SYSTEM 2 Figur B1-1: Interessentgruppers/ brugeres krav og målsætninger Arbejds integration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYSTEM 2 Figur B1-1: Interessentgruppers/ brugeres krav og målsætninger Arbejds integration"

Transkript

1 Bilag 1 Integration Side 81 Bilag 1: Integration Ved integration af systemer er det ikke nok med en teknisk integration som ofte vil være det niveau der er i fokus. I ALT modellen [32] opereres der med seks niveauer af integration fordelt på tre funktionsområder: anvendelse, logik og teknologi. For at opnå en fuldstændig og effektiv integration skal alle niveauer integreres. SYSTEM 1 SYSTEM 2 Figur B1-1: Interessentgruppers/ brugeres krav og målsætninger Arbejds integration Interessentgruppers/ brugeres krav og målsætninger Integrations niveauer (ALT-model) [32] Arbejdsgange, organisation og workflow Registreringspraksis Anvendelsespraksis Funktions integration Arbejdsgange, organisation og workflow Registreringspraksis Anvendelsespraksis Anvendelse Funktionalitet, information og adgangskontrol Datasæt inddata Data validering Uddata Brugergrænseflade kontrol Funktionalitet, information og adgangskontrol Datasæt inddata Data validering Uddata Til min hjemmeside Til hovedrapport Kommentarer til bilaget Datamodel Begreber Klassifikationer Semantisk integration Datamodel Begreber Klassifikationer Logik Arbejdsmodel Datastrukturering Termer Arbejdsmodel Datastrukturering Termer System performance System performance Systemarkitektur Systemarkitektur Dataindtastning Data validering Uddata Data integration Dataindtastning Data validering Uddata Teknologi Datatransmission Teknisk integration Datatransmission

2

3 Bilag 2 Skema Side 83 Bilag 2: Skema Ribe Roskilde Ringkjøbing Nordjyllands Målgruppe/ formål med plan [1] Alle medarbejdere i Ribe s sygehusvæsen og andre interesserede. At synliggøre status på edbområdet og at beskrive strategien for den videre udvikling. Ansatte i Roskilde s sygehusvæsen. Karakter 2. Politikere i Ringkjøbing amt, personer der har deltaget i strategiprocessen og andre interesserede med tilknytning til sundhedsvæsenet i Ringkjøbing amt. Retningslinier for indførelse af IT i amtets sundhedsområder. Skal bruges som hjælp ved beslutninger omdagligdags anskaffelser af IT. Herunder dannelse af beslutningsgrundlag. Karakter 5. - Målsætning [2] Bedre udnyttelse af ressourcer. Bedre arbejdsforhold. Bedre administration. Bedre service. Kvalitetsforbedringer. Forskning. Karakter 3. At ressourcer i form af penge og personale brugt på IT bliver anvendt med størst muligt udbytte. Effektivisering af arbejdsgange. Hurtig og sikker kommunikation af information. Bedre ressource udnyttelse generelt og evt. frigivelse af ressourcer. Større viden om prognose og behandlingseffekt. Øget kvalitet af ydelser. Bedre information til offentligheden. Uhensigtsmæssige forskelle i IT skal bidrage til og støtte de sundhedsfaglige mål hvilke er: Kvalitet i patienforløb. Sammenhængende sundhedssystem. Arbejdsorganisering og udvikling af medarbejdere. Effektiv udnyttelse af ressourcer. De to første punkter har højeste prioritet. Karakter 3. Etablering af elektronisk patientjournal (EPJ) med alle relevante data tilgængelig for patienten. Der forventes: Øget tilgængelig til information. Bedre kvalitet i informationen. Bedre sammenhængende og effektive patientforløb. Karakter 2.

4 Bilag 2 Skema Side 84 Ribe Roskilde Ringkjøbing Nordjyllands praksis udlignes gennem bedre dokumentation og gennemskuelighed. Tjenestetidsplanlægning. Transmission af digitaliserede billeder. Disponeringssystem og patientforløb. Tekstbehandling, hypertekst og netfax. Organisation [3] Formel organisation af edbarbejdet i form af et sygehusinformatik udvalg som skal: Vurdere og indstille projekter til ledelsesgruppen. Fastlægge retningslinier for.koordinering mellem sygehusene i planlægningsfasen. Sikre at lokale pc-systemer overholder den valgte edbstrategi (og edb-plan) i amtet. Bugdetering. Sygehus-edb koordinator. Koordinering af edbanvendelse såsom anskaffelse og flytning af udstyr. EPJ vil kræve en stor økonomisk og organisatorisk indt K kt 3 slig koordinering af IT: IT funktion på hvert sygehus. Brugerorganisation. Fælles retningslinier, standarder og procedurer. Formel organisation. Ved omfattende beslutninger inddrages sygehusforvaltningen og evt. økonomiudvalg og amtsråd. Sygehusforvaltningen har det overordnede ansvar for IT-planer og politikker. På de enkelte sygehuse har administrationen ansvaret for udarbejdelse af edb-politikker. Sygehusene skal ikke have en formel organisation og der skal være et ikke formaliseret samarbejde mellem sygehuse og forvaltning. Sygehusledelsen har det overordnede an- - Øverst placeres der en IT chef og under ham en række projektgrupper til gennemførelse af større projekter. Et Bruger Service Center varetager den daglige drift og står for udvikling. Udvikling/ drift udvikler og etablerer små og mellemstore systemer. Underviser superbrugere, slutbrugere, laver kursusmateriale og introducerer nye systemer. Teknik/ netværk kører drift og support af netværk. Support på et højt teknisk plan. Gruppe for store fællessystemer. Supporterer større systemer for hele amtet og har ansvaret for at syste-

5 Bilag 2 Skema Side 85 Ribe Roskilde Ringkjøbing Nordjyllands sats. Karakter 3. svar, hvor brugerne får indflydelse gennem samarbejdsudvalg. Edb-plan beskriver overordnede regler som alle amtets institutioner skal følge (standard applikationer, computere, netværk osv.). Principper og placering af strategisk og ledelsesmæssigt ansvar skal synliggøres. IT-indsatsområder: Kontornet og ledelsesinformation. Sammenhængende sundhedsinformationer. Interinstitutionel kommunikation og lokal edb-drift. Der er behov for en formel organisation. Dette vil kræve en indsats fra IT-fagligt uddannede folk og en koordinering på tværs af ledelsesstrukturer. slig styring også på sygehusområdet. Integration IT-funktion på hvert sygehus til varetagelse af drift og sevice. Dette for at mindske belastningen af ledelsen med tekniske spørgsmål. Superbrugere til introduktion og støtte. Brugerorganisation. Nye stillinger der ønskes brugt til ITfunktioner skal findes indenfor den har ansvaret for at systemerne hænger sammen. Indkøb og administration varetager indkøb og logistik og leverandøraftaler. IT sundhed er koordinerende og driftsmæssigt led i forhold til sygehuse og amtssundhedsdirektøren. IT bestyrelse tager strategiske beslutninger og stilling ved anskaffelse af større fælles systemer. Koordineringsgruppen er bindeled til sygehusene og står for koordinering. Virker også som inspirator og tænketank. Teknikgruppe koordinerer tekniske problemstillinger (netværk og basisprogrammel). Infrastruktur: Opbygning af bedre netværk (med overvågning) Opbygning af driftsorganisation. Opbygning af superbrugerorganisation pr. afdeling. Nyt udstyr og IT uddannelse på sengeafdelingen. Fundamentet for EPJ skal skabes. Herunder nødvendig teknik.

6 Bilag 2 Skema Side 86 Ribe Roskilde Ringkjøbing Nordjyllands funktioner skal findes indenfor den givne normeringsramme (konvertering af job). De mange edb-arbejdspladser (600 og brugere) med forskellige installationer kræver en klar strategi og organisation. Ønsker ikke en traditionel edbafdeling. Ansvaret for den samlede edb-udvikling placeres hos amtsdirektøren. Karakter 5. Superbrugere skal skabe organisatorisk bro mellem IT afdelingerne og brugerne. Karakter 5. Drift, vedligeholdelse og sikkerhed [4] Edb-konsulenter skal stå for den daglige drift og vedligehold herunder: Brugerservice. Uddannelse. Rådgivning af superbrugere og almindelige brugere. Superbrugere: Daglig kontakt med brugerne. Samarbejde med edbkonsulenterne ved løsning af konkrete problemer og ved indførelse af nye systemer. Edb-teknisk service: Teknisk edb-service. Karakter 3. Sikkerhedsansvaret er på forvaltningsniveau men uddelegeres til sygehusniveau, hvor bl.a. adgangskoder tildeles af administrationen. Registerloven skal overholdes. Superbrugere: Brugerservice vedr. tekstbehandling herunder undervisning og hotline-funktion. Videreudvikling af tekstbehandlingen. Medicotekniske afdelinger foretager konfiguration og installation af hardware og software, drift og vedligehold. Hotline-funktion på teknikområdet. De inddrages ved indkøb af nyt udstyr. Den daglige administration varetages af forvaltningen i samarbejde d fd li l d l t k l - EDB systemerne skal kunne køre i 24 timers drift. Dette belaster IT-drifts organisationen på de enkelte sygehuse som ikke er gearet til 24 timers drift. Desuden er antallet af edb arbejdspladser fordoblet de seneste år. Der er allerede infrastruktur problemer på sygehusene bl.a. netværk med begrænset båndbredde. Bedre implementering og standardisering af driftsmiljø. Tages højde for at systemerne skal kunne køre i 24 timer.

7 Bilag 2 Skema Side 87 Ribe Roskilde Ringkjøbing Nordjyllands Udstyr/ programmel [5] Udvikling af egne edbsystemer med hjælp fra software firmaer. Forbindelse fra edb-central til sygehuset via offentligt telefonnet eller alternativt ISDN. Udbygning vil ske i takt med behov. I løbet af 1997 skal alle sygehuse have Token-ring netværk, og der skal kunne opnås forbindelse til edb-central fra alle relevante lokaler. Inddeling i tre operativ platforme: store centrale og strategiske systemer (CICS og DB2-databaser), afdelings- og fagspecifikke (client-servere) og individuelle (tekstbehandling og regneark). Alt maskinel skal være fra IBM. Data skal være let tilgængelige. Systemerne skal være brugervenlige. Datasikkerhed. Registerloven skal overholdes og data skal valide (korrekte). Et samlet amtsnet struktureret som infra-nettene. med afdelingsledelserne og teknologiudvalg. Karakter 2. Hovedprincip om at følge kommunedatas grundprincipper for økonomi, personale, sygehussystemer m.v. Tredeling af systemer med lokale pc-systemer nederst. Karakter 2. - Behandling- og plejesystemet (BPS). Patiensystemet. Røntgeninformationssytem (RIS). Ventetidsoplysningssystem. Bookingsystem. Rengøringssystem. Labka/ sygehuspakken. Lager/ indkøbssystem. Modul Ledelsesinformationssystem (LIS). Kontorautomatiseringsprogrammer/ standard programmer. Karakter 3.

8 Bilag 2 Skema Side 88 Ribe Roskilde Ringkjøbing Nordjyllands Intern drift af edb-maskiner. Eksisterende edb-central med alle centrale systemer. Uddannelse [6] Systemerne skal kunne bruges umiddelbart og de skal være standardiserede. Dette vil gøre den nødvendige uddannelse af personale nemmere og hurtigere. Endemålet er at afdelinger og brugerne selv former deres edbarbejdspladser. Den nødvendige uddannelse skal tilbydes og tilpasses behov og ønsker. Karakter 3. Den nuværende organisation af ITopgaver har ikke de nødvendige ressourcer. Kompleksiteten er accelererende pga. en øget tilgang af brugere og af systemer. Uddannelse af personale er derfor nødvendigt. Karakter 2. - De nye systemer skal ofte anvendes af personer uden tidligere kendskab til edb. Der er derfor et stort behov for uddannelse af personale. Standardisering af kommende systemer gør brugerservice og uddannelse nemmere og er mere omkostningseffektivt. Brugerinddragelse [7] Personalet skal være med til at forme systemerne, så de kan støtte dem i deres daglige arbejde. Udformningen skal ske i sammenarbejde med interne og eksterne edbkonsulenter. Eksisterende arbejdsgange tages op til revision for at se, om de blot skal gøres elektroniske eller om der med fordel kunne laves nye arbejdsgange og rutiner. Karakter 3. Brugerne får indflydelse gennem samarbejdsudvalg. Karakter 2. Brugervenlighed er central hvor den enkelte bruger skal opleve en sammenhæng mellem de IT-værktøjer han/ hun bruger. Brugerens IT-vision: Støtte fra IT-værktøjer til dokumentation og klinisk beslutningstagen. Skal give mulighed for intern og ekstern kommunikation. Bedre planlægning og styring. Sammenhængende patientforløb. Der oprettes en kontaktperson ordning. Karakter 1.

9 Bilag 2 Skema Side 89 Ribe Roskilde Ringkjøbing Nordjyllands Tidsplan og tidsforbrug [8] Elektronisk patientjournal vil tage flere år. Karakter 1. Støtte klinikkens arbejde og systemer skal kunne anvendes på tværs. Hjælp ved administrative opgaver. - - Tidsplan for årene med detaljeret beskrivelse af aktiviteter de enkelte år. I 1990 bookingsystem, superbrugere og tilpasning af drift. I 2000 pilotforsøg og projekter med EPJ I 2001 fortsættelse af faser og implementering af yderligere systemer. Målet for perioden er at skabe en teknisk og applikationsmæssig infrastruktur til opstart af EPJ. Overbygninger på dataskabende og datamodtagende systemer. Tidsplanerne skal tage hensyn de enkelte sygehuse men planlægges ud fra amtets taktiske satningsområder: Rekvisition/ svar på sengeafdelingerne. Booking. Telemedicin.

10 Bilag 2 Skema Side 90 Ribe Roskilde Ringkjøbing Nordjyllands Karakter 5. Helhedssyn/ verdensbillede [9] - - IT er nødvendigt for at kunne leve op til de krav der stilles på sundhedsområdet. Patienten skal opleve en bedre faglig kvalitet og service. Patienten skal opnå større tryghed og tillid til sundhedsvæsenet. Helhed i patientforløbet på baggrund af et sammenhængende sundhedsvæsen og bedre planlægning. Tilgodeseelse af dokumentationskrav. Mulighed for fleksibel arbejdsdeling mellem sygehusene. Større faglige udviklingsmuligheder for personale. Tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Lavere ressourceforbrug til administration og planlægning på afdelingerne. Øget beslutningssikkerhed på baggrund af bedre datagrundlag. Muligt at sammenligne servicemål med realiserede aktiviteter. et vil forholde sig loyalt til kommende standarder. Den amtslige IT-struktur skal tage højde for at de forskellige institutioner kan bevare deres egen IT stab. Mindre enheder skal have mulighed for at få IT assistance og professionelle IT folk skal trækkes ind ved fællesamtslige beslutninger. Der skal være en klar opgave og ansvarsfordeling.

11 Bilag 2 Skema Side 91 Integration [10] Implementering og koordinering [11] Ribe Roskilde Ringkjøbing Nordjyllands Systemerne skal tilpasses aktuelle behov og have en teknologisk lang levetid. Centrale maskiner anvender ISOstandarder og udbredte firmastandarder. Dette gør senere dataflytning og integration nemmere. Der er udviklet specialprogrammer til at gøre senere integration med globale informationssystemer (EPJ) muligt. Egne systemer skal kunne arbejde sammen med EPJ. Nuværende databaser benyttes men indgangen til dem skal gå gennem EPJ. - Karakter IT tiltag skal senere kunne integreres i EPJ. Tilpasning af systemer og databaser til EPJ og år Standardiseret teknisk edb miljø med størst mulig frihed i IT strategiprocessen. Der anvendes anskaffelsespolitik i stedet for egenudvikling. Det er vigtigt at anskaffe ens basisprodukter og produkter som markedet udvikler til. Edb-udviklingen varetages af forvaltningscheferne. Den lokale edb-planlægning sker gennem et samarbejde mellem forvaltningen og driftenhedens ledelse. Karakter 3. De opstillede punkter under målsætning [2] og verdensbillede [9] er udtryk for prioriteringer. For at nå frem til målsætninger skal en række forudsætninger være opfyldte. Desuden vil de nævnte gevinster først nås sent i strategiens forløb eller fase. Der skal samtidig ses på arbejdsgange og organisations kultur så IT anvendes hensigtsmæssigt til at støtte patientforløb. IT giver ikke gevinsterne i sig selv Igangsætning af pilotprojekter indenfor behandlings- og plejesystemet og indenfor digital billedanalyse. Hæmmes af ikke vedtaget standardisering for bl.a. udveksling af data og koncensus om brugerkrav. Infrastrukturproblemer skal løses i sammenhæng med implementering af kvalitetsog økonomisk rationaleskabende løsninger.

12 Bilag 2 Skema Side 92 Ribe Roskilde Ringkjøbing Nordjyllands men kræver en betydelig indsats og opbakning fra ledelsen. bende løsninger. Taktiske områder: Opbygning af tekniske infrastruktur i sengeafdelinger. Elektronisk rekvisation og svar til klinisk kemi. Bookingsystem. Nyt patientregistreringssystem. (Løsning af år 2000) Gennemførelse af disse skal ske i sammenhæng med øvrige tiltag på afdelingerne. 2 Faser: Etablering af den driftsmæssige infrastruktur. Migrering i de enkelte afdelinger herunder uddannelse og udskiftning af maskinpark. Terminologi og begrebssystemer [12] Økonomi [13] - Væsentlige problemer af ressourcemæssig karakter, specielt i medicotekniske afdelinger. Karakter 1. To første år ekstra årlig investering på 9.9 mio. kr. 2.8 mio. kr. ekstra til drift og gennemførelse af projekter. 13,8 mio. kr. til drift og 10 mio. kr. til løn. Detaljeret skema side 47.

13 Bilag 2 Skema Side 93 Ribe Roskilde Ringkjøbing Nordjyllands Efterfølgende 3 år årlig merudgift på 10.7 mio. kr. og ITressourcer på ca. 4 mio. kr. Forventes betydeligt ressourcetræk i klinikken. Karakter 3. Større rabatter kan opnås ved ens indkøb.

14 Bilag 2 Skema Side 94 Viborg Københavns Bornholm Vejle Målgruppe/ formål med plan [1] Edb-fagligt udvalg. Planen skal drøftes på IT-temadag sammen sundhedsudvalget. Karakter 1. et. Karakter 1. Prioritering af anskaffelser og retningslinier indenfor: Kommunikation. Decentralisering. Administrative systemer. Områderne er valgt ud fra amtsrådets målsætninger på edb-området og regeringens politiske anbefalinger. Karakter 3. Sundhedsministeriet og sundhedsforvaltningen. Karakter 2. Målsætning [2] Overordnet IT-målsætning for amtet skal medvirke til: Frigørelse af ressourcer på sygehusene til sundhedsaktiviteter såsom patientbehandling og pleje. Kvalitetsforbedring af sundhedsservice til borgerne. Bedre forudsætninger for sundhedsfagligt arbejde. Gode arbejdsforhold for personale. IT en skal understøtte hensigtsmæssige og sammenhængende patientforløb. ITstrategien skal medvirke til at give en effektivisering af ITanvendelse. Specialister som fysisk befinder sig et andet sted kan deltage i diagnostii En sammenhængende indsats ved sygdomsforløb og bedst mulige udnyttelse af ressourcer. Styrkelse af faglighed og kvalitet. Effektivisering af amtets sygehuse herunder en forbedret ressourceudnyttelse. Optimering af kommunikation med eksterne samarbejdspartnere. Anvendelighed i undervisning, uddannelse, udvikling, kvalitetssikring og forskning. Hurtig og korrekt informationsformidling ved behandlingsforløb. Behandlerne skal have tiltro og korrekt tilgængelighed til patientoplysninger. Kortere behandlingsforløb og generelt kortere tidsforbrug. Færre undersøgelser med hurtigere og sikrere diagnosticering Helt overordnet ønskes en bedre og mere effektiv opgaveløsning i amtet: Sikring af det gode patientforløb (kvalitet, service, ventetider m.m.) Øget effektivitet på arbejdspladsen. Større kvalitet i arbejdet. Rationelle arbejdsgange. Forbedret service til borgere (og virksomheder). Moderne arbejdspladser der kan medvirke til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Øget produktivitet. Hurtigere informationsflow. Udnytte det store potentiale for optimering af arbejdsgandb Effektiv kommunikation (og samarbejde) er afgørende for et velfungerende sundhedsvæsen med kontinuitet i patientforløbet. Vejle amt skal være i front med anvendelsen af elektroniske værktøjer indenfor sundhedsområdet. Påvirke udviklingen hen imod EPJ og kliniske databaser. Optimation af sygehusenes IT-anvendelse gennem stabil drift, tilstrækkelig uddannelse og support af medarbejdere. Effektivisering af arbejdsgange og en forbedret behandlingskvalitet. Forbedret patientservice. Smidigere udveksling af patient oplysninger på

15 Bilag 2 Skema Side 95 Viborg Københavns Bornholm Vejle ceringen. Informationsmateriale gennem desktop publishing. re og sikrere diagnosticering. Øget mulighed for at undersøge og færdigbehandle patienten i den primære sektor. Kvalitetsudvikling og forskning. Serviceforbedring. Bedre planlægning af patientforløb. ge gennem edb. Udnyttelsen af IT er en kritisk succesfaktor. Karakter 5. tværs af sektorer. Den hastige udvikling i anvendelsen af IT på sygehusene har givet et efterslæb på drift, overvågning, vedligeholdelse og support. Organisation [3] Edb-fagligt udvalgt er styrende og koordinerende. Sundhedsforvaltningen har formandsskaberne og sekretariatsfunktionen herunder budget- og regnskabsansvarlig. Styregruppe omkring EPJ nedsat. Vedtaget sygehusstruktur. Organisatoriske tilpasninger i takt med at systemer indføres herunder ændring af arbejdsgange o.l. Beslutninger decentraliseres til sygehusene: Fælles informatik afdeling varetager koordinationen herunder infrastruktur. Informatikafdeling indgår ved beslutninger om fælles anskaffelser. Indgår også ved udarbejdelse af handlings- og investeringsplaner. En sammenhængende teknologisk infrastruktur skal gøre det muligt at foretage organisatoriske omlægninger. Kombineret central/ decentral med sondring mellem fælles systemer (tværgående) og faglige systemer (fagspecifikke systemer). Ved væsentlige beslutninger inddrages amtets chefgruppe. Der skal være mulighed for tilpasse den samlede edb-organisation i takt med udviklingen (indenfor afsatte ressourcer). Der skal strammes op omkring planlægning, udvikling og koordinering. Edb skal opfattes både som værktøj og som organisatorisk forandrende. Identifikation af krav til ITorganisationer centralt og decentralt herunder datakvalitet, undervisning, brugersupport. Omfanget og organiseringen af IT skal tage udgangspunkt i personalets uddannelsesniveau. Behov for styrkelse af organisationer på IT-området som følge af udvikling med decentrale og specifikke edbløsninger. Ligeledes behov for organisatoriske ændringer i forvaltningerne hvor en overordnet styring og koordinering er nødvendig. Identifikation af krav til en samlet IT-organisation. Udbygning og styrkelse af ITorganisationen og forbedrelse af patientadministrationen. Det er erkendt at IT er en ledelsesmæssig opgave. Sy-

16 Bilag 2 Skema Side 96 Viborg Københavns Bornholm Vejle gehusledelsen er valgt som strategisk forum for beslutninger vedrørende IT-organisatoriske spørgsmål. IT-afdeling virker som konsulent i tekniske spørgsmål og har ansvaret for den teknologiske infrastruktur. Karakter 3. Drift, vedligeholdelse og sikkerhed [4] Data skal være korrekte (valide). Sikker organisering af datanetværk, databaser o.a. Registerlovens bestemmelser skal efterleves for at undgå misbrug. Karakter 3. Styring af vedligeholdelse og vedligeholdelsen udliciteres til eksterne konsulenter. Der skal være en stabil automatiseret drift. Karakter 2. Edb-projekt indeholder overordnede løbende ansvar for fælles systemer og ekstern kommunikation, netværk m.v. Dele af driftsopgaver (faglige systmer m.fl.) samt uddannelse og brugerstøtte er lagt ud til forvaltningerne. Én edb-medarbejder er ansat i forvaltningen, én ansat på sygehuset og ½ medarbejder til backup. Der er behov for at ændre og udvide personkreds som varetager edb-funktioner. Karakter 3. Driften overgår til sygehusene. Karakter 1. Udstyr/ programmel [5] Fortsat udvikling af edbsystemer for at imødekomme fremtidige krav. IT opdeles i administrative og medicinsk-faglige systemer, hvor de medicinsk-faglige yderligere opdeles efter hvil- Patientdatabase/ patientadministration. EPJ. Rekvisitions- og bookingsystemer. Anskaffelse af SAS til mål- og rammestyring. Karakter 2. Microsofts MS-Exchange vælges for at sikre: Postsystem for alle internt og eksternt. Dokumentoverførsel internt og eksternt mellem enheder. Passende sikkerhedsværktøjer (kryptering, password osv.) LIS VisInfo (forældet) GS EDI RIS

17 Bilag 2 Skema Side 97 Viborg Københavns Bornholm Vejle ken platform de afvikles på. Data skal være tilgængelige når en bruger skal løse en bestemt opgave. Data skal kun registreres én gang. Valgfri adgang til data og data skal også være tilgængelige i andre systemer under hensyntagen til sikkerhedskrav. Skal kunne anvendes til alle relevante formål. Ambulant booking system. Bloddonersystem. Rekvisition af patientkost gennem internt edb-net. Rekvisition af patientveklædning, sengelinned m.v. gennem håndterminal og telefonnet oprettedes et sundhedsdatanet. Telemedicinprojekt til transmission af data, billeder, video og tale. EDI (Electronic Data Interchange). Epikriser (udskrivningsbreve). Radiologisk informationssystem (RIS). Hospitals Informations System (HIS). Kalendersystem. Mulighed for sagsstyring primært internt men på tværs af udvalgte områder. Anskaffelse af fuldt elektronisk journalsystem. Udvikling af fremtidssikret lønsystem. Løsning af ressourcestyrings problem gennem økonomisk styring for at undgå dobbeltregistreringer. Netværksovervågning til at lette arbejdet med support og brugerservice. Optimering af anvendelsen af kontorpakken (tekstbehandling m.m.). Projekt I Gang med MS- Office herunder analyse ar arbejdsgange. LABKA Karakter 2.

18 Bilag 2 Skema Side 98 Viborg Københavns Bornholm Vejle Uddannelse [6] Lotus SmartSuite kontorpakken. Lotus Notes (postsystem). Desktop publishing programmer (CorelDraw). Multimedie og informationsdatabase. Kraftige tiltag på uddannelsesområdet med en successiv og kontinuerlig uddannelse af superbrugere. Opbygning af intern kompetence. Brugerne skal kunne bruge systemerne umiddelbart. Ensartethed i programmer gør uddannelse nemmere og bedre. Afdelingerne og brugerne skal selv kunne udforme deres IT-arbejdsplads (HEP). Uddannelsen tilpasses behov og ønsker. Planlægges således at der er kontinuitet mellem uddannelse og indførselstidspunkt. Karakter 5. Omfattende uddannelsesopgaver skal løses effektivt. Skal sikre at der til stadighed er vedkvalificerede medarbejdere til rådighed. For hver af planens projekter skal der fastlægges uddannelsesbehov. Karakter 3. Viden skal fastholdes og bruges i uddannelse. Udarbejdelse af edb-bruger håndbog. Ansættelse/ udnævnelse af edb-uddannelses koordinator. Mere fokus på uddannelse og udvikling. Anskaffelse af personer med den nødvendige viden til teknisk support. Grundkurser med udgangspunkt i hjælp til selvhjælp Behov for at uddanne og udvikle superbrugere kontinuerligt. Workshops med temaundervisning learning by doing. Uddannelsesbehov og ønsker skal afdækkes. Evt. central service på brugerudvikling og uddannelse. Generel edb-skrivelse rettet mod personale der anvender edb en. Evt. styrkelse af edbbrugeruddannelsen. Karakter 2.

19 Bilag 2 Skema Side 99 Viborg Københavns Bornholm Vejle Brugerinddragelse [7] Brugergruppe står for udvikling og drift. Sundhedsfaglige personale efterspørger ITredskaber som kan støtte patientbehandlingen og øge kvaliteten i behandlingen. Karakter 3. Personalepolitik der medvirker til at systemerne er attraktive arbejdssteder. Der skal skabes forudsætninger for at opgaverne løses optimalt. Planlægning af patientens undersøgelser og behandlinger skal foregå i samråd med patienten. Karakter 2. Optimal brugervenlighed med hurtige svartider og god service. Inddragelse af brugere gennem projektgruppe ved nyanskaffelser. Udgangspunkt i medarbejdernes opgaver. Brugerudvikling og udvikling af lettere arbejdsprocesser. Problem at brugere er på forskellige niveauer. Opmærksom på lov om informeret samtykke og patientens rettigheder. Relevante personalegrupper inddrages. ½ årlige temadage for IT interesseret personale. Karakter 3. Tidsplan og tidsforbrug [8] Realistisk afskrivningsgrad er på 4-5 år. Karakter 1. - Forslag om udarbejdelse af en samlet koordineret edbplan med en fælles del og en fagspecifik del for perioden Karakter 2. Sundhedsplan for Vejle Udarbejdelse af manual for det gode IT-projekt. Karakter 3. Helhedssyn/ verdensbillede [9] Ensartethed giver administrative fordele og samarbejdsmulighder. Elektronisk journal skal altid være rådighed, samtidigt tilgængelig og opdateret. Datakommunikation med andre systemer. Karakter 3. Fremtidig systemarkitektur skal overholde IT-mål på både landsplan og amtsligt niveau. Karakter 1. - IT tiltag skal være i tråd med regeringens anbefalinger. Decentrale systemer tilpasses afdelingens særlige behov. Forudsætter sammenhængende kommunikationssystem. Integration [10] Planlægning af sammenhængen og integration tager udgangspunkt i amtets sundh d ål i til Integration gennem standard ITsystemer eller ved deltagelse i udviklingsarbejde sammen med l d IT t k ff t Tekniske retningslinier (1996): Krav om ensartethed for at sikre maksimal kommunika- Alle projekter har meget fokus på integration til eksisterende IT.

20 Bilag 2 Skema Side 100 Viborg Københavns Bornholm Vejle hedsmål og regeringens tilkendegivelser. Der skal i højere grad vælges eksterne standard systemer. Karakter 2. randør. IT-systemer anskaffet ved egen udvikling udskiftes med standardsystemer. Fremtidige systemer skal kunne arbejde sammen med EPJ. Standardiseret let tilgængeligt materiale. IT integreres i arbejdsfunktioner. Nødvendige snitflader etableres. Klinisk arbejde kræver en anden brugerdialog og brugersnitflade end systemer til administration. Der skal skiftes til åbne systemer hvor den samme brugerdialog har snitflader til mange forskellige systemer. Udseendet af brugerdialogen skal være ens uanset hvilket system der trækkes på. Redundante data skal undgås og der skal kun gives fejlregistreringer som resultat. Karakter 3. tion og fleksibilitet. Sikring af snitflader mellem programmer, forvaltninger og institutioner. Karakter 2. Edb-systemer skal kunne integreres med andre relevante systemer. Oplysninger i et system skal kunne genbruges i et andet. Standardiserede dataformater. Indførelse af totalt integreret sundhedsdatanet: Data registreres kun én gang. Logiske fejl og mangler kan fanges i registreringsøjeblikket. Ajourføring og ændring af data forgår kun et sted. Bedre udnyttelse af tid, bedre samspil mellem sektorens forskellige dele og mulighed for rationel arbejdsdeling. Enighed om at benytte standarder til integreret kommunikation og til sundhedsdatanet. IT løsninger skal støtte praktiserende læger. Snitflade problematik i forhold til det medicotekniske område. Karakter 3. Implementering og koordinering - Etablering af EPJ. Etablering af LIS (ledelses informations system). Overordnet plan skal kun angive de grundlæggende/ overordnede rammer Udvikling af totalt integreret EPJ så papirjournaler helt kan undgås

21 Bilag 2 Skema Side 101 Viborg Københavns Bornholm Vejle [11] Etablering af elektronisk dokumentbehandling ( , lønadministration og økonomisk styring). Produktionsplanlægning. Faglig støtte til indkøb og styring. Teknisk infrastruktur. En åben systemarkitektur skal sikre helhed og fleksibilitet. Der skal være fokus på pris, kvalitet og leverandør. Der skal ved anskaffelsen tages hensyn til hvor driften afvikles. Der udarbejde standarder og metoder til brug i den kliniske arbejdsplads. Karakter 2. overordnede rammer. Fokus på 4 følgende områder: Udvikling af de fælles administrative systemer. Edb-kommunikatione med borgere og brugere. IT-udviklingen på Bornholms Centralsygehus. Edb til politikerne. En fremadrettet IT infrastruktur hvor gammel teknologi udskiftes. Handlingsplan for udvikling af systemer. Beslutningskrav skal opfylde minimumskrav. Problem at systemerne ikke udnyttes optimalt. Hensigtsmæssig udnyttelse af systemer. E-post funktionen prioriteres og der laves retningslinier for brugen. EDI med deltagelse af erhversråd. Udvidet brug af sundhedsdatanet. Overgang til EDI- FACT fremmes. Overgang til EPJ forberedes. Arbejde i lægesekretariatet analyseres. Opgradering af laboratorieundgås. Etablering af teknologisk infrastruktur timers eftersyn af det Grønne System som beslutningsgrundlag for evt. skift i administrationssystem. Udvikling af kliniske databaser. Elektronisk kommunikation dels mellem sygehus og praktiserende læger og mellem sygehusafdelinger. Etablering af intranet til kommunikation og information på Vejle sygehus. Ny teknologi skal indføres i et tempo der passer til de krav teknologien stiller til ændringer i arbejdsgange og organisation. Nødvendigt at lægge en strategi for den fremtidige ITanvendelse hvor der tages stilling til relationen mellem administrative systemer (GS) og EPJ. Nuværende løsninger er tunge og komplicerede, der skal derfor tages stilling anskaffelse af helt nye systemer. Mangelfuld elektronisk kommuni-

22 Bilag 2 Skema Side 102 Viborg Københavns Bornholm Vejle system. Arbejdsgrupper med konsulentbistand fra IT-folk. Karakter 3. gelfuld elektronisk kommunikation hvortil der skal findes en teknisk løsning. Udbygning af klinisk informations- og produktionssystem. Todelt strategi hvor dels tilslutningsandelen øges og dels udbyggelse af kommunikationen med nye meddelelsestyper. Der skal tages stilling til de fremtidige edb-løsninger herunder leverandører. Der skal fortsættes med GS da der allerede er brugt betydelige ressourcer på systemet. Implementeringen af strategien foretages af sygehusledelserne, edb-koordineringsgruppen og den samlede informatik organisation i amtet. Kvalitets- og informatikafdelingen udarbejder beslutningsgrundlag for større ITtiltag på sygehusene. Forvaltningen indkalder og leder møder og stiller sekretariatsmæssig bistand til rådighed. Koomunikation med leverandører foregår via kvalitets- og informatikafdelingen.

23 Bilag 2 Skema Side 103 Viborg Københavns Bornholm Vejle Terminologi og begrebssystemer [12] Entydige og fælles definitioner og begreber. Karakter 1. Økonomi [13] Mindst 3.0 mill. kr. til frikøb af personale og til indkøb af hardware og software nye pc ere pr. år koster 4-5 mill. kr. ets økonomiudvalg fastlægger sundhedssektorens indkøb. Fremover udgifter til opgraderinger da mange systemer er udviklet for 10 år siden. Karakter 2. Investeringer skal ske samtidigt med omlægning af organisation og ændring af manuelle arbejdsgange. Investeringsbehov for udbygning af infrastruktur og anskaffelse af systemer = 180 mio. kr. over 5 år. Udgifter til uddannelse er ikke medregnet. Karakter 2. 1 mio. kr. pr. år i perioden mio. kr. til EPJ 1.5 mio. kr. til opprioritering af edb på sygehuset. 1.3 mio. kr. til øvrige forslag kr. til netværksovervågning kr. til udvikling af lønsystem kr. til løsning af ressourcestyrings problem kr. til I Gang med MS-office til ansættelse af edb-uddannelses koordinator til udvidet brug af sundhedsdatanet til forberedelse af overgang til EPJ til opgradering af laboratoriesystem. Der skal afsættes tilstrækkelige ressourcer til fortsat udbygning af sundhedsdatanet. Udviklingen af edb i amtets sundhedsvæsen vil forudsætte investeringer i stor målestok over en længere periode. Begrænset mulighed for at tilføre ekstra midler til oprustning af IT-funktionen. Karakter 1.

24 Bilag 2 Skema Side 104 Frederiksborg Århus Målgruppe/ formål med plan [1] Målsætning [2] Grundlæggende principper for udbygning af edbanvendelsen. Det gode patientforløb har sat fokus på nuværende edb-strategi og amtets edb-systemers evne til at leve op til fremtidige krav. Hensigtsmæssige patientforløb skal understøttes og de ledelsesmæssige funktioner skal effektiviseres. Befolkningsudviklingen i amtet vil føre til et øget socialt pres i form af flere ældre og stagnerende skatteindtægter. Karakter 3. Til understøttelse af strategier og målsætninger er IT nødvendigt for at give de rigtige styringsmuligheder og understøttelse af det gode forløb. Revurdering af hidtige edb-strategi med henblik på effektivisering viste et behov for sporskifte. Vigtigste aktivitetsområder er: Infrastruktur IT-organisering Kommunikation System afskaffelse Ressourcepres Udbygning af sundhedsvæsenet med vægt på: Sygehusenes infrastruktur (netværk, pc ere, programmel) Omstrukturering af IT-strategi Skabelse af kommunikationsmuligheder mellem sygehuse og praktiserende læger, kommuner og andre samarbejdspartnere Skabe grundlag for EPJ Ledelsesinformationssystemer til planlægning og ressourcestyring Iværksat udvikling på IT-området i sundhedsvæsenet som Århus amt ikke kan melde sig ud af. Både myndigheder og lokale systemer kræver at edb-systemer udvikles til at levere data internt og eksternt. Formulering af det samlede forslag til strategi. Målgruppe: amtspolitikere, sygehusledelser, teknikere og medarbejdere forskellige skemaer til intern kommunikation kan reduceres ved udbygget elektronisk kommunikation. Det vil desuden give en mere præcis udveksling af data. Global kommunikation giver mulighed for at indhente lægefaglig rådgivning. Revision af den fremtidige lægestabsstruktur på de somatiske sygehuse. Forbedret service overfor patienten. Effektivisering af afdelinger. IT vil være en væsentlig konkurrence parameter i forhold til andre amter. Frigørelse af ressourcer til patientpleje og behandling. Øget kvalitet og service Bedre kliniske beslutningsgrundlag (f.eks. grafisk kumulativ). Mulighed for ad hoc forespørgsler og/ henvendelse. Skabe et overordnet billede af udviklingen i økonomiske og produktionsmæssige faktorer. Veltilrettelagte patientforløb gennem elektronisk medie og indlæggelse af rutineaspekter.. Hensigtsmæssig koordinering af loyalitet overfor fæl-

25 Bilag 2 Skema Side 105 Frederiksborg Århus Udarbejdelse af nye succeskriterier og indførelse af præcise kvalitetsparametre blandt andet med hensyn til registrering m.v. Mål og strategier skal afspejles i de kritiske succeskriterier. Ved fastlæggelse af ITstrategi skal der indgå væsentlige krav af konkurrence og kvalitetsmæssig karakter. Der skal opnås førerposition på IT-siden. Større patienttilfredshed Sikring af de billigste og mest effektive edbløsninger. Intern rationalisering og produktivitetsforbedring gennem hurtigere rekvisitions- og svar procedurer. Patienten i centrum. Det er et problem at edb-funktionen ikke er samlet i én organisatorisk enhed. Den nødvendige viden om drift og vedligehold m.v. er ikke til stede og der er for få ressourcer. Den teknologiske udbygning er ikke blevet fulgt at tilsvarende organisatoriske ændringer. Med nuværende organisation er det ikke muligt at udforme en overordnet plan. Der er ikke en klar koordination og heller ikke klare strategier og standarder. Sundhedsdatagruppe virker forsinkende. Hurtigere og bedre adgang til information og honorering af krav til dataindberetning bl.a. til landsplanregistret. les strategier, politikker og standarder. Organisation [3] Gennemførelse af mål- og rammestyring gennem decentralisering af ledelsesansvar. Organisationsudvikling gennem styrkelse af afdelingsledelserne Bedre administrativ planlægning og styring Opfyldelse af amtsrådets behov for styringsinformation Skabelse af reel decentralisation gennem delege- Direktion nedsætter styregruppe med deltagelse af sygehusledelserne til at støtte informatikudvikling. Informatikkontoret er sekretariat for gruppen. Medicinsk informatik udvides til at omfatte kommunikation mellem afdelinger. Etablering af organisation som støtter den endelige strategi. Ansvarlig organisation for sikkerhedsmæssige aktiviteter så strategi procesikk t d f ikk h d i bl

26 Bilag 2 Skema Side 106 Frederiksborg Århus Drift, vedligeholdelse og sikkerhed ring af IT-ansvar Central edb-afdeling under central direktionsafdeling som varetager udvikling af budget- og regnskabssystemer og visse undervisningsopgaver. Primært på forvaltningsniveau henlagt under økonomiafdelingen. Sundheds-edb-afdeling som selvstændig afdeling under sundhedsforvaltningen og organisatorisk henlagt under planlægningsafdelingen. Sundhedsdatagruppe nedsat af sundhedsvæsenets ledelsesgruppe som koordinerer udviklings initiativerne. På Hillerød sygehus er installation og vedligeholdelse af hardware henlagt til Teknisk Afdeling som dog ikke har edb-teknikere ansat. Desuden findes en udviklingsafdeling (én edb-konsulent og to edbmedarbejdere og to edb-medarbejdere i projektstillinger). Nødvendigt med en fuldstændig omstrukturering af edb-organisationen. Fælles IT-afdeling skal baseres på et slagkraftigt og kvalificeret niveau. sdirektøren har det overordnede ansvar for strategisk styring af IT. Sundhedsdirektøren har ansvaret for styring af IT i amtet og har IT-koordinatorer ansat til at støtte ledelsen. Sundhedsvæsenets ledelse har det overordnede ansvar for IT-anvendelsen. Ansvaret uddelegeres til lokale IT-afdelinger. Der skal samarbejdes med lignende institutioner. Fælles IT-afdeling for sundhedsvæsenets drift og udvikling af alle eksisterende systemer. sen ikke standses af sikkerhedsmæssige problemer. Afdeling for sundhedsinformatik: Kvalitetssikring EPJ (inkl. Patientforløb) Medicineringssystem Beslutningsstøtte Personaleplanlægning Forudsætning med slagkraftig organisation til gennemførelse af strategi. Karakter 2. Grundlæggende dataregistreringer og procedurer fastholdes og videre udvikles.

27 Bilag 2 Skema Side 107 Frederiksborg Århus [4] BrugerServiceCenter som organisatorisk er under udviklingsafdeling og yder bistand i forbindelse med driftsspørgsmål og bistand til brugeruddannelse.centeret har det økonomiske ansvar for drift, dog varetages drift af patientregistreringssystem af Responor A/S. Det økonomiske ansvar for drift af sundhedsforvaltningen er adskilt fra edb-anvendelsen. Koordination og en del af ledelsen af udvikling og prioritering foretages af sundhedsdatagruppe. Sygehusene har det fulde ansvar for systemer de selv lader oprette, og de har det daglige ansvar for lokale net samt udstyr og programmel. Tekniske afdelinger på sygehusene er ansvarlig for fysiske installationer. IT-afdeling varetager den daglige drift, sikkerhedsopgaver og foretager indkøb. IT-organisation yder driftsstøtte og administrerer sikkerhed, delt 2 sektioner. Helpdesk for hele sygehusvæsenet i IT-afdeling til løsning af akut opståede problemer. Lokale IT-afdelinger med sikkerhedschefer og sikkerhedsrepræsentanter. Overvejelse af fordele/ ulemper ved hovedleverandør kontra flere forskellige leverandører. World Wide Web server vedligeholdes i fællesskab med overordnet ledelse (informatikkontoret). Kvalitetssikring: Centralt organ til database del. Standardprogram til kvalitetssikring. Databaser til sammenligning mellem afdelinger. Til daglig drift af sikkerhed må ansættes yderligere personale. 3 timers tilkaldevagt døgndækkende. Systemer skal være i drift døgnet rundt alle årets dage. Kræver overvågning og support Karakter 2. Udstyr/ programmel [5] Vurdering af nye teknologiske muligheder, styringsmuligheder, strategi, handlingsplaner, budget, målsætning og decentralisering. Karakter 3. Ambitionsniveau gør at der ikke altid kan bruges velkendt og gennemprøvet teknologi. Patientadministrative systemer. Fælles EPJ opdateret, sikret mod utilsigtet adgang og let tilgængelig. EDIFACT. Patient Administrations System (PAS) indlæggel- Leverandører leverer til eksisterende net og organisationen har ansvaret. Få koncepter hvor økonomi, ressourcer og koncept er afklaret på forhånd. Direkte booking fra praktiserende læge til sygehus. Udskrivningsbreve sendes elektronisk i forlængelse af behandling.

28 Bilag 2 Skema Side 108 Frederiksborg Århus Uddannelse [6] se. Rekvisition/ booking. Apotek/ lagerstyring. Køkkensystem. Kliniske databaser som bl.a. skal sikre langtidsvirkning af behandlinger. Ledelses Informations Systemer (LIS) Daglig drift/ mål- og rammestyring. Generelle informationssystemer Problemer: Der skal arbejdes bort fra brug af mainframes. Manglende understøttelse af ledelsesinformationsbehov. Nuværende systemer er gamle og teknologisk forældet (pga. egenudvikling). Dataindsamling og registrering sker ikke som en naturlig del af patientforløbet. For dårlig kommunikation. Ikke egenudvikling af systemer men færdige standard/ rammesystemer. Karakter 3. Udvikling, drift og vedligeholdelse skal ske i samspil med nødvendig uddannelse for at give de rigtige styringsmuligheder og understøttelse af det gode forløb. Udvikling af medarbejdere og sygehusenes ydelser. Karakter 2. Booking system så patienten får hurtig besked (helst straks) om tidspunkt for undersøgelse og behandling. Alternative metoder til dataindlæsning (i stedet for tastatur). EPJ som dagligt værktøj. Ledelses Informations System i forbindelse med oprettelse af afdelingsledelser. Automatisk rekvisition og booking. Automatiske beslutningssystemer baseret på kunstig intelligens. Primært overvågning og vejledningsopgaver. Disse systemer er ofte svære at bruge andre steder end hvor de er udviklet til. Karakter 2 Uddannelse af superbrugere som kan varetage den videre uddannelse og instruktion af de daglige brugere. Edb-støttet multimedie undervisning, så personale kan indlære emnerne når det er relevant. Edb-støttede undervisningsprogrammer og lærebøger inden for nær fremtid. Superbrugere yder hjælp til anvendte systemer og arbejder på tværs af afdelinger af hensyn til samordning og opfølgning. Der skal normeres nødvendige ressourcer da de er basale for informatikorganisationen. De skal have adgang til kvalificeret bistand hos

29 Bilag 2 Skema Side 109 Frederiksborg Århus Brugerinddragelse [7] Understøtning af det kliniske personales behov. Opfyldelse af sygehusledelsernes behov for systemer til administration og styring herunder effektivisering. Brugeres adgang til systemer er for besværlig Brugervenlige systemer som er let tilgængelige Ikke nok arbejdspladser (terminaler er ikke fleksible) Netudbygning og netplaner sker ikke ud fra brugerhensyn med ud fra teknologiske synspunkter. Kun begrænset anvendelse af moderne kontorpakker såsom tekstbehandling, elektronisk post m.v. Væsentlige mangler i administrative brugergrupper Adgang for alle til hurtig kommunikation Behov for at kunne støtte kliniske brugergrupper Brugerindflydelse gennem brugergrupper. Understøttelse af administrative brugergrupper. Brugere er ladt i stikken hvor mangel på lokale superbrugere forstærker problem. Brugerorganisation nedsættes ved udvikling af konkrete systemer brugere. Karakter 3. specialister. Uddannelse på alle niveauer er vigtig. Passende undervisningsfaciliteter skal findes på stedet. Grundig og detaljeret orientering om sygehusets informatikanvendelse til nye medarbejdere. Medarbejdere skal have bibragt de nødvendige færdigheder. Jævnlig opfølgning og evaluering. Bedre arbejdspladser for personale. Fremstilling af patientens sygdomsforløb på en klar og overskuelig måde. Evt. grafisk fremstilling. Lære af spil producenter hvorved patientens frygt for sygdommens konsekvenser nedsættes. Bør ikke erstatte menneskelig kontakt. Tillid omkring data skal udbygges. Vigtigt at brugeren deltager i kravspecifikation til system udviklerne hvor hver brugertype skal være repræsenteret. Mere detaljerede og brugervenlige systemer. Bedre udskrivningssituationer. Patienten skal opfattes om slutbruger. Personaleplanlægning. Udstyr og indretning af arbejdspladsen skal svare til de funktioner der udføres. Instruktionsbog til afhjælpning af almindelige fejl og beskrivelse af funktioner. Behov for at lette adgangen til data på en sikker og forsvarlig måde. Brugeren skal ikke bekymre sig om datas lokalisering og adgangen skal være let. Arbejdspladsen skal være ensartet og umiddelbart logisk (lettes hvis arbejdspladsen ligner kendte medier som papir, blyant og blanketter). Kun eet logon, ikke

30 Bilag 2 Skema Side 110 Frederiksborg Århus Tidsplan og tidsforbrug [8] Helhedssyn/ verdensbillede [9] Handlingsplan for IT-strategi løber over 5 år. Karakter 1. De frie sygehusvalg har medført konkurrence sygehusene imellem og et politisk krav om dygtighed. et vil fremstå med konkurrencedygtige og patientvenlige sygehuse. Tendensen forstærkes fremover af at patienter og behandlere kræver adgang til alle relevante data/ informationer om behandling, ventetider m.m. Patienters ønske om medbestemmelse kræver information om behandlingsmuligheder og konsekvenser. Den nye teknologi har medført nye behandlingsmetoder/ former som igen har medført en øget forventning blandt befolkningen om at alle sygdomme kan behandles. Understøttelse af samarbejdet med praktiserende læger flere adgangskontroller til flere forskellige systemer. Optimal sikkerhed og hastigheden i top. Brugersupporten etableres tæt på de relevante brugere. Tidsramme på 3 år. Skema side 11. Detaljeret tidsangivelse. Ikke tidssatte projekter skal planlægges nærmere. Afhængig af succesfuld indførelse af integrationssystem. Sammenknytning af praktiserende læger og sygehusvæsenet. Kommunikation på tværs af amtets sygehuse. Løsning af etiske spørgsmål sammen med patient, fagfolk og politikerne. et bør kunne vælge systemer uafhængigt af leverandørinteresser. Karakter 2. Integration [10] Infrastrukturen skal sikre fuldstændig integration og skabe bro til eksterne systemer. Det skal være muligt at bryde binding med bestemte platforme og vælge de systemer der bedst løser opgaven. Net på de enkelte sygehuse skal sammenkoble arbejdsstationer. Vigtigt at nye systemer baseres på standard teknologier som bl ik f ih d til t i d k f tidi IT Elektronisk booking skal støttes af informatik på alle niveauer. Sammensmeltning af tekst, video, billede og lyd. Bedre kommunikation mellem patient og sygehuspersonale. Samle alle data på elektronisk form (i dag er der

31 Bilag 2 Skema Side 111 Frederiksborg Århus Implementering og koordinering bl.a. sikrer frihed til at imødekomme fremtidige ITbehov. Leverandører skal overholde åbne uafhængige systemer/ standarder. Standardisering af arbejdsopgaver udførsel, værktøjer, arbejdsproces m.v. Karakter 2. Styringsgruppe til overvågning af projekter herunder igangsætning, overvågning, økonomi og opfølgning. ingen tekniske hindringer). Integration af manuelle og elektroniske arkiver. Informationsdatabaser på universitet skal være tilgængelige. Internet og skal stilles til rådighed for kommunikation med udenlandske institutioner. Information fra sundhedsvæsenet til eksterne parter. Stort behov for standardisering af databaser. Tolkning af data kræver stort fagligt kendskab. Sammenhæng mellem eksisterende og kommende systemer. Ens dataformater (tekstbehandling, regneark m.v.) Integration af amtets sygehuse Etablering af organisation med tilstrækkeligt ressourcer til at varetage opgaven med integration af systemer. Hele organisationen skal have mulighed for at følge med i udviklingen gennem information. Der findes en række mindre forskellige systemer som ikke har en generel måde at kommunikere på. Ved sammenkoblinger opstår der store problemer teknisk, begrebsmæssigt og organisatorisk. Dette medfører usammenlignelighed og tidsspilde. Behov for at udvikle data telefonbog/ gennemstillings systemer, så brugeren ikke skal bekymre sig om, hvor data ligger. Standardisering af installationer (tidsbesparende da der er tale om mange computere mange forskellige steder). Karakter 5. Arbejde med etablering af effektiv elektronisk kommunikation intensiveres. Oprettelse af grundlag for

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi:

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. oktober 2011 Sagsbehandler Knud-Erik Larsen Telefon direkte 76 16 24 92 E-mail knlar@esbjergkommune.dk EK Ledelsesinformation Vision og strategi Styregruppen godkendte

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Opgave: I skal i grupper analysere og designe dele af et nyt fælles medicinkort, eller et andet delsystem indenfor det elektroniske sundhedssystem.

Opgave: I skal i grupper analysere og designe dele af et nyt fælles medicinkort, eller et andet delsystem indenfor det elektroniske sundhedssystem. Opgave: A N A L Y S E O G D E S I G N A F E T N Y T F Æ L L E S M E D I C I N K O R T. I skal i grupper analysere og designe dele af et nyt fælles medicinkort, eller et andet delsystem indenfor det elektroniske

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0 Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 - IT-politik for Movia Bilag 1 IT-politik i Trafikselskabet Movia Version 1.0 Oprettet: 23. januar 2007 CBL / IUa Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Fælles grundlag for strukturen i EPJ

Fælles grundlag for strukturen i EPJ Fælles grundlag for strukturen i EPJ G-EPJ som standard Gert Galster Sundhedsstyrelsens Enhed for Sundhedsinformatik G-EPJ som standard... for hvad? Der Der findes i i dag dag ingen entydig definition

Læs mere

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering Region Nordjylland Agenda Metode til at udarbejde implementeringsdrejebogen Forankring af EPJ projektet i klinikken Kan det lade

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

IT-STRATEGI. Kort fortalt

IT-STRATEGI. Kort fortalt IT-STRATEGI Kort fortalt Indhold Side 3 Side 5 Side 6 Side 9 Velkommen til en ambitiøs it-strategi Introduktion It-strategien Sundheds-it Side 12 Administrativ-it Side 15 It-infrastruktur Side 17 It-principper

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Oktober 2007

Beretning til Statsrevisorerne om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Oktober 2007 Beretning til Statsrevisorerne om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver Oktober 2007 BERETNING OM IT-UNDERSTØTTELSEN AF SYGEHUSENES OPGAVER i Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater... 1 II.

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 321 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 321 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 321 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Samråd om spørgsmål P Taletid: Ca. 20

Læs mere

IT i sundhedssektoren

IT i sundhedssektoren Januar 2012 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri,

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

Statens EDB/IT-politik gennem 50 år. Poul Bernt Jensen Chefkonsulent, Civilingeniør Hvem er jeg? Poul Bernt Jensen Civilingeniør / Stærkstrøm Handelsbankens edb-afdeling 1972-79 79 Handelsbankens on-line

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Foto: Thomas Hommelgaard 2 FORORD Region Hovedstaden er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere