MediCap USB300. Brugervejledning. Medicinsk videooptager med high definition. Gælder for firmware og højere USB300-UG01-DA MC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MediCap USB300. Brugervejledning. Medicinsk videooptager med high definition. Gælder for firmware 110701 og højere USB300-UG01-DA-130815-MC"

Transkript

1 MediCap USB300 Medicinsk videooptager med high definition Brugervejledning Gælder for firmware og højere USB300-UG01-DA MC

2 Forholdsregler ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller stød må dette udstyr ikke udsættes for regn eller fugt. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for brand eller stød og generende interferens må kun det anbefalede tilbehør anvendes. FORSIGTIG: Billederne må ikke anvendes til diagnose- eller gennemgangsformål. Komprimeringen reducerer billedoplysningerne, og billederne er derfor ikke egnede til brug ved diagnosestillelse. FORSIGTIG: MediCap medicinsk videooptager er aktivt medicinsk udstyr i Klasse I (Rådets Direktiv 93/42/EØF for medicinsk udstyr). Det er vigtigt, at du som operatør af dette medicinske udstyr overholder dine forpligtelser og sikrer, at udstyret betjenes korrekt uden risiko for at patienter, brugere eller tredjepart bringes i fare. Hvis der ikke gælder anden lokal lovgivning, anbefales det, at der udføres en sikkerhedsog dokumentationstest mindst hvert 2. år i henhold til EN Det er vigtigt at sikre, at personerne, der udfører sikkerhedstjekket har de krævede kompetencer. USA FCC KLASSE A: Dette udstyr er blevet afprøvet og findes at være i overensstemmelse med begrænsningerne for Klasse A digitalt udstyr i henhold til Part 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er beregnet til at give rimelig beskyttelse imod skadelig interferens, når udstyret anvendes i et kommercielt miljø. Som det er tilfældet med lignende udstyr, genererer, anvender og udstråler dette udstyr evt. radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det desuden forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Betjening af dette udstyr i et boligområde vil sandsynligvis forårsage interferens, og du er i dette tilfælde ansvarlig for at rette denne interferens for egen regning. Bortskaffelsesmetode: Overhold lokale forskrifter for korrekt bortskaffelse. 2 af 20 USB300-UG01-DA MC

3 Indholdsfortegnelse Hurtig start... 5 Forpanel... 6 Bagpanel... 6 Typiske forbindelser... 7 Tilslutning af MedCap USB Isætning af et USB-flashdrev... 8 Billedoptagelser... 8 Videooptagelser... 9 Gennemgang af videoer og billeder... 9 Oprettelse af patientmapper Brug af menuer Tastaturkontrol Hovedmenu (Main Menu) Menuen Opsætning (Setup) Menuen Billedindstillinger (Image Options) Menuen Videoindstillinger (Video Options) Menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options) Funktionen Patientoplysninger (Patient Information) Optagelsesdestinationer Optagelse på et USB-flashdrev Optagelse på en USB-harddisk Harddiskformater Overførsel af billeder fra et USB-drev til din computer Optagelse på den interne harddisk Adgang til den interne harddisk via et netværk Optagelse på et netværksdrev Lagerstyring (Storage Management) Kopiering af videoer fra den interne harddisk til et USB-drev Formatering af den interne harddisk Formatering af USB-drev Patientgennemgang Visning af still-billeder på computeren Visning af videoer på computeren Intern monitor Andre funktioner Billedtagning mens der optages videoer Fodkontakter og kameraudløsere udskrivning Bilag A: Specifikationer for MediCap USB Bilag B: MediCapture begrænset garanti af 20 USB300-UG01-DA MC

4 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs alle instruktionerne. 2. Gem instruktionerne. 3. Overhold alle advarsler i instruktionerne. 4. Følg alle instruktionerne. 5. Dette apparat må ikke misbruges. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Udstyret skal installeres i henhold til fabrikantens instruktioner. 8. Udstyret må ikke installeres i nærheden af en varmekilde som f.eks. radiatorer, varmeregistre, komfurer eller andre apparater, der producerer varme. 9. Pil ikke ved det polariserede stik eller stikket af jordingstypen. Et polariseret stik har to slags stikben, og det ene ben er bredere end det andet. Et stik af jordingstypen har to stikben og et tredje jordingsben. Det brede stikben eller det tredje jordingsben er ansvarligt for brugersikkerhed. Hvis det stik, der følger med udstyret, ikke passer ind i stikkontakten, skal du rådføre med en elektriker mht. udskiftning af den forældede stikkontakt. 10. Beskyt netledningen, så der ikke trædes på den, og den ikke bliver klemt, især nær stik, stikkontakter og det punkt, hvor ledningen kommer ud af apparatet. 11. Anvend kun beslag/tilbehør, som er anbefalet af producenten. 12. Apparatet må kun anvendes sammen med vogne, stativer, trefodsstativer, konsoller eller borde, der er specificeret af producenten eller sælges sammen med apparatet. Hvis der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed, når vogn-/apparatkombinationen flyttes, for at forhindre, at vognen vælter og for at undgå skade. 13. Tag apparatets stik ud af stikkontakten under lynstorme, eller hvis det ikke skal anvendes i længere tid. 14. Frakoblingsmetode: Sluk for vekselstrømmen med vippekontakten på bagpanelet, frakobl netledningen. 15. Beholdere, som indeholder vand eller anden væske (f.eks. vaser, osv.) må ikke placeres oven på apparatet. Undgå at sprøjte vand på toppen af apparatet. 16. Al service skal henvises til kvalificeret servicepersonale. Der skal foretages service på apparatet, hvis det er blevet beskadiget på nogen måde, hvis f.eks. en el-ledning eller et stik er beskadiget, der blev spildt væske på apparatet, genstande er faldet ind i apparatet, apparatet er blev udsat for regn eller fugt, eller hvis det ikke virker som tilsigtet eller blev tabt. 4 af 20 USB300-UG01-DA MC

5 Hurtig start MediCap USB300 optager video og billeder fra stort set alle medicinske videoenheder (endoskop, artroskop, kirurgisk mikroskop, ultralyd, osv.). Der kan optages i high definition (HD) eller standard definition (SD). Optagelserne kan gemmes på et USB-drev, den interne harddisk eller et netværksdrev. Kom i gang: 1. Tilslut USB300. Der vises en typisk opsætning på side 7. Tænd for enheden (med afbryderkontakten på bagsiden, og knappen Tænd/sluk (Power) på forsiden). Der vises en live-video på monitoren. 2. Isæt det vedlagte MediCapture USB-flasdrev på forpanelet Anvend billedbehandlingsudstyret som sædvanlig, bortset fra at du nu kan optage billeder og video, mens du arbejder. Du tager billeder ved at trykke på knappen Tag foto (Record Photo). Du starter en videooptagelse ved at trykke på knappen Tag video (Record Video). Tryk på knappen igen for at stoppe optagelsen. 4. Når du er færdig med at optage for den nuværende patient, skal du trykke på knappen Ny patient (New Patient). Dette gemmer den næste patients videoer i en ny mappe. 5. Tag flashdrevet ud af USB300, og sæt det i USB-stikket i en computer. Du kan flytter de billeder og videoer, som du lige har taget til din computer til visning, arkivering, osv. Bemærk: Hvis billedet på din skærm er strukket, skal du sørge for, at du har valgt den rette opløsning (tryk på Menu. Gå til Opsætning > Output (Setup > Output) ved brug af pile- og Valg - knapperne. Vigtigt: Indstil uret, så dine optagelser bliver mærket med det rette tidspunkt. Tryk på Menu, gå til Opsætning (Setup), vælg Dato/tid (Date/Time). Sørg for, at der altid er TÆNDT for hovedafbryderkontakte n på bagpanelet, får at uret forbliver nøjagtigt. Du kan tænde og slukke for enheden med knappen Tænd/sluk (Power) på forpanelet under daglig brug, uden at det påvirker uret. Vigtig notat: Dette dokument gælder for USB300-enheder, der kører firmwareversion og højere. Hvis dokumentet fulgte med din USB300, gælder det for den enhed. Hvis du læser dette dokument online, skal du kontrollere din firmwareversion (anvend indstillingen Aktuelle indstillinger (Current Settings) på menuen Avanceret (Advanced). Du finder dokumenter til tidligere firmwareversioner ved at gå til medicapture.com/support. Hvis du har brug for hjælp med at opgradere firmware, bedes du sende en til Bestillingsoplysninger MediCapture anvender USB-flashdrev af MediCapture mærket. Du finder yderligere oplysninger mht. køb af flashdrev ved at gå til medicapture.com. Teknisk support Gå til medicapture.com eller ring til (gratis opkald inden for USA) eller (uden for USA) mht. teknisk support og andre spørgsmål. MediCapture Inc. 580 West Germantown Pike, #103 Plymouth Meeting, PA USA 1 Hvis du er en ny bruger, skal du først optage på et USB-flashdrev. Du kan senere, når du er bekendt med enheden, optage på den interne harddisk eller et netværksdrev. Se side 15 for oplysninger om optagelsesdestinationer. 5 af 20 USB300-UG01-DA MC

6 MediCap USB300 brugervejledning Dansk Forpanel Bagpanel 6 af 20 USB300-UG01-DA MC

7 Typiske forbindelser Bemærk: Gå til medicapture.com/support for yderligere oplysninger om tilslutning af USB300. Enheden er udelukkende til indbyrdes forbindelse med IEC60601-godkendt udstyr og IEC60XXXgodkendt udstyr uden for patientmiljøet. Et godkendt strømledningsæt skal anvendes sammen med dette udstyr. De relevante nationale forskrifter for installation og/eller udstyr skal tages i betragtning. Strømledningen må ikke være mindre robust end en almindelig solid gummibeklædt, fleksibel ledning iflg. IEC (betegnelse 53) eller almindelig polyvinylklorid-beklædt, fleksibel ledning iflg. IEC (betegnelse 53). Strømledningssættet skal have en strømforsyningsledning med ledere, der danner et tværsnitsområde på 3 x 0,75 mm 2 minimum. 7 af 20 USB300-UG01-DA MC

8 MediCap USB300 brugervejledning Dansk Tilslutning af MedCap USB300 Se diagrammet på side 7 for oplyninger om tilslutning af MediCap USB300. Enheden forbindes på række mellem en monitor og en videokilde (f.eks. et endoskop, kirurgisk kamera, ultralyd, osv.). 1. Hvis USB300 føjes til billedbehandlingsudstyr, som allerede anvendes, starter du ved at frakoble det eksisterende videokabel, som forbinder monitoren og videokilden. 2. Forbind et kabel mellem videooutputtet på videokilden og det passende videoinput på bagpanelet på USB300. Forbind derefter et andet kabel mellem videooutputtet på USB300 og videoinputtet på monitoren. Det kan afhængig af videoudstyret være nødvendigt at foretage forbindelserne med adaptere. 3. Tilslut netledningen. 4. Standard fodkontakter eller kameraudløsere kan også tilsluttes på bagpanelet. En fodkontakt eller udløser, der er sluttet til "Still"-stikket, udfører den samme funktion som knappen Tag foto (Record Photo) på forpanelet. Bevægelse-stikket ("Motion") udfører samme funktion som knappen Tag video (Record Video). Fodkontakter er tilgængelige som ekstraudstyr på medicapture.com. Bemærk, at hvis en kameraudløser skal være kompatibel med USB300, skal den være af typen hvilestrømskontakt og ikke en en programmerbar udløser. Isætning af et USB-flashdrev Det er lettest at komme i gang ved først at optage på det vedlagte USB-flashdrev.1 Isæt drevet som vist. Flashdrev af MediCapture-mærket anbefales. Billedoptagelser Du tager et billede ved at trykke på knappen Tag foto (Record Photo) på forpanelet. To ting bekræfter, at du har taget et billede: Optagelsesindikatoren mellem de to optagelsesknapper blinker grønt et kort øjeblik. En optagelsesindikator vises et kort øjeblik i øverste venstre hjørne af monitoren. Indikatoren omfatter en kameraikon, billednummeret og resterende plads på drevet (medmindre der optages på et netværksdrev). Knappen Tag foto (Record Photo) 1 Du kan som et alternativ optage på den interne harddisk (side 16) eller på et netværksdrev (side 17), men det anbefales, at du starter med at optage på et USB-flashdrev, hvilket er standard optagelsesdestnationen. Du kan ændre optagelsesdestinationen på menuen Opsætning (Setup) (side 12). Flashdrev af MediCapture-mærket kan fås som flere forskellige modeller. Det flashdrev, der fulgte med USB300-enheden, ser måske ikke ud som det drev, der vises her, men det virker på samme måde. 8 af 20 USB300-UG01-DA MC

9 Videooptagelser Du starter en videooptagelse ved at trykke på knappen Tag video (Record Video) på forpanelet. Tryk på knappen igen for at stoppe optagelsen. To ting bekræfter, at du optager video: Optagelsesindikatoren mellem de to optagelsesknapper blinker grønt uafbrudt. En optagelsesindikator vises i øverste venstre hjørne af monitoren. Optagelsestip: Du kan tage still-billeder, mens der optages video. Tryk blot på knappen Tag foto (Record Photo), mens en videooptagelse er i gang. Du skjuler optagelsesindikatoren i øverste venstre hjørne af monitoren ved at trykke på knappen Vælg (Select). Indikatoren vises igen ved at trykke på knappen Vælg (Select) igen. Lange optagelser opdeles automatisk i filer hver med en størrelse på 2GB. Dette sikrer, at filerne har en størrelse, der er nemmere at administrere. Processen er sømløs. Under lange optagelser går den automatiske start af en ny fil stort set ubemærket. Når en lang optagelse afspilles med funktionen kontinuerlig afspilning (en funktion der er tilgængelig i de fleste mediaafspillere), forekommer der ingen huller i afspilningen. Knappen Tag Video (Record Video) Gennemgang af videoer og billeder Sådan gennemgår du dine optagelser Tryk på knappen Vælg (Select) for at åbne gennemgangstilstanden. Brug derefter knapperne Tilbage (Back) og Næste (Next) til at vise de optagede videoer og billeder fra den aktuelle patientsession. Når du viser en video, afspilles den automatisk. En statuslinje viser den nuværende position. Sådan springer du bagud og fremad i en video Tryk på knappen Vælg (Select), mens du gennemgår en video, og springtilstanden åbner. I denne tilstand aktiverer knapperne Tilbage (Back) og Næste (Next) spring bagud og fremad på ca. 1/20 af videoen. Sådan standser du en video midlertidigt og flytter en lille smule bagud eller fremad Tryk på knappen Vælg (Select), mens springtilstanden er åben, og pausetilstanden åbnes. I denne tilstand standses videoen midlertidigt, og knappen Tilbage (Back) flytter dig cirka fem sekunder tilbage, mens knappen Næste (Next) flytter dig cirka et sekund fremad. Tryk på knappen Vælg (Select) igen for at vende tilbage til gennemgangstilstanden. Sådan sletter du et billede eller en video Tryk på knappen Slet (Delete), mens gennemgangstilstanden er åben. Vælg derefter Ja ( Yes ). Sådan evaluerer du en tidligere patient Gå til menuen Avanceret ( Advanced Menu ), derefter Lagerstyring ( Storage Management ), derefter Patientgennemgang ( Patient Review ). Du finder yderligere oplysninger på side 18. Sådan standser du en gennemgang Tryk på en af optagelsesknapperne. Knapperne Vælg (Select), Tilbage (Back), Næste (Next) og Slet (Delete) bruges til gennemgang af billeder Tip: I pausetilstand kan du hente det viste billede ved at trykke på knappen Tag foto (Record Photo). Billedet gemmes i den aktuelle mappe. Bemærk: Tryk på en optagelsesknap, mens gennemgangstilstanden er åben, tager ikke et billede eller en video, men afslutter tværtimod gennemgangstilstanden, således at der tages et billede eller en video, den næste gang du trykker på optagelsesknappen. 9 af 20 USB300-UG01-DA MC

10 Oprettelse af patientmapper Hver gang du starter en ny billedbehandlingssession, skal du trykke på knappen Ny patient (New Patient). Dette opretter en ny mappe til lagring af de billeder og videoer, der optages i den session. Mapper nummereres sekventielt (CASE001, CASE002, osv.). Knappen Ny patient (New Patient ) Brug af menuer Der er adgang til indstillinger og valgmuligheder for USB300 via menuerne. Tryk på knappen Menu for at åbne hovedmenuen (Main menu). Brug derefter knapperne Tilbage (Back) og Næste (Next) (pile) til at flytte gennem menuvalgene. Brug knappen Vælg (Select) til at træffe et valg. Du afslutter menuerne ved at trykke på knappen Menu igen. Knapperne Vælg (Select), Tilbage (Back), Næste (Next) bruges til at navigere i menuerne Knappen Menu Vigtigt: Hvis USBdrevet ikke indeholder cases, oprettes der automatisk en ny patientmappe, den første gang du trykker på knappen Tag foto (Record Photo) eller Tag video (Record Video). Hvis USBdrevet allerede indeholder cases, skal du trykke på knappen Ny patient (New Patient) for at oprette en ny mappe. Bemærk: Hvis funktionen Patientoplysninger ( Patient Information ) er tændt, vises skærmen Patientoplysninger (Patient Information), hver gang der oprettes en ny mappe. Dette giver dig mulighed for at indtaste patientens navn, osv. Der findes yderligere oplysninger på side 14. Tastaturkontrol Du kan styre USB300 med et USB-tastatur, der tilsluttes på bagpanelet. Tryk på knappen Home på tastaturet tager f.eks. et billede på nøjagtig samme måde, som hvis du trykkede på knappen Tag foto (Record Photo) på forpanelet. Her følger en liste over USB300-knapperne og de tilsvarende taster på tastaturet. USB300 Tastatur USB300 Tastatur Tag foto (Record Photo) Home Vælg (Select) Enter Tag video (Record Video) End Slet (Delete) Delete Menu Page Up Ny patient (New Patient) Page Down 10 af 20 USB300-UG01-DA MC

11 Hovedmenu (Main Menu) Hovedmenuen (Main Menu) indeholder følgende menuer: Opsætning (Setup): På denne menu angiver du videoinputtypen, outputopløsningen, dato/tid, sproget og optagelsesdestinationen. Du kan også tænde for og konfigurere funktionen Patientoplysninger ( Patient Information ), som giver dig mulighed for at indtaste patientoplysninger i begyndelsen af hver billedbehandlingssession. Billedindstillinger (Image Options): På denne menu kan du vælge billedformatet (f.eks. JPG eller TIFF). Videoindstillinger (Video Options): På denne menu kan du vælge optagelseskvaliteten og tidsgrænsen for optagelser. Avancerede indstillinger (Advanced Options): Med denne menu kan du kopiere videoer fra den interne harddisk til et USB-drev. Du kan også konfigurere en netværksforbindelse, vise alle de nuværende indstillinger og opgradere din USB300-enhed med den seneste firmware (kræver et særligt "USB-opgraderingsflashdrev", som kan fås hos MediCapture). Afslut (Exit): Afslutter menuerne, så du kan tage billeder og videoer. Denne indstilling gør det samme som et tryk på knappen Menu på forpanelet. Disse menuer beskrives i følgende afsnit. 11 af 20 USB300-UG01-DA MC

12 Menuen Opsætning (Setup) Opsætning (Setup) Input DVI, HD SDI, Composite, S-Video, RGB, YPbPr Output 1920x1080, 1280x1024, 1280x x768, 800x600, 640x480 Optag på (Record To) Eksternt USB-drev, intern harddisk, netværksdrev Patientoplysninger (Patient Info), Dato/tid (Date/Time), Sprog (Language) Menuen Opsætning (Setup) omfatter følgende indstillinger: Input: Med denne indstilling kan du vælge videoinputtypet (DVI, HD SDI, osv.). Hvis du vælger et standard definition input som f.eks. Composite eller S-Video, vælges den rette videosystemtype (NTSC eller PAL) automatisk. Output: Angiver den outputopløsning, der sendes til din monitor. Hvis dit kamera er standard definition: Indstil output for USB300 til 800x600 for PAL eller 640x480 for NTSC. Hvis dit kamera er high definition: Anvend en monitor med high definition Den anbefalede outputopløsning for USB300 er 1280x720. Hvis dette ikke er kompatibelt med dit kamera, skal outputopløsningen for USB300 justeres, således at billedet fylder skærmen på den eksterne monitor. 1 Bemærk: Ved høje opløsninger er den lille monitor på USB300-forpanelet tom. Dette er normalt. Billederne på den eksterne monitor vil være i orden. Se afsnittet Intern monitor på side 18. Optag på (Record To): Angiver destinationen for optagelser. Du kan optage på et USB-drev, den interne harddisk eller et netværksdrev. Bemærk, at indstillingen for netværksdrev først vises, efter du har konfigureret en netværksforbindelse på menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options) (se side 14). Patientoplysninger (Patient Information): Med denne funktion kan du indtaste patientoplysninger i begyndelsen af hver billedbehandlingssession. Oplysningerne kan inkluderes i filnavne, og de kan stemples på dine billeder og videoer (se side 14). Kræver et USB-tastatur. Dato/tid (Date / Time): På denne menu indstiller du det interne ur. Du kan også aktivere et dato- /tidsstempel, som vil blive vist på dine billeder og videoer. Du ændrer stemplets position på menuen Patientoplysninger (Patient Information). Det er vigtigt at indstille uret, således at den rette dato og det rette tidspunkt er associeret med dine billedfiler. Urindstillingen vedligeholdes ved altid at have hovedafbryderkontakten på bagpanelet TÆNDT. Enheden tændes og slukkes med knappen Tænd/sluk (Power) på forpanelet. Sprog (Language): Med denne menu kan du vælge din sprogpræference for menuerne. 1 Specialopløsninger med et YPbPr -suffiks er inkluderet for kompatibilitet med bestemte kameratyper. Disse typer anvendes sjældent. Se afsnittet Hyppigt stillede spørgsmål på medicapture.com/support for yderligere oplysninger). 12 af 20 USB300-UG01-DA MC

13 Menuen Billedindstillinger (Image Options) Billedindstillinger (Image Options) Format JPG, TIFF, BMP, DICOM Frys ved henthing (Freeze on Capture Ja (Yes), Nej (No) Med menuen Billedindstillinger (Image Options) kan du konfigurere, hvordan USB-enheden skal tage billeder: Format: Med denne indstilling kan du vælge det billedformat, som du vil gemme dine fotos i. JPG er det mest almindelige og universalt kompatible format. TIFF og BMP er også almindelige formater, og de giver muligvis bedre billedkvalitet, men filerne er større. DICOM er et specielt medicinsk billedformat. Hvis du vælger DICOM og aktiverer funktionen Patientoplysninger (Patient Information) (side 14), gemmes de patientdata, som du indtaster under hver billedbehandlingssession, i DICOM-overskriften. Dette format bør kun vælges af erfarne DICOMbrugere. Det kræver desuden visningssoftware fra tredjepart på din computer. Frys ved hentning (Freeze on Capture): Hvis du vælger Ja ( Yes ), fryser (pause) den livevideo, der vises på monitoren, i cirka to sekunder, hver gang du tager et still-billede. Dette kan hjælpe dig med at kontrollere, at det ønskede billede blev taget. Menuen Videoindstillinger (Video Options) Videoindstillinger (Video Options) Kvalitet (Quality) Normal Høj (High) Lav (Low) Tidsgrænse (Time Limit) Ubegrænset (Unlimited), 5 sek (5 sec)., osv. Med menuen Videoindstillinger (Video Options) kan du konfigurere, hvordan USB-enheden skal tage billeder: Kvalitet (Quality): Med denne indstilling vælger du kvaliteten af den video, som du optager (Normal, Høj (High), Lav (Low)). Desto højere videokvaliteten er, desto større er filstørrelsen. Tidsgrænse (Time Limit): Med denne indstilling angiver du den maksimale længde på videoklip. Optagelse af et videoklip standser automatisk efter den specificerede tildsgrænse. Vælg Ubegrænset ( Unlimited ), hvis optagelsen skal fortsætte, indtil du standser den manuelt (ved at trykke på knappen Tag Video (Record Video)). 13 af 20 USB300-UG01-DA MC

14 Menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options) Menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options) omfatter disse indstillinger: Netværksinstallation (Network Setup): Med denne indstilling konfigurerer du netværksdeling for USB300-enhedens interne harddisk. Du kan også konfigurere USB300 til at optage direkte på et netværksdrev. Ignorer denne indstilling, hvis du ikke har til hensigt at slutte enheden til et netværk. Avancerede indstillinger (Advanced Options) Netværksinstallation (Network Setup) Konfigurer deling for internt drev (Setup sharing for internal drive) Konfigurer optagelse på netværksdrev (Setup recording to network drive) Nulstil til standardindstillinger Reset to Defaults) Opgrader (Upgrade) Aktuelle indstillinger (Current Settings) Lagerstyring (Storage Management) Kopier videoer fra det interne drev (Copy videos from the internal drive) Formater den interne harddisk (Format the internal drive) Formater et USB-drev (Format a USB drive) Gennemgå tidligere patienter (Review previous patients) Nulstil til standardindstillinger (Reset to Defaults): Vælg denne indstilling for at nulstille alle indstillinger til fabrikkens standardindstillinger. Opgrader (Upgrade): Denne indstilling bruges til at opgradere systemets firmware. Den giver dig mulighed for at føje nye funktioner og indstillinger til USB300-enheden. Hvis du vil bruge opgraderingsindstillingen, skal du isætte et særligt USB-opgraderingsflashdrev på forpanelet. Kontakt MediCapture-repræsentanten for en liste med tilgængelige opgraderinger for yderligere oplysninger om bestilling af et USB-opgraderingsflashdrev. Aktuelle indstillinger (Current Settings): Viser en oversigt over alle aktuelle indstillinger. Lagerstyring (Storage Management): Hjælder dig med følgende opgaver (se side 17 for yderligere oplysninger): Kopier optagelser fra den interne harddisk til et eksternt USB-drev. Slet alle optagelser fra den interne harddisk. Formater et eksternt USB-drev for at sikre, at det er kompatibelt med USB300-enheden. Gennemgå tidligere patientsessioner. Funktionen Patientoplysninger (Patient Information) Med denne funktion kan du indtaste patientoplysninger i begyndelsen af hver billedbehandlingssession. Oplysningerne kan medtages i filnavnene på still-billeder og videoklip. Oplysningerne lagres desuden i en tekstfil i den samme mappe som billederne og videoerne. Et USB-tastatur skal være tilsluttet på bagsiden af USB300, for at du kan anvende denne funktion. Tastaturer fra de fleste producenter er kompatible. Konfiguration af funktionen Patientoplysninger (Patient Information) Du aktiverer denne funktion ved at trykke på knappen Menu på forpanelet og åbne hovedmenuen (Main Menu). Vælg dernæst Opsætning ( Setup ) og Patientoplysninger ( Patient Information ). Menuen Patientoplysninger (Patient Information) vises. Indstil Hent patientoplsyninger ( Collect Patient Information ) til Ja ( Yes ). 14 af 20 USB300-UG01-DA MC

15 Indstil derefter følgende: Oplysninger i filnavn (Info in File Name)? Giver dig mulighed for at specificere hvilke patientoplysninger, hvis nogen, der skal medtages automatisk i mappe- og filnavne. Du kan vælge: Ingen (None) Der medtages ingen patientoplysninger i mappe- og filnavne Navn (Name) Patientens navn medtages ID Patientens ID medtages Navn+ID (Name+ID) Patientens navn og ID medtages Brug af funktionen Patientoplysninger (Patient Information) Når denne funktion er aktiveret, vises skærmen Patientoplysninger (Patient Information) i begyndelsen af hver billedbehandlingssession (hver gang du trykker på knappen Ny patient (New Patient) eller isætter et flashdrev). Indtast patientens Efternavn (Last Name) og Fornavn (First Name), Patient-ID (Patient ID), Fødselsdato (Birth Date) og Køn (Gender). I feltet Andet ( Other ) kan du indtaste oplysninger som f.eks. navnet på den vagthavende læge. Du flytter til det næste felt ved at trykke på tabulatortasten på tastaturet. Hvis du har behov for at flytte tilbage til et tidligere felt, trykker du blot flere gange, og markøren flytter til toppen af skærmen. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, trykker du på tasten Enter på tastaturet. Hvis du ikke vil indtaste oplysninger, trykker du blot på tasten Enter, så snart skærmen Patientoplysninger (Patient Information) vises. Adgang til patientoplysninger Der lagres patientoplysninger for hver enkelt billedbehandlingssession i en tekstfil ved navnet Patient_Info.txt i den samme mappe som billederne. Bemærk, at denne fil findes, selvom funktionen Patientoplysninger (Patient Information) ikke anvendes. Det er, fordi filen også bruges til at lagre oplysninger om USB300 til fejlfindingsformål (serienummer, osv.). Desuden lagrer visse billedformater patientoplysninger i billedoverskriften (der vælges billedformater på menuen Billedindstillinger (Image Options), side 13): JPG og TIFF Der lagres patientoplysninger i feltet Beskrivelse ( Description ) i EXIFformatets (Exchangeable Image File) overskrift. Denne standard billedoverskrift anvendes ofte af kameraproducenter. Du skal have EXIF-visningssoftware fra tredjepart installeret på din computer for at læse overskriften. Bemærk desuden, at visse billedredigeringsprogrammer har vist sig at skade EXIF-overskrifter. Kontroller specifikationerne for din billedredigeringssoftware for EXIF-kompatibilitet. DICOM Der lagres patientoplysninger i de passender felter i DICOM-overskriften. Kun erfarne DICOM-brugere bør vælge dette format. Det kræver, at du har DICOMvisningssoftware fra tredjepart installeret på din computer. Optagelsesdestinationer Du kan optage videoer og billeder til en af følgende destinationer: USB-drev, der er tilsluttet enheden Du kan bruge det vedlagte USB-flashdrev eller en USB-harddisk. Drevet kan tilsluttes på forsiden eller bagsiden af enheden. Den interne harddisk i enheden Se side 16. Netværksdrev Se side 17. Videoer og billeder optages som standard på et USB-drev. Du kan om ønsket ændre optagelsesdestinationen på menuen Opsætning (Setup) (side 12). Der optages kun til én destination. Der kan f.eks. ikke optages på den interne harddisk og et USB-drev samtidigt. Optagelse på et USB-flashdrev Det er lettest at optage på det vedlagte MediCapture USB-flashdrev, den første gang du bruger USB300-enheden. Når du er færdig med at optage, er det let at tage flashdrevet ud og tage det med dig. 15 af 20 USB300-UG01-DA MC

16 Optagelse på en USB-harddisk Optagelse på en USB-harddisk er meget lig optagelse på et USB-flashdrev. Den primære fordel ved at bruge en USB-harddisk er, at den har en meget større lagerkapacitet end et USB-flashdrev. Før du anvender en USB-harddisk sammen med USB300-enheden, skal du bemærke følgende: -Drevet skal være i FAT32-formatet. Se næste afsnit for yderligere oplysninger. Slet evt. software, der kom installeret på drevet (den er måske ikke kompatibel med USB300- enheden). Det er vigtigt, at lave sikkerhedskopier af dine videoer og billeder ved at overføre dem fra den eksterne harddisk til computeren eller netværket. Harddiskformater USB-harddiske kommer i to forskellige formater : FAT32 og NTFS. USB300-enheden kræver drev i FAT32-formatet. Ofte er det ikke angivet på USB-harddiskenes emballage, om drevet er formateret som FAT32 eller NTFS. Det er ok. Hvis du køber et NTFS-drev, kan du stadigvæk bruge det sammen med USB300-enheden. Du omformaterer blot drevet i FAT32-format ved brug af USB300-enhedens indbyggede formateringsfunktion (se side 17). En USB-harddisks format kan fastsættes på to måder. 1) Sæt drevets stik i USB300. Hvis du ikke kan optage på det (indikatoren ved siden af optagelsesknappen er orange), er drevet sandsynligvis formateret som NTFS, eller 2) Sæt drevets stik i en Windows-computer, højreklik på drevikonet, og vælg Egenskaber ( Properties ). På fanen Generelt (General) står Filsystem (File System) (format) opført som FAT32 eller NTFS. Overførsel af billeder fra et USB-drev til din computer 1. Hvis du optager dine videoer på et USB-flashdrev eller en USB-harddisk, skal det/den kobles fra USB300-enheden i slutningen af billedbehandlingssessionen. Slut drevet til et USB-stik i din computer. 2. Computeren styrer USB-drevet på samme måde som andre drev i computeren. Naviger til drevet, og åbn det, så du kan se mapperne. 3. Du kan klikke på billederne og videoerne for at gennemgå dem, mens de er på drevet, eller du kan flytte dem til computerens harddisk og gennemgå og lagre dem der (anbefales). Se dokumentationen til Windows eller Mac OS for oplysninger om, hvordan du får adgang til drev på din computer og styrer filer. Optagelse på den interne harddisk Du optager på den interne harddisk i USB300-enheden ved at gå til menuen Opsætning (Setup Menu) og vælge Optag på intern harddisk Record To Internal Hard Drive. Den interne harddisk er ikke beregnet til brug som et permanent videolager. Den interne harddisk bør kun anvendes som en midlertidig lagerenhed. Du skal kopiere optagelser til de permanente videolagre snarest muligt efter optagelse af en session. Dette sikrer, at videoerne sikkerhedskopieres og beskyttes imod tab af patientdata. Optagelser kan kopieres fra USB300-enhedens interne harddisk på to måder. Du kan kopiere optagelser til et USB-drev, der er sluttet til USB300-enheden (se side 17). Du kan kopiere optagelserne til en harddisk på et netværk ved brug af en netværksforbindelse (se næste afsnit). Du kan slette alle optagelser ved brug af indstillingen Formater intern harddisk ( Format Internal Hard Drive ) (se side 17). Sørg for først at kopiere alle optagelser fra den interne harddisk. 16 af 20 USB300-UG01-DA MC

17 Adgang til den interne harddisk via et netværk USB300 kan sluttes til et netværk ved brug af LAN-stikket på bagpanelet. Du kan derefter tage adgang til USB300-enhedens interne harddisk fra computeren og overføre optagelser til computerens disk eller andre netværksdrev. Konfiguration af denne funktion kræver avanceret kendskab til computernetværk, og den skal opsættes af en netværksadministrator eller -konsulent. Konfigurationsproceduren beskrives yderligere i MediCap USB300 netværksguide, som findes under Support på medicapture.com. Optagelse på et netværksdrev Hvis USB300 er sluttet til dit netværk, kan du optage videoer direkte på et netværksdrev. Nogle faciliteter finder dette mere belejligt i stedet for at optage til den interne harddisk og derefter overføre videoerne til et netværksdrev. Konfiguration af denne funktion kræver omfattende kendskab til computernetværk, og den skal opsættes af en netværksadministrator eller -konsulent. Der henvises til MediCap USB300 netværksguide, som er tilgængelig under Support på medicapture.com. Bemærk, at du kan gennemgå videoer og billeder for den aktuelle patientsession, men ikke for tidligere patientsessioner, når du optager til et netværksdrev (se Patientgennemgang Patient Review på side 18.) Lagerstyring (Storage Management) Menuen Lagerstyring (Storage Management) findes på menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options) (side 14). Med denne menu kan du kopiere videoer fra den interne harddisk til et USB-drev. Den kan også bruges til at formatere den interne harddisk, formatere et USB-drev og vise videoer fra tidligere patientsessioener. Kopiering af videoer fra den interne harddisk til et USB-drev Du kan kopiere indholdet af den interne harddisk til et USB-drev, der er tilsluttet på forpanelet. Gå til menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options), og vælg Lagerstyring ( Storage Management ). Vælg derefter indstillingen Kopier ( Copy ). Bemærk: Alle vidoer og billeder kopieres. Individuelle filer må ikke vælges til kopiering. Sørg for, at der er nok ledig plads på USB-drevet, som du kan kopiere til. Du kan kontrollere dett på skærmen Kopier (Copy). Venstre side af skærmen viser hvor megen data, der kopieres. Højre side viser hvor megen ledig plads, der er på USB-drevet. Hvis den interne harddisk er fuld, kan kopieringsprocessen tage flere timer. Det anbefales af denne grund, at du udfører kopieringsprocessen på et tidspunkt, hvor USB300 ikke skal anvendes i længere tid. Kopieringsprocessen er færdig, når meddelelsen Kopiering afsluttet ( Copy Complete ) vises, og statuslinjeindikatoren er flyttet hele vejen til højre. Det er derefter sikkert at tage USBdrevet ud. Formatering af den interne harddisk Du sletter alle videoer og billeder fra den interne harddisk ved at gå til menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options) og vælge Lagerstyring ( Storage Management ). Vælg derefter indstillingen Formater intern harddisk ( Format Internal Hard Drive ). Formatering af drevet sletter alle optagelser og giver plads til yderligere optagelser. Sørg for at kopiere videoerne og billederne, før de slettes. Formatering af USB-drev Med menuen Lagerstyring (Storage Management) er det let at formatere USB-harddrev i FAT32- formatet, som er kompatibelt med USB300 (formatering sletter alle data på drevet). Se side 16 for oplysninger om harddiskformater. Formateringsfunktionen er også en god måde at rense et USBflashdrev på, der måske er blevet beskadiget. Vigtig notat: Før formatering af den interne harddisk eller et USB-drev skal du sørge for at kopiere alle optagelser på drevet til arkivet, fordi de slettes under processen. 17 af 20 USB300-UG01-DA MC

18 Patientgennemgang Du kan gennemgå tidligere patientsessioner ved at gå til menuen Avancerede indstillinger (Advanced Options) og vælge Lagerstyring ( Storage Management ). Vælg Patientgennemgang ( Patient Review ). Dette åbner skærmen Patientgennemgang ( Patient Review ) for den nuværende patient. Vælg Tidligere patient ( Previous Patient og derefter Vis ( View ) for at vise optagelser fra tidligere patientsessioner. Bemærk følgende om funktionen Patientgennemgang (Patient Review): Tidligere patientsessioner kan gennemgås, når der optages til den interne harddisk eller et eksternt USB-drev. Når der optages til et netværksdrev, er det kun muligt at gennemgå den aktuelle patientsession. Når tidligere patientsessioner gennemgås, er det ikke muligt at slette videoer og billeder (knappen Slet (Delete) er deaktiveret). Visning af still-billeder på computeren Det er let at vise de optagede billeder, som du overførte til computeren. Windows- og Mac-computere kommer med indbygget visningssoftware, som automatisk åbnes, når du dobbeltklikker på en billedfil. Du kan også vise og redigere dine still-billeder ved brug af særlige medicinske billedbehandlingsprogrammer, som kan fås hos mange tredjepartsforhandlere. Visning af videoer på computeren USB300 optager high definition video i H.264-format, som til tider kaldes for MPEG-4 eller MP4. Dette hyppigt anvendte format er velegnet til medicinske applikationer, fordi det giver den højeste billedkvalitet i en kompakt filstørrelse. Windows- og Mac-computere kommer med indbygget visningssoftware, som automatisk åbnes, når du dobbeltklikker på en H.264-videofil. Det er dog muligt, at visse ældre computere kræver yderligere software for at afspille H.264-videoer. På computere, der kører Windows XP og Vista, aktiveres afspilning f.eks. ved at installere et enkelt tilføjelsesprogram til Windows Media Player. Der findes oplysninger om installation af dette tilføjelsesprogram på medicapture.com/support. Intern monitor Den lille interne monitor på forpanelet er udelukkende til navigationsmæssige formål og ikke til diagnosestillelse. Den store eksterne monitor skal anvendes ved diagnosestillelse. Pga. den lille størrelse på den interne monitor vil du måske bemærke følgende: Billedet på den lille interne monitor kan ved visse opløsninger (konfigureres på menuen Opsætning (Setup)) forekomme sammenpresset, eller det vises som en sort skærm, mens billedet på den store eksterne monitor er ok. Dette er normalt og er pga. den lille størrelse på den interne monitor. Brug altid den store eksterne monitor til at vise tydelige videobilleder. Hvis du skifter til den højeste outputopløsning på menuen Opsætning (Setup) (1920x1080 og 1280x1024), vil du blive bedt om at trykke på en række knapper for at bekræfte, at du kan se billeder på den eksterne monitor. Efter du har skiftet til den højeste opløsning, vil du se billeder på den eksterne monitor, men ikke på den interne monitor (denne skærm er sort). Dette er fordi den lille interne monitor ikke kan vise billeder i den højeste opløsning, men den eksterne HDmonitor viser billederne tydeligt. Andre funktioner Billedtagning mens der optages videoer Det er desuden muligt at tages still-billeder, mens du optager video. Tryk blot på knappen Tag foto (Record Photo) som altid. Fodkontakter og kameraudløsere Der findes stik til standardfodkontakter/kameraudløsere på bagpanelet. De har samme funktion som de tilsvarende knapper Tag foto (Record Photo) og Tag video (Record Video) på forpanelet. Bemærk, at stikkene til fodkontakter/udløsere svarer til en simpel hvilestrømskontakt. De kan ikke programmeres. udskrivning Der findes oplysninger om, hvordan du kan udskrive billeder, mens de gennemgås på USB300, i MediCap USB300 udskrivningsguide, som er tilgængelig under Support på medicapture.com. 18 af 20 USB300-UG01-DA MC

19 Bilag A: Specifikationer for MediCap USB300 Funktion Tager video og still-billeder i high definition og standard definition fra medicinske videokilder på et USB-flashdrev, en intern harddisk eller et netværksdrev. Indkapsling Robust metalindkapsling med en slagfast forplade af plastik LCD-monitor 2 1/2, fuld farve (udelukkende til videokontrol og navigation, ikke til diagnosestillelse) Knapper Forseglet membran, væskebestandig Videoopløsninger High definition: 1080p, 1080i, 720p Standard definition: PAL, NTSC Optagelsesformater Videoer: H.264 / MPEG4 Billeder: JPG, TIFF, BMP, DICOM Optagelsesopløsninger 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 Videoforbindelser Input: DVI (RGB/YPbPr via adapter), HD SDI, S-Video, Composite Output: DVI (RGB/YPbPr, VGA via adapter) Netværk Galvanisk isolation RJ45 10/100/1000 Ethernet Internt lager Intern harddisk, 320GB Eksterne medier USB-drev (flashdrev eller harddiske), netværksdrev USB-support USB2.0, høj hastighed, 1 stik på forside, 2 stik på bagside Printersupport Sony UP-DR80MD medicinsk farveprinter Fodkontakt/udløser 3,5 mm mini-jacks (én til optagelse af still-billeder, én til videoclip). Kompatible med standard fodkontakter (ikke vedlagt) og kameraudløsere med hvilestrømskontakt. Mekanisk Størrelse: 240 x 211 x 63 mm / 9,5 x 8,3 x 2,5 / Vægt: 1,8 kg / 3lb 15oz miljø Drift: Omgivende temperatur -20 til +40 C, lufttryk 700 til 1060 hpa, fugtighed 30 til 75 % (ikke-kondenserende) Opbevaring og transport: Omgivende temperatur -40 til +85 C, lufttryk 700 til 1060 hpa, fugtighed 0 til 93 % (ikke-kondenserende) Strøm AC V, 50/60Hz, 25W, vekselstrømsjack med tre stikben Sikring 1A 250V Kittets indhold MediCap USB300, USB-flashdrev, videokabler, netkabel, brugervejledning Certifikationer I overensstemmelse med Rådets direktiv 93/42/EØF for medicinsk udstyr Medicinsk udstyr mht. elektrisk stød, brand og mekaniske farer udelukkende i overensstemmelse med IEC :2005, ANSI/AAMI ES :2005, CAN/CSA C22.2 No :2008, E Denne anordning er i overensstemmelse med Part 15 af FCC-reglerne. RoHS-kompatibel Klassifikation Klasse I udstyr / driftstilstand: uafbrudt Ingen AP/APG. Ingen anvendt del. Bemærk: Disse specifikationer kan ændres uden varsel. 19 af 20 USB300-UG01-DA MC

20 Bilag B: MediCapture begrænset garanti MediCapture Inc. ( MediCapture ) garanterer, at produkte(t)(rne) nedenfor er fri for defekter i materialer og fabrikation i en periode på ét (1) år. Hvis der er behov for garantiservice forlænges garantiperioden med det antal dage, der er påkrævet for at retablere normal funktion og returnere produkte(t)(rne). MediCapture MediCap USB300 medicinsk billedoptagelsesenhed Garantibetingelser Hvis et produkt i løbet af året umiddelbart efter købsdatoen viser sig at være defekt i materiale eller fabrikation, vil MediCapture (eller en servicefacilitet godkendt af MediCapture) retablere produktet i den originale driftstilstand uden omkostninger for reservedele eller arbejdskraft. Bemærk: MediCapture forbeholder sig retten til at anvende renoverede underenheder som garantierstatninger. Denne garanti gælder kun for de produkter, der sælgs af forhandlere, der er autoriseret af MediCapture til at sælge sådanne produkter, og den kan kun håndhæves af den originale køber. DENNE GARANTI ER KUN GYLDIG I DE HALVTREDS (50) STATER I USA OG I DISTRICT OF COLUMBIA. DEN GÆLDER IKKE I AMERIKANSKE BESÆTTELSER ELLER TERRITORIER ELLER I ANDRE LANDE. DETTE ER DEN ENESTE UDTRYKKELIGE GARANTI, SOM MEDICAPTURE GIVER I FORBINDELSE MED OVENNÆVNTE PRODUKT(ER). EVT. STILTIENDE GARANTIER, SOM GÆLDER FOR DISSE PRODUKTER, ER BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN UDTRYKKELIGE GARANTI. MEDICAPTURE ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB AF INDTÆGT ELLER PROFIT, UEJLIGHEDER, UDGIFTER FOR ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER SERVICE, OPBEVARINGSUDGIFTER, TAB ELLER ØDELÆGGELSE AF DATA ELLER ANDRE SÆRLIGE ELLER INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER SOM ET RESULTAT AF BRUG ELLER MISBRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE OVENNÆVNTE PRODUKT(ER) UANSET DEN JURIDISKE TEORI, SOM SKADEN ER BASERET PÅ, OGSÅ SELVOM MEDICAPTURE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE. GENERHVERVELSE AF NOGEN ART SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE PÅ ET STØRRE BELØB END KØBSPRISEN FOR OVENNÆVNTE PRODUKT(ER) OG VÆRE ÅRSAG TIL PÅSTÅEDE SKADE. UDEN AT BEGRÆNSE FOREGÅENDE ER DU ENEANSVARLIG FOR TAB, SKADE ELLER SKADE FOR DIG OG DIN EJENDOM SAMT ANDRE OG ANDRES EJENDOM, SOM ER ET RESULTAT AF BRUG ELLER MISBRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE OVENNÆVNTE PRODUKT(ER), SOM IKKE ER ET DIREKTE RESULTAT AF FORSØMMELIGHED PÅ MEDICAPUTURES VEGNE (VISSE STATER TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF HVOR LÆNGE EN STILTIENDE GARANTI MÅ VARE, ELLER DE TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER. DERFOR GÆLDER OVENSTÅENDE UDELUKKELSE MÅSKE IKKE FOR DIG). Denne garanti giver dig særlige juridiske rettigheder. Du har måske også andre rettigheder, som varierer fra stat til stat. Hvis det findes, at nogen af provisionerne i denne garanti ikke kan håndhæves, forbliver alle resterende provisioner gyldige. Ejerens ansvar Læs brugervejledningen i sin helhed. Garantiregistrering er ikke nødvendig. Hvis der bliver behov for garantiservice, skal du dog kunne vise bevis på købsdatoen og sælgerens identitet (enten MediCapture eller en autoriseret forhandler). Gem kvitteringen og fakturaen. Sørg for, at købsbeviset indeholder serienummet, og at det stemmer overens med nummeret på det produkt, som du købte. Underret, alt efter hvor du købte produktet, øjeblikkeligt MediCapture eller den autoriserede forhandler om evt. fejlfunktion. Hvis der er behov for service, skal du sende produktet tilbage til et godkendt MediCaptureservicecenter. Alle forsendelser skal FORUDBETALES. Forsendelser, hvor der kræves BETALING VED LEVERING, accepteres ikke. Produkter, der repareres under garanti af MediCapture, eller af et autoriseret servicecenter, returneres til senderen FORUDBETALT. Produkter, der returneres for service (under eller uden for garanti) SKAL gives et RMA-nummer (autorisationsnummer for returnering af produkt) af MediCapture eller et autoriseret servicecenter. Undtagelser VIGTIGT: Følgende kan gøre garantien umulig at håndhæve Køb af ovennævnte produkt fra forhandlere, der IKKE er godkendte af MediCapture til at sælge produktet. Ændringer eller fjernelse af varemærket, navnet eller identifikations- eller serienummeret fra produkter. Brug af dele eller artikler (andre end dem der sælges af MediCapture), som forårsager produktskade. Forsømmelse, mishandling, misbrug, modifikation eller tilfældig skade 2013 MediCapture Inc. 20 af 20 USB300-UG01-DA MC

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

MediCap USB300 netværksguide

MediCap USB300 netværksguide MediCap USB300 netværksguide Gælder for firmware 110701 og højere 1 Indledning... 2 Kom godt i gang... 2 Sådan konfigurerer du netværksadgang til USB300-enhedens harddisk... 3 Trin 1. Konfigurer USB300...

Læs mere

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning Divar - Archive Player DA Betjeningsvejledning Divar Archive Player Betjeningsvejledning DA 1 Dansk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kontroller, stik og indikatorer 3 Frontpanelet 3 Bagpanelet 3 Om harddisken 4 Placering af drevet på

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt Brugervejledning Linksys PLWK400 Powerline trådløst AV-extendersæt Indhold Indhold Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................5

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse Kapitel

Instruktioner ved første anvendelse Kapitel Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Etablering af forbindelse (3.1) 2. Installation i Windows (3.2)! 3. Test (3.2) 1 Introduktion Denne instruktionsmanual er til brugere af TRUST AMI MOUSE 140T

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

NeoTV 350-medieafspiller NTV350

NeoTV 350-medieafspiller NTV350 NeoTV 350-medieafspiller NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i et downloadsystem eller oversættes til

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1 Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL P-8HNU-F Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter Brugervejledning Linksys PLEK500 Powerline-netværksadapter Indholdsfortegnelse Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................4

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

Bolyguard SG520. Brugervejledning

Bolyguard SG520. Brugervejledning Bolyguard SG520 Brugervejledning www.specialkamera.dk Vigtige tips Spændingen på kameraet er 6 volt. Du skal bruge enten 4 eller 8 stk. AA batterier i en god kvalitet eller en ekstern 6 volt DC strømforsyning.

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode.

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode. Hurtig start 1. Indsæt 12 stk. nye eller fuldt opladede AA batterier (kan opstarte på 4 batterier i nødstilfælde), eller tilslut ekstern 6 Volt strømforsyning, som er kompatibelt med kameraet. 2. Indsæt

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Dansk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere