BUDSTIKKEN DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDSTIKKEN DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN"

Transkript

1 BUDSTIKKEN 1958 DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN

2 Københavns buntmagerlavs lade Af Poul Strømstad BUNTMAGERLAVET i København fik nye lavsartikler i 1672 og blev derved et selvstændigt lav, mens det tidligere havde udgjort et fælles lav med skinderne. Til de nye lavsartikler og lavets protokoller måtte man naturligvis have en ny lade; det fik man da også, og den er stadigvæk i lavets eje. Det mærkelige ved laden er imidlertid, at den bærer årstallet 1671 og altså er udført, før lavet var oprettet. Hvem der har ladet den fremstille, vides ikke med sikkerhed, og heller ikke snedkeren, der har udført den, kender man. Lavets arkivalier oplyser intet herom, men de kan dog kaste lidt lys over forholdene inden for skinder- og buntmagerlavet i 1660erne og derved støtte formodningerne om, hvem der sørgede for, at lavet fik en ny lade i så god tid. Laden er udført i egetræ i barokstil. Låget er aftrappet og tilbagevigende og forsynet med sorte springlister. Lågkanten er kraftigt profileret og bidrager til at give laden dens tunge udseende. Forsiden er opdelt i tre dele: et bredt midterfelt og to smallere sidefelter. Midterfeltet, der går fra ladens overkant til springlisten langs bunden, er udfyldt med et relief skåret i lyst træ, rimeligvis poppel. Relieffet viser buntmagernes lavssymbol: to oprejste løver, der med den ene pote holder et forværk imellem sig, mens de i den anden pote holder et draget sværd. Over forværket, der bærer årstallet 1671, ses et barnehoved omgivet af stiliserede vinger. Sidefelterne, der er symmetriske, har forneden et fremskudt fodstykke. På dette fundament hviler i hvert felt to snoede, sortpolerede søjler.

3 30 POUL STRØMSTAD Fig. 1. Københavns buntmagerlavs lade Stadig i lavets eje. Nationalmuseet, N. Elswing fot. Fodstykket er kantet af sorte springlister, og mellem søjlerne ses på ladens væg et hellebardagtigt ornament i mahogni. Fodstykkets springlister fortsætter på ladens endeflader og bagside. I hver endeflade er i et sortpoleret rektangulært felt omgivet af springlister fastgjort et bærehåndtag af jern. Laden er opbygget som et stykke arkitektur; dens fremspringende sidefelter, det særligt udsmykkede midtparti og det tilbagevigende låg minder om datidens palæer. Gennemgår man skinder- og buntmagerlavets protokoller og papirer fra 1660erne støder man gang på gang på notater om stridigheder og uoverensstemmelser mellem lavsbrødrene. I 1663 anklagedes»knud Olluffsen formedelst it Quindis Person som Hand Haffr Hafft Paa Hans Wersted, Huorfor Knud Olluffsen bleff

4 KØBENHAVNS BUNTMAGERLAVS LADE 31 Fig. 2. Københavns buntmagerlavs lade. Detalje med lavssymbol og årstal. Nationalmuseet, N. Elswing fot. tilkiendt aff Laugit at schal affschaffe Samme Quindfolch. Och for Sin forseelse Hand Haffuer forbrut sig imod Laugit Haffer vi hannem tilkiendt at Hand schal gieffue till Straff 4 rixdr... «Senere på året»haffuer vi vorit Sambiet och da opstod Anders Christensen och anklagede paa en Suend ved Naffn Jørgen Pedersen for gewalt som er sked hannem aff en Soldat som Jørgen Pedersen Haffr ført indmedsig och den Soldat Haffr Huget en anden Suend et Stoert Hoell i Hans Hoffuet, da Haffr vi tilkiendt Jørgen Pedersen at Hand schal betale Balberer Løn och at forlige sig med Anders Christensen i Wenlighed som det sig bør.«og på lavssamlingen den 17. april 1665»opstod Peter Andersen och anklaget Hans Burmester anlangendis at Hans Burmester Haffr Huset och hellet och ædet och dricket med en Suend som staar schreffuet i den Sorte

5 32 POUL STRØMSTAD Boegh formedelst Hand er bortgaaen med Nøglen til suennennis Lade, och Haffr wi mester alle Sambtyck at Hans Burmester schal gieffue 4 rix til Straff for Hans forseelse, och Hans Burmester ville ingen Straff indgaa, da Haffr wi forwist hannem Laden intill Hand sig indstiller«.l Der er dog også indførsler af anden art end de ovenfor anførte, men helhedsindtrykket er stor ufordragelighed. En af årsagerne hertil var, at lavet var sammensat af flere grupper håndværkere, som hver især søgte at tilrive sig retten til at udføre de andre gruppers arbejde. Fra gammel tid havde skinderne - og herunder en gruppe af handskemagerne - og buntmagerne stået i lav sammen. Oprindelig havde de for at blive mestre skullet udføre det samme mesterstykke, men allerede i 1515 var de to hovedgrupper, skindere og buntmagere, skilt så meget fra hinanden, at de, skønt de stadig stod i lav sammen, dog havde hver sit mesterstykke. 2 Hovedreglen for arbejdsdelingen mellem skindere og buntmagere var, at skinderne kun måtte forarbejde varer af lamme- og fåreskind, mens buntmagerne kun måtte arbejde med vildtskind. Endnu i 1623 fik de lavsartikler sammen, og samarbejdet gik stadig nogenlunde. Men efter svenskekrigene og enevældens indførelse i 1660 skærpedes kampen; der var for lidt arbejde til lavets medlemmer, og de to gruppers rivaliseren udartede, som vi har set ovenfor, til skændsmål, retssager og endog vold. Og det var ikke blot lavsbrødrene indbyrdes, der lå i hårene på hinanden. De måtte samtidig forsvare sig mod fuskere og bønhaser, der stod udenfor lavet, og som ved lavere priser påførte lavet konkurrence og svækkede dets monopolstilling. Ustandselig lyder der klager fra handskemagerne inden for lavet over, at folk uden for lavet går dem i næringen»os til stor Indpas og Afbræk«. 3 I slutningen af marts 1670 syntes et par af buntmagerne, Rudolf Boldevin og David Schwartz, at nu kunne det være nok. Flere gange

6 KØBENHAVNS BUNTMAGERLAVS LADE 33 tidligere havde man indsendt ansøgning til magistraten om at få oprettet et selvstændigt buntmagerlav, men hver gang havde man fået afslag med henvisning til, at en sådan ordning ikke kunne ske»uden sær Kongelige Naadigst bevilling«. Derfor henvendte de sig nu direkte til kongen. Den 23. marts indsendte de ansøgning om at få eget lav, og de fremhævede, at der i det bestående lav var så mange håndværkere af hver slags, at de godt hver især kunne udgøre et selvstændigt lav. Desuden anførte de, at buntmagere og handskemagere»nu nogle Aar haffr ligget I Strid sammen; aff Aarsag handwercherne er stridige j deris Rettighed och Artichler och ei kand eenis«. 4 Fra kongen, d. v. s. kancelliet, oversendtes ansøgningen den 28. maj til magistraten med befaling om at udarbejde et udkast til lavsartikler for buntmagerne. 5 I mellemtiden samlede skinderne og handskemagerne i lavet sig til modstand. Den 27. juni indsendte»samblige Laugsbrødre aff skindere och handschemagere udj Buntmagger Lauget«en to sider lang skrivelse til magistraten med klage over de to buntmagere, der havde rejst sagen. 6 Allerførst vil man gerne have at vide, hvordan det kan gå til, at to buntmagere kan indsende ansøgning uden patronens, oldermandens og bisiddernes vidende. Det må vist være fordi»dj bilder dem noget ind, lige som de waar aff høiere stand, och mere end som en Anden fattige handwerchsmand monne were«, Stridigheder kender man intet til; der har ganske vist været en sag i 1667, hvor skinderne havde indstævnet oldermanden og bisidderne i en strid om nøglen til laden m. m., men det står sort på hvidt i rådstueprotokollen, at denne strid er bilagt. Man vil derfor gerne have oplyst, hvad det er for stridigheder, der er i lavet, som man nu har haft i fællesskab i langt over 100 år. Efter skindernes og handskemagernes mening er der ingen grund til at opdele lavet, da det ikke

7 34 POUL STRØMSTAD tæller så mange medlemmer. Iøvrigt er der jo samlet mange håndværkere i andre lav, f. eks. smedenes, og der kan man jo godt enes.»men disse tuende unge mestere dj ville nu Raade noget, och hafue een grade høier end som vi andre fattige Laugsbrødre«. Sluttelig udtrykker man håb om, at de to mestre må blive straffet, andre til eksempel, og om at lavet må fortsætte uændret og bevares i den skikkelse, det har haft i mange år. Men skinderne og handskemagerne talte for døve øren. Ganske vist gav magistraten den 8. august 1670 rådmand Bjørn Jacobsen ordre til at forsøge en mægling mellem parterne. 7 Den fandt sted den 18. august, men førte ikke til noget forlig. Buntmagerne forlangte, at lavets ejendom skulle deles i to lige store dele, og at lavsbøgerne skulle nyindrettes. De lovede at afholde sig fra alt arbejde, der faldt ind under skinder- og handskemagerlavets område, ligesom skinderne og handskemagerne lovede at holde sig fra buntmagernes domæne. Så langt var man enige. Men buntmagerne ville have tilladelse til at afkøbe slagterne lammeskind i større partier for at sælge dem videre til udlandet. Til gengæld skulle skinderne og handskemagerne have ret til at handle med vildtskind. Ingen af parterne måtte dog forarbejde disse varer, men kun handle med dem, således som det stod enhver borger frit for. Skinderne og handskemagerne vil aldeles ikke høre noget herom, men kræver at det forbydes, buntmagerne at handle med lammeskind og at det pålægges dem at»forblifue ved deris Viltfoder Werch«. Da man ikke kunne blive enige, måtte rådmanden overgive sagen til videre afgørelse. Da magistraten nu indså, at al mægling var forgæves, lod den samtlige medlemmer af lavet sammenkalde på rådstuen. Her oplæstes lavsartiklerne i alles overværelse, og på grundlag af de gamle artikler affattede man så nye for de to fag. Udkastene er dateret den 3. november 1670 og er signeret af den samlede magistrat. 8

8 KØBENHAVNS BUNTMAGERLAVS LADE 35 Set fra de to mestres synspunkt var sagen nu i god gænge. De havde opnået, hvad de havde ansøgt kongen om: udkast til artikler for et selvstændigt buntmagerlav. De havde endog opnået, at magistraten i udkastene havde foreslået, at buntmagerne fik den omstridte tilladelse til at opkøbe lammeskind i større partier og sælge dem til udlandet. Boldevin og Schwartz har sikkert ment, at den kongelige bekræftelse af artiklerne hurtigt ville finde sted, og de lod derfor en snedker gå igang med at lave en lade til det nye lav. De havde imidlertid ikke taget den langsomhed, hvormed lavssager på den tid behandledes, i betragtning. Kancelliets og statskollegiets arbejde med lavssagerne havde i tiden fra enevældens indførelse til begyndelsen af 1669 kun frembragt fire nye lavsskråer i København. Behandlingen af sagerne fremmedes ikke ved, at statskollegiet efterhånden skiftede karakter og blev mere og mere adeligt og endnu mindre ved Frederik den 3.s død i februar Christian den 5.s reformer satte igen gang i sagen, men alligevel måtte buntmagerne vente til den 30. november 1672, før de fik deres nye artikler, 10 og skinderne, der iøvrigt samtidig skiftede navn til pelsnere, og handskemagerne måtte vente helt til den 20. marts I indledningen til buntmagernes artikler udtales, at kongen vil forunde buntmagerne behørige friheder og artikler og samtidig ændre det hidtidige buntmageri av, da det»til misbrug og adskillige inconvenientzer kunde giffve aarsag og andledning«. Såvel buntmagernes som pelsnernes og handskemagernes artikler følger nøje magistratens udkast fra Buntmagerne får ret til at opkøbe lammeskind i partier, men kun til videresalg, de må ikke forarbejde dem, og i det hele taget må de kun bruge lammeskind til underforing af»ringe Huer«. Pelsnere og handskemagere må handle

9 36 POUL STRØMSTAD med vildtskind og bræmme handsker dermed, men iøvrigt ikke forarbejde disse skind. De to buntmageres aktion var lykkedes over al forventning. Hvad man ikke havde kunnet opnå gennem de tidligere ansøgninger havde de nu opnået: et selvstændigt buntmagerlav, der oven i købet havde fået ret til at handle med pelsnernes råvare, lammeskind. Der kan ikke være tvivl om, at buntmagerne og især»de tvende unge, urolige mestere«har været tilfreds med denne nyordning. At pelsnerne og handskemagerne ikke var slet så tilfreds viste sig ved, at de ikke gjorde sig synderlige anstrengelser for at få fat i de nye artikler. De ligger den dag i dag i kancelliets arkiv og har i 1681 fået følgende påskrift:»nb. Dette er icke endnu fra Cantzeliet affordret 5 Nobr.81«. 12 Om de to mestre er at sige, at den ene af dem, Boldevin, blev det nye lavs første oldermand. I 1689 nævnes han som»kongens buntmager«. 13 Hvornår han er tiltrådt som oldermand vides, ikke, men i hvert fald var han medvirkende til, at lavet fik en lade, der har den mærkværdighed, at den bærer årstallet 1671, til trods for at lavet først er oprettet i HENVISNINGER [1] BuntmagerIavets arkivalier i Stadsarkivet, dokument nr [2] C. Nyrop: Danmarks Gilde- og Lavsskråer. II, s [3] Laurits Pedersen: Københavns Garverlavs Bog. 1935, s [4] Stadsarkivet dok. nr Trykt i Laur. Pedersens ovennævnte værk s [5] Kjøbenhavns Diplomatarium VI, s.s37. - [6] Stadsarkivet dok. nr.s. - [7] Stadsarkivet dok. nr [8] Dokument i lavets eje. - [9] C. Nyrop: Den danske Enevoldsmagt og Lavene [10] Rigsarkivet, Sjællandske registre 1672, nr [l1] Rigsarkivet, Sjællandske registre 1673, nr [12] Rigsarkivet, Sjællandske registre 1673, nr. 77, bilag. [13] Kjøbenhavns Diplomatarium III, s. 675.

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM -CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat

Læs mere

Sdr. Harridslev Brugsforening

Sdr. Harridslev Brugsforening Sdr. Harridslev Brugsforening 75 års jubileum 1905-1980 Blade af Sdr. Harridslev Brugs' historie De to grene indenfor dansk andelsbevægelse, der fik den største betydning for lokalsamfundene, var andelsmejerierne

Læs mere

Besøgsforbud til gæst på plejecenter

Besøgsforbud til gæst på plejecenter Besøgsforbud til gæst på plejecenter En kvindes mor havde i nogle år inden sin død været beboer på et plejehjem. I forbindelse med at kvinden besøgte sin mor, opstod der konflikter mellem kvinden og personalet

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Det var 4 års illegalitet, der ventede de

Det var 4 års illegalitet, der ventede de 1 PÅ SPORET AF KOMMU- NISTERNE Politiets overvågning af DKP 1932-1941 Af Torben Jano Det danske politi gennemførte i perioden fra 1932 til 1941 en systematisk og omfattende overvågning af Danmarks Kommunistiske

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt den stenografisk protokollerede afskrift af talen, som Bruno Gröning den 9. september 1949 holdt på Traberhof i Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 3 - Juni 2013-31. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Om en vågen samvittighed At lære de guddommelige love at kende er ensbetydende med, at man ønsker at efterleve dem, men i grænsezonen mellem

Læs mere

Bidrag til Naturfredningens historie

Bidrag til Naturfredningens historie 13«J ^.*1 Priv. 35 Wr Bidrag til Naturfredningens historie C. Blixencrone-Møller ju aøiuiu ic sko & r W W E fiel Jægersborg Hv^n id vrv'u n ri h a r lo tle n lu n d 6 km Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT ISSN 0300-3655 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 96. ÅRGANG. 16. RÆKKE. 4. BINDS ANDET HALVBIND UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE 1976 INDHOLD A fedelingsbibliotekar Sven Houmøller:

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Interaktionen mellem de eksterne og interne systemer i Behandlingskollektivet belyst ud fra et systemisk perspektiv.

Interaktionen mellem de eksterne og interne systemer i Behandlingskollektivet belyst ud fra et systemisk perspektiv. Interaktionen mellem de eksterne og interne systemer i Behandlingskollektivet belyst ud fra et systemisk perspektiv. Opgaven vil tage sit udgangspunkt i det Behandlingskollektiv for unge, som jeg har været

Læs mere

MELLEM den periode i fyrvæsenets historie, som stedse vil bære

MELLEM den periode i fyrvæsenets historie, som stedse vil bære HOVEDLINIER 1 FYRVÆSENETS HISTORIE fra 1830 til ig45 Af JOHN NIELSEN MELLEM den periode i fyrvæsenets historie, som stedse vil bære navnet den løvenørnske", og det tidsafsnit, der har fået navn efter fyringeniør

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål og svar fra AA ere I mange skoler og undervisningsinstitutioner undervises der i samfundsforhold, hvor emnet alkoholisme ofte er på programmet,

Læs mere

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE Denne bog udsendes i anledning af 450årsdagen for kong Frederik den 1.s brev af 10. august 1524, hvormed han gav Thisted købstad de første kendte privilegier. Den afløser til dels P. L. Halds Af Thisted

Læs mere

Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER

Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER bes, at enhver arbejdsduelig borger ing eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. r betrygger hans tilværelse., der stemmer med deres overbevisning,

Læs mere

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Af samme forfatter: Ledergruppen - det dynamiske omdrejningspunkt (2012) I den gode ledelses tjeneste (2012) LEDERGRUPPEN I UDVIKLING Copyright

Læs mere

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 3 / 2007 Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Fo n d s r e t Fo n d s s k a t t e r e t D o m m e A f g ø r e l s e r Forord

Læs mere

No. 2 April 2008. Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 April 2008. Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening No. 2 April 2008 Fagligt Alternativ Danmarks Frie Fagforening Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13 9400 Nørresundby Kontortid: mandag - onsdag 12-17 torsdag 12-18 - fredag 11-14

Læs mere

Snedkernes Fagforening. Vejen. 1907 60 år 1967. Snedkerforbundets Vejen Afdelings. 60 års Jubilæumsfest. den 9. september 1967 på Hansens Hotel.

Snedkernes Fagforening. Vejen. 1907 60 år 1967. Snedkerforbundets Vejen Afdelings. 60 års Jubilæumsfest. den 9. september 1967 på Hansens Hotel. Snedkernes Fagforening Vejen 9. september 1907 60 år 1967 Snedkerforbundets Vejen Afdelings 60 års Jubilæumsfest den 9. september 1967 på Hansens Hotel Menu Aspargessuppe Helstegt svinekam m. æbler, svesker

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

Den. Nationaløkonomiske. Videnskab. Af Henry George. Oversat af Ole Lefmann

Den. Nationaløkonomiske. Videnskab. Af Henry George. Oversat af Ole Lefmann Den Nationaløkonomiske Videnskab Af Henry George Oversat af Ole Lefmann Den nationaløkonomiske videnskab skrevet af Henry George i årene 1891-1897. * Oversat til dansk i 2010-11 af Ole Lefmann, London,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere