Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser."

Transkript

1 Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Anbefalinger for funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser i Region Hovedstaden December 2008 Koncern Plan og Udvikling Region Hovedstaden

2 Indholdsfortegnelse RESUME... 3 INDLEDNING OG BAGGRUND... 5 PATIENTFORLØB OG PLANLØSNINGER... 6 PATIENTFORLØB... 6 PLANLØSNINGER OG ANTAL ETAGER... 8 KAPACITETSBEHOV, AKUTTE MODTAGESENGE... 9 ANBEFALINGER... 9 KAPACITETSBEREGNING KAPACITETSBEHOV, UNDERSØGELSES- OG BEHANDLINGSRUM UNDERSØGELSES- OG BEHANDLINGSRUM TIL SKADESTUEBESØG UNDERSØGELSES- OG BEHANDLINGSRUM TIL AKUTTE INDLÆGGELSER RUMPROGRAM RUMFUNKTIONSPROGRAM OG UDSTYRSBEHOV FYSISKE RAMMER OG PATIENTSIKKERHED I AKUTMODTAGELSEN UDSTYR OG DETS PLACERING KOMMUNIKATION, KOORDINATION OG OVERBLIK TRYGHEDSSKABENDE RAMMER FALDFORBYGGENDE TILTAG SÆRLIGE PATIENTTYPER UDVISITERING FRA OMRÅDEHOSPITALERNES FÆLLES AKUTMODTAGELSE REFERENCER Bilag Bilag 1: Kommissorier og sammensætning af arbejdsgrupper Bilag 2: Akutaktiviteten i 2006 inkl. hospitalsplan Bilag 3: Udviklingsprocenter for områdehospitalerne Bilag 4: Beregning af patientakkumulationen i akutmodtagelserne Bilag 5: Forslag til rumprogram for fælles akutmodtagelser Bilag 6: Bestykning i typiske funktionsområder Bilag 7. Lægevagten i akutmodtagelse - konsultation, funktion og placering Bilag 8: Udvisiteringskriterier 2

3 Resume Denne rapport omfatter anbefalinger til rumstørrelser og bestykning i en akutmodtagelse samt forslag til dimensionering med akutte modtagesenge for hvert områdehospital. I arbejdet med at fastlægge rumstørrelser og bestykning med apparatur er det fundet nødvendigt at se på patientforløb, logistik og planløsninger samt at beregne kapacitetsbehovet. Samtidig skal det præciseres, at fokus har været på den fysiske kapacitet og indretning. Personalenormeringer er der ikke taget stilling til. Patientforløb i akutmodtagelsen er belyst fra patienten ankommer enten med ambulance eller selv henvender sig. Ved ankomsten triageres patienterne, og det afgøres om patienten skal i en akut modtageseng eller behandles og hjemsendes. Patienter, som triageres til en akutmodtageseng føres udenom undersøgelses- og behandlingsrum i modtageområdet til akutmodtagelsens sengeafsnit. Modellen forudsætter 1-sengsstuer af hensyn til patienternes diskretion. Undersøgelse og behandling vil blive foretaget på 1-sengsstuen eller i undersøgelsesrum tilknyttet sengeafsnittet. Det anbefales, at de enkelte områdehospitaler, som udgangspunkt dimensionerer akutte modtagesenge, som angivet i tabellen, idet der er anvendt en udnyttelsesgrad på 66 %, som betyder, at der tages hensyn til døgnets gennemsnitlige spidsbelastning, og at patienter ikke udvisiteres mellem kl. 20 og kl. 08. Anbefalet antal akutte modtagesenge på regionens områdehospitaler i 2020 Områdehospitaler Indlæggelser i akutmodtagelsen Liggedøgn i akutmodtagelsen Antal senge i akutmodtagelsen Bispebjerg Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Hillerød Hospital Ialt Overbelægning i akutmodtagelsen er i dag den største hæmsko for en effektiv tilrettelæggelse af arbejdsgangene, idet personalet bruger uforholdsmæssigt meget tid på udvisiteringer uden for tidsrummet kl Det giver ligeledes stor uro på sengeafsnittene. Vi ved også, at arbejdsmiljøet, herunder det fysiske arbejdsmiljø har stor betydning for rekruttering og fastholdelse af medarbejderne. Derfor anbefales det, at der planlægges med en tilstrækkelig sengekapacitet i akutmodtagelsen. Regionen arbejder generelt med dimensionering efter sengebehov i Der forventes imidlertid en vækst i indlæggelser, hvilket får stor indvirkning på de fælles akutmodtagelser med enstrenget patientmodtagelse. Det er nødvendigt at indtænke udvidelsesmuligheder i de kommende byggeprojekter for akutmodtagelser på områdehospitalerne. Behovet for akutte modtagesenge er derfor belyst for

4 Der kan være forskel hospitalerne imellem, som gør, at opholdstiden i akutmodtagelsen er forskellig. Nogle hospitaler kan eksempelvis vurdere, at patientforløb i nogle specialer, fx kardiologi går direkte til specialets egen afdeling. Det anbefales derfor, at de enkelte områdehospitaler lokalt definerer specialefordeling indenfor det samlede antal akutte modtagesenge. Endvidere er kapacitetsbehovet for undersøgelses- og behandlingsrum i akutmodtagelsen beregnet dels for deciderede skadestuebesøg, dels for akutte indlæggelser. Derefter er opstillet et forslag til rumprogram for den fælles akutmodtagelses forskellige funktionsområder inkl. fællesfunktioner. Rumprogrammet skal betragtes som et forslag til en skabelon, som skal tilpasses behovet i det konkrete projekt, når dette skal detailplanlægges. Dette gælder også antal undersøgelses- og behandlingsrum samt antal akutte modtagesenge. Den fælles akutmodtagelse består af en række funktionsområder, hvor der udføres forskellige opgaver i det akutte patientforløb: Ambulanceområde: Ankomstområde ved akutmodtagelsen Modtageområde: Registrering, triage og prioritering af patient samt venteområder Undersøgelse og behandling: Undersøgelses- og behandlingsrum inkl. traumerum, lægevagt og tilknyttede CT- og røntgenrum samt satellitlaboratorium Sengeområde: Akutte modtagesenge til indlæggelse af akutte patienter til observation, undersøgelse og behandling I planlægningen af det enkelte og konkrete projekt vil flere forhold influere på rumprogrammet. Det er tilpasning af kapacitetsbehov, eventuel anvendelse af eksisterende bygninger, tilpasning til udbygningskoncept, især antal etager og afstande mellem funktioner med nærhedsbehov, og tilpasning til den bygningsstruktur og de byggemoduler som vælges for de nybygninger, som planlægges. Rumprogrammet har også til hensigt at begrænse antal rum og rumstørrelser for at opnå fleksibilitet og generalitet. Det indebærer, at enkelte rum ikke nødvendigvis har den ideelle rumstørrelse (ikke for stort, ikke for lille), men har fået en optimal rumstørrelse for at undgå for stort antal skræddersyede rum. I den videre detailplanlægning skal der udarbejdes et rumfunktionsprogram. Deri beskrives funktionerne i hvert enkelt rum, og hvad funktionerne i rummet kræver af bygnings- og installationstekniske faciliteter, og hvad der kræves af brugerudstyr, herunder medicoteknik. I særligt afsnit er de fysiske forhold og patientsikkerhed i akutmodtagelsen beskrevet. Der er beskrevet krav til udstyr og dets placering, kommunikation, koordination og overblik, tryghedsskabende rammer, faldforebyggende tiltag, særlige patienttyper. Afslutningsvis er udarbejdet et forslag til retningslinjer for udvisitering og flytning af patienter, som kan danne grundlag for lokale aftaler. Side 4

5 Indledning og baggrund I Hospitalsplan 2007 har regionsrådet lagt målsætninger og rammer for akutbetjeningen på regionens hospitaler. Det er sket ud fra de politiske hensigtserklæringer og den politiske aftale om hospitalsplanen. Principper, for hvordan disse målsætninger skal udmøntes, er nærmere beskrevet i følgende to rapporter, som regionsrådet vedtog den 11. marts 2008: Anbefalinger om fælles akutmodtagelser i Region Hovedstaden, Anbefalinger for akutbetjeningen på nærhospitalerne i Region Hovedstaden. På nogle væsentlige områder har der været tegn på, at områdehospitalerne har forskelle i tiltag og forudsætninger, som kan skyldes manglende klarhed i anbefalingerne eller alternative holdninger til, hvad der er fagligt og driftsmæssigt muligt og hensigtsmæssigt. Den udvidede direktørkreds besluttede derfor i foråret 2008 nogle præciseringer af anbefalingerne om akutmodtagelser og som led heri at nedsætte to arbejdsgrupper: Arbejdsgruppe om rumstørrelser og bestykning i akutmodtagelserne Arbejdsgruppe om kapacitet og udvisitering, der skaber ro i øvrige sengeafsnit Grupperne skulle afrapportere til koncerndirektionen medio september Kommissorier og medlemmer fremgår af bilag 1. Regionens eksterne rådgivere i relation til hospitalsplanlægningen har ydet bistand. I arbejdet med at fastlægge rumstørrelser og bestykning med apparatur er det fundet nødvendigt at se på patientforløb, logistik og planløsninger samt at beregne kapacitetsbehovet. Samtidig skal det præciseres, at fokus har været på den fysiske kapacitet og indretning. Personalenormeringer er der ikke taget stilling til. Begrebsmæssigt er det besluttet, at anvende begrebet akutte modtagesenge i stedet for observationssenge og specialespecifikke senge i akutmodtagelsen. Side 5

6 Patientforløb og planløsninger Patientforløb I dette afsnit belyses patientforløb i akutmodtagelsen, efter at patienten er ankommet enten med ambulance eller selv har henvendt sig, er blevet registreret og triageret. Endvidere vises forløbet for en traumepatient og en patient til lægevagten. Ved ankomsten triageres patienterne, og det kan som oftest der afgøres om patienten skal i en akut modtageseng eller behandles og hjemsendes. Patienter, som triageres til en akut modtageseng, føres direkte til akutmodtagelsens sengeafsnit. Disse patienter føres altså udenom undersøgelses- og behandlingsrum i modtageområdet. Modellen forudsætter 1-sengsstuer af hensyn til patienternes diskretion. Undersøgelse og behandling vil blive foretaget på 1-sengsstuen eller i undersøgelsesrum tilknyttet sengeafsnittet. Figur 1: Det akutte patientforløb I tilknytning til triagefunktionen vil der være behov for et venteareal, der kan fungere som en buffer i de tilfælde, hvor alle undersøgelses- og behandlingsrum er optaget eller en akutseng ikke er ledig. Ventearealet betyder, at det ikke er nødvendigt at dimensionere antal undersøgelses- og behandlingsrum til at klare alle de spidsbelastninger, som uundgåeligt vil opstå. Det vil være en personalemæssig udfordring at have både uafklarede og afklarede patienter i samme afsnit. Omvendt er der mindre risiko for tab af information, og patienterne vil opleve færre skift både hvad angår lokaler og personale. Side 6

7 I figur 2 og 3 vises det typiske flow for henholdsvis traumepatienten og lægevagtpatienten flow som er uafhængige af de ovenfor beskrevne alternativer. Figur 2. Traumepatientens forløb i akutmodtagelsen Figur 3. Lægevagtpatientens forløb i akutmodtagelsen Side 7

8 Planløsninger og antal etager I figur 4 er vist størrelsesorden for den akutmodtagelse, som er beskrevet i rumprogrammet, med alle funktioner placeret på samme etage. Den vil dække et stort areal, når der også tages hensyn til, at arealerne skal have tilfredsstillende adgang til dagslys. Figur 4. Planløsning på én etage Modtagelse Undersøgelse og behandling 15 U/B rum 24 senge 1-sengs stuer 24 senge 1-sengs stuer 65 meter Fælles funktioner 24 senge 1-sengs stuer 125 meter I figur 5 er 2/3 af de akutte modtagesenges areal placeret på etagen over modtagelse, undersøgelse og behandling. Løsningen indebærer, at der skal etableres elevator- og trappeforbindelser for at tilgodese de prioriterede nærhedsbehov. I denne løsning kan nogle af de akutte modtagesenge fungere i tæt forbindelse med behandlingsdelen. Figur 5. Planløsning på to etager Fælles funktioner Modtagelse Undersøgelse og behandling 15 U/B rum 24 senge 1-sengs stuer 24 senge 1-sengs stuer 24 senge 1-sengs stuer 85 meter 80 meter Det vil være nødvendigt at gennemføre nærmere trafik- og logistikanalyser for at fastslå, hvilken af de to principielt forskellige løsninger, der er at fortrække. Side 8

9 Kapacitetsbehov, akutte modtagesenge Anbefalinger Der findes ikke en valideret eller entydig metode til udregning af sengekapaciteten i en akutmodtagelse. Kommissoriet er derfor anvendt, som overordnede styringsgrundlag: Patienterne skal som udgangspunkt højst ligge 24 timer i akutte modtagesenge Patienter, der forventes udskrevet indenfor timer, kan med fordel udskrives direkte fra akutmodtagelsen Udvisitering undgås i et nærmere afgrænset tidsrum (vagten) Specialet obstetrik ikke er medregnet. Der er dimensioneret for år 2015 og 2020 efter en metode, som er typisk for hospitalsplanlægning. Der er taget udgangspunkt i 2006-aktiviteten for akutte indlæggelser på de fire områdehospitaler inklusiv konsekvenserne af hospitalsplanen og korrigeret for demografi og sygdomsudvikling. Der tages forbehold for justeringer i datagrundlaget. Som supplement til beregningerne af det akutte antal indlæggelser er kapaciteten ligeledes belyst ud fra døgnvariationens betydning for spidsbelastning i akutmodtagelsen. Overbelægning i akutmodtagelsen er i dag den største hæmsko for en effektiv tilrettelæggelse af arbejdsgangene, idet personalet bruger uforholdsmæssigt meget tid på udvisiteringer uden for tidsrummet kl Det giver ligeledes stor uro på sengeafsnittene. Vi ved også, at arbejdsmiljøet, herunder det fysiske arbejdsmiljø har stor betydning for rekruttering og fastholdelse af medarbejderne. Derfor anbefales det, at der planlægges med en tilstrækkelig sengekapacitet i akutmodtagelsen. Regionen arbejder generelt med dimensionering efter sengebehov i Der forventes imidlertid en vækst i indlæggelser, hvilket får stor indvirkning på de fælles akutmodtagelser med enstrenget patientmodtagelse. Det er nødvendigt at indtænke udvidelsesmuligheder i de kommende byggeprojekter for akutmodtagelser på områdehospitalerne. Behovet for akutte modtagesenge er derfor også belyst for Endvidere er forudsat en mere effektiv udredningstid, som resultat af accelererede patientforløb med flere speciallæger og hurtigere adgang hertil samt hurtig diagnosticering på grund af adgang til diagnostiske faciliteter i akutmodtagelsen. Det skal endelig pointeres, at der dimensioneres efter de visitationsretningslinjer, der er angivet i Anbefalinger for akutbetjeningen på nærhospitalerne. Det anbefales at de enkelte områdehospitaler som udgangspunkt dimensionerer akutte modtagesenge, som angivet i tabel 1 med en udnyttelsesgrad på 66 %, som betyder, at der tages hensyn til døgnets gennemsnitlige spidsbelastning, og at patienter ikke udvisiteres mellem kl. 20 og kl. 08. Desuden vises resultatet med en udnyttelsesgrad på 70 %, som svarer til Danske Regioners forslag, men som vil betyde jævnlig overbelægning Side 9

10 Tabel 1a: Akutte modtagesenge på regionens områdehospitaler i 2015 Områdehospitaler Indlæggelser i akutmodt Liggedøgn i akutmodt Antal senge i akutmodt 70% Antal senge i akutmodt 66% BBH HEH HVH HIH I alt Tabel 1b: Akutte modtagesenge på regionens områdehospitaler i 2020 Områdehospitaler Indlæggelser i akutmodt Liggedøgn i akutmodt Antal senge i akutmodt 70% Antal senge i akutmodt 66% BBH HEH HVH HIH I alt at de enkelte områdehospitaler lokalt definerer specialefordeling inden for det samlede antal akutte modtagesenge at der som hovedregel ikke udvisiteres patienter i tidsrummet kl , og at stamafdelinger varsles i god tid for forventede udvisiterede patienter at der med afsæt i den overordnede vejledning for udvisitering udarbejdes lokale visitationsretningslinjer for de enkelte specialer/patientforløb Kapacitetsberegning Kapacitetsberegningen er udført efter følgende principper: A. Som udgangspunkt er anvendt antal akutte indlæggelser i 2006 fordelt på definerede liggetidsgrupper samt specialer og opgjort inklusiv de ændringer, som er en følge af hospitalsplanen. B. Aktiviteten i afsnittet med akutte modtagesenge er opgjort efter antal indlæggelser og gennemsnitlig liggetid i akutmodtagelsen. På det grundlag er antal effektive liggedøgn i akutmodtagelsen beregnet. C. Aktiviteten er fremskrevet til år 2015 og 2020 baseret på regionens relative fremskrivning for udskrivninger, som tager hensyn til demografi og sygdomsudvikling samt konsekvenserne af hospitalsplanen. D. Der er anvendt en udnyttelsesgrad, som tager hensyn til døgnvariation og spidsbelastninger, samt at patienterne overnatter i akutmodtagelsen i vagttiden. Det enkelte områdehospital har leveret data for 2006, som tager hensyn til hospitalsplanens konsekvenser. Disse data ligger til grund for kapacitetsvurderingerne i denne rapport. A. Liggetidsgrupper og specialer Liggetidsgrupperne er defineret som akutte indlæggelser med følgende liggetidsintervaler for hele hospitalsopholdet Side 10

11 Op til 12 timer Over 12 timer og op til 24 timer Over 24 timer og op til 48 timer Over 48 timer Specialerne er opdelt i: Kardiologi Øvrige intern medicinske specialer Neurologi Kirurgi Ortopædkirurgi Gynækologi Øvrig kirurgi Pædiatri Specialet obstetrik er ikke medregnet. Oplysningerne om de enkelte specialer er ikke anvendt i kapacitetsberegningerne. Det er valgt at anvende en gennemsnitlig liggetid for alle specialer tilsammen. Oplysningerne om antal indlæggelser fordelt på specialer kan imidlertid anvendes fremadrettet, idet der kan være forskelle hospitalerne imellem, som gør, at opholdstiden i akutmodtagelsen er forskellig. Nogle hospitaler kan eksempelvis vurdere, at patientforløb i specialet kardiologi går direkte til specialets egen sengeafdeling. B. Skøn over aktiviteten i akutmodtagelsen Der er foretaget et kvalificeret skøn over den fremtidige gennemsnitlige liggetid i akutte modtagesenge til udredning inklusiv eventuel behandling med henblik på udskrivning/udvisitering. Endvidere er der taget hensyn til, at der ikke udvisiteres patienter i tidsrummet kl , med mindre lokale specialespecifikke visitationsretningslinjer og behandlingsplan tilsiger en udvisitering hele døgnet. Samtlige vurderinger er foretaget fælles for alle specialer og gældende for alle områdehospitaler: Patienter med liggetid op til 12 timer: Disse patienter vil også fremover alle skulle indlægges i akutmodtagelsen, og den gennemsnitlige liggetid vurderes uændret til 6 timer Patienter med liggetid mellem 12 og 24 timer: Alle patienter indlægges i akutmodtagelsen. Liggetiden estimeres til 17 timer i gennemsnit mod dagens ca. 19 timer. Denne reduktion er et resultat af accelererede patientforløb med flere speciallæger og hurtigere adgang hertil samt hurtig diagnosticering på grund af adgang til diagnostiske faciliteter i akutmodtagelsen. Patienter med liggetid mellem 24 og 48 timer: Alle patienter indlægges i akutmodtagelsen. Liggetiden er i dag ca. 33 timer i gennemsnit. Det skønnes for fremtiden, at behovet er 18 timers indlæggelsestid i akutmodta- Side 11

12 gelsen, hvilket tager højde for, at nogle sendes videre til sengeafsnit eller klargøres til operation, og andre beholdes i afsnittet indtil udskrivning. Endvidere tages højde for at nogle vil overnatte, idet der ikke foretages udskrivninger i vagten. Patienter med liggetid over 48 timer: Alle patienter indlægges i akutmodtagelsen til udredning, kortere observation, stabilisering eller overnatning inden viderevisitering til et sengeafsnit. Liggetiden estimeres til 9 timer i gennemsnit. Med disse forudsætninger er antal indlæggelser og effektive liggedøgn i akutmodtagelsen beregnet for hvert områdehospital samt en total for de fire områdehospitaler. Totaltal er vist i tabel 2. I bilag 2 er vist beregninger for de enkelte hospitaler. Det er forudsat, at alle akutte indlæggelser sker via de akutte modtagesenge, og samlet set bliver den gennemsnitlig liggetid ca. 11 timer. Tabel 2. Akutaktivitet for alle områdehospitaler i alt 2006 inkl. overført aktivitet jf. hospitalsplanen ekskl. obstetrik Alle områdehospitaler Liggetid op til 12 timer Indlæggelser Sengedage registreret Indlæggelser i akutmodt. Gnsn liggetid i akutmodt Liggedøgn i akutmodt akutmodtagelsen på 6 timer I alt Over 12 timer og op til 24 timer Alle indlægges og ligger i gnsn. 17 timer i akutmodtagelsen. Hovedparten udskrives I alt Over 24 timer og op til 48 timer 2006 data inkl. overført aktivitet jf. hospitalsplan Aktiviteten i akutmodtagelsen baseret på 2006 aktivitet Alle indlægges og udskrives fra akutmodtagelsen. Gnsn. liggetid i Alle indlægges og ligger i gnsn. 18 timer i akutmodtagelsen. Udskrives derefter eller overføres til sengeafsnit I alt Over 48 timer Alle indlægges og ligger i gnsn. 9 timer i akutmodtagelsen. Overføres derefter til sengeafsnit I alt Alle indlæggelser I alt C. Fremskrivning til 2015 og 2020 Aktiviteten er fremskrevet til år 2015 og 2020 baseret på regionens relative fremskrivning for alle udskrivninger (elektive og akutte patienter), som tager hensyn til den demografiske udvikling i hospitalets optageområde, sygdomsudvikling regnet som 0,8 % pr. år samt konsekvenserne af hospitalsplanen. Side 12

13 Uviklingsprocenten fra 2006 til 2015 og 2020 anvendes til fremskrivning af den akutte aktivitet, idet det antages, at denne følger det samlede antal udskrivninger for hospitalet. Udviklingsprocenter for 2015 og 2020 fremgår af bilag 3. For Hillerød Hospital er konsekvenserne af hospitalsplanen i planområde Nord vurderet af Hillerød Hospital, og udviklingsprocenten for demografi og sygdomsudvikling repræsenterer hele område Nord. D. Udnyttelsesgrad I Danske Regioners fremskrivningsmodel foreslås, at der anvendes en udnyttelsesgrad på 70 % for senge i akutmodtagelser i stedet for som normalt 85 % for stationære senge for at tage højde for døgnvariation og spidsbelastninger. Danske Regioners fremskrivningsmodel tager imidlertid ikke i tilstrækkelig grad højde for døgnvariationen i antal akutte indlæggelser samt den akkumulation af patienter, der vil ske i løbet af natten. Det dokumenteres i en beregning foretaget med Hillerød Hospital som eksempel. På Hillerød Hospital er der foretaget en registrering af patientankomsternes fordeling over døgnet. Tallene viser, at det gennemsnitlige antal akutte indlæggelser pr. døgn er skævt fordelt med toppunkt mellem kl. 10 og 18. Indbringelsesmønsteret for akutte patienter er ens på alle akutmodtagelser. Derfor har Hillerød Hospital gennemført en simulation af konsekvenserne af spidsbelastning og manglende udvisitering i tidsperioden fra kl på baggrund af disse tal. Resultatet ses i figur 6. Figur 6. Konsekvens af manglende udvisitering i tidsrummet kl Patient akkumulation Antal patienter % Grænse Gns 95% Grænse Klokken Side 13

14 Beregningerne bygger på følgende præmisser: Der anvendes 2006 tal korrigeret for hospitalsplanens gennemførelse, men uden hensyn til den demografiske udvikling Der indregnes en gennemsnitlig udredningstid i akutmodtagelsen på 6 timer Der sker ikke udvisitering af patienter mellem kl. 20 og 08 Dette resulterer i en gennemsnitlig liggetid i akutmodtagelsen på ca. 11 timer. Med jævn ankomst over året, ugedage og døgnet ankommer de 100 patienter/døgn med 4 patienter/time. Med en gennemsnitlig liggetid på 11 timer giver dette et beregnet behov for 46 pladser (100*11/24 = 45,8). Dette svarer til, at alle pladser til stadighed er optaget af en patient døgnet rundt/året rundt, dvs. en udnyttelse af pladserne på 100 %. Patienter ankommer dog ikke jævnt fordelt. Hvis der skal tages hensyn til spidsbelastningen kl. 8 og opnås 95 % sikkerhed for, at der er plads til alle patienter, skal der være 69 pladser. Det svarer til en udnyttelsesgrad af sengene på 66 %. (De 69 pladser bliver til 90 pladser med demografisk fremskrivning til år 2020.) Anvendes Danske Regioners metode ukorrigeret, vil det medføre, at akutmodtagelserne vil have en underkapacitet i en stor del af tiden, og at der vil blive behov for akut udvisitering såvel nat som dag. Konsekvensen af at undgå udvisitation i perioden kl og kl er også vurderet. Hvis udvisitering skal undgås i perioden kl øges udnyttelsegraden til ca. 81 %. Hvis udvisitering skal undgås i perioden kl reduceres udnyttelsesgraden til 44 %. Resultatet for sengetallet på Hillerød Hospital med de forskellige udvisiteringsperioder er vist i tabel 3. Tabel 3. Udnyttelsesgrad afhængig af ingen udvisitering i forskellige tidsrum. Ingen udvisitering Danske kl kl kl Regioner Udnyttelsesgrad 81% 66% 44% 70% 100% Antal senge Dimensionering af akutte modtagesenge afhænger på denne baggrund i høj grad af udvisiteringsperioden. Ingen udvisitering mellem kl vil udløse et urimeligt stort behov for akutte modtagesenge. Det anbefales i stedet at undgå udvisitering mellem kl og at anvende en udnyttelsesgrad på 66 % ved dimensionering af akutte modtagesenge. Side 14

15 Kapacitetsbehov, undersøgelses- og behandlingsrum Kapacitetsbehovet for undersøgelses- og behandlingsrum i akutmodtagelsen er beregnet dels for deciderede skadestuebesøg dels for akutte indlæggelser, hvor 20 % af patienterne går fra triage til undersøgelses- og behandlingsrum, og 80 % går direkte til akutte modtagesenge. Beregningerne er også udført for at vise et eksempel på sammenhæng med rumprogram. Bispebjerg Hospital er anvendt som eksempel. Undersøgelses- og behandlingsrum til skadestuebesøg Dimensionering af antal undersøgelses-/behandlingsrum til skadestuebesøg er baseret på antal skadestuebesøg i 2006 inkl. overført aktivitet i henhold til hospitalsplanen. Aktivitetsdata fremskrives til 2015 og Metoden er beskrevet i afsnittet om kapacitetsbehov, akutte modtagesenge. Kapacitetsvurderingen tager udgangspunkt i en gennemsnitlig undersøgelsestid på 1 time. Endvidere anvendes resultaterne fra en registrering af ankomster på Hillerød Hospital, jf. Det akutte patientforløb af december 2007, som viser at ca. 70 % af patienterne kommer i tidsrummet kl For vurdering af antal rum anvendes to beregningsmetoder: Metode 1: Der tages udgangspunkt i spidsbelastningen i dagtimerne, at patienterne i gennemsnit højst skal vente 1 time, og at rummene udnyttes effektivt 90 % af tiden. Metode 2: Der dimensioneres, efter at den samlede døgnaktivitet afvikles i løbet af 14 timer. Resultatet vises i tabel 4. Tabel 4a. Undersøgelsesrum til skadestuebesøg i 2015 Hospital 2006 *) 2015 *) Beregningsgrundlag for antal us/beh-rum til Metode 1 Metode 2 skadestuebesøg Antal skadestuebesøg Antal skadestuebesøg 2015 Antal skader i gnsn/døgn **) Antal skader i gnsn/time ***) Antal skader i tidsrummet kl ****) Antal skader i gnsn/time kl Gnsn. us tid i timer Antal rum kl med 90 % udnyttelse BBH , *) Aktivitetstal fra 2006 og 2015 jf. regionens fremskrivning **) 365 dage/år ***) 24 timer ****) jf. en registrering i Hillerød, ankommer ca. 70 % af døgnets patienter i tidsrummet 8-18 Antal rum (14 timer) Side 15

16 Tabel 4b. Undersøgelsesrum til skadestuebesøg 2020 Hospital 2006 *) 2020 *) Beregningsgrundlag for antal us/beh-rum til Metode 1 Metode 2 skadestuebesøg Antal skadestuebesøg Antal skadestuebesøg 2020 Antal skader i gnsn/døgn **) Antal skader i gnsn/time ***) Antal skader i tidsrummet kl ****) Antal skader i gnsn/time kl Gnsn. us tid i timer Antal rum kl med 90 % udnyttelse Antal rum (14 timer) BBH *) Aktivitetstal fra 2006 og 2020 jf. regionens fremskrivning **) 365 dage/år ***) 24 timer ****) jf. en registrering i Hillerød, ankommer ca. 70 % af døgnets patienter i tidsrummet 8-18 Med metode 1, som tager udgangspunkt i spidsbelastningen i dagtimerne, er der et beregnet behov for 10 rum med 90 % udnyttelse i Med 9 patienter i gennemsnit pr. time betyder det at patienterne i gennemsnit højst venter 1 time. For 2020 ændres behovet til 9 rum. Med metode 2 dimensioneres efter at den samlede døgnaktivitet afvikles i løbet af 14 timer, hvilket giver 1 rum mindre. Med spidsbelastningen i dagtimerne vil dette betyde en ophobning af ventende patienter, og ventetiden i dagtimerne kan hermed øges til flere timer afhængig af tidspunkt for ankomst. Undersøgelses- og behandlingsrum til akutte indlæggelser Datagrundlaget for antal undersøgelsesrum til akutte indlæggelser er aktiviteten i 2006, inkl. ændringer i henhold til hospitalsplanen. Data er fremskrevet til 2015 og 2020 baseret på Region Hovedstadens fremskrivningsprincipper (jf. ovenfor). Der er forudsat en gennemsnitlige undersøgelsestid i rummet på 1,5 time, som svarer til plangrundlaget for akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital, jf. Kapacitetsbehov og arealdimensionering af januar Endvidere anvendes resultaterne fra en registrering af ankomster på Hillerød Hospital, jf. Det akutte patientforløb af december 2007, som viser at ca. 70 % af patienterne kommer i tidsrummet kl Der anvendes samme beregningsmetode som for skadestuebesøg. Resultaterne vises i tabel 5. Tabel 5a. Undersøgelses- og behandlingsrum til akutte indlæggelser % af patienterne går fra triage til undersøgelsesrum. 80 % går direkte til akutte modtagesenge Hospital 2006 aktivitet Fremskrivning til Beregningsgrundlag for antal us-rum til akutte Metode 1 Metode indlæggelser Antal akutte indlæggelser Fremskriv Antal akutte nings % til indl Antal akutte indl. i gnsn/døgn til us-rum*) Antal akutte indl. i tidsrummet kl **) Antal akutte indl. i gnsn/time kl Gnsn. us tid i timer Antal rum kl med 90 % udnyttelse BBH ,6% ,1 1,5 2 2 *) 365 dage/år **) 24 timer ***) jf. en registrering i Hillerød, ankommer ca. 70 % af døgnets patienter i tidsrummet 8-18 Beregnet antal rum (14 timer) Side 16

17 Tabel 5b. Undersøgelses- og behandlingsrum til akutte indlæggelser % af patienterne går fra triage til undersøgelsesrum. 80 % går direkte til akutte modtagesenge Hospital 2006 aktivitet Fremskrivning til Beregningsgrundlag for antal us-rum til akutte Metode 1 Metode indlæggelser Antal akutte indlæggelser Antal akutte indl Gnsn. us tid i timer Fremskriv nings % til 2020 Antal akutte indl. i gnsn/døgn til us-rum*) Antal akutte indl. i tidsrummet kl **) Antal akutte indl. i gnsn/time kl Antal rum kl med 90 % udnyttelse BBH ,8% ,1 1,5 2 2 *) 365 dage/år **) 24 timer ***) jf. en registrering i Hillerød, ankommer ca. 70 % af døgnets patienter i tidsrummet 8-18 Hermed vil der være behov for 2 rum til undersøgelse af akutte patienter i modtagelsen. Dette skal dog eventuelt suppleres med undersøgelsesrum i tilknytning til de akutte modtagesenge, da flere patienter formentlig vil skulle undersøges under indlæggelsen.. Beregnet antal rum (14 timer) Side 17

Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser. Indholdsfortegnelse

Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse RESUME...4 INDLEDNING OG BAGGRUND...6 PATIENTFORLØB OG PLANLØSNINGER...7 PATIENTFORLØB...7 PLANLØSNINGER OG ANTAL ETAGER...9 KAPACITETSBEHOV, AKUTTE MODTAGESENGE...10 ANBEFALINGER...10

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning v/ Helle Gaub, COWI 1 Metode Kapacitetsberegningen for Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) tager udgangspunkt i aktiviteten i 2007 for den samlede Hospitalsenheden

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 1 Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed (Gennemførelsesplan) - vedtaget september 2008 Hvorfor

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene

Notat om Region Sjællands koncept Patienten som partner og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Dato: 7. november 2016 Brevid: 3089673 Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Et medlem af Regionsrådet har stillet 12 spørgsmål

Læs mere

Notat. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Notat. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anbefalinger ud fra sidste møde i Dialogforum

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 28-02-2007 Sag nr.: ØU 54 (SOSU 22) Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence:

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin Ledende overlæge Inger Søndergaard Akutmodtagelsen Herlev Hospital Ferbruar 2010 Formål Fælles akutmodtagelsens kontekst

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 21. februar 2008 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014

Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014 Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014 Flow Sikkert Forberedelse teamet - Køge Sygehus styregruppen: projektgruppen:

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) #  "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan 1 INDLEDNING Projektet formål er at beskrive en gennemførelsesstrategi for etablering af en fuldt udbygget fælles akutafdeling. 1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan Regionshospitalet Randers har udarbejdet

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers flow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Thomas Pazyj Direktør Susanna Deutch Ledende overlæge Akutafdelingen Marianne Jensen Sygeplejefaglig direktør Bodil Clemensen Oversygeplejerske

Læs mere

6 nye pavilloner i landskabet

6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -1 af 2 6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -2 af 2 Én indgang med oversigt til det hele Bilag 10 - Side -1 af 6 NOTAT Til: Forretningsudvalget og Regionsrådet Nyt Hospital og Ny

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Strategi for at nedbringe overbelægning

Strategi for at nedbringe overbelægning Region Hovedstadens strategi for at nedbringe overbelægning, 2013 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Region Hovedstaden Region Hovedstaden Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Strategi for at nedbringe

Læs mere

Status for traumeomsorg

Status for traumeomsorg Status for traumeomsorg i, Danmark BEST nettverksmøte, Bergen 10-12 november 2014 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling National traumeorganisation Fire danske

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling.

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling. HOLBÆK SYGEHUS IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM Ny Akutafdeling. Udvidelse og ombygning af Akutafdelingen vil betyde, at der bliver gode rammer for modtagelse, udredning og behandling af alle patienter i afdelingen.

Læs mere

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan N O T A T Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan Region Hovedstaden har d. 7. februar 2007 sendt Forslag til hospitalsplan i offentlig høring. Ifølge Sundhedsloven 206 stk. 2 skal regionerne indhente

Læs mere

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Kvalitetsmåling som led i opbygningen af kliniske funktioner Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling Styrket akutberedskab, Sundhedsstyrelsen 2007 Planlægningsgrundlag

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015

Nordsjællands Hospital. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Nordsjællands Hospital Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hvem er vi? Ina Dyrdal Afd. Sygepl. Bjarne Myrup Overlæge Inger Briand Led. oversygepl. Kasper Larsen Afd. radiograf Camilla

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 16. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Udvidelse af Akutafdelingen KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 16. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Udvidelse af Akutafdelingen KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 16. december 2011 1 Udvidelse af Akutafdelingen Region Sjælland - Køge Sygehus Udvidelse af Akutafdelingen på Køge Sygehus Der må i årene fremover og indtil 2020, hvor det nye

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling Hospitaler Én indgang til sundhedssystemet I dag har sundhedssystemet nogle grundlæggende strukturelle udfordringer, da opgaverne er fordelt på henholdsvis regionerne og kommuner. Det er et problem for

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Fremskrivningsforudsætninger... 2 2.1 Trin 1: Demografi... 2 2.2 Trin 2.

Læs mere

Aktivitet i Akutafdelingen skadestuer og sengeafsnit

Aktivitet i Akutafdelingen skadestuer og sengeafsnit Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 1 DK-4 Herning Tel. +45 2 22 hec@ringamt.dk www.vest.rm.dk Aktivitet i Akutafdelingen 2 - skadestuer og sengeafsnit Indhold: 1.

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Fælles akutmodtagelse FAM v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Sundhedsstyrelsens rapport fra 2007 Et styrket sundhedsberedskab Centralisering af sygehusene Fælles akutmodtagelser Nye supersygehuse

Læs mere

Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen. Ledende overlæge Akutafdelingen

Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen. Ledende overlæge Akutafdelingen Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Sygehusplanen Nyt koncept for modtagelse af akutte patienter Holbæk, Slagelse, Køge og Nykøbing Falster blev de 4 akutsygehuse

Læs mere

Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017

Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017 Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017 Besøgstid Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende eller venner på Sygehus Danmark. Som udgangspunkt er du velkommen, når det passer bedst

Læs mere

Sikkert Patientflow. Hospitalsenhed Midt

Sikkert Patientflow. Hospitalsenhed Midt med hjerne, hjerte og vilje Sikkert Patientflow Sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Sikkert Patientflow HE Midt Specialer på Regionshospitalet Viborg, hvis patienter

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej

Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej Akut konference DR - 24. maj 2011 Ledende overlæge Ove Gaardboe Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen Ekspertudvalget om målene i akutafdelingen

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Korsør, 28 januar 2016 Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Hvem er jeg og hvad arbejder jeg med? Forsker i ledelse og organisering

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen D. 16. oktober 2008 Fremtidens medicoteknik skal indtænkes i det kommende sygehusbyggeri i Region Syddanmark. Arbejdsproces

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Islandsbrygge 67 2300 København S 03-10-2011 Sag nr. 11/654 Dokumentnr. 44941/11 Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Hvidovre Hospital. Sikkert Patientflow Storyboard LS marts Patient Flow. Sikkert

Hvidovre Hospital. Sikkert Patientflow Storyboard LS marts Patient Flow. Sikkert Hvidovre Hospital flow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Projektledelsen Projektejer Vicedirektør Kirsten Breindal Strategisk projektleder Ledende Overlæge fra Anæstesiafdelingen Claus Lund Projektleder

Læs mere

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted Akutafdelingen Køge Et djævelsk sjovt sted at lære 1 Akutafdelingen Køge 2015-2016 Ansvarlig klinisk underviser og vejleder. Luise Mejsner Bjergsted (mail ved spørgsmål

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002 KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN Sygehusdirektoratet tlf. 43 22 22 22 sygehusdirektoratet@kbhamt.dk www.kbhamt.dk Januar 2002 Den gode henvisning Den gode epikrise Det gode ambulante notat Forord Standarder

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark Chefgruppen Att. Elsa Lund-Larsen Planlægningsafdelingen OUH Overlægerådet Formand Kontakt: Birte Hansen Obel birte.hansen@ouh.fyns-amt.dk Direkte tlf. 6541 2673 28. januar 2007 Side 1/6 Høringssvar fra

Læs mere

Debatoplæg Fremtidig organisering af intensiv medicinsk terapi. Resumé

Debatoplæg Fremtidig organisering af intensiv medicinsk terapi. Resumé N O T A T 16-05-2006 Sag nr. 06/283 Dokumentnr. 24803/06 Debatoplæg Fremtidig organisering af intensiv medicinsk terapi Resumé Sundhedsvæsenet står foran omfattende forandringer. Med fokus på høj faglig

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar og 23. september 2014 Storyboard fra Slagelse Sygehus

Sikkert Patientflow. Læringsseminar og 23. september 2014 Storyboard fra Slagelse Sygehus Sikkert Patientflow Læringsseminar 2 22. og 23. september 2014 Storyboard fra Slagelse Sygehus Afdelingssygeplejerske Anne Afdelingssygeplejerske Sofie Malmberg Sofie Malmberg Konstitueret afdelingssygeplejerske

Læs mere

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Side 1/5 Baggrund Akutafdelingen har

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Kl på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1. Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue

Kl på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1. Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 21. april 2010 Kl. 16.30 på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1 Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue Møde nr. 3

Læs mere

27-april-09 KrP. Region Syddanmark Damhaven Vejle. Høringssvar vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. Indledende bemærkninger

27-april-09 KrP. Region Syddanmark Damhaven Vejle. Høringssvar vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. Indledende bemærkninger 27-april-09 KrP Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Høringssvar vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark Indledende bemærkninger Regionsrådet i Region Syddanmark har sendt Rapport om

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Akut Kardiologi Hvordan?

Akut Kardiologi Hvordan? Akut Kardiologi Hvordan? Klinikermøde 13. december 2016 www.regionmidtjylland.dk Vision for de akutte patientforløb Rette hjælp på rette tidspunkt en fælles opgave! De akut syge patienter får den rette

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her:

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her: INDSTILLING FRA DET SUNDHEDSFAGLIGE RÅD FOR ANÆSTESIOLOGI TIL VICE- DIREKTØRKREDSEN/REGION HOVEDSTADEN VEDR. OPFØLGNING PÅ ÅRSRAP- PORTEN 2012 DANSK INTENSIV DATABASE d. 15.5.2015 Årsrapport 2014 Intensiv

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Patientflow og akutpakker i Region Syddanmark. Overlæge Jan Dahlin Direktør Jens Peter Steensen

Patientflow og akutpakker i Region Syddanmark. Overlæge Jan Dahlin Direktør Jens Peter Steensen Patientflow og akutpakker i Region Syddanmark Overlæge Jan Dahlin Direktør Jens Peter Steensen Fokus på: Akutpakker - patientforløb i akutområdet Teamarbejde tværfagligt og mellem specialerne Ventetid

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Tavlemøde og kapacitetskonference i Horsens sådan kom vi igang

Tavlemøde og kapacitetskonference i Horsens sådan kom vi igang Tavlemøde og kapacitetskonference i Horsens sådan kom vi igang Læringsseminar den 13.marts 2014 www.hospitalsenheden-horsens.dk Baggrund for indsatsen I efteråret 2012 vinteren 2013 oplevede Hospitalsenheden

Læs mere

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital Dispositionsforslag Projektforslag* ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere