Udvikling af national godstrafikmodel. Christian Overgård Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af national godstrafikmodel. Christian Overgård Hansen"

Transkript

1 Udvikling af national godstrafikmodel Christian Overgård Hansen

2 Disposition 1. Formål 2. Zonesystem og vareklassifikation 3. Modellering af godstransport 4. Tids- og aktivitetsplan 2 Trafikdage

3 Formål - dækningsområde Modellen skal omfatte alle typer af godstransport som er relateret til Danmark, dvs. Nationale transporter indenfor Danmarks grænser Internationale transporter mellem Danmark og udlandet Transit transport igennem Danmark Transporter som potentielt kan blive overflyttet til transit igennem Danmark f.eks. ved fast forbindelse over Femern Bælt 3 Trafikdage

4 Formål - anvendelser Modellen skal kunne give plausible svar på et bredt spektrum af forventninger til samfundsudvikling, forslag til transportpolitikker og investeringer, f.eks. skal den kunne belyse konsekvenser af: Forskellige forventninger mht. økonomisk udvikling i Danmark og udland Fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af veje, havne og baner Etablering af nye større terminaler og lagre Etablering af nye færgeruter og containerruter eller forbedring af eksisterende Ændret transportomkostninger inkl. lager- og distributionsomkostninger Introduktion af modulvogntog Vejafgifter 4 Trafikdage

5 Zonesystem - Danmark 176 zoner i Danmark (L1-niveau) Underopdeling af kommuner 5 Trafikdage

6 Zonesystem - udlandet 120 zoner i Europa Få zoner i rest af verden 6 Trafikdage

7 Vareklassifikation baseres på NST2007 Udkast Gruppe Beskrivelse 1 Produkter fra landbrug, jagt og skovbrug; fisk og fiskeprodukter 2 Stenkul og brunkul 21 Råolie og naturgas 3 Metalmalm samt uran og thorium 22 Gødning (naturligt og kemisk) 23 Sten, sand, grus, ler, tørv, salt og andre produkter fra råstofudvinding i.a.n. 4 Fødevarer, drikkevarer og tobaksprodukter 5 Tekstiler og beklædningsartikler; læder og lædervarer 6 Træ og varer af træ og kork (undtagen møbler); varer af strå og flettematerialer; papirmasse, papir og papirvarer; trykt materiale og indspillede medier 7 Koks og raffinerede mineralolieprodukter 8 Kemiske produkter og kemofibre (undtagen gødningsstoffer); gummi- og plastprodukter; nukleart brændsel 9 Andre ikke-metalholdige mineralske produkter 10 Metal; færdige metalprodukter, undtagen maskiner og udstyr 11 Maskiner og udstyr i.a.n.; kontormaskiner og computere; elektriske maskiner og apparater i.a.n.; telemateriel; medicinske instrumenter, præcisionsinstrumenter og optiske instrumenter; ure 12 Transportmidler 13 Møbler; andre færdigvarer i.a.n. 14 Sekundære råmaterialer; kommunalt affald og andet affald 15 Breve, pakker 16 Udstyr og materiel til godstransport 17 Gods, der flyttes i forbindelse med privat flytning og kontorflytning; bagage, der transporteres adskilt fra passagerer; motorkøretøjer, der flyttes med henblik på reparation; andet gods, der ikke er bestemt til markedet i.a.n. 18 Samlegods: En blanding af forskellige typer gods, som transporteres samlet 19 Uidentificerbart gods: Gods, som af en hvilken som helst grund ikke kan identificeres og derfor ikke kan henføres under gruppe Andet gods i.a.n. 7 Trafikdage

8 Godsmodellen - 3 delmodeller 1. Handelsmodel 2. Logistik model 3. Assignment 8 Trafikdage

9 Handelsmodel Tidligere studier viser, at udvikling i økonomisk aktivitet og fysisk produktion er stærk korreleret Derfor er viser ændringer i handel ændringer i transport efterspørgsel Transport af affald o.lign. er betydelig og formodentlig stigende Delmodel 1 Delmodel 2 Gods af værdi Gods uden værdi (varegr. 14) 9 Trafikdage

10 Handelsmodel gods af værdi Formål: At beregne varestrømme fordelt på varetype - hvad driver udviklingen Model: Gravitationstype dobbelt afstemt omfattende: International handel - hele verden (lande/aggregering heraf) National handel Omregning fra monetære enheder til ton, herunder fremskrivning af værdiforhold Fordeling af godsmængder mellem zoner Grundlag: Fremtidens godsstrømme (Lyk-Jensen et al., 2005) Estimation på basis af bl.a. tidsserie-data 10 Trafikdage

11 Model for gods uden værdi Formål: At beregne ton (affald o.lign.) mellem zoner i Danmark Model: Formodentlig en gravitationstype omfattende beregning af: - Mængder pr. zone (produktion) - Fordeling af mængder mellem zoner (turfordeling) Input: - Økonomi (BNP) - Befolkning - Arbejdspladser Trafikdage

12 Godsmatricer - principper PWC-matricer (production/wholesale consumption) Transportkæder P Z1 Z2 Z3 C Lastbil (m1) Skib (m2) Tog (m3) Lastbil (m4) Organisering {P, z 1.., C, m 1., Varegr., Ton} 12 Trafikdage

13 Struktur af logistik model Handelsmodel Aggregret niveau PWC matrix Trin A Disaggregering Disaggregeret niveau F2F matrix Trin B Model for valg af logistisk løsning Enkelt transporter Trin C Aggregering af transporter Aggregret niveau OD-matrix Assignment 13 Trafikdage

14 Trin A: disaggregering til F2F-matricer Singulære varestrømme: - Meget store mængder af bestemt vare mellem specifikke lokaliteter, herunder rørtransport P/W C Logistik: - Kræver underopdelt godsmatricer for at undgå overberegning af effekter - Fx. syntetisk opdeling af mængder ud fra virksomhedsstørrelse i P/W og C zoner 14 Trafikdage

15 Trin B: logistik model Forsendelser Valg af forsendelsesstørrelse og transporthyppighed Lastbæreenhed Valg af f.eks. container Terminaler Anvendelse af terminaler (distribution, konsolidering, intermodal) og havne. Lokalisering givet, så brugen bestemmes og dermed også deltransporterne i transportkæden Transportmiddel Beregning af transportmiddel for deltransport i transportkæden. Det omfatter lastbil, tog og skib opdelt på forskellige typer af vogne og skibe Overfart Valg mellem fast forbindelse f.eks. ny Femern Bælt forbindelse og færgeruter 15 Trafikdage

16 Trin B: omkostningsfunktion Totale årlige logistiske omkostninger mellem firmaerne n og m indenfor zonerne r og s for varegruppe k, forsendelsesstørrelse z og deltransport l: G rskmnzl = O kz + T rskzl + D k + Y rskl + I kz + K kz + Z rskz O = omkostning til placering af bestilling T = transport-, konsolidering- og distributionsomkostning D = omkostning pga beskadigelse/fordærvelse under transport Y = kapital omkostning under transport I = lageromkostning K = kapitalomkostning ved oplagring Z = omkostning til lagerstyring ( stockout ) 16 Trafikdage

17 Trin B: estimation Modeltype Logit model under minimering af de total logistiske omkostninger Datagrundlag i RP-data om enkelt transporter fra havneanalyse, VFU fra Sverige og Kørebogen ii SP/RP-data fra interview med virksomheder iii Lokalisering og info om terminaler og havne iv Transportomkostninger beregnet på basis af rutevalgsmodeller 17 Trafikdage

18 Trin C: Aggregering til OD-matrix Omregning af forsendelser (ton) til transportmiddel-/lastbæreenheder og aggregering af deltransporter mellem zoner Beregning af tomkørsel ved balancering ud fra specificerede andele for tom/lastet returtransport => Uni-modale deltransporter mellem zoner (OD-matrix) 18 Trafikdage

19 Rutevalgsmodeller Formål: i Udlægning af uni-modale deltransporter (biler og lastbæreenheder) i net ii Beregning af LOS uden hensyntagen til trængsel på vejene (feed-back) Input: Uni-modale deltransporter fra logistikmodellen (OD-matricer) Net (f.eks. veje, baner og skibsruter) Transportmidler: Vare- og lastbiler Banetransport opdelt i enhedslaster (f.eks. container) og vognladningsgods Søtransport opdelt i container-/ro-ro ruter og bulk 19 Trafikdage

20 Rutevalg for vare- og lastbiler Indenlandske transporter Formodentlig simultant udlægning med personbiler til beregning af belastning på veje, færge og broer. Dog separat ved beregning af LOS uden hensyntagen til kapacitet Internationale transporter Restriktiv rutevalg givet logistikmodellens beregning af valg mellem fast forbindelse og færge. Det vil sige, at rutevalgmodel benyttes til valg mellem færgeruter, mens valg mellem fast forbindelse og færge bestemmes i logistikmodellen. 20 Trafikdage

21 Rutevalg for banetransport Der er forskel i infrastruktur for kombineret banetransport og konventionel banetransport, hvor der skelnes mellem: Enhedslaster Kombinerede transporter er for det første ofte køreplansfastlagte og kun en del af banenettet benyttes Vognladningsgods Den findes sjældent faste køreplaner, da kørsel er afhængig af efterspørgsel. Der kan vælges en restriktiv rutevalg, kombineret med logistikmodellen, eller en udlægning i hele nettet. Kapacitetsproblemer indregnes ikke. 21 Trafikdage

22 Rutevalg for søtransport Der er forskel i infrastruktur og betjening skelnes mellem: Enhedslaster Container-/Ro-Ro-ruter følger for det første ofte faste sejlplaner. Der gennemføre ikke egentlig udlægning, da logistikmodellen beskriver transporter mellem havne. Bulk Søtransport af bulker efterspørgselsstyret. Der udlægges ikke i net, da det er ukendt. 22 Trafikdage

23 Tidsplan Activities 1 Data collection 1.1 Description of possible data collection methods 1.2 Pilot surveys and segmentations 1.3 Collection of existing data 1.4 Design of new data collection 1.5 Field planning of data collection 1.6 New data collection 1.7 Data processing and documentation 1.9 Femern Gods RP 1.10 Femern Gods SP 1.8 Proposal to future data collections 2 Construction of base year matrices 2.1 Approach to build transport chains 2.2 National goods flows 2.3 International goods flows 2.4 Model for construction of synthetically matrices for vans 2.5 Matrix with van trips 2.6 Matrix adjustements based on count data 3 Development of freight model 3.1 Draft model description 3.2 Network and cost data 3.3 Route choice models 3.4 Trade model 3.5 Prediction of non-value goods transports 3.6 Distribution model 3.7 Mode choice model 3.8 Logistics and mode choice model 3.9 Prediction of empty vehicles and vehicle class 3.10 Model for choice of crossing type 3.11 Model for time-of-day choice 3.12 Document for implementation 3.13 Validation and test of software and model Trafikdage

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

Godstransports betydning for produkters samlede miljøbelastning

Godstransports betydning for produkters samlede miljøbelastning Godstransports betydning for produkters samlede miljøbelastning Af Mads Holm-Petersen, COWI 1. Baggrund For at kunne udføre en effektiv forebyggende indsats til reduktion af produkters miljøbelastning,

Læs mere

Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv

Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv Chefrådgiver Michael Henriques, Tetraplan 1 Indledning Denne præsentation er baseret på en rapport udarbejdet for organisationen Danske Havne med titlen: Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv

Læs mere

Resultater fra TENConnect2 projekterne Forventet trafikudvikling i Femern-korridoren

Resultater fra TENConnect2 projekterne Forventet trafikudvikling i Femern-korridoren Resultater fra TENConnect2 projekterne Forventet trafikudvikling i Femern-korridoren... 1 Indledning Dette notat beskriver de trafikberegninger, der er gennemført i TENConnect2-projektet med fokus på vejtrafikken

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr.

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Hovedkonklusioner: Gennemsnitslønnen uden pension for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Sælgernes Gennemsnitslønnen (uden pension) for en salgskonsulent på fast løn er 26.400 kr. Lønnen steg i

Læs mere

19/06/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen

19/06/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen 19/06/14 Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 2 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Læs mere

14/08/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen

14/08/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen 14/08/14 Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 2 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Godstransport og logistik Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Institut for Transportstudier Juni 2007 1 Indhold: 1. Forord... 5 2. Megatrends... 7 Globalisering

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Udviklingen i produktions- og distributionsformer og deres indvirkning på godstransporten

Udviklingen i produktions- og distributionsformer og deres indvirkning på godstransporten Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003 Udviklingen i produktions- og distributionsformer og deres indvirkning på godstransporten Baggrundsrapport Mads Holm-Petersen, Cowi A/S Per Homann Jespersen,

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

EN STOKASTISK FLERKLASSE VEJVALGSMODEL MED FORDELTE KOEFFICIENTER FOR TIDER OG OMKOSTNINGER

EN STOKASTISK FLERKLASSE VEJVALGSMODEL MED FORDELTE KOEFFICIENTER FOR TIDER OG OMKOSTNINGER EN STOKASTISK FLERKLASSE VEJVALGSMODEL MED FORDELTE KOEFFICIENTER FOR TIDER OG OMKOSTNINGER Otto Anker Nielsen. Center for Trafik og Transportforskning, DTU Rasmus Dyhr Frederiksen TetraPlan A/S 1 INDLEDNING

Læs mere

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Sortemosevej 2 Telefon 4810 4711

Læs mere

KAPITEL III GLOBALISERING OG DET DANSKE ARBEJDSMARKED. Dansk Økonomi efterår 2001. III.1 Indledning

KAPITEL III GLOBALISERING OG DET DANSKE ARBEJDSMARKED. Dansk Økonomi efterår 2001. III.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 2001 KAPITEL III GLOBALISERING OG DET DANSKE ARBEJDSMARKED III.1 Indledning Større international arbejdsdeling kan have konsekvenser for arbejdsmarkedet Økonomisk integration påvirker

Læs mere

BALTIC LOGISTIC HUB. Grontmij A/S & Oxford Research A/S. Rapport udarbejdet af. September 2011

BALTIC LOGISTIC HUB. Grontmij A/S & Oxford Research A/S. Rapport udarbejdet af. September 2011 BALTIC LOGISTIC HUB Feasibilitystudie af potentialerne for at udvikle et transportknudepunkt i Rødbyhavn Rapport udarbejdet af Grontmij A/S & Oxford Research A/S September 2011 1 RESUME side 4 2 INTRODUKTION

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

En model for godstransportens udvikling

En model for godstransportens udvikling Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model for godstransportens udvikling Faglig rapport fra DMU, nr. 344 [Tom side] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model

Læs mere

Vejafgifter i København

Vejafgifter i København Polyteknisk Eksamensprojekt Vejafgifter i København - forbedring og optimering af systemvalg Skrevet af Lotte Brædder s011441 Marie Karen Larsen s011595 April 2007 Udarbejdet ved Center for Trafik og Transport,

Læs mere

Forord. Transportrådet, januar 2001 - 1 -

Forord. Transportrådet, januar 2001 - 1 - Forord Den politiske offentlighed savner indsigt i godstransportområdet. Denne opfattelse deles både af transportbranchen, transportforskere og embedsmænd der har godstransport som sagsområde. Den manglende

Læs mere

Transportrådet. Udvikling af kapacitetsbegrebet. Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier. Notat nr.

Transportrådet. Udvikling af kapacitetsbegrebet. Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier. Notat nr. Transportrådet Udvikling af kapacitetsbegrebet for godstransport Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier Notat nr. 02 04 Juni 2002-1 - Titel: Udvikling af kapacitetsbegrebet

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet

RÅDETS DIREKTIV 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet 31.10.2003 L 283/51 RÅDETS DIREKTIV 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EØS-relevant tekst) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland & Danmark

Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen april 2003 2 Forord Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling under

Læs mere

ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL

ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 10.12 TRAFIKSTYRELSEN ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL ENDELIG UDGAVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Billede skal udskiftes

Billede skal udskiftes side 2 Ver. 1.0 - September 2012 Billede skal udskiftes Titel: Forfattere: Kunde: Michael E K Hansen Kasper B. Nielsen Helge Bay Region Syddanmark Kontakt: Atkins Danmark Sønderhøj 1, DK-8260 Viby J Tlf.:

Læs mere

Skriftlig redegørelse. Redegørelse om Fremtidens godstransport April I. Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed)

Skriftlig redegørelse. Redegørelse om Fremtidens godstransport April I. Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed) Skriftlig redegørelse Redegørelse om Fremtidens godstransport April I Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed) Infrastrukturkommissionen har i sin betænkning fra januar 2008 analyseret godstransporten

Læs mere

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010 Nationalregnskab 2011:1 Nationalregnskab 2003-2010 Sammenfatning Det produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Samtidig giver statistikken et billede af samspillet mellem

Læs mere

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder April 2013 Ressourceproduktivitet i dansk industri Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen Resume Region Midtjylland fastholder sin historiske stærke position inden for ressourceområdet Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, hvor regionen har landets højeste specialiseringsgrad. Efter

Læs mere