Indledningsforelæsning ved disputatsforsvaret ang. I sansernes vold. Bondekultur og kultursammenstød i enevældens Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20.4.2006. Indledningsforelæsning ved disputatsforsvaret ang. I sansernes vold. Bondekultur og kultursammenstød i enevældens Danmark"

Transkript

1 (tilrettet efter det faktisk afholdte oplæg, ). Indledningsforelæsning ved disputatsforsvaret ang. I sansernes vold. Bondekultur og kultursammenstød i enevældens Danmark 21. april 2006 kl Bygning 22, Auditorium , Det nye KUA. Ærede bedømmelsesudvalg, kære kolleger, min familie og øvrige tilhørere Indledning oversigt over afhandlingens form Den afhandling, som jeg skal forsvare her i dag har været en del af mit liv siden begyndelsen af 1990 erne. Den har i alle disse år fulgt mig som en trofast, men til tider også plagsom og irriterende følgesvend. Jeg håber, at den fra i dag vil slippe sit til tider enerverende tag i mig og i stedet kaste sig over andre, den kan optage, interessere, inspirere - måske endda irritere. Jeg skulle tage meget fejl om der ikke er nogen, der nu eller siden vil erklære sig uenig med bogens præmisser og grundlag. Sådan er videnskab, og sådan skal den være. Som andre videnskaber er historie en proces, hvor vi hele tiden lærer af hinanden. Vi inspireres, vi provokeres. Hævdvundne antagelser forkastes, nye kommer til, som senere igen forkastes osv. Historien bliver aldrig skrevet færdig. Mit ydmyge håb er, at jeg, med min afhandling, har bidraget konstruktivt til denne faglige proces. Jeg forventer naturligvis ikke, at alle, som er tilstede her i dag, har læst afhandlingen. Det vil derfor være på sin plads, at jeg før jeg går videre til andre sager giver et rids af, hvad den handler om. Udgangspunktet for undersøgelsen er den intense foragt for bønder, som beherskede hovedparten af alle dannede og civiliserede mennesker i 17- og 1800-tallets Danmark og Europa med for den 1

2 sags skyld. Man skal ikke læse mange beretninger om 1700-tallets bønder før man opdager, at de sædvanligvis blev beskrevet som dumme, dovne og beskidte af og til får man nærmest indtryk af, at bønderne er en slags halvmennesker. I 1786 skriver den tyske moralfilosof Christian Garve f.eks., at bondens karakter er som de vildes. Irokeseren og hottentotten kan, siger Garve, sidde uvirksom i sin hytte i dagevis. På samme plet kan han sidde eller ligge sammenkrympet som et pindsvin uden at røre sig eller give mindste lyd fra sig. Men når lysten eller hungeren driver ham på jagt, kan han uger igennem gennemstrejfe skovene og uden at trættes være i en bestandig bevægelse. Hin stupide rolighed hidrører fra den vildes tankeløshed og denne utrættelige virksomhed kommer af legemets styrke. Overgangen fra den ene tilstand til den anden kan ikkuns ske ved at bringe lidenskaberne i bevægelse. Hvad er denne skildring andet, slutter Garve, end karikaturen af en del af vore bønders billede? Bønder er værre end ufornuftige dyr, hvis de ikke holdes i streng ave, sagdes det ligeud og brutalt af en sjællandsk godsejerfrue i 1700-tallets midte. Bønder var tydeligvis noget helt for sig selv, ingen havde lyst til at blive socialt sammenlignet med dem og alle udenfor bøndernes rækker havde mere end travlt med at distancere sig fra dem. Det gjorde man som oftest ved at tale og skrive ringeagtende og nedværdigende om dem. Den nedladende holdning til bønder kan vi finde mange eksempler på helt frem til tiden omkring 1900., Det er i dette lys, at forfatteren Johannes V. Jensens bemærkninger om venstrepolitikeren I. C. Christensens indsættelse som leder af regeringen i 1905, skal ses. Det var en kulturel revolution: Tidligere ville det, siger Jensen, være blevet anset for meningsløs indbildskhed, næsten vanvid, at en bondefødt degn skulle kunne overtage regeringens ledelse. Mit første spørgsmål var: Hvorfor nu al denne foragt for mennesker, der tilsyneladende blot har det til fælles, at de er landbrugere? Var bønder virkeligt så stupide? Og hvis de ikke var det, hvorfor foragtede man dem så og talte så dårligt om dem? Med dette udgangspunkt gav det sig selv, at min undersøgelse måtte blive kulturhistorisk. Hovedvægten skulle ligge på undersøgelsen af sådan noget som normer, værdier, holdninger, ideologi, social adfærd kort sagt kultur. Undersøgelsen skulle bevæge sig på to planer: dels et diskursivt, hvor jeg ville undersøge, hvorledes folk talte og skrev om bønder, og dels et faktuelt, 2

3 hvor jeg ville undersøge om bondediskursen var grebet ud af den blå luft eller om den afspejlede bøndernes faktiske adfærd deres kultur. Jeg vil ikke her begive mig ind på en definition af begrebet kultur. Jeg har i afhandlingens kapitel 2 gjort rede for, hvordan jeg definerer og anvender begrebet. Der er mange måder at gribe en kulturhistorisk undersøgelse om bønder an på. Mange forskellige teoretiske og metodiske tilgange, man kan vælge. Mit valg faldt i første omgang på den klassiske strukturfunktionalistiske antropologi, som havde sin storhedstid sin heyday - i 1950 erne og 1960 erne. Det skyldes først og fremmest, at jeg via mit sidefag i europæisk etnologi blev præsenteret for noget ret forbløffende. En lang række af de antropologiske tekster, som vi læste ude i Brede eller som jeg blev inspireret til at læse på egen hånd omhandlede antropologiske community studies i latinamerikanske bondesamfund i det 20. århundrede. Det slog mig, at antropologernes udsagn om bøndernes karakteristika, tankeunivers og sociale adfærd nærmest ord fra andet afspejlede den danske 1700-talslitteraturs beskrivelse af danske bønder. Den sociale adfærd, som antropologerne fandt almindelig blandt latinamerikanske bønder, havde, så vidt jeg kunne se, adskillige lighedstræk med danske bønders adfærd i 1700-tallet. Kunne det virkelig være en tilfældighed? Det kunne jeg kun finde ud af på én måde, nemlig ved selv at studere den antropologiske bondelitteratur noget grundigere og sammenholde dens resultater med, hvad generationer af historikere, etnologer og andre folkelivsforskere var nået frem til. Da hovedparten af den antropologiske bondelitteratur var præget af strukturfunktionalistisk teoridannelse betød det, at min egen undersøgelse af de danske bønders kultur uvægerligt fik et strukturfunktionalistisk præg. Jeg ved godt, at man siden 1970 erne fra mange forskellige sider har forladt funktionalistiske forklaringsmodeller til fordel for andre synsmåder. At funktionalismen er altmodisch og i mange videnskabskredse nok en død sild. Men det behøver i mine øjne ikke at betyde, at den ikke kan bruges til noget overhovedet. Det samme gælder for så vidt de antropologiske bondestudier, men da de ikke tidligere har været inddraget i dansk bondeforskning, så er det, som er gammelt i et fag, nyt i et andet! Og det er jo nok en tanke værd. Nuvel: 3

4 Mit udgangspunkt blev altså en sammenkobling af antropologiske bondestudier og dansk landbohistorie og landboetnologi. Så godt så langt. Jo mere jeg læste, jo mere interessant syntes jeg at min tværfaglige tilgang var, og jo mere entusiastisk blev jeg selv. Men så kom den dag, som de fleste vel kender pludselig melder eftertanken og den grå hverdag sig. Det gik op for mig, at antropologerne havde overset noget meget væsentligt: de generaliserede uden småligt hensyn til bondesamfundenes forskellige historiske baggrund. Og man kan i mine øjne ikke sammenligne uens størrelser. Der skal være visse identiske forhold til stede, før man kan lave en sådan sammenligning det er derfor, at man kan finde mange forskellige slags bønder kloden rundt deres kultur og samfund afhænger i høj grad af hvilke muligheder de igennem historien har haft for at udvikle sig og i hvilken retning. Jeg måtte med andre ord gå nogle omveje, før jeg kunne begynde at karakterisere dansk bondekultur med udgangspunkt i antropologisk teoridannelse. Den ahistoriske side af funktionalismen måtte elimineres og historien indtænkes i teorien. Med denne korrektion in mente kunne jeg påbegynde arbejdet med at sammenligne danske bønders vilkår med latinamerikanske bønders. Ikke fordi, at denne sammenligning var et tema for min afhandling, men fordi graden af korrespondens mellem de to undersøgelsesfelter ville kunne gøre mig klogere på, om de spørgsmål, antropologerne stillede til deres materiale, også var relevante at stille til mit. Indledningsvis måtte jeg tage udgangspunkt i de overordnede forhold som havde betydning for, og indvirkning på, hvorledes den danske bondekultur under enevælden udformede sig. Først og fremmest gjaldt det statsdannelsen. Statens politik måtte nødvendigvis have stor indflydelse på, hvorledes bøndernes vilkår var. Det betød, at jeg måtte inddrage den statslige kontekst i min undersøgelse for overhovedet at kunne placere dansk bondekultur i en integreret sammenhæng med en lang række øvrige aspekter. Først og fremmest måtte jeg forsøge at give en karakteristik af den enevældige stats ideologiske grundlag og politiske praksis i forhold til landets bønder, ligesom jeg måtte undersøge de kulturformer, som man fandt blandt den del af statens indbyggere, der ikke var bønder. Disse forhold havde stor betydning for, hvorledes bondekulturen udformede sig. Mennesker og samfund påvirkes af andre mennesker og andre samfund. Intet menneske eller samfund er en isoleret ø. Vekselvirkningen mellem de forskellige kulturelle grupper i staten var væsentlig at være opmærksom på. 4

5 Det er derfor, at der vies meget plads i afhandlingen til at undersøge den enevældige stats sociale praksis og dens politik over for bønderne samt hvordan denne politik kom til udtryk i lovgivningen. Igennem lovgivningen kan man aflæse de intentioner, som magthaverne havde i forhold til bønderne og som bønderne måtte indrette sig efter, hvis de ville undgå problemer. Dernæst var det væsentligt at undersøge de sociale ideologier, som kendetegnede det enevældige samfund, og særligt vigtigt var det at få klarlagt, hvad det ville sige at være indbygger i et standssamfund. Et standssamfund er noget andet end et klassesamfund, og det er problematisk at anvende klassesamfundets økonomisk bestemte begrebsverden på standssamfundet. Da først selve det sociale rum som bondekulturen udspillede sig i var blevet kortlagt, kunne jeg starte på det, som var den oprindelige mening med undersøgelsen: At analysere 17- og 1800-årenes bondebeskrivelser og bondekultur med teoretisk udgangspunkt i de (amerikanske) antropologiske peasant studies. Men afhandlingen er faktisk blevet andet og mere end en undersøgelse af bondekulturen og bondediskursen i Danmark under enevælden. Den er lige så fuldt en undersøgelse af standssamfundets og det jeg kalder rangstatens ideologi og kulturelle praksis, og en undersøgelse af, hvorledes denne praksis smittede af på ikke-bøndernes holdning til bondestanden. Afhandlingens opbygning er dermed som følger: Første del er dels en introduktion til de metoder og teorier, jeg anvender, og dels en indføring i den antropologiske, etnologiske, landbohistoriske og lokalhistoriske forskning på området. Anden del er en oversigt over standssamfundets politiske og sociale forestillinger om bonden, bondebegrebets begrebshistorie og tidens lovgivning vedr. bondestanden. Tredie del behandler stændernes kulturelle forskelligheder, deres opfattelser af hinanden og, ikke mindst, mit forsøg på at indkredse deres forestillinger om ære og værdighed. Hvilke elementer indgik i deres opfattelse af standsæren. Der gøres også et forsøg på at lokalisere forskellige godsejertyper. 5

6 Fjerde del går i kødet på tidens forestillinger om bøndernes karakteristika og analyserer italesættelsen af bønder. Vi følger udviklingen fra 1700-tallets foragtede Rusticus til 1800-tallets agtværdige landmand. Femte del behandler den regionale variation i bondesamfundene. Vi ser, at jyder, fynboer og sjællændere mv. beskrives forskelligt og det er min tese, at denne forskellighed hænger sammen med varierende godsstrukturer i de forskellige landsdele. En tese som er kraftigt inspireret af Palle O. Christiansens disputats A manorial world fra Vi taler altså ikke om en iboende, så at sige naturlig, forskel mellem landsdelenes beboere, men om en forskel, der er et produkt af graden og karakteren af den økonomiske og sociale udbytning. Sjette del går tæt på selve bondekulturen og skildrer bøndernes rationalitet og tænkemåde. Det er en analyse af bøndernes kollektive mentalitet og udgangspunktet er de amerikanske peasant studies. Jeg trækker store veksler på antropologer som George M. Foster, Robert Redfield og James Scott. Ambitionen her har ikke været at skildre interne forskelle i bondementaliteten, men at forsøge at begrebe, hvad der karakteriserede dem samlet set som stand i forhold til andre stænder. Syvende del rummer en sammenfatning af bogen samt dens konklusion. Ottende del udgøres af bilag, litteraturlister, registre osv. Min problemstilling er en matrice, hvor det primære fokus ligger på spørgsmålet om hvorfor bonden var foragtet, men hvor der også er fokus på en lang række sekundære problemstillinger, som er nødvendige at have med for helhedens skyld. Afhandlingens centrale genstand er bonden, men den optik hvori bonden ses, varierer hele tiden afhængigt af, hvem der ser. På den måde håber jeg at komme hele vejen rundt om afhandlingens hovedspørgsmål. Sagt på en anden måde, består matricen i et netværk af indbyrdes forbundne analysevinkler, der hver på deres måde belyser undersøgelsens genstand, men som samtidig er styret af en kontekstuel opfattelse af det indbyrdes samspil. Afslutning Til sidst vil jeg sige nogle ord om mine ambitioner med afhandlingen altså udover det konkrete mål med den empiriske undersøgelse. Ambitionen har nemlig ikke kun været at undersøge dansk bondekultur, men også at gøre det på en helt bestemt måde. 6

7 Det primære var mit ønske om at finde en måde, hvorpå man kunne forene især historievidenskaben og antropologien på et frugtbart grundlag. Man kan støde på programmatiske artikler der fortæller, hvordan man bør gøre dette. I praksis er der ikke så mange, der forsøger sig. Det er let at komme galt afsted. Farerne er talrige. Det er kort sagt ikke nemt, bla. fordi fagene i deres udgangspunkt har forskellige fagtraditioner og ikke mindst forskellige normer for, hvordan god videnskab laves. Antropologiens hang til at generalisere og historievidenskabens traditionelle uvilje herimod er vanskelige at afstemme i forskningsarbejdet. Det følgende er måske banalt, men man kan ikke tit nok gøre opmærksom på, at de forskellige fags videnskabelige normer ikke er noget naturgivent. Det er ikke noget, der eksisterer derude i virkeligheden, noget som ligger uden for vor egen indflydelse. Grænserne mellem de humanistiske fag skyldes ikke, at fagene er væsensforskellige, men at skiftende tiders faglige forhold på universiteterne har fremmet en interesse i at afgrænse deres fag fra andre fag og opstille grænser imellem dem. Hvorfor er litteraturhistorie ikke historie? Hvorfor er teater-, musik- og filmhistorie ikke historie? Hvorfor er arkæologi, folkloristik og europæisk etnologi ikke historie? Jeg har forsøgt at overkomme dette skel ved at lave en afhandling, jeg selv betragter som humanistisk. Jeg har ikke villet afgrænse mig til at bevæge mig inden for historiefagets traditionelle domæne, men har ønsket at inddrage indsigter og analysevinkler fra andre humanistiske fagtraditioner. Nu vil nogen måske indvende, at antropologi ikke er humaniora, da det hører til på det samfundsvidenskabelige fakultet. Men det er jo blot endnu et eksempel på de mærkelige institutionelle grænser, vi har. Andre vil måske sige, at jeg sparker åbne døre ind. Hertil kan jeg kun sige, at åbne døre har det med at smække i igen. Hvis det skal lykkes at nedbryde barriererne mellem de humanistiske fag, nytter det ikke at man står stejlt på sit og ikke vil indrømme modparten noget. Som i ethvert andet samarbejde må man give slip på nogle af sine kæpheste for at kunne mødes på et nyt grundlag. Ellers får man ikke et frugtbart og inspirerende samarbejde og der vil ikke kunne opnås enighed om fremgangsmåde og konklusioner. Min opgave som historiker har derfor været at give køb på nogle af historievidenskabens traditionelle opfattelser af, hvad det i det hele taget er muligt at sige noget om. Og jeg har måttet udføre empiriske undersøgelser på en anden måde end historikerne plejer. Jeg har kort sagt forsøgt at opføre mig som en antropolog, der vidste noget om historie og som tog historiefaget alvorligt. Omvendt har jeg også prætenderet, at jeg var i stand til at have et overblik over det antropologiske forskningsfelt. Der vil sikkert være antropologer, som mener, at dette ikke er lykkes mig. Men det er en pris, jeg har været villig til at betale for at få lov til at eksperimentere. 7

8 Hverken antropologien eller historien måtte optræde som ren stafage i mit arbejde, men skulle aktiveres i min arbejdsmåde. Ambitionen har altså været, at forene antropologi og historie på et grundlag, der kan accepteres af begge parter. Jeg håber inderligt, at det er lykkes. En og anden jeronimus kunne muligvis finde på at spørge: Hvorfor er det så vigtigt at integrere historie og antropologi? Kan du ikke bare være ligeglad og lave noget andet? Hertil vil mit svar være: Antropologerne har foruden en veludstyret teoretisk og metodisk værktøjskasse en solid erfaring med at arbejde med spørgsmål af kulturel art. Jeg ser ingen grund til at jeg som historiker skal til at opfinde mit eget værktøj, når jeg kan låne det af antropologen. Kulturhistorikeren har i mine øjne et stort behov for at kende til antropologien. Og omvendt. Den antropolog, der vil arbejde seriøst med historisk antropologi, må også kende til historievidenskabens metoder og traditioner, hvis han skal lykkes med sit forehavende på en måde, som også historikere kan anerkende. Og nu er det, at problemerne opstår: Antropologens værktøj er konstrueret til andre materialer end dem, historikeren normalt arbejder med. Han kan derfor ikke bare låne det og arbejde med det, som om det ikke er tilfældet. Han må justere på værktøjet, slibe det til, måske ændre lidt på konstruktionen, svejse et håndtag på her og der for at gøre det anvendeligt på sit eget materiale. I denne tilpasningsproces må historikeren samtidig give slip på sine indlærte forestillinger om, hvordan et rigtigt stykke værktøj skal se ud og hvilken beskaffenhed materialet skal have. Han må være forandringsparat og indstillet på at lære på ny. Det er det, jeg i al beskedenhed har forsøgt. Et andet mål har været at lave en slags grundbog for den der vil begive sig ind i bondekulturens fascinerende verden. Derfor har jeg ikke været karrig med referencer og derfor har jeg baseret den på en større mængde især lokalhistorisk - litteratur. Jeg har ofte været forundret over, hvor lidt den righoldige og enorme mængde af lokalhistorie, der har været produceret i dette land siden slutningen af 1800-tallet, er blevet benyttet af historikerne. Hvis man gør sig selv den tjeneste at orientere sig i lokalhistorien vil man opdage, at der her gemmer sig en rig fond af kulturhistorisk empiri. Det er mit indtryk, at der er mange, der ikke kender denne type historieskrivning. Jeg vil gerne slå et slag for, at historikere bliver mere bevidste om lokalhistorien og i større udstrækning gør brug af den. Jeg mener, at jeg med min tilgang har vist, hvordan dette kan gøres. Det skal pointeres at bogen er lagt an som en bred syntese. Ganske vist består den af en række ret konkrete nærstudier af specifikke forhold, men som helhed kædes de sammen til et større overordnet billede af det danske samfund under enevælden - dog med hovedvægten lagt på 17- og 1800-tallet men den er ikke et detailstudium, hvor jeg går i dybden med alle ting. Og sådan bliver 8

9 den forhåbentlig læst. Jeg har ofret detaljen for at indfange helheden og jeg har ind imellem vovet mere end jeg umiddelbart brød mig om. På den anden side kunne jeg slet ikke lade være og jeg vidste, at jeg var nød til at springe i vandet, hvis jeg skulle lære at svømme. Det var learn as you go, som man siger i moderne managementjargon, og jeg måtte ryste angsten for at begå fejl af mig. Det har sine omkostninger at bygge bro, og jeg er bevidst om dem. Og jeg har foretaget valget med velberåd hu. Jeg står ved det og håber, at det kan bidrage til en forøget helhedstænkning inden for humaniora, og være med til at opbløde grænserne mellem fagene. Jeg er nu nået til det punkt, hvor jeg må sende mit barn ud i verden for at klare sig selv. Blot håber jeg, at han vil arte sig vel og som man siger på Ærø, hvor jeg kommer fra at han ikke vil bringe skam over mig - og selvfølgelig at han vil ringe hjem engang imellem og helst med godt nyt. Med disse ord vil jeg overlade den videre vurdering af mit arbejde til bedømmelsesudvalget og de kritikere, der vil dukke op om ikke allerede i dag, så med tiden. Tak for jeres opmærksomhed. 9

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere:

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere: Person og omverden - en analyse af to politiske og to social- og kulturhistoriske biografier Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen Vejledere: Charlotte Appel Institut

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Historiske livsstudier. Niels Windfeld Lund

Historiske livsstudier. Niels Windfeld Lund Historiske livsstudier af Niels Windfeld Lund 1995 Indledning... 1 Vejen til en problemstilling... 2 syntese-problemstilling... 3 kulturhistorie - en væsentlig historie?... 12 Den sociale deling af historien...

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

MINoriteter og MANGfoldighed

MINoriteter og MANGfoldighed Den forbandede kærlighed en workshop om MINoriteter og MANGfoldighed Marianne Nøhr Larsen En håndbog om en workshop Homoseksualitet. Etniske minoriteter. Religion. En sprængfarlig kombination? Håndbogen

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune 10. semester, forår 2008 Kandidatuddannelsen i Politik & Administration Speciale BILAG 1-10 - 1 - - 2 - Indholdsfortegnelse: Bilag 1. Projektbeskrivelse... 5 Bilag 2. Interviewguide mellemleder... 7 Bilag

Læs mere

1.INDLEDNING... 2 4.1 KONKLUSION... 34 4.2 KRITIK AF METODEVALG... 35 5. LITTERATURLISTE... 37

1.INDLEDNING... 2 4.1 KONKLUSION... 34 4.2 KRITIK AF METODEVALG... 35 5. LITTERATURLISTE... 37 Indholdsfortegnelse 1.INDLEDNING... 2 1.2 EMNEBEGRUNDELSE... 2 1.3 PROBLEMFORMULERING... 3 1.4 FORMÅLET FOR OPGAVEN... 3 1.5 METODE... 4 1.6 OPGAVENS TEORETISKE FUNDAMENT... 4 1.7 EMNEAFGRÆNSNING... 5

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Formidlingshistorie. Bacheloropgave. Studerende: Mette Lundgaard Jørgensen. Årgang: 2010. Semester: 6. Opgave: Bacheloropgave

Formidlingshistorie. Bacheloropgave. Studerende: Mette Lundgaard Jørgensen. Årgang: 2010. Semester: 6. Opgave: Bacheloropgave Bacheloropgave Formidlingshistorie Studerende: Mette Lundgaard Jørgensen Årgang: 2010 Semester: 6. Opgave: Bacheloropgave Underviser: Helene Høyrup Måned/år: April 2013 Antal ord: 9.130 Studie: Det Informationsvidenskabelige

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Det kristne fællesskab i en singletid

Det kristne fællesskab i en singletid Det kristne fællesskab i en singletid - En kvalitativ undersøgelse af singlers perspektiver på kristne fællesskaber Dorte Kappelgaard Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik April 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

Hvem skal tage teten?

Hvem skal tage teten? Hvem skal tage teten? et inkluderende forældresamarbejde udvikles Af Doris Overgaard Larsen og Ole Steen Nielsen august 2013 NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION UC Syddanmark Kopiering af

Læs mere

Værdiledelse og organisation

Værdiledelse og organisation Indledning Hver gang vi gør noget, ligger der et valg til grund for det, vi gør. Når vi træffer et valg, sker det ud fra, at vi synes, at noget er mere rigtigt end forkert, mere acceptabelt end uacceptabelt,

Læs mere