MediCap USB300. Brugervejledning. Medicinsk videooptager med high definition. Gælder for firmware og højere USB300-UG01-DA MC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MediCap USB300. Brugervejledning. Medicinsk videooptager med high definition. Gælder for firmware 110701 og højere USB300-UG01-DA-130815-MC"

Transkript

1 MediCap USB300 Medicinsk videooptager med high definition Brugervejledning Gælder for firmware og højere USB300-UG01-DA MC

2 Forholdsregler ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller stød må dette udstyr ikke udsættes for regn eller fugt. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for brand eller stød og generende interferens må kun det anbefalede tilbehør anvendes. FORSIGTIG: Billederne må ikke anvendes til diagnose- eller gennemgangsformål. Komprimeringen reducerer billedoplysningerne, og billederne er derfor ikke egnede til brug ved diagnosestillelse. FORSIGTIG: MediCap medicinsk videooptager er aktivt medicinsk udstyr i Klasse I (Rådets Direktiv 93/42/EØF for medicinsk udstyr). Det er vigtigt, at du som operatør af dette medicinske udstyr overholder dine forpligtelser og sikrer, at udstyret betjenes korrekt uden risiko for at patienter, brugere eller tredjepart bringes i fare. Hvis der ikke gælder anden lokal lovgivning, anbefales det, at der udføres en sikkerhedsog dokumentationstest mindst hvert 2. år i henhold til EN Det er vigtigt at sikre, at personerne, der udfører sikkerhedstjekket har de krævede kompetencer. USA FCC KLASSE A: Dette udstyr er blevet afprøvet og findes at være i overensstemmelse med begrænsningerne for Klasse A digitalt udstyr i henhold til Part 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er beregnet til at give rimelig beskyttelse imod skadelig interferens, når udstyret anvendes i et kommercielt miljø. Som det er tilfældet med lignende udstyr, genererer, anvender og udstråler dette udstyr evt. radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det desuden forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Betjening af dette udstyr i et boligområde vil sandsynligvis forårsage interferens, og du er i dette tilfælde ansvarlig for at rette denne interferens for egen regning. Bortskaffelsesmetode: Overhold lokale forskrifter for korrekt bortskaffelse. 2 af 20 USB300-UG01-DA MC

3 Indholdsfortegnelse Hurtig start... 5 Forpanel... 6 Bagpanel... 6 Typiske forbindelser... 7 Tilslutning af MedCap USB Isætning af et USB-flashdrev... 8 Billedoptagelser... 8 Videooptagelser... 9 Gennemgang af videoer og billeder... 9 Oprettelse af patientmapper Brug af menuer Tastaturkontrol Hovedmenu (Main Menu) Menuen Opsætning (Setup) Menuen Billedindstillinger (Image Options) Menuen Videoindstillinger (Video Options) Menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options) Funktionen Patientoplysninger (Patient Information) Optagelsesdestinationer Optagelse på et USB-flashdrev Optagelse på en USB-harddisk Harddiskformater Overførsel af billeder fra et USB-drev til din computer Optagelse på den interne harddisk Adgang til den interne harddisk via et netværk Optagelse på et netværksdrev Lagerstyring (Storage Management) Kopiering af videoer fra den interne harddisk til et USB-drev Formatering af den interne harddisk Formatering af USB-drev Patientgennemgang Visning af still-billeder på computeren Visning af videoer på computeren Intern monitor Andre funktioner Billedtagning mens der optages videoer Fodkontakter og kameraudløsere udskrivning Bilag A: Specifikationer for MediCap USB Bilag B: MediCapture begrænset garanti af 20 USB300-UG01-DA MC

4 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs alle instruktionerne. 2. Gem instruktionerne. 3. Overhold alle advarsler i instruktionerne. 4. Følg alle instruktionerne. 5. Dette apparat må ikke misbruges. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Udstyret skal installeres i henhold til fabrikantens instruktioner. 8. Udstyret må ikke installeres i nærheden af en varmekilde som f.eks. radiatorer, varmeregistre, komfurer eller andre apparater, der producerer varme. 9. Pil ikke ved det polariserede stik eller stikket af jordingstypen. Et polariseret stik har to slags stikben, og det ene ben er bredere end det andet. Et stik af jordingstypen har to stikben og et tredje jordingsben. Det brede stikben eller det tredje jordingsben er ansvarligt for brugersikkerhed. Hvis det stik, der følger med udstyret, ikke passer ind i stikkontakten, skal du rådføre med en elektriker mht. udskiftning af den forældede stikkontakt. 10. Beskyt netledningen, så der ikke trædes på den, og den ikke bliver klemt, især nær stik, stikkontakter og det punkt, hvor ledningen kommer ud af apparatet. 11. Anvend kun beslag/tilbehør, som er anbefalet af producenten. 12. Apparatet må kun anvendes sammen med vogne, stativer, trefodsstativer, konsoller eller borde, der er specificeret af producenten eller sælges sammen med apparatet. Hvis der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed, når vogn-/apparatkombinationen flyttes, for at forhindre, at vognen vælter og for at undgå skade. 13. Tag apparatets stik ud af stikkontakten under lynstorme, eller hvis det ikke skal anvendes i længere tid. 14. Frakoblingsmetode: Sluk for vekselstrømmen med vippekontakten på bagpanelet, frakobl netledningen. 15. Beholdere, som indeholder vand eller anden væske (f.eks. vaser, osv.) må ikke placeres oven på apparatet. Undgå at sprøjte vand på toppen af apparatet. 16. Al service skal henvises til kvalificeret servicepersonale. Der skal foretages service på apparatet, hvis det er blevet beskadiget på nogen måde, hvis f.eks. en el-ledning eller et stik er beskadiget, der blev spildt væske på apparatet, genstande er faldet ind i apparatet, apparatet er blev udsat for regn eller fugt, eller hvis det ikke virker som tilsigtet eller blev tabt. 4 af 20 USB300-UG01-DA MC

5 Hurtig start MediCap USB300 optager video og billeder fra stort set alle medicinske videoenheder (endoskop, artroskop, kirurgisk mikroskop, ultralyd, osv.). Der kan optages i high definition (HD) eller standard definition (SD). Optagelserne kan gemmes på et USB-drev, den interne harddisk eller et netværksdrev. Kom i gang: 1. Tilslut USB300. Der vises en typisk opsætning på side 7. Tænd for enheden (med afbryderkontakten på bagsiden, og knappen Tænd/sluk (Power) på forsiden). Der vises en live-video på monitoren. 2. Isæt det vedlagte MediCapture USB-flasdrev på forpanelet Anvend billedbehandlingsudstyret som sædvanlig, bortset fra at du nu kan optage billeder og video, mens du arbejder. Du tager billeder ved at trykke på knappen Tag foto (Record Photo). Du starter en videooptagelse ved at trykke på knappen Tag video (Record Video). Tryk på knappen igen for at stoppe optagelsen. 4. Når du er færdig med at optage for den nuværende patient, skal du trykke på knappen Ny patient (New Patient). Dette gemmer den næste patients videoer i en ny mappe. 5. Tag flashdrevet ud af USB300, og sæt det i USB-stikket i en computer. Du kan flytter de billeder og videoer, som du lige har taget til din computer til visning, arkivering, osv. Bemærk: Hvis billedet på din skærm er strukket, skal du sørge for, at du har valgt den rette opløsning (tryk på Menu. Gå til Opsætning > Output (Setup > Output) ved brug af pile- og Valg - knapperne. Vigtigt: Indstil uret, så dine optagelser bliver mærket med det rette tidspunkt. Tryk på Menu, gå til Opsætning (Setup), vælg Dato/tid (Date/Time). Sørg for, at der altid er TÆNDT for hovedafbryderkontakte n på bagpanelet, får at uret forbliver nøjagtigt. Du kan tænde og slukke for enheden med knappen Tænd/sluk (Power) på forpanelet under daglig brug, uden at det påvirker uret. Vigtig notat: Dette dokument gælder for USB300-enheder, der kører firmwareversion og højere. Hvis dokumentet fulgte med din USB300, gælder det for den enhed. Hvis du læser dette dokument online, skal du kontrollere din firmwareversion (anvend indstillingen Aktuelle indstillinger (Current Settings) på menuen Avanceret (Advanced). Du finder dokumenter til tidligere firmwareversioner ved at gå til medicapture.com/support. Hvis du har brug for hjælp med at opgradere firmware, bedes du sende en til Bestillingsoplysninger MediCapture anvender USB-flashdrev af MediCapture mærket. Du finder yderligere oplysninger mht. køb af flashdrev ved at gå til medicapture.com. Teknisk support Gå til medicapture.com eller ring til (gratis opkald inden for USA) eller (uden for USA) mht. teknisk support og andre spørgsmål. MediCapture Inc. 580 West Germantown Pike, #103 Plymouth Meeting, PA USA 1 Hvis du er en ny bruger, skal du først optage på et USB-flashdrev. Du kan senere, når du er bekendt med enheden, optage på den interne harddisk eller et netværksdrev. Se side 15 for oplysninger om optagelsesdestinationer. 5 af 20 USB300-UG01-DA MC

6 MediCap USB300 brugervejledning Dansk Forpanel Bagpanel 6 af 20 USB300-UG01-DA MC

7 Typiske forbindelser Bemærk: Gå til medicapture.com/support for yderligere oplysninger om tilslutning af USB300. Enheden er udelukkende til indbyrdes forbindelse med IEC60601-godkendt udstyr og IEC60XXXgodkendt udstyr uden for patientmiljøet. Et godkendt strømledningsæt skal anvendes sammen med dette udstyr. De relevante nationale forskrifter for installation og/eller udstyr skal tages i betragtning. Strømledningen må ikke være mindre robust end en almindelig solid gummibeklædt, fleksibel ledning iflg. IEC (betegnelse 53) eller almindelig polyvinylklorid-beklædt, fleksibel ledning iflg. IEC (betegnelse 53). Strømledningssættet skal have en strømforsyningsledning med ledere, der danner et tværsnitsområde på 3 x 0,75 mm 2 minimum. 7 af 20 USB300-UG01-DA MC

8 MediCap USB300 brugervejledning Dansk Tilslutning af MedCap USB300 Se diagrammet på side 7 for oplyninger om tilslutning af MediCap USB300. Enheden forbindes på række mellem en monitor og en videokilde (f.eks. et endoskop, kirurgisk kamera, ultralyd, osv.). 1. Hvis USB300 føjes til billedbehandlingsudstyr, som allerede anvendes, starter du ved at frakoble det eksisterende videokabel, som forbinder monitoren og videokilden. 2. Forbind et kabel mellem videooutputtet på videokilden og det passende videoinput på bagpanelet på USB300. Forbind derefter et andet kabel mellem videooutputtet på USB300 og videoinputtet på monitoren. Det kan afhængig af videoudstyret være nødvendigt at foretage forbindelserne med adaptere. 3. Tilslut netledningen. 4. Standard fodkontakter eller kameraudløsere kan også tilsluttes på bagpanelet. En fodkontakt eller udløser, der er sluttet til "Still"-stikket, udfører den samme funktion som knappen Tag foto (Record Photo) på forpanelet. Bevægelse-stikket ("Motion") udfører samme funktion som knappen Tag video (Record Video). Fodkontakter er tilgængelige som ekstraudstyr på medicapture.com. Bemærk, at hvis en kameraudløser skal være kompatibel med USB300, skal den være af typen hvilestrømskontakt og ikke en en programmerbar udløser. Isætning af et USB-flashdrev Det er lettest at komme i gang ved først at optage på det vedlagte USB-flashdrev.1 Isæt drevet som vist. Flashdrev af MediCapture-mærket anbefales. Billedoptagelser Du tager et billede ved at trykke på knappen Tag foto (Record Photo) på forpanelet. To ting bekræfter, at du har taget et billede: Optagelsesindikatoren mellem de to optagelsesknapper blinker grønt et kort øjeblik. En optagelsesindikator vises et kort øjeblik i øverste venstre hjørne af monitoren. Indikatoren omfatter en kameraikon, billednummeret og resterende plads på drevet (medmindre der optages på et netværksdrev). Knappen Tag foto (Record Photo) 1 Du kan som et alternativ optage på den interne harddisk (side 16) eller på et netværksdrev (side 17), men det anbefales, at du starter med at optage på et USB-flashdrev, hvilket er standard optagelsesdestnationen. Du kan ændre optagelsesdestinationen på menuen Opsætning (Setup) (side 12). Flashdrev af MediCapture-mærket kan fås som flere forskellige modeller. Det flashdrev, der fulgte med USB300-enheden, ser måske ikke ud som det drev, der vises her, men det virker på samme måde. 8 af 20 USB300-UG01-DA MC

9 Videooptagelser Du starter en videooptagelse ved at trykke på knappen Tag video (Record Video) på forpanelet. Tryk på knappen igen for at stoppe optagelsen. To ting bekræfter, at du optager video: Optagelsesindikatoren mellem de to optagelsesknapper blinker grønt uafbrudt. En optagelsesindikator vises i øverste venstre hjørne af monitoren. Optagelsestip: Du kan tage still-billeder, mens der optages video. Tryk blot på knappen Tag foto (Record Photo), mens en videooptagelse er i gang. Du skjuler optagelsesindikatoren i øverste venstre hjørne af monitoren ved at trykke på knappen Vælg (Select). Indikatoren vises igen ved at trykke på knappen Vælg (Select) igen. Lange optagelser opdeles automatisk i filer hver med en størrelse på 2GB. Dette sikrer, at filerne har en størrelse, der er nemmere at administrere. Processen er sømløs. Under lange optagelser går den automatiske start af en ny fil stort set ubemærket. Når en lang optagelse afspilles med funktionen kontinuerlig afspilning (en funktion der er tilgængelig i de fleste mediaafspillere), forekommer der ingen huller i afspilningen. Knappen Tag Video (Record Video) Gennemgang af videoer og billeder Sådan gennemgår du dine optagelser Tryk på knappen Vælg (Select) for at åbne gennemgangstilstanden. Brug derefter knapperne Tilbage (Back) og Næste (Next) til at vise de optagede videoer og billeder fra den aktuelle patientsession. Når du viser en video, afspilles den automatisk. En statuslinje viser den nuværende position. Sådan springer du bagud og fremad i en video Tryk på knappen Vælg (Select), mens du gennemgår en video, og springtilstanden åbner. I denne tilstand aktiverer knapperne Tilbage (Back) og Næste (Next) spring bagud og fremad på ca. 1/20 af videoen. Sådan standser du en video midlertidigt og flytter en lille smule bagud eller fremad Tryk på knappen Vælg (Select), mens springtilstanden er åben, og pausetilstanden åbnes. I denne tilstand standses videoen midlertidigt, og knappen Tilbage (Back) flytter dig cirka fem sekunder tilbage, mens knappen Næste (Next) flytter dig cirka et sekund fremad. Tryk på knappen Vælg (Select) igen for at vende tilbage til gennemgangstilstanden. Sådan sletter du et billede eller en video Tryk på knappen Slet (Delete), mens gennemgangstilstanden er åben. Vælg derefter Ja ( Yes ). Sådan evaluerer du en tidligere patient Gå til menuen Avanceret ( Advanced Menu ), derefter Lagerstyring ( Storage Management ), derefter Patientgennemgang ( Patient Review ). Du finder yderligere oplysninger på side 18. Sådan standser du en gennemgang Tryk på en af optagelsesknapperne. Knapperne Vælg (Select), Tilbage (Back), Næste (Next) og Slet (Delete) bruges til gennemgang af billeder Tip: I pausetilstand kan du hente det viste billede ved at trykke på knappen Tag foto (Record Photo). Billedet gemmes i den aktuelle mappe. Bemærk: Tryk på en optagelsesknap, mens gennemgangstilstanden er åben, tager ikke et billede eller en video, men afslutter tværtimod gennemgangstilstanden, således at der tages et billede eller en video, den næste gang du trykker på optagelsesknappen. 9 af 20 USB300-UG01-DA MC

10 Oprettelse af patientmapper Hver gang du starter en ny billedbehandlingssession, skal du trykke på knappen Ny patient (New Patient). Dette opretter en ny mappe til lagring af de billeder og videoer, der optages i den session. Mapper nummereres sekventielt (CASE001, CASE002, osv.). Knappen Ny patient (New Patient ) Brug af menuer Der er adgang til indstillinger og valgmuligheder for USB300 via menuerne. Tryk på knappen Menu for at åbne hovedmenuen (Main menu). Brug derefter knapperne Tilbage (Back) og Næste (Next) (pile) til at flytte gennem menuvalgene. Brug knappen Vælg (Select) til at træffe et valg. Du afslutter menuerne ved at trykke på knappen Menu igen. Knapperne Vælg (Select), Tilbage (Back), Næste (Next) bruges til at navigere i menuerne Knappen Menu Vigtigt: Hvis USBdrevet ikke indeholder cases, oprettes der automatisk en ny patientmappe, den første gang du trykker på knappen Tag foto (Record Photo) eller Tag video (Record Video). Hvis USBdrevet allerede indeholder cases, skal du trykke på knappen Ny patient (New Patient) for at oprette en ny mappe. Bemærk: Hvis funktionen Patientoplysninger ( Patient Information ) er tændt, vises skærmen Patientoplysninger (Patient Information), hver gang der oprettes en ny mappe. Dette giver dig mulighed for at indtaste patientens navn, osv. Der findes yderligere oplysninger på side 14. Tastaturkontrol Du kan styre USB300 med et USB-tastatur, der tilsluttes på bagpanelet. Tryk på knappen Home på tastaturet tager f.eks. et billede på nøjagtig samme måde, som hvis du trykkede på knappen Tag foto (Record Photo) på forpanelet. Her følger en liste over USB300-knapperne og de tilsvarende taster på tastaturet. USB300 Tastatur USB300 Tastatur Tag foto (Record Photo) Home Vælg (Select) Enter Tag video (Record Video) End Slet (Delete) Delete Menu Page Up Ny patient (New Patient) Page Down 10 af 20 USB300-UG01-DA MC

11 Hovedmenu (Main Menu) Hovedmenuen (Main Menu) indeholder følgende menuer: Opsætning (Setup): På denne menu angiver du videoinputtypen, outputopløsningen, dato/tid, sproget og optagelsesdestinationen. Du kan også tænde for og konfigurere funktionen Patientoplysninger ( Patient Information ), som giver dig mulighed for at indtaste patientoplysninger i begyndelsen af hver billedbehandlingssession. Billedindstillinger (Image Options): På denne menu kan du vælge billedformatet (f.eks. JPG eller TIFF). Videoindstillinger (Video Options): På denne menu kan du vælge optagelseskvaliteten og tidsgrænsen for optagelser. Avancerede indstillinger (Advanced Options): Med denne menu kan du kopiere videoer fra den interne harddisk til et USB-drev. Du kan også konfigurere en netværksforbindelse, vise alle de nuværende indstillinger og opgradere din USB300-enhed med den seneste firmware (kræver et særligt "USB-opgraderingsflashdrev", som kan fås hos MediCapture). Afslut (Exit): Afslutter menuerne, så du kan tage billeder og videoer. Denne indstilling gør det samme som et tryk på knappen Menu på forpanelet. Disse menuer beskrives i følgende afsnit. 11 af 20 USB300-UG01-DA MC

12 Menuen Opsætning (Setup) Opsætning (Setup) Input DVI, HD SDI, Composite, S-Video, RGB, YPbPr Output 1920x1080, 1280x1024, 1280x x768, 800x600, 640x480 Optag på (Record To) Eksternt USB-drev, intern harddisk, netværksdrev Patientoplysninger (Patient Info), Dato/tid (Date/Time), Sprog (Language) Menuen Opsætning (Setup) omfatter følgende indstillinger: Input: Med denne indstilling kan du vælge videoinputtypet (DVI, HD SDI, osv.). Hvis du vælger et standard definition input som f.eks. Composite eller S-Video, vælges den rette videosystemtype (NTSC eller PAL) automatisk. Output: Angiver den outputopløsning, der sendes til din monitor. Hvis dit kamera er standard definition: Indstil output for USB300 til 800x600 for PAL eller 640x480 for NTSC. Hvis dit kamera er high definition: Anvend en monitor med high definition Den anbefalede outputopløsning for USB300 er 1280x720. Hvis dette ikke er kompatibelt med dit kamera, skal outputopløsningen for USB300 justeres, således at billedet fylder skærmen på den eksterne monitor. 1 Bemærk: Ved høje opløsninger er den lille monitor på USB300-forpanelet tom. Dette er normalt. Billederne på den eksterne monitor vil være i orden. Se afsnittet Intern monitor på side 18. Optag på (Record To): Angiver destinationen for optagelser. Du kan optage på et USB-drev, den interne harddisk eller et netværksdrev. Bemærk, at indstillingen for netværksdrev først vises, efter du har konfigureret en netværksforbindelse på menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options) (se side 14). Patientoplysninger (Patient Information): Med denne funktion kan du indtaste patientoplysninger i begyndelsen af hver billedbehandlingssession. Oplysningerne kan inkluderes i filnavne, og de kan stemples på dine billeder og videoer (se side 14). Kræver et USB-tastatur. Dato/tid (Date / Time): På denne menu indstiller du det interne ur. Du kan også aktivere et dato- /tidsstempel, som vil blive vist på dine billeder og videoer. Du ændrer stemplets position på menuen Patientoplysninger (Patient Information). Det er vigtigt at indstille uret, således at den rette dato og det rette tidspunkt er associeret med dine billedfiler. Urindstillingen vedligeholdes ved altid at have hovedafbryderkontakten på bagpanelet TÆNDT. Enheden tændes og slukkes med knappen Tænd/sluk (Power) på forpanelet. Sprog (Language): Med denne menu kan du vælge din sprogpræference for menuerne. 1 Specialopløsninger med et YPbPr -suffiks er inkluderet for kompatibilitet med bestemte kameratyper. Disse typer anvendes sjældent. Se afsnittet Hyppigt stillede spørgsmål på medicapture.com/support for yderligere oplysninger). 12 af 20 USB300-UG01-DA MC

13 Menuen Billedindstillinger (Image Options) Billedindstillinger (Image Options) Format JPG, TIFF, BMP, DICOM Frys ved henthing (Freeze on Capture Ja (Yes), Nej (No) Med menuen Billedindstillinger (Image Options) kan du konfigurere, hvordan USB-enheden skal tage billeder: Format: Med denne indstilling kan du vælge det billedformat, som du vil gemme dine fotos i. JPG er det mest almindelige og universalt kompatible format. TIFF og BMP er også almindelige formater, og de giver muligvis bedre billedkvalitet, men filerne er større. DICOM er et specielt medicinsk billedformat. Hvis du vælger DICOM og aktiverer funktionen Patientoplysninger (Patient Information) (side 14), gemmes de patientdata, som du indtaster under hver billedbehandlingssession, i DICOM-overskriften. Dette format bør kun vælges af erfarne DICOMbrugere. Det kræver desuden visningssoftware fra tredjepart på din computer. Frys ved hentning (Freeze on Capture): Hvis du vælger Ja ( Yes ), fryser (pause) den livevideo, der vises på monitoren, i cirka to sekunder, hver gang du tager et still-billede. Dette kan hjælpe dig med at kontrollere, at det ønskede billede blev taget. Menuen Videoindstillinger (Video Options) Videoindstillinger (Video Options) Kvalitet (Quality) Normal Høj (High) Lav (Low) Tidsgrænse (Time Limit) Ubegrænset (Unlimited), 5 sek (5 sec)., osv. Med menuen Videoindstillinger (Video Options) kan du konfigurere, hvordan USB-enheden skal tage billeder: Kvalitet (Quality): Med denne indstilling vælger du kvaliteten af den video, som du optager (Normal, Høj (High), Lav (Low)). Desto højere videokvaliteten er, desto større er filstørrelsen. Tidsgrænse (Time Limit): Med denne indstilling angiver du den maksimale længde på videoklip. Optagelse af et videoklip standser automatisk efter den specificerede tildsgrænse. Vælg Ubegrænset ( Unlimited ), hvis optagelsen skal fortsætte, indtil du standser den manuelt (ved at trykke på knappen Tag Video (Record Video)). 13 af 20 USB300-UG01-DA MC

14 Menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options) Menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options) omfatter disse indstillinger: Netværksinstallation (Network Setup): Med denne indstilling konfigurerer du netværksdeling for USB300-enhedens interne harddisk. Du kan også konfigurere USB300 til at optage direkte på et netværksdrev. Ignorer denne indstilling, hvis du ikke har til hensigt at slutte enheden til et netværk. Avancerede indstillinger (Advanced Options) Netværksinstallation (Network Setup) Konfigurer deling for internt drev (Setup sharing for internal drive) Konfigurer optagelse på netværksdrev (Setup recording to network drive) Nulstil til standardindstillinger Reset to Defaults) Opgrader (Upgrade) Aktuelle indstillinger (Current Settings) Lagerstyring (Storage Management) Kopier videoer fra det interne drev (Copy videos from the internal drive) Formater den interne harddisk (Format the internal drive) Formater et USB-drev (Format a USB drive) Gennemgå tidligere patienter (Review previous patients) Nulstil til standardindstillinger (Reset to Defaults): Vælg denne indstilling for at nulstille alle indstillinger til fabrikkens standardindstillinger. Opgrader (Upgrade): Denne indstilling bruges til at opgradere systemets firmware. Den giver dig mulighed for at føje nye funktioner og indstillinger til USB300-enheden. Hvis du vil bruge opgraderingsindstillingen, skal du isætte et særligt USB-opgraderingsflashdrev på forpanelet. Kontakt MediCapture-repræsentanten for en liste med tilgængelige opgraderinger for yderligere oplysninger om bestilling af et USB-opgraderingsflashdrev. Aktuelle indstillinger (Current Settings): Viser en oversigt over alle aktuelle indstillinger. Lagerstyring (Storage Management): Hjælder dig med følgende opgaver (se side 17 for yderligere oplysninger): Kopier optagelser fra den interne harddisk til et eksternt USB-drev. Slet alle optagelser fra den interne harddisk. Formater et eksternt USB-drev for at sikre, at det er kompatibelt med USB300-enheden. Gennemgå tidligere patientsessioner. Funktionen Patientoplysninger (Patient Information) Med denne funktion kan du indtaste patientoplysninger i begyndelsen af hver billedbehandlingssession. Oplysningerne kan medtages i filnavnene på still-billeder og videoklip. Oplysningerne lagres desuden i en tekstfil i den samme mappe som billederne og videoerne. Et USB-tastatur skal være tilsluttet på bagsiden af USB300, for at du kan anvende denne funktion. Tastaturer fra de fleste producenter er kompatible. Konfiguration af funktionen Patientoplysninger (Patient Information) Du aktiverer denne funktion ved at trykke på knappen Menu på forpanelet og åbne hovedmenuen (Main Menu). Vælg dernæst Opsætning ( Setup ) og Patientoplysninger ( Patient Information ). Menuen Patientoplysninger (Patient Information) vises. Indstil Hent patientoplsyninger ( Collect Patient Information ) til Ja ( Yes ). 14 af 20 USB300-UG01-DA MC

15 Indstil derefter følgende: Oplysninger i filnavn (Info in File Name)? Giver dig mulighed for at specificere hvilke patientoplysninger, hvis nogen, der skal medtages automatisk i mappe- og filnavne. Du kan vælge: Ingen (None) Der medtages ingen patientoplysninger i mappe- og filnavne Navn (Name) Patientens navn medtages ID Patientens ID medtages Navn+ID (Name+ID) Patientens navn og ID medtages Brug af funktionen Patientoplysninger (Patient Information) Når denne funktion er aktiveret, vises skærmen Patientoplysninger (Patient Information) i begyndelsen af hver billedbehandlingssession (hver gang du trykker på knappen Ny patient (New Patient) eller isætter et flashdrev). Indtast patientens Efternavn (Last Name) og Fornavn (First Name), Patient-ID (Patient ID), Fødselsdato (Birth Date) og Køn (Gender). I feltet Andet ( Other ) kan du indtaste oplysninger som f.eks. navnet på den vagthavende læge. Du flytter til det næste felt ved at trykke på tabulatortasten på tastaturet. Hvis du har behov for at flytte tilbage til et tidligere felt, trykker du blot flere gange, og markøren flytter til toppen af skærmen. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, trykker du på tasten Enter på tastaturet. Hvis du ikke vil indtaste oplysninger, trykker du blot på tasten Enter, så snart skærmen Patientoplysninger (Patient Information) vises. Adgang til patientoplysninger Der lagres patientoplysninger for hver enkelt billedbehandlingssession i en tekstfil ved navnet Patient_Info.txt i den samme mappe som billederne. Bemærk, at denne fil findes, selvom funktionen Patientoplysninger (Patient Information) ikke anvendes. Det er, fordi filen også bruges til at lagre oplysninger om USB300 til fejlfindingsformål (serienummer, osv.). Desuden lagrer visse billedformater patientoplysninger i billedoverskriften (der vælges billedformater på menuen Billedindstillinger (Image Options), side 13): JPG og TIFF Der lagres patientoplysninger i feltet Beskrivelse ( Description ) i EXIFformatets (Exchangeable Image File) overskrift. Denne standard billedoverskrift anvendes ofte af kameraproducenter. Du skal have EXIF-visningssoftware fra tredjepart installeret på din computer for at læse overskriften. Bemærk desuden, at visse billedredigeringsprogrammer har vist sig at skade EXIF-overskrifter. Kontroller specifikationerne for din billedredigeringssoftware for EXIF-kompatibilitet. DICOM Der lagres patientoplysninger i de passender felter i DICOM-overskriften. Kun erfarne DICOM-brugere bør vælge dette format. Det kræver, at du har DICOMvisningssoftware fra tredjepart installeret på din computer. Optagelsesdestinationer Du kan optage videoer og billeder til en af følgende destinationer: USB-drev, der er tilsluttet enheden Du kan bruge det vedlagte USB-flashdrev eller en USB-harddisk. Drevet kan tilsluttes på forsiden eller bagsiden af enheden. Den interne harddisk i enheden Se side 16. Netværksdrev Se side 17. Videoer og billeder optages som standard på et USB-drev. Du kan om ønsket ændre optagelsesdestinationen på menuen Opsætning (Setup) (side 12). Der optages kun til én destination. Der kan f.eks. ikke optages på den interne harddisk og et USB-drev samtidigt. Optagelse på et USB-flashdrev Det er lettest at optage på det vedlagte MediCapture USB-flashdrev, den første gang du bruger USB300-enheden. Når du er færdig med at optage, er det let at tage flashdrevet ud og tage det med dig. 15 af 20 USB300-UG01-DA MC

16 Optagelse på en USB-harddisk Optagelse på en USB-harddisk er meget lig optagelse på et USB-flashdrev. Den primære fordel ved at bruge en USB-harddisk er, at den har en meget større lagerkapacitet end et USB-flashdrev. Før du anvender en USB-harddisk sammen med USB300-enheden, skal du bemærke følgende: -Drevet skal være i FAT32-formatet. Se næste afsnit for yderligere oplysninger. Slet evt. software, der kom installeret på drevet (den er måske ikke kompatibel med USB300- enheden). Det er vigtigt, at lave sikkerhedskopier af dine videoer og billeder ved at overføre dem fra den eksterne harddisk til computeren eller netværket. Harddiskformater USB-harddiske kommer i to forskellige formater : FAT32 og NTFS. USB300-enheden kræver drev i FAT32-formatet. Ofte er det ikke angivet på USB-harddiskenes emballage, om drevet er formateret som FAT32 eller NTFS. Det er ok. Hvis du køber et NTFS-drev, kan du stadigvæk bruge det sammen med USB300-enheden. Du omformaterer blot drevet i FAT32-format ved brug af USB300-enhedens indbyggede formateringsfunktion (se side 17). En USB-harddisks format kan fastsættes på to måder. 1) Sæt drevets stik i USB300. Hvis du ikke kan optage på det (indikatoren ved siden af optagelsesknappen er orange), er drevet sandsynligvis formateret som NTFS, eller 2) Sæt drevets stik i en Windows-computer, højreklik på drevikonet, og vælg Egenskaber ( Properties ). På fanen Generelt (General) står Filsystem (File System) (format) opført som FAT32 eller NTFS. Overførsel af billeder fra et USB-drev til din computer 1. Hvis du optager dine videoer på et USB-flashdrev eller en USB-harddisk, skal det/den kobles fra USB300-enheden i slutningen af billedbehandlingssessionen. Slut drevet til et USB-stik i din computer. 2. Computeren styrer USB-drevet på samme måde som andre drev i computeren. Naviger til drevet, og åbn det, så du kan se mapperne. 3. Du kan klikke på billederne og videoerne for at gennemgå dem, mens de er på drevet, eller du kan flytte dem til computerens harddisk og gennemgå og lagre dem der (anbefales). Se dokumentationen til Windows eller Mac OS for oplysninger om, hvordan du får adgang til drev på din computer og styrer filer. Optagelse på den interne harddisk Du optager på den interne harddisk i USB300-enheden ved at gå til menuen Opsætning (Setup Menu) og vælge Optag på intern harddisk Record To Internal Hard Drive. Den interne harddisk er ikke beregnet til brug som et permanent videolager. Den interne harddisk bør kun anvendes som en midlertidig lagerenhed. Du skal kopiere optagelser til de permanente videolagre snarest muligt efter optagelse af en session. Dette sikrer, at videoerne sikkerhedskopieres og beskyttes imod tab af patientdata. Optagelser kan kopieres fra USB300-enhedens interne harddisk på to måder. Du kan kopiere optagelser til et USB-drev, der er sluttet til USB300-enheden (se side 17). Du kan kopiere optagelserne til en harddisk på et netværk ved brug af en netværksforbindelse (se næste afsnit). Du kan slette alle optagelser ved brug af indstillingen Formater intern harddisk ( Format Internal Hard Drive ) (se side 17). Sørg for først at kopiere alle optagelser fra den interne harddisk. 16 af 20 USB300-UG01-DA MC

17 Adgang til den interne harddisk via et netværk USB300 kan sluttes til et netværk ved brug af LAN-stikket på bagpanelet. Du kan derefter tage adgang til USB300-enhedens interne harddisk fra computeren og overføre optagelser til computerens disk eller andre netværksdrev. Konfiguration af denne funktion kræver avanceret kendskab til computernetværk, og den skal opsættes af en netværksadministrator eller -konsulent. Konfigurationsproceduren beskrives yderligere i MediCap USB300 netværksguide, som findes under Support på medicapture.com. Optagelse på et netværksdrev Hvis USB300 er sluttet til dit netværk, kan du optage videoer direkte på et netværksdrev. Nogle faciliteter finder dette mere belejligt i stedet for at optage til den interne harddisk og derefter overføre videoerne til et netværksdrev. Konfiguration af denne funktion kræver omfattende kendskab til computernetværk, og den skal opsættes af en netværksadministrator eller -konsulent. Der henvises til MediCap USB300 netværksguide, som er tilgængelig under Support på medicapture.com. Bemærk, at du kan gennemgå videoer og billeder for den aktuelle patientsession, men ikke for tidligere patientsessioner, når du optager til et netværksdrev (se Patientgennemgang Patient Review på side 18.) Lagerstyring (Storage Management) Menuen Lagerstyring (Storage Management) findes på menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options) (side 14). Med denne menu kan du kopiere videoer fra den interne harddisk til et USB-drev. Den kan også bruges til at formatere den interne harddisk, formatere et USB-drev og vise videoer fra tidligere patientsessioener. Kopiering af videoer fra den interne harddisk til et USB-drev Du kan kopiere indholdet af den interne harddisk til et USB-drev, der er tilsluttet på forpanelet. Gå til menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options), og vælg Lagerstyring ( Storage Management ). Vælg derefter indstillingen Kopier ( Copy ). Bemærk: Alle vidoer og billeder kopieres. Individuelle filer må ikke vælges til kopiering. Sørg for, at der er nok ledig plads på USB-drevet, som du kan kopiere til. Du kan kontrollere dett på skærmen Kopier (Copy). Venstre side af skærmen viser hvor megen data, der kopieres. Højre side viser hvor megen ledig plads, der er på USB-drevet. Hvis den interne harddisk er fuld, kan kopieringsprocessen tage flere timer. Det anbefales af denne grund, at du udfører kopieringsprocessen på et tidspunkt, hvor USB300 ikke skal anvendes i længere tid. Kopieringsprocessen er færdig, når meddelelsen Kopiering afsluttet ( Copy Complete ) vises, og statuslinjeindikatoren er flyttet hele vejen til højre. Det er derefter sikkert at tage USBdrevet ud. Formatering af den interne harddisk Du sletter alle videoer og billeder fra den interne harddisk ved at gå til menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options) og vælge Lagerstyring ( Storage Management ). Vælg derefter indstillingen Formater intern harddisk ( Format Internal Hard Drive ). Formatering af drevet sletter alle optagelser og giver plads til yderligere optagelser. Sørg for at kopiere videoerne og billederne, før de slettes. Formatering af USB-drev Med menuen Lagerstyring (Storage Management) er det let at formatere USB-harddrev i FAT32- formatet, som er kompatibelt med USB300 (formatering sletter alle data på drevet). Se side 16 for oplysninger om harddiskformater. Formateringsfunktionen er også en god måde at rense et USBflashdrev på, der måske er blevet beskadiget. Vigtig notat: Før formatering af den interne harddisk eller et USB-drev skal du sørge for at kopiere alle optagelser på drevet til arkivet, fordi de slettes under processen. 17 af 20 USB300-UG01-DA MC

18 Patientgennemgang Du kan gennemgå tidligere patientsessioner ved at gå til menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options) og vælge Lagerstyring ( Storage Management ). Vælg Patientgennemgang ( Patient Review ). Dette åbner skærmen Patientgennemgang ( Patient Review ) for den nuværende patient. Vælg Tidligere patient ( Previous Patient og derefter Vis ( View ) for at vise optagelser fra tidligere patientsessioner. Bemærk følgende om funktionen Patientgennemgang (Patient Review): Tidligere patientsessioner kan gennemgås, når der optages til den interne harddisk eller et eksternt USB-drev. Når der optages til et netværksdrev, er det kun muligt at gennemgå den aktuelle patientsession. Når tidligere patientsessioner gennemgås, er det ikke muligt at slette videoer og billeder (knappen Slet (Delete) er deaktiveret). Visning af still-billeder på computeren Det er let at vise de optagede billeder, som du overførte til computeren. Windows- og Mac-computere kommer med indbygget visningssoftware, som automatisk åbnes, når du dobbeltklikker på en billedfil. Du kan også vise og redigere dine still-billeder ved brug af særlige medicinske billedbehandlingsprogrammer, som kan fås hos mange tredjepartsforhandlere. Visning af videoer på computeren USB300 optager high definition video i H.264-format, som til tider kaldes for MPEG-4 eller MP4. Dette hyppigt anvendte format er velegnet til medicinske applikationer, fordi det giver den højeste billedkvalitet i en kompakt filstørrelse. Windows- og Mac-computere kommer med indbygget visningssoftware, som automatisk åbnes, når du dobbeltklikker på en H.264-videofil. Det er dog muligt, at visse ældre computere kræver yderligere software for at afspille H.264-videoer. På computere, der kører Windows XP og Vista, aktiveres afspilning f.eks. ved at installere et enkelt tilføjelsesprogram til Windows Media Player. Der findes oplysninger om installation af dette tilføjelsesprogram på medicapture.com/support. Intern monitor Den lille interne monitor på forpanelet er udelukkende til navigationsmæssige formål og ikke til diagnosestillelse. Den store eksterne monitor skal anvendes ved diagnosestillelse. Pga. den lille størrelse på den interne monitor vil du måske bemærke følgende: Billedet på den lille interne monitor kan ved visse opløsninger (konfigureres på menuen Opsætning (Setup)) forekomme sammenpresset, eller det vises som en sort skærm, mens billedet på den store eksterne monitor er ok. Dette er normalt og er pga. den lille størrelse på den interne monitor. Brug altid den store eksterne monitor til at vise tydelige videobilleder. Hvis du skifter til den højeste outputopløsning på menuen Opsætning (Setup) (1920x1080 og 1280x1024), vil du blive bedt om at trykke på en række knapper for at bekræfte, at du kan se billeder på den eksterne monitor. Efter du har skiftet til den højeste opløsning, vil du se billeder på den eksterne monitor, men ikke på den interne monitor (denne skærm er sort). Dette er fordi den lille interne monitor ikke kan vise billeder i den højeste opløsning, men den eksterne HDmonitor viser billederne tydeligt. Andre funktioner Billedtagning mens der optages videoer Det er desuden muligt at tages still-billeder, mens du optager video. Tryk blot på knappen Tag foto (Record Photo) som altid. Fodkontakter og kameraudløsere Der findes stik til standardfodkontakter/kameraudløsere på bagpanelet. De har samme funktion som de tilsvarende knapper Tag foto (Record Photo) og Tag video (Record Video) på forpanelet. Bemærk, at stikkene til fodkontakter/udløsere svarer til en simpel hvilestrømskontakt. De kan ikke programmeres. udskrivning Der findes oplysninger om, hvordan du kan udskrive billeder, mens de gennemgås på USB300, i MediCap USB300 udskrivningsguide, som er tilgængelig under Support på medicapture.com. 18 af 20 USB300-UG01-DA MC

19 Bilag A: Specifikationer for MediCap USB300 Funktion Tager video og still-billeder i high definition og standard definition fra medicinske videokilder på et USB-flashdrev, en intern harddisk eller et netværksdrev. Indkapsling Robust metalindkapsling med en slagfast forplade af plastik LCD-monitor 2 1/2, fuld farve (udelukkende til videokontrol og navigation, ikke til diagnosestillelse) Knapper Forseglet membran, væskebestandig Videoopløsninger High definition: 1080p, 1080i, 720p Standard definition: PAL, NTSC Optagelsesformater Videoer: H.264 / MPEG4 Billeder: JPG, TIFF, BMP, DICOM Optagelsesopløsninger 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 Videoforbindelser Input: DVI (RGB/YPbPr via adapter), HD SDI, S-Video, Composite Output: DVI (RGB/YPbPr, VGA via adapter) Netværk Galvanisk isolation RJ45 10/100/1000 Ethernet Internt lager Intern harddisk, 320GB Eksterne medier USB-drev (flashdrev eller harddiske), netværksdrev USB-support USB2.0, høj hastighed, 1 stik på forside, 2 stik på bagside Printersupport Sony UP-DR80MD medicinsk farveprinter Fodkontakt/udløser 3,5 mm mini-jacks (én til optagelse af still-billeder, én til videoclip). Kompatible med standard fodkontakter (ikke vedlagt) og kameraudløsere med hvilestrømskontakt. Mekanisk Størrelse: 240 x 211 x 63 mm / 9,5 x 8,3 x 2,5 / Vægt: 1,8 kg / 3lb 15oz miljø Drift: Omgivende temperatur -20 til +40 C, lufttryk 700 til 1060 hpa, fugtighed 30 til 75 % (ikke-kondenserende) Opbevaring og transport: Omgivende temperatur -40 til +85 C, lufttryk 700 til 1060 hpa, fugtighed 0 til 93 % (ikke-kondenserende) Strøm AC V, 50/60Hz, 25W, vekselstrømsjack med tre stikben Sikring 1A 250V Kittets indhold MediCap USB300, USB-flashdrev, videokabler, netkabel, brugervejledning Certifikationer I overensstemmelse med Rådets direktiv 93/42/EØF for medicinsk udstyr Medicinsk udstyr mht. elektrisk stød, brand og mekaniske farer udelukkende i overensstemmelse med IEC :2005, ANSI/AAMI ES :2005, CAN/CSA C22.2 No :2008, E Denne anordning er i overensstemmelse med Part 15 af FCC-reglerne. RoHS-kompatibel Klassifikation Klasse I udstyr / driftstilstand: uafbrudt Ingen AP/APG. Ingen anvendt del. Bemærk: Disse specifikationer kan ændres uden varsel. 19 af 20 USB300-UG01-DA MC

20 Bilag B: MediCapture begrænset garanti MediCapture Inc. ( MediCapture ) garanterer, at produkte(t)(rne) nedenfor er fri for defekter i materialer og fabrikation i en periode på ét (1) år. Hvis der er behov for garantiservice forlænges garantiperioden med det antal dage, der er påkrævet for at retablere normal funktion og returnere produkte(t)(rne). MediCapture MediCap USB300 medicinsk billedoptagelsesenhed Garantibetingelser Hvis et produkt i løbet af året umiddelbart efter købsdatoen viser sig at være defekt i materiale eller fabrikation, vil MediCapture (eller en servicefacilitet godkendt af MediCapture) retablere produktet i den originale driftstilstand uden omkostninger for reservedele eller arbejdskraft. Bemærk: MediCapture forbeholder sig retten til at anvende renoverede underenheder som garantierstatninger. Denne garanti gælder kun for de produkter, der sælgs af forhandlere, der er autoriseret af MediCapture til at sælge sådanne produkter, og den kan kun håndhæves af den originale køber. DENNE GARANTI ER KUN GYLDIG I DE HALVTREDS (50) STATER I USA OG I DISTRICT OF COLUMBIA. DEN GÆLDER IKKE I AMERIKANSKE BESÆTTELSER ELLER TERRITORIER ELLER I ANDRE LANDE. DETTE ER DEN ENESTE UDTRYKKELIGE GARANTI, SOM MEDICAPTURE GIVER I FORBINDELSE MED OVENNÆVNTE PRODUKT(ER). EVT. STILTIENDE GARANTIER, SOM GÆLDER FOR DISSE PRODUKTER, ER BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN UDTRYKKELIGE GARANTI. MEDICAPTURE ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB AF INDTÆGT ELLER PROFIT, UEJLIGHEDER, UDGIFTER FOR ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER SERVICE, OPBEVARINGSUDGIFTER, TAB ELLER ØDELÆGGELSE AF DATA ELLER ANDRE SÆRLIGE ELLER INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER SOM ET RESULTAT AF BRUG ELLER MISBRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE OVENNÆVNTE PRODUKT(ER) UANSET DEN JURIDISKE TEORI, SOM SKADEN ER BASERET PÅ, OGSÅ SELVOM MEDICAPTURE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE. GENERHVERVELSE AF NOGEN ART SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE PÅ ET STØRRE BELØB END KØBSPRISEN FOR OVENNÆVNTE PRODUKT(ER) OG VÆRE ÅRSAG TIL PÅSTÅEDE SKADE. UDEN AT BEGRÆNSE FOREGÅENDE ER DU ENEANSVARLIG FOR TAB, SKADE ELLER SKADE FOR DIG OG DIN EJENDOM SAMT ANDRE OG ANDRES EJENDOM, SOM ER ET RESULTAT AF BRUG ELLER MISBRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE OVENNÆVNTE PRODUKT(ER), SOM IKKE ER ET DIREKTE RESULTAT AF FORSØMMELIGHED PÅ MEDICAPUTURES VEGNE (VISSE STATER TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF HVOR LÆNGE EN STILTIENDE GARANTI MÅ VARE, ELLER DE TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER. DERFOR GÆLDER OVENSTÅENDE UDELUKKELSE MÅSKE IKKE FOR DIG). Denne garanti giver dig særlige juridiske rettigheder. Du har måske også andre rettigheder, som varierer fra stat til stat. Hvis det findes, at nogen af provisionerne i denne garanti ikke kan håndhæves, forbliver alle resterende provisioner gyldige. Ejerens ansvar Læs brugervejledningen i sin helhed. Garantiregistrering er ikke nødvendig. Hvis der bliver behov for garantiservice, skal du dog kunne vise bevis på købsdatoen og sælgerens identitet (enten MediCapture eller en autoriseret forhandler). Gem kvitteringen og fakturaen. Sørg for, at købsbeviset indeholder serienummet, og at det stemmer overens med nummeret på det produkt, som du købte. Underret, alt efter hvor du købte produktet, øjeblikkeligt MediCapture eller den autoriserede forhandler om evt. fejlfunktion. Hvis der er behov for service, skal du sende produktet tilbage til et godkendt MediCaptureservicecenter. Alle forsendelser skal FORUDBETALES. Forsendelser, hvor der kræves BETALING VED LEVERING, accepteres ikke. Produkter, der repareres under garanti af MediCapture, eller af et autoriseret servicecenter, returneres til senderen FORUDBETALT. Produkter, der returneres for service (under eller uden for garanti) SKAL gives et RMA-nummer (autorisationsnummer for returnering af produkt) af MediCapture eller et autoriseret servicecenter. Undtagelser VIGTIGT: Følgende kan gøre garantien umulig at håndhæve Køb af ovennævnte produkt fra forhandlere, der IKKE er godkendte af MediCapture til at sælge produktet. Ændringer eller fjernelse af varemærket, navnet eller identifikations- eller serienummeret fra produkter. Brug af dele eller artikler (andre end dem der sælges af MediCapture), som forårsager produktskade. Forsømmelse, mishandling, misbrug, modifikation eller tilfældig skade 2013 MediCapture Inc. 20 af 20 USB300-UG01-DA MC

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google)

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google) Billeder der viser mulighederne i Avancerede startindstillinger (Engelsk) Side 1 Side 2 Side 3 1 Hvis du har brug for at få adgang til avancerede startindstillinger, kan du gøre det med nogen af de forskellige

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual Rollei DF-S100 SE Brugermanual Version 1.06 2014.06 Indhold I. Pak Rollei DF-S100 SE scanneren ud...2 II. Sæt film ind i filmholderen...3 III. Hurtig start...7 IV. Betjeningsmanual...12 V. Specifikationer...37

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Tilslutning af computeren til et fjernsyn

Tilslutning af computeren til et fjernsyn Tilslutning af computeren til et fjernsyn Din pc har en TV out-udgang, hvilket betyder, at du kan slutte den til et fjernsyn for at se computerens billede på fjernsynet. Med TV-out-funktionen kan du se

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Indhold Pakkens indhold....................................... 3 Hardwarefunktioner..................................... 4 Indikator-beskrivelser....................................

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere