MediCap USB300. Brugervejledning. Medicinsk videooptager med high definition. Gælder for firmware og højere USB300-UG01-DA MC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MediCap USB300. Brugervejledning. Medicinsk videooptager med high definition. Gælder for firmware 110701 og højere USB300-UG01-DA-130815-MC"

Transkript

1 MediCap USB300 Medicinsk videooptager med high definition Brugervejledning Gælder for firmware og højere USB300-UG01-DA MC

2 Forholdsregler ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller stød må dette udstyr ikke udsættes for regn eller fugt. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for brand eller stød og generende interferens må kun det anbefalede tilbehør anvendes. FORSIGTIG: Billederne må ikke anvendes til diagnose- eller gennemgangsformål. Komprimeringen reducerer billedoplysningerne, og billederne er derfor ikke egnede til brug ved diagnosestillelse. FORSIGTIG: MediCap medicinsk videooptager er aktivt medicinsk udstyr i Klasse I (Rådets Direktiv 93/42/EØF for medicinsk udstyr). Det er vigtigt, at du som operatør af dette medicinske udstyr overholder dine forpligtelser og sikrer, at udstyret betjenes korrekt uden risiko for at patienter, brugere eller tredjepart bringes i fare. Hvis der ikke gælder anden lokal lovgivning, anbefales det, at der udføres en sikkerhedsog dokumentationstest mindst hvert 2. år i henhold til EN Det er vigtigt at sikre, at personerne, der udfører sikkerhedstjekket har de krævede kompetencer. USA FCC KLASSE A: Dette udstyr er blevet afprøvet og findes at være i overensstemmelse med begrænsningerne for Klasse A digitalt udstyr i henhold til Part 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er beregnet til at give rimelig beskyttelse imod skadelig interferens, når udstyret anvendes i et kommercielt miljø. Som det er tilfældet med lignende udstyr, genererer, anvender og udstråler dette udstyr evt. radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det desuden forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Betjening af dette udstyr i et boligområde vil sandsynligvis forårsage interferens, og du er i dette tilfælde ansvarlig for at rette denne interferens for egen regning. Bortskaffelsesmetode: Overhold lokale forskrifter for korrekt bortskaffelse. 2 af 20 USB300-UG01-DA MC

3 Indholdsfortegnelse Hurtig start... 5 Forpanel... 6 Bagpanel... 6 Typiske forbindelser... 7 Tilslutning af MedCap USB Isætning af et USB-flashdrev... 8 Billedoptagelser... 8 Videooptagelser... 9 Gennemgang af videoer og billeder... 9 Oprettelse af patientmapper Brug af menuer Tastaturkontrol Hovedmenu (Main Menu) Menuen Opsætning (Setup) Menuen Billedindstillinger (Image Options) Menuen Videoindstillinger (Video Options) Menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options) Funktionen Patientoplysninger (Patient Information) Optagelsesdestinationer Optagelse på et USB-flashdrev Optagelse på en USB-harddisk Harddiskformater Overførsel af billeder fra et USB-drev til din computer Optagelse på den interne harddisk Adgang til den interne harddisk via et netværk Optagelse på et netværksdrev Lagerstyring (Storage Management) Kopiering af videoer fra den interne harddisk til et USB-drev Formatering af den interne harddisk Formatering af USB-drev Patientgennemgang Visning af still-billeder på computeren Visning af videoer på computeren Intern monitor Andre funktioner Billedtagning mens der optages videoer Fodkontakter og kameraudløsere udskrivning Bilag A: Specifikationer for MediCap USB Bilag B: MediCapture begrænset garanti af 20 USB300-UG01-DA MC

4 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs alle instruktionerne. 2. Gem instruktionerne. 3. Overhold alle advarsler i instruktionerne. 4. Følg alle instruktionerne. 5. Dette apparat må ikke misbruges. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Udstyret skal installeres i henhold til fabrikantens instruktioner. 8. Udstyret må ikke installeres i nærheden af en varmekilde som f.eks. radiatorer, varmeregistre, komfurer eller andre apparater, der producerer varme. 9. Pil ikke ved det polariserede stik eller stikket af jordingstypen. Et polariseret stik har to slags stikben, og det ene ben er bredere end det andet. Et stik af jordingstypen har to stikben og et tredje jordingsben. Det brede stikben eller det tredje jordingsben er ansvarligt for brugersikkerhed. Hvis det stik, der følger med udstyret, ikke passer ind i stikkontakten, skal du rådføre med en elektriker mht. udskiftning af den forældede stikkontakt. 10. Beskyt netledningen, så der ikke trædes på den, og den ikke bliver klemt, især nær stik, stikkontakter og det punkt, hvor ledningen kommer ud af apparatet. 11. Anvend kun beslag/tilbehør, som er anbefalet af producenten. 12. Apparatet må kun anvendes sammen med vogne, stativer, trefodsstativer, konsoller eller borde, der er specificeret af producenten eller sælges sammen med apparatet. Hvis der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed, når vogn-/apparatkombinationen flyttes, for at forhindre, at vognen vælter og for at undgå skade. 13. Tag apparatets stik ud af stikkontakten under lynstorme, eller hvis det ikke skal anvendes i længere tid. 14. Frakoblingsmetode: Sluk for vekselstrømmen med vippekontakten på bagpanelet, frakobl netledningen. 15. Beholdere, som indeholder vand eller anden væske (f.eks. vaser, osv.) må ikke placeres oven på apparatet. Undgå at sprøjte vand på toppen af apparatet. 16. Al service skal henvises til kvalificeret servicepersonale. Der skal foretages service på apparatet, hvis det er blevet beskadiget på nogen måde, hvis f.eks. en el-ledning eller et stik er beskadiget, der blev spildt væske på apparatet, genstande er faldet ind i apparatet, apparatet er blev udsat for regn eller fugt, eller hvis det ikke virker som tilsigtet eller blev tabt. 4 af 20 USB300-UG01-DA MC

5 Hurtig start MediCap USB300 optager video og billeder fra stort set alle medicinske videoenheder (endoskop, artroskop, kirurgisk mikroskop, ultralyd, osv.). Der kan optages i high definition (HD) eller standard definition (SD). Optagelserne kan gemmes på et USB-drev, den interne harddisk eller et netværksdrev. Kom i gang: 1. Tilslut USB300. Der vises en typisk opsætning på side 7. Tænd for enheden (med afbryderkontakten på bagsiden, og knappen Tænd/sluk (Power) på forsiden). Der vises en live-video på monitoren. 2. Isæt det vedlagte MediCapture USB-flasdrev på forpanelet Anvend billedbehandlingsudstyret som sædvanlig, bortset fra at du nu kan optage billeder og video, mens du arbejder. Du tager billeder ved at trykke på knappen Tag foto (Record Photo). Du starter en videooptagelse ved at trykke på knappen Tag video (Record Video). Tryk på knappen igen for at stoppe optagelsen. 4. Når du er færdig med at optage for den nuværende patient, skal du trykke på knappen Ny patient (New Patient). Dette gemmer den næste patients videoer i en ny mappe. 5. Tag flashdrevet ud af USB300, og sæt det i USB-stikket i en computer. Du kan flytter de billeder og videoer, som du lige har taget til din computer til visning, arkivering, osv. Bemærk: Hvis billedet på din skærm er strukket, skal du sørge for, at du har valgt den rette opløsning (tryk på Menu. Gå til Opsætning > Output (Setup > Output) ved brug af pile- og Valg - knapperne. Vigtigt: Indstil uret, så dine optagelser bliver mærket med det rette tidspunkt. Tryk på Menu, gå til Opsætning (Setup), vælg Dato/tid (Date/Time). Sørg for, at der altid er TÆNDT for hovedafbryderkontakte n på bagpanelet, får at uret forbliver nøjagtigt. Du kan tænde og slukke for enheden med knappen Tænd/sluk (Power) på forpanelet under daglig brug, uden at det påvirker uret. Vigtig notat: Dette dokument gælder for USB300-enheder, der kører firmwareversion og højere. Hvis dokumentet fulgte med din USB300, gælder det for den enhed. Hvis du læser dette dokument online, skal du kontrollere din firmwareversion (anvend indstillingen Aktuelle indstillinger (Current Settings) på menuen Avanceret (Advanced). Du finder dokumenter til tidligere firmwareversioner ved at gå til medicapture.com/support. Hvis du har brug for hjælp med at opgradere firmware, bedes du sende en til Bestillingsoplysninger MediCapture anvender USB-flashdrev af MediCapture mærket. Du finder yderligere oplysninger mht. køb af flashdrev ved at gå til medicapture.com. Teknisk support Gå til medicapture.com eller ring til (gratis opkald inden for USA) eller (uden for USA) mht. teknisk support og andre spørgsmål. MediCapture Inc. 580 West Germantown Pike, #103 Plymouth Meeting, PA USA 1 Hvis du er en ny bruger, skal du først optage på et USB-flashdrev. Du kan senere, når du er bekendt med enheden, optage på den interne harddisk eller et netværksdrev. Se side 15 for oplysninger om optagelsesdestinationer. 5 af 20 USB300-UG01-DA MC

6 MediCap USB300 brugervejledning Dansk Forpanel Bagpanel 6 af 20 USB300-UG01-DA MC

7 Typiske forbindelser Bemærk: Gå til medicapture.com/support for yderligere oplysninger om tilslutning af USB300. Enheden er udelukkende til indbyrdes forbindelse med IEC60601-godkendt udstyr og IEC60XXXgodkendt udstyr uden for patientmiljøet. Et godkendt strømledningsæt skal anvendes sammen med dette udstyr. De relevante nationale forskrifter for installation og/eller udstyr skal tages i betragtning. Strømledningen må ikke være mindre robust end en almindelig solid gummibeklædt, fleksibel ledning iflg. IEC (betegnelse 53) eller almindelig polyvinylklorid-beklædt, fleksibel ledning iflg. IEC (betegnelse 53). Strømledningssættet skal have en strømforsyningsledning med ledere, der danner et tværsnitsområde på 3 x 0,75 mm 2 minimum. 7 af 20 USB300-UG01-DA MC

8 MediCap USB300 brugervejledning Dansk Tilslutning af MedCap USB300 Se diagrammet på side 7 for oplyninger om tilslutning af MediCap USB300. Enheden forbindes på række mellem en monitor og en videokilde (f.eks. et endoskop, kirurgisk kamera, ultralyd, osv.). 1. Hvis USB300 føjes til billedbehandlingsudstyr, som allerede anvendes, starter du ved at frakoble det eksisterende videokabel, som forbinder monitoren og videokilden. 2. Forbind et kabel mellem videooutputtet på videokilden og det passende videoinput på bagpanelet på USB300. Forbind derefter et andet kabel mellem videooutputtet på USB300 og videoinputtet på monitoren. Det kan afhængig af videoudstyret være nødvendigt at foretage forbindelserne med adaptere. 3. Tilslut netledningen. 4. Standard fodkontakter eller kameraudløsere kan også tilsluttes på bagpanelet. En fodkontakt eller udløser, der er sluttet til "Still"-stikket, udfører den samme funktion som knappen Tag foto (Record Photo) på forpanelet. Bevægelse-stikket ("Motion") udfører samme funktion som knappen Tag video (Record Video). Fodkontakter er tilgængelige som ekstraudstyr på medicapture.com. Bemærk, at hvis en kameraudløser skal være kompatibel med USB300, skal den være af typen hvilestrømskontakt og ikke en en programmerbar udløser. Isætning af et USB-flashdrev Det er lettest at komme i gang ved først at optage på det vedlagte USB-flashdrev.1 Isæt drevet som vist. Flashdrev af MediCapture-mærket anbefales. Billedoptagelser Du tager et billede ved at trykke på knappen Tag foto (Record Photo) på forpanelet. To ting bekræfter, at du har taget et billede: Optagelsesindikatoren mellem de to optagelsesknapper blinker grønt et kort øjeblik. En optagelsesindikator vises et kort øjeblik i øverste venstre hjørne af monitoren. Indikatoren omfatter en kameraikon, billednummeret og resterende plads på drevet (medmindre der optages på et netværksdrev). Knappen Tag foto (Record Photo) 1 Du kan som et alternativ optage på den interne harddisk (side 16) eller på et netværksdrev (side 17), men det anbefales, at du starter med at optage på et USB-flashdrev, hvilket er standard optagelsesdestnationen. Du kan ændre optagelsesdestinationen på menuen Opsætning (Setup) (side 12). Flashdrev af MediCapture-mærket kan fås som flere forskellige modeller. Det flashdrev, der fulgte med USB300-enheden, ser måske ikke ud som det drev, der vises her, men det virker på samme måde. 8 af 20 USB300-UG01-DA MC

9 Videooptagelser Du starter en videooptagelse ved at trykke på knappen Tag video (Record Video) på forpanelet. Tryk på knappen igen for at stoppe optagelsen. To ting bekræfter, at du optager video: Optagelsesindikatoren mellem de to optagelsesknapper blinker grønt uafbrudt. En optagelsesindikator vises i øverste venstre hjørne af monitoren. Optagelsestip: Du kan tage still-billeder, mens der optages video. Tryk blot på knappen Tag foto (Record Photo), mens en videooptagelse er i gang. Du skjuler optagelsesindikatoren i øverste venstre hjørne af monitoren ved at trykke på knappen Vælg (Select). Indikatoren vises igen ved at trykke på knappen Vælg (Select) igen. Lange optagelser opdeles automatisk i filer hver med en størrelse på 2GB. Dette sikrer, at filerne har en størrelse, der er nemmere at administrere. Processen er sømløs. Under lange optagelser går den automatiske start af en ny fil stort set ubemærket. Når en lang optagelse afspilles med funktionen kontinuerlig afspilning (en funktion der er tilgængelig i de fleste mediaafspillere), forekommer der ingen huller i afspilningen. Knappen Tag Video (Record Video) Gennemgang af videoer og billeder Sådan gennemgår du dine optagelser Tryk på knappen Vælg (Select) for at åbne gennemgangstilstanden. Brug derefter knapperne Tilbage (Back) og Næste (Next) til at vise de optagede videoer og billeder fra den aktuelle patientsession. Når du viser en video, afspilles den automatisk. En statuslinje viser den nuværende position. Sådan springer du bagud og fremad i en video Tryk på knappen Vælg (Select), mens du gennemgår en video, og springtilstanden åbner. I denne tilstand aktiverer knapperne Tilbage (Back) og Næste (Next) spring bagud og fremad på ca. 1/20 af videoen. Sådan standser du en video midlertidigt og flytter en lille smule bagud eller fremad Tryk på knappen Vælg (Select), mens springtilstanden er åben, og pausetilstanden åbnes. I denne tilstand standses videoen midlertidigt, og knappen Tilbage (Back) flytter dig cirka fem sekunder tilbage, mens knappen Næste (Next) flytter dig cirka et sekund fremad. Tryk på knappen Vælg (Select) igen for at vende tilbage til gennemgangstilstanden. Sådan sletter du et billede eller en video Tryk på knappen Slet (Delete), mens gennemgangstilstanden er åben. Vælg derefter Ja ( Yes ). Sådan evaluerer du en tidligere patient Gå til menuen Avanceret ( Advanced Menu ), derefter Lagerstyring ( Storage Management ), derefter Patientgennemgang ( Patient Review ). Du finder yderligere oplysninger på side 18. Sådan standser du en gennemgang Tryk på en af optagelsesknapperne. Knapperne Vælg (Select), Tilbage (Back), Næste (Next) og Slet (Delete) bruges til gennemgang af billeder Tip: I pausetilstand kan du hente det viste billede ved at trykke på knappen Tag foto (Record Photo). Billedet gemmes i den aktuelle mappe. Bemærk: Tryk på en optagelsesknap, mens gennemgangstilstanden er åben, tager ikke et billede eller en video, men afslutter tværtimod gennemgangstilstanden, således at der tages et billede eller en video, den næste gang du trykker på optagelsesknappen. 9 af 20 USB300-UG01-DA MC

10 Oprettelse af patientmapper Hver gang du starter en ny billedbehandlingssession, skal du trykke på knappen Ny patient (New Patient). Dette opretter en ny mappe til lagring af de billeder og videoer, der optages i den session. Mapper nummereres sekventielt (CASE001, CASE002, osv.). Knappen Ny patient (New Patient ) Brug af menuer Der er adgang til indstillinger og valgmuligheder for USB300 via menuerne. Tryk på knappen Menu for at åbne hovedmenuen (Main menu). Brug derefter knapperne Tilbage (Back) og Næste (Next) (pile) til at flytte gennem menuvalgene. Brug knappen Vælg (Select) til at træffe et valg. Du afslutter menuerne ved at trykke på knappen Menu igen. Knapperne Vælg (Select), Tilbage (Back), Næste (Next) bruges til at navigere i menuerne Knappen Menu Vigtigt: Hvis USBdrevet ikke indeholder cases, oprettes der automatisk en ny patientmappe, den første gang du trykker på knappen Tag foto (Record Photo) eller Tag video (Record Video). Hvis USBdrevet allerede indeholder cases, skal du trykke på knappen Ny patient (New Patient) for at oprette en ny mappe. Bemærk: Hvis funktionen Patientoplysninger ( Patient Information ) er tændt, vises skærmen Patientoplysninger (Patient Information), hver gang der oprettes en ny mappe. Dette giver dig mulighed for at indtaste patientens navn, osv. Der findes yderligere oplysninger på side 14. Tastaturkontrol Du kan styre USB300 med et USB-tastatur, der tilsluttes på bagpanelet. Tryk på knappen Home på tastaturet tager f.eks. et billede på nøjagtig samme måde, som hvis du trykkede på knappen Tag foto (Record Photo) på forpanelet. Her følger en liste over USB300-knapperne og de tilsvarende taster på tastaturet. USB300 Tastatur USB300 Tastatur Tag foto (Record Photo) Home Vælg (Select) Enter Tag video (Record Video) End Slet (Delete) Delete Menu Page Up Ny patient (New Patient) Page Down 10 af 20 USB300-UG01-DA MC

11 Hovedmenu (Main Menu) Hovedmenuen (Main Menu) indeholder følgende menuer: Opsætning (Setup): På denne menu angiver du videoinputtypen, outputopløsningen, dato/tid, sproget og optagelsesdestinationen. Du kan også tænde for og konfigurere funktionen Patientoplysninger ( Patient Information ), som giver dig mulighed for at indtaste patientoplysninger i begyndelsen af hver billedbehandlingssession. Billedindstillinger (Image Options): På denne menu kan du vælge billedformatet (f.eks. JPG eller TIFF). Videoindstillinger (Video Options): På denne menu kan du vælge optagelseskvaliteten og tidsgrænsen for optagelser. Avancerede indstillinger (Advanced Options): Med denne menu kan du kopiere videoer fra den interne harddisk til et USB-drev. Du kan også konfigurere en netværksforbindelse, vise alle de nuværende indstillinger og opgradere din USB300-enhed med den seneste firmware (kræver et særligt "USB-opgraderingsflashdrev", som kan fås hos MediCapture). Afslut (Exit): Afslutter menuerne, så du kan tage billeder og videoer. Denne indstilling gør det samme som et tryk på knappen Menu på forpanelet. Disse menuer beskrives i følgende afsnit. 11 af 20 USB300-UG01-DA MC

12 Menuen Opsætning (Setup) Opsætning (Setup) Input DVI, HD SDI, Composite, S-Video, RGB, YPbPr Output 1920x1080, 1280x1024, 1280x x768, 800x600, 640x480 Optag på (Record To) Eksternt USB-drev, intern harddisk, netværksdrev Patientoplysninger (Patient Info), Dato/tid (Date/Time), Sprog (Language) Menuen Opsætning (Setup) omfatter følgende indstillinger: Input: Med denne indstilling kan du vælge videoinputtypet (DVI, HD SDI, osv.). Hvis du vælger et standard definition input som f.eks. Composite eller S-Video, vælges den rette videosystemtype (NTSC eller PAL) automatisk. Output: Angiver den outputopløsning, der sendes til din monitor. Hvis dit kamera er standard definition: Indstil output for USB300 til 800x600 for PAL eller 640x480 for NTSC. Hvis dit kamera er high definition: Anvend en monitor med high definition Den anbefalede outputopløsning for USB300 er 1280x720. Hvis dette ikke er kompatibelt med dit kamera, skal outputopløsningen for USB300 justeres, således at billedet fylder skærmen på den eksterne monitor. 1 Bemærk: Ved høje opløsninger er den lille monitor på USB300-forpanelet tom. Dette er normalt. Billederne på den eksterne monitor vil være i orden. Se afsnittet Intern monitor på side 18. Optag på (Record To): Angiver destinationen for optagelser. Du kan optage på et USB-drev, den interne harddisk eller et netværksdrev. Bemærk, at indstillingen for netværksdrev først vises, efter du har konfigureret en netværksforbindelse på menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options) (se side 14). Patientoplysninger (Patient Information): Med denne funktion kan du indtaste patientoplysninger i begyndelsen af hver billedbehandlingssession. Oplysningerne kan inkluderes i filnavne, og de kan stemples på dine billeder og videoer (se side 14). Kræver et USB-tastatur. Dato/tid (Date / Time): På denne menu indstiller du det interne ur. Du kan også aktivere et dato- /tidsstempel, som vil blive vist på dine billeder og videoer. Du ændrer stemplets position på menuen Patientoplysninger (Patient Information). Det er vigtigt at indstille uret, således at den rette dato og det rette tidspunkt er associeret med dine billedfiler. Urindstillingen vedligeholdes ved altid at have hovedafbryderkontakten på bagpanelet TÆNDT. Enheden tændes og slukkes med knappen Tænd/sluk (Power) på forpanelet. Sprog (Language): Med denne menu kan du vælge din sprogpræference for menuerne. 1 Specialopløsninger med et YPbPr -suffiks er inkluderet for kompatibilitet med bestemte kameratyper. Disse typer anvendes sjældent. Se afsnittet Hyppigt stillede spørgsmål på medicapture.com/support for yderligere oplysninger). 12 af 20 USB300-UG01-DA MC

13 Menuen Billedindstillinger (Image Options) Billedindstillinger (Image Options) Format JPG, TIFF, BMP, DICOM Frys ved henthing (Freeze on Capture Ja (Yes), Nej (No) Med menuen Billedindstillinger (Image Options) kan du konfigurere, hvordan USB-enheden skal tage billeder: Format: Med denne indstilling kan du vælge det billedformat, som du vil gemme dine fotos i. JPG er det mest almindelige og universalt kompatible format. TIFF og BMP er også almindelige formater, og de giver muligvis bedre billedkvalitet, men filerne er større. DICOM er et specielt medicinsk billedformat. Hvis du vælger DICOM og aktiverer funktionen Patientoplysninger (Patient Information) (side 14), gemmes de patientdata, som du indtaster under hver billedbehandlingssession, i DICOM-overskriften. Dette format bør kun vælges af erfarne DICOMbrugere. Det kræver desuden visningssoftware fra tredjepart på din computer. Frys ved hentning (Freeze on Capture): Hvis du vælger Ja ( Yes ), fryser (pause) den livevideo, der vises på monitoren, i cirka to sekunder, hver gang du tager et still-billede. Dette kan hjælpe dig med at kontrollere, at det ønskede billede blev taget. Menuen Videoindstillinger (Video Options) Videoindstillinger (Video Options) Kvalitet (Quality) Normal Høj (High) Lav (Low) Tidsgrænse (Time Limit) Ubegrænset (Unlimited), 5 sek (5 sec)., osv. Med menuen Videoindstillinger (Video Options) kan du konfigurere, hvordan USB-enheden skal tage billeder: Kvalitet (Quality): Med denne indstilling vælger du kvaliteten af den video, som du optager (Normal, Høj (High), Lav (Low)). Desto højere videokvaliteten er, desto større er filstørrelsen. Tidsgrænse (Time Limit): Med denne indstilling angiver du den maksimale længde på videoklip. Optagelse af et videoklip standser automatisk efter den specificerede tildsgrænse. Vælg Ubegrænset ( Unlimited ), hvis optagelsen skal fortsætte, indtil du standser den manuelt (ved at trykke på knappen Tag Video (Record Video)). 13 af 20 USB300-UG01-DA MC

14 Menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options) Menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options) omfatter disse indstillinger: Netværksinstallation (Network Setup): Med denne indstilling konfigurerer du netværksdeling for USB300-enhedens interne harddisk. Du kan også konfigurere USB300 til at optage direkte på et netværksdrev. Ignorer denne indstilling, hvis du ikke har til hensigt at slutte enheden til et netværk. Avancerede indstillinger (Advanced Options) Netværksinstallation (Network Setup) Konfigurer deling for internt drev (Setup sharing for internal drive) Konfigurer optagelse på netværksdrev (Setup recording to network drive) Nulstil til standardindstillinger Reset to Defaults) Opgrader (Upgrade) Aktuelle indstillinger (Current Settings) Lagerstyring (Storage Management) Kopier videoer fra det interne drev (Copy videos from the internal drive) Formater den interne harddisk (Format the internal drive) Formater et USB-drev (Format a USB drive) Gennemgå tidligere patienter (Review previous patients) Nulstil til standardindstillinger (Reset to Defaults): Vælg denne indstilling for at nulstille alle indstillinger til fabrikkens standardindstillinger. Opgrader (Upgrade): Denne indstilling bruges til at opgradere systemets firmware. Den giver dig mulighed for at føje nye funktioner og indstillinger til USB300-enheden. Hvis du vil bruge opgraderingsindstillingen, skal du isætte et særligt USB-opgraderingsflashdrev på forpanelet. Kontakt MediCapture-repræsentanten for en liste med tilgængelige opgraderinger for yderligere oplysninger om bestilling af et USB-opgraderingsflashdrev. Aktuelle indstillinger (Current Settings): Viser en oversigt over alle aktuelle indstillinger. Lagerstyring (Storage Management): Hjælder dig med følgende opgaver (se side 17 for yderligere oplysninger): Kopier optagelser fra den interne harddisk til et eksternt USB-drev. Slet alle optagelser fra den interne harddisk. Formater et eksternt USB-drev for at sikre, at det er kompatibelt med USB300-enheden. Gennemgå tidligere patientsessioner. Funktionen Patientoplysninger (Patient Information) Med denne funktion kan du indtaste patientoplysninger i begyndelsen af hver billedbehandlingssession. Oplysningerne kan medtages i filnavnene på still-billeder og videoklip. Oplysningerne lagres desuden i en tekstfil i den samme mappe som billederne og videoerne. Et USB-tastatur skal være tilsluttet på bagsiden af USB300, for at du kan anvende denne funktion. Tastaturer fra de fleste producenter er kompatible. Konfiguration af funktionen Patientoplysninger (Patient Information) Du aktiverer denne funktion ved at trykke på knappen Menu på forpanelet og åbne hovedmenuen (Main Menu). Vælg dernæst Opsætning ( Setup ) og Patientoplysninger ( Patient Information ). Menuen Patientoplysninger (Patient Information) vises. Indstil Hent patientoplsyninger ( Collect Patient Information ) til Ja ( Yes ). 14 af 20 USB300-UG01-DA MC

15 Indstil derefter følgende: Oplysninger i filnavn (Info in File Name)? Giver dig mulighed for at specificere hvilke patientoplysninger, hvis nogen, der skal medtages automatisk i mappe- og filnavne. Du kan vælge: Ingen (None) Der medtages ingen patientoplysninger i mappe- og filnavne Navn (Name) Patientens navn medtages ID Patientens ID medtages Navn+ID (Name+ID) Patientens navn og ID medtages Brug af funktionen Patientoplysninger (Patient Information) Når denne funktion er aktiveret, vises skærmen Patientoplysninger (Patient Information) i begyndelsen af hver billedbehandlingssession (hver gang du trykker på knappen Ny patient (New Patient) eller isætter et flashdrev). Indtast patientens Efternavn (Last Name) og Fornavn (First Name), Patient-ID (Patient ID), Fødselsdato (Birth Date) og Køn (Gender). I feltet Andet ( Other ) kan du indtaste oplysninger som f.eks. navnet på den vagthavende læge. Du flytter til det næste felt ved at trykke på tabulatortasten på tastaturet. Hvis du har behov for at flytte tilbage til et tidligere felt, trykker du blot flere gange, og markøren flytter til toppen af skærmen. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, trykker du på tasten Enter på tastaturet. Hvis du ikke vil indtaste oplysninger, trykker du blot på tasten Enter, så snart skærmen Patientoplysninger (Patient Information) vises. Adgang til patientoplysninger Der lagres patientoplysninger for hver enkelt billedbehandlingssession i en tekstfil ved navnet Patient_Info.txt i den samme mappe som billederne. Bemærk, at denne fil findes, selvom funktionen Patientoplysninger (Patient Information) ikke anvendes. Det er, fordi filen også bruges til at lagre oplysninger om USB300 til fejlfindingsformål (serienummer, osv.). Desuden lagrer visse billedformater patientoplysninger i billedoverskriften (der vælges billedformater på menuen Billedindstillinger (Image Options), side 13): JPG og TIFF Der lagres patientoplysninger i feltet Beskrivelse ( Description ) i EXIFformatets (Exchangeable Image File) overskrift. Denne standard billedoverskrift anvendes ofte af kameraproducenter. Du skal have EXIF-visningssoftware fra tredjepart installeret på din computer for at læse overskriften. Bemærk desuden, at visse billedredigeringsprogrammer har vist sig at skade EXIF-overskrifter. Kontroller specifikationerne for din billedredigeringssoftware for EXIF-kompatibilitet. DICOM Der lagres patientoplysninger i de passender felter i DICOM-overskriften. Kun erfarne DICOM-brugere bør vælge dette format. Det kræver, at du har DICOMvisningssoftware fra tredjepart installeret på din computer. Optagelsesdestinationer Du kan optage videoer og billeder til en af følgende destinationer: USB-drev, der er tilsluttet enheden Du kan bruge det vedlagte USB-flashdrev eller en USB-harddisk. Drevet kan tilsluttes på forsiden eller bagsiden af enheden. Den interne harddisk i enheden Se side 16. Netværksdrev Se side 17. Videoer og billeder optages som standard på et USB-drev. Du kan om ønsket ændre optagelsesdestinationen på menuen Opsætning (Setup) (side 12). Der optages kun til én destination. Der kan f.eks. ikke optages på den interne harddisk og et USB-drev samtidigt. Optagelse på et USB-flashdrev Det er lettest at optage på det vedlagte MediCapture USB-flashdrev, den første gang du bruger USB300-enheden. Når du er færdig med at optage, er det let at tage flashdrevet ud og tage det med dig. 15 af 20 USB300-UG01-DA MC

16 Optagelse på en USB-harddisk Optagelse på en USB-harddisk er meget lig optagelse på et USB-flashdrev. Den primære fordel ved at bruge en USB-harddisk er, at den har en meget større lagerkapacitet end et USB-flashdrev. Før du anvender en USB-harddisk sammen med USB300-enheden, skal du bemærke følgende: -Drevet skal være i FAT32-formatet. Se næste afsnit for yderligere oplysninger. Slet evt. software, der kom installeret på drevet (den er måske ikke kompatibel med USB300- enheden). Det er vigtigt, at lave sikkerhedskopier af dine videoer og billeder ved at overføre dem fra den eksterne harddisk til computeren eller netværket. Harddiskformater USB-harddiske kommer i to forskellige formater : FAT32 og NTFS. USB300-enheden kræver drev i FAT32-formatet. Ofte er det ikke angivet på USB-harddiskenes emballage, om drevet er formateret som FAT32 eller NTFS. Det er ok. Hvis du køber et NTFS-drev, kan du stadigvæk bruge det sammen med USB300-enheden. Du omformaterer blot drevet i FAT32-format ved brug af USB300-enhedens indbyggede formateringsfunktion (se side 17). En USB-harddisks format kan fastsættes på to måder. 1) Sæt drevets stik i USB300. Hvis du ikke kan optage på det (indikatoren ved siden af optagelsesknappen er orange), er drevet sandsynligvis formateret som NTFS, eller 2) Sæt drevets stik i en Windows-computer, højreklik på drevikonet, og vælg Egenskaber ( Properties ). På fanen Generelt (General) står Filsystem (File System) (format) opført som FAT32 eller NTFS. Overførsel af billeder fra et USB-drev til din computer 1. Hvis du optager dine videoer på et USB-flashdrev eller en USB-harddisk, skal det/den kobles fra USB300-enheden i slutningen af billedbehandlingssessionen. Slut drevet til et USB-stik i din computer. 2. Computeren styrer USB-drevet på samme måde som andre drev i computeren. Naviger til drevet, og åbn det, så du kan se mapperne. 3. Du kan klikke på billederne og videoerne for at gennemgå dem, mens de er på drevet, eller du kan flytte dem til computerens harddisk og gennemgå og lagre dem der (anbefales). Se dokumentationen til Windows eller Mac OS for oplysninger om, hvordan du får adgang til drev på din computer og styrer filer. Optagelse på den interne harddisk Du optager på den interne harddisk i USB300-enheden ved at gå til menuen Opsætning (Setup Menu) og vælge Optag på intern harddisk Record To Internal Hard Drive. Den interne harddisk er ikke beregnet til brug som et permanent videolager. Den interne harddisk bør kun anvendes som en midlertidig lagerenhed. Du skal kopiere optagelser til de permanente videolagre snarest muligt efter optagelse af en session. Dette sikrer, at videoerne sikkerhedskopieres og beskyttes imod tab af patientdata. Optagelser kan kopieres fra USB300-enhedens interne harddisk på to måder. Du kan kopiere optagelser til et USB-drev, der er sluttet til USB300-enheden (se side 17). Du kan kopiere optagelserne til en harddisk på et netværk ved brug af en netværksforbindelse (se næste afsnit). Du kan slette alle optagelser ved brug af indstillingen Formater intern harddisk ( Format Internal Hard Drive ) (se side 17). Sørg for først at kopiere alle optagelser fra den interne harddisk. 16 af 20 USB300-UG01-DA MC

17 Adgang til den interne harddisk via et netværk USB300 kan sluttes til et netværk ved brug af LAN-stikket på bagpanelet. Du kan derefter tage adgang til USB300-enhedens interne harddisk fra computeren og overføre optagelser til computerens disk eller andre netværksdrev. Konfiguration af denne funktion kræver avanceret kendskab til computernetværk, og den skal opsættes af en netværksadministrator eller -konsulent. Konfigurationsproceduren beskrives yderligere i MediCap USB300 netværksguide, som findes under Support på medicapture.com. Optagelse på et netværksdrev Hvis USB300 er sluttet til dit netværk, kan du optage videoer direkte på et netværksdrev. Nogle faciliteter finder dette mere belejligt i stedet for at optage til den interne harddisk og derefter overføre videoerne til et netværksdrev. Konfiguration af denne funktion kræver omfattende kendskab til computernetværk, og den skal opsættes af en netværksadministrator eller -konsulent. Der henvises til MediCap USB300 netværksguide, som er tilgængelig under Support på medicapture.com. Bemærk, at du kan gennemgå videoer og billeder for den aktuelle patientsession, men ikke for tidligere patientsessioner, når du optager til et netværksdrev (se Patientgennemgang Patient Review på side 18.) Lagerstyring (Storage Management) Menuen Lagerstyring (Storage Management) findes på menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options) (side 14). Med denne menu kan du kopiere videoer fra den interne harddisk til et USB-drev. Den kan også bruges til at formatere den interne harddisk, formatere et USB-drev og vise videoer fra tidligere patientsessioener. Kopiering af videoer fra den interne harddisk til et USB-drev Du kan kopiere indholdet af den interne harddisk til et USB-drev, der er tilsluttet på forpanelet. Gå til menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options), og vælg Lagerstyring ( Storage Management ). Vælg derefter indstillingen Kopier ( Copy ). Bemærk: Alle vidoer og billeder kopieres. Individuelle filer må ikke vælges til kopiering. Sørg for, at der er nok ledig plads på USB-drevet, som du kan kopiere til. Du kan kontrollere dett på skærmen Kopier (Copy). Venstre side af skærmen viser hvor megen data, der kopieres. Højre side viser hvor megen ledig plads, der er på USB-drevet. Hvis den interne harddisk er fuld, kan kopieringsprocessen tage flere timer. Det anbefales af denne grund, at du udfører kopieringsprocessen på et tidspunkt, hvor USB300 ikke skal anvendes i længere tid. Kopieringsprocessen er færdig, når meddelelsen Kopiering afsluttet ( Copy Complete ) vises, og statuslinjeindikatoren er flyttet hele vejen til højre. Det er derefter sikkert at tage USBdrevet ud. Formatering af den interne harddisk Du sletter alle videoer og billeder fra den interne harddisk ved at gå til menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options) og vælge Lagerstyring ( Storage Management ). Vælg derefter indstillingen Formater intern harddisk ( Format Internal Hard Drive ). Formatering af drevet sletter alle optagelser og giver plads til yderligere optagelser. Sørg for at kopiere videoerne og billederne, før de slettes. Formatering af USB-drev Med menuen Lagerstyring (Storage Management) er det let at formatere USB-harddrev i FAT32- formatet, som er kompatibelt med USB300 (formatering sletter alle data på drevet). Se side 16 for oplysninger om harddiskformater. Formateringsfunktionen er også en god måde at rense et USBflashdrev på, der måske er blevet beskadiget. Vigtig notat: Før formatering af den interne harddisk eller et USB-drev skal du sørge for at kopiere alle optagelser på drevet til arkivet, fordi de slettes under processen. 17 af 20 USB300-UG01-DA MC

18 Patientgennemgang Du kan gennemgå tidligere patientsessioner ved at gå til menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options) og vælge Lagerstyring ( Storage Management ). Vælg Patientgennemgang ( Patient Review ). Dette åbner skærmen Patientgennemgang ( Patient Review ) for den nuværende patient. Vælg Tidligere patient ( Previous Patient og derefter Vis ( View ) for at vise optagelser fra tidligere patientsessioner. Bemærk følgende om funktionen Patientgennemgang (Patient Review): Tidligere patientsessioner kan gennemgås, når der optages til den interne harddisk eller et eksternt USB-drev. Når der optages til et netværksdrev, er det kun muligt at gennemgå den aktuelle patientsession. Når tidligere patientsessioner gennemgås, er det ikke muligt at slette videoer og billeder (knappen Slet (Delete) er deaktiveret). Visning af still-billeder på computeren Det er let at vise de optagede billeder, som du overførte til computeren. Windows- og Mac-computere kommer med indbygget visningssoftware, som automatisk åbnes, når du dobbeltklikker på en billedfil. Du kan også vise og redigere dine still-billeder ved brug af særlige medicinske billedbehandlingsprogrammer, som kan fås hos mange tredjepartsforhandlere. Visning af videoer på computeren USB300 optager high definition video i H.264-format, som til tider kaldes for MPEG-4 eller MP4. Dette hyppigt anvendte format er velegnet til medicinske applikationer, fordi det giver den højeste billedkvalitet i en kompakt filstørrelse. Windows- og Mac-computere kommer med indbygget visningssoftware, som automatisk åbnes, når du dobbeltklikker på en H.264-videofil. Det er dog muligt, at visse ældre computere kræver yderligere software for at afspille H.264-videoer. På computere, der kører Windows XP og Vista, aktiveres afspilning f.eks. ved at installere et enkelt tilføjelsesprogram til Windows Media Player. Der findes oplysninger om installation af dette tilføjelsesprogram på medicapture.com/support. Intern monitor Den lille interne monitor på forpanelet er udelukkende til navigationsmæssige formål og ikke til diagnosestillelse. Den store eksterne monitor skal anvendes ved diagnosestillelse. Pga. den lille størrelse på den interne monitor vil du måske bemærke følgende: Billedet på den lille interne monitor kan ved visse opløsninger (konfigureres på menuen Opsætning (Setup)) forekomme sammenpresset, eller det vises som en sort skærm, mens billedet på den store eksterne monitor er ok. Dette er normalt og er pga. den lille størrelse på den interne monitor. Brug altid den store eksterne monitor til at vise tydelige videobilleder. Hvis du skifter til den højeste outputopløsning på menuen Opsætning (Setup) (1920x1080 og 1280x1024), vil du blive bedt om at trykke på en række knapper for at bekræfte, at du kan se billeder på den eksterne monitor. Efter du har skiftet til den højeste opløsning, vil du se billeder på den eksterne monitor, men ikke på den interne monitor (denne skærm er sort). Dette er fordi den lille interne monitor ikke kan vise billeder i den højeste opløsning, men den eksterne HDmonitor viser billederne tydeligt. Andre funktioner Billedtagning mens der optages videoer Det er desuden muligt at tages still-billeder, mens du optager video. Tryk blot på knappen Tag foto (Record Photo) som altid. Fodkontakter og kameraudløsere Der findes stik til standardfodkontakter/kameraudløsere på bagpanelet. De har samme funktion som de tilsvarende knapper Tag foto (Record Photo) og Tag video (Record Video) på forpanelet. Bemærk, at stikkene til fodkontakter/udløsere svarer til en simpel hvilestrømskontakt. De kan ikke programmeres. udskrivning Der findes oplysninger om, hvordan du kan udskrive billeder, mens de gennemgås på USB300, i MediCap USB300 udskrivningsguide, som er tilgængelig under Support på medicapture.com. 18 af 20 USB300-UG01-DA MC

19 Bilag A: Specifikationer for MediCap USB300 Funktion Tager video og still-billeder i high definition og standard definition fra medicinske videokilder på et USB-flashdrev, en intern harddisk eller et netværksdrev. Indkapsling Robust metalindkapsling med en slagfast forplade af plastik LCD-monitor 2 1/2, fuld farve (udelukkende til videokontrol og navigation, ikke til diagnosestillelse) Knapper Forseglet membran, væskebestandig Videoopløsninger High definition: 1080p, 1080i, 720p Standard definition: PAL, NTSC Optagelsesformater Videoer: H.264 / MPEG4 Billeder: JPG, TIFF, BMP, DICOM Optagelsesopløsninger 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 Videoforbindelser Input: DVI (RGB/YPbPr via adapter), HD SDI, S-Video, Composite Output: DVI (RGB/YPbPr, VGA via adapter) Netværk Galvanisk isolation RJ45 10/100/1000 Ethernet Internt lager Intern harddisk, 320GB Eksterne medier USB-drev (flashdrev eller harddiske), netværksdrev USB-support USB2.0, høj hastighed, 1 stik på forside, 2 stik på bagside Printersupport Sony UP-DR80MD medicinsk farveprinter Fodkontakt/udløser 3,5 mm mini-jacks (én til optagelse af still-billeder, én til videoclip). Kompatible med standard fodkontakter (ikke vedlagt) og kameraudløsere med hvilestrømskontakt. Mekanisk Størrelse: 240 x 211 x 63 mm / 9,5 x 8,3 x 2,5 / Vægt: 1,8 kg / 3lb 15oz miljø Drift: Omgivende temperatur -20 til +40 C, lufttryk 700 til 1060 hpa, fugtighed 30 til 75 % (ikke-kondenserende) Opbevaring og transport: Omgivende temperatur -40 til +85 C, lufttryk 700 til 1060 hpa, fugtighed 0 til 93 % (ikke-kondenserende) Strøm AC V, 50/60Hz, 25W, vekselstrømsjack med tre stikben Sikring 1A 250V Kittets indhold MediCap USB300, USB-flashdrev, videokabler, netkabel, brugervejledning Certifikationer I overensstemmelse med Rådets direktiv 93/42/EØF for medicinsk udstyr Medicinsk udstyr mht. elektrisk stød, brand og mekaniske farer udelukkende i overensstemmelse med IEC :2005, ANSI/AAMI ES :2005, CAN/CSA C22.2 No :2008, E Denne anordning er i overensstemmelse med Part 15 af FCC-reglerne. RoHS-kompatibel Klassifikation Klasse I udstyr / driftstilstand: uafbrudt Ingen AP/APG. Ingen anvendt del. Bemærk: Disse specifikationer kan ændres uden varsel. 19 af 20 USB300-UG01-DA MC

20 Bilag B: MediCapture begrænset garanti MediCapture Inc. ( MediCapture ) garanterer, at produkte(t)(rne) nedenfor er fri for defekter i materialer og fabrikation i en periode på ét (1) år. Hvis der er behov for garantiservice forlænges garantiperioden med det antal dage, der er påkrævet for at retablere normal funktion og returnere produkte(t)(rne). MediCapture MediCap USB300 medicinsk billedoptagelsesenhed Garantibetingelser Hvis et produkt i løbet af året umiddelbart efter købsdatoen viser sig at være defekt i materiale eller fabrikation, vil MediCapture (eller en servicefacilitet godkendt af MediCapture) retablere produktet i den originale driftstilstand uden omkostninger for reservedele eller arbejdskraft. Bemærk: MediCapture forbeholder sig retten til at anvende renoverede underenheder som garantierstatninger. Denne garanti gælder kun for de produkter, der sælgs af forhandlere, der er autoriseret af MediCapture til at sælge sådanne produkter, og den kan kun håndhæves af den originale køber. DENNE GARANTI ER KUN GYLDIG I DE HALVTREDS (50) STATER I USA OG I DISTRICT OF COLUMBIA. DEN GÆLDER IKKE I AMERIKANSKE BESÆTTELSER ELLER TERRITORIER ELLER I ANDRE LANDE. DETTE ER DEN ENESTE UDTRYKKELIGE GARANTI, SOM MEDICAPTURE GIVER I FORBINDELSE MED OVENNÆVNTE PRODUKT(ER). EVT. STILTIENDE GARANTIER, SOM GÆLDER FOR DISSE PRODUKTER, ER BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN UDTRYKKELIGE GARANTI. MEDICAPTURE ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB AF INDTÆGT ELLER PROFIT, UEJLIGHEDER, UDGIFTER FOR ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER SERVICE, OPBEVARINGSUDGIFTER, TAB ELLER ØDELÆGGELSE AF DATA ELLER ANDRE SÆRLIGE ELLER INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER SOM ET RESULTAT AF BRUG ELLER MISBRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE OVENNÆVNTE PRODUKT(ER) UANSET DEN JURIDISKE TEORI, SOM SKADEN ER BASERET PÅ, OGSÅ SELVOM MEDICAPTURE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE. GENERHVERVELSE AF NOGEN ART SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE PÅ ET STØRRE BELØB END KØBSPRISEN FOR OVENNÆVNTE PRODUKT(ER) OG VÆRE ÅRSAG TIL PÅSTÅEDE SKADE. UDEN AT BEGRÆNSE FOREGÅENDE ER DU ENEANSVARLIG FOR TAB, SKADE ELLER SKADE FOR DIG OG DIN EJENDOM SAMT ANDRE OG ANDRES EJENDOM, SOM ER ET RESULTAT AF BRUG ELLER MISBRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE OVENNÆVNTE PRODUKT(ER), SOM IKKE ER ET DIREKTE RESULTAT AF FORSØMMELIGHED PÅ MEDICAPUTURES VEGNE (VISSE STATER TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF HVOR LÆNGE EN STILTIENDE GARANTI MÅ VARE, ELLER DE TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER. DERFOR GÆLDER OVENSTÅENDE UDELUKKELSE MÅSKE IKKE FOR DIG). Denne garanti giver dig særlige juridiske rettigheder. Du har måske også andre rettigheder, som varierer fra stat til stat. Hvis det findes, at nogen af provisionerne i denne garanti ikke kan håndhæves, forbliver alle resterende provisioner gyldige. Ejerens ansvar Læs brugervejledningen i sin helhed. Garantiregistrering er ikke nødvendig. Hvis der bliver behov for garantiservice, skal du dog kunne vise bevis på købsdatoen og sælgerens identitet (enten MediCapture eller en autoriseret forhandler). Gem kvitteringen og fakturaen. Sørg for, at købsbeviset indeholder serienummet, og at det stemmer overens med nummeret på det produkt, som du købte. Underret, alt efter hvor du købte produktet, øjeblikkeligt MediCapture eller den autoriserede forhandler om evt. fejlfunktion. Hvis der er behov for service, skal du sende produktet tilbage til et godkendt MediCaptureservicecenter. Alle forsendelser skal FORUDBETALES. Forsendelser, hvor der kræves BETALING VED LEVERING, accepteres ikke. Produkter, der repareres under garanti af MediCapture, eller af et autoriseret servicecenter, returneres til senderen FORUDBETALT. Produkter, der returneres for service (under eller uden for garanti) SKAL gives et RMA-nummer (autorisationsnummer for returnering af produkt) af MediCapture eller et autoriseret servicecenter. Undtagelser VIGTIGT: Følgende kan gøre garantien umulig at håndhæve Køb af ovennævnte produkt fra forhandlere, der IKKE er godkendte af MediCapture til at sælge produktet. Ændringer eller fjernelse af varemærket, navnet eller identifikations- eller serienummeret fra produkter. Brug af dele eller artikler (andre end dem der sælges af MediCapture), som forårsager produktskade. Forsømmelse, mishandling, misbrug, modifikation eller tilfældig skade 2013 MediCapture Inc. 20 af 20 USB300-UG01-DA MC

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK azur 650BD Din musik + vores passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/care Ved at registrere dig, vil du være en af de første,

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 BRUGERVEJLEDNING Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 VIGTIGT! Tillykke med købet af ét af de bedste vildt-kameraer på markedet! Bushnell er meget stolt af udviklingen af dette produkt,

Læs mere

WD TV. Live WD TV. Live Plus. HD Media Players. Brugervejledning

WD TV. Live WD TV. Live Plus. HD Media Players. Brugervejledning WD TV Live WD TV Live Plus HD Media Players Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger til brugerne................. 1 Vigtigt sikkerhedsinstruktioner............................. 1 WD Service og Support.................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Ltl Acorn. MMS Overvågning/Vildtkamera Ltl-5210M Series BRUGERMANUAL

Ltl Acorn. MMS Overvågning/Vildtkamera Ltl-5210M Series BRUGERMANUAL Ltl Acorn MMS Overvågning/Vildtkamera Ltl-5210M Series BRUGERMANUAL 0 INDHOLDSFORTEGNELSE General Information... 2 1.1 Introduktion... 2 1.2 Praktisk anvendelse... 2 1.3 Illustration... 3 Quick Start...

Læs mere

WD ShareSpace Lagersystem til netværk Brugervejledning

WD ShareSpace Lagersystem til netværk Brugervejledning WD ShareSpace Lagersystem til netværk Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Følg alle advarsler og instruktioner, der er angivet på produktet. 2. Tag produktet ud af stikkontakten før det

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

DS-5000 DS-5000iD DK BRUGERVEJLEDNING

DS-5000 DS-5000iD DK BRUGERVEJLEDNING Introduktion Der tages forbehold for ændringer i dette dokument uden forudgående varsel. Kontakt vores kundeservicecenter for at få de seneste oplysninger om produktnavne og modelnumre. Der er udvist stor

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Tillykke med dit nye high definition LCD TV Passion for Picture

Tillykke med dit nye high definition LCD TV Passion for Picture Version DK 2.1 Tillykke med dit nye LCD fladskærms TV. Venligst læs denne manual omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Dit nye TV har mange faciliteter, som du fortjener at stifte nærmere bekendtskab

Læs mere

HD medieafspiller. O!Play HD2. Brugervejledning

HD medieafspiller. O!Play HD2. Brugervejledning HD medieafspiller / O!Play HD2 Brugervejledning DA5763 Første udgave August, 2010 Ophavsret 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning TravelMate 3000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 3000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Januar 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

WD TV. LIVE Streaming Media Player. Brugervejledning

WD TV. LIVE Streaming Media Player. Brugervejledning WD TV LIVE Streaming Media Player Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger til brugerne................. 1 Vigtigt sikkerhedsinstruktioner............................. 1 WD Service og Support..................................

Læs mere

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning TravelMate 2410 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 2410 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

HP Personal Media Drive Brugervejledning

HP Personal Media Drive Brugervejledning HP Personal Media Drive Brugervejledning De eneste garantier for HP-produkter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply 990-2690 02/2006 Indledning APC Smart-UPS RT er en højtydende nødstrømsforsyning (UPS

Læs mere

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. FCC-REGULATIVER (For 120 V-model) Dokumentscanner,

Læs mere

DA8770 Første udgave Februar 2014. Notebook PC. E-Manual. 14" model: X453MA serie 15" model: X553MA serie

DA8770 Første udgave Februar 2014. Notebook PC. E-Manual. 14 model: X453MA serie 15 model: X553MA serie DA8770 Første udgave Februar 2014 Notebook PC E-Manual 14" model: X453MA serie 15" model: X553MA serie Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri,

Læs mere

DA9105 Første udgave April 2014 Notebook PC

DA9105 Første udgave April 2014 Notebook PC DA9105 Første udgave April 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

SV500 Digital signatur Brugervejledning

SV500 Digital signatur Brugervejledning SV500 Digital signatur Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere