalasavns e-postadresse Tórshavn, den 19.juli 2012 Arne Thorsteinsson

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Ods herreds ejendomme på reformationstiden

Ods herreds ejendomme på reformationstiden Ods herreds ejendomme på reformationstiden AF ERIK ULSIG Konge, kirke og adel delte herredømmet over jord og bønder i senmiddelalderens Danmark. Reformationen i 1536 betød den katolske kirkes fald. Bispestolenes

Læs mere

under Det nordiske Ødegårdsprojekt

under Det nordiske Ødegårdsprojekt Århusundersøgelsen under Det nordiske Ødegårdsprojekt I 1930 ERNE OPDAGEDE europæisk historieforskning senmiddelalderen som kriseperiode. Banebrydende blev Wilhelm Abels Agrarkrisen und Agrarkonjunkturen

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Godsernes betydning for fæstebønderne Side 1 af 5 Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Indledning En jorddrot er en godsejer, hovedgårdsejer

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Efter Grevens Fejde (1534-1536) gennemførte Christian 3. (1503-1559) reformationen i Danmark ved recessen (loven) af 30. oktober 1536. Reformationen var overgangen

Læs mere

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager?

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Jørgen Juel Hansen Forfatter til bogen Vejen til gældssanering Hørsholm Kongevej 5 2970 Hørsholm Telefon 45 76

Læs mere

Klagerne. København, den 21. juli 2009 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør

Klagerne. København, den 21. juli 2009 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde og ukorrekte oplysninger om den

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Rættarhjálp Føroya. Årsberetning

Rættarhjálp Føroya. Årsberetning Rættarhjálp Føroya Årsberetning For perioden 1. januar - 31. december 2000 ÅRSBERETNING Rættarhjálp Føroya blev etableret den 13.09.1995 og havde første gang åbent den 25. juni 1996. Retshjælpens virksomhed

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Færøerne 8 dage og 7 nætter 16. juni til 23. juni 2014 Arrangeret for Ældresagen, Nordfyn (rejsenummer C-34)

Færøerne 8 dage og 7 nætter 16. juni til 23. juni 2014 Arrangeret for Ældresagen, Nordfyn (rejsenummer C-34) Færøerne 8 dage og 7 nætter 16. juni til 23. juni 2014 Arrangeret for Ældresagen, Nordfyn (rejsenummer C-34) Dag 1 / mandag den 16. juni 2014 Afgang fra Billund kl. 13.15 (mødetid 1½ time tidligere) og

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Rejste med sin kæreste, som efterfølgende fik kontrolafgiften annulleret af Metro Service.

Kontrolafgift på 750 kr. Rejste med sin kæreste, som efterfølgende fik kontrolafgiften annulleret af Metro Service. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0182 Klageren: XX Færøerne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende.

Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende. Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende. Tiggerkloster Et kloster der ligger i byen. Munkene lever i fattigdom og får gaver og almisser

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort De ældste matrikelkort og Videnskabernes Selskabs kort kan hjælpe dig med at finde de kunstige vandløb. Udkast til vandområdeplanerne

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Rættarhjálp Føroya. Årsberetning

Rættarhjálp Føroya. Årsberetning Rættarhjálp Føroya Årsberetning For perioden 1. januar - 31. december 2004 ÅRSBERETNING Rættarhjálp Føroya blev etableret den 13.09.1995 og havde første gang åbent den 25. juni 1996. Retshjælpens virksomhed

Læs mere

Klage over 5 advokater -1-

Klage over 5 advokater -1- Klage over 5 advokater -1- Klage over 5 advokater Chr.gave 11 4220 Korsør E:mail Palle@flebo.dk Telefon 31 22 71 96 1 Klage over 5 advokater -1- Til Fra Advokatsamfundet Dato 23. marts 2013 Klage over

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYE VINDAFJORD AFGØRELSE SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 4, SEPTEMBER 2005 WWW.HERALDIK.ORG Som det vil være de fleste læsere af dette nyhedsbrev bekendt, har Heraldisk Selskabs hjemmeside

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Udvidelse af besætningen. Table of Contents

Udvidelse af besætningen. Table of Contents Udvidelse af besætningen Det er enkelt at simulere en udvidelse med SimHerd. Herned beskrives forskellige måder at gøre det på. Desuden vises i dette dokument hvad man skal være opmærksom på og hvordan

Læs mere

1949 annonce. 1951 annonnce

1949 annonce. 1951 annonnce Bobbere,, choppere, e, originalitet og moderniseringer Dette lille indlæg kom jeg på, fordi jeg under oprydning, faldt over nogle gamle chopper-tegninger samt en ret dårlig kopi fra aprilnummeret af Skandinavisk

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Professor, dr.jur. Jens Evald Juridisk Institut (Retslære) Aarhus Universitet. je@jura.au.dk. Underviser i: 1. Retshistorie og alm. retslære. 2.

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Hviderne. magtfuld middelalderklan ved. Naturpark Åmosen. Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om

Hviderne. magtfuld middelalderklan ved. Naturpark Åmosen. Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om Hviderne En magtfuld middelalderklan ved Naturpark Åmosen Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om Sæby Kirke, som er bygget i frådende sten. Hviderne - en

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 0 89 29. november 2012 Efterspørgslen efter sundhedsydelser er stor. Det skyldes bl.a. den aldrende befolkning, et højere velstandsniveau og et

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Giv kirkeskat i stedet for kollekt Sognenes indtægter 2013 kr. %

Læs mere

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. Made in Ireland www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget revisionsprotokollatet for K Andelskasse for 2000.

Finanstilsynet har modtaget revisionsprotokollatet for K Andelskasse for 2000. Kendelse af 14. december 2001. 01-128.543. Andelskasse skulle have foretaget individuelle hensættelser i stedet for generelle hensættelser på landbrugsengagementer. Bank- og sparekasselovens 31, stk. 2

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere