Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling Ændringer: Uddannelsesordningen er udgivet grundet bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling nr. 158 af 23. februar Endvidere er uddannelsesordningen udgivet grundet ny bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag med ikrafttrædelse 1. juli Der er indført et nyt områdefag Økonomi Teknisk designer Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 24 Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Ingen supplerende bemærkninger Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Uddannelsen varer indtil afslutningen af skoleundervisningen i hovedforløbet, dog mindst 2 år og 5 måneder og højst 2 år og 11 måneder, inklusiv grundforløbet. Vejledende struktur for Teknisk designer Grundforløb Skole 20 uger praktik Skole 20 uger praktik Skole 20 uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet indeholder 13 ugers valgfri specialefag. De valgfri specialefag kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. Til afsnit 3 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Ingen supplerende bemærkninger Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. 1

2 Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation. I tabel 1 er beskrevet de fag, der gennemføres på hovedforløbet, herunder de valgfri specialefag som vælges i løbet af hovedløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet i tabel 1. Det gøres ved at planlægge et forløb, hvor fag fra tabel 2 erstatter tilsvarende fag i tid og omfang på lavere niveau fra tabel 1. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte. Det gøres ved, at fag fra tabel 2 erstatter tilsvarende fag fra tabel 1 undervejs i hovedforløbet. 2

3 Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet [Fagnavn] Grundfag Faget bidrager til følgende kompetencemål: Præstationsniveau for faget Vejledende tid 4 uger 3,4,9,10 Fremmedsprog, engelsk E 2 * 5,11 Læring kommunikation og samarbejde 1 * 5,11 Iværksætteri og innovation F 1 * H1 H2 1,7, mål nr ,9, mål nr ,9, mål nr ,11, mål nr ,12, mål nr ,6,11,12, mål nr ,10,12, mål nr , 7, mål nr , mål nr ,11, mål nr , mål nr , mål nr , mål nr Områdefag 8 Fremstilling af tekniske tegninger Rutineret 1,5 * Visualisering og illustration Rutineret 1,5 * Brugervejledning Rutineret 0,5 * Udformning og opfølgning på planlægning Rutineret 1,5 * Beregning og konstruktion Rutineret 2 * Økonomi, Teknisk designer Rutineret 1 * Specialefag Bundne specialefag 10 uger Bundne specialefag 10 uger Teknisk designer bygge- og anlæg Anlægsteknik, B&A Rutineret 2 * Fremstilling af tekniske tegninger, Rutineret 2,5 * B&A Beregning og prisoverslag, B&A Rutineret 1,5 * Kvalitetsstyring, B&A Rutineret 1,5 * Visualisering og animation med kamera, B&A Animation med kamera og lyskilder, B&A Fremstilling af salgspræsentation, B&A Rutineret 1 * Rutineret 1 * Rutineret 0,5 * Bundne specialefag 10 uger Teknisk designer produktion 2,6, Maskiner, styring og bevægelsesme- Rutineret 2 * 3

4 mål nr , mål nr , mål nr ,5, mål nr ,6, mål nr , mål nr , mål nr kanik Tegning og konstruktion i parametrisk Rutineret 2 * CAD Prisberegning og beregning af materialeforbrug Rutineret 1,5 * Kvalitetsstyring, produktion Rutineret 1,5 * 3D parter og modeller i parametrisk CAD Animation af industrielle konstruktioner Fremstilling af salgspræsentation, produktion Valgfri specialefag Rutineret 1 * Rutineret 1,5 * Rutineret 0,5 * 13 uger Valgfri specialefag fælles 1,3,7,9, mål nr ,10, mål nr ,6,7,12, mål nr ,6,7,12, mål nr ,5,10,11, mål nr , mål nr ,8, mål nr ,10,12, mål nr ,10,12, mål nr , mål nr ,9,10, mål nr , mål nr , mål nr ,12, mål nr Design og formgivning Avanceret 2 * Systemadministration Avanceret 2 * Styring og regulering Avanceret 2 * Stærkstrøm Avanceret 2,5 * Projektassistent Avanceret 2 * Valgfri specialefag Teknisk designer bygge- & anlæg Jura og lovgivning i byggeriet Avanceret 1 * Bygningsreglementet og brandkrav Avanceret 1 * Landmåling og kortlægning Avanceret 1,5 * Anvendelse af GIS Avanceret 2 * Bygningskonstruktioner Avanceret 2 * 3D afbildninger af bygninger Avanceret 2 * Afløbsinstallationer Avanceret 2,5 * Forsyningsledninger Avanceret 2 * VVS-installationer Avanceret 2 * 4

5 11, mål nr ,11, mål nr ,6, mål nr ,6, mål nr , mål nr , mål nr , mål nr ,6,3, mål nr ,6, mål nr , mål nr , mål nr , mål nr ,3,6, mål nr ,6, mål nr.1436 Planlægning i bygge- og anlægsprojekter Avanceret 1 * Assistentopgaver i forbindelse med Avanceret 2 * byggeledelse Valgfri specialefag Teknisk designer produktion Teknisk dossier og risikovurdering Avanceret 2 * Design brief og produktionsdesign Avanceret 1,5 * Produktionsfilosofier, definition og anvendelse Rutineret 1 * Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde Rutineret 1 * Ledelse ved produktionsomlægning Rutineret 1 * Driftstekniske og driftsøkonomiske beregninger Rutineret 1 * Opbygning af lagerstyringssystemer Rutineret 1 og logistik Udarbejdelse af produktionsplaner Avanceret 1 * Statistisk Proces Control (SPC) Rutineret 1 * Proceskontrol Avanceret 1 * Pladekonstruktion med 3D-CAD Avanceret 1 * Maskinteknisk konstruktion og beregning Rutineret 1 * Valgfag 2 uger * * Elever, der har opfyldt uddannelsens mål på kortere tid end den vejledende varighed, tilbydes undervisning i fagene i tabel 2. Fagene i tabel 2 kan også anvendes ved planlægning af hovedforløb, der fra start gennemføres på et højere niveau jf. afsnit 4. Tabel 2 - Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 3. Fagnavn Præstationsstandard for faget Vejledende tid Bygger oven på faget: Præstationsstandard Anlægsteknik II, nr Maskiner, styring og bevægelsesmekanik II, Avanceret 1 Anlægsteknik Rutineret Avanceret 1 Maskiner, styring og bevægelsesmekanik Rutineret 5

6 nr Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Praktikmål Teknisk designer, Industriel produktion Teknisk designer, Bygge og anlæg 1, 3, 7, 9, nr Illustration og teknisk design * * 5, 11, nr Planlægning og projektgennemførelse * * 8, 10, 12, nr Byggesagsbehandling og * projektering af byggeri 2, 4, 6, nr Teknisk dokumentation i industriel produktion * Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Ingen supplerende bemærkninger Til afsnit 6 og beviser mv. Grundlaget for Teknisk Designeruddannelsen er mål- og fagbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og er derfor også grundlaget for bedømmelse af den enkelte elev ved den afsluttende eksamen. Efterfølgende retningslinier er således bindeleddet mellem fagbeskrivelserne og den konkrete eksamen. Tilvejebringelse af opgaver Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan udarbejde forslag til opgaver for den afsluttende prøve (eksamen) Rammer for prøveafvikling og -bedømmelse Den faglige prøve gennemføres tidligst 3-6 måneder før aftaleperiodens ophør for alle elever, og gennemføres på skolen i forbindelse med et afsluttende skoleophold. Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvori den afsluttende eksamen afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomheder til det faglige udvalg. Elevernes løsning af opgaverne bedømmes efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen af en lærer (eksaminator), udpeget af skolen, og 2 censorer. Censorerne skal have den fornødne fagkundskab og repræsentere henholdsvis arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden i det faglige udvalg. Censorerne skal opfylde habilitetskravene i henhold eksamensbekendtgørelsen. Censorerne godkendes (udpeges) af Det faglige udvalg for teknisk designer efter indstilling fra skolen og det lokale uddannelsesudvalg. Censorerne skal være til stede under prøven, der gennemføres i løbet af den sidste skoleperiode. Iværksættelse af prøven 6

7 Censorerne til Teknisk Designer indvarsles til bedømmelse ca. 5 uger før prøven, idet iværksættelses-papirerne tilsendes fra skolen. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Det faglige udvalg, kan medtages ved bedømmelsen. Ved bedømmelsen anvendes 7-skalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Prøverne bedømmes efter 7-trinsskalaen: Karakter 12 A 10 B Relation til ECTS Betegnelse Den fremragende præstation Den fortrinlige præstation 7 C Den gode præstation 4 D Den jævne præstation 02 E Den tilstrækkelige præstation 00 Fx Den utilstrækkelige præstation Beskrivelse Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 F Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. Ved beregning af karakterer foretages ikke afrunding. Forinden fastsættelse af eksamenskarakteren foretages afrunding af det endelige resultat til et helt tal efter almindelige regneregler, idet karakterværdien 02 ikke kan fremkomme ved forhøjelse. Afrundingsskema 7-trinsskalaen Interval, beregnet Endelig karakter -3 t.o.m. -1,51-3 F Den ringe præstation -1,5 t.o.m. 1,99 00 Fx Den utilstrækkelige præstation 2,0 t.o.m. 2,99 02 E Den tilstrækkelige præstation 3,0 t.o.m. 5,49 4 D Den jævne præstation 5,5 t.o.m. 8,49 7 C Den gode præstation 8,5 t.o.m B Den fortrinlige præstation 11,0 t.o.m. 12,0 12 A Den fremragende præstation 7

8 Beregningen af eksamenskarakteren foretages af skolen (læreren (eksaminator)) og de to censorer. Eleven meddeles eksamensresultatet af skolen (læreren (eksaminator)) og de to censorer når beregningen er foretaget. Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer, som er givet, til det faglige udvalg seneste 1 uge efter eksamensresultatet er meddelt eleven, hvorefter den beregnede prøvekarakter påføres uddannelsesbeviset. Det faglige udvalg kan udarbejde et skema til dette formål. Sygeeksamen og ny eksamen (eller omprøve) Skolen skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende eksamen, en ny eksamen (omprøve), eventuelt efter supplerende praktikuddannelse eller skoleundervisning. Omprøve aflægges kun i den del af eksamen hvor beståkarakteren ikke er opnået. Eleven kan kun aflægge omprøve en gang, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade, at eleven aflægger omprøve på ny, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. Sygeeksamen og ny eksamen (omprøve) følger bekendtgørelse om eksamen. praktikerklæring Praktikvirksomheden udsteder afsluttende praktikerklæring, når praktiktiden i virksomheden er afsluttet, jf. hovedbekendtgørelsen. Afsluttende eksamen Den afsluttende eksamen er ens for de 2 specialer. I sidste skoleperiode afholdes en afsluttende eksamen, der samtidig udgør den afsluttende prøve Eksamenen består af: 1) en projektopgave med skriftlig dokumentation og 2) en projektfremlæggelse med mundtlig eksamen. Projektopgaven omfatter at eleven: - i samarbejde med skolen og eventuelt praktikvirksomheden formulerer en projektopgave - indsamler og bearbejder data. - anvender viden og erhvervede kvalifikationer fra de valgte specialefag. - inddrager tværfaglig viden og elementer fra specialefag, områdefag, grundfag, eventuelle relevante valgfag samt praktikerfaringer. - anvender tidssvarende teknologier, metoder, teknikker og inddragelse af miljømæssige, administrative og økonomiske overvejelser. - udarbejder den nødvendige skriftlige dokumentation for projektet. Ved bedømmelsen af projektets skriftlige del gives der ud fra en helhedsvurdering af den faglige kvalitet og den skriftlige fremstilling efter votering, af læreren og censorerne samlet en karakter for projektopgavens skriftlige del. n foregår efter følgende kriterier: 1) Teknisk faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål. 2) Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver. Projektfremlæggelse med mundtlig eksamen der lægges vægt på at eleven kan, 1) kombinere de faglige kompetencer, som projektopgaven omhandler, 2) anvende relevante informationsteknologiske hjælpeværktøjer og 8

9 3) redegøre for systematik og metodik i løsning af opgaven, herunder bearbejdningsmetoder, arbejdsproces og implementering af teori og praksis. Ved bedømmelsen af projektets mundtlige del gives ud fra en helhedsvurdering af elevens projektfremlæggelse, herunder planlægning, gennemførelse og konklusioner efter votering, af læreren og censorerne samlet en karakter for den mundtlige eksamination. Prøvetiden er ca. 20 minutter. n foregår efter følgende kriterier: 1) Teknisk faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål. 2) Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver. Den endelige eksamenskarakter for den afsluttende eksamen fremkommer som et gennemsnit af de karakterer, der er givet for henholdsvis projektopgavens skriftlige dokumentation og den mundtlige eksamination. For at bestå eksamen kræves, at der mindst er opnået beståkarakter for både projektopgavens skriftlige dokumentation og den mundtlige eksamination. 9

10 Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles for alle elever i hovedforløbet, gennemgår eleverne følgende skolefag og praktikmål: Fremstilling af tekniske tegninger 1,5 uge Eleven kan fremstille en teknisk tegning under anvendelse af retvinklet projektion herunder anvende stregarter iflg. DS/ISO 128 og målsætning efter DS/ISO Eleven kan ved fremstilling af en teknisk tegning vælge den mest hensigtsmæssige afbildningsform herunder anvende relevante snit iflg. DS/ISO Eleven kan udføre 2- og 1-punkts perspektivtegninger. Visualisering og illustration 1,5 uge Eleven kan ved anvendelse af et 3D konstruktionsprogram fremstille visualiseringer med baggrundsbilleder af konstruktioner af industrielle emner og bygningsdele. - Eleven kan tildele overflader/farver. - Eleven kan rendere billeder. - Eleven kan tildele fotorealistiske overflader på emner, samlingstegninger og eksploderede tegninger. - Eleven kan udvælge eksisterende materialer fra et materialebibliotek. - Eleven kan definere nye materialer. - Eleven kan med udgangspunkt i dels egne skitser og Cad-tegninger, dels med udgangspunkt i digitale billeder, gennemføre en digital redigering af udgangsmaterialet til anvendelse som illustrationer i skreven dokumentation, såvel digitalt som i papirform. - Eleven kan tilpasse filstørrelse og opløsning til den konkrete anvendelse. - Eleven kan sikre læsbarheden af materialet på slutproduktet. Brugervejledning ,5 uge. - Eleven kan udarbejde en almindelig brugervejledning i papirformat, og som PDF fil, for et givet produkt og relatere brugervejledningens udformning til en foreliggende designmanual. 10

11 Udformning og opfølgning på planlægning 1,5 uge Eleven kan ud fra en konkret opgave planlægge eget arbejde og fastholde og kommunikere dette ved anvendelse af en Gantt-plan herunder formidle projektstatus via planen og oplyse om ressourceanvendelsen. - Eleven kan udarbejde og udsende en mødeindkaldelse herunder udforme en relevant dagsorden. - Eleven kan på baggrund af et afholdt møde skrive et beslutningsreferat herunder udarbejde en mødereferatskabelon i et tekstbehandlingssoftware. - Eleven kan anvende informationsteknologiske værktøjer til selvstændigt at udforme en netværksplan med udgangspunkt i en given opgave underlagt fastsatte tidsrammer og udarbejde en Gantt-plan ud fra netværksplanen samt udlede enkeltpersoners arbejde af det samlede plankompleks. Beregning og konstruktion uger. - Eleven kan udarbejde en brugbar skitse på baggrund af en opmåling af en given konstruktion eller et givet rum i hvilket en konstruktion skal indsættes, under hensyn til funktionsbestemte grænse flader. - Eleven kan gennemføre en optimering af et simpelt element, der er påvirket til bøjning gennem en overslagsmæssig styrkeberegning og formidle hvilke variabler der er ændret for at opnå et optimalt resultat. - Eleven kan gennemføre en optimering af et simpelt element, der er udsat for forskydningskræfter gennem en overslagsmæssig styrkeberegning og formidle hvilke variabler der er ændret for at opnå et optimalt resultat. - Eleven kan gennemføre en optimering af et simpelt element, der er udsat for træk- og/eller trykkræfter gennem en overslagsmæssig styrkeberegning og formidle hvilke variabler der er ændret for at opnå et optimalt resultat. - Eleven kan med udgangspunkt i en skitse eller tegning påsat kræfter, lave en beregningsmodel, og bestemme de resulterende kræfter på kraftsystemet under hensyntagen til ligevægtsbetingelserne. - Eleven kan finde tyngdepunktet i et vilkårligt tværsnit i en given konstruktion, til brug for dels afbalancering af en større konstruktion, dels til korrekt påsætning af kræfter i forbindelse med statik- såvel som styrkeberegninger. 11

12 Økonomi Teknisk designer 8225 Rutineret 1 uge. Eleven opnår viden der kan anvendes til løsning af arbejdsopgaver der indeholder problemstillinger af erhvervsfaglig, samfundsfaglig eller miljømæssig karakter i forhold til en konkret produktions- eller servicevirksomhed. Eleven kan redegøre for grundlæggende økonomiske tankegange og begreber i forbindelse med virksomheden og samfundet Eleven kan anvende ukomplicerede økonomiske værktøjer f.eks. økonomistyringsmodeller til løsning af konkrete opgaver Eleven kan redegøre for enkle sammenhænge mellem samfundets økonomiske politik, den enkeltes økonomi og virksomhedsøkonomi Eleven kan forholde sig til økonomiske hensyn i forhold til f.eks. beskæftigelse, produktion, livskvalitet m.m. Eleven opnår viden om grundlæggende elementer i forskellige økonomisk-teoretiske hovedretninger. Standpunktskarakter 12

13 For at opnå kompetencemålene for teknisk designer med specialet bygge- og anlæg gennemgår eleverne følgende yderligere skolefag, praktikmål og prøver, herunder 13 ugers valgfri specialefag: Anlægsteknik uge. - Eleven kan selvstændigt foretage kurveafsætning og nivellering samt behandle indsamlede data. - Eleven kan vurdere og behandle løsningsforslag i forbindelse med jordarbejde under hensyntagen til miljø og sikkerhedsproblemer. - Eleven kan betjene nivelleringsinstrumenter og teodolit. - Eleven kan opmåle arealer. - Eleven kan udføre nivellement af arealet og afsætte kurver ved hjælp af teodolit. - Eleven kan udføre jordberegning for afgravning/påfyldning ud fra nivellementet. - Eleven har indsigt i miljømæssige forhold herunder bortskaffelse af forurenet jord og sikkerhed på byggepladsen samt ved udgravninger. - Eleven har kendskab til geografiske informationssystemer (GIS), herunder opbygning, terminologi, geodatabaser og registreringsdatabaser. Fremstilling af tekniske tegninger B&A 2,5 uge Eleven kan fremstille en plantegning af bygningsdele herunder iflg. DS håndbog 113 anvende stregarter, målsætning, indsætte foldemærker og folde tegninger efter foldemærker. - Eleven kan fremstille tekniske tegninger med snit og facader herunder iflg. DS håndbog 113 oprette facader og relevante snit samt anvende relevante snitflader iflg. DS håndbog Eleven kan med henblik på en standardisering af udgivet tegningsdokumentation, udarbejde en template til anvendelse indenfor bygge/anlægs branchen herunder opsætte templaten efter gældende DS/ISO standard for teknisk tegning (CAD) - Eleven kan fremstille bygningstegninger i 2D og 3D herunder oprette 3D tegninger ud fra givne længde- bredde- og højdemål samt anvende elevationer og eksterne referencer 13

14 Beregning og prisoverslag B&A 1,5 uge. - Eleven kan beregne mængder af medgået materiale til produktion af bygningsdele. Eleven kan beregne materialevægt, rumfang og areal af bygningsdele ud fra en mængdeudtagning. - Eleven kan beregne materialespild. - Eleven kan beregne en bygningsdels kostpris ud fra materiale- og tidsforbrug. - Eleven kan beregne prisen af medgået materiale til produktion af en bygningsdel. - Eleven kan beregne de variable omkostninger ved produktionen af bygningsdelen, herunder løn og sociale omkostninger i forbindelse med produktionen. - Eleven kan beregne en bygnings salgspris ud fra kostpris. - Eleven kan beregne fortjeneste og dækningsbidrag for en bygning. - Eleven kan beregne moms og evt. afgifter for bygningen. - Eleven kan med udgangspunkt i et konkret byggeri udarbejde et prisoverslag, under anvendelse af priskurant. - Eleven kan redegøre for prisoverslagets forudsætninger og usikkerhed. Kvalitetsstyring B&A ,5 uge. - Eleven kan udarbejde dokumentation i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomheders kvalitetskontrol og kvalitetssikring. - Eleven har indsigt i kvalitetsbegreber og kender til kvalitetens betydning for alle aktiviteter i en bygge- og anlægsvirksomhed - Eleven kan skelne mellem gængse kvalitetsstandarder og certificeringssystemer inden for byggebranchen. - Eleven har et indgående kendskab til DS/ISO Eleven har viden om sammenhængen mellem produktstyring, kvalitet, målsætning og omkostninger. - Eleven kan deltage i bygge- og anlægsvirksomheders forebyggende aktiviteter vedrørende kvalitetssikring, herunder uddannelse, træning, metodeudvikling og kontrol. - Eleven kan beregne og udføre enkle statistiske kvalitetskontroller. 14

15 Visualisering og animation med kamera B&A 1 uge. - Eleven kan ved anvendelse af et 3D konstruktionsprogram fremstille visualiseringer med indsættelse af lys og kamera på bygningsdele Eleven kan opsætte lys (spot light, point light, distant light) - Eleven kan indsætte og indstille fast kameraposition - Eleven kan rendere billeder ud fra eget valg af billedkvalitet - Eleven kan ved anvendelse af et 3D konstruktionsprogram fremstille enkle animationer, herunder filmsekvenser af bygninger og bygningsdele, der viser delenes sammensætning. - Eleven kan indsætte bevægeligt kamera - Eleven kan redigere kamerabane - Eleven kan justere kameraindstillinger Animation med kamera og lyskilder B&A 1 uge Eleven kan ved anvendelse af et 3D konstruktionsprograms visualiseringsdel fremstille sammensatte animationer af bygninger og bygningsdele, der viser delenes sammensætning. - Eleven kan indsætte bevægeligt kamera. - Eleven kan redigere kamerabane. Eleven kan justere kameraindstillinger. - Eleven kan opsætte faste og bevægelige lyskilder. Fremstilling af en salgspræsentation B&A 0,5 uge Eleven kan på baggrund af udarbejdet materiale inden for bygge- og anlægsområdet fremstille en salgspræsentation i et præsentationsprogram. - Eleven kan indsætte fremstillede billedfiler i præsentationen. - Eleven kan indsætte animationer i AVI format i præsentationen. - Eleven kan indsætte en bearbejdet tekst herunder stikord. - Eleven kan skabe sammenhæng mellem de enkelte dias og produktet, der skal sælges. 15

16 For at opnå kompetencemålene for teknisk designer med specialet industiel produktion gennemgår eleverne følgende yderligere skolefag, praktikmål og prøver, herunder 13 ugers valgfri specialefag: Maskiner, styring og bevægelsesmekanik 2 uger. - Eleven kan ud fra vurdering og simple beregningsmetoder anvende de mest forekommende konstruktionselementer i en maskinkonstruktion Eleven kan fremstille enkle pneumatik-, hydraulik- og PLCdiagrammer. - Eleven kan beskrive sammenhængen mellem maskinanlæg, styring og proces. - Eleven kan udføre simple beregninger, og ved hjælp af kataloger og edbapplikationer vælge egnede maskinkomponenter til f.eks. koblingssystemer og transmissionssystemer. - Eleven kan anvende CAD/CAM systemet ved konstruktion samt opnå en grundlæggende viden om fremstillingsprocessen. - Eleven opnår et overordnet kendskab til robotteknologi, FMS- og CIMbaserede produktionssystemer. - Eleven kan udvælge almindeligt forekommende komponenter herunder cylindre, ventiler og pumper på baggrund af viden om el-, pneumatikeller hydraulik-styring - Eleven kan fremstille enkle forbindelses-, funktions- og sekvensdiagrammer. - Eleven har viden om grundlæggende elementer i relæ/plc-styring til styring af komplekse maskinanlæg. - Eleven kan anvende maskin-, styrings- og bevægelsesteknikken i praktiske og teoretiske opgaver, hvor automatisering anvendes til udførelse af mekaniske processer. - Eleven kan vurdere og anvende forskellige simple beregningsmodeller og kan medvirke til kvalitetskontrol, reparation og opbygning af de mest forekommende konstruktionselementer i en maskinkonstruktion. - Eleven kan udføre konstruktion, herunder dimensionering, kalkulation samt valg af materialer og komponenter. - Eleven kan fremstille enkle pneumatik- og hydraulikdiagrammer. 16

17 Tegning og konstruktion i parametrisk CAD Rutineret 2 uger Eleven kan ved anvendelse af et parametrisk konstruktionsprogram tegne geometrisk veldefinerede/fastlåste sketchs herunder tilføje målsætninger og geometriske bindinger, definere og anvende variable mål og ligninger samt kopiere og projektere geometri fra andre emner. - Eleven kan ved anvendelse af et parametrisk konstruktionsprogram fremstille og modificere assemblies (samlingstegninger) herunder indsætte parter og binde dem til hinanden vha. 3D-constraints, indsætte standardkomponenter fra egne og eksterne leverandørers komponentbiblioteker, lave bolte og svejsesamlinger mellem de enkelte parter samt lave kollisionstest på mekaniske konstruktioner. - Eleven kan ved anvendelse af et parametrisk konstruktionsprogram udskrive arbejds- og samlingstegninger herunder indsætte retvinklede projektionsafbildninger af parter og assemblies, indlægge snit- og detaljetegninger, indsætte og redigere målsætning og andre påtegninger, oprette og indsætte tegningshoveder samt indsætte positionsnummerering og styklister på samlingstegninger. - Eleven kan med henblik på en standardisering af udgivet tegningsdokumentation, udarbejde en template til anvendelse inden for industriel produktion herunder opsætte templaten efter gældende DS/ISO standard for teknisk tegning (CAD) Prisberegning og beregning af materialeforbrug 1,5 uge Eleven kan beregne mængder af medgået materiale til produktion af emner herunder beregning af materialevægt, rumfang, areal af emner samt materialespild - Eleven kan på baggrund af en tegnet geometri optimere anvendelsen af hele plader, herunder beregne spildet, som følger af geometriens placering på pladen. - Eleven kan med udgangspunkt i et tegningssæt med stykliste, beregne en samlet materialepris og beskrive de forudsætninger der ligger til grund for materialeprisen. - Eleven kan beregne et emnes kostpris ud fra materiale- og tidsforbrug herunder beregne de variable omkostninger ved produktionen af emnet. - Eleven kan opstille et prisoverslag over kostprisen for fremstilling af et konkret produkt med udgangspunkt i oplyste data for konstruktionen herunder bearbejdninger, procestider, materialepris og lønomkostninger. - Eleven kan beregne et emnes salgspris ud fra kostpris herunder beregne fortjeneste og dækningsbidrag for et produceret emne, foretage en efterkalkulation på det producerede emne samt beregne moms og afgifter. 17

18 Kvalitetsstyring produktion 1,5 uge. - Eleven kan udarbejde dokumentation i forbindelse med fremstillingsvirksomheders kvalitetskontrol og kvalitetssikring Eleven har indsigt i kvalitetsbegreber og kender til kvalitetens betydning for aktiviteter i en fremstillingsvirksomhed - Eleven kan skelne mellem gængse kvalitetsstandarder og certificeringssystemer i industrien. - Eleven har et indgående kendskab til DS/ISO Eleven har viden om sammenhængen mellem produktstyring, kvalitet, målsætning og omkostninger. - Eleven kan deltage i fremstillingsvirksomheders forebyggende aktiviteter vedrørende kvalitetssikring, herunder uddannelse, træning, metodeudvikling og kontrol. - Eleven kan beregne og udføre enkle statistiske kvalitetskontroller. 3D parter og modeller i parametrisk CAD Rutineret 1 uge Eleven kan ved anvendelse af et parametrisk konstruktionsprogram fremstille og modificere 3D-parter herunder anvende programmets 3D modelleringsværktøjer, påføre parterne rejfninger og rundinger, oprette og anvende hjælpeværktøjer, såsom tegneplaner, akser og punkter, kopiere og spejle elementer i 3D-parten samt bruge programmets historikfunktion til at modificere 3D-parten. - Eleven kan ved anvendelse af et parametrisk konstruktionsprogram fremstille og modificere tyndplademodeller herunder konvertere 3Dparter til tyndplademodeller og vice versa, oprette og editere buk og udskæringer samt fremstille udfoldningstegninger af tyndplademodellerne. 18

19 Animation af industrielle konstruktioner 1,5 uge Eleven kan ved anvendelse af et 3D konstruktionsprogram fremstille enkle animationer af industrielle konstruktioner herunder udfolde og samle et eksploderet emne, tilføje rotationer samt rendere animation til en AVI-fil. - Eleven kan ved anvendelse af et 3D konstruktionsprograms visualiseringsdel fremstille sammensatte animationer af industrielle konstruktioner herunder indsætte bevægeligt kamera, redigere kamerabane, justere kameraindstillinger, opsætte lyskilder samt animere emnernes constrains. Fremstilling af salgspræsentation, produktion 0,5 uge. - Eleven kan på baggrund af udarbejdet materiale inden for industriel produktion fremstille en salgspræsentation i et præsentationsprogram Eleven kan indsætte fremstillede billedfiler i præsentationen. - Eleven kan indsætte animationer i AVI format i præsentationen. - Eleven kan indsætte en bearbejdet tekst herunder stikord. - Eleven kan skabe sammenhæng mellem de enkelte dias og produktet, der skal sælges. Praktikmål Praktikuddannelsen skal indeholde følgende praktikmål opdelt på specialer: Praktikmål fælles for de to specialer: Illustration og teknisk design - Eleven kan udføre konstruktionstegninger ved anvendelse af 2-D CAD- og 3-D CAD-systemer Eleven kan udføre teknisk illustration samt anvende animation og grafik til præsentation af tekniske løsningsforslag. - Eleven kan anvende relevante programpakker til løsning af illustrations- og designopgaver i virksomheden. Planlægning og projektgennemførelse - Eleven kan udforme og følge op på tidsplaner herunder anvende brancherelaterede planlægningsværktøjer Eleven kan deltage i projektgennemførelse og kan indgå i forandringsprocesser ved optimering og effektivisering af arbejdsopgaver i virksomheden Praktikmål for specialet Teknisk designer, Bygge og anlæg: 19

20 Byggesagsbehandling og projektering af byggeri - Eleven kan udarbejde teknisk dokumentation til projektering af byggeri og byggesagsbehandling Eleven kan udføre konstruktioner og beregninger i forbindelse med projektering af byggeri og byggesagsbehandling - Eleven kan arkivere og administrere alle former for teknisk dokumentation inden for bygge- og anlægsområdet herunder systematisk arkivering og administration af tegninger, filer og dokumenter. Praktikmål for specialet Teknisk designer, Industriel produktion: Teknisk dokumentation i industriel produktion - Eleven kan udarbejde teknisk dokumentation, der relaterer sig til fremstilling og industriel produktion Eleven kan udføre konstruktioner og beregninger, der relaterer sig til fremstilling og industriel produktion. - Eleven kan arkivere og administrere alle former for teknisk dokumentation herunder systematisk arkivering og administration af tegninger, filer og dokumenter. Valgfri specialefag Hovedforløbet omfatter 13 ugers valgfri specialefag: De valgfri specialefag vælges i samråd mellem eleven, praktikstedet og skolen. Der kan vælges mellem følgende valgfri specialefag: Eleven og virksomheden har derudover adgang til at vælge erhvervsrettet påbygning i op til 4 uger fra listen over de valgfri specialefag og fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 2 I begge specialer kan der vælges mellem: Design og formgivning uger. - Eleven kan vælge metoder til idégenerering og idébehandling. - Eleven kan anvende grundlæggende begreber inden for design og formgivning. - Eleven kan strukturere design-analyser med udgangspunkt i produktets værdi og egenart. - Eleven kan analysere grundlæggende design karakteristika ved givne produkter. - Eleven kan skelne og identificere designopgaver og herudfra formulere design briefs. - Eleven kan udarbejde enkle sketch og perspektivtegninger samt anvende forskellige teknikker til opbygning af modeller. 20

21 - Eleven kan udarbejde funktionsanalyser ud fra tekniske, ergonomiske og økonomiske motiver. - Eleven kan skelne materialer, form og farvers betydning for et vellykket design. - Eleven kan håndtere computerteknikker til 3D modellering, visualisering og animation. - Eleven kan vurdere materialer og produktionsformer ud fra økonomiske og miljømæssige betragtninger. - Eleven kan opstille og bruge bedømmelseskriterier til valg af forskellige designs. Systemadministration uger. - Eleven kan selvstændigt løse typiske systemadministrationsopgaver, herunder almindeligt vedligehold, fejlfinding og opsætning af computere med branchetypisk software i et netværksmiljø. - Eleven kan installere og konfigurere et operativsystem. - Eleven kan installere og konfigurere et CAD-system. - Eleven kan opsætte et mindre netværk og administrere grundlæggende brugerrettigheder. Styring og regulering uger. - Eleven kan anvende den dokumentation, der er typisk for PLC-styring. - Eleven kan udarbejde kredsskemaer, programlister, klemlisteplaner og plantegninger. - Eleven har kendskab til programmering med typiske grundfunktioner på bitniveau, seriel og parallelfunktion, holdefunktion samt tids- og tællefunktion. - Eleven har indsigt i praktiske problemstillinger og viden om opgaver inden for relæstyring/plc-styring og diskrete/integrerede kredse. - Eleven kan anvende el-teknisk og elektronikteknisk dokumentation samt dokumentation for materialer og komponenter i forbindelse med udarbejdelse af teknisk dokumentation for styrings- og reguleringskredsløb/anlæg. - Eleven har kendskab til indkøring og optimering PLC-baserede kredsløb og har viden om sammenhængen til grafiske skærmbilleder. - Eleven har viden om tilslutning af signalgivere og akutatorer og evt. deraf følgende ændringer af programmet. - Eleven kan indarbejde Arbejdstilsynets anvisninger i dokumentationen med hensyn til sikkerhed og sikkerhedsrelæer. 21

22 Stærkstrøm ,5 uger. - Eleven kan planlægge, projektere og dimensionere en el-installation i en bygning, eller i en maskinteknisk konstruktion. - Eleven kan indarbejde elinstallationer i forskellige lokaliteter som våde rum, køkkener og landbrugsbygninger. - Eleven har viden om diagnostiske målemetoder, levetidsvurderinger samt systemisk forebyggende vedligehold og tilstandskontrol af komponenter i el-installationer. - Eleven kan anvise energibesparende foranstaltninger i forbindelse med brugsgenstande og el-anlæg, herunder opbygning af typiske varme- og ventilationsanlæg samt køle- og fryseanlæg. Eleven kan skelne mellem intelligente installationer med central og decentral intelligens og redegøre for forskelle og ligheder. - Eleven kan anvende stærkstrømsbekendtgørelsen og indarbejde bestemmelserne i forbindelse med planlægning, projektering og udførelse af en elinstallation. - Eleven kan ved sit kendskab til tilstandskontrol anvende termer og stærkstrømsbekendtgørelsens krav. - Eleven har viden om sikkerhedskvalitetsstyring (SKS) og den nødvendige dokumentation, der følger heraf. - Eleven kan vurdere stærkstrømsinstallationers forskellige anvendelsesmuligheder Projektassistent uger. - Eleven har kendskab til projektbegrebets indhold, typiske faser i projektforløb og projektledelsens rolle og opgaver. - Eleven har kendskab til forskellige projektstyringsmodeller og projektledelsesværktøjer. - Eleven kan medvirke ved projektafgrænsning og fastsættelse af formål og mål med projektet. - Eleven kan medvirke ved interessent- og ressourceanalyser. - Eleven har kendskab til sammensætning af den optimale projektorganisation. - Eleven kan medvirke ved opstart af projekter og projektgrupper. - Eleven kan udarbejde en projektplan med aktivitetsoversigt, resurseoversigt og tidsplan med milepæle under anvendelse af IT. - Eleven har kendskab til projektets kritiske veje/aktiviteter. - Eleven kan medvirke ved risikoanalyse og vurdering af projekttid samt projektøkonomi. - Eleven kan udforme handlingsplaner. - Eleven kan udføre projektrapportering 22

23 I specialet bygge- og anlæg kan desuden vælges: Jura og lovgivning i byggeriet 1 uge Eleven kan anvende relevante danske og fælleseuropæiske retskilder med relation til byggeområdet og på denne baggrund vurdere et udbudsmateriales indhold. - Eleven kan anvende planlovgivningens vigtigste bestemmelser i forbindelse med planlægning af et byggeri, samt naturfrednings-, landbrugs-, skov- og miljølovgivningens relevante bestemmelser. Bygningsreglementet og brandkrav 1 uge Eleven kan anvende det gældende bygningsreglement med tilhørende vejledninger og bestemmelser og på denne baggrund vurdere bygningers lovlighed. - Eleven kan anvende det gældende bygningsreglement samt de publikationer, som reglementet henviser til især SBI-anvisninger og på denne baggrund vurdere bygningers lovlighed. - Eleven kan anvende brandkravene fra det gældende bygningsreglement med tilhørende vejledninger i forbindelse med projektering af mindre byggerier. Landmåling og kortlægning 1,5 uge Eleven kan anvende de danske kortprojektioner UTM/EUREF89 og KP2000 ved landmålings og kortlægningsopgaver herunder transformere koordinater fra System 34 til UTM/EUREF89 og til KP Eleven kan udarbejde 3D modeller med databasetilknytning i et CAD system i forbindelse med kortlægningsopgaver herunder tilknytte databaser og opbygge en hensigtsmæssig filstruktur. - Eleven kan konvertere koter, samt CAD og GIS filer med koter, fra DNN til DVR90. - Eleven kan vurdere hvilke data der er relevant at konvertere til DVR90, samt opstille en strategi for konverteringen af større datamængder. - Eleven kan anvende GPS (Global Position System) til løsning af opmålings- og afsætningsopgaver inden for bygge- og anlægsbranchen. - Eleven kan overføre data mellem en GPS modtager og et landmålingsprogram. - Eleven kan vurdere hvilke opmålings- og afsætningsopgaver der kan løses ved anvendelse af GPS. 23

24 Anvendelse af GIS uger. - Eleven kan udføre forespørgsler og analyser af stedbestemte data ved hjælp af griddata og kan formidle resultaterne grafisk. - Eleven kan danne griddata ved anvendelse af interpolations- og modelleringsmetoder. - Eleven kan omdanne griddata til vektordata. - Eleven kan anvende SQL (Structured Query Language) og geografisk SQL til at foretage analyser af stedbestemte data i GIS. - Eleven kan anvende SQL til at kontrollere geografiske data for fejl. - Eleven kan opstille tabeller med stedbestemte data og efterfølgende justere tabellernes struktur. - Eleven kan anvende et GIS program til at fremstille simple korttemaer ud fra forud indlagte tabeller. - Eleven kan håndtere data og foretage forespørgsler i et GIS program. - Eleven kan importere data fremkommet ved landmåling, skanning eller digitalisering til et GIS program. - Eleven kan håndtere kort og databaser i et GIS program. - Eleven kan oprette relationsdatabaser og eksportere data fra et GIS program til andre GIS programmer. - Eleven kan indsamle stedbestemte informationer til brug i geografiske informationssystemer med en GPS modtager. - Eleven kan anvende mobilgis til at foretage validering af stedbestemte data og til at foretage simple analyser i marken. - Eleven kan formidle resultater fra analyser og forespørgsler gennem tematiske kort under hensyntagen til gængse krav og standarder til godt kortlayout. - Eleven kan anvende generalisering og grafiske variabler ved design af tematiske kort. Bygningskonstruktioner uger. - Eleven kan vælge og anvende konstruktionsdetaljer indenfor bygningsprojektering under hensyntagen til bygningens fysiske påvirkninger. - Eleven kan vurdere bygningers statiske system og løse beregningsproblemer i samarbejde med andre. - Eleven kan vurdere en bygningskonstruktions bærende og stabiliserende bygningsdele. - Eleven kan medvirke ved dimensionering af statiske konstruktioner. - Eleven kan foretage metodevalg i forhold til bygningskonstruktioner og projektering heraf. 24

25 3D afbildninger af bygninger 2 uger Eleven kan fremstille bygningstegninger i 3D herunder oprette 3D tegninger ud fra givne længde- bredde- og højdemål og anvende elevationer samt eksterne referencer. - Eleven kan oprette og færdiggøre tværsnit og facader fra færdige 3-D objektbaserede plantegninger samt tegne detaljetegninger, og hertil anvende BIPS lagstruktur. - Eleven kan oprette og redigere væg-, dør- og vinduestyper, flytte disse fra tegning til tegning samt hente komponenter fra digitale netbaserede arkiver. - Eleven kan udføre 3-D objektbaserede plantegninger i forskellig detaljeringsgrad med standardbygningsdele. - Eleven kan målsætte plantegninger og påføre tekst ved anvendelse af BIPS lagstruktur. - Eleven kan modtage, arkivere og udplotte dwg-tegningsfiler. Afløbsinstallationer ,5 uger. - Eleven kan i henhold til gældende lovgivning foretage nødvendige forundersøgelser, tegne, tilrettelægge og dimensionere afløbsinstallationer i jord fra og med tilslutning til hovedkloak, til og med gennembrydning i gulv, fundament eller ydervæg mod jord. - Eleven kan varetage nødvendig myndighedskontakt omkring ansøgninger og tilladelser i forbindelse med godkendelse af projekter vedrørende afløbsinstallationer i jord. - Eleven kan udføre beregning af koter, fald, anlæg og rumfang i forbindelse med planlægning og udførelse af afløbsinstallationer. - Eleven kan udføre 3-D objektbaserede plantegninger i forskellig detaljeringsgrad med standardbygningsdele. - Eleven kan beregne ledningers promillefald, længde og fald i mm, positive og negative koter, skråningers anlæg samt rumfanget af ledningsgravens rør og enkelte materiale lag. 25

26 Forsyningsledninger uger. - Eleven kan vurdere eksisterende forsyningsledninger og projektere nye. - Eleven kan beregne og dimensionere ledningerne samt opstille fordele og ulemper ved konsekvenserne af disse beregninger og dimensioneringer. - Eleven kan dimensionere den rigtige ledningsdimension i forhold til primært fjernvarmesystemer. - Eleven kan arbejde med konsekvenserne af rigtig/forkert dimensionering af forsyningsledningerne. - Eleven kan skelne imellem de forskellige anlægstyper og tilslutningsarrangementer og kan opstille fordele og ulemper ved disse. - Eleven er i stand til at indsamle data og udarbejde en projektbeskrivelse af et givet behov. - Eleven kan udarbejde skitser for, hvorledes forsyningsledninger kan placeres i jorden, herunder hvilke hensyn, der skal tages ved placering af de enkelte ledningstyper. - Eleven kan indarbejde den relevante lovgivning og de relevante baggrundsoplysninger ved projektering af forsyningsledningerne. - Eleven kan optimere forsyningsledningernes anvendelse ud fra mulighederne om energibesparelser og ressourcevurderinger. - Eleven kan indgå i kvalificeret dialog med rådgivere, leverandører og kunder. VVS-installationer uger. - Eleven kan planlægge projekteringen af vvs-installationer, herunder brugsvand, varme- og afløbsinstallationer. - Eleven kan vurdere bygningers energimæssige konstruktion og kan udarbejde løsningsforslag under hensyntagen til energiforbrug, miljøforhold og økonomi. - Eleven kan med udgangspunkt i et enfamiliehus tage stilling til forsyningsanlæg og varmefordele, herunder alternative energikilder. - Eleven kan beregne varmetabs-/energiramme på huset og tage stilling til energibehovet i bygningen. - Eleven har kendskab til energibesparende foranstaltninger. - Eleven kan udføre plan- og isometritegninger af tekniske installationer. 26

27 Planlægning i bygge- og anlægsprojekter 1 uge Eleven kan medvirke ved opstart af bygge- og anlægsprojekter og deltage i projektgennemgang m.h.p. at identificere og planlægge håndteringen af byggepladsens logistik, tidsplanlægning, arbejdsmiljøricisi og rollefordeling. - Eleven kan medvirke ved planlægning af den praktiske udførelse af bygge- og anlægsopgaver under anvendelse af hensigtsmæssige planlægningsværktøjer og metoder. - Eleven kan medvirke ved udarbejdelse af uge-, periode og procesplaner samt forhindringslister. - Eleven har indsigt i begrebet PPU (procent-planlagt-udført) og hvad det bruges til. - Eleven kan forberede og deltage i møder vedr. planlægning af udførelse af bygge- og anlægsarbejde. - Eleven kan medvirke til at sikre at de rette byggematerialer og - materiel er til rådighed på byggepladsen på rette sted og til tiden, så unødig ventetid og beskadigelse af oplagrede materialer undgås og byggeprocessen kan forløbe smidigt. - Eleven kan foretage bestilling og afgivelse af afkaldeordre på byggematerialer og -materiel ud fra en løbende vurdering af projektets periodetidsplan. - Eleven kan planlægge og fordele oplagsmuligheder på byggepladsen. Assistentopgaver i forbindelse med byggeledelse 2 uger Eleven kan medvirke ved planlægning og gennemførelse af opgaver i forbindelse med indretning og drift af en byggeplads, herunder anvendelse af styringsværktøjerne rammeplan periodeplan ugeplan, samt opfølgningsværktøjer som PPU (planlagt / produceret / udført), der anvendes ved Trimmet Byggeri. - Eleven kan i projekterings- og/eller udførelsesfasen medvirke ved planlægning og gennemførelse af procesledelse ved forskellige større byggeprojekter. - Eleven kan deltage i byggeprocessens forskellige styringsområder så som tidsplanlægning, økonomiforhold, hensigtsmæssig logistikforhold, kvalitetssikring, miljøforhold, teknologianvendelse, bemanding, underentreprenør- og leverandørforhold, med henblik på at sikre at det færdige byggeri tilfredsstiller relevant lovgivning og bygherrens behov. - Eleven kan medvirke i en byggesags faser fra udbud til aflevering og i den forbindelse anvende love og bekendtgørelser, som bl.a. er styrende for udbuds-, tilbuds- og udførelsesfasen, samt anvende viden om nye samarbejdsformer, herunder partnering og trimmet byggeri. - Eleven kan kan vurdere udbudsgrundlaget m.h.t. prisfastsættelse, på baggrund af viden om det lovmæssige grundlag for udbudsfasen ved bygge- og anlægsprojekter. 27

28 - Eleven kan opstille tilbud med nødvendige forbehold, herunder udtage mængder, fastsætte pris i henhold til priskuranter, materialepriser og leverandører samt kalkulere ved hjælp af edb. - Eleven kan på baggrund af viden om a conto begæringer, afregning af mer - eller mindre ydelser samt slutopgørelse, vurdere forhold som må afklares inden underskrivelse af kontrakt. - Eleven kan kommunikere på projektweb med andre teknikere i byggesektoren, samt arkivere og hente tegninger, beskrivelser og referater m.m. på projektweb. I specialet industriel produktion kan desuden vælges: Teknisk dossier og risikovurdering 2 uger. - Eleven kan udarbejde dokumentationen for det tekniske dossier på baggrund af maskindirektivets bestemmelser Eleven kan udarbejde en risikovurdering, for en given maskine der er omfattet af Maskindirektivets bestemmelser. - Eleven kan for en given maskine, udarbejde en brugsanvisning ud fra indretningsbekendtgørelsens angivne minimumskrav til en brugsanvisning for alle maskiner og sikkerhedskomponenter. Design brief og produktionsdesign 1,5 uge Eleven kan udarbejde et designbrief i samarbejde med andre interessenter / samarbejdspartnere og på en overskuelig måde formidle dette til brug for konstruktøren. - Eleven kan anvende relevante fagudtryk og termer inden for både konstruktionsfaget og designfaget samt medvirke til at sikre at relevante detaljer ikke går tabt i kommunikationen. - Eleven kan udarbejde et systematisk teknisk design af et givet emne, herunder medvirke til at afgøre, hvilke materialer der skal anvendes. - Deltageren kan konstruere et produktionsdesign med hensyntagen til konkret form, styrke, vægt, pris og bortskaffelse og vurdere hensigtsmæssig produktionsteknologi under hensyn til økonomi, bearbejdning, opnåelige tolerancer, sammenføjningsmetoder, montage og mulig automation. 28

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode- Praktisk webintegration og Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Skuemestervejledning. Oktober Elektronikfagtekniker. Radio-tv-fagtekniker

Skuemestervejledning. Oktober Elektronikfagtekniker. Radio-tv-fagtekniker Oktober 2012 Skuemestervejledning Elektronikfagtekniker Radio-tv-fagtekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Januar 2012 Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Skuemestervejledning. Automatiktekniker. Automatiktekniker i elevatorbranchen. Automatiktekniker i elektrobranchen

Skuemestervejledning. Automatiktekniker. Automatiktekniker i elevatorbranchen. Automatiktekniker i elektrobranchen Oktober 2012 Skuemestervejledning Automatiktekniker Automatiktekniker i elevatorbranchen Automatiktekniker i elektrobranchen Elektrotekniker, under udløb fra og med 15. januar 2010 Industriens Uddannelser,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation November 2010 Skuemestervejledning Skibsteknikerassistent Skibstekniker, design Skibstekniker, konstruktion Skibstekniker, maritime rør Skibstekniker, reparation Skibsteknikerassistent Industriens Uddannelser,

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent November 2010 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere