SYSTEM 2 Figur B1-1: Interessentgruppers/ brugeres krav og målsætninger Arbejds integration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYSTEM 2 Figur B1-1: Interessentgruppers/ brugeres krav og målsætninger Arbejds integration"

Transkript

1 Bilag 1 Integration Side 81 Bilag 1: Integration Ved integration af systemer er det ikke nok med en teknisk integration som ofte vil være det niveau der er i fokus. I ALT modellen [32] opereres der med seks niveauer af integration fordelt på tre funktionsområder: anvendelse, logik og teknologi. For at opnå en fuldstændig og effektiv integration skal alle niveauer integreres. SYSTEM 1 SYSTEM 2 Figur B1-1: Interessentgruppers/ brugeres krav og målsætninger Arbejds integration Interessentgruppers/ brugeres krav og målsætninger Integrations niveauer (ALT-model) [32] Arbejdsgange, organisation og workflow Registreringspraksis Anvendelsespraksis Funktions integration Arbejdsgange, organisation og workflow Registreringspraksis Anvendelsespraksis Anvendelse Funktionalitet, information og adgangskontrol Datasæt inddata Data validering Uddata Brugergrænseflade kontrol Funktionalitet, information og adgangskontrol Datasæt inddata Data validering Uddata Til min hjemmeside Til hovedrapport Kommentarer til bilaget Datamodel Begreber Klassifikationer Semantisk integration Datamodel Begreber Klassifikationer Logik Arbejdsmodel Datastrukturering Termer Arbejdsmodel Datastrukturering Termer System performance System performance Systemarkitektur Systemarkitektur Dataindtastning Data validering Uddata Data integration Dataindtastning Data validering Uddata Teknologi Datatransmission Teknisk integration Datatransmission

2

3 Bilag 2 Skema Side 83 Bilag 2: Skema Ribe Roskilde Ringkjøbing Nordjyllands Målgruppe/ formål med plan [1] Alle medarbejdere i Ribe s sygehusvæsen og andre interesserede. At synliggøre status på edbområdet og at beskrive strategien for den videre udvikling. Ansatte i Roskilde s sygehusvæsen. Karakter 2. Politikere i Ringkjøbing amt, personer der har deltaget i strategiprocessen og andre interesserede med tilknytning til sundhedsvæsenet i Ringkjøbing amt. Retningslinier for indførelse af IT i amtets sundhedsområder. Skal bruges som hjælp ved beslutninger omdagligdags anskaffelser af IT. Herunder dannelse af beslutningsgrundlag. Karakter 5. - Målsætning [2] Bedre udnyttelse af ressourcer. Bedre arbejdsforhold. Bedre administration. Bedre service. Kvalitetsforbedringer. Forskning. Karakter 3. At ressourcer i form af penge og personale brugt på IT bliver anvendt med størst muligt udbytte. Effektivisering af arbejdsgange. Hurtig og sikker kommunikation af information. Bedre ressource udnyttelse generelt og evt. frigivelse af ressourcer. Større viden om prognose og behandlingseffekt. Øget kvalitet af ydelser. Bedre information til offentligheden. Uhensigtsmæssige forskelle i IT skal bidrage til og støtte de sundhedsfaglige mål hvilke er: Kvalitet i patienforløb. Sammenhængende sundhedssystem. Arbejdsorganisering og udvikling af medarbejdere. Effektiv udnyttelse af ressourcer. De to første punkter har højeste prioritet. Karakter 3. Etablering af elektronisk patientjournal (EPJ) med alle relevante data tilgængelig for patienten. Der forventes: Øget tilgængelig til information. Bedre kvalitet i informationen. Bedre sammenhængende og effektive patientforløb. Karakter 2.

4 Bilag 2 Skema Side 84 Ribe Roskilde Ringkjøbing Nordjyllands praksis udlignes gennem bedre dokumentation og gennemskuelighed. Tjenestetidsplanlægning. Transmission af digitaliserede billeder. Disponeringssystem og patientforløb. Tekstbehandling, hypertekst og netfax. Organisation [3] Formel organisation af edbarbejdet i form af et sygehusinformatik udvalg som skal: Vurdere og indstille projekter til ledelsesgruppen. Fastlægge retningslinier for.koordinering mellem sygehusene i planlægningsfasen. Sikre at lokale pc-systemer overholder den valgte edbstrategi (og edb-plan) i amtet. Bugdetering. Sygehus-edb koordinator. Koordinering af edbanvendelse såsom anskaffelse og flytning af udstyr. EPJ vil kræve en stor økonomisk og organisatorisk indt K kt 3 slig koordinering af IT: IT funktion på hvert sygehus. Brugerorganisation. Fælles retningslinier, standarder og procedurer. Formel organisation. Ved omfattende beslutninger inddrages sygehusforvaltningen og evt. økonomiudvalg og amtsråd. Sygehusforvaltningen har det overordnede ansvar for IT-planer og politikker. På de enkelte sygehuse har administrationen ansvaret for udarbejdelse af edb-politikker. Sygehusene skal ikke have en formel organisation og der skal være et ikke formaliseret samarbejde mellem sygehuse og forvaltning. Sygehusledelsen har det overordnede an- - Øverst placeres der en IT chef og under ham en række projektgrupper til gennemførelse af større projekter. Et Bruger Service Center varetager den daglige drift og står for udvikling. Udvikling/ drift udvikler og etablerer små og mellemstore systemer. Underviser superbrugere, slutbrugere, laver kursusmateriale og introducerer nye systemer. Teknik/ netværk kører drift og support af netværk. Support på et højt teknisk plan. Gruppe for store fællessystemer. Supporterer større systemer for hele amtet og har ansvaret for at syste-

5 Bilag 2 Skema Side 85 Ribe Roskilde Ringkjøbing Nordjyllands sats. Karakter 3. svar, hvor brugerne får indflydelse gennem samarbejdsudvalg. Edb-plan beskriver overordnede regler som alle amtets institutioner skal følge (standard applikationer, computere, netværk osv.). Principper og placering af strategisk og ledelsesmæssigt ansvar skal synliggøres. IT-indsatsområder: Kontornet og ledelsesinformation. Sammenhængende sundhedsinformationer. Interinstitutionel kommunikation og lokal edb-drift. Der er behov for en formel organisation. Dette vil kræve en indsats fra IT-fagligt uddannede folk og en koordinering på tværs af ledelsesstrukturer. slig styring også på sygehusområdet. Integration IT-funktion på hvert sygehus til varetagelse af drift og sevice. Dette for at mindske belastningen af ledelsen med tekniske spørgsmål. Superbrugere til introduktion og støtte. Brugerorganisation. Nye stillinger der ønskes brugt til ITfunktioner skal findes indenfor den har ansvaret for at systemerne hænger sammen. Indkøb og administration varetager indkøb og logistik og leverandøraftaler. IT sundhed er koordinerende og driftsmæssigt led i forhold til sygehuse og amtssundhedsdirektøren. IT bestyrelse tager strategiske beslutninger og stilling ved anskaffelse af større fælles systemer. Koordineringsgruppen er bindeled til sygehusene og står for koordinering. Virker også som inspirator og tænketank. Teknikgruppe koordinerer tekniske problemstillinger (netværk og basisprogrammel). Infrastruktur: Opbygning af bedre netværk (med overvågning) Opbygning af driftsorganisation. Opbygning af superbrugerorganisation pr. afdeling. Nyt udstyr og IT uddannelse på sengeafdelingen. Fundamentet for EPJ skal skabes. Herunder nødvendig teknik.

6 Bilag 2 Skema Side 86 Ribe Roskilde Ringkjøbing Nordjyllands funktioner skal findes indenfor den givne normeringsramme (konvertering af job). De mange edb-arbejdspladser (600 og brugere) med forskellige installationer kræver en klar strategi og organisation. Ønsker ikke en traditionel edbafdeling. Ansvaret for den samlede edb-udvikling placeres hos amtsdirektøren. Karakter 5. Superbrugere skal skabe organisatorisk bro mellem IT afdelingerne og brugerne. Karakter 5. Drift, vedligeholdelse og sikkerhed [4] Edb-konsulenter skal stå for den daglige drift og vedligehold herunder: Brugerservice. Uddannelse. Rådgivning af superbrugere og almindelige brugere. Superbrugere: Daglig kontakt med brugerne. Samarbejde med edbkonsulenterne ved løsning af konkrete problemer og ved indførelse af nye systemer. Edb-teknisk service: Teknisk edb-service. Karakter 3. Sikkerhedsansvaret er på forvaltningsniveau men uddelegeres til sygehusniveau, hvor bl.a. adgangskoder tildeles af administrationen. Registerloven skal overholdes. Superbrugere: Brugerservice vedr. tekstbehandling herunder undervisning og hotline-funktion. Videreudvikling af tekstbehandlingen. Medicotekniske afdelinger foretager konfiguration og installation af hardware og software, drift og vedligehold. Hotline-funktion på teknikområdet. De inddrages ved indkøb af nyt udstyr. Den daglige administration varetages af forvaltningen i samarbejde d fd li l d l t k l - EDB systemerne skal kunne køre i 24 timers drift. Dette belaster IT-drifts organisationen på de enkelte sygehuse som ikke er gearet til 24 timers drift. Desuden er antallet af edb arbejdspladser fordoblet de seneste år. Der er allerede infrastruktur problemer på sygehusene bl.a. netværk med begrænset båndbredde. Bedre implementering og standardisering af driftsmiljø. Tages højde for at systemerne skal kunne køre i 24 timer.

7 Bilag 2 Skema Side 87 Ribe Roskilde Ringkjøbing Nordjyllands Udstyr/ programmel [5] Udvikling af egne edbsystemer med hjælp fra software firmaer. Forbindelse fra edb-central til sygehuset via offentligt telefonnet eller alternativt ISDN. Udbygning vil ske i takt med behov. I løbet af 1997 skal alle sygehuse have Token-ring netværk, og der skal kunne opnås forbindelse til edb-central fra alle relevante lokaler. Inddeling i tre operativ platforme: store centrale og strategiske systemer (CICS og DB2-databaser), afdelings- og fagspecifikke (client-servere) og individuelle (tekstbehandling og regneark). Alt maskinel skal være fra IBM. Data skal være let tilgængelige. Systemerne skal være brugervenlige. Datasikkerhed. Registerloven skal overholdes og data skal valide (korrekte). Et samlet amtsnet struktureret som infra-nettene. med afdelingsledelserne og teknologiudvalg. Karakter 2. Hovedprincip om at følge kommunedatas grundprincipper for økonomi, personale, sygehussystemer m.v. Tredeling af systemer med lokale pc-systemer nederst. Karakter 2. - Behandling- og plejesystemet (BPS). Patiensystemet. Røntgeninformationssytem (RIS). Ventetidsoplysningssystem. Bookingsystem. Rengøringssystem. Labka/ sygehuspakken. Lager/ indkøbssystem. Modul Ledelsesinformationssystem (LIS). Kontorautomatiseringsprogrammer/ standard programmer. Karakter 3.

8 Bilag 2 Skema Side 88 Ribe Roskilde Ringkjøbing Nordjyllands Intern drift af edb-maskiner. Eksisterende edb-central med alle centrale systemer. Uddannelse [6] Systemerne skal kunne bruges umiddelbart og de skal være standardiserede. Dette vil gøre den nødvendige uddannelse af personale nemmere og hurtigere. Endemålet er at afdelinger og brugerne selv former deres edbarbejdspladser. Den nødvendige uddannelse skal tilbydes og tilpasses behov og ønsker. Karakter 3. Den nuværende organisation af ITopgaver har ikke de nødvendige ressourcer. Kompleksiteten er accelererende pga. en øget tilgang af brugere og af systemer. Uddannelse af personale er derfor nødvendigt. Karakter 2. - De nye systemer skal ofte anvendes af personer uden tidligere kendskab til edb. Der er derfor et stort behov for uddannelse af personale. Standardisering af kommende systemer gør brugerservice og uddannelse nemmere og er mere omkostningseffektivt. Brugerinddragelse [7] Personalet skal være med til at forme systemerne, så de kan støtte dem i deres daglige arbejde. Udformningen skal ske i sammenarbejde med interne og eksterne edbkonsulenter. Eksisterende arbejdsgange tages op til revision for at se, om de blot skal gøres elektroniske eller om der med fordel kunne laves nye arbejdsgange og rutiner. Karakter 3. Brugerne får indflydelse gennem samarbejdsudvalg. Karakter 2. Brugervenlighed er central hvor den enkelte bruger skal opleve en sammenhæng mellem de IT-værktøjer han/ hun bruger. Brugerens IT-vision: Støtte fra IT-værktøjer til dokumentation og klinisk beslutningstagen. Skal give mulighed for intern og ekstern kommunikation. Bedre planlægning og styring. Sammenhængende patientforløb. Der oprettes en kontaktperson ordning. Karakter 1.

9 Bilag 2 Skema Side 89 Ribe Roskilde Ringkjøbing Nordjyllands Tidsplan og tidsforbrug [8] Elektronisk patientjournal vil tage flere år. Karakter 1. Støtte klinikkens arbejde og systemer skal kunne anvendes på tværs. Hjælp ved administrative opgaver. - - Tidsplan for årene med detaljeret beskrivelse af aktiviteter de enkelte år. I 1990 bookingsystem, superbrugere og tilpasning af drift. I 2000 pilotforsøg og projekter med EPJ I 2001 fortsættelse af faser og implementering af yderligere systemer. Målet for perioden er at skabe en teknisk og applikationsmæssig infrastruktur til opstart af EPJ. Overbygninger på dataskabende og datamodtagende systemer. Tidsplanerne skal tage hensyn de enkelte sygehuse men planlægges ud fra amtets taktiske satningsområder: Rekvisition/ svar på sengeafdelingerne. Booking. Telemedicin.

10 Bilag 2 Skema Side 90 Ribe Roskilde Ringkjøbing Nordjyllands Karakter 5. Helhedssyn/ verdensbillede [9] - - IT er nødvendigt for at kunne leve op til de krav der stilles på sundhedsområdet. Patienten skal opleve en bedre faglig kvalitet og service. Patienten skal opnå større tryghed og tillid til sundhedsvæsenet. Helhed i patientforløbet på baggrund af et sammenhængende sundhedsvæsen og bedre planlægning. Tilgodeseelse af dokumentationskrav. Mulighed for fleksibel arbejdsdeling mellem sygehusene. Større faglige udviklingsmuligheder for personale. Tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Lavere ressourceforbrug til administration og planlægning på afdelingerne. Øget beslutningssikkerhed på baggrund af bedre datagrundlag. Muligt at sammenligne servicemål med realiserede aktiviteter. et vil forholde sig loyalt til kommende standarder. Den amtslige IT-struktur skal tage højde for at de forskellige institutioner kan bevare deres egen IT stab. Mindre enheder skal have mulighed for at få IT assistance og professionelle IT folk skal trækkes ind ved fællesamtslige beslutninger. Der skal være en klar opgave og ansvarsfordeling.

11 Bilag 2 Skema Side 91 Integration [10] Implementering og koordinering [11] Ribe Roskilde Ringkjøbing Nordjyllands Systemerne skal tilpasses aktuelle behov og have en teknologisk lang levetid. Centrale maskiner anvender ISOstandarder og udbredte firmastandarder. Dette gør senere dataflytning og integration nemmere. Der er udviklet specialprogrammer til at gøre senere integration med globale informationssystemer (EPJ) muligt. Egne systemer skal kunne arbejde sammen med EPJ. Nuværende databaser benyttes men indgangen til dem skal gå gennem EPJ. - Karakter IT tiltag skal senere kunne integreres i EPJ. Tilpasning af systemer og databaser til EPJ og år Standardiseret teknisk edb miljø med størst mulig frihed i IT strategiprocessen. Der anvendes anskaffelsespolitik i stedet for egenudvikling. Det er vigtigt at anskaffe ens basisprodukter og produkter som markedet udvikler til. Edb-udviklingen varetages af forvaltningscheferne. Den lokale edb-planlægning sker gennem et samarbejde mellem forvaltningen og driftenhedens ledelse. Karakter 3. De opstillede punkter under målsætning [2] og verdensbillede [9] er udtryk for prioriteringer. For at nå frem til målsætninger skal en række forudsætninger være opfyldte. Desuden vil de nævnte gevinster først nås sent i strategiens forløb eller fase. Der skal samtidig ses på arbejdsgange og organisations kultur så IT anvendes hensigtsmæssigt til at støtte patientforløb. IT giver ikke gevinsterne i sig selv Igangsætning af pilotprojekter indenfor behandlings- og plejesystemet og indenfor digital billedanalyse. Hæmmes af ikke vedtaget standardisering for bl.a. udveksling af data og koncensus om brugerkrav. Infrastrukturproblemer skal løses i sammenhæng med implementering af kvalitetsog økonomisk rationaleskabende løsninger.

12 Bilag 2 Skema Side 92 Ribe Roskilde Ringkjøbing Nordjyllands men kræver en betydelig indsats og opbakning fra ledelsen. bende løsninger. Taktiske områder: Opbygning af tekniske infrastruktur i sengeafdelinger. Elektronisk rekvisation og svar til klinisk kemi. Bookingsystem. Nyt patientregistreringssystem. (Løsning af år 2000) Gennemførelse af disse skal ske i sammenhæng med øvrige tiltag på afdelingerne. 2 Faser: Etablering af den driftsmæssige infrastruktur. Migrering i de enkelte afdelinger herunder uddannelse og udskiftning af maskinpark. Terminologi og begrebssystemer [12] Økonomi [13] - Væsentlige problemer af ressourcemæssig karakter, specielt i medicotekniske afdelinger. Karakter 1. To første år ekstra årlig investering på 9.9 mio. kr. 2.8 mio. kr. ekstra til drift og gennemførelse af projekter. 13,8 mio. kr. til drift og 10 mio. kr. til løn. Detaljeret skema side 47.

13 Bilag 2 Skema Side 93 Ribe Roskilde Ringkjøbing Nordjyllands Efterfølgende 3 år årlig merudgift på 10.7 mio. kr. og ITressourcer på ca. 4 mio. kr. Forventes betydeligt ressourcetræk i klinikken. Karakter 3. Større rabatter kan opnås ved ens indkøb.

14 Bilag 2 Skema Side 94 Viborg Københavns Bornholm Vejle Målgruppe/ formål med plan [1] Edb-fagligt udvalg. Planen skal drøftes på IT-temadag sammen sundhedsudvalget. Karakter 1. et. Karakter 1. Prioritering af anskaffelser og retningslinier indenfor: Kommunikation. Decentralisering. Administrative systemer. Områderne er valgt ud fra amtsrådets målsætninger på edb-området og regeringens politiske anbefalinger. Karakter 3. Sundhedsministeriet og sundhedsforvaltningen. Karakter 2. Målsætning [2] Overordnet IT-målsætning for amtet skal medvirke til: Frigørelse af ressourcer på sygehusene til sundhedsaktiviteter såsom patientbehandling og pleje. Kvalitetsforbedring af sundhedsservice til borgerne. Bedre forudsætninger for sundhedsfagligt arbejde. Gode arbejdsforhold for personale. IT en skal understøtte hensigtsmæssige og sammenhængende patientforløb. ITstrategien skal medvirke til at give en effektivisering af ITanvendelse. Specialister som fysisk befinder sig et andet sted kan deltage i diagnostii En sammenhængende indsats ved sygdomsforløb og bedst mulige udnyttelse af ressourcer. Styrkelse af faglighed og kvalitet. Effektivisering af amtets sygehuse herunder en forbedret ressourceudnyttelse. Optimering af kommunikation med eksterne samarbejdspartnere. Anvendelighed i undervisning, uddannelse, udvikling, kvalitetssikring og forskning. Hurtig og korrekt informationsformidling ved behandlingsforløb. Behandlerne skal have tiltro og korrekt tilgængelighed til patientoplysninger. Kortere behandlingsforløb og generelt kortere tidsforbrug. Færre undersøgelser med hurtigere og sikrere diagnosticering Helt overordnet ønskes en bedre og mere effektiv opgaveløsning i amtet: Sikring af det gode patientforløb (kvalitet, service, ventetider m.m.) Øget effektivitet på arbejdspladsen. Større kvalitet i arbejdet. Rationelle arbejdsgange. Forbedret service til borgere (og virksomheder). Moderne arbejdspladser der kan medvirke til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Øget produktivitet. Hurtigere informationsflow. Udnytte det store potentiale for optimering af arbejdsgandb Effektiv kommunikation (og samarbejde) er afgørende for et velfungerende sundhedsvæsen med kontinuitet i patientforløbet. Vejle amt skal være i front med anvendelsen af elektroniske værktøjer indenfor sundhedsområdet. Påvirke udviklingen hen imod EPJ og kliniske databaser. Optimation af sygehusenes IT-anvendelse gennem stabil drift, tilstrækkelig uddannelse og support af medarbejdere. Effektivisering af arbejdsgange og en forbedret behandlingskvalitet. Forbedret patientservice. Smidigere udveksling af patient oplysninger på

15 Bilag 2 Skema Side 95 Viborg Københavns Bornholm Vejle ceringen. Informationsmateriale gennem desktop publishing. re og sikrere diagnosticering. Øget mulighed for at undersøge og færdigbehandle patienten i den primære sektor. Kvalitetsudvikling og forskning. Serviceforbedring. Bedre planlægning af patientforløb. ge gennem edb. Udnyttelsen af IT er en kritisk succesfaktor. Karakter 5. tværs af sektorer. Den hastige udvikling i anvendelsen af IT på sygehusene har givet et efterslæb på drift, overvågning, vedligeholdelse og support. Organisation [3] Edb-fagligt udvalgt er styrende og koordinerende. Sundhedsforvaltningen har formandsskaberne og sekretariatsfunktionen herunder budget- og regnskabsansvarlig. Styregruppe omkring EPJ nedsat. Vedtaget sygehusstruktur. Organisatoriske tilpasninger i takt med at systemer indføres herunder ændring af arbejdsgange o.l. Beslutninger decentraliseres til sygehusene: Fælles informatik afdeling varetager koordinationen herunder infrastruktur. Informatikafdeling indgår ved beslutninger om fælles anskaffelser. Indgår også ved udarbejdelse af handlings- og investeringsplaner. En sammenhængende teknologisk infrastruktur skal gøre det muligt at foretage organisatoriske omlægninger. Kombineret central/ decentral med sondring mellem fælles systemer (tværgående) og faglige systemer (fagspecifikke systemer). Ved væsentlige beslutninger inddrages amtets chefgruppe. Der skal være mulighed for tilpasse den samlede edb-organisation i takt med udviklingen (indenfor afsatte ressourcer). Der skal strammes op omkring planlægning, udvikling og koordinering. Edb skal opfattes både som værktøj og som organisatorisk forandrende. Identifikation af krav til ITorganisationer centralt og decentralt herunder datakvalitet, undervisning, brugersupport. Omfanget og organiseringen af IT skal tage udgangspunkt i personalets uddannelsesniveau. Behov for styrkelse af organisationer på IT-området som følge af udvikling med decentrale og specifikke edbløsninger. Ligeledes behov for organisatoriske ændringer i forvaltningerne hvor en overordnet styring og koordinering er nødvendig. Identifikation af krav til en samlet IT-organisation. Udbygning og styrkelse af ITorganisationen og forbedrelse af patientadministrationen. Det er erkendt at IT er en ledelsesmæssig opgave. Sy-

16 Bilag 2 Skema Side 96 Viborg Københavns Bornholm Vejle gehusledelsen er valgt som strategisk forum for beslutninger vedrørende IT-organisatoriske spørgsmål. IT-afdeling virker som konsulent i tekniske spørgsmål og har ansvaret for den teknologiske infrastruktur. Karakter 3. Drift, vedligeholdelse og sikkerhed [4] Data skal være korrekte (valide). Sikker organisering af datanetværk, databaser o.a. Registerlovens bestemmelser skal efterleves for at undgå misbrug. Karakter 3. Styring af vedligeholdelse og vedligeholdelsen udliciteres til eksterne konsulenter. Der skal være en stabil automatiseret drift. Karakter 2. Edb-projekt indeholder overordnede løbende ansvar for fælles systemer og ekstern kommunikation, netværk m.v. Dele af driftsopgaver (faglige systmer m.fl.) samt uddannelse og brugerstøtte er lagt ud til forvaltningerne. Én edb-medarbejder er ansat i forvaltningen, én ansat på sygehuset og ½ medarbejder til backup. Der er behov for at ændre og udvide personkreds som varetager edb-funktioner. Karakter 3. Driften overgår til sygehusene. Karakter 1. Udstyr/ programmel [5] Fortsat udvikling af edbsystemer for at imødekomme fremtidige krav. IT opdeles i administrative og medicinsk-faglige systemer, hvor de medicinsk-faglige yderligere opdeles efter hvil- Patientdatabase/ patientadministration. EPJ. Rekvisitions- og bookingsystemer. Anskaffelse af SAS til mål- og rammestyring. Karakter 2. Microsofts MS-Exchange vælges for at sikre: Postsystem for alle internt og eksternt. Dokumentoverførsel internt og eksternt mellem enheder. Passende sikkerhedsværktøjer (kryptering, password osv.) LIS VisInfo (forældet) GS EDI RIS

17 Bilag 2 Skema Side 97 Viborg Københavns Bornholm Vejle ken platform de afvikles på. Data skal være tilgængelige når en bruger skal løse en bestemt opgave. Data skal kun registreres én gang. Valgfri adgang til data og data skal også være tilgængelige i andre systemer under hensyntagen til sikkerhedskrav. Skal kunne anvendes til alle relevante formål. Ambulant booking system. Bloddonersystem. Rekvisition af patientkost gennem internt edb-net. Rekvisition af patientveklædning, sengelinned m.v. gennem håndterminal og telefonnet oprettedes et sundhedsdatanet. Telemedicinprojekt til transmission af data, billeder, video og tale. EDI (Electronic Data Interchange). Epikriser (udskrivningsbreve). Radiologisk informationssystem (RIS). Hospitals Informations System (HIS). Kalendersystem. Mulighed for sagsstyring primært internt men på tværs af udvalgte områder. Anskaffelse af fuldt elektronisk journalsystem. Udvikling af fremtidssikret lønsystem. Løsning af ressourcestyrings problem gennem økonomisk styring for at undgå dobbeltregistreringer. Netværksovervågning til at lette arbejdet med support og brugerservice. Optimering af anvendelsen af kontorpakken (tekstbehandling m.m.). Projekt I Gang med MS- Office herunder analyse ar arbejdsgange. LABKA Karakter 2.

18 Bilag 2 Skema Side 98 Viborg Københavns Bornholm Vejle Uddannelse [6] Lotus SmartSuite kontorpakken. Lotus Notes (postsystem). Desktop publishing programmer (CorelDraw). Multimedie og informationsdatabase. Kraftige tiltag på uddannelsesområdet med en successiv og kontinuerlig uddannelse af superbrugere. Opbygning af intern kompetence. Brugerne skal kunne bruge systemerne umiddelbart. Ensartethed i programmer gør uddannelse nemmere og bedre. Afdelingerne og brugerne skal selv kunne udforme deres IT-arbejdsplads (HEP). Uddannelsen tilpasses behov og ønsker. Planlægges således at der er kontinuitet mellem uddannelse og indførselstidspunkt. Karakter 5. Omfattende uddannelsesopgaver skal løses effektivt. Skal sikre at der til stadighed er vedkvalificerede medarbejdere til rådighed. For hver af planens projekter skal der fastlægges uddannelsesbehov. Karakter 3. Viden skal fastholdes og bruges i uddannelse. Udarbejdelse af edb-bruger håndbog. Ansættelse/ udnævnelse af edb-uddannelses koordinator. Mere fokus på uddannelse og udvikling. Anskaffelse af personer med den nødvendige viden til teknisk support. Grundkurser med udgangspunkt i hjælp til selvhjælp Behov for at uddanne og udvikle superbrugere kontinuerligt. Workshops med temaundervisning learning by doing. Uddannelsesbehov og ønsker skal afdækkes. Evt. central service på brugerudvikling og uddannelse. Generel edb-skrivelse rettet mod personale der anvender edb en. Evt. styrkelse af edbbrugeruddannelsen. Karakter 2.

19 Bilag 2 Skema Side 99 Viborg Københavns Bornholm Vejle Brugerinddragelse [7] Brugergruppe står for udvikling og drift. Sundhedsfaglige personale efterspørger ITredskaber som kan støtte patientbehandlingen og øge kvaliteten i behandlingen. Karakter 3. Personalepolitik der medvirker til at systemerne er attraktive arbejdssteder. Der skal skabes forudsætninger for at opgaverne løses optimalt. Planlægning af patientens undersøgelser og behandlinger skal foregå i samråd med patienten. Karakter 2. Optimal brugervenlighed med hurtige svartider og god service. Inddragelse af brugere gennem projektgruppe ved nyanskaffelser. Udgangspunkt i medarbejdernes opgaver. Brugerudvikling og udvikling af lettere arbejdsprocesser. Problem at brugere er på forskellige niveauer. Opmærksom på lov om informeret samtykke og patientens rettigheder. Relevante personalegrupper inddrages. ½ årlige temadage for IT interesseret personale. Karakter 3. Tidsplan og tidsforbrug [8] Realistisk afskrivningsgrad er på 4-5 år. Karakter 1. - Forslag om udarbejdelse af en samlet koordineret edbplan med en fælles del og en fagspecifik del for perioden Karakter 2. Sundhedsplan for Vejle Udarbejdelse af manual for det gode IT-projekt. Karakter 3. Helhedssyn/ verdensbillede [9] Ensartethed giver administrative fordele og samarbejdsmulighder. Elektronisk journal skal altid være rådighed, samtidigt tilgængelig og opdateret. Datakommunikation med andre systemer. Karakter 3. Fremtidig systemarkitektur skal overholde IT-mål på både landsplan og amtsligt niveau. Karakter 1. - IT tiltag skal være i tråd med regeringens anbefalinger. Decentrale systemer tilpasses afdelingens særlige behov. Forudsætter sammenhængende kommunikationssystem. Integration [10] Planlægning af sammenhængen og integration tager udgangspunkt i amtets sundh d ål i til Integration gennem standard ITsystemer eller ved deltagelse i udviklingsarbejde sammen med l d IT t k ff t Tekniske retningslinier (1996): Krav om ensartethed for at sikre maksimal kommunika- Alle projekter har meget fokus på integration til eksisterende IT.

20 Bilag 2 Skema Side 100 Viborg Københavns Bornholm Vejle hedsmål og regeringens tilkendegivelser. Der skal i højere grad vælges eksterne standard systemer. Karakter 2. randør. IT-systemer anskaffet ved egen udvikling udskiftes med standardsystemer. Fremtidige systemer skal kunne arbejde sammen med EPJ. Standardiseret let tilgængeligt materiale. IT integreres i arbejdsfunktioner. Nødvendige snitflader etableres. Klinisk arbejde kræver en anden brugerdialog og brugersnitflade end systemer til administration. Der skal skiftes til åbne systemer hvor den samme brugerdialog har snitflader til mange forskellige systemer. Udseendet af brugerdialogen skal være ens uanset hvilket system der trækkes på. Redundante data skal undgås og der skal kun gives fejlregistreringer som resultat. Karakter 3. tion og fleksibilitet. Sikring af snitflader mellem programmer, forvaltninger og institutioner. Karakter 2. Edb-systemer skal kunne integreres med andre relevante systemer. Oplysninger i et system skal kunne genbruges i et andet. Standardiserede dataformater. Indførelse af totalt integreret sundhedsdatanet: Data registreres kun én gang. Logiske fejl og mangler kan fanges i registreringsøjeblikket. Ajourføring og ændring af data forgår kun et sted. Bedre udnyttelse af tid, bedre samspil mellem sektorens forskellige dele og mulighed for rationel arbejdsdeling. Enighed om at benytte standarder til integreret kommunikation og til sundhedsdatanet. IT løsninger skal støtte praktiserende læger. Snitflade problematik i forhold til det medicotekniske område. Karakter 3. Implementering og koordinering - Etablering af EPJ. Etablering af LIS (ledelses informations system). Overordnet plan skal kun angive de grundlæggende/ overordnede rammer Udvikling af totalt integreret EPJ så papirjournaler helt kan undgås

21 Bilag 2 Skema Side 101 Viborg Københavns Bornholm Vejle [11] Etablering af elektronisk dokumentbehandling ( , lønadministration og økonomisk styring). Produktionsplanlægning. Faglig støtte til indkøb og styring. Teknisk infrastruktur. En åben systemarkitektur skal sikre helhed og fleksibilitet. Der skal være fokus på pris, kvalitet og leverandør. Der skal ved anskaffelsen tages hensyn til hvor driften afvikles. Der udarbejde standarder og metoder til brug i den kliniske arbejdsplads. Karakter 2. overordnede rammer. Fokus på 4 følgende områder: Udvikling af de fælles administrative systemer. Edb-kommunikatione med borgere og brugere. IT-udviklingen på Bornholms Centralsygehus. Edb til politikerne. En fremadrettet IT infrastruktur hvor gammel teknologi udskiftes. Handlingsplan for udvikling af systemer. Beslutningskrav skal opfylde minimumskrav. Problem at systemerne ikke udnyttes optimalt. Hensigtsmæssig udnyttelse af systemer. E-post funktionen prioriteres og der laves retningslinier for brugen. EDI med deltagelse af erhversråd. Udvidet brug af sundhedsdatanet. Overgang til EDI- FACT fremmes. Overgang til EPJ forberedes. Arbejde i lægesekretariatet analyseres. Opgradering af laboratorieundgås. Etablering af teknologisk infrastruktur timers eftersyn af det Grønne System som beslutningsgrundlag for evt. skift i administrationssystem. Udvikling af kliniske databaser. Elektronisk kommunikation dels mellem sygehus og praktiserende læger og mellem sygehusafdelinger. Etablering af intranet til kommunikation og information på Vejle sygehus. Ny teknologi skal indføres i et tempo der passer til de krav teknologien stiller til ændringer i arbejdsgange og organisation. Nødvendigt at lægge en strategi for den fremtidige ITanvendelse hvor der tages stilling til relationen mellem administrative systemer (GS) og EPJ. Nuværende løsninger er tunge og komplicerede, der skal derfor tages stilling anskaffelse af helt nye systemer. Mangelfuld elektronisk kommuni-

22 Bilag 2 Skema Side 102 Viborg Københavns Bornholm Vejle system. Arbejdsgrupper med konsulentbistand fra IT-folk. Karakter 3. gelfuld elektronisk kommunikation hvortil der skal findes en teknisk løsning. Udbygning af klinisk informations- og produktionssystem. Todelt strategi hvor dels tilslutningsandelen øges og dels udbyggelse af kommunikationen med nye meddelelsestyper. Der skal tages stilling til de fremtidige edb-løsninger herunder leverandører. Der skal fortsættes med GS da der allerede er brugt betydelige ressourcer på systemet. Implementeringen af strategien foretages af sygehusledelserne, edb-koordineringsgruppen og den samlede informatik organisation i amtet. Kvalitets- og informatikafdelingen udarbejder beslutningsgrundlag for større ITtiltag på sygehusene. Forvaltningen indkalder og leder møder og stiller sekretariatsmæssig bistand til rådighed. Koomunikation med leverandører foregår via kvalitets- og informatikafdelingen.

23 Bilag 2 Skema Side 103 Viborg Københavns Bornholm Vejle Terminologi og begrebssystemer [12] Entydige og fælles definitioner og begreber. Karakter 1. Økonomi [13] Mindst 3.0 mill. kr. til frikøb af personale og til indkøb af hardware og software nye pc ere pr. år koster 4-5 mill. kr. ets økonomiudvalg fastlægger sundhedssektorens indkøb. Fremover udgifter til opgraderinger da mange systemer er udviklet for 10 år siden. Karakter 2. Investeringer skal ske samtidigt med omlægning af organisation og ændring af manuelle arbejdsgange. Investeringsbehov for udbygning af infrastruktur og anskaffelse af systemer = 180 mio. kr. over 5 år. Udgifter til uddannelse er ikke medregnet. Karakter 2. 1 mio. kr. pr. år i perioden mio. kr. til EPJ 1.5 mio. kr. til opprioritering af edb på sygehuset. 1.3 mio. kr. til øvrige forslag kr. til netværksovervågning kr. til udvikling af lønsystem kr. til løsning af ressourcestyrings problem kr. til I Gang med MS-office til ansættelse af edb-uddannelses koordinator til udvidet brug af sundhedsdatanet til forberedelse af overgang til EPJ til opgradering af laboratoriesystem. Der skal afsættes tilstrækkelige ressourcer til fortsat udbygning af sundhedsdatanet. Udviklingen af edb i amtets sundhedsvæsen vil forudsætte investeringer i stor målestok over en længere periode. Begrænset mulighed for at tilføre ekstra midler til oprustning af IT-funktionen. Karakter 1.

24 Bilag 2 Skema Side 104 Frederiksborg Århus Målgruppe/ formål med plan [1] Målsætning [2] Grundlæggende principper for udbygning af edbanvendelsen. Det gode patientforløb har sat fokus på nuværende edb-strategi og amtets edb-systemers evne til at leve op til fremtidige krav. Hensigtsmæssige patientforløb skal understøttes og de ledelsesmæssige funktioner skal effektiviseres. Befolkningsudviklingen i amtet vil føre til et øget socialt pres i form af flere ældre og stagnerende skatteindtægter. Karakter 3. Til understøttelse af strategier og målsætninger er IT nødvendigt for at give de rigtige styringsmuligheder og understøttelse af det gode forløb. Revurdering af hidtige edb-strategi med henblik på effektivisering viste et behov for sporskifte. Vigtigste aktivitetsområder er: Infrastruktur IT-organisering Kommunikation System afskaffelse Ressourcepres Udbygning af sundhedsvæsenet med vægt på: Sygehusenes infrastruktur (netværk, pc ere, programmel) Omstrukturering af IT-strategi Skabelse af kommunikationsmuligheder mellem sygehuse og praktiserende læger, kommuner og andre samarbejdspartnere Skabe grundlag for EPJ Ledelsesinformationssystemer til planlægning og ressourcestyring Iværksat udvikling på IT-området i sundhedsvæsenet som Århus amt ikke kan melde sig ud af. Både myndigheder og lokale systemer kræver at edb-systemer udvikles til at levere data internt og eksternt. Formulering af det samlede forslag til strategi. Målgruppe: amtspolitikere, sygehusledelser, teknikere og medarbejdere forskellige skemaer til intern kommunikation kan reduceres ved udbygget elektronisk kommunikation. Det vil desuden give en mere præcis udveksling af data. Global kommunikation giver mulighed for at indhente lægefaglig rådgivning. Revision af den fremtidige lægestabsstruktur på de somatiske sygehuse. Forbedret service overfor patienten. Effektivisering af afdelinger. IT vil være en væsentlig konkurrence parameter i forhold til andre amter. Frigørelse af ressourcer til patientpleje og behandling. Øget kvalitet og service Bedre kliniske beslutningsgrundlag (f.eks. grafisk kumulativ). Mulighed for ad hoc forespørgsler og/ henvendelse. Skabe et overordnet billede af udviklingen i økonomiske og produktionsmæssige faktorer. Veltilrettelagte patientforløb gennem elektronisk medie og indlæggelse af rutineaspekter.. Hensigtsmæssig koordinering af loyalitet overfor fæl-

25 Bilag 2 Skema Side 105 Frederiksborg Århus Udarbejdelse af nye succeskriterier og indførelse af præcise kvalitetsparametre blandt andet med hensyn til registrering m.v. Mål og strategier skal afspejles i de kritiske succeskriterier. Ved fastlæggelse af ITstrategi skal der indgå væsentlige krav af konkurrence og kvalitetsmæssig karakter. Der skal opnås førerposition på IT-siden. Større patienttilfredshed Sikring af de billigste og mest effektive edbløsninger. Intern rationalisering og produktivitetsforbedring gennem hurtigere rekvisitions- og svar procedurer. Patienten i centrum. Det er et problem at edb-funktionen ikke er samlet i én organisatorisk enhed. Den nødvendige viden om drift og vedligehold m.v. er ikke til stede og der er for få ressourcer. Den teknologiske udbygning er ikke blevet fulgt at tilsvarende organisatoriske ændringer. Med nuværende organisation er det ikke muligt at udforme en overordnet plan. Der er ikke en klar koordination og heller ikke klare strategier og standarder. Sundhedsdatagruppe virker forsinkende. Hurtigere og bedre adgang til information og honorering af krav til dataindberetning bl.a. til landsplanregistret. les strategier, politikker og standarder. Organisation [3] Gennemførelse af mål- og rammestyring gennem decentralisering af ledelsesansvar. Organisationsudvikling gennem styrkelse af afdelingsledelserne Bedre administrativ planlægning og styring Opfyldelse af amtsrådets behov for styringsinformation Skabelse af reel decentralisation gennem delege- Direktion nedsætter styregruppe med deltagelse af sygehusledelserne til at støtte informatikudvikling. Informatikkontoret er sekretariat for gruppen. Medicinsk informatik udvides til at omfatte kommunikation mellem afdelinger. Etablering af organisation som støtter den endelige strategi. Ansvarlig organisation for sikkerhedsmæssige aktiviteter så strategi procesikk t d f ikk h d i bl

26 Bilag 2 Skema Side 106 Frederiksborg Århus Drift, vedligeholdelse og sikkerhed ring af IT-ansvar Central edb-afdeling under central direktionsafdeling som varetager udvikling af budget- og regnskabssystemer og visse undervisningsopgaver. Primært på forvaltningsniveau henlagt under økonomiafdelingen. Sundheds-edb-afdeling som selvstændig afdeling under sundhedsforvaltningen og organisatorisk henlagt under planlægningsafdelingen. Sundhedsdatagruppe nedsat af sundhedsvæsenets ledelsesgruppe som koordinerer udviklings initiativerne. På Hillerød sygehus er installation og vedligeholdelse af hardware henlagt til Teknisk Afdeling som dog ikke har edb-teknikere ansat. Desuden findes en udviklingsafdeling (én edb-konsulent og to edbmedarbejdere og to edb-medarbejdere i projektstillinger). Nødvendigt med en fuldstændig omstrukturering af edb-organisationen. Fælles IT-afdeling skal baseres på et slagkraftigt og kvalificeret niveau. sdirektøren har det overordnede ansvar for strategisk styring af IT. Sundhedsdirektøren har ansvaret for styring af IT i amtet og har IT-koordinatorer ansat til at støtte ledelsen. Sundhedsvæsenets ledelse har det overordnede ansvar for IT-anvendelsen. Ansvaret uddelegeres til lokale IT-afdelinger. Der skal samarbejdes med lignende institutioner. Fælles IT-afdeling for sundhedsvæsenets drift og udvikling af alle eksisterende systemer. sen ikke standses af sikkerhedsmæssige problemer. Afdeling for sundhedsinformatik: Kvalitetssikring EPJ (inkl. Patientforløb) Medicineringssystem Beslutningsstøtte Personaleplanlægning Forudsætning med slagkraftig organisation til gennemførelse af strategi. Karakter 2. Grundlæggende dataregistreringer og procedurer fastholdes og videre udvikles.

27 Bilag 2 Skema Side 107 Frederiksborg Århus [4] BrugerServiceCenter som organisatorisk er under udviklingsafdeling og yder bistand i forbindelse med driftsspørgsmål og bistand til brugeruddannelse.centeret har det økonomiske ansvar for drift, dog varetages drift af patientregistreringssystem af Responor A/S. Det økonomiske ansvar for drift af sundhedsforvaltningen er adskilt fra edb-anvendelsen. Koordination og en del af ledelsen af udvikling og prioritering foretages af sundhedsdatagruppe. Sygehusene har det fulde ansvar for systemer de selv lader oprette, og de har det daglige ansvar for lokale net samt udstyr og programmel. Tekniske afdelinger på sygehusene er ansvarlig for fysiske installationer. IT-afdeling varetager den daglige drift, sikkerhedsopgaver og foretager indkøb. IT-organisation yder driftsstøtte og administrerer sikkerhed, delt 2 sektioner. Helpdesk for hele sygehusvæsenet i IT-afdeling til løsning af akut opståede problemer. Lokale IT-afdelinger med sikkerhedschefer og sikkerhedsrepræsentanter. Overvejelse af fordele/ ulemper ved hovedleverandør kontra flere forskellige leverandører. World Wide Web server vedligeholdes i fællesskab med overordnet ledelse (informatikkontoret). Kvalitetssikring: Centralt organ til database del. Standardprogram til kvalitetssikring. Databaser til sammenligning mellem afdelinger. Til daglig drift af sikkerhed må ansættes yderligere personale. 3 timers tilkaldevagt døgndækkende. Systemer skal være i drift døgnet rundt alle årets dage. Kræver overvågning og support Karakter 2. Udstyr/ programmel [5] Vurdering af nye teknologiske muligheder, styringsmuligheder, strategi, handlingsplaner, budget, målsætning og decentralisering. Karakter 3. Ambitionsniveau gør at der ikke altid kan bruges velkendt og gennemprøvet teknologi. Patientadministrative systemer. Fælles EPJ opdateret, sikret mod utilsigtet adgang og let tilgængelig. EDIFACT. Patient Administrations System (PAS) indlæggel- Leverandører leverer til eksisterende net og organisationen har ansvaret. Få koncepter hvor økonomi, ressourcer og koncept er afklaret på forhånd. Direkte booking fra praktiserende læge til sygehus. Udskrivningsbreve sendes elektronisk i forlængelse af behandling.

28 Bilag 2 Skema Side 108 Frederiksborg Århus Uddannelse [6] se. Rekvisition/ booking. Apotek/ lagerstyring. Køkkensystem. Kliniske databaser som bl.a. skal sikre langtidsvirkning af behandlinger. Ledelses Informations Systemer (LIS) Daglig drift/ mål- og rammestyring. Generelle informationssystemer Problemer: Der skal arbejdes bort fra brug af mainframes. Manglende understøttelse af ledelsesinformationsbehov. Nuværende systemer er gamle og teknologisk forældet (pga. egenudvikling). Dataindsamling og registrering sker ikke som en naturlig del af patientforløbet. For dårlig kommunikation. Ikke egenudvikling af systemer men færdige standard/ rammesystemer. Karakter 3. Udvikling, drift og vedligeholdelse skal ske i samspil med nødvendig uddannelse for at give de rigtige styringsmuligheder og understøttelse af det gode forløb. Udvikling af medarbejdere og sygehusenes ydelser. Karakter 2. Booking system så patienten får hurtig besked (helst straks) om tidspunkt for undersøgelse og behandling. Alternative metoder til dataindlæsning (i stedet for tastatur). EPJ som dagligt værktøj. Ledelses Informations System i forbindelse med oprettelse af afdelingsledelser. Automatisk rekvisition og booking. Automatiske beslutningssystemer baseret på kunstig intelligens. Primært overvågning og vejledningsopgaver. Disse systemer er ofte svære at bruge andre steder end hvor de er udviklet til. Karakter 2 Uddannelse af superbrugere som kan varetage den videre uddannelse og instruktion af de daglige brugere. Edb-støttet multimedie undervisning, så personale kan indlære emnerne når det er relevant. Edb-støttede undervisningsprogrammer og lærebøger inden for nær fremtid. Superbrugere yder hjælp til anvendte systemer og arbejder på tværs af afdelinger af hensyn til samordning og opfølgning. Der skal normeres nødvendige ressourcer da de er basale for informatikorganisationen. De skal have adgang til kvalificeret bistand hos

29 Bilag 2 Skema Side 109 Frederiksborg Århus Brugerinddragelse [7] Understøtning af det kliniske personales behov. Opfyldelse af sygehusledelsernes behov for systemer til administration og styring herunder effektivisering. Brugeres adgang til systemer er for besværlig Brugervenlige systemer som er let tilgængelige Ikke nok arbejdspladser (terminaler er ikke fleksible) Netudbygning og netplaner sker ikke ud fra brugerhensyn med ud fra teknologiske synspunkter. Kun begrænset anvendelse af moderne kontorpakker såsom tekstbehandling, elektronisk post m.v. Væsentlige mangler i administrative brugergrupper Adgang for alle til hurtig kommunikation Behov for at kunne støtte kliniske brugergrupper Brugerindflydelse gennem brugergrupper. Understøttelse af administrative brugergrupper. Brugere er ladt i stikken hvor mangel på lokale superbrugere forstærker problem. Brugerorganisation nedsættes ved udvikling af konkrete systemer brugere. Karakter 3. specialister. Uddannelse på alle niveauer er vigtig. Passende undervisningsfaciliteter skal findes på stedet. Grundig og detaljeret orientering om sygehusets informatikanvendelse til nye medarbejdere. Medarbejdere skal have bibragt de nødvendige færdigheder. Jævnlig opfølgning og evaluering. Bedre arbejdspladser for personale. Fremstilling af patientens sygdomsforløb på en klar og overskuelig måde. Evt. grafisk fremstilling. Lære af spil producenter hvorved patientens frygt for sygdommens konsekvenser nedsættes. Bør ikke erstatte menneskelig kontakt. Tillid omkring data skal udbygges. Vigtigt at brugeren deltager i kravspecifikation til system udviklerne hvor hver brugertype skal være repræsenteret. Mere detaljerede og brugervenlige systemer. Bedre udskrivningssituationer. Patienten skal opfattes om slutbruger. Personaleplanlægning. Udstyr og indretning af arbejdspladsen skal svare til de funktioner der udføres. Instruktionsbog til afhjælpning af almindelige fejl og beskrivelse af funktioner. Behov for at lette adgangen til data på en sikker og forsvarlig måde. Brugeren skal ikke bekymre sig om datas lokalisering og adgangen skal være let. Arbejdspladsen skal være ensartet og umiddelbart logisk (lettes hvis arbejdspladsen ligner kendte medier som papir, blyant og blanketter). Kun eet logon, ikke

30 Bilag 2 Skema Side 110 Frederiksborg Århus Tidsplan og tidsforbrug [8] Helhedssyn/ verdensbillede [9] Handlingsplan for IT-strategi løber over 5 år. Karakter 1. De frie sygehusvalg har medført konkurrence sygehusene imellem og et politisk krav om dygtighed. et vil fremstå med konkurrencedygtige og patientvenlige sygehuse. Tendensen forstærkes fremover af at patienter og behandlere kræver adgang til alle relevante data/ informationer om behandling, ventetider m.m. Patienters ønske om medbestemmelse kræver information om behandlingsmuligheder og konsekvenser. Den nye teknologi har medført nye behandlingsmetoder/ former som igen har medført en øget forventning blandt befolkningen om at alle sygdomme kan behandles. Understøttelse af samarbejdet med praktiserende læger flere adgangskontroller til flere forskellige systemer. Optimal sikkerhed og hastigheden i top. Brugersupporten etableres tæt på de relevante brugere. Tidsramme på 3 år. Skema side 11. Detaljeret tidsangivelse. Ikke tidssatte projekter skal planlægges nærmere. Afhængig af succesfuld indførelse af integrationssystem. Sammenknytning af praktiserende læger og sygehusvæsenet. Kommunikation på tværs af amtets sygehuse. Løsning af etiske spørgsmål sammen med patient, fagfolk og politikerne. et bør kunne vælge systemer uafhængigt af leverandørinteresser. Karakter 2. Integration [10] Infrastrukturen skal sikre fuldstændig integration og skabe bro til eksterne systemer. Det skal være muligt at bryde binding med bestemte platforme og vælge de systemer der bedst løser opgaven. Net på de enkelte sygehuse skal sammenkoble arbejdsstationer. Vigtigt at nye systemer baseres på standard teknologier som bl ik f ih d til t i d k f tidi IT Elektronisk booking skal støttes af informatik på alle niveauer. Sammensmeltning af tekst, video, billede og lyd. Bedre kommunikation mellem patient og sygehuspersonale. Samle alle data på elektronisk form (i dag er der

31 Bilag 2 Skema Side 111 Frederiksborg Århus Implementering og koordinering bl.a. sikrer frihed til at imødekomme fremtidige ITbehov. Leverandører skal overholde åbne uafhængige systemer/ standarder. Standardisering af arbejdsopgaver udførsel, værktøjer, arbejdsproces m.v. Karakter 2. Styringsgruppe til overvågning af projekter herunder igangsætning, overvågning, økonomi og opfølgning. ingen tekniske hindringer). Integration af manuelle og elektroniske arkiver. Informationsdatabaser på universitet skal være tilgængelige. Internet og skal stilles til rådighed for kommunikation med udenlandske institutioner. Information fra sundhedsvæsenet til eksterne parter. Stort behov for standardisering af databaser. Tolkning af data kræver stort fagligt kendskab. Sammenhæng mellem eksisterende og kommende systemer. Ens dataformater (tekstbehandling, regneark m.v.) Integration af amtets sygehuse Etablering af organisation med tilstrækkeligt ressourcer til at varetage opgaven med integration af systemer. Hele organisationen skal have mulighed for at følge med i udviklingen gennem information. Der findes en række mindre forskellige systemer som ikke har en generel måde at kommunikere på. Ved sammenkoblinger opstår der store problemer teknisk, begrebsmæssigt og organisatorisk. Dette medfører usammenlignelighed og tidsspilde. Behov for at udvikle data telefonbog/ gennemstillings systemer, så brugeren ikke skal bekymre sig om, hvor data ligger. Standardisering af installationer (tidsbesparende da der er tale om mange computere mange forskellige steder). Karakter 5. Arbejde med etablering af effektiv elektronisk kommunikation intensiveres. Oprettelse af grundlag for

Sundheds-it-strategi

Sundheds-it-strategi Region Hovedstaden Koncern IT Sundheds-it-strategi Koncern IT Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Resume...3 1.1 Afgrænsning af it-strategien...6 2 Visioner og rammer...8 2.1 Forretningsmæssige visioner

Læs mere

National strategi for IT i sygehusvæsenet 2000-2002

National strategi for IT i sygehusvæsenet 2000-2002 National strategi for IT i sygehusvæsenet 2000-2002 Forord En målrettet og effektiv anvendelse af moderne informationsteknologi er i dag en afgørende faktor for virksomheder og institutioner. Det gælder

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Elektronisk booking i sygehusvæsenet

Elektronisk booking i sygehusvæsenet Sundhedsstyrelsen Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Sundhedsstyrelsen Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Elektronisk booking i sygehusvæsenet Februar 2002 Udgivet

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Valg af EPJ til hospitalerne i Region Midtjylland. Rapport til Regionsrådet Udarbejdet af EPJ-strategigruppen. November 2008 - 1 -

Valg af EPJ til hospitalerne i Region Midtjylland. Rapport til Regionsrådet Udarbejdet af EPJ-strategigruppen. November 2008 - 1 - Valg af EPJ til hospitalerne i Region Midtjylland Rapport til Regionsrådet Udarbejdet af EPJ-strategigruppen November 2008-1 - Indhold 1. Baggrund og sammenfatning...3 2. Status på EPJ i Danmark og internationalt...5

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning... 4 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it... 6 National koordination og regulering...

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Opgave: I skal i grupper analysere og designe dele af et nyt fælles medicinkort, eller et andet delsystem indenfor det elektroniske sundhedssystem.

Opgave: I skal i grupper analysere og designe dele af et nyt fælles medicinkort, eller et andet delsystem indenfor det elektroniske sundhedssystem. Opgave: A N A L Y S E O G D E S I G N A F E T N Y T F Æ L L E S M E D I C I N K O R T. I skal i grupper analysere og designe dele af et nyt fælles medicinkort, eller et andet delsystem indenfor det elektroniske

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

Sundhedsplan 2001-2004

Sundhedsplan 2001-2004 Sundhedsplan 2001-2004 Sundhedsplan 2001-2004 4 Forord Kære læser. Et enigt amtsråd vedtog d. 30. august 2001 Sundhedsplan 2001-2004. Sundhedsplanen er ambitiøs og har perspektiver, som rækker langt ud

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

EPJ-Observatoriet. Aalborg Universitet

EPJ-Observatoriet. Aalborg Universitet Statusrapport 2005 EPJ-Observatoriet MEDIQ Aalborg Universitet EPJ-Observatoriet Statusrapport 2005 Søren Vingtoft, Morten Bruun-Rasmussen, Knut Bernstein, Stig Kjær Andersen, Christian Nøhr EPJ-Observatoriet

Læs mere

It-Strategi 2013-2015

It-Strategi 2013-2015 It-Strategi 2013-2015 for Kirkenettet Januar 2013 Dokument nr. 5606-13 Forord Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Læs mere

Det Digitale Nordjylland

Det Digitale Nordjylland November 1999 Bag dette projekt står en række af interessenter i Nordjylland. Projektets styregruppe Amtsborgmester Orla Hav Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Borgmester Bent Brown, Hjørring Rektor

Læs mere

IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse

IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse København, 17. juli 2002 INDLEDENDE DEL Forfatter: Sundhedsstyrelsen Udgiver: Sundhedsstyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsstyrelsen Copyright: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Århus Kommune Organisering af it-drift. Projektgrundlag

Århus Kommune Organisering af it-drift. Projektgrundlag Århus Kommune Organisering af it-drift Projektgrundlag Rambøll Management den 16. september 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Vision, mål og principper for it-drift 3 2.1 Vision for it-drift

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

IT-STRATEGI HJERTEFORENINGEN. 16. marts 2015

IT-STRATEGI HJERTEFORENINGEN. 16. marts 2015 Bilag 3-7 IT-STRATEGI HJERTEFORENINGEN 16. marts 2015 VALCON A /S. MANAGEMENT CONSULTANTS. CHRISTIANSHUSVEJ 187. DK 2970 HØRSHOLM. TEL +45 4580 2037. WWW.VALCON.DK INDLEDNING Hjerteforeningen arbejder

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

Erfaringer og anbefalinger. Udrulningen af den samlede EPJ. på Regionshospitalet. Randers og Grenaa. Regionshospitalet.

Erfaringer og anbefalinger. Udrulningen af den samlede EPJ. på Regionshospitalet. Randers og Grenaa. Regionshospitalet. Erfaringer og anbefalinger Udrulningen af den samlede EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa på Regionshospitalet Randers og Grenaa Indledning... 3 Organisation... 5 Sundheds Fagligt Indhold... 15

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere