KAPITEL 24 DEN UENDELIGE ÅNDS HØJERE PERSONLIGHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL 24 DEN UENDELIGE ÅNDS HØJERE PERSONLIGHEDER"

Transkript

1 KAPITEL 24 DEN UENDELIGE ÅNDS HØJERE PERSONLIGHEDER I Uversa, inddeler vi alle Samskaberens personligheder og væsen i tre store afdelinger: den Uendelige ånds Højere Personligheder, Budbringerne i Rummet og de Forsørgende Ånder i Tiden, de åndevæsener som er beskæftigede med at undervise og forsørge viljevæsnerne i opstigningsplanen for de dødeliges fremgang. Den Uendelige Ånds Højere Personligheder som nævnes i disse beretninger virker overalt i universet som syv grupper: 1. Enlige Budbringere. 2. Universernes Strømkredsovervågere. 3. Folketællingslederne. 4. Personlige Bistående til den Uendelige Ånd. 5. Tilknyttende Inspektører. 6. Forordnede Vagter. 7. De Gradueredes Vejledere. Enlige Budbringere, Strømkredsovervågere, Folketællingsledere og Personlige Bistående kendetegnes ved at de besidder en enorm stor evne af antigravitation. De Enlige Budbringere har efter hvad man ved ingen almindeligt hovedkvarter; de strejfe om i universernes univers. Universernes Strømkredsovervågere og Folketællingslederne opretholder hovedkvarter i superuniversernes hovedstæder. De Personlige Bistående til den Uendelige Ånd er stationerede på den centrale Lysets Ø. De Tilknyttede Inspektører er stationerede i de lokale universernes hovedstæder og de Forordnede Vagter i hovedstæderne i lokaluniversernes system. De Gradueredes Vejledere er bosat i Havona-universet og fungerer i alle dets en milliard verdner. De fleste af disse højere personligheder har opholdssteder i lokaluniverserne, men de er ikke organisk tilknyttet til administrationen i de evolutionære riger Af de syv klasser som denne gruppe omfatter er det kun de Enlige Budbringere og måske de Personlige Bistående som strejfer om i universernes univers. Enlige Budbringere møder man fra Paradiset og udad gennem kredsene i Havona til superuniversernes hovedstæder og derfra udad videre gennem sektorerne

2 og de lokale universer med deres underafdelinger, endda selv til de beboede verdner. Selvom Enlige Budbringere hører til den uendelige Ånds Højere personligheder, så er deres oprindelse, natur og tjeneste allerede diskuteret i det foregående kapitel. 1. UNIVERSERNES STRØMKREDSOVERVÅGERE De vældige styrkestrømme i rummet såvel som åndeenergiens strømkredse synes som om de virker automatisk, de kan synes at fungere uden de mindste hindringer, men dette er ikke tilfældet. Alle disse enorme energisystemer er under kontrol, de er underlagt intelligent overvågning. Universernes Strømkredsovervågere beskæftiger sig, ikke med områderne for rent fysisk eller materiel energi Universets Styrkeleders domæne men med strømkredsene for relativ åndelig energi og med de modificerede strømkredse som er væsentlige for opretholdelsen af både de højt udviklede åndelige væsener og bevidsthedsvæsener af morontia- eller overgangstyper. Overvågerne giver ikke ophav til strømkredse af energi og guddommelighedens supersubstans, men almindeligvis har de at gøre med alle tidens og evighedens højere åndestrømskredse og med alle relative åndestrømkredse som vedrører administrationen af alle superuniversets bestanddele. De leder og behandler alle sådanne strømkredse af åndeenergi udenfor Paradisøen. Universernes Strømkredsovervågere er skabt alene af den Uendelige Ånd og de fungerer udelukkende som Samforenerens repræsentanter. De personaliseres for tjeneste i følgende fire klasser: 1. Højeste Strømkredsovervågere. 2. Tilknyttende Strømkredsovervågere. 3. Anden Gradens Strømkredsovervågere. 4. Tredje Gradens Strømkredsovervågere. Antallet af højeste overvågere i Havona og bistående overvågere i de syv superuniverser er fuldstændigt, der skabes ikke flere i disse klasser. De højeste Overvågere er syv i antal, og de er stationerede på de syv Havonakredsenes styreverdner. Strømkredsene i de syv superuniverser ledes af en vidunderlig gruppe af syv bistående overvågere, som har deres hovedkvarter på den Uendelige Ånds syv Paradis-sfærer, de Syv Højeste Udøvers verdner. Herfra overvåger og leder de strømkredsene i rummets superuniverser. På disse Åndens syv paradissfærer afstedkommer de syv tilknyttende strømkredsovervågere og første klassen af Højeste Styrkecentre en forbindelse som under ledelse af de Højeste Udøvere resulterer i den subparadisiske koordinering af alle materielle og åndelige strømkredse som går ud til de syv superuniverser. I hovedkvartersverden i hvert superunivers er anden gradens overvågere stationerede for de lokale universer i tid og rum. De større og mindre sektorer er superstyrelsernes administrative afdelinger, men er ikke indblandet i disse ærinder som gælder åndeenergiens overvågning. Jeg ved ikke hvor mange anden gradens strømkredsovervågere der fines i storuniverset, men i Uversa findes der af

3 disse væsener. Anden gradens overvågere skabes løbende; fra tid til anden fremtræder de i grupper af halvfjerds i de Højeste Udøvers verden. Vi får dem på forlangende når vi arrangerer etableringen af adskilte strømkredse af åndeenergi og forbindelsesstyrke til de universer indenfor vores virkeområde som for nylig er påbegyndt deres udvikling. En tredje gradens strømkredsovervåger fungerer i hovedkvartersverden i hvert lokalunivers. Der skabes vedvarende flere af denne klasse ligesom andre gradens overvågere, de skabes i grupper af syvhundrede og anvises til de lokale universer af Dagenes Ældste. Strømkredsovervågerne skabes for deres specifikke opgaver, og de tjener for evigt i de grupper de oprindelig er forordnet til. De roteres ikke i tjeneste og studerer derfor under en hel tidsalder de problemer som tilhører områderne som de oprindelig er anvist til. Som eksempel: Tredje gradens strømkredsovervåger nr har fungeret i Salvington lige siden jeres lokalunivers fik sin første begyndelse, og han er medlem af Mikael af Nebadons personlige stab. Uanset af om strømkredsovervågerne virker i de lokale eller i de højere universer dirigerer de alt vedrørende anvendelsen af de rette strømkredse for overføring af alle åndemeddelelser og for transport af alle personligheder. I deres arbejde med at overvåge strømkredsene udnytter disse effektive væsener alle enheder, krafter og personligheder i universernes univers. De anvender i deres tjeneste de uåbenbarede høje åndepersonligheder for strømkredskontrol, og de assisteres dygtigt af talrige stabe af den Uendelige Ånds personligheder. Det er dem som isolere en evolutionær verden hvis dets Planetprins gør oprør mod den Universelle Fader og hans stedfortrædende regent-søn. De kan frakoble enhver verden fra visse af den højere åndelig ordnings strømkredse i universet, men de kan ikke ophæve styrkeledernes materielle strømme. Universernes Strømkredsovervågere har noget af det samme forhold til åndestrømkredse som Universets Styrkeledere har til materielle strømkredse. De to klasser kompletterer hinanden og har sammen overopsynet med alle af åndens og materiens strømkredse som kan kontrolleres og behandles af skabte væsener. Strømkredsovervågerne udøver et vis opsyn af de sindsstrømkredse som er åndeassocierede, meget lig som styrkelederne har en vis myndighed over de sindsfaser som er associerede med fysisk energi det mekaniske sind. I almindelighed ekspanderer hver klasses funktioner gennem forbindelse med de andre, men strømkredsene for rent sind er ikke underlagt nogen af deres overvågning. Ej heller er de to klasser koordinerede; i alt deres alsidige arbejde er Universernes Strømkredsovervågere underlagt de Syv Højeste Styrkeleder og deres underordnede. Selvom strømkredsovervågerne er fuldstændig lige indenfor deres respektive klasser, så er de alle særskilte individer. De er sande personlige væsener, men de besidder en anden type af personlighed end den Faderen udgiver, og den træffes ikke hos nogen anden væsentype i hele den universelle tilværelse. Skønt i vil genkende dem og kende dem når i rejser indad mod Paradiset så vil i ikke have nogen personlige relationer med dem. De er strømkredsovervågere, og de holder sig strengt og effektivt til deres opgaver. De beskæftiger sig kun med de personligheder og væsener som har overblik over de aktiviteter som vedrører strømkredsene under deres overvågning.

4 2. FOLKETÆLLINGENS LEDERE På trods af den Universelle Intelligensens kosmiske sind er medvidende om alle tænkende væseners tilstedeværelse og opholdssted, findes der i universernes univers desuden en uafhængig metode til at holde regnskab med alle viljevæsener. Folketællingens Leder er en af den Uendelige Ånds specielle og afsluttede skabelser, og de findes i et for os ukendt antal. De er skabt således at de kan være fuldstændig synkroniserede med afspejlings forehavende i superuniverserne, samtidig med at de er personlig følsomme overfor forstandsmæssig vilje og reagere på den. Disse ledere bliver umiddelbart bevidste om fødslen af vilje hvor som helst i storuniverset, et forehavende som ikke er helt forstået. De er derfor altid til at give os antallet, naturen og opholdssted for alle viljevæsener i hver del af den centrale skabelse og i de syv superuniverser. Men de fungerer ikke i Paradiset; der er ikke behov for dem der. I Paradiset er kundskaben iboende; Guddommene ved alting. Syv Folketællingsledere virker i Havona; en er stationeret i styreverden i hver Havonakreds. Med undtagelse af disse syv og de klasse reserver som findes i Åndens paradisverdner, så virker alle Folketællingsledere indenfor Dagenes Ældstes retskreds. En Folketællingsleder præsiderer på hovedkvarteret i hvert superunivers, mens tusinder og atter tusinder er underlagt denne chefleder, en i hovedstaden i hvert lokalunivers. Alle personligheder i denne klasse er lige med undtagelse af dem i styreverdnerne i Havona og de syv chefledere i superuniverserne. I det syvende superunivers findes der ethundredtusinde Folketællingsledere. Og dette antal består udelukkende af dem som kan forordnes til lokaluniverser; deri er ikke inkluderet Usatias personlige stab, superuniversets chefleder for alle Folketællingsledere i Orvonton. Ligesom cheflederne i de øvrige superuniverser er Usatia ikke direkte afstemt til at registrere forstandsmæssig vilje. Han er kun indstillet til sine underordnede som er stationerede i Orvontons universer; således virker han som en storartet sammentællende personlighed for deres rapporter, som kommer ind fra hovedstæderne i de lokale skabelser. Fra tid til anden indfører de officielle registratorer i Uversa i deres register stillingen i superuniverset, således som den fremkommer i registreringen i Usatias personlighed. Sådanne folketællingsdata hjemmehørende i superuniverserne; disse rapporter overføres hverken til Havona eller Paradiset. Folketællingslederne har at gøre med mennesker ligesom med andre viljevæsener kun i den udstrækning at de registrerer selve viljefunktionen. De har intet at gøre med optegnelserne om jeres liv og dets hændelser; de er ikke i noget henseende optegnende personligheder. Folketællingslederen i Nebadon nr i Orvonton-serien, nu stationeret på Salvington, er i selve dette øjeblik personlige øjeblik bevidst om din levende tilstedeværelse her på Urantia; og han forestår registreringen med bekræftelse på din død i det øjeblik du ophøre med at fungere som et viljevæsen. Folketællingslederne registrerer eksistensen af et nyt viljevæsen når den første viljehandling udføres; de angiver et viljevæsens død når den sidste viljehandling sker. Den partielle fremkomst af vilje som observeres i reaktionerne hos visse af de højere dyr hører ikke til Folketællingsledernes område. De holder ikke rede på noget andet

5 end ægte viljevæsener, og de reagerer ikke på noget andet end viljens funktion. Eksakt hvordan de registrerer viljens funktion ved vi ikke. Disse væsener har altid været Folketællingsledere og forbliver det altid. De ville være relativt unyttige indenfor ethvert andet arbejdsområde i universet. Men de er ufejlbarlige i deres funktion; de gør sig aldrig skyldig i forsømmelse, ej heller i forfalskning. Og på trods af deres forunderlige formåen og utrolige forhåndsret er de personen; de har åndetilstedeværelse og form som kan genkendes. 3. Den uendelige Ånds personlige bistående Vi har ingen autentisk kundskab om tiden eller måden for skabelsen af de Personlige Bistående. Deres antal må være legioner, men det er ikke registreret i Uversa. Fra udredelse baseret på forsigtige beregninger på vores kundskab om deres arbejde drister jeg mig til at antage deres antal til flere billioner. Vi er af den opfattelse at den Uendelige Ånd ikke har nogen begrænsninger i spørgsmålet om antallet vedrørende skabelsen af Personlige Bistående. Den Uendelige Ånds Personlige Bistående eksisterer udelukkende for at assistere Guddommens Tredje Persons tilstedeværelse i Paradiset. Selvom de er knyttet direkte til den Uendelige Ånd og lokaliseret på Paradiset, bevæger de sig som lynglimt til og fra selv de yderste dele i skabelsen. Hvorhen Samskaberens strømkredse end strækker sig. der kan disse Personlige Bistående fremtræde for at udøve den Uendelige Ånds påbud. De gennemkrydser rummet stort set på samme måde som de Enlige Budbringere, men de er ikke personer i samme forstand som budbringerne er det. De Personlige Bistående er alle lige og identiske; de udviser ingen individuelle differentiering. Skønt den Uendelige Ånd ser på dem som sande personligheder, så er det svært for alle andre at anse dem som virkelige personer; de manifesterer ingen åndetilstedeværelse for andre åndevæsener. Væsener med paradisoprindelse er altid bevidste om når disse Bistående er i nærheden, men vi opfatter ingen personlighedstilstedeværelse. Fraværet af en sådan tilværelsesform gør dem omtvisteligt endnu mere anvendelige for Guddommens Tredje Person. Af alle de åbenbarede klasser af åndevæsener som har deres oprindelse i den Uendelige Ånd er de Personlige Bistående næsten de eneste som i ikke møder under jeres indadgående opstigning til Paradiset. 4. de bistående inspektører De syv Højeste Udøvere på den Uendelige Ånds syv sfærer i Paradiset fungerer kollektivt som superledernes råd for de syv superuniverser. De Bistående Inspektører personlige legemliggørelse af de Højeste Udøvendes autoritet for de lokale universer i tid og rum. Disse høje observatører af anliggender i de lokale skabelser er fælles efterkommere til den Uendelige Ånd og Paradisets Syv Herskerånder. I tiden tæt på evigheden personaliserede syvhundred tusinde af dem, og deres reservekorps opholder sig i Paradiset. De Bistående Inspektører arbejder under direkte overopsyn af de Syv Højeste Udøvere og er deres personlige og mægtige repræsentanter i tidens og rummets lokaluniverser. En inspektør er stationeret på hovedkvarterssfæren i hver lokal skabelse, og han er en nær medarbejder til den Dagenes Forenede som er bosat der.

6 De Bistående Inspektører modtager kun rapporter og rekommandationer af deres underordnede, de Forordnede Vagter som er stationerede i hovedstæderne for de beboede verdners lokalsystem, mens de selv kun rapporterer til deres direkte overordnede den Højeste Udøver i det omhandlende superunivers. 5. de forordnede vagter De Forordnede Vagter er de Syv Højeste Udøveres koordinerende personligheder og forbindelsesrepræsentanter. De personaliseres i Paradiset af den Uendelige ånd, og de skabes for de specielle formål for deres opgave. Deres antal er bestående, og der findes eksakt syv milliarder af dem. Meget på samme måde som en Bistående Inspektør repræsenterer de Syv Højeste Udøvere i et helt lokalunivers, så findes der i hver og en af de lokale skabelsers ti tusinde systemer en Forordnede Vagt som virker som den direkte repræsentant for det fjerne og højeste superkontrolråd for anliggender i alle syv superuniverser. Vagterne som er i tjeneste i lokalsystemernes styrelser i Orvonton virker under den direkte overhøjhed af den Højeste Udøver Nummer Syv, koordinatoren for det syvende superunivers. men i den administrative organisation er alle vagter som er forordnet til et lokalunivers underordnet den Bistående Inspektør som er stationeret i universets hovedkvarter. Indenfor en lokal skabelse roterer de Forordnede Vagter i tjeneste gennem overførsel fra et system til et andet. De byttes sædvanligvis hvert tusinde år af lokaluniversets tid. De hører til de højeste grader af personligheder stationerede i et systems hovedstad,, men de deltager aldrig i overvejelser om angående system anliggender. I lokalsystemet tjener de som overhovedet i embeds medfør for de fireogtyve administratorer som nedstammer fra de evolutionære verdner, men i øvrigt har opstigende dødelige meget lidt kontakt med dem. Vagterne er næsten udelukkende beskæftigede med at holde den Bistående Inspektør i deres univers fuldt informeret om alle ærinder som gælder velfærden og tilstanden i systemet for deres opgave. Forordnede Vagter og Bistående Inspektører rapporterer ikke til de Højeste Udøvere gennem hovedkvarteret i et superunivers. De er kun ansvarlig overfor den Højeste Udøver i det omhandlende superunivers; deres aktiviteter er adskilt fra Dagenes Ældstes administration. De Højeste Udøvere, Bistående Inspektører og Forordnede Vagter udgør sammen med omniserafer og en mængde uåbenbarede personligheder en effektiv, direkte og centraliseret men vidtrækkende system af rådgivende og administrativ koordinering af hele storuniverset af ting og væsener. 6. DE GRADUEREDES VEJLEDERE De Gradueredes Vejledere støtter og leder som en gruppe det høje universitet for teknisk undervisning og åndelig øvelse som er så væsentligt for at de dødelige kan opnå tidsaldrenes mål: Gud, hvile, og senere fuldkommen tjeneste i evigheden. Disse højst personlige væsener har deres navn fra naturen af og formålet med deres arbejde. De helligere sig udelukkende med opgaven af at lede de dødelige graduerede fra superuniverserne i tiden gennem Havona-kursuset af undervisning og træning, hvilket tjener at forberede de opstigende pilgrimme for adgang til Paradiset og Finalitkorpset.

7 Det er ikke forbudt for mig at berette om de Gradueredes Vejlederes arbejde, men det er så ultraåndeligt at jeg tvivler på at jeg kan give det materielle sind en rigtig opfattelse om deres mangeartet aktiviteter. I mansoniaverdnerne, efter at jeres synsfelt er udvidet og i er befriet fra de materielle sammenligneliges lænker, kan i begynde at forstå meningen med de realiteter som intet øje har set og intet øre har hørt, og hvad ingen menneskers hjerne har kunne tænke. og selv det som Gud har forberedt for dem som elsker sådanne evige sandheder. I vil ikke altid være så begrænsende i jeres synsvidde og åndelig forståelse. De Gradueredes Vejledere helligere sig med at lodse pilgrimmene fra tiden gennem de syv kredse af Havona-verdner. Den vejleder som møder dig ved din ankomst til modtagelsesverden på den ydre Havonakreds bliver med dig under hele dit livsforløb på de himmelske kredse. Selvom du omgås med utallige andre personligheder under dit ophold i en milliard verdner så følger din Gradueredes Vejleder dig til enden af din fremadskriden i Havona og bevidner din indtrædelse i tidens terminalsøvn, søvnen for evighedsoverføring til Paradis-målet, hvor du ved opvækkelse hilses af den Paradisledsager som er anvist til at byde dig velkommen og måske bliver med dig indtil du indvies som medlem af de Dødeliges Finalitkorps. Antallet af Gradueredes Vejledere ligger udover det menneskelige sinds opfattelsesevne, og der fremkommer hele tiden flere af de. Deres oprindelse er noget af et mysterium. De har ikke eksisteret i evighed, de fremkommer hemmelighedsfuldt efterhånden som de behøves. Der findes ingen optegnelser om nogen Gradueredes Vejleder i nogen af centraluniversets verdner førend den dag i en fjerntliggende svunden tid da alle tiders første dødelig pilgrim lykkes at nå frem til det ydre bælte i den centrale skabelse. I det øjeblik han landede i pilotverden på den ydre kreds mødtes han af den venskabeligt hilsende Malvorian, den første af de Gradueredes Vejledere og nu leder for deres højeste råd og forstander for deres vidtrækkende undervisningsorganisation. I Paradisets register for Havona, indenfor den del som er benævnt Gradueredes Vejleder, findes denne første optegnelse: Og Malvorian, den første af denne klasse, hilste og instruerede pilgrimmen som havde fundet Havona og førte ham fra den første erfarings ydre kreds, trin for trin og kreds for kreds, indtil han stod i selve tilstedeværelsen af Kilden og Skæbnen for alle personligheder og senere steg over evighedens tærskel til Paradiset. Ved den tid for længe siden var jeg tilknyttet til tjeneste hos Dagenes Ældste i Uversa, og vi glædede os alle i forvisningen om at selv pilgrimme fra vores superunivers til sidst kunne nå frem til Havona. Under tidsaldrenes gang havde vi fået at vide at de evolutionære skabte væsener i rummet ville nå Paradiset, og alle tidens begejstring løb gennem de himmelske sale da den første pilgrim virkelig ankom. Navnet på denne pilgrim som fandt Havona er Grandfanda, og han nedstammer fra planet 341 i system 84 i konstellation 62 i lokaluniverset beliggende i superunivers nummer et. hans ankomst var signalet til at etablere informationsudsendelsen i universernes univers. Inden da havde kun informationsudsendelser i superuniverserne og lokaluniverserne været i funktion, men meddelelsen om Grandfandas ankomst til Havonas porte signalerede indvielsen af de ærefuldes rapporter fra rummet, således kaldet da den første universelle informationsudsendelse rapporterede at den første af de evolutionære væsener som havde opnået målet for opstigningstilværelsen var ankommet til Havona.

8 De Gradueredes Vejledere forlader aldrig verdnerne i Havona; de helligere sig til betjening af de graduerede pilgrimme fra tiden og rummet. Du kommer en gang til at mødes med disse ædle væsener ansigt til ansigt såfremt du ikke afviser den sikre og helt igennem fuldkomne plan som er udkastet til afstedkomme din overlevelse og opstigning. VEJLEDERE 7. OPRINDELSEN AF DE GRADUEREDES Selvom evolutionen ikke hører til ordningen i centraluniverset tror vi at de Gradueredes vejledere er fuldkomne eller mere erfarne medlemmer af en anden klasse af væsener i centraluniverset, nemlig Servitalerne i Havona. De Gradueredes Vejledere viser en så omfattende sympati og en sådan formåen af forståelse for de opstigende væsener at vi er overbevist om at de har vundet denne kultur gennem virkelig tjeneste i superuniversernes verdner som Havonaservitaler for universel pleje. Hvis denne indsigt ikke stemmer hvordan kan vi så forklare at de ældre eller mere erfarne servitaler vedvarende forsvinder? En servital er længe fraværende fra havona på opgave i et superunivers, og han har haft mange sådanne opgaver tidligere. Han vender hjem og bevilges privilegiet af personlig kontakt med Paradisets Centrale Skin, omfavnes af de Lysende Personer og forsvinder ud af sine åndekammeraters åsyn uden nogensinde på ny at åbenbare sig blandt sine egne. En Havonaservital kan nyde talrige guddommelige omfavnelser, ved tilbagekomsten fra superuniverstjeneste, og fremkomme derfra kun som en ophøjet servital. At erfare den lysende omfavnelse indebærer ikke nødvendigvis at servitalen må forvandles til en Gradueredes Vejleder, men næsten en fjerdedel af dem som modtager den guddommelige omfavnelse vender aldrig tilbage til tjeneste. Der forekommer i de høje registre en rækkefølge af optegnelser som denne: Og servital nummer i Havona, kaldet Sudna, kom over fra superuniverstjeneste, blev modtaget i Paradiset, kendte Faderen, gik ind i den guddommelige omfavnelse og findes ikke. Når en sådan optegnelse optræder i registret er livsforløbet for denne servital afsluttet. Men efter tre øjeblikke (noget mindre end tre dage af jeres tid) fremtræder en nyfødt Gradueredes Vejleder spontant på den ydre kreds i Havonauniverset. Og antallet af Gradueredes Vejledere, med forbehold for en ubetydelig forskel, som uden tvivl berører dem som befinder sig i overgang, er eksakt det samme som antallet af forsvundne servitaler. Der findes yderligere en årsag for antagelsen af at de Gradueredes Vejledere er udviklede Havonaservitaler, og det er den ufejlbarlige tendens hos disse vejledere og deres medarbejdende servitaler til at forme nogle usædvanlige stærke bånd til hinanden. Den måde hvorpå disse tilsyneladende forskellige klasser af væsener forstår og sympatiserer med hinanden er helt uforklarligt. Det er opfriskende og inspirerende at bevidne deres gensidige hengivenhed. De Syv Herskerånder og de med dem associerede Syv Højeste Styrkeledere er personlige opbevaringssteder af henholdsvis sindspotentialet og styrkepotentialet hos det Højeste Væsen som denne endnu ikke personlig benytter. Når disse medarbejdere i Paradiset samarbejder for at skabe Havonaservitaler bliver disse som følge heraf

9 involveret i visse faser af Højesteheden. Havonaservitalerne er således i selve virkeligheden en afspejling i det fuldkomne centralunivers af visse evolutionære potentialer i tidens og rummets domæner, hvilket alt afsløres når en servital undergår forvandling og genskabelse. Vi tror at denne forvandling sker som reaktion til den Uendelige Ånds vilje, og at han utvivlsomt virker på vegne af den Højeste. De Gradueredes Vejledere skabes ikke af det Højeste Væsen, men vi formoder alle at den erfaringsmæssige Guddom på en eller anden måde er involveret i de hændelser som bringer disse væsener ind i tilværelsen. Det Havona som de opstigende dødelige nu rejser gennem adskiller sig i mange henseender fra centraluniverset sådan som det var før Grandfandas tid. De dødelige opstigendes ankomst til kredsene i Havona igangsætter gennemgribende forandringer i den centrale og guddommelige skabelsens organisation, forandringer utvivlsomt indledt af det Højeste Væsen de evolutionære væseners Gud som reaktion på ankomsten af den første af hans erfaringsmæssige børn fra de syv superuniverser. Ankomsten af de Gradueredes Vejledere sammen med skabelsen af tredje gradens supernafer tyder på at disse udførelser er af Gud den Højeste. [Præsenteret af en Guddommelig Rådgiver fra Uversa.]

KAPITEL 56 UNIVERSEL ENHED

KAPITEL 56 UNIVERSEL ENHED KAPITEL 56 UNIVERSEL ENHED Gud er enhed. Guddom er universelt ko-ordineret. Universet af universer er en umådelig integreret mekanisme som er absolut kontrolleret af et infinit sind. De fysiske, intellektuelle,

Læs mere

URANTIA BOGEN - KAPITEL 130 PÅ VEJ TIL ROM

URANTIA BOGEN - KAPITEL 130 PÅ VEJ TIL ROM URANTIA BOGEN - KAPITEL 130 PÅ VEJ TIL ROM RUNDREJSEN i den Romerske verden optog det meste af det otteogtyvende og hele det niogtyvende år af Jesus liv på jorden. Jesus og de to indfødte fra Indien Gonod

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

profeternesvej.dk Tanker om Gud Ruqiyah Wares Maqsood

profeternesvej.dk Tanker om Gud Ruqiyah Wares Maqsood Tanker om Gud af Ruqiyah Wares Maqsood 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Først et par drilske spørgsmål 3 Kapitel 2: Eksisterer Gud? 6 Kapitel 3: Er at se det samme som at tro? 13 Kapitel 4: Høresans 16

Læs mere

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Clairvoyance C.W. Leadbeater Original titel: Clairvoyance Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold 1. kapitel: Hvad er clairvoyance? 2. kapitel: Almindelig clairvoyance:

Læs mere

STATSSTYRET PÅ EN NABOPLANET

STATSSTYRET PÅ EN NABOPLANET KAPITEL 72 STATSSTYRET PÅ EN NABOPLANET Med tilladelse fra Lanaforge og med godkendelse af Edentia's Højeste, er jeg bemyndiget til at fortælle noget om det sociale, moralske og politiske liv som leves

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i SCIENTOLOGI Gør verden bedre at leve i Den anvendte religiøse filosofi, Scientologi, blev grundlagt og udviklet af L. Ron Hubbard, og den tilbyder en præcis vej for alle, så de kan genvinde det sande og

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

Upanishadernes kildevæld

Upanishadernes kildevæld Upanishadernes kildevæld Originaltitel: Upanishad Vahini Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer vedrørende oversættelsen af Sai Baba s bøger Gennem årene er der

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Værd at vide om MEDITATION

Værd at vide om MEDITATION 1 Værd at vide om MEDITATION Vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation. Erik Ansvang 2 Indhold Forord...04 Hvad er meditation?...05 Hvad vil det sige at meditere?...07

Læs mere

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag STORHEDENS KALD Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN 1 Kentaur Forlag S T O R H E D E N S K A L D Indholdsfortegnelse 10 14 26 42 66 Forord Mediter hver dag, elsk hver dag og vælg friheden

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Usynlige Hjælpere. C.W. Leadbeater. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Usynlige Hjælpere. C.W. Leadbeater. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Usynlige Hjælpere C.W. Leadbeater Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold Kapitel 1. Den almindeligt udbredte tro på usynlige hjælpere 2. Nogle tilfælde fra nutiden 3. Personlige

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere

En forældrevejledning

En forældrevejledning En forældrevejledning Indledning 1. Intimitet og de jordiske familiers formål 2. Principper for undervisning af børn 3. Undervisning af babyer og småbørn: Fra fødslen og til omkring 3 år 4. Undervisning

Læs mere

Èdouard Schuré. Den kristne Esoterik

Èdouard Schuré. Den kristne Esoterik Èdouard Schuré Den kristne Esoterik Skitse til en Psykologisk Kosmogoni efter foredrag holdt i Paris 1906 af Rudolf Steiner overværet og nedskrevet af Édouard Schuré Indholdsfortegnelse: Kort om Rudolf

Læs mere

Gennem Forhænget. Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Gennem Forhænget. Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Gennem Forhænget Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 VIOLA PETITT NEAL, Ph.d. 1907-1981 Den 7. august 1981 blev Shamballas porte

Læs mere

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier.

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier. Spørgsmål og svar Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier til dig, der er ny i fællesskabet Genoptryk må kun foretages med henblik på uddeling inden for

Læs mere

1 Ayin. Bogstavet Ayin betyder et øje, for at Se. Ayin repræsenterer lyset: det Himmelske Lys, hvoraf alting er skabt og lyset i den retfærdiges øjne. Ayin er, ligesom Aleph, et stumt eller tavst bogstav.

Læs mere

Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente

Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente Ved hjælp af udvalgte kosmiske symboler skitseres her den røde tråd i det evige verdensbillede. Denne publikation er udarbejdet som en støtte ved udstillinger

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Barack Obama, født 4 Aug 1961

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Barack Obama, født 4 Aug 1961 Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV Horoskop af Liz Greene, født 4 Aug 1961 Astrodienst AG, Dammstr. 23, CH-8702 Zollikon / Zürich, Internet: www.astro.com E-Mail:

Læs mere