KAPITEL 24 DEN UENDELIGE ÅNDS HØJERE PERSONLIGHEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL 24 DEN UENDELIGE ÅNDS HØJERE PERSONLIGHEDER"

Transkript

1 KAPITEL 24 DEN UENDELIGE ÅNDS HØJERE PERSONLIGHEDER I Uversa, inddeler vi alle Samskaberens personligheder og væsen i tre store afdelinger: den Uendelige ånds Højere Personligheder, Budbringerne i Rummet og de Forsørgende Ånder i Tiden, de åndevæsener som er beskæftigede med at undervise og forsørge viljevæsnerne i opstigningsplanen for de dødeliges fremgang. Den Uendelige Ånds Højere Personligheder som nævnes i disse beretninger virker overalt i universet som syv grupper: 1. Enlige Budbringere. 2. Universernes Strømkredsovervågere. 3. Folketællingslederne. 4. Personlige Bistående til den Uendelige Ånd. 5. Tilknyttende Inspektører. 6. Forordnede Vagter. 7. De Gradueredes Vejledere. Enlige Budbringere, Strømkredsovervågere, Folketællingsledere og Personlige Bistående kendetegnes ved at de besidder en enorm stor evne af antigravitation. De Enlige Budbringere har efter hvad man ved ingen almindeligt hovedkvarter; de strejfe om i universernes univers. Universernes Strømkredsovervågere og Folketællingslederne opretholder hovedkvarter i superuniversernes hovedstæder. De Personlige Bistående til den Uendelige Ånd er stationerede på den centrale Lysets Ø. De Tilknyttede Inspektører er stationerede i de lokale universernes hovedstæder og de Forordnede Vagter i hovedstæderne i lokaluniversernes system. De Gradueredes Vejledere er bosat i Havona-universet og fungerer i alle dets en milliard verdner. De fleste af disse højere personligheder har opholdssteder i lokaluniverserne, men de er ikke organisk tilknyttet til administrationen i de evolutionære riger Af de syv klasser som denne gruppe omfatter er det kun de Enlige Budbringere og måske de Personlige Bistående som strejfer om i universernes univers. Enlige Budbringere møder man fra Paradiset og udad gennem kredsene i Havona til superuniversernes hovedstæder og derfra udad videre gennem sektorerne

2 og de lokale universer med deres underafdelinger, endda selv til de beboede verdner. Selvom Enlige Budbringere hører til den uendelige Ånds Højere personligheder, så er deres oprindelse, natur og tjeneste allerede diskuteret i det foregående kapitel. 1. UNIVERSERNES STRØMKREDSOVERVÅGERE De vældige styrkestrømme i rummet såvel som åndeenergiens strømkredse synes som om de virker automatisk, de kan synes at fungere uden de mindste hindringer, men dette er ikke tilfældet. Alle disse enorme energisystemer er under kontrol, de er underlagt intelligent overvågning. Universernes Strømkredsovervågere beskæftiger sig, ikke med områderne for rent fysisk eller materiel energi Universets Styrkeleders domæne men med strømkredsene for relativ åndelig energi og med de modificerede strømkredse som er væsentlige for opretholdelsen af både de højt udviklede åndelige væsener og bevidsthedsvæsener af morontia- eller overgangstyper. Overvågerne giver ikke ophav til strømkredse af energi og guddommelighedens supersubstans, men almindeligvis har de at gøre med alle tidens og evighedens højere åndestrømskredse og med alle relative åndestrømkredse som vedrører administrationen af alle superuniversets bestanddele. De leder og behandler alle sådanne strømkredse af åndeenergi udenfor Paradisøen. Universernes Strømkredsovervågere er skabt alene af den Uendelige Ånd og de fungerer udelukkende som Samforenerens repræsentanter. De personaliseres for tjeneste i følgende fire klasser: 1. Højeste Strømkredsovervågere. 2. Tilknyttende Strømkredsovervågere. 3. Anden Gradens Strømkredsovervågere. 4. Tredje Gradens Strømkredsovervågere. Antallet af højeste overvågere i Havona og bistående overvågere i de syv superuniverser er fuldstændigt, der skabes ikke flere i disse klasser. De højeste Overvågere er syv i antal, og de er stationerede på de syv Havonakredsenes styreverdner. Strømkredsene i de syv superuniverser ledes af en vidunderlig gruppe af syv bistående overvågere, som har deres hovedkvarter på den Uendelige Ånds syv Paradis-sfærer, de Syv Højeste Udøvers verdner. Herfra overvåger og leder de strømkredsene i rummets superuniverser. På disse Åndens syv paradissfærer afstedkommer de syv tilknyttende strømkredsovervågere og første klassen af Højeste Styrkecentre en forbindelse som under ledelse af de Højeste Udøvere resulterer i den subparadisiske koordinering af alle materielle og åndelige strømkredse som går ud til de syv superuniverser. I hovedkvartersverden i hvert superunivers er anden gradens overvågere stationerede for de lokale universer i tid og rum. De større og mindre sektorer er superstyrelsernes administrative afdelinger, men er ikke indblandet i disse ærinder som gælder åndeenergiens overvågning. Jeg ved ikke hvor mange anden gradens strømkredsovervågere der fines i storuniverset, men i Uversa findes der af

3 disse væsener. Anden gradens overvågere skabes løbende; fra tid til anden fremtræder de i grupper af halvfjerds i de Højeste Udøvers verden. Vi får dem på forlangende når vi arrangerer etableringen af adskilte strømkredse af åndeenergi og forbindelsesstyrke til de universer indenfor vores virkeområde som for nylig er påbegyndt deres udvikling. En tredje gradens strømkredsovervåger fungerer i hovedkvartersverden i hvert lokalunivers. Der skabes vedvarende flere af denne klasse ligesom andre gradens overvågere, de skabes i grupper af syvhundrede og anvises til de lokale universer af Dagenes Ældste. Strømkredsovervågerne skabes for deres specifikke opgaver, og de tjener for evigt i de grupper de oprindelig er forordnet til. De roteres ikke i tjeneste og studerer derfor under en hel tidsalder de problemer som tilhører områderne som de oprindelig er anvist til. Som eksempel: Tredje gradens strømkredsovervåger nr har fungeret i Salvington lige siden jeres lokalunivers fik sin første begyndelse, og han er medlem af Mikael af Nebadons personlige stab. Uanset af om strømkredsovervågerne virker i de lokale eller i de højere universer dirigerer de alt vedrørende anvendelsen af de rette strømkredse for overføring af alle åndemeddelelser og for transport af alle personligheder. I deres arbejde med at overvåge strømkredsene udnytter disse effektive væsener alle enheder, krafter og personligheder i universernes univers. De anvender i deres tjeneste de uåbenbarede høje åndepersonligheder for strømkredskontrol, og de assisteres dygtigt af talrige stabe af den Uendelige Ånds personligheder. Det er dem som isolere en evolutionær verden hvis dets Planetprins gør oprør mod den Universelle Fader og hans stedfortrædende regent-søn. De kan frakoble enhver verden fra visse af den højere åndelig ordnings strømkredse i universet, men de kan ikke ophæve styrkeledernes materielle strømme. Universernes Strømkredsovervågere har noget af det samme forhold til åndestrømkredse som Universets Styrkeledere har til materielle strømkredse. De to klasser kompletterer hinanden og har sammen overopsynet med alle af åndens og materiens strømkredse som kan kontrolleres og behandles af skabte væsener. Strømkredsovervågerne udøver et vis opsyn af de sindsstrømkredse som er åndeassocierede, meget lig som styrkelederne har en vis myndighed over de sindsfaser som er associerede med fysisk energi det mekaniske sind. I almindelighed ekspanderer hver klasses funktioner gennem forbindelse med de andre, men strømkredsene for rent sind er ikke underlagt nogen af deres overvågning. Ej heller er de to klasser koordinerede; i alt deres alsidige arbejde er Universernes Strømkredsovervågere underlagt de Syv Højeste Styrkeleder og deres underordnede. Selvom strømkredsovervågerne er fuldstændig lige indenfor deres respektive klasser, så er de alle særskilte individer. De er sande personlige væsener, men de besidder en anden type af personlighed end den Faderen udgiver, og den træffes ikke hos nogen anden væsentype i hele den universelle tilværelse. Skønt i vil genkende dem og kende dem når i rejser indad mod Paradiset så vil i ikke have nogen personlige relationer med dem. De er strømkredsovervågere, og de holder sig strengt og effektivt til deres opgaver. De beskæftiger sig kun med de personligheder og væsener som har overblik over de aktiviteter som vedrører strømkredsene under deres overvågning.

4 2. FOLKETÆLLINGENS LEDERE På trods af den Universelle Intelligensens kosmiske sind er medvidende om alle tænkende væseners tilstedeværelse og opholdssted, findes der i universernes univers desuden en uafhængig metode til at holde regnskab med alle viljevæsener. Folketællingens Leder er en af den Uendelige Ånds specielle og afsluttede skabelser, og de findes i et for os ukendt antal. De er skabt således at de kan være fuldstændig synkroniserede med afspejlings forehavende i superuniverserne, samtidig med at de er personlig følsomme overfor forstandsmæssig vilje og reagere på den. Disse ledere bliver umiddelbart bevidste om fødslen af vilje hvor som helst i storuniverset, et forehavende som ikke er helt forstået. De er derfor altid til at give os antallet, naturen og opholdssted for alle viljevæsener i hver del af den centrale skabelse og i de syv superuniverser. Men de fungerer ikke i Paradiset; der er ikke behov for dem der. I Paradiset er kundskaben iboende; Guddommene ved alting. Syv Folketællingsledere virker i Havona; en er stationeret i styreverden i hver Havonakreds. Med undtagelse af disse syv og de klasse reserver som findes i Åndens paradisverdner, så virker alle Folketællingsledere indenfor Dagenes Ældstes retskreds. En Folketællingsleder præsiderer på hovedkvarteret i hvert superunivers, mens tusinder og atter tusinder er underlagt denne chefleder, en i hovedstaden i hvert lokalunivers. Alle personligheder i denne klasse er lige med undtagelse af dem i styreverdnerne i Havona og de syv chefledere i superuniverserne. I det syvende superunivers findes der ethundredtusinde Folketællingsledere. Og dette antal består udelukkende af dem som kan forordnes til lokaluniverser; deri er ikke inkluderet Usatias personlige stab, superuniversets chefleder for alle Folketællingsledere i Orvonton. Ligesom cheflederne i de øvrige superuniverser er Usatia ikke direkte afstemt til at registrere forstandsmæssig vilje. Han er kun indstillet til sine underordnede som er stationerede i Orvontons universer; således virker han som en storartet sammentællende personlighed for deres rapporter, som kommer ind fra hovedstæderne i de lokale skabelser. Fra tid til anden indfører de officielle registratorer i Uversa i deres register stillingen i superuniverset, således som den fremkommer i registreringen i Usatias personlighed. Sådanne folketællingsdata hjemmehørende i superuniverserne; disse rapporter overføres hverken til Havona eller Paradiset. Folketællingslederne har at gøre med mennesker ligesom med andre viljevæsener kun i den udstrækning at de registrerer selve viljefunktionen. De har intet at gøre med optegnelserne om jeres liv og dets hændelser; de er ikke i noget henseende optegnende personligheder. Folketællingslederen i Nebadon nr i Orvonton-serien, nu stationeret på Salvington, er i selve dette øjeblik personlige øjeblik bevidst om din levende tilstedeværelse her på Urantia; og han forestår registreringen med bekræftelse på din død i det øjeblik du ophøre med at fungere som et viljevæsen. Folketællingslederne registrerer eksistensen af et nyt viljevæsen når den første viljehandling udføres; de angiver et viljevæsens død når den sidste viljehandling sker. Den partielle fremkomst af vilje som observeres i reaktionerne hos visse af de højere dyr hører ikke til Folketællingsledernes område. De holder ikke rede på noget andet

5 end ægte viljevæsener, og de reagerer ikke på noget andet end viljens funktion. Eksakt hvordan de registrerer viljens funktion ved vi ikke. Disse væsener har altid været Folketællingsledere og forbliver det altid. De ville være relativt unyttige indenfor ethvert andet arbejdsområde i universet. Men de er ufejlbarlige i deres funktion; de gør sig aldrig skyldig i forsømmelse, ej heller i forfalskning. Og på trods af deres forunderlige formåen og utrolige forhåndsret er de personen; de har åndetilstedeværelse og form som kan genkendes. 3. Den uendelige Ånds personlige bistående Vi har ingen autentisk kundskab om tiden eller måden for skabelsen af de Personlige Bistående. Deres antal må være legioner, men det er ikke registreret i Uversa. Fra udredelse baseret på forsigtige beregninger på vores kundskab om deres arbejde drister jeg mig til at antage deres antal til flere billioner. Vi er af den opfattelse at den Uendelige Ånd ikke har nogen begrænsninger i spørgsmålet om antallet vedrørende skabelsen af Personlige Bistående. Den Uendelige Ånds Personlige Bistående eksisterer udelukkende for at assistere Guddommens Tredje Persons tilstedeværelse i Paradiset. Selvom de er knyttet direkte til den Uendelige Ånd og lokaliseret på Paradiset, bevæger de sig som lynglimt til og fra selv de yderste dele i skabelsen. Hvorhen Samskaberens strømkredse end strækker sig. der kan disse Personlige Bistående fremtræde for at udøve den Uendelige Ånds påbud. De gennemkrydser rummet stort set på samme måde som de Enlige Budbringere, men de er ikke personer i samme forstand som budbringerne er det. De Personlige Bistående er alle lige og identiske; de udviser ingen individuelle differentiering. Skønt den Uendelige Ånd ser på dem som sande personligheder, så er det svært for alle andre at anse dem som virkelige personer; de manifesterer ingen åndetilstedeværelse for andre åndevæsener. Væsener med paradisoprindelse er altid bevidste om når disse Bistående er i nærheden, men vi opfatter ingen personlighedstilstedeværelse. Fraværet af en sådan tilværelsesform gør dem omtvisteligt endnu mere anvendelige for Guddommens Tredje Person. Af alle de åbenbarede klasser af åndevæsener som har deres oprindelse i den Uendelige Ånd er de Personlige Bistående næsten de eneste som i ikke møder under jeres indadgående opstigning til Paradiset. 4. de bistående inspektører De syv Højeste Udøvere på den Uendelige Ånds syv sfærer i Paradiset fungerer kollektivt som superledernes råd for de syv superuniverser. De Bistående Inspektører personlige legemliggørelse af de Højeste Udøvendes autoritet for de lokale universer i tid og rum. Disse høje observatører af anliggender i de lokale skabelser er fælles efterkommere til den Uendelige Ånd og Paradisets Syv Herskerånder. I tiden tæt på evigheden personaliserede syvhundred tusinde af dem, og deres reservekorps opholder sig i Paradiset. De Bistående Inspektører arbejder under direkte overopsyn af de Syv Højeste Udøvere og er deres personlige og mægtige repræsentanter i tidens og rummets lokaluniverser. En inspektør er stationeret på hovedkvarterssfæren i hver lokal skabelse, og han er en nær medarbejder til den Dagenes Forenede som er bosat der.

6 De Bistående Inspektører modtager kun rapporter og rekommandationer af deres underordnede, de Forordnede Vagter som er stationerede i hovedstæderne for de beboede verdners lokalsystem, mens de selv kun rapporterer til deres direkte overordnede den Højeste Udøver i det omhandlende superunivers. 5. de forordnede vagter De Forordnede Vagter er de Syv Højeste Udøveres koordinerende personligheder og forbindelsesrepræsentanter. De personaliseres i Paradiset af den Uendelige ånd, og de skabes for de specielle formål for deres opgave. Deres antal er bestående, og der findes eksakt syv milliarder af dem. Meget på samme måde som en Bistående Inspektør repræsenterer de Syv Højeste Udøvere i et helt lokalunivers, så findes der i hver og en af de lokale skabelsers ti tusinde systemer en Forordnede Vagt som virker som den direkte repræsentant for det fjerne og højeste superkontrolråd for anliggender i alle syv superuniverser. Vagterne som er i tjeneste i lokalsystemernes styrelser i Orvonton virker under den direkte overhøjhed af den Højeste Udøver Nummer Syv, koordinatoren for det syvende superunivers. men i den administrative organisation er alle vagter som er forordnet til et lokalunivers underordnet den Bistående Inspektør som er stationeret i universets hovedkvarter. Indenfor en lokal skabelse roterer de Forordnede Vagter i tjeneste gennem overførsel fra et system til et andet. De byttes sædvanligvis hvert tusinde år af lokaluniversets tid. De hører til de højeste grader af personligheder stationerede i et systems hovedstad,, men de deltager aldrig i overvejelser om angående system anliggender. I lokalsystemet tjener de som overhovedet i embeds medfør for de fireogtyve administratorer som nedstammer fra de evolutionære verdner, men i øvrigt har opstigende dødelige meget lidt kontakt med dem. Vagterne er næsten udelukkende beskæftigede med at holde den Bistående Inspektør i deres univers fuldt informeret om alle ærinder som gælder velfærden og tilstanden i systemet for deres opgave. Forordnede Vagter og Bistående Inspektører rapporterer ikke til de Højeste Udøvere gennem hovedkvarteret i et superunivers. De er kun ansvarlig overfor den Højeste Udøver i det omhandlende superunivers; deres aktiviteter er adskilt fra Dagenes Ældstes administration. De Højeste Udøvere, Bistående Inspektører og Forordnede Vagter udgør sammen med omniserafer og en mængde uåbenbarede personligheder en effektiv, direkte og centraliseret men vidtrækkende system af rådgivende og administrativ koordinering af hele storuniverset af ting og væsener. 6. DE GRADUEREDES VEJLEDERE De Gradueredes Vejledere støtter og leder som en gruppe det høje universitet for teknisk undervisning og åndelig øvelse som er så væsentligt for at de dødelige kan opnå tidsaldrenes mål: Gud, hvile, og senere fuldkommen tjeneste i evigheden. Disse højst personlige væsener har deres navn fra naturen af og formålet med deres arbejde. De helligere sig udelukkende med opgaven af at lede de dødelige graduerede fra superuniverserne i tiden gennem Havona-kursuset af undervisning og træning, hvilket tjener at forberede de opstigende pilgrimme for adgang til Paradiset og Finalitkorpset.

7 Det er ikke forbudt for mig at berette om de Gradueredes Vejlederes arbejde, men det er så ultraåndeligt at jeg tvivler på at jeg kan give det materielle sind en rigtig opfattelse om deres mangeartet aktiviteter. I mansoniaverdnerne, efter at jeres synsfelt er udvidet og i er befriet fra de materielle sammenligneliges lænker, kan i begynde at forstå meningen med de realiteter som intet øje har set og intet øre har hørt, og hvad ingen menneskers hjerne har kunne tænke. og selv det som Gud har forberedt for dem som elsker sådanne evige sandheder. I vil ikke altid være så begrænsende i jeres synsvidde og åndelig forståelse. De Gradueredes Vejledere helligere sig med at lodse pilgrimmene fra tiden gennem de syv kredse af Havona-verdner. Den vejleder som møder dig ved din ankomst til modtagelsesverden på den ydre Havonakreds bliver med dig under hele dit livsforløb på de himmelske kredse. Selvom du omgås med utallige andre personligheder under dit ophold i en milliard verdner så følger din Gradueredes Vejleder dig til enden af din fremadskriden i Havona og bevidner din indtrædelse i tidens terminalsøvn, søvnen for evighedsoverføring til Paradis-målet, hvor du ved opvækkelse hilses af den Paradisledsager som er anvist til at byde dig velkommen og måske bliver med dig indtil du indvies som medlem af de Dødeliges Finalitkorps. Antallet af Gradueredes Vejledere ligger udover det menneskelige sinds opfattelsesevne, og der fremkommer hele tiden flere af de. Deres oprindelse er noget af et mysterium. De har ikke eksisteret i evighed, de fremkommer hemmelighedsfuldt efterhånden som de behøves. Der findes ingen optegnelser om nogen Gradueredes Vejleder i nogen af centraluniversets verdner førend den dag i en fjerntliggende svunden tid da alle tiders første dødelig pilgrim lykkes at nå frem til det ydre bælte i den centrale skabelse. I det øjeblik han landede i pilotverden på den ydre kreds mødtes han af den venskabeligt hilsende Malvorian, den første af de Gradueredes Vejledere og nu leder for deres højeste råd og forstander for deres vidtrækkende undervisningsorganisation. I Paradisets register for Havona, indenfor den del som er benævnt Gradueredes Vejleder, findes denne første optegnelse: Og Malvorian, den første af denne klasse, hilste og instruerede pilgrimmen som havde fundet Havona og førte ham fra den første erfarings ydre kreds, trin for trin og kreds for kreds, indtil han stod i selve tilstedeværelsen af Kilden og Skæbnen for alle personligheder og senere steg over evighedens tærskel til Paradiset. Ved den tid for længe siden var jeg tilknyttet til tjeneste hos Dagenes Ældste i Uversa, og vi glædede os alle i forvisningen om at selv pilgrimme fra vores superunivers til sidst kunne nå frem til Havona. Under tidsaldrenes gang havde vi fået at vide at de evolutionære skabte væsener i rummet ville nå Paradiset, og alle tidens begejstring løb gennem de himmelske sale da den første pilgrim virkelig ankom. Navnet på denne pilgrim som fandt Havona er Grandfanda, og han nedstammer fra planet 341 i system 84 i konstellation 62 i lokaluniverset beliggende i superunivers nummer et. hans ankomst var signalet til at etablere informationsudsendelsen i universernes univers. Inden da havde kun informationsudsendelser i superuniverserne og lokaluniverserne været i funktion, men meddelelsen om Grandfandas ankomst til Havonas porte signalerede indvielsen af de ærefuldes rapporter fra rummet, således kaldet da den første universelle informationsudsendelse rapporterede at den første af de evolutionære væsener som havde opnået målet for opstigningstilværelsen var ankommet til Havona.

8 De Gradueredes Vejledere forlader aldrig verdnerne i Havona; de helligere sig til betjening af de graduerede pilgrimme fra tiden og rummet. Du kommer en gang til at mødes med disse ædle væsener ansigt til ansigt såfremt du ikke afviser den sikre og helt igennem fuldkomne plan som er udkastet til afstedkomme din overlevelse og opstigning. VEJLEDERE 7. OPRINDELSEN AF DE GRADUEREDES Selvom evolutionen ikke hører til ordningen i centraluniverset tror vi at de Gradueredes vejledere er fuldkomne eller mere erfarne medlemmer af en anden klasse af væsener i centraluniverset, nemlig Servitalerne i Havona. De Gradueredes Vejledere viser en så omfattende sympati og en sådan formåen af forståelse for de opstigende væsener at vi er overbevist om at de har vundet denne kultur gennem virkelig tjeneste i superuniversernes verdner som Havonaservitaler for universel pleje. Hvis denne indsigt ikke stemmer hvordan kan vi så forklare at de ældre eller mere erfarne servitaler vedvarende forsvinder? En servital er længe fraværende fra havona på opgave i et superunivers, og han har haft mange sådanne opgaver tidligere. Han vender hjem og bevilges privilegiet af personlig kontakt med Paradisets Centrale Skin, omfavnes af de Lysende Personer og forsvinder ud af sine åndekammeraters åsyn uden nogensinde på ny at åbenbare sig blandt sine egne. En Havonaservital kan nyde talrige guddommelige omfavnelser, ved tilbagekomsten fra superuniverstjeneste, og fremkomme derfra kun som en ophøjet servital. At erfare den lysende omfavnelse indebærer ikke nødvendigvis at servitalen må forvandles til en Gradueredes Vejleder, men næsten en fjerdedel af dem som modtager den guddommelige omfavnelse vender aldrig tilbage til tjeneste. Der forekommer i de høje registre en rækkefølge af optegnelser som denne: Og servital nummer i Havona, kaldet Sudna, kom over fra superuniverstjeneste, blev modtaget i Paradiset, kendte Faderen, gik ind i den guddommelige omfavnelse og findes ikke. Når en sådan optegnelse optræder i registret er livsforløbet for denne servital afsluttet. Men efter tre øjeblikke (noget mindre end tre dage af jeres tid) fremtræder en nyfødt Gradueredes Vejleder spontant på den ydre kreds i Havonauniverset. Og antallet af Gradueredes Vejledere, med forbehold for en ubetydelig forskel, som uden tvivl berører dem som befinder sig i overgang, er eksakt det samme som antallet af forsvundne servitaler. Der findes yderligere en årsag for antagelsen af at de Gradueredes Vejledere er udviklede Havonaservitaler, og det er den ufejlbarlige tendens hos disse vejledere og deres medarbejdende servitaler til at forme nogle usædvanlige stærke bånd til hinanden. Den måde hvorpå disse tilsyneladende forskellige klasser af væsener forstår og sympatiserer med hinanden er helt uforklarligt. Det er opfriskende og inspirerende at bevidne deres gensidige hengivenhed. De Syv Herskerånder og de med dem associerede Syv Højeste Styrkeledere er personlige opbevaringssteder af henholdsvis sindspotentialet og styrkepotentialet hos det Højeste Væsen som denne endnu ikke personlig benytter. Når disse medarbejdere i Paradiset samarbejder for at skabe Havonaservitaler bliver disse som følge heraf

9 involveret i visse faser af Højesteheden. Havonaservitalerne er således i selve virkeligheden en afspejling i det fuldkomne centralunivers af visse evolutionære potentialer i tidens og rummets domæner, hvilket alt afsløres når en servital undergår forvandling og genskabelse. Vi tror at denne forvandling sker som reaktion til den Uendelige Ånds vilje, og at han utvivlsomt virker på vegne af den Højeste. De Gradueredes Vejledere skabes ikke af det Højeste Væsen, men vi formoder alle at den erfaringsmæssige Guddom på en eller anden måde er involveret i de hændelser som bringer disse væsener ind i tilværelsen. Det Havona som de opstigende dødelige nu rejser gennem adskiller sig i mange henseender fra centraluniverset sådan som det var før Grandfandas tid. De dødelige opstigendes ankomst til kredsene i Havona igangsætter gennemgribende forandringer i den centrale og guddommelige skabelsens organisation, forandringer utvivlsomt indledt af det Højeste Væsen de evolutionære væseners Gud som reaktion på ankomsten af den første af hans erfaringsmæssige børn fra de syv superuniverser. Ankomsten af de Gradueredes Vejledere sammen med skabelsen af tredje gradens supernafer tyder på at disse udførelser er af Gud den Højeste. [Præsenteret af en Guddommelig Rådgiver fra Uversa.]

KAPITEL 24 DEN UENDELIGE ÅNDS HØJERE PERSONLIGHEDER

KAPITEL 24 DEN UENDELIGE ÅNDS HØJERE PERSONLIGHEDER KAPITEL 24 DEN UENDELIGE ÅNDS HØJERE PERSONLIGHEDER I UVERSA, inddeler vi alle Samskaberens personligheder og væsen i tre store afdelinger: den Uendelige Ånds Højere Personligheder, Budbringerne i Rummet

Læs mere

KAPITEL 20 GUDS PARADISSØNNER. Som deres funktion i superuniverset Orvonton klassificeres Guds Sønner i tre almindelige grupper:

KAPITEL 20 GUDS PARADISSØNNER. Som deres funktion i superuniverset Orvonton klassificeres Guds Sønner i tre almindelige grupper: KAPITEL 20 GUDS PARADISSØNNER Som deres funktion i superuniverset Orvonton klassificeres Guds Sønner i tre almindelige grupper: 1. Guds Nedstigende Sønner. 2. Guds Opstigende Sønner. 3. Guds Treenigede

Læs mere

KAPITEL 30 PERSONLIGHEDER I STORUNIVERSET

KAPITEL 30 PERSONLIGHEDER I STORUNIVERSET KAPITEL 30 PERSONLIGHEDER I STORUNIVERSET De personligheder og andre end personlige væsener som nu tjenestegør i Paradiset og i storuniverset udgør et næsten grænseløst antal levende væsener. Selv antallet

Læs mere

KAPITEL 6 DEN EVIGE SØN

KAPITEL 6 DEN EVIGE SØN KAPITEL 6 DEN EVIGE SØN Den Evige Søn er den fuldkomne og endelig udtrykkelse af det første personlige og absolutte begreb af den Universelle Far. I overensstemmelse hermed, når som helst og hvor end Faderen

Læs mere

KAPITEL 33 ADMINISTRATIONEN AF LOKALUNIVERSET

KAPITEL 33 ADMINISTRATIONEN AF LOKALUNIVERSET KAPITEL 33 ADMINISTRATIONEN AF LOKALUNIVERSET Selv om den Universelle helt sikkert hersker over sine uhyre skabelser virker han i lokaluniversets administration gennem Skabersønnens person. På anden måde

Læs mere

KAPITEL 29 STYRKELEDERNE I UNIVERSET

KAPITEL 29 STYRKELEDERNE I UNIVERSET KAPITEL 29 STYRKELEDERNE I UNIVERSET Af alle universpersonlighederne som har at gøre med reguleringen af interplanetariske og interuniverselle anliggender har man på Urantia vidst mindst styrkelederne

Læs mere

KAPITEL 35 GUDS SØNNER I LOKALUNIVERSET

KAPITEL 35 GUDS SØNNER I LOKALUNIVERSET KAPITEL 35 GUDS SØNNER I LOKALUNIVERSET De af Guds Sønner som er introduceret i det foregående har deres oprindelse i Paradiset. De er efterkommere til de universelle domæners guddommelige Herskere. Af

Læs mere

KAPITEL 28 DE PLEJENDE ÅNDER I SUPERUNIVERSERNE

KAPITEL 28 DE PLEJENDE ÅNDER I SUPERUNIVERSERNE KAPITEL 28 DE PLEJENDE ÅNDER I SUPERUNIVERSERNE Således som supernaferne udgør engleskarerne i centraluniverset og seraferne i lokaluniverset, sådan er sekonaferne de plejende ånder i superuniverserne.

Læs mere

KAPITEL 36 LIVSBÆRERNE

KAPITEL 36 LIVSBÆRERNE KAPITEL 36 LIVSBÆRERNE Livet fremkommer ikke spontant. Liv konstrueres i overensstemmelse med planer som er formuleret af de (uåbenbarede) Væsenets Arkitekter og fremkommer på de beboelige planeter enten

Læs mere

KAPITEL 18 DE HØJESTE TREENIGHEDSPERSONLIGHEDER

KAPITEL 18 DE HØJESTE TREENIGHEDSPERSONLIGHEDER KAPITEL 18 DE HØJESTE TREENIGHEDSPERSONLIGHEDER De Højeste Treenighedspersonligheder er alle skabt for specifik tjeneste. De er udtænkt af den guddommelige Treenighed for at udføre visse specifikke pligter,

Læs mere

TANKERETTERNES OPRINDELSE OG NATUR

TANKERETTERNES OPRINDELSE OG NATUR KAPITEL 107 TANKERETTERNES OPRINDELSE OG NATUR SELV OM den Universelle Fader er personligt boende på Paradis, i selve centrum af universerne, er han faktisk også er til stede i verdnerne i rummet, i sine

Læs mere

KAPITEL 34 LOKALUNIVERSETS MODERÅND

KAPITEL 34 LOKALUNIVERSETS MODERÅND KAPITEL 34 LOKALUNIVERSETS MODERÅND Når en Skabersøn personaliseres af den Universelle Fader og den Evige Søn, da individualiserer den Uendelige Ånd en ny og unik repræsentation af sig selv som medfølger

Læs mere

KAPITEL 19 DE KOORDINEREDE VÆSENER MED TREENIGHEDSOPRINDELSE

KAPITEL 19 DE KOORDINEREDE VÆSENER MED TREENIGHEDSOPRINDELSE KAPITEL 19 DE KOORDINEREDE VÆSENER MED TREENIGHEDSOPRINDELSE Denne Paradisgruppe, kaldet de Koordinerede Væsener med Treenighedsoprindelse, omfatter Treenighedens Undervisende Sønner, som også regnes blandt

Læs mere

KAPITEL 8 DEN UENDELIGE ÅND

KAPITEL 8 DEN UENDELIGE ÅND KAPITEL 8 DEN UENDELIGE ÅND Langt tilbage i evigheden, da den Universelle Faders første infinite og absolutte tanke finder et så perfekt og tilfredsstillende ord for dens guddommelige udtryk i den Evige

Læs mere

KAPITEL 56 UNIVERSEL ENHED

KAPITEL 56 UNIVERSEL ENHED KAPITEL 56 UNIVERSEL ENHED Gud er enhed. Guddom er universelt ko-ordineret. Universet af universer er en umådelig integreret mekanisme som er absolut kontrolleret af et infinit sind. De fysiske, intellektuelle,

Læs mere

KAPITEL 17 DE SYV HØJESTE ÅNDEGRUPPER

KAPITEL 17 DE SYV HØJESTE ÅNDEGRUPPER KAPITEL 17 DE SYV HØJESTE ÅNDEGRUPPER DE SYV Højeste Åndegrupper er de universelle koordinerede ledere for den syv segmenteret administration af storuniverset. Selvom alle klasser tilhører den Uendelige

Læs mere

KAPITEL 47 DE SYV MANSONIAVERDNER

KAPITEL 47 DE SYV MANSONIAVERDNER KAPITEL 47 DE SYV MANSONIAVERDNER Skabersønnen talte under sit ophold på Urantia om de mange boliger i Faderens univers. I en vis betydning så er alle de seksoghalvtreds verdner som omgiver Jerusem indrettet

Læs mere

KAPITEL 23 DE ENLIGE BUDBRINGERE

KAPITEL 23 DE ENLIGE BUDBRINGERE KAPITEL 23 DE ENLIGE BUDBRINGERE De Enlige Budbringere er Samskaberens personlige og universelle korps; de er den første og ældste klasse af den Uendelige Ånds Højere Personligheder. De repræsenterer den

Læs mere

KAPITEL 9 DEN UENDELIGE ÅNDS FORHOLD TIL UNIVERSET

KAPITEL 9 DEN UENDELIGE ÅNDS FORHOLD TIL UNIVERSET KAPITEL 9 DEN UENDELIGE ÅNDS FORHOLD TIL UNIVERSET Noget mærkelig skete, da den Universelle Fader og den Evige Søn i Paradisets tilstedeværelse, forenede sig for at personalisere dem selv. Intet i denne

Læs mere

KAPITEL 14 DET CENTRALE OG GUDDOMMELIGE UNIVERS

KAPITEL 14 DET CENTRALE OG GUDDOMMELIGE UNIVERS KAPITEL 14 DET CENTRALE OG GUDDOMMELIGE UNIVERS Det fuldkomne og guddommelige univers optager hele skabelsens center; det er den evige inderste del hvor omkring de uhyre skabelser i tid og rum drejer.

Læs mere

KAPITEL 22 GUDS TREENIGEDE SØNNER 1. DE AF TREENIGHEDEN OMFAVNEDE SØNNER

KAPITEL 22 GUDS TREENIGEDE SØNNER 1. DE AF TREENIGHEDEN OMFAVNEDE SØNNER KAPITEL 22 GUDS TREENIGEDE SØNNER DER findes tre grupper af væsener som kaldes Guds Sønner. Foruden de nedstigende og de opstigende klasser af sønner findes der en tredje gruppe som kaldes Guds Treenigede

Læs mere

UNIVERSETS NIVEAUER AF VIRKELIGHED

UNIVERSETS NIVEAUER AF VIRKELIGHED KAPITEL 106 UNIVERSETS NIVEAUER AF VIRKELIGHED DET ER ikke nok, at den opstigende dødelige ved noget om Guddommens forbindelser med den kosmiske virkeligheds tilblivelsen og manifestationer; mennesket

Læs mere

KAPITEL 45 ADMINISTRATIONEN AF LOKALSYSTEMET

KAPITEL 45 ADMINISTRATIONEN AF LOKALSYSTEMET KAPITEL 45 ADMINISTRATIONEN AF LOKALSYSTEMET Satanias administrative centrum består af en klynge arkitektoniske sfærer, syvoghalvtreds i antal selve Jerusem, de syv større satellitter og de niogfyrre undersatellitter.

Læs mere

KAPITEL 25 RUMMETS BUDBRINGERSKARER

KAPITEL 25 RUMMETS BUDBRINGERSKARER KAPITEL 25 RUMMETS BUDBRINGERSKARER I den Uendelige Ånds familie er Rummets Budbringerskarer af mellemliggende rangordning. Disse alsidige væsener fungerer som forbindende led mellem de højere personligheder

Læs mere

LYSETS OG LIVETS SFÆRER

LYSETS OG LIVETS SFÆRER KAPITEL 55 LYSETS OG LIVETS SFÆRER Lysets og livets tidsalder er den endelige evolutionære opnåelsesniveau i en verden af tid og rum. Fra de første tider med primitive menneske, har sådan en beboet verden

Læs mere

KAPITEL 40 GUDS OPSTIGENDE SØNNER. 5. Opstigende Materielle Sønner.

KAPITEL 40 GUDS OPSTIGENDE SØNNER. 5. Opstigende Materielle Sønner. KAPITEL 40 GUDS OPSTIGENDE SØNNER SOM i mange af de andre større grupper af væsener i universet så er syv almindelige klasser blandt Guds Opstigende Sønner blevet åbenbaret: 1. Fader fusionerede dødelige.

Læs mere

KAPITEL 13 PARADISETS HELLIGE SFÆRER

KAPITEL 13 PARADISETS HELLIGE SFÆRER KAPITEL 13 PARADISETS HELLIGE SFÆRER MELLEM DEN centrale Ø Paradis og de inderste af Havonas planetariske kredsløb er der i rummet beliggende tre mindre kredsløb af specielle sfærer. Det inderste kredsløb

Læs mere

DEL I. Central og Superuniverserne KAPITEL I DEN UNIVERSELLE FAR

DEL I. Central og Superuniverserne KAPITEL I DEN UNIVERSELLE FAR DEL I Central og Superuniverserne KAPITEL I DEN UNIVERSELLE FAR EN Universelle Far er hele skabelsens Gud, den Første Kilde og Centrum for alle ting og væsner. Tænk først om Gud som en skaber, dernæst

Læs mere

KAPITEL 46 LOKALSYSTEMETS HOVEDKVARTERER

KAPITEL 46 LOKALSYSTEMETS HOVEDKVARTERER KAPITEL 46 LOKALSYSTEMETS HOVEDKVARTERER JERUSEM, Satanias hovedkvarter er en ordinær hovedstad i et lokalsystem, og bortset fra talrige uregelmæssigheder som er forårsaget af Lucifers oprør og Mikaels

Læs mere

KAPITEL 26 CENTRALUNIVERSETS PLEJENDE ÅNDER

KAPITEL 26 CENTRALUNIVERSETS PLEJENDE ÅNDER KAPITEL 26 CENTRALUNIVERSETS PLEJENDE ÅNDER Supernaferne er de plejende ånder i Paradiset og centraluniverset; de er den højeste klasse i den laveste gruppe af den Uendelige Ånds børn engleskarerne. Disse

Læs mere

RETTERNES FORHOLD TIL DE SKABTE VÆSENER I UNIVERSET

RETTERNES FORHOLD TIL DE SKABTE VÆSENER I UNIVERSET KAPITEL 109 RETTERNES FORHOLD TIL DE SKABTE VÆSENER I UNIVERSET TANKERETTERNE er børn af universets karriere, og de jomfruelige Rettere må bestemt få erfaring, mens dødelige væsener vokser og udvikler

Læs mere

KAPITEL 10 PARADISETS TREENIGHED

KAPITEL 10 PARADISETS TREENIGHED KAPITEL 10 PARADISETS TREENIGHED DE EVIGE Guddommenes Paradistreenighed understøtter Faders befrielse fra personligheds absolutisme. Treenigheden forbinder perfekt det ubegrænsede udtryk af Guds uendelige

Læs mere

KAPITEL 7 DEN EVIGE SØNS FORHOLD TIL UNIVERSET

KAPITEL 7 DEN EVIGE SØNS FORHOLD TIL UNIVERSET KAPITEL 7 DEN EVIGE SØNS FORHOLD TIL UNIVERSET Den Oprindelige Søn er konstant beskæftiget i udførelsen af de åndelige aspekter af Faderens evige formål, således som det i stigende grad bliver åbenbaret

Læs mere

KAPITEL 50 DE PLANETARISKE PRINSER

KAPITEL 50 DE PLANETARISKE PRINSER KAPITEL 50 DE PLANETARISKE PRINSER Selvom Planetprinserne hører til Lanonandeksønnernes klasse er de så specialiserede i deres tjeneste at de almindeligvis anses som værende en særskilt gruppe. Efter at

Læs mere

KAPITEL 12 UNIVERSERNES UNIVERS

KAPITEL 12 UNIVERSERNES UNIVERS KAPITEL 12 UNIVERSERNES UNIVERS en uhyre størrelse af den Universelle Fars vidtstrakte skabelse er fuldstændig udover rækkevidden af den begrænset forestillingsevne; umådeligheden af mesteruniverset forbløffer

Læs mere

KRISTUS MIKAELS OVERDRAGELSE

KRISTUS MIKAELS OVERDRAGELSE KAPITEL 119 KRISTUS MIKAELS OVERDRAGELSE GABRIEL har givet mig, Gavalia, lederen af Aftenstjernerne i Nebadon, opgaven med at præsentere historien om, hvordan universets Hersker, Michael af Nebadon, syv

Læs mere

KAPITEL 38 LOKALUNIVERSETS PLEJENDE ÅNDER

KAPITEL 38 LOKALUNIVERSETS PLEJENDE ÅNDER KAPITEL 38 LOKALUNIVERSETS PLEJENDE ÅNDER DER findes tre særskilte klasser af den Uendelige Ånds personligheder. Den impulsive apostel forstod dette da han skrev om Jesus, som er steget til himlen og nu

Læs mere

Symbol nr. 43. Symbol over "Livets Bog

Symbol nr. 43. Symbol over Livets Bog Symbol nr. 43 Symbol over "Livets Bog Livets Bog et resultat af pligtfølelse Livets Bogs mission. Livets direkte tale. Livets religion 43.1 Da mit eget liv er af en sådan natur, at jeg ved selvsyn har

Læs mere

KAPITEL 5 GUDS FORHOLD TIL INDIVIDET

KAPITEL 5 GUDS FORHOLD TIL INDIVIDET KAPITEL 5 GUDS FORHOLD TIL INDIVIDET Hvis menneskets finite sind er ude af stand til at forstå hvorledes så stor og majestætisk en Gud som den Universelle Fader kan nedstige fra sin evige bolig i uendelig

Læs mere

KAPITEL 11 DEN EVIGE PARADISØEN

KAPITEL 11 DEN EVIGE PARADISØEN KAPITEL 11 DEN EVIGE PARADISØEN Paradiset er det evige center i universernes univers og hjemsted for den Universelle Fader, den Evige Søn, den Uendelige Ånd, og deres guddommelige samordnede og medarbejdere.

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse Selvets manifestation i tid, rum og bevægelse Af Carl V. Hansen (trykt i Theosophia nr. 1. sept. - okt. 1949 22. årgang) Ved en umiddelbar betragtning af selve naturens orden vil ethvert intelligent væsen

Læs mere

KAPITEL 49 DE BEBOEDE VERDNER

KAPITEL 49 DE BEBOEDE VERDNER KAPITEL 49 DE BEBOEDE VERDNER ALLE verdner som bebos af dødelige er evolutionære i deres oprindelse og i deres natur. Disse sfærer udgør grobunden, de evolutionære vugger, for de dødelige racer i tid og

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

KAPITEL 112 PERSONLIGHEDENS OVERLEVELSE

KAPITEL 112 PERSONLIGHEDENS OVERLEVELSE KAPITEL 112 PERSONLIGHEDENS OVERLEVELSE DE evolutionære planeter er sfærerne for menneskelig oprindelse, begyndelses verdnerne for den opstigende dødelige karriere. Urantia er jeres udgangspunkt; det er

Læs mere

KAPITEL 4 GUDS FORHOLD TIL UNIVERSET

KAPITEL 4 GUDS FORHOLD TIL UNIVERSET KAPITEL 4 GUDS FORHOLD TIL UNIVERSET Den Universelle Far har et evigt formål til universernes univers vedrørende det materielle, intellektuelle og åndelige fænomen, som han altid udfører. Gud skabte universerne

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

KAPITEL 42 ENERGI SIND OG MATERIE

KAPITEL 42 ENERGI SIND OG MATERIE KAPITEL 42 ENERGI SIND OG MATERIE Grunden til universet er materiel i den betydning at energi er basis for al eksistens, og ren energi står under den Universelle Faders kontrol. Kraft, energi, er de eneste

Læs mere

KAPITEL 15 DE SYV SUPERUNIVERSER

KAPITEL 15 DE SYV SUPERUNIVERSER KAPITEL 15 DE SYV SUPERUNIVERSER HVAD ANGÅR den Universelle Fader - som en Fader - så er universerne faktisk ikke eksisterende; han beskæftiger sig med personligheder; han er personlighedernes Fader. Hvad

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Note fra forfatteren

Note fra forfatteren Note fra forfatteren Vejen til oplysning Denne bog er baseret på uddrag af forskellige kurser jeg har undervist, samt informationer jeg har modtaget fra Mestrene, for at tilvejebringe instruktion i selv-oplysningsprocessen.

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig.

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig. 15.09.2016 September meditation Episode 3 Velkommen til den tredje episode af september meditations serien. Jeg hedder Merethe Bonnesen, og de syv ærkeengle fra første episode er netop trådt ind i feltet

Læs mere

KAPITEL 41 LOKALUNIVERSETS FYSISKE ASPEKTER

KAPITEL 41 LOKALUNIVERSETS FYSISKE ASPEKTER KAPITEL 41 LOKALUNIVERSETS FYSISKE ASPEKTER DET karakteristiske rum fænomen som adskiller hver lokal skabelse fra alle andre er den Skabende Ånds tilstedeværelse. hele Nebadon er med sikkerhed gennemstrømmet

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

RELIGIONENS VIRKELIGE NATUR

RELIGIONENS VIRKELIGE NATUR KAPITEL 101 RELIGIONENS VIRKELIGE NATUR RELIGION, som en menneskelig oplevelse, spænder fra den udviklende vildes primitive slaveri under frygt op til den sublime og storslåede trosfrihed blandt de civiliserede

Læs mere

KAPITEL 117 GUD DEN HØJESTE

KAPITEL 117 GUD DEN HØJESTE KAPITEL 117 GUD DEN HØJESTE I DET omfang, vi leve i overensstemmelse med Guds vilje, uanset hvor vi eksisterer i universet, i samme omfang er den Højestes almægtige potentiale endnu et skridt mere virkelig.

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Lihme Nu går solen sin vej, 889 Du skal elske din næste som dig selv, 696 Kærlighed er lysets kilde, 775 Der står et slot

Lihme Nu går solen sin vej, 889 Du skal elske din næste som dig selv, 696 Kærlighed er lysets kilde, 775 Der står et slot Tekster: 5 Mos 24,17-22; Rom 14,7-13; Matt 5,43-48 Salmer: Rødding 10.30 747 Lysets engel, 289 Nu bede vi den Helligånd, 889 Du skal elske din næste som dig selv, 696 Kærlighed er lysets kilde, 438 Hellig,

Læs mere

KAPITEL 53 1. LEDERNE AF OPRØRET

KAPITEL 53 1. LEDERNE AF OPRØRET KAPITEL 53 LUCIFERS OPRØR L UCIFER var en lysende første gradens Lanonandeksøn i Nebadon. Han havde erfaringer af tjeneste i mange systemer, havde været en ledende rådgiver indenfor sin gruppe og excelleret

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

4. søndag efter Trinitatis

4. søndag efter Trinitatis 4. søndag efter Trinitatis Salmevalg 747: Lysets engel går med glans 302: Gud Helligånd, o kom 276: Dommer over levende og døde 688: Skal kærlighed sin prøve stå 696: Kærlighed er lysets kilde Dette hellige

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

JESU SENERE VOKSENLIV

JESU SENERE VOKSENLIV KAPITEL 129 JESU SENERE VOKSENLIV JESUS havde fuldstændig løsrevet sig fra ledelsen af Nazaret familiens indre anliggender og fra den direkte vejledning af dens familiemedlemmer. Han fortsatte indtil sin

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Stilhed. Mouni Baba. Babaji's Kriya Yoga og Publikationer, Inc. St. Etienne de Bolton, Quebec, Canada

Stilhed. Mouni Baba. Babaji's Kriya Yoga og Publikationer, Inc. St. Etienne de Bolton, Quebec, Canada 2 Stilhed af Mouni Baba Babaji's Kriya Yoga og Publikationer, Inc. St. Etienne de Bolton, Quebec, Canada 3 Tavshed af Mouni Baba Babaji s Kriya Yoga og Publikationer, Inc. 196 Mountain Road, P.O. Box 90,

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

Light Body Balancing artikel af Villma Gros fra Slovenien.

Light Body Balancing artikel af Villma Gros fra Slovenien. Light Body Balancing artikel af Villma Gros fra Slovenien. (oversat af Birgitte Meinert) Artiklen herunder præsenterer LightBody Balancing med den magiske Ny energis natur, skabt af Villma Gros. Dette

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N Emne: Service i og for AA Hvorfor er jeg medlem af AA? Stol på Gud Gør hovedrent Hjælp andre

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere