Åens grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åens grundejerforening"

Transkript

1 Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 22. juli 2012 kl Gørlev Hallens mødelokale, Kalundborgvej 29, Gørlev. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte håb om en god generalforsamling. Dagsorden: Bestyrelsen præsenterede sig. Poul-Erik Faurholt, Åmarksvej 35 blev valgt til referent uden modkandidat. 1. Valg af dirigent. Niels Erik Knudsen, Kæruldsvej 9 blev valgt til dirigent uden modkandidat. Niels Erik Knudsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved skrivelse 4. juli 2012, og at tidspunkt for afholdelse og dagsordenens indhold var i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Dirigenten orienterede om, at der ud af foreningens i alt 121 medlemmer var registreret 51 stemmeberettigede incl. fuldmagter. 2. Bestyrelsens årsberetning Jan Peter Rasmussen beklagede, at bestyrelsen ikke i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen havde uddelt den fulde ordlyd af et forslag fra Erling Jakobsen, Åmarksvej. Den blev senere omdelt. Bestyrelsens årsberetning var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Jan Peter Rasmussen henviste til den skriftlige årsberetning og supplerede den mundtligt. Kalundborg Kommune har pt. et forslag om vintervedligeholdelse af veje i sommerhusområderne i høring. Forslagets gennemførelse vil betyde, at grundejerne skal sørge for snerydning og glatførebekæmpelse ud for deres grunde og på vejene, og det vil 1

2 uden tvivl få betydelige økonomiske konsekvenser. Den nuværende bestyrelse ønsker at forslaget drøftes på det kommende møde med Landliggerudvalget 25. august Til den fælles arbejdsdagen 2. juni 2012 havde tilmeldingen været lav, men der mødte dog 13 aktive deltagere op. Det lave deltagerantal tillod ikke udførelse af større opgaver, men det blev alligevel en god dag. Tak til Kurt Larsen, Åmarksvej 39 med hjælpere som atter lagde faciliteter til og forestod madtilberedelse og udskænkning. Derefter tog Jan Peter Rasmussen spørgsmålet om det nedlagte rør til afledning af vand fra Fyllavej på Phillipsdals grund op. Han forstod ikke, at det kunne give anledning til den tilsyneladende eksisterende modstand. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser, og han anførte at bestyrelsen må kunne være katalysator eller direkte fødselshjælper i noget der betyder forbedringer for en flerhed af foreningens medlemmer når det ikke samtidig er til skade for andre medlemmer især når det som i den aktuelle sag er udgiftsneutralt for Grundejerforeningen. Jan Peter Rasmussen erindrede om grundejerforeningens pligt til at vedligeholde visse grøfter, henviste til vedtagelsen på generalforsamlingen 23. juli 1995, og orienterede om bestyrelsens arbejde med denne opgave. Formanden og et bestyrelsesmedlem har i den forbindelse 21. april 2012 sammen med grundejere på Fyllavej holdt møde om mulige løsninger mht. vandafledning via grøften ved hjørnet Østvej/Fyllavej og om et delvis blotlagt højspændingskabel. Såvel grundejerne som el-selskabet SEAS/NVE har accepteret løsningerne og rørledningen til erstatning for den tidligere grøft er gjort lovlig. Vand fra Fyllavej kan nu, i den udstrækning vandet ledes ned til Østvej, frit løbe videre uden gene for andre. Det blottede højspændingskabel er forsvarligt tildækket. Alle omkostninger både til etablering og vedligeholdelse, betales af de berørte grundejere og er grundejerforeningen uvedkommende. Formanden takkede også bestyrelsen og andre frivillige hjælpere for et godt samarbejde og en god indsats i det forgangne år. Herefter var bestyrelsens årsberetning til debat. Jens Peter Bruun Jensen, Åmarksvej 36 spurgte om hvem der hæfter økonomisk for affaldsbeholderne. Ib Larsen, Østvej 37 oplyste, at den enkelte grundejer hæfter, og opfordrede til at man fjerner affaldsbeholderne når de ikke skal anvendes så tyveri, eller misbrug undgås. Edda Faurholt, Åmarksvej 35 opfordrede bestyrelsen til at protestere mod kommunens forslag om vintervedligeholdelse af vejene mm. 2

3 Preben Svanekiær, Risengen 3 takkede Jan Peter Rasmussen for indsatsen med at løse problemer med vandafledningen. Henning Iversen, Åmarksvej 28 tilsluttede sig og udtrykte sin glæde over at formanden var trådt i karakter og havde fremmet medlemmernes interesser i hidtil uset grad. De foretagne initiativer medfører ikke, at grundejerforeningen skal punge ud. Eva Hansen, Kæruldsvej 17 fremhævede, at den forrige formand Erling Jakobsen også havde udført et stort arbejde for grundejerforeningen og dens medlemmer, og at der i hans formandskab var løst mange problemer. Claus Tonny Hansen, Kæruldsvej 17 oplyste, at han ikke var imod dræning, men håbede, at betalerne også står for vandafledningen i den anden ende. Claus Hansen fandt det besynderligt, at kommunen havde tildelt grundejerforeningen og ikke drænlavet godkendelse af dræning hhv. afvanding af Enghavevej. Kommunens fejl måtte derfor korrigeres straks. Claus Tonny Hansen undrede sig også over et bestyrelsesmøde 21. april 2012 med 2 deltagere fra bestyrelsen og grundejere på Fyllavej med dræning og afvanding som dagsorden, når det på generalforsamlingen i 2011 klart var tilkendegivet, at der ikke måtte foregå sammenblanding af opgaver. På den baggrund fastslog Claus Hansen, at der stadig er tale om sammenblanding af grundejerforeningens og dræningslavets opgaver. Bent Aggerholm, Ådalen 1 opponerede mod den skriftlige beretnings oplysninger om ulovligt gravede grøfter mm. og syntes at der var tale om historieforfalskning. Jan Peter Rasmussen oplyste at Søren Dalsgaard gentagne gange, både over for ham og skriftligt til kommunen og senest til SEAS/NVE, har oplyst, at han aldrig tidligere er spurgt eller har givet tilladelse til at grave en grøft på grunden. Preben Svanekiær oplyste, at SEAS/NVE har betalt opgravning og ansvarlig tildækning igen af grøften på Fyllavej, og at arbejderne vedr. dræning betales fuldt ud af grundejerne på Fyllavej. Dirigenten satte derefter bestyrelsens årsberetning til afstemning. For stemte 41 - imod stemte 7-3 stemte hverken for eller imod. Bestyrelsens årsberetning blev godkendt. 3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab. Det reviderede regnskab var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 3

4 Kassereren Christian Knudsen redegjorde for regnskabet. Bortpumpning af vand fra grøften ved Østvej i januar 2011 havde forringet regnskabet, men samlet er resultatet tilfredsstillende. Christian Knudsen oplyste, at kopiering af det omfangsrige skriftlige materiale til generalforsamlingen ville have kostet kr. 35,00 pr. medlem hvis ikke bestyrelsen havde fundet andre veje. Mente, at det var uholdbart, og at materiale til udsendelse bør begrænses. Christian Knudsen mente, at der vil kunne spares penge på porto hvis fremtidig almen information mm. alene bliver givet på og på Åens hjemmeside. Claus Tonny Hansen tilkendegav, at bortpumpning af vand så enkelte grundejere bliver hjulpet uden selv at betale, ikke er grundejerforeningens opgave. Jan Peter Rasmussen oplyste at bestyrelsen havde set det som en del af forpligtelsen mht. grøftesystemet omkring Fyllavej, hvor det løb på 3-mands jord. Dirigenten satte regnskabet til afstemning. For stemte 28 stemmer imod stemte 8-1 stemte hverken for eller imod. Regnskabet blev godkendt. 4. Forelæggelse og godkendelse af næste års budget samt fastlæggelse af kontingent. Forslag til næste års budget og forslag til kontingent var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Dirigenten bemærkede, at der under dagsordenens punkt 5 var et medlemsforslag om at nedsætte årskontingentet fra de nuværende kr. 450 til kr Hvis bestyrelsens budgetforslag og forslag til nyt kontingent kr. 350 blev vedtaget ville det betyde, at medlemsforslaget bortfaldt. Christian Knudsen redegjorde for budgettet. Meget tyder på, at udgifter til vejenes vedligeholdelse bliver mindre i det kommende år. Der er derimod behov for at bruge økonomiske ressourcer på oprensning og stormflodssikring af grøften fra Åbrinkenbækken til Sukkerkanalen. Den nuværende bestyrelse overvejer mulighederne for at udfase papirudgaver af orienteringsmateriale og mødeindkaldelser mm. for derved at spare udgifter til porto. Derefter var bestyrelsens forslag til budget og kontingent til debat. 4

5 Edda Faurholt foreslog, at betaling af kontingent kunne foregå ved brug af netbank. Christian Knudsen sagde god for dette forslag. Nærmere oplysning om konto mm. vil tilgå medlemmerne f.eks. på hjemmesiden Eva Hansen. Kæruldsvej 17 ønskede bekræftet om det girokort der var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen først skulle betales i august 2013, altså godt ½ år senere end normalt. Christian Knudsen bekræftede dette. Claus Tonny Hansen tilkendegav at stormflodssikring er fornuftig. Michael Knudsen, Østvej 23 mente, at det er i orden at orienteringsmateriale kun sendes på til dem der har internet- og adresse. Dirigenten satte bestyrelsens budgetforslag og forslag om nedsættelse af årskontingent til afstemning. Budgetforslaget og forslag om nedsættelse af kontingent blev vedtaget. 5. Forslag. Der var indkommet 5 forslag. Forslagene var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, idet dog 10 siders bilag - ansøgning fra Bjerge Sydstrands Drænlav og Kalundborg Kommunes vandløbstilladelse til Åens grundejerforening - eftersendtes Med generalforsamlingens vedtagelse af det kommende års kontingent kr. 350,00 var forslag fra Erling Jakobsen om fastsættelse af kontingentet til kr. 300,00 bortfaldet. Der resterede derfor 4 forslag til behandling. Medlemsforslag fra Claus Tonny Hansen om at indskrive forbud mod censur fra bestyrelsen i vedtægterne. Forslag - Det indskrives i vedtægterne: Foreningens hjemmeside er ikke underlagt censur fra bestyrelsen ligesom bestyrelsen ikke skal høres i forbindelse med optagelse af indlæg, dokumenter etc. på hjemmesiden, så længe disse er relevante for medlemmerne af grundejerforeningen. Claus Tonny Hansen oplyste om baggrunden for sit medlemsforslag. Det havde vist sig umuligt at få optaget et åbent brev fra Bent Aggerholm, Claus Tonny Hansen og Erling Jakobsen til den samlede bestyrelse på hjemmesiden. Det åbne brev indeholdt kritik af bestyrelsens håndtering af kommunens tildeling af vandløbstilladelse. Der var efter Claus Tonny Hansens opfattelse tale om censur fra bestyrelsens side. 5

6 Jan Peter Rasmussen orienterede om, at spørgsmålet om hvorvidt det åbne brev skulle lægges på hjemmesiden havde været drøftet i bestyrelsen. Der havde været fuld enighed om, at hjemmesiden både af principielle og af praktiske årsager ikke skal anvendes som debatforum, og at netop det modtagne åbne brev var et debatindlæg. Jan Peter Rasmussen henviste også til, at den daværende formand Erling Jakobsen på generalforsamlingen i 2005 havde fortalt, at - der er købt en hjemmeside til Åens grundejerforening, dennes adresse er åens.dk. Hjemmesiden kan bruges til information af området, links til kommunen, information om udlejning af sommerhuse, huse til salg etc. Hjemmesiden vil koste i alt 9 kr. om måneden. Bestyrelsen har ikke tidligere modtaget debatindlæg til hjemmesiden. Eva Hansen mente, at bestyrelsens beslutning var udemokratisk. Mindretallet skal høres ligesom flertallet i en demokratisk forening. Bent Jakobsen, Åmarksvej 32 var af den opfattelse, at det skal være bestyrelsen der administrerer hjemmesiden, og at der ikke skal optages private indlæg. Edda Faurholt syntes ikke at hjemmesiden skal være forum for debat, men kun til brug for orientering. Debatemner må kunne lægges på et andet medie. Der var herefter diskussion om hvem der ejer hhv. bestyrer domænet/hjemmesidens adresse. Grundejerforeningens webmaster Christian Mortensen, Åbrinken 10 oplyste, at Erling Jakobsen havde skaffet domænet og betalt det som privatperson, men senere havde overdraget det til foreningen. Christian Knudsen havde ikke i regnskaberne set nogen poster med betaling for domæne. Niels Erik Knudsen oplyste, at der er tale om to betalinger. Én for registrering og en anden for hostmasters domæne. Der var enighed om, at Erling Jakobsen, hvis han stadig gør det, ikke skal fortsætte med at betale, men at grundejerforeningen skal overtage omkostningerne og stå som ejer i registret. Webmaster Christian Mortensen taler med Erling Jakobsen om en mulig løsning. Medlemsforslaget var herefter til afstemning. For stemte 5 - imod stemte 28-6 stemte hverken for eller imod. Medlemsforslaget blev ikke vedtaget. 6

7 Medlemsforslag fra Erling Jakobsen om vejvedligeholdelse. Dirigenten besluttede at dele medlemsforslaget i forslag 1 og 2. Forslag 1 - Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at sikre, at arbejde for grundejerforeningen er udført inden betaling. Ib Larsen oplyste, at baggrunden for forslaget var, at bestyrelsen i efteråret 2011 havde besigtiget vejenes tilstand og kontrolleret vejentreprenørens opgaveudførelse. Bestyrelsen fandt at vejene var tilstrækkeligt farbare, og at det aftalte arbejde var udført. Bestyrelsen efterkom derfor ikke en opfordring til at udføre vejarbejde på Åengsvej Ejerne af ejendommen Åengsvej 18 havde derefter selv ladet udføre arbejdet på det pågældende vejstykke. Det er muligt, at der er begået en fejl, og derfor må den vejtilsynsførende i bestyrelsen være endnu mere opmærksom i fremtiden. Dirigenten satte herefter forslag 1 til afstemning. Forslaget blev vedtaget. Forslag 2 - Alle aftaler om vejvedligeholdelse lægges på foreningens hjemmeside. Jan Peter Rasmussen oplyste, at bestyrelsen fandt, at det ville være forkert at offentliggøre aftaler med 3. mand - og at det jo også ville være ødelæggende for en evt. udbudsproces, hvis andre budgivere kunne tage udgangspunkt i en sådan aftale. Eva Hansen syntes, at det er vigtigt for grundejerne at kende indholdet af de indgåede aftaler. De fremmødte fra Kæruldsvej 6 mente, at grundejerne måtte have tillid til bestyrelsens evne til at indgå fordelagtige aftaler, ellers skulle man vælge en ny bestyrelse. Jens Peter Bruun Jensen mente, at aftaler med juridisk og økonomisk indhold ikke skal offentliggøres, i hvert fald ikke i deres fulde udstrækning. Hvis grundejerforeningen oplyser prisen for aftalte arbejder vil tilbudsgivere i efterfølgende udbudsrunder kunne drage økonomisk fordel af denne viden på bekostning af foreningen. Poul-Erik Faurholt var ligeledes modstander af at lægge aftaler og oplysninger om priser ud på hjemmesiden eller andet medie. Det kunne være en mulighed, mente han, at lægge en beskrivelse af hvad grundejerne i praksis kan forvente af vejvedligeholdelsen på hjemmesiden. Eva Hansen fandt at det ville være en antagelig løsning. Forslag 2 blev ikke vedtaget. 7

8 Medlemsforslag fra Erling Jakobsen om vandløbstilladelse til Åens grundejerforening. Forslag - Ved en fejl begået i Kalundborg kommune er en omfattende vandløbstilladelse givet til Åens grundejerforening, og ikke som det rettelig burde være til ansøgeren Bjerge Sydstrands Drænlav. Fejlen medfører omfattende forpligtelser for grundejerforeningen, samt afholdelse af en ukendt størrelse udgifter. Derfor pålægger generalforsamlingen omgående bestyrelsen til at rette fejlen, og tilsikre at eventuelle udgifter afholdt i forbindelse med fejlen, tilbageføres foreningens kasse. Bent Aggerholm oplyste, at det i brevet fra kommunen flere gange nævnes, at tilladelsen gives til Åens grundejerforening. Derved pålægger kommunen grundejerforeningen de juridiske og økonomiske forpligtelser der er forbundet med tilladelsen. Medlemsforslaget giver udtryk for, at der rettelig er tale om et rent drænlavsprojekt og samtlige både engangsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse skal derfor afholdes af de direkte berørte grundejere. Bent Aggerholm gav udtryk for, at det er for ringe og for sløvt, at den siddende bestyrelse ikke har sørget for at få rettet fejlen. Claus Tonny Hansen tilsluttede sig, og krævede, at grundejerforeningen skal ud af de forpligtelser vandløbstilladelsen pålægger inden der påføres foreningen udgifter. Jens Peter Bruun Jensen mente, at bestyrelsesformanden skulle have sendt kommunens brev med vandløbstilladelsen retur med det samme med orientering om, at det er drænlavet og ikke grundejerforeningen der er ansøger, og at det er ansøgeren der skal have tilladelsen og dermed også forpligtelserne. Jan Peter Rasmussen oplyste, at forpligtelserne kunne opgøres til kr , men at disse ikke berører grundejerforeningen, det er alene et overslag over hvad en egentlig dræning af Fyllavej kan komme til at koste grundejerne. Grundejerforeningen havde lagt ud for etab-lering af sandfangsbrønd, men de berørte grundejere havde refunderet beløbet. Oplys-te endvidere, at bestyrelsen 9. juni 2012 havde sendt brev til kommunen for at få ret-tet fejlen, men at kommunen havde afslået. Preben Svanekiær roste det gamle dræns beskaffenhed. Det havde imidlertid ikke tilstrækkelig kapacitet til tidens større udfordringer og var ikke officielt godkendt. Han anførte, at rørledningen alene måtte være et anliggende for grundejerforeningen da det opfylder dennes forpligtelser på tredjemands jord. Drænlavet går gerne ind, når der er en egentlig dræning, hvilket også ligger i aftalen med grundejerforeningen om tilslutningen og vedligeholdelsen. 8

9 Claus Tonny Hansen anså foreningsvedtægternes angivelse af foreningens pligter mm. for ikke at være tilstrækkelig specifik. Opfordrede til, at grundejerforeningens forpligtelser vedr. grøftvedligeholdelse - hvad, hvor, hvilket omfang og hvornår - præciseres. Henning Iversen mente, at bestyrelsen i det hele taget havde levet op til vedtægternes formålsparagraf om at varetage medlemmernes interesser. Henning Iversen fandt også, at der skal være økonomisk vandtætte skodder mellem grundejerforeningen og drænlavet, som det blev udtrykt på generalforsamlingen i 2011, og at det også er overholdt. Jan Peter Rasmussen spurgte, om han virkelig havde forstået Bent Aggerholm korrekt når han tilsyneladende gav udtryk for at den tidligere bestyrelse i Åmarksvejens Grundejerforening havde påtaget sig en forpligtelse til at medvirke til at lede vand fra Fyllavej ned til Østvej, og så ophørte grundejerforeningens forpligtelse her. Bent Aggerholm bekræftede, at sådan var hans opfattelse. Jan Peter Rasmussen var af den opfattelse at man ikke bare kan lede vand til den næste grundejerforening, men at man må medvirke hele vejen, når det ellers er til skade for andre. Det var vel også det der ligger i en gammel vedtagelse om at grundejerforeningen står for vedligeholdelsen af Åbrinkenbækken. Herefter blev medlemsforslaget sat til afstemning. For stemte 8 - imod stemte 31-3 stemte hverken for eller imod. Forslaget blev ikke vedtaget. Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter 5 Kontingent - 2. sætning. Forslag - Kontingentet betales årligt forud, og beregnes for perioden 1. januar til 31. december, og skal være betalt senest 31. august. Ved at ændre tidspunktet for udsendelse af kontingentopkrævning i forbindelse med udsendelsen af Vinterbrev i januar måned til omdeling på sommerhusadresserne samtidig med indkaldelse til den årlige generalforsamling i juli måned vil der kunne spares porto. Ændringen betyder, at kontingentet i fremtiden ikke skal betales senest 1. marts, men først senest 31. august. Bestyrelsens forslag blev vedtaget, idet vedtægtsændringer ifølge vedtægternes 8 dog skal vedtages bekræftende på en ekstraordinær generalforsamling - se referat herfra. 9

10 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Valg af formand og ét bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode. Formanden Jan Peter Rasmussen var villig til genvalg og blev valgt. Bestyrelsesmedlem Poul-Erik Faurholt ønskede ikke genvalg. Bestyrelsessuppleant Holger Hansen, Østvej 8 blev herefter valgt til bestyrelsesmedlem uden modkandidat. Bestyrelsen består herefter af følgende: Jan Peter Rasmussen, formand Christian Knudsen, kasserer Ib Larsen, bestyrelsesmedlem Ann-Britt Jacobsen, Østvej 46 bestyrelsesmedlem Holger Hansen, bestyrelsesmedlem. Valg af to bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode. Ved valg af bestyrelsessuppleant Holger Hansen til bestyrelsesmedlem og som følge af at bestyrelsessuppleant Alice Isgaard, Åmarksvej 47 ikke ønskede genvalg, var begge suppleantposter i spil. Det lykkedes kun at få den ene besat idet Henning Iversen, Åmarksvej 28 blev valgt uden modkandidat. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Valg af én revisor og én revisorsuppleant for en 1-årig periode. Niels Erik Knudsen blev genvalgt til revisor uden modkandidat. Bent Jakobsen blev valgt som revisorsuppleant uden modkandidat. 8. Eventuelt Claus Tonny Hansen meddelte, at han anså debatten og beslutningsprocessen for udemokratisk, og at han agtede at opsige sit medlemskab af foreningen. Edda Faurholt udtrykte at det var trist at nogle meldte sig ud af fællesskabet og appellerede til overvejelse. Eva Hansen fandt det sørgeligt, at hele klimaet i foreningen var uvenligt og udemokratisk. 10

11

12 Åens grundejerforening Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag 22. juli 2012 i Gørlev Hallens mødelokale, Kalundborgvej 29, 4281 Gørlev. Den indkaldte ekstraordinære generalforsamling gennemførtes i umiddelbar fortsættelse af den ordinære generalforsamling. Baggrund for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling var foreningsvedtægternes bestemmelser for behandling af forslag til vedtægtsændringer. - Fremsættes der til den ordinære generalforsamling forslag om vedtægtsændringer skal ifølge foreningsvedtægternes 8 være mindst 50 % af medlemmerne fremmødte. Er dette ikke tilfældet afholdes en ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Da der til den ordinære generalforsamling 22. juli 2012 var fremsendt to forslag til vedtægtsændring, hvoraf det ene dog ikke nød fremme, men fremmødt under 50 % af foreningsmedlemmerne, var det nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling. Valg af referent. Poul-Erik Faurholt, Åmarksvej 35 blev valgt til referent uden modkandidat. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Niels Erik Knudsen, Kæruldsvej 9 blev valgt til dirigent uden modkandidat. 2. Forslag. Behandling af bestyrelsens forslag om ændring af foreningens vedtægter 5 kontingent - 2., sætning Kontingentet betales forud, og beregnes for perioden 1. januar til 31. december, og skal være betalt senest 31. august. Ændringen betyder, at kontingentet i fremtiden ikke som hidtil skal være betalt senest 1. marts, men først senest 31. august. 1

13

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere