Åens grundejerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åens grundejerforening"

Transkript

1 Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 22. juli 2012 kl Gørlev Hallens mødelokale, Kalundborgvej 29, Gørlev. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte håb om en god generalforsamling. Dagsorden: Bestyrelsen præsenterede sig. Poul-Erik Faurholt, Åmarksvej 35 blev valgt til referent uden modkandidat. 1. Valg af dirigent. Niels Erik Knudsen, Kæruldsvej 9 blev valgt til dirigent uden modkandidat. Niels Erik Knudsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved skrivelse 4. juli 2012, og at tidspunkt for afholdelse og dagsordenens indhold var i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Dirigenten orienterede om, at der ud af foreningens i alt 121 medlemmer var registreret 51 stemmeberettigede incl. fuldmagter. 2. Bestyrelsens årsberetning Jan Peter Rasmussen beklagede, at bestyrelsen ikke i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen havde uddelt den fulde ordlyd af et forslag fra Erling Jakobsen, Åmarksvej. Den blev senere omdelt. Bestyrelsens årsberetning var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Jan Peter Rasmussen henviste til den skriftlige årsberetning og supplerede den mundtligt. Kalundborg Kommune har pt. et forslag om vintervedligeholdelse af veje i sommerhusområderne i høring. Forslagets gennemførelse vil betyde, at grundejerne skal sørge for snerydning og glatførebekæmpelse ud for deres grunde og på vejene, og det vil 1

2 uden tvivl få betydelige økonomiske konsekvenser. Den nuværende bestyrelse ønsker at forslaget drøftes på det kommende møde med Landliggerudvalget 25. august Til den fælles arbejdsdagen 2. juni 2012 havde tilmeldingen været lav, men der mødte dog 13 aktive deltagere op. Det lave deltagerantal tillod ikke udførelse af større opgaver, men det blev alligevel en god dag. Tak til Kurt Larsen, Åmarksvej 39 med hjælpere som atter lagde faciliteter til og forestod madtilberedelse og udskænkning. Derefter tog Jan Peter Rasmussen spørgsmålet om det nedlagte rør til afledning af vand fra Fyllavej på Phillipsdals grund op. Han forstod ikke, at det kunne give anledning til den tilsyneladende eksisterende modstand. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser, og han anførte at bestyrelsen må kunne være katalysator eller direkte fødselshjælper i noget der betyder forbedringer for en flerhed af foreningens medlemmer når det ikke samtidig er til skade for andre medlemmer især når det som i den aktuelle sag er udgiftsneutralt for Grundejerforeningen. Jan Peter Rasmussen erindrede om grundejerforeningens pligt til at vedligeholde visse grøfter, henviste til vedtagelsen på generalforsamlingen 23. juli 1995, og orienterede om bestyrelsens arbejde med denne opgave. Formanden og et bestyrelsesmedlem har i den forbindelse 21. april 2012 sammen med grundejere på Fyllavej holdt møde om mulige løsninger mht. vandafledning via grøften ved hjørnet Østvej/Fyllavej og om et delvis blotlagt højspændingskabel. Såvel grundejerne som el-selskabet SEAS/NVE har accepteret løsningerne og rørledningen til erstatning for den tidligere grøft er gjort lovlig. Vand fra Fyllavej kan nu, i den udstrækning vandet ledes ned til Østvej, frit løbe videre uden gene for andre. Det blottede højspændingskabel er forsvarligt tildækket. Alle omkostninger både til etablering og vedligeholdelse, betales af de berørte grundejere og er grundejerforeningen uvedkommende. Formanden takkede også bestyrelsen og andre frivillige hjælpere for et godt samarbejde og en god indsats i det forgangne år. Herefter var bestyrelsens årsberetning til debat. Jens Peter Bruun Jensen, Åmarksvej 36 spurgte om hvem der hæfter økonomisk for affaldsbeholderne. Ib Larsen, Østvej 37 oplyste, at den enkelte grundejer hæfter, og opfordrede til at man fjerner affaldsbeholderne når de ikke skal anvendes så tyveri, eller misbrug undgås. Edda Faurholt, Åmarksvej 35 opfordrede bestyrelsen til at protestere mod kommunens forslag om vintervedligeholdelse af vejene mm. 2

3 Preben Svanekiær, Risengen 3 takkede Jan Peter Rasmussen for indsatsen med at løse problemer med vandafledningen. Henning Iversen, Åmarksvej 28 tilsluttede sig og udtrykte sin glæde over at formanden var trådt i karakter og havde fremmet medlemmernes interesser i hidtil uset grad. De foretagne initiativer medfører ikke, at grundejerforeningen skal punge ud. Eva Hansen, Kæruldsvej 17 fremhævede, at den forrige formand Erling Jakobsen også havde udført et stort arbejde for grundejerforeningen og dens medlemmer, og at der i hans formandskab var løst mange problemer. Claus Tonny Hansen, Kæruldsvej 17 oplyste, at han ikke var imod dræning, men håbede, at betalerne også står for vandafledningen i den anden ende. Claus Hansen fandt det besynderligt, at kommunen havde tildelt grundejerforeningen og ikke drænlavet godkendelse af dræning hhv. afvanding af Enghavevej. Kommunens fejl måtte derfor korrigeres straks. Claus Tonny Hansen undrede sig også over et bestyrelsesmøde 21. april 2012 med 2 deltagere fra bestyrelsen og grundejere på Fyllavej med dræning og afvanding som dagsorden, når det på generalforsamlingen i 2011 klart var tilkendegivet, at der ikke måtte foregå sammenblanding af opgaver. På den baggrund fastslog Claus Hansen, at der stadig er tale om sammenblanding af grundejerforeningens og dræningslavets opgaver. Bent Aggerholm, Ådalen 1 opponerede mod den skriftlige beretnings oplysninger om ulovligt gravede grøfter mm. og syntes at der var tale om historieforfalskning. Jan Peter Rasmussen oplyste at Søren Dalsgaard gentagne gange, både over for ham og skriftligt til kommunen og senest til SEAS/NVE, har oplyst, at han aldrig tidligere er spurgt eller har givet tilladelse til at grave en grøft på grunden. Preben Svanekiær oplyste, at SEAS/NVE har betalt opgravning og ansvarlig tildækning igen af grøften på Fyllavej, og at arbejderne vedr. dræning betales fuldt ud af grundejerne på Fyllavej. Dirigenten satte derefter bestyrelsens årsberetning til afstemning. For stemte 41 - imod stemte 7-3 stemte hverken for eller imod. Bestyrelsens årsberetning blev godkendt. 3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab. Det reviderede regnskab var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 3

4 Kassereren Christian Knudsen redegjorde for regnskabet. Bortpumpning af vand fra grøften ved Østvej i januar 2011 havde forringet regnskabet, men samlet er resultatet tilfredsstillende. Christian Knudsen oplyste, at kopiering af det omfangsrige skriftlige materiale til generalforsamlingen ville have kostet kr. 35,00 pr. medlem hvis ikke bestyrelsen havde fundet andre veje. Mente, at det var uholdbart, og at materiale til udsendelse bør begrænses. Christian Knudsen mente, at der vil kunne spares penge på porto hvis fremtidig almen information mm. alene bliver givet på og på Åens hjemmeside. Claus Tonny Hansen tilkendegav, at bortpumpning af vand så enkelte grundejere bliver hjulpet uden selv at betale, ikke er grundejerforeningens opgave. Jan Peter Rasmussen oplyste at bestyrelsen havde set det som en del af forpligtelsen mht. grøftesystemet omkring Fyllavej, hvor det løb på 3-mands jord. Dirigenten satte regnskabet til afstemning. For stemte 28 stemmer imod stemte 8-1 stemte hverken for eller imod. Regnskabet blev godkendt. 4. Forelæggelse og godkendelse af næste års budget samt fastlæggelse af kontingent. Forslag til næste års budget og forslag til kontingent var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Dirigenten bemærkede, at der under dagsordenens punkt 5 var et medlemsforslag om at nedsætte årskontingentet fra de nuværende kr. 450 til kr Hvis bestyrelsens budgetforslag og forslag til nyt kontingent kr. 350 blev vedtaget ville det betyde, at medlemsforslaget bortfaldt. Christian Knudsen redegjorde for budgettet. Meget tyder på, at udgifter til vejenes vedligeholdelse bliver mindre i det kommende år. Der er derimod behov for at bruge økonomiske ressourcer på oprensning og stormflodssikring af grøften fra Åbrinkenbækken til Sukkerkanalen. Den nuværende bestyrelse overvejer mulighederne for at udfase papirudgaver af orienteringsmateriale og mødeindkaldelser mm. for derved at spare udgifter til porto. Derefter var bestyrelsens forslag til budget og kontingent til debat. 4

5 Edda Faurholt foreslog, at betaling af kontingent kunne foregå ved brug af netbank. Christian Knudsen sagde god for dette forslag. Nærmere oplysning om konto mm. vil tilgå medlemmerne f.eks. på hjemmesiden Eva Hansen. Kæruldsvej 17 ønskede bekræftet om det girokort der var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen først skulle betales i august 2013, altså godt ½ år senere end normalt. Christian Knudsen bekræftede dette. Claus Tonny Hansen tilkendegav at stormflodssikring er fornuftig. Michael Knudsen, Østvej 23 mente, at det er i orden at orienteringsmateriale kun sendes på til dem der har internet- og adresse. Dirigenten satte bestyrelsens budgetforslag og forslag om nedsættelse af årskontingent til afstemning. Budgetforslaget og forslag om nedsættelse af kontingent blev vedtaget. 5. Forslag. Der var indkommet 5 forslag. Forslagene var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, idet dog 10 siders bilag - ansøgning fra Bjerge Sydstrands Drænlav og Kalundborg Kommunes vandløbstilladelse til Åens grundejerforening - eftersendtes Med generalforsamlingens vedtagelse af det kommende års kontingent kr. 350,00 var forslag fra Erling Jakobsen om fastsættelse af kontingentet til kr. 300,00 bortfaldet. Der resterede derfor 4 forslag til behandling. Medlemsforslag fra Claus Tonny Hansen om at indskrive forbud mod censur fra bestyrelsen i vedtægterne. Forslag - Det indskrives i vedtægterne: Foreningens hjemmeside er ikke underlagt censur fra bestyrelsen ligesom bestyrelsen ikke skal høres i forbindelse med optagelse af indlæg, dokumenter etc. på hjemmesiden, så længe disse er relevante for medlemmerne af grundejerforeningen. Claus Tonny Hansen oplyste om baggrunden for sit medlemsforslag. Det havde vist sig umuligt at få optaget et åbent brev fra Bent Aggerholm, Claus Tonny Hansen og Erling Jakobsen til den samlede bestyrelse på hjemmesiden. Det åbne brev indeholdt kritik af bestyrelsens håndtering af kommunens tildeling af vandløbstilladelse. Der var efter Claus Tonny Hansens opfattelse tale om censur fra bestyrelsens side. 5

6 Jan Peter Rasmussen orienterede om, at spørgsmålet om hvorvidt det åbne brev skulle lægges på hjemmesiden havde været drøftet i bestyrelsen. Der havde været fuld enighed om, at hjemmesiden både af principielle og af praktiske årsager ikke skal anvendes som debatforum, og at netop det modtagne åbne brev var et debatindlæg. Jan Peter Rasmussen henviste også til, at den daværende formand Erling Jakobsen på generalforsamlingen i 2005 havde fortalt, at - der er købt en hjemmeside til Åens grundejerforening, dennes adresse er åens.dk. Hjemmesiden kan bruges til information af området, links til kommunen, information om udlejning af sommerhuse, huse til salg etc. Hjemmesiden vil koste i alt 9 kr. om måneden. Bestyrelsen har ikke tidligere modtaget debatindlæg til hjemmesiden. Eva Hansen mente, at bestyrelsens beslutning var udemokratisk. Mindretallet skal høres ligesom flertallet i en demokratisk forening. Bent Jakobsen, Åmarksvej 32 var af den opfattelse, at det skal være bestyrelsen der administrerer hjemmesiden, og at der ikke skal optages private indlæg. Edda Faurholt syntes ikke at hjemmesiden skal være forum for debat, men kun til brug for orientering. Debatemner må kunne lægges på et andet medie. Der var herefter diskussion om hvem der ejer hhv. bestyrer domænet/hjemmesidens adresse. Grundejerforeningens webmaster Christian Mortensen, Åbrinken 10 oplyste, at Erling Jakobsen havde skaffet domænet og betalt det som privatperson, men senere havde overdraget det til foreningen. Christian Knudsen havde ikke i regnskaberne set nogen poster med betaling for domæne. Niels Erik Knudsen oplyste, at der er tale om to betalinger. Én for registrering og en anden for hostmasters domæne. Der var enighed om, at Erling Jakobsen, hvis han stadig gør det, ikke skal fortsætte med at betale, men at grundejerforeningen skal overtage omkostningerne og stå som ejer i registret. Webmaster Christian Mortensen taler med Erling Jakobsen om en mulig løsning. Medlemsforslaget var herefter til afstemning. For stemte 5 - imod stemte 28-6 stemte hverken for eller imod. Medlemsforslaget blev ikke vedtaget. 6

7 Medlemsforslag fra Erling Jakobsen om vejvedligeholdelse. Dirigenten besluttede at dele medlemsforslaget i forslag 1 og 2. Forslag 1 - Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at sikre, at arbejde for grundejerforeningen er udført inden betaling. Ib Larsen oplyste, at baggrunden for forslaget var, at bestyrelsen i efteråret 2011 havde besigtiget vejenes tilstand og kontrolleret vejentreprenørens opgaveudførelse. Bestyrelsen fandt at vejene var tilstrækkeligt farbare, og at det aftalte arbejde var udført. Bestyrelsen efterkom derfor ikke en opfordring til at udføre vejarbejde på Åengsvej Ejerne af ejendommen Åengsvej 18 havde derefter selv ladet udføre arbejdet på det pågældende vejstykke. Det er muligt, at der er begået en fejl, og derfor må den vejtilsynsførende i bestyrelsen være endnu mere opmærksom i fremtiden. Dirigenten satte herefter forslag 1 til afstemning. Forslaget blev vedtaget. Forslag 2 - Alle aftaler om vejvedligeholdelse lægges på foreningens hjemmeside. Jan Peter Rasmussen oplyste, at bestyrelsen fandt, at det ville være forkert at offentliggøre aftaler med 3. mand - og at det jo også ville være ødelæggende for en evt. udbudsproces, hvis andre budgivere kunne tage udgangspunkt i en sådan aftale. Eva Hansen syntes, at det er vigtigt for grundejerne at kende indholdet af de indgåede aftaler. De fremmødte fra Kæruldsvej 6 mente, at grundejerne måtte have tillid til bestyrelsens evne til at indgå fordelagtige aftaler, ellers skulle man vælge en ny bestyrelse. Jens Peter Bruun Jensen mente, at aftaler med juridisk og økonomisk indhold ikke skal offentliggøres, i hvert fald ikke i deres fulde udstrækning. Hvis grundejerforeningen oplyser prisen for aftalte arbejder vil tilbudsgivere i efterfølgende udbudsrunder kunne drage økonomisk fordel af denne viden på bekostning af foreningen. Poul-Erik Faurholt var ligeledes modstander af at lægge aftaler og oplysninger om priser ud på hjemmesiden eller andet medie. Det kunne være en mulighed, mente han, at lægge en beskrivelse af hvad grundejerne i praksis kan forvente af vejvedligeholdelsen på hjemmesiden. Eva Hansen fandt at det ville være en antagelig løsning. Forslag 2 blev ikke vedtaget. 7

8 Medlemsforslag fra Erling Jakobsen om vandløbstilladelse til Åens grundejerforening. Forslag - Ved en fejl begået i Kalundborg kommune er en omfattende vandløbstilladelse givet til Åens grundejerforening, og ikke som det rettelig burde være til ansøgeren Bjerge Sydstrands Drænlav. Fejlen medfører omfattende forpligtelser for grundejerforeningen, samt afholdelse af en ukendt størrelse udgifter. Derfor pålægger generalforsamlingen omgående bestyrelsen til at rette fejlen, og tilsikre at eventuelle udgifter afholdt i forbindelse med fejlen, tilbageføres foreningens kasse. Bent Aggerholm oplyste, at det i brevet fra kommunen flere gange nævnes, at tilladelsen gives til Åens grundejerforening. Derved pålægger kommunen grundejerforeningen de juridiske og økonomiske forpligtelser der er forbundet med tilladelsen. Medlemsforslaget giver udtryk for, at der rettelig er tale om et rent drænlavsprojekt og samtlige både engangsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse skal derfor afholdes af de direkte berørte grundejere. Bent Aggerholm gav udtryk for, at det er for ringe og for sløvt, at den siddende bestyrelse ikke har sørget for at få rettet fejlen. Claus Tonny Hansen tilsluttede sig, og krævede, at grundejerforeningen skal ud af de forpligtelser vandløbstilladelsen pålægger inden der påføres foreningen udgifter. Jens Peter Bruun Jensen mente, at bestyrelsesformanden skulle have sendt kommunens brev med vandløbstilladelsen retur med det samme med orientering om, at det er drænlavet og ikke grundejerforeningen der er ansøger, og at det er ansøgeren der skal have tilladelsen og dermed også forpligtelserne. Jan Peter Rasmussen oplyste, at forpligtelserne kunne opgøres til kr , men at disse ikke berører grundejerforeningen, det er alene et overslag over hvad en egentlig dræning af Fyllavej kan komme til at koste grundejerne. Grundejerforeningen havde lagt ud for etab-lering af sandfangsbrønd, men de berørte grundejere havde refunderet beløbet. Oplys-te endvidere, at bestyrelsen 9. juni 2012 havde sendt brev til kommunen for at få ret-tet fejlen, men at kommunen havde afslået. Preben Svanekiær roste det gamle dræns beskaffenhed. Det havde imidlertid ikke tilstrækkelig kapacitet til tidens større udfordringer og var ikke officielt godkendt. Han anførte, at rørledningen alene måtte være et anliggende for grundejerforeningen da det opfylder dennes forpligtelser på tredjemands jord. Drænlavet går gerne ind, når der er en egentlig dræning, hvilket også ligger i aftalen med grundejerforeningen om tilslutningen og vedligeholdelsen. 8

9 Claus Tonny Hansen anså foreningsvedtægternes angivelse af foreningens pligter mm. for ikke at være tilstrækkelig specifik. Opfordrede til, at grundejerforeningens forpligtelser vedr. grøftvedligeholdelse - hvad, hvor, hvilket omfang og hvornår - præciseres. Henning Iversen mente, at bestyrelsen i det hele taget havde levet op til vedtægternes formålsparagraf om at varetage medlemmernes interesser. Henning Iversen fandt også, at der skal være økonomisk vandtætte skodder mellem grundejerforeningen og drænlavet, som det blev udtrykt på generalforsamlingen i 2011, og at det også er overholdt. Jan Peter Rasmussen spurgte, om han virkelig havde forstået Bent Aggerholm korrekt når han tilsyneladende gav udtryk for at den tidligere bestyrelse i Åmarksvejens Grundejerforening havde påtaget sig en forpligtelse til at medvirke til at lede vand fra Fyllavej ned til Østvej, og så ophørte grundejerforeningens forpligtelse her. Bent Aggerholm bekræftede, at sådan var hans opfattelse. Jan Peter Rasmussen var af den opfattelse at man ikke bare kan lede vand til den næste grundejerforening, men at man må medvirke hele vejen, når det ellers er til skade for andre. Det var vel også det der ligger i en gammel vedtagelse om at grundejerforeningen står for vedligeholdelsen af Åbrinkenbækken. Herefter blev medlemsforslaget sat til afstemning. For stemte 8 - imod stemte 31-3 stemte hverken for eller imod. Forslaget blev ikke vedtaget. Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter 5 Kontingent - 2. sætning. Forslag - Kontingentet betales årligt forud, og beregnes for perioden 1. januar til 31. december, og skal være betalt senest 31. august. Ved at ændre tidspunktet for udsendelse af kontingentopkrævning i forbindelse med udsendelsen af Vinterbrev i januar måned til omdeling på sommerhusadresserne samtidig med indkaldelse til den årlige generalforsamling i juli måned vil der kunne spares porto. Ændringen betyder, at kontingentet i fremtiden ikke skal betales senest 1. marts, men først senest 31. august. Bestyrelsens forslag blev vedtaget, idet vedtægtsændringer ifølge vedtægternes 8 dog skal vedtages bekræftende på en ekstraordinær generalforsamling - se referat herfra. 9

10 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Valg af formand og ét bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode. Formanden Jan Peter Rasmussen var villig til genvalg og blev valgt. Bestyrelsesmedlem Poul-Erik Faurholt ønskede ikke genvalg. Bestyrelsessuppleant Holger Hansen, Østvej 8 blev herefter valgt til bestyrelsesmedlem uden modkandidat. Bestyrelsen består herefter af følgende: Jan Peter Rasmussen, formand Christian Knudsen, kasserer Ib Larsen, bestyrelsesmedlem Ann-Britt Jacobsen, Østvej 46 bestyrelsesmedlem Holger Hansen, bestyrelsesmedlem. Valg af to bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode. Ved valg af bestyrelsessuppleant Holger Hansen til bestyrelsesmedlem og som følge af at bestyrelsessuppleant Alice Isgaard, Åmarksvej 47 ikke ønskede genvalg, var begge suppleantposter i spil. Det lykkedes kun at få den ene besat idet Henning Iversen, Åmarksvej 28 blev valgt uden modkandidat. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Valg af én revisor og én revisorsuppleant for en 1-årig periode. Niels Erik Knudsen blev genvalgt til revisor uden modkandidat. Bent Jakobsen blev valgt som revisorsuppleant uden modkandidat. 8. Eventuelt Claus Tonny Hansen meddelte, at han anså debatten og beslutningsprocessen for udemokratisk, og at han agtede at opsige sit medlemskab af foreningen. Edda Faurholt udtrykte at det var trist at nogle meldte sig ud af fællesskabet og appellerede til overvejelse. Eva Hansen fandt det sørgeligt, at hele klimaet i foreningen var uvenligt og udemokratisk. 10

11

12 Åens grundejerforening Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag 22. juli 2012 i Gørlev Hallens mødelokale, Kalundborgvej 29, 4281 Gørlev. Den indkaldte ekstraordinære generalforsamling gennemførtes i umiddelbar fortsættelse af den ordinære generalforsamling. Baggrund for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling var foreningsvedtægternes bestemmelser for behandling af forslag til vedtægtsændringer. - Fremsættes der til den ordinære generalforsamling forslag om vedtægtsændringer skal ifølge foreningsvedtægternes 8 være mindst 50 % af medlemmerne fremmødte. Er dette ikke tilfældet afholdes en ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Da der til den ordinære generalforsamling 22. juli 2012 var fremsendt to forslag til vedtægtsændring, hvoraf det ene dog ikke nød fremme, men fremmødt under 50 % af foreningsmedlemmerne, var det nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling. Valg af referent. Poul-Erik Faurholt, Åmarksvej 35 blev valgt til referent uden modkandidat. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Niels Erik Knudsen, Kæruldsvej 9 blev valgt til dirigent uden modkandidat. 2. Forslag. Behandling af bestyrelsens forslag om ændring af foreningens vedtægter 5 kontingent - 2., sætning Kontingentet betales forud, og beregnes for perioden 1. januar til 31. december, og skal være betalt senest 31. august. Ændringen betyder, at kontingentet i fremtiden ikke som hidtil skal være betalt senest 1. marts, men først senest 31. august. 1

13

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Åens Grundejerforening

Åens Grundejerforening Åens Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 26. juli 2009, Østvej 40. 1.Valg af dirigent. Erling Jakobsen, Åmarksvej 37, blev valgt til dirigent uden modkandidat og konstaterede,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat af. Ordinær generalforsamling i. Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10

Referat af. Ordinær generalforsamling i. Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10 Referat af Ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10 I Idrætshuset, Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje. Der var fremmødt 22 stemmeberettigede grundejere til

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Sletten 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Sletten, og dens hjemsted er Trørød By, 2950 Vedbæk. 2. Foreningens medlemmer er ejerne af de parceller fra Ellemosegårds

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er Århus Internationale Gospelkor 1.2. Foreningen

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009 Båring Ege Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus Fredag den 3. juli 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for året. 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Åens grundejerforening. Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 22. maj 2016, kl , møde hos Holger Hansen, Østvej 8.

Åens grundejerforening. Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 22. maj 2016, kl , møde hos Holger Hansen, Østvej 8. Åens grundejerforening. Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 22. maj 2016, kl. 11.00, møde 02-2016 hos Holger Hansen, Østvej 8. Til stede: Jan Rasmussen, formand, Jens Christian Knudsen, kasserer Ib

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere