diføt nyt DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK NR / NOVEMBER 2009 KR. 25,- Ervin Laszlo: Intuitiv sansning en forklaringsmodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "diføt nyt DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK NR. 94.3 / NOVEMBER 2009 KR. 25,- Ervin Laszlo: Intuitiv sansning en forklaringsmodel"

Transkript

1 diføt nyt Ervin Laszlo: Intuitiv sansning en forklaringsmodel Nyt forskningsfelt: Astrobiologi er der liv i universet? De fantastiske korncirkler Aktuel rapport af Andy Thomas Fri energi for selvbyggere Nyt fra STEORN Bognyt NR / NOVEMBER 2009 KR. 25,- DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK

2 DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK er en offentlig registreret forening, der har til formål: at oplyse om og at udvikle ny teknologi i overensstemmelse med naturen og dens metoder, at udnytte dens energier på bedst mulig måde med mindst mulige indgreb i de økologiske systemer og at reducere allerede forekommende indgreb i økologiske systemer, alt på en sådan måde, at menneskets vilkår forbedres. Foreningens bestyrelse Anders Heerfordt - Formand - Ruskær 4, st.th., 2610 Rødovre - tel Albert Hauser - Næstform., bibliotek - Aalevej 41, 7160 Tørring - tel/fax Børge Frøkjær-Jensen - Kass. - Ellebuen 21, 2950 Vedbæk Søren Birkelund Hansen - Revisor - Klosterengen 28, 4000 Roskilde - tel Arne Christensen - Agertoften 27, 2750 Ballerup Christian Heerup - Triumfvej 92, 2800 Kgs. Lyngby Jan Koed - Redaktør - Clara Pontoppidans Vej 41, 2500 Valby Poul Schriver - Mødearrangør - Svanevænget 3, 1.th., 2100 København Ø Bankkonto Merkur Bank - Reg.nr Konto.nr DIFØT, Ellebuen 21, 2950 Vedbæk SWIFT-BIC: RIBADK22 - IBAN: DK Medlemskab Medlemskab oprettes ved henvendelse til kassereren eller via hjemmesiden Årskontingent: 350,- kr. Internet Forsiden Et af højdepunkterne fra den engelske korncirkelsæson var denne figur, der blev set for første gang den 2. august ved Morgan s Hill sydvest for Swindon i det engelske kerneområde for korncirkler, Wiltshire. På side 14 ses et foto af figuren i sit rette element. Korncirkel-eksperten Andy Thomas rapporterer om sæsonens begivenheder. 26. årgang nr. 94.3, nov Redaktør: Jan Koed Redaktionens adresse diføt nyt Clara Pontoppidans Vej Valby tel/fax Udgivelse diføt nyt udgives af Dansk Institut for Økologisk Teknik og udsendes til foreningens medlemmer. Hvor ikke andre er nævnt, er udenlandske manuskripter oversat af redaktøren. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Bladet udkommer med fire numre om året. Oplag: 200 eksemplarer Tryk: Vester Kopi, København ISSN Indhold Liv på Mars er også Guds værk 3 Et forsvar for intuition 5 Fantastisk mærkværdigt 12 Bognyt 18 Kortnyt Fra gas til benzin 21 Fusk med tal for oliereserver 22 Køer påvirkes af stråling 22 Gør det selv 23 Nyt om Steorn 23 Foreningsnyt 24 2

3 ESP: Et forsvar for intuition En undersøgelse af det fysiske grundlag for spontan opfattelse Af Ervin Laszlo Spontan opfattelse optræder som sansning af en verden uden for vores almindelige sansers område. Sansninger af denne karakter opfattes almindeligvis som oversanselige. Vi søger dog at undgå den standende og ofte udsigtsløse debat om eksistensen af parapsykologiske fænomener ved at reservere begrebet»sansning«til de almindeligt forekommende sanseindtryk og kalde den spontant opståede menneskelige indsigt for»spontan opfattelse«forstået som en intuitiv forståelse eller en direkte og momentan viden. Sondringen er vigtig, fordi almindelig sanseopfattelse har en tilbøjelighed til at være forholdsvis klar og entydig, mens spontan opfattelse generelt er mere diffus, fordi den når frem til bevidstheden i form af vage, men ofte meningsfulde, intuitive indtryk. I den af den klassisk naturvidenskabeligt inspirerede reduktionistisk-materialistiske kultur afvises spontan opfattelse som hallucination eller fantasi. Klassisk empirisme gør gældende, at hjernen ikke kan indeholde noget, som den ikke har været præsenteret for gennem sanserne. Imidlertid er dette dogme omend udbredt i Vesten en undtagelse både i historisk sammenhæng og i forhold til mange andre eksisterende kulturer. Tidligere tiders mennesker accepterede intuitive indtryk som værende gyldige og meningsfulde kilder til viden om verden. Shamaner og medicinmænd (og -kvinder) forberedte sig til spontane opfattelser gennem strenge indvielser og træning, idet de var overbeviste om, at de på denne måde blev styrket og modtog åbenbaringer. Op gennem historien blev spontan opfattelse indlejret i den begrebsverden, som en given kultur fortolkede virkeligheden igennem. I mysteriekulturerne blev verden opfattet som et kosmisk ånderige; i de klassiske kulturer blev den overvåget af et imponerende opbud af usynlige, men virkelige guder. De abrahamske, monoteistiske religioner anerkendte den intuitivt opnåede viden hos deres profeter som repræsenterende fundamentale sandheder om Gud og skabelsen. De østlige kulturer har aldrig begrænset virkelighedsopfattelsen til den af de almindelige sanser formidlede information. Mentaliteten i den moderne vestlige eller vestligt påvirkede verden er sådan, at man udelukkende accepterer det som virkeligt, der er manifesteret bogstavelig talt er»håndgribeligt«. Da moderne mennesker kun ser det, som er begrænset af det, de tror kan ses, bliver alt det, som ikke præsenteres for bevidstheden gennem øjet og øret ekskluderet fra nutidsmenneskets verdensbillede. Bevidsthedselementer, der stammer fra området uden for de normale sanser, affærdiges som fantasi eller henvises til områder i psykens underbevidsthed. De betragtes kun som værende meningsfulde i en subjektiv kontekst og tillægges kun en almenmenneskelig betydning i kunstens og mystikkens verden. 5

4 diføt nyt 94.3 Men er spontan opfattelse i verdenen kun subjektiv og uden objektiv realitet? Eller kan intuitionen, der er basis for kunstnerisk, religiøs, endog videnskabelig kreativitet, forklares troværdigt inden for rammerne af den moderne naturvidenskab? Mod en fysisk forklaring Sanseindtryk er begrænset til det elektromagnetiske spektrums synlige område, lydens hørbare område og de dertil hørende eketromagnetiske bølgers og luftbølgernes udbredelse i rum og tid. Spontan opfattelse derimod synes at rumme information, der har sit udspring uden for sansernes domæne og transcenderer de klassiske begrænsninger af informationsoverførsel i rum og tid. Derfor har den moderne videnskab svært ved at forklare, hvordan spontan opfattelse kan være en fysisk realitet. Der er imidlertid gjort banebrydende opdagelser inden for den nyeste naturvidenskabelige forskning, der åbner for helt nye perspektiver. Der tales om muligheden for, at rum- og tid-transcenderende overførsel af information er fysisk mulig ikke kun mellem kvanter (hvor de indgår i fænomenet ikke-lokalitet), men også mellem menneskehjerner indbyrdes og med naturen. Information i naturen Spontan opfattelse synes at overføre information om verden uden for objektet uafhængig af tid og afstand. Det første spørgsmål vi vil diskutere er, om det er muligt at tale om information i verden som helhed og ikke kun inden for det menneskelige domæne. I den klassiske videnskab anses en påstand om, at information eksisterer objektivt i verden, som et metafysisk udsagn. Det er ikke længere tilfældet. Man er nu blevet klar over, at information er til stede i hele naturen, eller som John Wheeler har udtrykt det: I en vis forstand er information det mest fundamentale aspekt. Således opfører kvanter sig på en påfaldende informationspræget måde. De synes at foretage valg på egen hånd og at reagere på valg foretaget af andre kvanter. Hvert kvant har sin egen form for bevidsthed (en tese der bakkes op af nogle fysikere), eller de er indlejret i et komplekst informationsmiljø. Atomer, molekyler og andre fysiske (ikke kun biologiske og biopsykologiske) objekter rummer information; det er det der adskiller et objekt eller system fra et andet. Den information, der udsendes af fysiske objekter (dvs. er baseret på faste partikler), er til stede i den udstråling, der udsendes fra dem. Den er samtidig en afspejling af objekternes fysiske egenskaber. Ydermere er informationen til stede og kan måles, selv om objektet, der genererede den, er fraværende (Citro, under forberedelse; Fraser & Massey, 2008); det er information båret frem af og bevaret i rummet. Således er rummet ikke kun den passive baggrund for ophobningen af materielle objekter som i den newtonske fysik, men en aktiv matrix, der vekselvirker med de materielle objekter i rum-tiden. Siden fremkomsten af den generelle relativitetsteori har de ovenanførte påstande været accepteret viden. I en artikel offentliggjort i 1930 skrev Einstein selv:»vi er nu nået til den konklusion, at rummet er det primære og stoffet sekundært; vi kan udtrykke det sådan, at rummet som hævn for sin tidligere lavere sta- 6

5 tus nu er ved at æde sig ind på stoffet.«(citeret i Wolf & Haselhurst, 2005). Få år senere gav Erwin Schrödinger udtryk for samme idé:»det som vi observerer som materielle legemer og kræfter er ikke andet end former og variationer af rummets struktur.«(schrödinger, 1989). I de seneste år har et antal fysiske felter og kræfter været tilskrevet den interaktive matrix, som afløste forestillingen om det passive rum. I de store enhedseller super-enhedsteorier spores alle universelle felter og kræfter tilbage til deres oprindelse i kvantevakuummet, et bestandigt fluktuerende hav af opdukkende og forsvindende virtuelle partikler. Kvantevakuummet er også sædet for nulpunkt-energierne (energier der stadig manifesterer sig, selv når alle konventionelle former for energi forsvinder ved temperaturskalaens absolutte nulpunkt). Kvantevakuummet synes at være en fundamental dimension i det fysiske univers. Forestillingen om et komplekst felt, der gennemtrænger det kosmiske rum, leverer et logisk grundlag for lokaliseringen af information i naturen. Ifølge en hypotese, som nærværende forfatter formulerede i detaljer andetsteds (Laszlo, 2004, 2006, 2008), er det fundamentale fysiske domæne, kendt som det forenede felt, bærer af ikke blot de universelle felter og nulpunkt-energierne, men også information. Tilstedeværelsen af materielle objekter pirrer feltets grundtilstand og deformerer det, og skaber dermed en form for information. Den stråling, der udsendes fra objekterne, udbreder sig i form af ekspanderende bølgefronter; også dette er information i feltet. Når to eller flere bølgefronter mødes, danner de et interferensmønster. Mønstrene svarer diføt nyt 94.3 til interferensen af lysstråler i et almindeligt hologram. Hologrammer rummer information i knudepunkterne om de objekter og begivenheder, der skabte de bølger, som danner interferensmønstret. Men de interferensmønstre, der skabes af de materielle objekter ved pirring af den fundamentale fysiske dimension kendt som det forenede felt, er ikke almindelige hologrammer, men kvantehologrammer. De er bærer af information om de begivenheder, der skabte dem i kvantedomænet. Spørgsmålet er, om dele af den information, der findes i interferensmønstrenes knudepunkter i det forenede felt, kan tilgås af den menneskelige hjerne. Set i lyset af den nyeste udvikling inden for forskningen i kvantefysik, kvantebiologi og kvantehjerneforskning, synes spørgsmålet at kunne besvares med et ja: spontan tilgang synes at være fysisk muligt. Kvantefølsomhed i hjernen Den afgørende opdagelse til støtte for denne påstand er, at hjernen ikke alene er et klassisk biologisk system; i visse henseender er den et»makroskopisk kvantesystem«. Visse fundamentale hjernefunktioner involverer processer, som man tidligere troede kun var mulige i kvanternes domæne. De relevante funktioner drejer sig om modtagelse og overførelse af information på celle- og subcelle-niveau, kommunikation på det mest basale og elementære niveau. Kommunikation mellem celler involverer kvanteeffekter og -processer. Neuroner og neurale og subneurale netværk danner synkroniserede oscillatorer, der modtager og sender information ved hjælp af kvanteresonans. 7

6 diføt nyt 94.3 Denne information forplanter sig praktisk talt øjeblikkeligt i hele den levende organisme og kræver ikke en klassisk kanal for transmission af signaler. De forskellige former og karakteristika ved information, der overføres ved kvanteresonans, er ikke helt forstået; men det fysiske grundlag er klarlagt. Der er tale om ikke-lokalitet: vekselvirkningen mellem kvanter hinsides de klassiske begrænsninger i rum og tid. Ikke-lokalitet er et veludforsket fænomen. Laboratorieeksperimenter til eftervisning af Einstein-Podolsky-Rosenparadokset har vist, at kvanter, der til vilkårlig tid indtager den samme kvantetilstand, er forbundne over en begrænset tid og afstand. Til en vis grad gælder sådanne korrelationer Erwin Schrödinger kaldte det for entanglement, sammenfiltring for ethvert kvant i rum og tid. Sammenfiltring kræver, at kvanter optræder i kohærente tilstande. Kun vekselvirkninger i en eller anden form (målinger og muligvis visse former for observationer) gør kvanter ikke-kohærente. Men også objekter i makroskala kan udvise former for kvantekohærens. Siden århundredskiftet er der ført videnskabeligt bevis for, at også atomers tilstande kan være sammenfiltrede, og i de seneste år har man påvist kvantekorrelationer på niveauer svarende til levende organismer. Det ser ud, som om varmen fra levende organismer selv fra varmblodede organismer ikke nødvendigvis ødelægger kohærensen, som er betingelsen for kvantesammenfiltringen. Mens den klassiske kvanteteori påstod, at de brownske bevægelser gør kvanter ikke-kohærente ved almindelige temperaturer og dermed udelukker dem fra sammenfiltring, viser den nyeste forskning (fx Frecska & Luna, 2006; Kitaev, 1997; Pitkanen, 2006), at problemet med»varme-ikke-kohærens«ikke er uovervindeligt. Der kan eksistere særligt organiserede netværk af kvantepartikler for eksempel netværk hvor partiklerne er»sammenflettede«eller»snoede«som er tilstrækkeligt robuste til at opretholde kvantekohærensen ved legemstemperatur. Mens klassisk organiserede kvanteelementer såkaldte»qubits«(kvantebit) ved denne temperatur bliver ikkekohærente, kan netværk af flettede eller snoede qubits bevare deres kohærens. Som Parson udtrykker det:»fletning er robust: ligesom et vindstød kan rykke i vores snørebånd, uden at sløjfen går op, kan data lagret i et kvantefletværk overleve alle former for forstyrrelser.«(parsons, 2004). Kvanteeffekter i livsformer er ikke kun teori, de er essentielle for koordinationen af de processer, der gør livet muligt. Det er højst usandsynligt, at det svimlende antal fysiske og kemiske reaktioner, der foregår i den levende organisme, udelukkende koordineres af begrænsede og relativt langsomme biokemiske signal-transmissioner. Kun»sammenfiltringen«af celle- og subcelle-komponenter kan sikre en tilstrækkelig hurtig strøm af multidimensionale informationer for at opretholde organismen i dens fysisk set usandsynlige tilstand langt fra termisk og kemisk ligevægt. De hjerne-strukturer, der er ansvarlige for modtagelsen, beregningen og overførslen af kvanteresonansbaseret information, er man efterhånden blevet mere fortrolig med: der er tale om cytoskelet-strukturer. I alle organismens celler er cytoskelet-proteiner organiseret i 8

7 netværk af mikro-rør, og elementerne i disse netværk er indbyrdes forbundne, strukturelt af protein-kæder og funktionelt af gap junctions, kanalforbindelser, mellem naboceller. Mikro-rør danner komplekse netværk i hjernen. Hjernen indeholder langt flere mikro-rør end neuroner, rundt regnet mikro-rør og neuroner. Men mikro-rør er måske alligevel for grovkornede til at udføre kvanteberegninger. Ifølge Stuart Hameroff (1996) er»infoplasmaet«mikro-trabecular-gitteret, et væv af mikro-filamenter med en diameter på 7-9 nanometer. Dette gitter udgør den nuværende mikro-grænse, så at sige»stueetagen«i organiseringen af det levende materiale (Frecska, 2008). Det periodiske gitter af mikro-rør danner et netværk i netværket af neuroner, og mikro-trabecular-gitteret er et netværk indlejret i netværket af mikro-rør. Mikro-trabecular-gitteret er mest sandsynligt den struktur, der udfører kvanteresonansbaserede operationer i hjernen (Hameroff, 1996; Penrose, 1996). På baggrund af disse overvejelser mente Frecska, at der er to fundamentale måder at opfatte verden på snarere end én: den»direkte-intuitive-ikke-lokale«måde og den klassiske»perceptive-kognitive-symbolske«måde. Ifølge undertegnede forfatter indebærer den direkte-intuitive-ikke-lokale måde kommunikation mellem mikro-gitre i hjernen og holografiske interferensmønstre i vakuummet. Virkelighedsopfattelsen opstår, når frekvenserne er synkrone. Derved går kvanteniveau-gitret i resonans med de tilsvarende kvantehologrammer. I faseforbundne resonansrelationer overføres information fra kvantehologrammer til hjernen. diføt nyt 94.3 Walter Schempp har vist, at kvantehologrammer er kohærente, er filtret ind i hinanden og overfører ikke-lokal information om de objekter, der udsendte de oprindelige bølgefronter. Han har også vist, at hjernens opfattelse af objekter er faseforbundet. I støtten til Karl Pribrams»holonomiske hjerneteori«(pribram, 1991) bekræftede Schempp, at»betingelserne for muligheden af kvanteholografi passer fuldkommen med hypotesen om, at hjernen fungerer ved hjælp af kvanteholografi«(schempp, 1997). Den transpersonlige dimension Overførsel af information ved hjælp af faseforbunden kvanteresonans gør det muligt for den enkelte person at opleve ikke-lokal, såkaldt transpersonlig kommunikation. En serie eksperimenter udført af den italienske hjerneforsker Nitamo Montecucco har vist, at hjernefunktionen hos en hel gruppe forsøgspersoner kan bringes i samklang. I dyb meditation bliver den elektriske aktivitet i venstre og højre forreste hjernehalvdel synkroniseret. Når flere individer mediterer sammen, bliver EEG-bølgemønstret i venstre og højre hjernehalvdel synkroniseret i gruppen som helhed. I gentagne forsøg opnåede op til 12 mediterende en synkronisering af deres EEGmønstre på 50-70%, uden at de var i almindelig sansekontakt (Montecucco, 2000). Det ser ud, som om en bevidst hensigt bag den transpersonlige kommunikation kan frembringe særlige effekter. Det synes at være tilfældet i forbindelse med naturlæger. Nogle af dem udfører fjernhealing: når de fokuserer deres bevidsthed på patienten, kan vedkommende befinde sig uden for det almindelige san- 9

8 diføt nyt 94.3 seområde, uden at det har nogen indflydelse på resultatet af healingen. Healerne»sender«bevidst det, de kalder en healende energi mod patienten, og dennes hjerne og organisme reagerer. Faseforbundet kvanteresonans mellem healerens hjerne og patientens hjerne kan forklare den healende effekt. Effektiviteten af fjernhealing er påvist i hundreder af eksperimenter, og dens fysiske realitet er blevet demonstreret i eksperimenter, hvor man har målt forskellige forhold ved hjernens aktivitet i både healer og patient. Et strengt overvåget eksperiment, hvor forfatteren var til stede, demonstrerede, at det elektriske aktivitetsmønster i healerens hjerne reproduceres i patientens hjerne (Sági, 2003). Mønstret i EEG-bølgespektrets alfa- og delta-område overføres præcist med en forsinkelse på lidt under 3 sekunder. Det er bemærkelsesværdigt; det normale er, at alfa- og delta-områderne kun udviser aktivitet i en dybt afslappet, meditativ tilstand eller i dyb søvn. Det ser ud, som om en ændret bevidsthedstilstand understøtter den transpersonlige overførsel af information. Transpersonlig informationsoverførsel har også været demonstreret ved praktiske forsøg med MRI-skanning (Magnetic Resonance Imaging). Ieteksperiment udført af Jeanne Achterberg og kolleger udvalgte 11 healere objekter, som de havde en følelsesmæssig binding til eller følte sympati for. Forsøgspersonerne blev placeret i en MRI-skanner uden sansemæssig kontakt med hinanden. Healerne sendte energier, bønner eller positive hensigter»distant intentionality«i vilkårlige intervaller ukendt for modtagerne. Signifikante forskelle mellem»send«og»ikke-send«perioderne blev observeret i aktiviteterne i den forreste og mellemste del af cingulat-områderne, precuneus og frontalområderne i modtagernes hjerner. Sandsynligheden for en forskel var beregnet til p = 0,000127, dvs. omtrent én mulighed ud af (Achterberg et al., 2005). Et betydeligt antal kontrollerede eksperimenter har vist, at kærlighed, empati og ægte god vilje forøger niveauet og frekvensen af transpersonlig informationsoverførsel (Benor, 2000; Grinberg-Zylberbaum et al., 1993). Dyb gruppemeditation har en tilsvarende effekt: i eksperimenter overværet af forfatteren opnåede 12 personer i dyb meditativ tilstand en synkronisering af deres EEG-bølger på mere end 90%, uden at de var i sansemæssig kontakt med hinanden. Konklusion Spontan opfattelse, den direkte-intuitive-ikke-lokale måde at sanse på, synes at være en fysisk realitet og kan påvises gennem eksperimenter. Alligevel er den ikke genstand for en systematisk videnskabelig forskning. Den etablerede videnskabs materialistisk-reduktionistiske paradigme virker afskrækkende for forsøg på at undersøge fænomenet; det afvises uden videre som usandsynligt, eller endog umuligt. Forskere som er overbevist om, at sansning uden for de almindelige sanser, ikke eller sandsynligvis ikke er muligt er tilbageholdende med at undersøge fænomenet. Som oftest stiller man sig tilfreds med at antage, at beviserne for fænomenet er illusoriske eller i bedste fald anekdotiske. Ikke desto mindre vil det være nyttigt og meningsfuldt at foretage en omfattende udforskning af den spontane ikkelokale opfattelse af verden uden for hjer- 10

9 nen og kroppen. Positive resultater ville bekræfte, at den menneskelige hjerne er i stand til direkte og ikke-lokalt at opsnappe elementer af information i verden uden for hjernen og kroppen. Dette ville forstærke den stadigt voksende tro på, at mennesker (og i forlængelse heraf alt) er knyttet til hinanden og naturen på en mere subtil måde end blot gennem stimulering af sanseorganerne. Kilder Achterberg, J., Cooke, K., Richards, T., Standish, L., Kozak, L., & Lake, J. (2005). Evidence for correlations between distant intentionality and brain function in recipients: A functional magnetic resonance imaging analysis. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 11, Benor, D. J. (2000). Spiritual Healing: Scientific Validation of a Healing Revolution. Southfield, MI: Vision Publications. Citro, M.(in preparation). The Science of the Invisible. Fraser, P. H., & Massey, H. (2008). Decoding the Human Body-Field. Rochester, VT: Inner Traditions International. Frecska, E. (2008). Topological consciousness and quantum computation with loops. Personal communication. Frecska, E., & Luna, L. E. (2006). Neuro-ontological interpretation of spiritual experiences. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 8(3), Grinberg-Zylberbaum, J., Delaflor, M., Sanchez-Arellano, M. E., Guevara, M. A., & Perez, M. (1993). Human communication and the electrophysiological activity of the brain. Subtle Energies, 3(3). Hameroff, S. (1996). Orchestrated reduction of quantum coherence in brain microtubules: A model for consciousness? In Hameroff, S., & Penrose, R., Toward a Science of Consciousness, The First Tucson Discussions and Debates. Hameroff, S. R., Kaszniak, A. W., & Scott, A. C. (Eds.). MIT Press. diføt nyt 94.3 Kitaev, A. (1997). Quantum error correction with imperfect gates. In Hirota, O., Holevo, A. S., & Caves, C. M. (Eds.), Proceedings of the Third International Conference on Quantum Communication and Measurement. Plenum Press. Laszlo, E.(2004). Science and the Akashic Field. Rochester, VT: Inner Traditions International. Laszlo, E. (2006). Science and the Reenchantment of the Cosmos. Rochester, VT: Inner Traditions International. Laszlo, E. (2008). Quantum Shift in the Global Brain. Rochester, VT: Inner Traditions International. Laszlo, E. (2009). The Akashic Experience: Science and the Cosmic Memory Field. Rochester, VT: Inner Traditions International. Montecucco, N. (2000). Cyber: La Visione Olistica. Rome: Mediterranee. Parsons, P. (2004). Dancing the quantum dream. New Scientist, 2431, Penrose, R. (1996). Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness. Oxford University Press. Pitkanen, M. (2006). Topological Geometrodynamics. Frome, UK: Lunilever Press. Pribram, K. (1991). Brain and Perception: Holonomy and Structure in Figural Processing (John M. Maceachran Memorial Lecture Series). Lawrence Erlbaum. Sági, M. (2003). Healing through the psi field: Two experiments. In Laszlo, E., The Connectivity Hypothesis. State University of New York Press. Schempp, W. (1997). Quantum holography and magnetic resonance tomography: An ensemble quantum computing approach. Informatica (Slovenia), 21. Schrödinger, E. (1959). Schrödinger: Life and Thought. Cambridge University Press. Wolf, M., & Haselhurst, G. (2005). Einstein s last question. VIA: Journal of Integral Thinking for Visionary Action, 3(1). Artiklen er gengivet fra Journal of Scientific Exploration, vol. 23, nr. 1, Originaltitlen: In Defense of Intuition: Exploring the Physical Foundations of Spontaneous Apprehension. 11

10 Korncirkler: Fantastisk mærkværdigt Korncirkler 2009 Af Andy Thomas Sæsonen 2009 frembragte mange smukke og fantastiske figurer: levende former, piktogrammer, symbolske mandalaer, mærkelige koder og indviklede fletmønstre. Det kom også til sammenstød mellem landmænd, der var ivrige efter at slette kornciklerne fra deres marker, og korncirkel-entusiaster, der var opsat på at bevare dem og holde interessen for fænomenet ved lige. Som året 2012 det efterhånden meget omdiskuterede profeti-år nærmer sig med ophidselse, forventning eller angst i kølvandet, bliver alt, der blot har det mindste anstrøg af paranormalitet, tillagt stor betydning. De evigt opstående korncirkler, der har haft adskillige direkte symbolske referencer til den berømte tidscyklus, udmærker sig ved at være ægte»tidens tegn«. I England var der heller ikke i 2009 noget tegn på udmattelse hos de stadig uhåndgribelige cirkelmagere. De var lige opsatte på at påvirke den offentlige bevidsthed. Dette års sæson vil blive husket for sine spektakulære og opfindsomme figurer i de britiske marker, især i forsommeren. Til sammenligning hermed var billedet globalt mere udflydende. Det synes, som om fænomenet fortsætter med at koncentrere sin opmærksomhed på de oldgamle og gådefulde landskaber ved Avebury i Wiltshire, hvor der igen i år var den største aktivitet. En travl forsommer Juli og tidlig august er traditionelt de travleste måneder for de engelske kornfigurer med en roligere opstartperiode. Men 2009 begyndte med et veritabelt udbrud af aktiviteter, startende den 14. april med et bemærkelsesværdigt symbol bestående af stråleformede halvbuer nær Avebury. Fra da af gik det hurtigt. April leverede yderligere fem forholdsvis avancerede figurer i olieholdigt raps (canola), mens der i maj noget usædvanligt dukkede ni større formationer op, herunder den hidtil længste figur fundet i raps (over 183 meter lang), observeret ved Clatford, Wiltshire, den 4. maj. Måneden kulminerede med tilsynekomsten af en kæmpemæssig»vandmand«ved Wayland s Smithy i Oxfordshire den 29. maj, længde næsten 305 meter. Det imponerende vandsymbol fandt vej til adskillige landsdækkende aviser og gav anledning til en voldsom vækst i mediernes interesse for fænomenet hen over sommeren. Wiltshire-markerne blev overrendt af kamerahold og journalister fra hele verden. Figurer med»levende«former fortsatte med at være et af årets store temaer. Det gav anledning til en vis modsætning mellem dem, som ikke er så sikker på autenticiteten, når figurerne er alt for præget af et billedmotiv, og andre som glæder sig over og inspireres af en tydelig ikonografi. Ellers leverede juni og juli både de evigt tilbagevendende mandala-agtige formationer og et væld af figurer fra fisk 12

11 diføt nyt 94.3 til guldsmede, fra trilobitter til svaler. Fugle-symbolikken frembragte to af årets mest storslåede figurer: en enorm, stiliseret»føniks«, der ankom den 12. juni ved Yatesbury, Wiltshire, komplet med flammer slikkende omkring halefjerene, samt en flimrende kolibri, der dukkede op ved Milk Hill den 2. juli. Den kunne godt minde lidt om Perus Nazca-design; formen var skarpt optrukket af tynde, opretstående vægge af korn i konstrast til den udjævnede baggrund. (Det blev påstået, at figuren var fremstillet til et TV-program. Der er dog ikke ført bevis for dette i skrivende stund, og de fleste af den slags påstande forbliver udokumenterede.) Et andet usædvanligt forhold ved mindst tre af formationerne i 2009 var tendensen til, at de blev gjort færdige i løbet af nogle nætter. Det har vi også set i tidligere sæsoner, men et større eksempel på dette viste sig ved Milk Hill, Wiltshire, den 21., 23. og 30. juni, da et bizart og komplet uforståeligt piktogram udførte et tretrins-stunt, der afsluttedes med tilføjelsen af en kolossal hale, over 100 meter lang, med en mystisk»kode«af rektangulære blokke og knækkede linjer. Koden blev af nogle på et meget løst grundlag med det samme kaldt»mayansk«, men med 2012 maya-kalenderen in mente, er der en tendens blandt nogle cirkelentusiaster til at udnævne alt, der blot har den fjerneste lighed med forhistoriske skrifttegn, til at være mayansk. En meget detaljeret figur observeret over Tredje fase af den ca. 300 meter lange»korncirkel«ved Milk Hill, Alton Barnes, Wiltshire, blev observeret den 30. juni De to foregående faser dannedes den 21. og 23. juni. Foto: Lucy Pringle 13

12 diføt nyt

13 for Silbury Hill den 5. juli fortjente snarere betegnelsen. Den samme kode fra Milk Hill blev inkorporeret i en figur ved Alton Priors den 27. juni med en noget dyster tilføjelse af et»gråt«et-ansigt diskret fældet ind i enden af ovalen. Landmænd mod cirkel-jægere En anden formation, der voksede frem i etaper, lå over for den berømte Avebury sten-boulevard, nærmest på trods af landmandens forsøg på at fjerne den. Den oprindelige, komplicerede mandala, der dukkede op den 17. juni, blev slået ned på baggrund af det voksende agrare felttog for at afholde uønskede gæster fra at gå ind i markerne. Man forsøger at ødelægge mønstrene, så snart de viser sig. Et antal vidunderlige symboler gik tabt på denne måde i Nogle nåede knap nok at blive fotograferet, før de forsvandt under landmandens høstredskaber. Men den 18. og 19. juni tog boulevard-figuren hævn ved at tilføje endnu to etaper af cirkler og haler omkring det skændede centrum, og en ny version af den oprindelige udformning genopstod ved Waden Hill den 1. juli. Fænomenet lod sig åbenbart ikke kue så let. Den bevidste ødelæggelse af korncirkler var især tragisk i år, fordi mange af mønstrene var så ekstraordinært komplekse i deres kombination af vidunderligt udformede delelementer, som ved nærmere eftersyn var små kunstværker i sig selv. Et eksempel var den indvendige del af et boble-lignende mønster fundet nær Silbury Hill den 3. august. Den 2. august 2009 blev denne korncirkel observeret ved Morgan s Hill, nr Bishop s Cannings, Wiltshire. Figurens præcision og måden kornene var lagt på gjorde indtryk. Foto: Lucy Pringle diføt nyt 94.3 Landmændenes frygt for at miste indtægter er forståelig naturligvis. Det blev heller ikke bedre af, at lokale tyve begik indbrud i en robust bidragskasse nær ved en korncirkel en aktion der næppe var egnet til at styrke moralen hos de få landmænd, der stadig accepterer besøgende i deres marker. Tingene kom ud af kontrol den 15. juli, da en overspændt vagt, der var hyret til at holde folk væk fra en mark, affyrede et haglgevær hen over hovedet på en gruppe norske besøgende. Politiet blev tilkaldt, og der blev foretaget en anholdelse et billede blev taget og spredt til medierne men ud over en advarsel blev ingen anklaget. Den generelle holdning i offentligheden var, at dem som var trængt ind på privat område selv var ude om det. Det forekommer dog lidt drastisk at blive skudt på, og begivenheden markerede da også en stigende fjendtlighed mod de mennesker, der fuldt forståeligt ønsker at være vidne til et af vor tids største mysterier. Der er måske behov for et nyt fredsinitiativ for at mægle mellem»cirkel-dyrkerne«og landmændene, selv om tidligere bestræbelser skuffende nok er mislykkedes. Stilfærdig udgang Bortset fra skandalerne i mediecirkusset frembragte juli og august flere imponerende figurer, herunder en stor og pragtfuld seksarmet, søstjerne-lignende formation den 19. juli ved Martinsell Hill, Wiltshire. Den skilte sig ud ved tilfældigt eller bevidst at dens to arme var afkortet ved en besynderlig tilnærmelse til markens kant. Men da vi nåede frem til august, var i modsætning til de tidligere længere- 15

14 diføt nyt 94.3 varende sæsoner omfanget og den symbolske opfindsomhed fra forsommeren helt tydeligt på retur. Der opstod nogle tiltalende, men mindre opsigtsvækkende figurer med undtagelse af en interessant astronomi-lignende konfiguration ved Windmill Hill, Wiltshire, den 6. august. To detaljerede og attraktive mandalaer syntes at markere afslutningen på højsæsonen, den 12. august ved Wayland s Smithy og den 16. august ved Tidcombe, Wiltshire. Alligevel dukkede der den 29. august et nyt og større mønster op i majs, endnu engang ved Wayland s Smithy. Ligesom i 2008, hvor der opstod et boom i majsmarkerne i september, har cirkelfænomenet måske endnu nogle overraskelser til os. Mystikken breder sig Tidligere i artiklen brugte jeg ordet»autenticitet«. Men hvad betyder det i sammenhæng med et fænomen, som ingen efter alle disse år indtil nu har kunnet give en fornuftig forklaring på, hvorfra det kommer. Påståede lakmusprøver kommer og går med samme regelmæssighed som beskyldningerne om svindel. Alligevel synes ingen at blive klogere på, hvad det er, der foregår. Et amerikansk kamerahold, som slog sig ned i Wiltshire for hele sæsonen for at foretage natlige overvågninger og eksperimenter, tog ud for at filme kendte cirkelkonstruktører i arbejde. Holdets medlemmer var overbevist om, at de, når sommeren var forbi, ville have fundet ud af, hvad det egentlig var, der foregik. Som andre før dem blev de i stedet overraskede over at opdage endnu flere lag af forvirring og mystik. Til trods for, at flere entusiaster i år har taget mange videoer, der viser kugler og cigarlignende objekter flyve hen over markerne i Wiltshire, lykkedes det ikke for amerikanerne at filme en eneste formation under dannelse (cirkelforskningens hellige gral). Og på trods af adskillige nattevagter med kameraer med natsyn i områder, hvor nye formationer dukkede op, så de heller ikke horder af folk vandre rundt med planker under fødderne. Derefter var de klar over, at noget helt usædvanligt var på færde. Én videosekvens, optaget af forskeren Winston Keech, som filmede i de berømte marker i Alton Barnes den 14. juli den nat hvor en toarmet»kurveflettet«cirkel ankom her viste dog noget af interesse. I klippet, der blev optaget i de meget tidlige morgentimer, ses to lyse glimt i marken, der tilsyneladende bevirkede en øjeblikkelig materialisation af to store og uformelige mørke klatter. Derefter ses nogle mere klare omrids af, hvad der synes at være folk på vej ind i marken; og den nye formation bliver synlig i takt med, at det bliver lysere. Denne video-sekvens fortolkes i visse kredse som en støtte til den antagelse, at der er en vis form for skabende samarbejde:»skygge«-væsner kontrollerer mennesker til at skabe mønstre, de ellers ikke ville være i stand til at frembringe. Og som også det amerikanske hold nåede frem til, var der beretninger om grupper, der havde opholdt sig meget tæt ved marker, hvor nye formationer dukkede op i daggryet, som intet havde set eller hørt hele natten, et stærkt indicium for fraværet af almindelige plankegængere. En trecirkelform ved West Overton den 9. august synes at være fremkommet i dagtimerne (som mange før den). Det blev påstået, at den ikke havde været der 16

15 ved daggry, men kl blev den observeret af luftfotografen Lucy Pringle. Og således breder mystikken sig og med den interessen for fænomenet på trods af al den skeptiske propaganda, offentligheden til stadighed fyldes med. diføt nyt 94.3 Global oversigt Selv om korncirkelfænomenet stadig er koncentreret i England med 73 registrerede hændelser i 2009, skete der også noget i den øvrige verden. Ca. 50 hændelser blev registreret, hvilket var på linje med tidligere år. Tyskland producerede flest figurer i sammenligning med alle andre lande, selv om det kun drejede sig om 10 mønstre. Det bedste var en særdeles elegant dobbeltspiral registreret ved Barterode i Niedersachsen den 12. juli. Italien har i de senere år været en stærk spiller, men i 2009 blev der kun produceret syv figurer. Den flotte tolvfoldige mandala ved Cascina Martina i Torino den 20. juni stod dog ikke tilbage for nogen af sine britiske pendanter. Mens der kun blev rapporteret om en enkelt formation i hhv. Polen, Schweiz og USA, var det kun lande som Belgien med fire hændelser og Holland med seks, der viste tegn på større aktivitet. Det uden sidestykke mest bemærkelsesværdige produkt fra de hollandske kornmarker var et menneskeskabt mønster udført i anledning af 200-året for det kongelige Wilhelminapolder-selskab. Den imponerende hybrid af sommerfugl og da Vincis»Vitruviusmand«, som næsten fyldte en hel mark, blev ifølge rapporterne skabt af 55 personer på to dage august. Nogle var skuffede over at høre, at den var menneskeskabt (mens andre har betvivlet denne påstand). Men på bagrund af at mange store formationer gennem årene er dukket op på meget kort tid uden det mindste tegn på, at 55 mennesker har vadet rundt i markerne, demonstrerer øvelser som denne, hvilket ekstraordinært og uforklarligt fænomen, vi stadig står over for med de mesterstykker, der bliver ved med at dukke op under uforklarlige omstændigheder. Selv om mange af formationerne måske er menneskeskabte, er der alligevel en betydelig mængde, der ikke kan og bør forklares på den jordnære måde. Som altid havde 2009 sin sædvanlige blanding af spænding, ophedede diskussioner og overrumplende tegn. Det fortsat store antal britiske korncirkler set i relation til den globale uvikling antyder med stigende vægt, at de ventede store begivenheder i de nærmestkommende år vil placere England hvad årsagen end kan være i centrum af det hele, ikke mindst med henblik på den forestående olympiade, der vil tiltrække mere og mere opmærksomhed op til år Hold øjnene åbne! Du kan orientere dig om Andy Thomas forfatterskab på websitet Alle de omtalte korncirkler er illustreret og behandlet på det særdeles omfattende website Her kan man også se de tidligere års korncirkler. Det kan også anbefales at besøge den kendte luftfotograf Lucy Pringles hjemmeside på adressen Artiklen er gengivet fra tidsskriftet NEXUS, okt./nov. 2009, s : Strangeness and Wonder. Crop Circles of

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision

Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision Metrologidag, 18. maj, 2015, Industriens Hus Lys og Bohrs atomteori, 1913 Kvantemekanikken, 1925-26 Tilfældigheder, usikkerhedsprincippet Kampen mellem

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Smutveje til himlen? Ny forskning i liv efter døden

Smutveje til himlen? Ny forskning i liv efter døden Smutveje til himlen? Ny forskning i liv efter døden Liv efter døden? Mange vil i dag mene, at spørgsmålet om der er liv efter døden, tilhører troens domæne. Det anses ikke for noget man kan udforske med

Læs mere

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen Tips til at begrænse strålingen i hverdagen. Flere og flere bliver konstateret allergiske overfor radiobølger og elektrosmog. I dag er vi bogstavelig talt

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Informationsbehandling

Informationsbehandling Informationsbehandling Spørgsmål 1 og 2 vedrører følgende oplysninger: For at konfektionsfabrikanterne kan producere tøj, der passer, er de nødt til at kende den typiske højde på folk i forskellige aldre.

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Sensitivitet - et problem eller en gave?

Sensitivitet - et problem eller en gave? Sensitivitet - et problem eller en gave? af Transformationskinesiolog og Livscoach Helle Bøving Mange mennesker - både voksne og børn - har nu til dags svært ved at trives i sammenhænge, Det betyder i

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010. Baggrund Master opgave Perspektivering

Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010. Baggrund Master opgave Perspektivering Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010 Baggrund Master opgave Perspektivering Arbejdserfaring Reaktionen fra patienter i aktiviteter, som de tidligere havde

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR)

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 14 Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 3.1 Spin og magnetisk moment Spin er en partikel-egenskab med dimension af angulært moment. For en elektron har spinnets projektion på en akse netop

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet?

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Lyn dine gener op! En baglæns besked, gemt i 'backup-dna'et'

Læs mere

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen.

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen. GAMMA Gammastråling minder om røntgenstråling men har kortere bølgelængde, der ligger i intervallet 10-11 m til 10-16 m. Gammastråling kender vi fra jorden, når der sker henfald af radioaktive stoffer

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393.

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Broer, skak og netværk Side 1 af 6 Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Eksempler på praktiske anvendelser af matematik og nogle uløste problemer Indledning Figur

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

FYSIK? JA, HVORFOR FYSIK? JEG HAR TÆNKT OVER DET

FYSIK? JA, HVORFOR FYSIK? JEG HAR TÆNKT OVER DET FYSIK? JA, HVORFOR FYSIK? JEG HAR TÆNKT OVER DET IGEN OG IGEN, LIGE SIDEN JEG SOM 16 ÅRIG FALDT PLA- DASK FOR FYSIK, PARTIKLERNE OG DET STORE UNIV- ERS. IKKE NOK MED, AT JEG KAN HUSKE, HVILKET ÅR JEG FANDT

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Talenterne i mit liv øjeblikke

Talenterne i mit liv øjeblikke tager en dyb indånding hver mandag morgen, når de skal af sted på arbejde igen. Derfor kan jeg godt finde på at sige: Har du overvejet at lave noget andet? Jeg beviser med min historie, at man godt kan

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Hvordan finder du de bedste højttalere?

Hvordan finder du de bedste højttalere? Hvordan finder du de bedste højttalere? Højttalerens verden er fyldt med tal, men du kan undvære de fleste af dem. Du behøver ikke, at sætte dig ind i det tekniske Den gode nyhed er, at det at købe højttalere

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

The Whole Brain Model En kort introduktion

The Whole Brain Model En kort introduktion The Whole Brain Model En kort introduktion Copyright Herrmann International Denmark. www.hbdi.dk The Whole Brain Model En metafor for hjernen Hjernen er den centrale del af en biologisk mekanisme kaldet

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

DEN FØRSTE REELLE LØSNING,

DEN FØRSTE REELLE LØSNING, DEN FØRSTE REELLE LØSNING, DER REDUCERER UDSÆTTELSE FOR STRÅLING FRA DIN MOBILTELEFON HVOR SIKKER ER DIN MOBILTELEFON EGENTLIG? VIDSTE DU, at den mobiltelefon, du bruger hver dag, udsender præcis den samme

Læs mere

Foredrag Lørdag den 24. oktober

Foredrag Lørdag den 24. oktober Foredrag Lørdag den 24. oktober Lokale 1 Kl. 12.00 PROvækst v/hasel Strange Pedersen STAND 100 Fra urmenneske til velfærd Et kort indblik i hvilke udfordringer vores krop og psyke har i et velfærdssamfund

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

BILAG 1 Fortroligt. BILAG 2 Fortroligt BILAG 3. Interviewguide. Spørgeramme i kategorier

BILAG 1 Fortroligt. BILAG 2 Fortroligt BILAG 3. Interviewguide. Spørgeramme i kategorier BILAG 1 Fortroligt BILAG 2 Fortroligt BILAG 3 Interviewguide Spørgeramme i kategorier 1. Fakta (Hvem og hvad? både Conny Ericon og Unisans som virksomhed) 2. Oplevelser og oplevelsesøkonomi generelt i

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik?

Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik? Lau Laursen KOLUMN Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik? Det viser sig ret hurtigt, når man analyserer og komparerer de nordiske landes narkotikapolitik, at Danmark skiller

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

DET GODE MØDE. 2010 Mike Hohnen

DET GODE MØDE. 2010 Mike Hohnen DET GODE MØDE 2010 Mike Hohnen Det gode møde 2010 Mike Hohnen Der bruges mange ressourcer på møder 1 i ordets bredeste fortand. Fra daglige driftsmøder til kæmpestore kongresser med op til flere hundrede

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Evaluering i natur og samfund

Evaluering i natur og samfund Evaluering i natur og samfund Ordet evaluering er hver mands eje. Alle evaluerer. Projekter, programmer, politikker, love, ledere, medarbejdere, elever evalueres. Vi har Danmarks Evalueringsinstitut og

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992 There is a crack in everything, that s how the light gets in You can add up the parts, but you won t have the sum Leonard Cohen Anthem, 1992 9. Nordiske Kongres i Familieterapi Visby, Sverige Symposium:

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere