Indsatsplanlægning med Internettet som platform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplanlægning med Internettet som platform"

Transkript

1 Indsatsplanlægning med Internettet som platform Af Anita Maj Klitgaard, DVN - Dansk Vand og Naturcenter 3 stærke Internetsystemer sættes sammen til 1 dynamisk værktøj til samarbejde om indsatsplanlægning. Det nye værktøj til indsatsplanlægning hedder DAVIS, der er en forkortelse af Dansk Areal og Vand Informations System. Behovet for dette værktøj blev afdækket af pilotprojekterne på Mors og Djursland: I 2004 og 2005 blev der gennemført to projekter med vandværkerne på Djursland og Mors samt Morsø landboforening, vandværksforeningerne FVD Region Nord og Midt og Djursland Landboforeninger vedrørende etablering af samarbejde mellem vandværker og landbrug om at sikre rent drikkevand. Projektet er beskrevet i Idéen bag Mors- og Djurslandsprojektet var at sikre rent drikkevand gennem et»fornufts-samarbejde«mellem vandværk og landbrug, der er baseret på åbenhed og dialog gennem viden og dokumentation: Tilstandsrapporter med forslag til handlingsplaner for både ejendomme og vandværker. Markdriften beregnet nitratudvaskning pr. mark/år og indeks for behandling med sprøjtemidler. Analyser fra boringer og drikkevand via Fig. 1 - Graf fra via DAVIS. Med baggrund i Mors- og Djurslandsprojektets erfaringer blev der foreslået udvikling af hjemmesidefaciliteter, som passer til de behov, der er beskrevet i statusrapport for Mors- og Djurslandsprojektet. Dette er nu en realitet med DAVIS. 60

2 Fig. 2 - Indgangsbilledet i DAVIS for Aabybro Vandværk med vandforsyningens 2 indvindingsoplande. DAVIS er bygget op over Analysearkivet fra DVN. CT Tools fra ConTerra CB kort fra Carl Bro. DAVIS er et webbaseret GIS-værktøj (Geografisk Informations System) og skal ses som en videreudvikling af eksisterende værktøjer. DVN Dansk Vand og Naturcenter Assisterer vandværker med: Tilstandsrapporter med forslag til handlingsplaner Vandværks-passer system Beredskabsplaner Analyser på internet og analyseovervågning Indsatsplanlægning - DAVIS Samarbejde mellem vandværker og landmænd Miljø- og kvalitetsstyring (Vandværkets Styring ) Viden om grundvand og vandstyring Lavteknologiske løsninger til levetidsforlængelse af pesticid- og nitratforurenede drikkevandsboringer Hjemmesider til vandværker og kommuner Kurser for kontaktudvalg/vandråd Kompetent, uvildig og engageret rådgivning Læs mere om DVN på web-adressen: eller kontakt os på adressen: Kærsgårdvej 7, Skørbæk, 9240 Nibe, tlf.: , 61

3 Data om bedrifts- og markoplysninger bygger på en stor arbejdsindsats i forbindelse med indhentning og bearbejdning af data fra eksisterende landbrugsdatakilder: CHR (det centrale husdyrsregister) og GLR (det generelle landbrugsregister). Dette er hidtil udført manuelt, og omkostninger forbundet med oprettelsen af f.eks. en bedriftsrapport er så store, at en årlig opdatering forekommer usandsynlig. Med det nye værktøj søger man at automatisere opstillingen af ejendomsrapporter og opdateringen af disse. I det første trin, som kaldes DAVIS-basis, er der udviklet et værktøj, som fletter eksisterende data fra landsdækkende registre med indberetninger fra indvindingsoplandet for Brovst og Aabybro vandværker i den nye Jammerbugt Kommune. Pilotprojektet skal bl.a. benyttes til videreførelse af amtets indsatsplanlægning (der efter 2007 skal videreføres af kommunerne), egen grundvandsbeskyttelse samt dokumentation af behovet for supplerende arealaftaler. Fig. 3 - Temavælgeren i DAVIS. Her udvælges hvilke temaer kortet skal vise. Den grundlæggende struktur af værktøjet og de bagvedliggende databaser vil dog allerede være forberedt på en videreudvikling, som tillader brugerstyring og kommunikation med andre GIS-systemer. Endvidere er platformen klargjort til at rumme andre informationer og driftstekniske nøgletal (f.eks. energiforbrug), således at vandværkets løbende tilstand og effektivitet bliver dokumenteret. 62 Fig. 4 - Kort med forskellige vandrelaterede temaer valgt.

4 Projekt idé Hvis den lokale landboforening og vandværker skal indgå i et fornuftssamarbejde, er der behov for en tæt dialog baseret på konkret viden og fakta. Den grundlæggende idé i projektet er, at der udvikles et åbent kommunikationsværktøj til formidling af relevante areal- og drikkevandsdata mellem vandværkernes væsentligste interessenter: Vandværk, landmænd, myndigheder (kommune) og forbrugere. Fig. 5 - Et klik på kortet med Info-værktøj giver dialogboks med mulighed for yderligere oplysninger. Sammen sikrer vi drikkevandet! 63

5 Fig. 6 - Informationslaget på kortet giver information om nitratoverskuddet på arealet. Et klik med Info-værktøjet på indvindingsboring giver dialogboks, hvor der kan vælges f.eks. råvandsanalyse. Ved at benytte et webbaseret værktøj sikres det, at viden og information sker på en fælles, dynamisk platform, der er åben og lettilgængelig for alle parter. Platformen klargøres desuden til at rumme andre informationer og driftstekniske nøgletal, således at vandværkets løbende tilstand og effektivitet kan dokumenteres overfor forbrugerne og myndigheder. I første omgang udvikles og afprøves systemet på de omtalte to vandværker: Brovst og Omegns vandværker og Aabybro Vandværk. Disse vandværker er i forvejen tilsluttet der er en naturlig tilgang til nærværende system. På et senere tidspunkt kan flere eller alle vandværker i Jammerbugt Kommune tilsluttes»davis«. For at se systemet gå ind på gå til analysearkiv, vælg Åbybro Kommune, vælg I/S Åbybro Vandværk, vælg Indsatsplanlægning/luftfoto, start DAVIS Basis. Samme procedure kan vælges for Hovedvandforsyningen for Brovst og Omegn. Projektets formål Værktøjet skal danne det faglige grundlag for samarbejdet mellem de forskellige parter med henblik på: at bevare den decentrale vandforsyningsstruktur. at sikre grundvandet mod forurening. at sikre den enkelte landbrugsbedrift gennem dokumentation mod uheldige og unødvendige miljørestriktioner. at give kommunen et værktøj til at udarbejde og gennemføre indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. 64

6 Udgangspunktet for DAVIS er, som før nævnt, erfaringerne fra Mors og Djurslandsprojektet, hvor det blev belyst, at det er vigtigt, at både vandværkerne dokumenterer og optimerer driften af vandværkets tekniske anlæg, hvilket gøres ved at indføre tilstandsrapporter med handlingsplaner samt opdatering med et konsekvent vandværks-passer system. På samme måde er det oplægget, at landmænd også dokumenterer en optimal drift af ejendommens tekniske anlæg, herunder evt. egen indvindingsanlæg, styr på punktforureningskilder samt dokumentere god styring af driften på markerne. Projektet lægger op til et tæt samarbejde med kommunens tekniske forvaltning bl.a. med hensyn til kommunens tilsynsforpligtelser og vandplanlægning, herunder udarbejdelse og implementering af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse (fra 2007). DAVIS vil desuden kunne medføre en synergieffekt mellem kommunens vandforsyningsplan, beredskabsplan for vandforsyning m.m., idet samarbejdet mellem vandværkerne, landmænd og kommunen bliver meget mere synligt. Fig. 7 - DAVIS - eksempel med ejendomsoplysninger. Visionen er, at DAVIS vil medføre et samlet forbedret samarbejde mellem alle parter, og at projektet derfor kan tages i anvendelse som en del af opfølgningen på indsatsplanlægningen, idet systemet har indbygget både forebyggelse og dokumentation. 65

7 Videre perspektiver Det er hensigten med projektet, at enkeltvandforsyninger, grupper af vandforsyninger og/eller kommuner kan få programmet tilbudt i drift til den videre løbende grundvandskontrol/dokumentation og indsatsplanlægning. Det er også hensigten med projektet, at få afdækket de konkrete behov fra alle involverede parter i sikring af rent drikkevand: Landbruget som primær producent af grundvand. Andre som bor ovenpå drikkevandsressourcerne f.eks. landsbyer, parcelhuse, gartnerier, erhvervsvirksomheder m.fl. Almene vandforsyninger som producent af rent drikkevand. Enkeltindvindere. Kommunen. Det forventes derfor, at den foreslåede»davis-basis«efter demonstrationsprojektet vil blive justeret til de ønsker, som måtte vise sig under projektet. Det skal understreges, at vi med»davis-basis«har tilstræbt at afprøve et enkelt og brugervenligt produkt, som flest mulige folk med interesse for emnet vil kunne forstå samt at anvende programmet efter en kort introduktion. De steder, hvor»davis-basis«viser en uacceptabel udvikling i vandkvalitet eller på markberegning/ejendomsrapport o.lign., kan man gå videre med hensyn til forbedring af datagrundlag på markniveau, ekstra kontrolprøver samt modelberegninger m.m. På denne måde vil systemet også spare lokalsamfundet for investeringer, idet systemet på en enkelt måde kan anvise områder, hvor der er et faktisk behov for mere viden. 66

8 Fig. 8 - Eksempel: - potentielle forureningskilder både punktkilder og pesticider. Det forventes, at der i takt med den tekniske udvikling vil stilles større krav til optimering af driften og administrationen indenfor drikkevandssektoren. Desuden forventes det, at de nye vandråd og kommunerne må være interesseret i en fælles platform for miljøstyring og ledelse: Vigtige fællesdokumenter, rapporter, osv. Individuelle mapper med password, pinkode for den enkelte bestyrelse, hvor der samles interne dokumenter. e-post opsætning fra/til myndighed til vandværker og vandværkerne imellem i deres faglige netværk. Tilstandsrapporter med handlingsplaner for vandforsyningerne Dataopsamling fra vandværker; beregning af driftsnøgletal for boringer, pumper, tryk, vandstand, styring af tryk og skylning m.m. via Internetopkobling samt tilslutning af alarm. Der udvikles og afprøves p.t. et system, som kan udvides fra manuel indtastning til gradvis flere og flere elektriske signalregistreringer samt styring efter behov. På den måde bliver løsningen billigere og kan indstilles til det faktiske behov og ønske. Det nye modul kaldes for vandarkiv.dk. Myndighedsmodul for dokumenter, hvor alle vigtige elektroniske dokumenter gemmes på»fællessite«, samt individuelle»sites«for det enkelte vandværk/bruger. Et eksempel kunne være fælles rapporter, tegninger over forsyningsnet, beredskabsplan, mødereferater for fællesmøder samt mappe for hver individuel bruger (vandværkets eget domæne) med indvindingstilladelse, myndighedsbreve, indberetnin- 67

9 ger til kommunen, påbud. Egen tilstandsrapport og handlingsplan, indsatsplan m.m. Opstilling af særlige kontrolprogram, hvor boringer i området følges, drænvand o.lign. Modelberegninger i områder hvor kontrolprogrammet viser eller antyder, at der kunne opstå kvalitetsproblemer på sigt. Dette kunne være en udbygning af amternes kortlægning, og måske findes der i forvejen en model, som blot skal tilpasses. Jordbundskortlægning, udvidede N-beregninger. Ledningsnetkort. Andet som kunne være relevant kan tilpasses individuelt. Man kunne f.eks. forestille sig, at der kunne være et behov for, at vandværket ud fra DAVIS fik en form for tilstandsrapport med forslag til handlingsplan for indvindingsoplandet, hvor de mange arealdata vurderes samlet. En sådan plan kunne udarbejdes i tæt samarbejde med den lokale landboforening. Eksempel fra Lyngby Vandværk på Djursland har vist, at der vil kunne opnås forbedringer på N-udvaskning ved den almindelige planlægning af markdriften. Endelig kan det vurderes, om der er behov for at udarbejde ejendomsrapporter (mest af hensyn til forebyggelse, punktkilder m.m.). Dele af ovennævnte moduler kan evt. udvides til løbende indberetning af de enkelte vandværkes effektivitetsfaktorer og dermed danne grundlaget for»grønne regnskaber«for vandværkerne og hele kommunens drikkevandsressource. Afslutning af pilotprojektet og det videre forløb DAVIS-basis blev afleveret til Aabybro og Brovst Vandværker den 28. oktober 2006 og begge vandværker udtrykte fuld tilfredshed. Systemet planlægges vist til kommuner, og visionen er at gennemføre et eller flere kommune-pilotprojektet i løbet af 2007 sammen med vandråd og lokale landboforeninger. Systemet illustrerer meget godt, at vandværker og landmænd kan indlede indsatsplanlægning via DAVIS-basis, uden det er nødvendigt med en færdig kortlægning. Man behøver med andre ord ikke at spilde kostbar tid på at afvente resultaterne fra kortlægningen. Når alle kendte kort, borejournaler, vandværksdata og landbrugsdata er lagt ind, kan man derimod præcisere den nødvendige kortlægning, så pengene anvendes prioriteret og målrettet, og unødvendig kortlægning undgås. Derfor kan det vise sig, at DAVIS faktisk kan bidrage til billigere indsatsplaner, bedre dokumentation og egenkontrol, både hos landmænd og vandværker, og herigennem være med til at sikre rent drikkevand billigere og fastholde den decentrale vandforsyning gennem samarbejde mellem de lokale landmænd og vandværker, som bygger på sund fornuft og tillid. 68

10 Fig. 9 - Eksempel: - beregnet N-overskud og Info-boks om vandværket. 69

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009)

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009) Vandværkets IT-styring med mitdrikkevand IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til kommuner, vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008 Vandværkets IT-styring IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser samt leverings- og betalingsbetingelser

Læs mere

Leverings- og betalingsbetingelser :

Leverings- og betalingsbetingelser : Vejledende priser Leverings- og betalingsbetingelser : 1. Rådgivning generelt (side 2) 2. Informationssystemet mitdrikkevand.dk (side 3-5) IT-system og Teknisk Hjemmeside til overvågning og dokumentation

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation Vejledende Priser Leverings- og betalingsbetingelser for: Mitdrikkevand.dk IT-system til overvågning og dokumentation Der tages forbehold for trykfejl. Ved hver sag afgives skriftlig ordrebekræftelse til

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Hyllested Vandværk februar 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9

Læs mere

MobilGIS til natur- og arealforvaltere

MobilGIS til natur- og arealforvaltere MobilGIS til natur- og arealforvaltere Analyse til en prototype EGNOS korrektioner Mobilt netværk WMS, WFS, WFS-T Data HTML5 Local Storage Data Ane Kjeldgaard Jesper Gaardboe Jensen Margrethe Kristensen

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Vandforsyningsplan 2011 2023

Vandforsyningsplan 2011 2023 Vandforsyningsplan 2011 2023 1. INDLEDNING 3 1.1 Høringsperiode 4 1.2 Definitioner 5 1.3 Det forpligtende kommunale samarbejde 6 2. RETNINGSLINJER 7 2.1 Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning 7

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Håndbog for tilsynskampagner. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013

Håndbog for tilsynskampagner. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013 Håndbog for tilsynskampagner Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013 Titel: Håndbog for tilsynskampagner Redaktion: Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen Bjørn Bauer, PlanMiljø ApS Kia Rose Egebæk, PlanMiljø

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere