Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise"

Transkript

1 Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

2 Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison 5. ElevEdison 6. Edison på skolen 7. Om Edison Messen 8. Økonomi 9. Evaluering og anbefalinger Bilag Bedømmelsesskema

3 1. Om Projekt Edison Projekt Edison er et pædagogisk udviklingsprojekt med fokus på elevers og læreres holdning og evne til kreativitet og produktudvikling. Den grundlæggende idé er, at lærere og elever i klasse skal følge et forløb, hvor viden, idégenerering og teamsamarbejde fører til udvikling fra en idé til et produkt, som til sidst skal markedsføres på en messe sammen med andre skoleprojekter. Produkter forstås bredt som både koncepter og håndgribelige produkter med konkret idé og funktion. Edison konceptet er udarbejdet i samarbejde mellem Esbjerg Skolevæsen, UU Sydvestjylland, Esbjerg Erhvervscenter og Esbjerg Handelsskole. Efter pilotfasen i skoleåret blev projektet i udbredt i UU Sydvestjyllands område, og fra blev projektet en del af Young Enterprise, som derved påtog sig opgaven at udbrede projektet i hele Danmark. I 2009 blev det første Danmarksmesterskab i Edison afholdt med deltagelse af 10 hold - henholdsvis 5 fra Esbjerg og 5 fra Vejle. Se: Link til Youtube-video om finalen i november Hvad får man ud af Edison? Ved at lære innovative teknikker og arbejde med innovation kvalificerer man sig til fremtidens arbejdsmarked, hvor innovation forventes at være den bærende kraft i erhvervslivet Idéerne er et godt udgangspunkt for medvirken i Projekt Edison Formål Projektet har to formål, henholdsvis for en elevdel og en lærerdel. Formålet med elevdelen er: at øge de deltagende elevers interesse for at arbejde kreativt og innovativt at give eleverne mulighed for på et ret tidligt tidspunkt at arbejde kontinuerligt i en sammenhængende proces, der lægger lag på lag, indtil de afslutter på en ungdomsuddannelse

4 at iværksætte en tværfaglig undervisning, der skifter mellem teori og praksis at skabe forståelse og respekt for andre udtryksformer og læringsstile og herigennem give eleverne en fordomsfri tilgang til problemløsninger at give eleverne en særlig viden om iværksættertanken Formålet med lærerdelen er: at give lærere fra grundskolen nye kompetencer i at undervise i innovation og produktudvikling at opsamle erfaringer til en eventuel videreførelse med nye hold at anvende lærerne som spydspidser i en netværksgruppe i forhold til samarbejdspartnere i projektledelsen og øvrige relevante interessenter for eksempel Young Enterprise, European Business Games og Venture Cup at fastholde spydspidserne i netværksgruppen med henblik på ajourføring af kompetencer samt udvikling af undervisningsmaterialer og undervisningsformer Folkeskolens formål I Folkeskolens formål 1 stk. 2 tales der om at skabe rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, og at eleverne får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. I 1 stk. 3 står der forbereder eleverne til medbestemmelse og medansvar I folkeskoleloven indgår, at undervisningen i de enkelte fag og emner og i tværgående emner og problemstillinger skal fremme elevernes alsidige personlige udvikling. Ved Elevens alsidige personlige udvikling forstås, at der arbejdes ud fra overskrifterne Mange måder at lære på Lyst til at lære At lære sammen med andre Når man går endnu tættere på, tages der fat på følgende: Mange måder at lære på: Udvikling af evnen til aktivt at opsøge og udnytte faglig viden fra relevante medier i forhold til personligt og socialt meningsfulde projekter Lyst til at lære:

5 Udvikling af nysgerrighed og lyst til at lære Udvikling af evnen til at tænke og handle kreativt At lære sammen med andre: Udvikling af evnen til aktivt at indgå i fællesskaber Udvikling af evnen til at lede og samarbejde ansvarligt Ifølge læseplanen for Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) skal eleverne blandt andet gøres bekendt med: Værdier og holdninger til arbejde, arbejdsløshed, arbejdsfrie perioder og forskellige livsformer Aktuelle arbejdsmarkedsforhold samt forhold på arbejdsmarkedet, der har betydning for det daglige liv og den måde, man indretter sin tilværelse på De elementer og metoder, der kan indgå i jobsøgning Et bredt udsnit af det lokale erhvervsliv samt de muligheder, konsekvenser og problemer der er ved at etablere og drive egen virksomhed Mange af disse elementer kan indgå i en tværfaglig undervisning med iværksætteri som tema. Ved at arbejde med iværksætteri kan eleverne desuden få et kvalifikationsperspektiv i forhold til det kommende arbejdsliv, som ligger inden for CKF-områderne inden for UEA. Der er derfor mange gode grunde til at inddrage iværksætteri i undervisningen. Ifølge trinmål for uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering skal eleverne være i stand til efter: 3. klasse: Fortælle om enkle produktionsforløb 6. klasse: Beskrive lokale virksomheder med iværksætterbaggrund, samt at omsætte ideer gennem praktiske undervisningsforløb 9. klasse: Forholde sig til innovation og iværksætteri Ved nedslag i fagenes formål har vi valgt at fremhæve følgende eksempler: Dansk Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Matematik

6 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Fysik/kemi Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Geografi Undervisningen skal give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår. Sådan kan faserne i Projekt Edison se ud. Elever og lærere skal gennemføre faserne som beskrevet i oversigtsform i skemaet. Tidspunkt Fase Indhold August LærerEdison: 2-dags internat Introduktion Idéudviklingsproces for lærere Information om projektforløbet September ElevEdison: 1-dags internat Idéudvikling Udvælgelse og fravalg Oktobernovember Oktober- ElevEdison På egen skole: Iværksætteren Kendskab til iværksætteri Kendskab til egen kompetencer Kendskab til egen læringsstil

7 november ElevEdison På egen skole: Produktudvikling Hvordan skal ideen/produktet laves? Der laves en model eller en beskrivelse. ElevEdison På egen skole: Økonomi Beregning af produktionspris og salgspris Budget ElevEdison På egen skole: Kunder Hvem er målgruppen? Hvem er de kunder, der typisk vil købe produktet? Oktobernovember Oktobernovember Oktobernovember ElevEdison På egen skole: Markedsføring Gør produktet kendt! Planlægning af præsentation og stand til messen November Regionsmesser og finalemesse Præsentation og fremlæggelse af produktet Mere om elementerne i Projekt Edison Et projekt som dette indeholder en hel del planlægning. For at lette arbejdet for kommende Edison-planlæggere gennemgås projektets delelementer i de følgende afsnit, som omfatter en række planlægningsværktøjer og informationsskrivelser, som man kan omformulere til eget brug.

8 2. Tilmelding Tilmelding til Projekt Edison Skolens Navn og Adresse Lærer Klassetrin Antal elever Mail på Lærer Telefon på Lærer Deadline Send en mail med ovenstående oplysninger til senest 1. juni Materiale Alt materiale til Projekt Edison ligger frit til download på Spørgsmål Spørgsmål til Projekt Edison kan stilles til Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Projektleder Nikolaj Hansen

9 3. LærerEdison Dette afsnit indeholder vejledning i, hvordan man planlægger og afholder LærerEdison som et 2-dages internatkursus den såkaldte LærerCamp. Formålet med internatet er at udvikle de deltagende læreres kompetencer i idégenerering og idévurdering. Ud over disse værktøjer kvalificeres deltagerne også i teamsamarbejde og vigtigheden af en god og skarp præsentation. Via et praksisforløb bliver lærerne bekendt med de processer og følelser, der udspiller sig i ovennævnte udviklingsproces. Lærerne er på denne måde godt rustede til at møde eleverne i Projekt Edison med viden og erfaring. Det sekundære formål med internatet er at introducere lærerne til det samlede Projekt Edison elevforløb samt til undervisningsmaterialet. Ved afslutningen af internatet vil der være et mindre oplæg om denne proces. LærerEdison bør altid forestås af en erfaren instruktør, og alle deltagende lærere bør deltage i LærerEdison inden deltagelsen i ElevEdison. LærerCamp Idéen bag campmetoden er at fremskynde idéudviklingen ved at flytte deltagerne ud af vante rutiner og udsætte dem for et moderat pres i forhold til mange deadlines. For at højne presset oparbejdes samtidig et konkurrencemoment. Vi forsøger bevidst at frembringe skæve vinkler i selve idégenereringen. For at få idéer med høj nyhedsværdi skal man af med vaner, erfaringer, rutiner og traditioner, og deltagerne vil under dette pres føle en vis frustration i processen. I en velfungerende gruppe vil initiativet skifte mellem medlemmerne, og dette kan mindske den frustration, der helt naturligt vil opstå i forløbet. Deltagerne kender ikke programmet for LærerCampen på forhånd. Der er kun den umiddelbare opgave at fokusere på, og deltagerne vil ofte opleve, at de ikke bliver helt færdige eller ikke ved, hvad der skal ske i det videre forløb. Programmet ligger i faste rammer, og overholdelse af mødetider og deadlines er meget vigtig. Ligeledes er motiverende virkemidler som forplejning, ros og især støtte fra instruktør og guider vigtige. Tema Et af campmetodens virkemidler er et afgrænset, fælles tema, dels for at styre konkurrencen, men også af pædagogiske grunde. Det er nemmere at starte med et konkret, motiverende fællesoplæg for senere i forløbet at eksemplificere og sammenligne ideerne. Det er vigtigt, at temaet er bredt og nærværende for ikke at begrænse kreativiteten.

10 Planlægning af Edison Lærercamp Dette afsnit forsøger at give nogle forslag til en overordnet planlægning og overvejelser. Betragt det som en vejledning, hvor der er plads til individuel tilpasning. Det skal dog nævnes, at der er mange overvejelser og beslutninger i projektet, som ikke er kommenteret i dette materiale. Indbydelsen Det er meget vigtigt at understrege i invitationen og i programmet, hvordan LærerCampen er skruet sammen med hensyn til kursustiden. Deltagerne er nødt til at deltage i hele forløbet, hvis processen og teamsamarbejdet skal fungere. Der er en balancegang imellem på den ene side at forberede deltagerne på det værste og på den anden side ikke at røbe for meget. Et eksempel på en invitation er vedlagt materialet (se bilag 3: Indbydelse til LærerEdison). Lokaler og indkvartering Fordelen ved en 2-dages intensiv camp er, at deltagerne oplever de op- og nedture, som eleverne utvivlsomt også vil opleve i løbet af ElevEdison. Det er vigtigt, at kurset afholdes på steder med gode konferencefaciliteter. Forplejning Det er en god ide at gøre noget ud af forplejningen, i og med at lærerne bliver bedt om at være på kursus næsten i døgndrift. Gruppeinddeling For at hindre vanetænkning bør grupperne være sammensat af cirka seks personer på tværs af skolerne. Deltagerne vil ofte gerne være et helt hold fra samme skole, men for at højne gruppernes effektivitet og øvrige udbytte foreslår vi helt klart at sammensætte grupperne på tværs af skolerne. Det er derfor en god ide kun at have to lærere fra samme skole i den samme gruppe. Instruktør Det er vigtigt, at instruktørerne har en positiv, opmuntrende og begejstret attitude. Benyt eksempelvis instruktører fra erhvervsskolerne. En god måde at klæde en ny instruktør på er ved selv at deltage i en LærerEdison eller ved at være til stede enten som observatør eller guide hos en erfaren instruktør. Guider Det er vigtigt at have en eller to guider til en camp med seks grupper. I programmet bliver begrebet guidesamling ofte nævnt, og her kaldes guiderne sammen, hvorefter instruktøren giver en kort forklaring på, hvad der nu forventes af guiderne. Det kan være støtte i forbindelse med anvendelse af metoderne, men ofte også moralsk opbakning. Det kan også være konkrete tiltag

11 over for enkelte grupper. Eksempelvis kan der være opstået en fin grundidé, som trænger til at blive guidet over i en mere anvendelig produktidé. Guiderne er typisk personer fra arbejdsgruppen omkring det lokale Edisonforløb. Temaoplæg foredrag Et godt, inspirerende oplæg fra en ekstern person er vigtig. Som en del af LærerCampen bliver deltagerne informeret om de sidste nye strømninger inden for temaet. Det er således vigtigt at instruere foredragsholderen i at lægge vægt på eller give bud på nye trends, så deltagerne får ny viden, og interessen for temaet bliver vakt. Dommere Hos deltagerne vil der hurtigt opstå en motiverende konkurrence. Uanset præmiens størrelse vil de kæmpe om æren. Det er vigtigt at få fat i nogle gode dommere og helst to-tre stykker. Her kan man inddrage skoleledere og erhvervsfolk som dommere. Billeder Tag billeder af deltagerne og arbejdet, når I afholder LærerEdison. Billederne kan anvendes i flere sammenhænge: i forbindelse med invitationer, foredrag og møder. Det giver oplevelsen en længere levetid at få en guide eller instruktør til at tage billeder og distribuere dem til deltagerne. Lærerne vil få snakket om campen efterfølgende, hver gang billederne ses sammen med kollegaer eller beslutningstagere. Musik Man kan afspille et stykke inspirerende musik, når deltagerne samles. Det kan støtte og underbygge en god og positiv stemning. På denne måde styrkes ejerskabet i forhold til det fælles projekt. Det er blot endnu et eksempel på, at det er vigtigt at hygge om og motivere deltagerne. Kan instruktøren finde musik, der er innovativ i et eller andet omfang, kan det være med til at inspirere deltagerne til at tænke innovativt.

12 Huskeliste før Lærercampen Dato og tidspunkter bestemmes Lokaler, overnatning og UV-udstyr bookes Forplejning aftales Hemmeligt program udarbejdes Deltagere inviteres Grupper dannes Instruktører skaffes Foredragsholder skaffes Dommere skaffes Guider skaffes Tjek på økonomien Instruktørmøde Materialer kopieres Hjælpemidler anskaffes og klargøres Huskeliste under LærerCampen UV midler medtages eller bestilles: projektor, lærred, tavle eller flipover Dias og bærbar PC medtages Program medtages Kopierede materialer medtages Tusch, papir, transparenter, sakse, limstifter mv. medtages Indhold og tilrettelæggelse af Lærercamp Materialer og forslag til program for LærerEdison kan rekvireres hos Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

13 4. Arbejdet inden ElevEdison Orientering til kolleger og forældre Det er vigtigt at få orienteret øvrige kolleger i teamet og på skolen samt forældre. Gruppeinddeling Det er lærernes opgave, at klassen er inddelt i grupper, når de ankommer til ElevEdison. Grupperne bør være på 4-5 elever og sammensættes af elever med forskellige kompetencer. Nedenfor er beskrevet, hvordan grupperne kan dannes med afsæt i Mange Intelligenser. Forberedelse og fordybelse Som inspiration til lærere, der ønsker at integrere iværksætteri i skolen: Links: Mange intelligenser Mange intelligenser defineres af Howard Gardner (psykolog og forsker fra Harvard University, far til begrebet Mange Intelligenser ) som evnen til at løse et problem og forme et produkt der er værdsat i en kultur eller et samfund. Grupperne, der skal arbejde sammen om Edison-projektet, kan med fordel sammensættes, således at eleverne udnytter hinandens styrkesider og kompetencer. Sådan kan det gøres: Gennemgå Mange Intelligenser Lad hver elev sætte ord på deres tre stærkeste intelligenser. Valget skal begrundes. Opdel klassen i 4-personers grupper, og lad dem finde to stærke intelligenser hos hvert medlem af en anden gruppe. Grupperne til Edisonprojektet dannes nu af lærerne ud fra elevernes egne vurderinger og andre vurderinger af deres stærkeste intelligenser, så der i hver gruppe er flest mulige intelligenser repræsenteret.

14 5. ElevEdison Dette afsnit indeholder en vejledning i, hvorledes ElevEdison kan planlægges og afholdes. Den bedste forberedelse vil være at deltage på en LærerEdison og/eller overvære en ElevEdison hos en erfaren instruktør. Det primære formål med ElevEdison er at give eleverne nogle værktøjer til at idégenerere, vurdere og præsentere, og samtidig give dem et godt afsæt til den efterfølgende projektperiode på skolen. Idé Ideen bag campmetoden er at fremskynde idéudvikling ved at flytte eleverne ud af vante rutiner og udsætte dem for et moderat pres. For at få idéer med høj nyhedsværdi skal man af med vaner, erfaring, rutiner og traditioner. Disse normale og i mange sammenhænge væsentlige dyder gør metoden op med. Vi forsøger bevidst at frembringe skæve vinkler i idégenereringen. Eleverne kender ikke programmet for dagen. De har derfor kun den umiddelbare opgave at fokusere på. De vil ofte opleve, at de ikke bliver helt færdige eller ikke ved, hvad der skal ske i det videre forløb. Denne frustration bruges som drivkraft, da de mange ubekendte vil aktivere den resultatorienterede og helhedssøgende elev. Andre elevtyper vil føle frihed og trang til at skabe i dette irrationelle frirum uden facitliste. De faste rammer og den stramme tidsplan på ElevEdison er vigtig og helt bevidst, da dette tidspres fremmer selve idegenereringen hos den enkelte elev og gruppen. Ligeledes er motiverende virkemidler som ros og støtte fra instruktør og lærerne vigtig. Alle elever vil under dette pres føle afmagt i løbet af ElevEdison. I en velfungerende gruppe vil initiativet skifte mellem medlemmerne. For at højne tidspresset oparbejdes samtidig et konkurrencemoment. Ud over værktøjer i idégenerering, kvalificeres eleverne i teamsamarbejde og vigtigheden i en god præsentation. Tema Temaet for elevdelen fastsættes nationalt af FFE-YE (Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise) i samarbejde med en arbejdsgruppe fra de deltagende kommuner. Temaer de tidligere år har for eksempel været: Bedre skolemiljø, Pas på miljøet, Trafik samt Gør ferien lettere. Det afgrænsende fælles tema er nødvendigt dels for at styre konkurrencen og dels af pædagogiske grunde. Det er nemmere at starte med et motiverende fællesoplæg for senere i forløbet at eksemplificere og sammenligne idéerne. Der vælges et nyt tema fra år til år, så eleverne og navnlig lærerne ikke har mulighed

15 for at forberede sig, inden projektet reelt starter. En sådan mulighed vil ellers stille eleverne forskelligt i den samlede konkurrence. Erfaringen viser, at temaet skal være bredt for ikke at begrænse kreativiteten. Ligeledes er det vigtigt, at emnet er nærværende for eleverne, hvis tankebaner kredser meget tæt på deres egen verden. Overordnet planlægning Dette afsnit giver nogle forslag til en overordnet planlægning af ElevEdison. Betragt det som en vejledning, hvor der er plads til individuel tilpasning. Det skal dog nævnes, at der er mange overvejelser og beslutninger i projektet, som ikke er kommenteret i dette materiale, så for at være på den sikre side bør program og manual følges relativt tæt. Det er meget vigtigt at klasserne gennemføre elevcamps, der er så ens som muligt for at undgå forskelsbehandling og så lige konkurrencevilkår som muligt. Instruktør Det anbefales at der indhentes eksterne instruktører til afholdelse af elevcamps. Kan dette ikke lade sig gøre, forestås elevcampen af klassens egne lærere. Fordelen ved en ekstern instruktør er, at eleverne oplever det ukendte eller gæstelærerprincippet. Den optimale løsning er dog at uddanne to-tre instruktører i de enkelte kommuner, som kan forestå afviklingen af ElevEdison. Hvis det lykkes, vil lærerne opleve deres elever som mere modne og seriøse. En ny instruktør kan klædes på ved at deltage i LærerEdison eller ved at være til stede på ElevEdison hos en erfaren instruktør. Kontakt venligst FFE-YE for yderligere information. Guider lærerne Det er vigtigt at få lærerne til at hjælpe instruktøren. Især i form af støtte i anvendelse af metoderne. Der kan også være konkrete tiltag over for enkelte grupper. Eksempelvis kan der være opstået en fin grundidé, som trænger til at blive guidet over i en mere anvendelig produktidé.

16 Huskelister før ElevEdison Dato og tidspunkter bestemmes Lokaler og UV-udstyr bookes og meldes ud til instruktør og klasser Klasser tilmeldes, fordeles og tilsendes program (se den overordnede planlægning) Instruktører skaffes Tjek på økonomien Eventuelt mad til lærere og instruktører Eventuelt informere pressen Instruktører mødes og instrueres, og der aftales fælles retningsliner med udgangspunkt i nærværende materiale. Materialer kopieres. Se programmet. Hjælpemidler anskaffes og klargøres. Se programmet. Huskeliste under ElevEdison UV midler medtages eller sikres (projektor, lærred, tavle eller flipover) Dias medtages Program medtages Kopierede materialer medtages Tusch, papir, transparenter, sakse, limstifter med mere medtages Lokaler/indkvartering Det er vigtigt, at lokalet er placeret uden for skolens vante omgivelser. For eksempel kan man anvende feriekolonier, biblioteker, uddannelsesinstitutioner og andre steder. Af økonomiske årsager kan man med held finde gode kommunale muligheder. Mødelokaler i lokale virksomheder eller på lokale ungdomsuddannelser vil også være en god løsning. Der kræves et godt lyst rum med plads til alle elever placeret ved gruppeborde. Er der gruppelokaler til eleverne, vil det være en god idé. Gruppeinddeling Det er nyttigt, at grupperne er dannet ved at blande elevernes kompetencer grundigt. For at optimere idégenerering har vi brug for så mange forskellige individer, kompetencer og intelligenser i hver gruppe som muligt. Også senere i forløbet vil denne spredning af kompetencer være nyttig. Gruppedannelsesprocesserne er yderligere beskrevet i afsnittet Edison på skolen. Grupperne forventes at være på plads hjemmefra. En optimal gruppestørrelse er 4-5 elever i en gruppe. Ved afviklingen af ElevEdison vil det være en god idé at sammensætte en camp med hold fra to klasser og gerne fra to forskellige skoler. Dette skaber igen en uvant situation, hvilket er med til at øge især spændingen ved fremlæggelserne med grundigere forberedelse til følge. Desuden kan det også være en mere rationel løsning med hensyn til planlægning og økonomi. Derimod skal grupperne

17 ikke dannes på tværs af klasserne, da eleverne skal arbejde videre i fagene hjemme på skolerne. Billeder Få en lærer eller instruktør til at tage billeder på ElevEdison. Det giver oplevelsen længere levetid. Eleverne og lærerne vil få snakket om campen, hver gang billederne ses. Brug billederne til PowerPoints på skolens hjemmeside og lignende. Billederne kan også have en god effekt, hvis projektet har behov for opbakning i forbindelse med en spredning af Edison i området. Elevcampens indhold Materialer og programforslag til ElevEdison kan rekvireres hos Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise.

18 6. Edison på skolen Efter ElevEdison arbejder eleverne videre med deres idé hjemme på skolen. De arbejder med emnerne produktudvikling, præsentationsteknik, visualisering og markedspotentiale. Undervisningen kan organiseres på forskellige måder; i nogle perioder kan man arbejde nogle timer om ugen, og andre forløb kan være mere koncentrerede. For lærerne kan det ofte være en udfordrende proces, hvor man som en kaospilot skal søge at undgå at kollidere mere end højst nødvendig med skolens timeopdelte hverdag. Men de oplever også, at det er dejligt for en livlig klasse, som årgang af og til kan være, at opleve anerkendelse for stort engagement. Det kan være en fordel at overveje organiseringen: skal projektet være en tværfaglig emneuge med flere lærere ind over, en længere proces med tid til idémodning eller for eksempel to temadage, derefter en periode med almindeligt skema og til slut igen tre temadage? Planlægningen af processen bør af tekniske og samarbejdsmæssige grunde helst foregå i god tid inden sommerferien. Det anslåede timeforbrug til ElevEdison for klassen og de involverede lærere er cirka lektioner. I forbindelse med det efterfølgende arbejde med Edison på skolen, henviser materialet til bilaget Edison på skolen. I bilaget vil du som lærer kunne få nogle ideer til nogle af de elementer som eleverne skal tage stilling til i det videre arbejde med eksempelvis produktudvikling, målgruppevurdering, økonomi, priskalkule, kundegrupper og konkurrenter mv.

19 7. Om EdisonMessen Elevernes produkter præsenteres på en eller flere EdisonMesser, hvor eleverne aktivt fremviser deres idéer og produkter, skitser eller lignende for forbipasserende og forældre. De bedste idéer præmieres. Er der flere delmesser forud for en finalemesse, er præmien for at gå videre til finalemessen selve udtagelsen. Planlægning Som de øvrige faser i Projekt Edison forudsætter også EdisonMessen en høj grad af planlægning. Dette afsnit beskriver elementerne i planlægningen af messerne. Aftaler med messestedet Husk at aftale tid og sted i god tid, så oplysningerne kan indgå i skolens planlægning. Det er vigtigt, at messestedet har et areal, som kan rumme deltagerne, men at det samtidig ikke er større, end at der opleves en intim stemning, når messen er åben og befolket. Kontakt til presse Husk også at medtænke pressen i projektet. Det er vores erfaring, at pressen gerne skriver om skole og innovation. Overvej, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at invitere pressen. Den vil gerne med, når der er gode billeder at tage, og når der kan fortælles gode, konkrete historier helst af eleverne selv. Aftaler med dommere Afsæt god tid til aftaler med dommere. Dommere fra lokale virksomheder deltager ofte gerne, og er som regel begejstrede over elevernes idérigdom og engagement. Og så er de et godt netværk at have, når der skal tænkes fremtidig lokal medfinansiering. Information om messestande Husk at sende forhåndsinformation om de praktiske rammer for messen til de deltagende klasser, herunder om standenes størrelse. Udarbejd også en plan over, hvilke virksomheder der har hvilke stande. Bedømmelsesskema til dommere Det er vigtigt, at både lærere, elever og dommere kender bedømmelseskriterierne. Man kan med fordel bruge det bedømmelsesskema, som findes sidst i dette dokument. Invitation til forældre m.fl. Invitér forældre, bedsteforældre og andre interesserede med til Edisonmessen. Det giver en rigtig god stemning og betyder meget for eleverne.

20 Udarbejdelse af bedømmelsesskema til elever Dommernes votering tager tid, og derfor kan eleverne komme til at kede sig. Man kan lave en konkurrence for eleverne, hvor de stemmer på den bedste gruppe. Præmier Det behøver ikke at koste projektet penge at skulle uddele præmier for de bedste idéer. Hør det lokale erhvervsliv om de ikke har noget merchandise som de vil sponsorere. Værtskab for dommere Husk at hygge om dommerne. Start dagen med formiddagskaffe og mundtlig information om deres opgave. Giv tid til en evaluering, når messen er slut, og elever og lærere pakker sammen. Konferencier, underholdning og præmieoverrækkelse På EdisonMesserne bør der være en konferencier til peptalk, og der kan med fordel arrangeres underholdning i form af fx skoleband, dansegruppe eller lignende. En erhvervsmand, -kvinde eller sponsor kan overrække præmierne. Præmiér de bedste idéer på finaledagen, men også gerne flere kategorier som for eksempel stand og salgsteknik. Tjekliste Herunder er en tjekliste, som I måske kan bruge til forberedelse af messen. Form og udseende Model eller skitse af produkt Pynt. Husk at der skal være en rød tråd eller en sammenhæng med produktet Skilt med virksomhedens navn Dug eller andet underlag Tøj. Vælg noget tøj, der passer sammen, og der passer til jeres stand Foldere om produktet og idéen Overvej, hvordan I vil præsentere idéen eller produktet for dommerne Tænk på specielle indslag i form af underholdning, konkurrencer, smagsprøver med videre Stole Teknisk Hvert hold får stillet en stand til rådighed med et bord og mulighed for ophængning af forskellige effekter Hver stand vil blive udstyret med et nummer af hensyn til dommere og publikum

21 Lidt praktisk Når udstillingen er åben, skal standen være bemandet konstant. Husk en vagtplan Der skal tages hensyn til og være ro omkring de grupper, dommerne er ved at interviewe. I den tid, hvor udstillingen og de tilknyttede aktiviteter foregår, er klassens lærere ansvarlige for, at eleverne opfører sig på en måde, så arrangementet kan afvikles under rolige forhold Gæster, såsom familiemedlemmer, lærere, vejledere, skoleledere og alle andre interesserede er meget velkomne Det er vigtigt, at eleverne evaluere på arrangementet, når I er sammen med dem dagen efter messen Lidt om konkurrencen Der er hold af dommere, der aftaler de fælles spilleregler og i fællesskab kommer med beslutningen om placeringen af 1., 2. og 3. pladsen Holdene på 1., 2. og 3. pladsen får præmier.

22 8. Økonomi Der er flere forskellige måder at køre Edison på, hvorfor der kan være stor forskel på de ressourcer, som projektet kræver. I nedenstående ses et budget, som er brugt i Esbjerg Kommune. Det skal dog understreges, at det er et eksempel på et budget. Som hjælp til udarbejdelse af et budget følger her en række beregninger fra Projekt Edisons første to år: ElevEdison (ved 2 klasser pr. ElevEdison) Lærertimer deltagende lærer: 7,4 t./lærer (anbefalet 2 lærer/klasse) 14,8 t./klasse Kroneudgifter pr. klasse Betaling f. materialer/leje af lokale m.m./klasse 500,00 Instruktør /klasse:1250,- + moms 1562,50 Transport (afhængig af køreafstand) anslået/klasse 1000, , ,50 LærerEdison: (ved 2 lærere pr. klasse) Pr. lærer: 2 dage Dag 1: kl times transport 10,0 t. Dag 2: kl times transport 7,0 t. 17,0 t. Kost/logi/benyttelse af faciliteter med videre 1300,- Kørsel - anslået 150,- 1450,- Fællesudgifter 1 instruktør i 2 dage á 7500, ,- Oplægsholder 5.000,- Vingaver til 2 dommere + evt. kørsel 1.000,- Præmier til vinderholdet 1.000,- Materialer 1.000, ,- Udgifter ved Edisonmessen Pladsleje, leje af inventar og vingaver ,-

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & skole, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune Udgivet: Marts

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013 Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2015 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Company Programme. Retningslinjer for konkurrencen. - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab

Company Programme. Retningslinjer for konkurrencen. - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab Company Programme - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab Retningslinjer for konkurrencen Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise Ejlskovsgade 3D 5000 Odense C www.ffe-ye.dk Company Programme -

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole TietgenSkolen og Korsløkke Ungdomsskole har

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point National Entreprenørskabsmesse 14 CP Bizz Mart Kategori: Idé og produkt/serviceydelse Ideen Hvor gode er eleverne til kort og præcist at fortælle om deres produkt/serviceydelse (Elevatortale)? I hvor høj

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Ny stuktur for 10 klasse på Øse Efterskole. Lasse, Camilla og Jane

Ny stuktur for 10 klasse på Øse Efterskole. Lasse, Camilla og Jane Ny stuktur for 10 klasse på Øse Efterskole Lasse, Camilla og Jane En boglig Klasse Iværksætter Klasse Et helt almindeligt skema med fysik-kemi og tysk Faglige fantastiske fredage (som nu). Der vil være

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole.

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Indledning: Da vi i skoleåret 2011/12 har fokuseret ekstra meget på vores boglige profil, har vi valgt at oprette fem boglige linjer. Disse linjer er produktet

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Besøg på virksomheden

Besøg på virksomheden Besøg på virksomheden Hvordan gøres det i praksis? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Kort og godt Afgørende faktorer for succes Temaer Konkrete forslag til programmer Eksempler fra 3 virksomheder Har

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER

TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER - Filmgalla for unge i hele Region Syddanmark kan fra 2015 afholdes i Faaborg-Midtfyn Kommune! Baggrund I de seneste 7 år har Oregon Filmfestival været

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011

Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011 DREJEBOG Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011 Program 09.00 Møde i Foredragssalen, Porthusvej 71, 5700 Svendborg 09.10 Morgenmad 09.40 Introduktion til dagen 10.00 Idéudvikling 12.30 Frokost 13.00 Klargøring

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Nyt gratis tilbud til skoler

Nyt gratis tilbud til skoler Vær så god: Her er der inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. om kreativitet, innovation, selvstædighed og fællesskab f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Nyt gratis tilbud til skoler Skøn

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Tag jeres elever med til sjove oplevelser på vores skole

Tag jeres elever med til sjove oplevelser på vores skole Oplev Mercantec! Tilbud til vejledere og undervisere på folkeskolerne i Viborg Kommune Tag jeres elever med til sjove oplevelser på vores skole - kom og prøv at arbejde i de praktiske værksteder, eller

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Retningslinjer for konkurrencen Byg en By 2015

Retningslinjer for konkurrencen Byg en By 2015 18. august 2015 Side 1 af 5 Retningslinjer for konkurrencen Byg en By 2015 Byg en By er et fagligt brobygningsforløb udformet som en konkurrence, hvor grundskoleelever og erhvervsskoleelever danner et

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG

4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG 4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG DETTE ER ET INNOVATIONSFORLØB ALT ER TILLADT! 4 HVIDE T-SHIRTS UDLEVERES TIL HVER STUDERENDE Med udgangspunkt i sætningen 'fra idé til salg' skal de studerende: generere

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Nyt gratis tilbud til skoler

Nyt gratis tilbud til skoler Vær så god: Her er der inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. om kreativitet, innovation, selvstædighed og fællesskab f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms GPS, kommunikation Mål Målet med dagen er, at give deltagerne en god oplevelse med fokus på samarbejde, kommunikation hvor alle uanset fysisk form har mulighed for at deltage. GPS, kommunikation Gruppen

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke

Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke A. FORMÅL Formålet er først og fremmest, at opkvalificere et antal fungerende flugtskydningsinstruktører, så de kan udøve praktisk instruktion i haglskydning.

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Uddan nelse Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering FORORD Elevens vej fra grundskole til uddannelse og job skal ses som en sammenhængende læreproces, der støttes af både skole og vejledning.

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere