UFA 451t1939: HITLERS 50 ÅRS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UFA 451t1939: HITLERS 50 ÅRS"

Transkript

1 l il. $ $ h &.s il ffi

2 UFA 45t939: HTLERS 50 ÅRS FØDSELSDAGSFLM Af KAARE RUBNER JøRGENSEN lndhold Den historiske baggrund Den nationalsocialistiske filmopfattelse... Georg Sant6's beretning (939). Filmens indhold Samtidens vurdering af filmen Behandlinger og vurderinger efter 945. Fritz Terveen (959). Behandlinger og vurderinger efter 945. Gerd Albrecht (970). Afsluttende bemærkninger... Forslag til elevarbejde..... Noter. Bilag : Filmens speakerkommentar HTLERS FØDSELSDAG 20. APRL 939. Tyskland, 939. Producent: Ufa (- Tonwoche Nr. 45/939). 2 min., tysk tale, danske undertekster. Dansk bearbejdelse: Prisme Film for Statens Filmcentral. Udlejning : Statens Filmcentral. KAARE RUBNER JØRGENSEN, tødt94, mag. art. i historie med dokumentarfilm som specrale, undervist siden 972 igymnasieskolen og siden 976 tillige som ekstern lektor i historisk metode ved Københavns Universitet. Har været medudgiver og forfatter af flere bøger og artikler om historie og film. Denne pjece, der er udgivet af Statens Filmcentral, udleveres gratis i forbindelse med forevisning af filmen. Henvendelse til Statens Filmcentral, Vestergade 2Z 456 København K, eller Jyllandskontoret, Lundingsgade 33, 8000 Arhus C. Lay-out: Kjeld Brandt. Trykt hos Frede Rasmussen, København. Sat hos Dansk Repro-Grafik, København. Udgivet af Statens Filmcentral, ndledning Den foreliggende film, Ufa Tonwoche nr. 45/939, er en tysk ugerevy", der skildrer festlighederne i Berlin i anledning af Tysklands fører og rigskansler Adolf Hitlers 50 års fødselsdag den 20. april 939. Den er optaget og produceret af 6t af Tysklands største filmselskaber, ljniversum Film AG (Ufa), og vist offentligt for første gang den 25. april 939. Efter den anden verdenskrig blev den fundet i en fuldstændig 35 mm originalversion i Archiv der Landesbildstelle i Stuttgart, og fra denne version stammer alle idag kendte kopier af filmen. Omsattill6 mm erfilmens længde25 meterog dens spilletid cirka20 minutter. Ufa 45 er altså et stykke nazistisk filmpropaganda. Tillige er den et uforfalsket tidsdokument og giver os derfor mulighedtor ved selvsynat opleve den nationalsocialistiske selvopfattelse og selvfremstilling. Som indslag i et undervisningsforløb om nazisme må filmen derfor være velegnet. Desuden har vi fra samtiden en lang beretning om filmens optagelse og produktion og fra vesttysk side to nyere undersøgelser af dens indhold. Ved at gengive disse i nærværende hæfte skulle det være muligt at nå til en dybere forståelse af filmens indhold og virkemidler- end ved blot at se filmen. Da de to undersøgelser tillige er vidt forskellige med hensyn til formå, udgangspunkt og analysemetoder, er det mit håb, at de - trods den korte gengivelse i referatform - kan danne basis for en diskussion af almene f ilmanalytiske pri ncipper. tlen historiske baggrund sommeren og efteråret 938 levede verden på randen af en storkrig. Tyskland havde indledt en voldsom propagandaoffensiv mod Czekoslovakiet og stillet krav om overtagelse af det tysk-talende grænseområde Sudetenland. Det syntes parat til at tage området med magt. Da Czekoslovakiet havde en forsvarsaftale med Frankrig, ville et tysk angreb inddrage Frankrig og formodentlig også England, og en ny verdenskrig bryde ud. " En ugerevyfilm er en nyhedsfilm, der blev vist som forfilm i biograferne. Den blev produceret hver uge og kaldes også lournalfilm, filmiournal, nyhedsfilm eller filmavis.

3 For at redde freden rejste den engelskepremierministernevillechamberlaini septembertiltyskland, men da Hitlerisine samtalermedchamberlainblot stilledenye krav,mislykkedes de engelskemæglingsforsøg. På italienskinitiativmødtesda den29. septemberenglandschamberlain,frankrigsdaladier,ltaliensmussolinimed Hitleri Mtinchen.Vestmagterne kapituleredenu overforhitler,og en internationalaftaleom Sudeterområdets indlemmelsei Tysklandundertegnedes. Samtidigenedesde fire lande om at garanteredet formindskedeczekoslovakisnye grænser. Den internationalespænding,der havdeeksistereti månedsvis,var med denne aftalefjernet. De fire landes ledereblev derfor,da de vendtehjem, hyldetsom fredens bevarere, og Chamberlainkunneviftemed det berømtehvidepapirog udtalehåbetom i vor tid". Selv i Tysklandåndedebefolkningen,der ikke var indstilletpå en ny "fred krig, lettetop, og et planlagtmilitærkupmod Hitlermåtteopgives. Den afspænding,der var opnået i MUnchen,varede dog kun kort. Hitler var i virkelighedenikketilfredsmed,hvadhan havdefået,og ikketil sindsat overholdesine aftaler.kun en lille månedstidefter gav han hemmeligordre til at planlæggeden militæreerobring af restenaf Czekoslovakiet. Den 5.marts939kom choket: de tysketropper rykkedepludseligind i Czekoslovakiet. Dagenefter blev de czekisktalendeområder omdannettil protektoratetbohmen og Måhrenunder tysk overhøjhed,mens Slovakietformeltblev en selvstændigstat. Denne likvidering af Czekoslovakietvar et åbent brud på Mrlnchenaftalenog blev et vendepunkti europæiskpolitik. Regeringernei London og Pariskom nemlig nu til erkendelseaf, at der ikke kunneforhandlesmed Hitler,og begyndtederforen oprustning for at sikresig i tilfældeaf krig. Hereftergik det hurtigt mod krigen. Den 22. marts tvang TysklandLithauen til at afgivememel-området,og kort efter begyndtede tyske massemedieren ny propagandahetz- dennegang mod Polen.Den3.martslovededenengelskeregeringat hjælpe Poleni tilfældeaf et tyskangreb,og nogetsenerebleven lignendeforpligtelsegivettil Grækenland,Rumænienog Tyrkiet.Frankrigtilsluttedesig de engelskegarantier. Samtidig begyndtevestmagterneat sonderemulighedernefor en aftale med Sovjetunionen. den tyskepresseblev der talt om engelskeprovokationer,krigstruslerog forsøg på at indkredsetyskland.der indledtesen kraftig hetz mod de vestligedemokratier,og Hitlerudtalteoffentligt,at intet land skulleforhindreden tyskeoprustning;villeman gøre det med magt, var Tysklandindstilletpå at gå i krig. Samtidigforkyndte han, at "den, der ikke besadmagt, mistederettentil at leve". Lignendetoner hørtesfra ltalien, der den 7. april udvidede sit Lebensraummed en erobring af Albanienl. præsidentfranklind. Roosevelt Den4.aprilforsøgteden amerikanske at neddæmpe den europæiskekrigsstemning. et åbentbudskabtil Hitlerog Mussolinibad han dem offentligterklære,at de ikke i de næste0 år ville angribe29 navngivnestater. Begge afvisterooseveltsopfordring - Hitler i en stærkt ironisk og hånlig tale den 28. a p ril. Midt underdennespændtesituation,der kulmineredemed udbruddetaf den anden verdenskrigden.september,fyldteadolf Hitler50 år. Fødselsdagenblev proklameret som national festdag,og festlighedernestrakte sig over to dage: den 9. og den 20. april.de var i mindstedetaljeplanlagtaf Propagandaministeriet og offentliggjortpå forhånd i den tyske presse2.de bestod af hyldesttaler,militære og partipolitiske sangkors og musikkorps' muciseren,fakkeltog og modtagelseaf den ene gratula2 tionsdelegationefter den anden. Højdepunktervar indvielsenal Ost-West-Achse, en ny pragtboulevardi Bedins centrum den 9.om aftenen- hvorvedhitler slog sit navn fast som århundredetsarkitekt og byplanlægger- og en stor militærparadeden 20. Denne parade var tænkt som fødselsdagsfestlighedernes vigtigste begivenhed. Hitlerhavdepå forhånd givet sin udenrigsminister beskedom at invitereså mange "feje civilisterog demokrater" fra udlandet som muligt for at præsenteredem for de mestmodernevåben3.desudenønskedehan formodentligsamtidigat fjerneenhver form for defaitismei den tyske befolkning.det var altsåen parade,der skulle gøre indtryk- både udadtilog indadtil. Paradenstartede kl. om formiddagen. Først kørte Hitler i åben vogn forbi de opstilledesoldater på den nye Ost-West-Achse til en ærestribuneved Den tekniske Højskolei Berlins Tiergarten.Derpå defileredesoldaterne,der repræsenteredealle våbenarter,forbi Hitlerog de mange indbudtegæsterf ra ind- og udland.ar4t/ztimetog paraden,55.000mand deltog i den4. Næste dag fortalte den nazistiske partiavis, VdlkischerBeobachter,under store overskriftersom 'Berlins størstemilitærparade(og Denbetydningsfulddemonstration af militær magt og beslutsomhed"på forsiden,at paradensom ingen tidligere havdegivet "et stærkt indtryk og pålideligt billede af Tysklandskraft og styrke"s. Nazisterneholdt imidlertidikke kun storeparader;de filmededem også. Dennationalsocialistiske filmopfiattelse Mens nationalsocialisternefør 933 kun i mindre grad havde interesseretsig for filmmediet, gik de efter Hitlers magtovertagelse- hvis man tør tro de nazistiske filmskribenter- ganske bevidst over til at udnytte det i propagandaenstjeneste. Såledesudtaltepropagandaminister JosephGoebbelsden 3.februar934:"Vi er af den overbevisning, at filmener det mest moderneog mestvidtrækkendemiddel,der overhovedetfindes, til at påvirke masserne.en regering kan derfor ikke overlade filmentil sig selv"6.filmindustrienblev derfor- omend stadigprivatejet- lagt under det nyoprettede Ministerium for Folkeoplysning og Propaganda; manuskripter skulle indsendestil forcensur,instruktørerog skuespillere- og senere også budgetter og regnskaber- godkendesog den færdige film passerecensuren,tør den kunne vises i biograferne. lsær fattede nazisterneinteressefor dokumentarfilmen,og det første eksempelpå en storstilet udnyttelseaf filmen i propagandaøjemedvar Leni RiefenstahlsTriumph des Willens fra partidagen i Nr.irnbergi september 9342.Desuden mente de, at ugerevyenmed dens virkelighedstroreportagervar yderstvelegnetsom påvirkningsmiddel i den politisk-ideologiske skoling af folkete.de må, de opstilledefor denne filmgenre,blevaf afdelingsleder Roellenbleg fra den førendefilmkoncern Ufaformuleret på denne måde i 939: "Nutidensugerevyvil på sammetid væreet tidsdokumentog et kleinkunstværk.- - Jgerevyens levendebilledreportager[må] udviklesig mod et højereniveau;idagdrejerdetsig ikke merealene omenbegivenhedsydrefremtoning,mensamtidigogsåom densatmosfæreog åndeligeindhold. Arbejdetbegynderallerede hoskameramanden og slutterhosfilmklipperen, derskalsamtealtdet spredtematerialei en harmoniskformog rytme,så der virkeligtopståret samletheleaf de mange enkeltoptagelse r" (9).

4 De nazistiskedokumentarfilmog ugerevyer skullealtsåvære"tidsdokumenter", der forudenat indfangebegivenhedernes ånd og atmosfæreskulle"afdækkederesindre dynamik"lo. Derfor måtte objektivet "i ordets bogstaveligeforstand gennemtrænge begivenhederne"ll. Bag klipningenskulletilligeligge6n fællesid6,"folkestatens id6", thi det var målet,at filmene skulle lastholdefolkets vilje og kraft og stedsevære Den appel til det tyske folks selvbevidsthed"2. Ugerevyernesform og indhold ændredesderfor alleredei de førsteår efter 933,og fraweimartidens rettilfældigebilledreportager udvikledesen filmiskfortællestil, dersom de selv sagde - tog "slslspolitiske,kulturpolitiskeog folkeopdragendehensyn<3. Detvar deresopfattelse,at ugerevyreportager f ra de store nazistiskemassemøder,der var baseretpå disse hensyn,ikke alenegav befolkningenmulighedfor bagefter at deltagei dem,mensamtidigviste"det overvældende" i møderneog "formidlede nogetaf den begejstring,som alledeltagernehavdefø t"4.sådanneugerevyerydede derfor "uden at den enkeltebiografgængerblev klar overdet, en værdifuldindsatsi folkeopdragelsens tjeneste"5. og genopbygningens Såvidtde nationalsocialistiske filmskribenter! At dømmeefterderesudtalelser, der for det meste stammer fra årene ,var de nazistiskeugerevyeranderledes end de filmjournaler,der blev laveti Weimartidens Tyskland- og for den sagsskyld også end dem, der blev producereti andre lande i 3O'erne.Det er på mange måder korrekt, for nazisternebestræbte sig for at reducere speakerkommentarentil det mindstmuligeog at ladebilledernetalefor sig selv6. Filmenesudsagnskraftberoede derfor i højeregrad på billedernessammenklipningog kombinationmed reallydog musik,end tilfældetvar med andrefilm fra perioden. Desudenkan vi se,at statenbevidstskullesgre ugerevyproduktionen for at opdrage befolkningeni nationalsocialistisk ånd.så vidt var man imidlertidikke kommetinden då anden verdenskrig.alene ugerevystrukturengjorde en styring og ensretning vanskelig,thi op gennem 3O'ernefandtesder fire forskelligeugerevyselskaber, der hver producerede6n film om ugen. Det var Ufa Tonwocheog Deulig Tonwoche,der begge blev udsendtaf Ufa-koncernen,obis Woche,der ejedesaf Tobis Filmkunst,og Fox tonende.wochenschau, Deutsche.Fox der blevfremstilletaf det amerikansk-ejede AG. Desudenopererededen amerikanskeparamountsound News i Tyskland,men detteselskabforetog kun optagelsertilbrug iusa. Detsketeisamarbejdemed Ufa.Af disseselskaberdækkedede to, dervartilknyttetden stærkt nationaleufa-koncern,2/3 af markedetog var de største i Tysklandtz. 920'erneog ibegyndelsenaf 930'ernevardentyske ugerevyproduktion-ligesom fremstillingenaf spillefilm- i vid udstrækningbaseretpå amerikanskkapital.dette forhold ændredesig i slutningenaf 3O'erne,da den tyskestat i 937overtog72,60/"al Ufa's aktiekapitalog året efter opkøbte aktiemajoriteteni Tobis Filmkunstls.Alene DeutscheFox synesat have bevareten økonomisk uafhængighedaf staten.at dette selskab- trods forbindelsentil USA- blevtålt af nazisterne,kan skyldes,at nazistpartiet stod i en taknemmelighedsgæld til det amerikanskeselskab,fordi det som det enestehavdeværet villig til at låne partiet sit tekniskeapparaturunder valgkampeni 932e. Selvomstatenovertogtre af selskaberne,fortsattedisse med at udsendefilm under de gamlefirmanavne.desudentillod myndighederne en vis konkurrenceselskaberne imellem,for eksempelved at disponeringenaf stoffet i ugerevyerneblev overladttil de 4 enkelteselskabersredaktioner.på den måde gavman indtryk af,at de stadigeksisterede som private,uafhængigeselskaber2o. Efterstatsovertagelsen voksedenaturligvisstatensindflydelseog kontrol.den blev udøvetgennem et specieltoprettetkontor under Propagandaministeriet, kaldet Eriro Weidemannefter dets leder Hans Weidemann.Det er imidlertid vanskeligtat finde eksemplerpå direkte statsstyring,og normalt synesstatensindflydelseat haveværet indirekte,dels ved Btiro Weidemannsudtaleretved planlægningen,dels ved censureringenaf de færdigefilm. lsærmå censurenhaveøvetindflydelse, da filmenesamtidig med denne kunne modtageprædikatersom Dstatspolitisk værdifuld","kunstnerisk værdifuld"og "folkeopdragende". Sådanneprædikatervarvigtige forselskaberne, thi den biografejer,der satte en præmieretfilm på sit program, modtog skattelettelser. Under den anden verdenskrigblev de fire ugerevyerslåetsammen lil 6n'.Deutsche Wochenschau2l.Propagandaministerietgreb nu direkte ind i produktionen,og der blev regelmæssigtgivet direktiverom, hvorledeskrigsbegivenhederne skulle skildres22.desudendeltog ministerietsfolk i produktionsarbejdet,ja selv propagandaministergoebbelsvar ofte tilstede,når filmene skulle klippessammen23.under den anden verdenskrigblev ugerevyernederfor i langt højere grad i overensstemmelse med de nationalsocialistiske tankerom f ilmenspropagandamuligheder. Dennestatsstyring,der blev almindeligunder den anden verdenskrig,havdedog ogsåkunnetfindestedvedspeciellelejlighederfør krigen.derer næppetvivlom, at jo vigtigere en begivenhedblev opfattet, desto stærkerevar styringen. Hitlers 50 års fødselsdagblev anset for en vigtig begivenhed,og Sant6s beretning- der gengives nedenfor-viser,hvoromhyggeligtfilmoptagelserne blevplanlagtog klippetsammen. Myndighedernekrævedeen "storindsats"fra ugerevyernesside,og der blev nedsat en teknisk arbejdsgruppe under Propagandaministeriet, der udstyret med særlige legitimationskorthavdeadgangoveralt.dennearbejdsgruppeskulle klargøreoptagestederne og i forvejen give kamerafolkeneanvisninger,så de kunne levere en så omfattende,alsidig og effektiv billedreportagesom muligt. lalt optog fotograferne omkring 0000meter 35 mm film, af hvilkeden færdige Ufa-filmpå 546 meter blev redigeret. Kun 5-6% af materialet blev altså udnyttet! Resten gik i arkivet og er formodentliggået tabt under den anden verdenskrig. GeorgSant6'sberetning(939) Om tilblivelsen af denne ugerevy foreligger en samtidig beretning, udfærdiget af GeorgSant6,dervarmedarbejderiUfa-koncernen.Underoverskriften "Paradesom paradeforestilling, 2 par øjne, der så mere end " lortæller han følgende om filmens optagelse og produktion24: "Førerens 50 års fødselsdag. Berlin smykkede sig, traf de sidste forberedelser til den 20. april 939,der skulle blive til en ganske enestående takkefest. Ganske særlige opgaver tilfaldt her filmugerevyen. Ud over nutiden skulle den skabe et historisk dokument for at fastholde denne dags storhed på billede for al fremtid. Denne parade skulle blive en paradeforestilling af filmreportage. Det drejede sig ikke kun om den ydre form, også ånden i denne stund skulle indfanges, den hele atmosfære af disciplin og koncentreret kraft. Og nøiagtig på sekundet, som det foregik, skulle det indfanges. Blev noget forsømt, kunne det ikke indhentes, og det ville uopretteligt være gået tabt for den senere udformning.

5 2 kameramænd stod til rådighed for denne storindsats; deres pladser var, bortset fra 6n, næppetil at ændre under paraden. De mest markante punkter på strækningen kunne kun være Lustgarten, BrandenburgerTor, Siegessåule og Paradepladsen.Her, ved Den tekniske Højskole, måtte bevægelserne nå et crescendo, her måtte alt fuldendes i infanteriets og artilleriets, kampvognenes, rytteriets og motorcyklisternes snorlige rækker ved marchen forbi Føreren. Programmet begyndte således: Føreren kører langs de opmarcherede tropper, fra Lustgarten til Paradepladsen. Efter Førerens ankomst påbegyndes straks forbidefileringen. Men der imellem, usynligt for de fleste trods mangfoldigheden, formerede de enkelte troppeafsnit sig, svingede de forskellige enheder ud i marchkolonne, og forenede fodfolk og motoriserede kræfter, der denne gang sluttede op bag hinanden i broget rækkefølge, sig. En mange kilometer lang, bred gade var fyldt op med soldater fra alle våbenarter, som det gjaldt om at ordne i en præcis flydende strøm til det store øjeblik, hvor de skulle marchere forbi Adolf Hitler. De 2par øjne hos de 2kameramænd havde da mere at se til end de hundredtusinde tilskueres øjne. Og de så faktisk også mere, det beviste resultatet af netop denne ugerevy klart. Her er den nøjagtige opstilling, sådan som den blev fastlagt dagen før begivenheden. Kameramand nr. står på Slottet med udsigt mod Lustgarten, til troppeopstillingen og Førerens ankomst. Nr. 2 ledsager kørende Hitler langs de opstillede soldater og fanger med sit kamera hele den imposante paradeopstilling. Disse optagelser var blandt dem, der lykkedes bedst. Kameramanden søgte og fandt her nye motiver, idet han ikke rettede sit objektiv direkte mod Føreren, men stadig lod rækker af soldatervære mellem sig og Førerensvogn, ogfangede således på fuldkommen vis billedet, på 6n gang meningsfyldt og hensigtsmæssigt. Man kan altsåallerede hertale om det, der harværetmålet lor udformningen af den samlede ugerevy: et billede, der i lige høj grad tilfredsstiller øjet og følelsen. Kameramand nr. 3 står på hjørnet af Wilhelmstrasse og Unter den Linden. Her skulle der være et billedudsnit, der var kendetegn på Førerens vej, en etape ved det almindeligt kendte gadekryds. Meget vigtig var igen kameramand nr. 4, der står på Brandenburger Tor. Udsigt på den ene side ned over Unter den Linden og på den anden over Ost-West-Achsemod Tiergarten. Billedet sprang tilbage til denne standplads, da man efter Førerens kørsel skulle skildre troppeopmarchen til paraden. Nr.5 står foran BrandenburgerTor, der som magtfuld baggrund skulle betone denne stunds historiske betydning. Nr.6 på Siegessåule havde et nytilkommet panorama efter genopstillingen af dette monument på Grosser Stern i Berlins Tiergarten. Frem for alt virkede rundturen, der varierede billedet, betagende herfra. Nr. 7 på Banegården Tiergarten. En luftledningsvogn fra det berlinske trafikselskab muliggjorde her en udsigt fra lav højde over paradekolonnerne og Førerens kørsel. Fra dette stade fik man f.eks. de særlig interessanteoptagelser af infanteriet, der svingede ud i halvt højresvingende bevægelseog på spændende vis dannede marchformation. ) Kameramand nr. stårpå Den tekniske Højskole. Tropperne,der nu nærmer sig Paradepladsen, indfanges under fremmarchen af kameraet oppe fra taget og slippes ikke, tør de når frem til ærestribunerne og man hører ordene "Giv agt! Se til højre!" Kameramand nr. 9 står over for førertribunen. Mellem kameraet og Føreren ligger de forbipasserende kolonner som et snorlige bånd. Er det afbrudt i nogle minutter indfanger kameraet Føreren og hans følge, fanger æreslogerne med gæsterne fra ind- og udland. Nr. 9 er således i begivenhedernes midtpunkt; hvis noget svigtede på denne post, ville mange anstrengelser have været forgæves. Kameramand nr. 0er anbragt i en luftledningsvogn over Paradepladsen,lige bag førerpavillonen, med udsigt over den koncentrerede troppemagt. En meget stærk position, som skulle veksle med kameramændenes på nr. og 2,som er fordelt på de store tribuner ved siden af Føreren. Alle disse kameramænd drejede tilsammen omkring 9000 meter film, og de undlod intet, som kunne bidrage til en forøgelse af virkningen. Begivenheden indebar i sig selv medrivende højdepunkter. Alligevel forsøgte man ved at anvende forskellige brændvidder at forstærke disse yderligere. Fra totaloptagelser til nærbilleder, fra normalafstand, som gav et virkelighedstro indtryk, sprang man tæt ind på formationerne og mange gange næsten bogstaveligt ind i disse. Den moderne filmfotografiske teknik kunne her komme til udfoldelse i alle henseender. Således havde filmklipperne næste dag en mængde materiale liggende, som gav dem alle muligheder for at bringe deres kunst i anvendelse. Endnu havde dog den rene teknik ordet. Natten mellem den festlige torsdag og fredag gik fremkaldelsesmaskinerne, for tidligt fredag at have materialet forevisningsklart. Så fulgte den første sortering; den første råklipning blev gjort. Nye kopier, ny sortering. Kopieringsanstalten løb på rekordomdrejninger. Arbejdet var 80"/" færdigt. Der var løbende samråd med den musikalske bearbejder. Synkroniseringsafdelingen meldte klar. Efter timelange overuejelser havde man besluttet sig for klassiske temaer. Søndag blev brugt til den således bestemte musikalske udformning. Mandag formiddag, altså efter næsten3 dage, kom speakerkommentaren til som det sidste, således at den færdige film om Førerens fødselsdag med paraden som den store finale kunne ses i na-.sfen alle store biografteatre tirsdag aften. Naturligvis drejede det sig ikke om timers arbejdsdage, men om hele dage og nætter, som måtte udnyttes til sidste minut. Men denne opgave var da også mere end en ugerevy ivanlig stil". Filmensindhold Den færdige film består af 5 sekvenser,der dækker de to dage, festlighederne varede (se tabel ).

6 Tabel. Filmens indhold25 Sekvens Dato a b 9 t4 9 t4 Forberedelser i Berlin (:50) (:30) ndvielseaf Ost-West-Achse 3 : 2 0m i n t4 20t Folketshyldest Hitler kørerforbi tropperne Troppernesforbimarch Folketshvtdest 4 : 9m i n. 4 : 0 0m i n. 8 : 0 9m i n. 0 : 7m i n. Varighed 'l 5 Sekvensl begyndermed en kalender.det er den 9.april.Førstvises,at befolkningen i Berlin udsmykkerhuse,butikker,statuero.lign.med hagekorsflagog -symboler,hitlerbilleder, guirlandero.s.v.dernæstat gaverbliverbåretind i Rigskanåelliet, og at udenlandskegæster modtagesi lufthavnenog seneregår ind på deres hotel. Herunderfår vi et kort glimt af den danskegeneralløjtnantwith. Dereftervisesigen, at Berlins huse og statuerer smykket med hagekorsflag.sekvensenslutter dårpå med en rækkeaftenoptagelserfra indvielsenaf den nye ost-west-achse:brændende fakler,belystestatuer,kørendebiler og folk, der tiljubler de kørende. sekvens2 begynderigen med kalenderen.bladet rivesaf, og det er den 20. Et musikkorpsfra ss-leibstandarte(hitlers "liwagt") giver koncerti Det gamle Rigskancellishave.Hitler,ss-ReichsftihrerHimmlerm.fl.overværerkoncertenog oag-etter sludrerhitlermed Goebbelsbørn.Derpåviserfilmen nogleaf gratulanternei Det nye Rigskancellisgård: først en delegationi folkedragterog derpå den slovakiske ministerpræsidentdr. Tiso, den tyske rigsprotektorfor Bohmen og Måhren von Neurathog sidst den formelt stadig fungerendeczekiskepræsidenthacha.de går alle efter at havegratulerethiiler ud til holdendebiler.til sidst bringer et kæmpemæssigtsangkor på deltageref ra Berlinersångerbund Hifler sin hyldestpå Wilhelm-Platz.Hitler kommer frem på balkonenog tiljublesaf folket. Sekvens3viser Hitlers5 minutterskøreturforbi de opstilledesoldater.en lang rækkeaf biler følger Hitlersfra Det gamle Rigskancelliad Unterden Lindenog ostwest-achsetil ærestribunerneved Den tekniskehøjskole.da vognenekørei gennem BrandenburgerTor, bryderjubelen løs på filmens lydside. Sekyens4 skildrerden næsten4/ztimelange militærparade mand deltog, og der blev frembåret500 faner.alle våbenarterer repræsenteret,heriblandten afdelingfaldskærmstropper, der ifølgeavisernedeltog i en paradefor førstegang. Heledet militærepotentielf remvises.af og til klippesder til de udenlandskegæster, der synesat se lidt betænkeligeud. Endeligslutterparaden,fanernebæresfrem og sæ nk est il t oner nea f " D e u ts c h l a n dd, e u ts c h l a n dr.l ber al l es".gennemdennegl i der filmen over i den korte sekyens5 der er filmens finale.pånyvisesfolkets- og her især ungdommens- hyldesttil Hitler,der kommerfrem på Rigskancelliets balkon i Wilhelmstrasse.Og med slutakkordenaf nationalsangentoner filmen ud. Samtidensvurderingaf filmen Denførstebedømmelseaf filmenfandt stedi forbindelsemed censurenden 24.april Her udstyredesden med prædikaterne"kunstneriskværdifuld",ustatspolitisk værdifuld"og "værdifuldforfolkeopdragelsen".det var nogleafde højesteudmærkelser,en film kunne få i Det tredie Rige. En ugestid efter omtalte partiavisen votkischer Beobachtertre af de ugerevyer, Ufa,Deulig og Fox, der beskæftigedesig med Hitlers fødselsdagzo.avisennoterede her, at man med forbavselsebetragtede den nye ost-west-achses pragt, da den i "festlig aftenbelysning"blev indviet af Hitler.De fremragendenatoptagelser,fortsatte avisen,vidnede ikke alene om kameramændeneskunst, men også om den kemiskeindustrishøjestade i Tyskland,eftersomden havdekunnetfremstilleet så følsomt negativmateriale. Om paradeoptagelserne f ra den 20. hed det, at udvalgetvar megetvellykket,og at billedernesrækkefølgevar fuld af dynamiskkraft.og avisensluttedemed at fortælle,at begejstredeklapsalverspontantbrødløs underfilmensforevisning,thi enhver følte, at denne parade var mere end en gevaldig troppeopvisnin$.den viste et selvbevidstfolks styrkeog disciplin. Behandlingerog vurderingerefter945 l,å Fritz Terveen (959)zz Terveensudgangspunkter Sant6'sartikelfra 939.Han mener,at den - foruden at røbeet intimt kendskabtil filmens produktion- i hele sin stil og udtryksmådeer et tro spejlbilledeaf den tidstendens,der alleredefindes i filmoptagelserne.således indeholderartiklen adskilligesigendeoplysninger. Derer førstformuleringersom "skabeet historiskdokument", " indfangeånden i dennestund" og "et billede,dergriberøjetogfølelsen".dertilkommeromtalenaf, at kameraetdsprangtæt ind på formationerneog mangegangenæstenbogstaveligt ind i disseu,og at man med filmtekniskemidler bestræbtesig for "yderligereat forstærke" den virkning, der alleredelå i selve begivenheden.sådanneudtryk er ifølgeterveenikke blot lån fra den kunstneriskebegrebsverden, men tillige en helt korrektbeskrivelseaf, hvad der faktisk foregik.de afslører,menerhan, at begivenhedener optaget og bearbejdetefter love,der er lånt fra spillefilmgenren. Dernæster der udsagnetom "de2par øjne,der så mere end 00000". Dette udsagner efter Terveensmening vigtigt, hvis man vil forstå filmensvirkning. For i dette"ligger nogleværdifulde,men også- navnlignår det drejersig om en totalitært statsdirigeretugerevy- megetfarlige muligheder.ugerevyen,der skabendeudformer begivenheden,kan med de midler,der står til rådighedi form af klipning og lydindspilningikke blot se mereend den enkelte,men også komprimeredette'mere' på en ganskebestemtmåde.den kan f remforalt givedet en drejning,såledesat den færdigereportagef rembyderen 'overdrivelse'af virkeligheden,som tilskuerenikke længerekan kontrollere"2s.tilskuerener følgeligudsatfor en suggestivmanipulation. De 2 par øjne har ikke blot set for ham, men tvinger ham også til at se begivenhedenpå deresmåde.bestandigpåtvingerde ham deresidealbilledeaf den totalitære stat. Det middel, nationalsocialisterneanvendtefor at nå dette må, var ikke kun billedet. Det var fremfor alt lyden. Sant6 oplyser, at de efter lange overvejelser bestemtesig for klassisketemaer,og røber derved - siger Terveen- at de var helt

7 kfar over,at den ledsagendemusik var al atgørendebetydningfor, hvordanfilmreportagen blev modtagetaf publikum. Tendensenligger efter Teveensopfattelsei den musikalskekomposition,og filmen mister derfor sin effekt, hvis den spilles uden lyd. Efter såledesat have gennemgåetog kommenteretsant6's beretningomtaler Terveenganske kort filmens indhold"han bemærkermed et par erindringsveerker som kilde, at paraden skal ses som en velberegnetkraftdemonstrationmed et ganske bestemtinden- og udenrigspolitisksigte, og at filmen lader Hitler fremstå ikke blot som statsmanden,men tillige som den kommendefeltherre,der mønstrer sine stridskræfter.de indretræk i dennemagtudfoldelsekan filmenganskevist ikke illustrere,men trods det har den en værdi,da den gansketydeligtviser de kræfter, som Hitleri de dage mere og mereensidigtvar begyndtat satsepå: våbnenesmagt. For Terveener denne filmreportageom Hitlers 50 års fødselsdaget strålende eksempelpå Goebbels'propagandateknik.Han opfatterden storstiletiscenesatte paradeog det billede,filmen giver af den, som typiskefor Det tredie Rigesselvforherligelserog propagandaforestillinger. Af den grund er filmen et tidsdokument. Den er det blot på en anden måde,end nazisternemente,for dens betydningidag ligger mere i dens evnetil at vise, hvordanbegivenhedenskulle opfattes,end hvad der egentligskete.filmener derforen vigtig nøgletil forståelsenaf den nationalsocialistiskemagtudfoldelseog styringaf masserne. Behandlingerog vurderingerefter945 Gerd Albrecht (970)2e Mens Terveenfortolkede filmen på baggrund af Sant6's beretning, er det hos Albrechtfilmen, der står i centrum. Det er hans principielleopfattelse,at film lever dereseget liv i en lukket filmisk verden,og at kun det, der anskueliggøresi denne, har betydning.han opstilleraf den grund først et genereltanalyseskema, som han senere anvenderfor at kortlægge,hvad der konkret anskueliggøresi filmen om Hitfers 50 års fødselsdag (se fig. ). Fig.. Albrecht's analyseskema. l. Den fllmiske udformning.. Den strukturelleopbygning. 2. Billedsidensudformning(indstillingernes længde,kameravinkelog -afstand,billedopbygningog motiv). 3. Lydsidensudformning(kommentar,musik,reallyd). 4. Den samledeudformning(kombinationaf billedeog lyd)^ ll. Resultatetaf den lilmiske udformning (DFilmcontra virkelighed<) 5. Filmensrumligeog tidsmæssigeverdensammenlignetmed de filmedebegivenheders udstrækningi rum og tid. fremtoningsprægog deresrelationeri filmen sammenlignetmed de 6. Personernes personligeog socialerelationer,der forekommeri virkeligheden. lll. Den færdlge fllms funlitioner (>Film som påvirkningsfaktor<) 7. Filmensindhold i relationtil tilskuergruppernes reellesituation. 0 samtidigeeller senere,i sammeeller 8. Filmensindhold i relationtil andre fremstillinger, andre medier. 9. Den kommunikativereferensramme: analyseaf filmen,sammenlignetmed andre fremstillinger, for at kortlæggeden proces,der fremkalderen meninghos tilskueren. 0. Den socialereferensramme: analyseaf filmen med henblikpå de i staten,samfundetog kulturenforekommendeproblemer. U ndersel veanalysenbr ugeralbr echtf ilm ensindst illinger( klip,skud)som m indejendom m eligsteenhed.h anbehandlerendvider ei ndst illinger neskar akt er ist iske hederog disseshyppighederstatistiskfor at kunne udarbejdelovmæssigheder. Resultatetaf analysenpræsentererhan derefteri en rækketabeller,af hvilke de vigtigstei lidt forenkletform er: Tabel 2. ndstillingernes antal og varighed3o An ta l i n d sti l l i n g e r a b s. i "h Sekvens ll lll lv V Forberedelserne Folketshyldest Hitlerskørsel Paraden Ungdommenshyldesl Varighedi sek. i "/" ,3 4,9 40, ,0 lo,o 0 q 40,6.4 00, Tabel 3. ndstillingernes kameraafstand -TTT Sekvens tl ill V o/o 32, % 7,2 B,B 4,5 5 5, 4,4 HT % ,3 27,3 3,0 32,4 HN "/" 4.6 J 32, 6 37,2 7, 0 20, UN N ,2 7,6 J 7,6 7, ,0 50,0 2,5 2,5 6 Forkortelser:TT.'extremt total, Dissetabeller viser,at 6% af filmens samledespilletid optages af de militære begivenheder,mens kun 39o/o anvendestil fremstillingenaf de statsligehandlinger og til de begivenheder,hvorifolket medvirker(sekvenslll og lv oveforsekvensl, llog v). Desudenkan vi iagttage,at de militærebegivenhederskildresi længereindstillinger end de ikke-militærehandlinger.endvidereviser tabel 3, at 8%af de extremt totaleog totale indstillingerf indes i de militæresekvenser,og at de halvnære,nære og ultranærefor 75%'svedkommendeforekommeri de ikke-militæreafsnit.af tabel

8 Tabel 4. lndstillingernes kameravinkel Sekvens Fu F Fu aos. % aos. 2, 6 tl ill V 9 26 zj, oo,o A No "k 4, 8 4,5 6, 9 59,0 4.8 aos ,6 43,0 5, 23,3 AD S "/" ,5 3,0 3,0 8, BB,9 83 Forkortelser: FFU:extremt f u g eperspektiv,fu fugleperspektiv, No: normal,fr; f røperspektiv, FFr:extremtf røperspektiv. 4 f remgårdet desuden,atsoo/" af f ugleperspektiverne falderi de militæresekvenser, mens flertalletaf frøperspektiverne forekommeri sekvens og ll. Det er Albrechtsopfattelse,at de længereindstillingeri sekvenslll og lv muliggør en roligere,udførligereog mere indgåendebetragtningaf de filmede "genstande". Dertilkommer i de sammesekvenserbrugenaf totaleindstillingerog fugleperspektiver,som igen er med til at give tilskuerenet overblikoverde militærestridskræfter. Omvendt er det karakteristisk,at frøperspektivet,der ifølge Albrecht antyder et underordnetforhold, især anvendesi de sekvenser,der handlerom folketsforhold til Hitler. Denneudformningaf billedsidensvarernøjetil speakerkommentarenstordeling. f se kv ensler der 69o rd, i s e k v e n sl l 2 2 o g i s e k v e n slv 36.70%af kommentaren fal der altså i de to første,ikke-militæresekvenser.de militæreafsnit har altså en samlet udformning,som giver indtryk af, at tilskuerenselv kan betragtetingene,mens de ikke-militærekan betegnessom illustrerettale. Gerd Albrechtgår herefterover til at sammenligneden filmiskeudformningmed den filmede begivenhed.ugerevyenomfatter et tidsrum af to dage. sekvens f remstillesto tidsrum,der beggedaterestil den 9.Herafbestården førsteigen af to dele, nemlig befolkningensforberedelserog gæsternesankomst.begge begivenhedskædersynes at strække sig over alle dagens timer. Det andet tidsafsnit i sekvens omfatterderimod kun den pågældendedags aften.sammenholderman den i virkelighedenlange tid, der gengivesi sekvensl, med sekvensens3 minutter og 20 sekunder,er det klart,at f ilmen kun viserganskesmå brudstykkerafde mange begivenheder,der fandt sted denne dag. De militærebegivenhederi sekvenslll og lv fremstillesderimod helt anderledes. Dette hændelsesforløb, der varedeomkring 4/ztime,udstrækkesover 6%af den samledespilletid.desudenkonstrueresi dissesekvenseren meningsfyldttidsfølge af begivenheder- Hitlers kørsel forbi tropperne, disses opstilling til parade og troppernesforbidefilering- som i virkelighedenforegik delvispå sammetid. Albrecht kan herefterkonkludere,at de militære begivenhederved hjælp af den tidsmæssigeudformningfremstillessom noget,der udviklersig af sig selv,og som er afslutteti sig selv.de politiskeog civile hændelserderimod er hverkenskildret udførligteller fastlagttidsmæssigt.filmen viser derved de ikke-militærehandling e rsv ilk år lighed. Dernæstforetagesen optællingaf forekomstenaf Hitler,SS,hærenog befolknin- 2 gen og relationernemellemdem undersøges.med hensyntil Hitleriagttagerhan,at han kun sjældent vises sammen med folket. de ikke-militæresekvenserer han normalt omgivet af SS og sine adjudanter,i de militæreaf soldater. Forholdetmellem Hitler og militæretillustrerestydeligsti sekvenslv. Her ser vi H i tl eri 04 i ndst illingeraf, hvilke9 er i halvnæreller nær opt agelse. De øvr ige95 i ndsti l l i ngerviser ham of t e i baggr undenf or de m acher endesoldat er der, der ved fremhævesså meget desto stærkere.lsær er brugen af telelinseinteressant,fordi den "trykker" de marcherendetropper sammen og såledeslader dem blive til en uopløseligenhed.filmenbetonerdervedsåveldet masseagtigesom dennemasses enhed og ensartethed. K onkl usi on enaf disseunder søgelser m å, m eneralbr 'echtblive,, at helef ilm enmed alle dens udformningsmidler- er indrettetmed henblik på at vise den store parade.det er derfor ikke Hitler,men militæretsmagtdemonstration, der er indholdet i dennefi l m. Sam t idiger indor dningenaf m ilit ær et SS, og bef olkningenunder H i tl ersmagtaf gr undlæggendebet ydningi alledeleaf f ilm en.m ellemden jublende befolkningog militæretskoncentreredemagtoptræderhitlersomdet forenendeog forbi ndendeelem ent. HerefterundersøgerAlbrechtsom afslutningfilmens kommunikativeog sociale referensramm e. Han sam m enlignerkor t f ilm ens indhold m ed om t alenaf Hit ler s fødselsdagi et par samtidigetidsskrifterog når til følgenderesultat: Tabel 5. Den kommunikative referensramme Fleferencer til Folket Udenlandskegæster Tyskepolitiskerepræsentanter M i l i t ær e t i Ufa 45 i Der Film 22. april 39 i Volk und Reich maj 39 29/" 3/ " 30"4 B% Bk 6oo/o 5% 30% 0% 000k 00o/o 00k 7zo 0/ Anm. Referencertil Hitlerer udeladtaf Albrecht,da Hitlerkun på billedet,ikke i teksternekan fremstillesved siden af de personer,der har relationtil ham. Det fremgår nu, at filmen har fremhævetmilitæretsbetydningmeget stærkere end de to skriftligekilder.på den baggrundmeneralbrecht,at filmen i højeregrad end andre fremstillingerhar tilskyndettil opfattelser,der betegnermilitæretsom vigtigt,og repræsentanterne for stat og parti,for så vidt angår indenrigspolitikken, som uvigtige.stat og parti, der oprindeligtvar vigtige elementeri den nazistiske i deol ogi,skal i m eningsdannelsen t r æde i baggr undeni f or holdt il den bet ydning, der nu tillæggesmilitæret.filmenhængerderfornøjesammenmed den propagandistiskeforberedelsetil den anden verdenskrig,ja den er endog, når den afstårfra en forherligelseaf Hitler,del af den begyndendekrigspropaganda. 3

9 Afsluttendebemærkninger Både Terveenog Albrecht får på hver sin måde sagt noget væsentligtom denne ugerevyfra Hitlers 50 års fødselsdag;terveenvel især om intentionernebag og formålet med filmen, Albrecht om filmens indhold. Men når dette er sagt, må det også bemærkes,at der i beggeartiklerforekommeren del betragtningerog vurderinger,der er problematiske.desudenkan de anvendtemetodersfortrin og mangler diskuteres. For FritzTerveensvedkommendeer det et spørgsmå,om han ikke i for høj grad fortolkerfilmens indhold på eksterntmateriale.selvom det forekommerrimeligtat inddrage den samtidige Sant6 i undersøgelsen,kan det vel diskuteres,om og i hvilken grad dennes artikel kan træde i stedet for en analyse af selve filmen. Desudenkan man spørge,om det er korrekt,at filmens tendensisær ligger i den musikalskekomposition,og at optagelserneblev bearbejdetefter love,der var lånt fra spillefilmgenren.viser Sant6'sartikel ikke netop, at også billedsidener fuld af tendens?endeligkan man vel overveje,på hvilken måde de nazistiskefilmteorier adskillersig fra dem, der ligger bag mange af nutidensengagerendedokumentarfi l m. Gerd Albrechtanvenderen kvantitativ,socialvidenskabelig analysemetode, som han menerbesidderprincipielobjektivitet.da det imidlertider forskeren,der stiller spørgsmålene,vurderermaterialet- her f ilmenskarakteristiske træk - og fortolker svarene,er denneopfattelse,der forudsætteren passivforsker,næppekorrekt.man kan videre spørge,om han har ret i, at filmen lever sit liv i et lukket univers,og diskutere,hvor megethan - ved sine kvantitativeanalyseraf filmenskomponenterfår afdækketaf dens propagandistiskeindhold. Fremkommerdet ikke netop ved sammensætningenaf komponenterne:ved billedernessammenklipningog forbindelse med den musikalskekomposition? den forbindelseer det iøvrigtkarakteristisk,at han ikke - i modsætningtil Terveen- med 6t ord omtalerfilmens musik! Endeligkan man stillespørgsmålstegn ved hansopfattelseaf,at f ilmenved kun at gengive små brudstykkeraf de mange ikke-militærebegivenhederviser disses vilkårlighed,at den i højere grad end andre medier tilskyndertil opfattelser,der betegnermilitæretsom vigtigt og repræsentanterne for stat og parti som uvigtige, samtat det er militæretsmagtdemonstration, og ikke Hitlel der er indholdeti denne film. Man kan i den forbindelse overveje,om ikke nogle begivenhederer mere f ilmiskeend andre,om de to tidsskriftsartikler, han byggerpå,er repræsentative, og n l i tæ r-h i tl eer r fa l s k?d esudenbør f i l mensf remsti l l i ng o m ik k e pr oblem s ti l l i n g emi vel også - som Albrechtselv er inde på i sit analyseskema - sættesi relationtil de begivenheder,der fandt sted i forbindelsemed Hitlers50 års dag. Lad os derfor til sidst kort vende tilbage til fødselsdageni Berlin i 939.Af de mangestoreog små begivenheder,der blevsat i scenefor at hyldehitlerden 9.og 20.april,er der ingentvivl om, at militærparadenvar udtænktsom den vigtigste.det ses af det enormt store opbud af soldaterog materiel,af de mange timer, der var afsat til forbidefileringen,samt af ønsket om at indbyde så mange udenlandske gæstersom muligt. Formåletvar naturligvisi den spændteinternationalesituation at skræmmeudlandet.men da det militær,der blevvist frem,var skabt af Hitler,var hansværk3, blevden langeparadesamtidigen lovprisningaf den tyskefører.af den Hitler,der med Goebbels'lykønskningsordhavdeopnået det højeste,et menneske 4 kunne nå: at give en historiskepoke sit navnog uudsletteligtat påtrykkesin tid sin personlighedsstempel32. begivenhed,er den Når filmen lader militærparadenblive den altoverskyggende men med det faktiske begivenhedsforløb, dertor ikke alene i overensstemmelse Sammenlignes også med de intentioner,der lå bag fødselsdagsfestlighederne. fifmens fremstillingmed omtalen i partiavisenvolkischerbeobachter,får man da heller ikke indtryk af, at filmen specielthar fremhævetmilitæretsbetydning.sammenlignesden videre med fremstillingeni Tobis Woche.der så vidt vides er den enesteaf de øvrige ugerevyfilm,hvis reportagefra Hitlers fødselsdager bevaret, synesufa Wocheovenikøbetat havereduceretden militæredominansen smule33. viserden dog klart,at Hitlernu var begyndtat satse Som fødselsdagsfestlighederne - led i den propaganpå våbnenesmagt,og f ilmen bliverderfor- som fødselsdagen distiskeforberedelsetil den anden verdenskrig.det er den koncentreredetyske militærmagt,vi ser, men også dens skaber,den kommende feltherre,der tager forskudpå sejren.og da han er kørl forbi sine stridskræfter,slutterde op og følger efter- ind i krigen og katastrofen. Forslagtil elevarbejde Foruden de i Afsluttende bemærkninger rejste problemer kan følgende emner tages op til debat:. Spil først filmen uden lyd og diskuteroplevelsenaf filmeffekten- med og uden musik og kommentar. 2. Find nogle eksemplerpå, at musikkenspilleren afgørenderolle for oplevelsenaf filmen. 3. Find nogleeksemplerpå, at filmen synesat "indfangeatmosfæren,gribefølelsenog fange virkelighedenbag billederne". 4. Find nogle eksemplerpå, at filmen overdrivervirkeligheden. 5. Diskutereventueltendensi billederne. 6. Diskuterom der er sider af virkeligheden,som filmen ikke kan indfange. 7. Diskuterforskellen mellem Terveensog Albrechts analysemetoder. 8. Diskuterom der kan stillesandre spørgsmåltil en film, end dem Albrechtstiller. 9. Diskuterhvad lilmen giver til forståelseaf nationalsocialismen, som skriftligekilder ikke kan formidle.

10 Noter. Hitler-taleiWilhelmshafendenl.april lg3g,tryktivotkischerbeobachter3.april 939s.4 og Mussolini-tale i Reggio den 3. marts, omtalt i Votkischer Beobachterl. april 939 s F.eks. i Vdlkischer BeobachterlT. aoril 939 s Erich Kordt, Wahn und Wirklichkeit, Stuttgart 948 s. 53. At de udenlandske gæster blev indbudt specielt for at overvære paraden, som Kordt husker, bekræftes af en notits i Vdlkischer Beobachter 9. aoril 939 s.. 4. Vdlkischer Beobachter 2. april 939 s. 2 og 22. april 939 s.. 5. Vdlkischer Beobachter2l. april 939 s.. 6. Citeret efter Gerd Albrecht, Nationalsoziatistische Filmpotitik, Stuttgart 969 s Om Leni Riefenstahls dokumentarfilmopfattelse og Triumph des Wittens'orhold til den filmede partidag, se Karsten Fledelius, Kaare Rribner Jørgensen og per Nørgart, Der Film "Triumph des Willens" als Geschichtsquelle,København 974,58-siders duplikat, der kan fås ved henvendelse til Historisk nstitut, Københavns Universitet. 8. Hans-Joachim Giese, Die Filmwochenschau im Dienste der Politik, Leipziger Beitråge zur Ertorschung der Publizistik 5, Dresden 940 s Heinrich Roellenbleg, "Ziele der Wochenschau von Heute", Filmschaffen - Fitmforschung, 25 Jahre Wochenschau der Ufa, Schriften der Ufa-Lehrschau, Berlin 939, s Roellenbleg s. 33. 'f'f. Leni Riefenstahl,"UberWesenundGestaltungdesdokumentarischenFilms", Derdeutsche Film, Sonderheft, Berlin 940. 'f 2. Giese s. 54, Otto Kriegk, Der deutsche Film im Spieget der tjfa, Berlin 943, s Giese s Giese s Giese s SiegfriedKracauer,"TheConquestofEuropeontheScreen,TheNaziNewsreellg3g-40", Social Research vol. 0 no. 3, New York 943 s Ursula Spormann-Lorenz, "Fox tonende Wochenschau, Sonderbericht: Mussolini im Deutschland", Studies in History, Film and Society, History and the Audio-visuat Media, udg. af Karsten Fledelius, Kaare RLlbnerJørgensen, Niels Skyum-Nielsen og Erik Swiatek, København 979s.24. '8. Kriegk s. 252, Albrecht s Spormann-Lorenz s Giese s Den lørste Deutsche Wochenschau blev udsendt den 9. juni 940, Hans Barkhausen, Filmbestånde, Findbticher zu Bestånden des Bundesarchiv B, KoblenzigTl s Dissb direktiver kan f indes forskellige steder i Wollt hr den totalen Krieg? Die geheimen Goebbels-Konferenzen , udg. af Willi A. Boelcke, Stuttgart Fremgår af Goebbels' dagbogsoptegnelser, se Albrecht s. A$ Oversat f ra "Parade als Paradesttlck * Zwolf Augenpaare, die mehr als Hunderttausende sahen - Grosseinsatz bei der Wochenschau", Filmschaffen - Fitmforschung, Schriften der Ufa-Lehrschau, Berlin 939 s Sekvensernes varighed er målt af mig på Statens Filmcentrals kopi og er lidt anderledes end Albrechts. 26. Volkischer Beobachter29. april 939 s Frilz Terveen, "Der Filmbericht 0ber Hitlers 50. Geburtstag", Vierteljahrsheft flir Zeitgeschichte bd. Z Stuttgart 959 s. 7$-84. Artiklen er så godt som uden ændringer udsendt af lnstitut flir den wissenschaftlichen Film i Gottingen som et ledsagehefte til filmen siden Terveen, beiheft s ' Gerd Albrecht, "Sozialwissenschaftliche Ziele und Methoden der systematischen nhaltsanalyse von Filmen", Zeitgeschichte im Film- und Tondokument, udg. af Gtinter Moltmann og Karl Friedrich Reimers, Gottingen 970 s Da den kopi, Statens Filmcentral udsender, er lidt leengerend den, Albrecht har benyttet, har jeg rettet hans tal ind efter Filmcentralens kopi. 3, Hitler-tale i Wilhelmshafen den. april 939, gengivet i V6lkischer Beobachter3. april 939 s. 4. Sammenlign også Berlingske Aftenavis20. april 939 s. 7, der beretter, at artiklerne i de talrige tyske fødselsdagsblade koncehtrerer sig om Hitlers rolle som arkitekt og soldatertører, "thi også forsvaret er hans værk". 32. Nationalsozialistlsche Monatsheft 0, mai 939 s TobisWochonr. 8, 939.Dennefilmernogetkortereogendel anderledesend UfaWoche. Anvendes Albrechts metode, får vi for de sammenlignelige afsnit følgende resultat (længde i procent af total): Ufa Tobis. Forberedelser SS-serenaden Hitlers forbikørsel Militærparaden 40,6 53,0 6 )

11 Bilag: Filmens speakerkommentqr Sekvens og ind- Originalkommentar Dansk oversættelse stilling il52 2 Vorbereitungen zum 50. Geburtstags 3 des Frihrers. '0 Dem Schopfer ' Grossdeutschlands gelten Dank und Gl0ckwunsch tz der ganzen Nation Unaufhorlich werden aus allen Gauen des Reichs und aus allen Schichten des Volkes Geschenke ftir den Frihrer in die Reichskanzlei gebracht. Aus aller Welt treffen Gåste in Berlin ein. Am Vorabend des Geburtstages ubergibt der Generalbauinspektor frir die Reichshauptstadt, Professor Speer, dem Frihrer die ferti g gestelte Ost-West-Achse. Vom Grossen Stern grtisst die neuerstandene Siegessåule. Das Ståndchen der Leibstandarte erdff net am Gebu rtstagsmorgen den Reigen der Gratulanten. Der slowakische Ministeroråsident Dr. Tiso. Reichsorotektor Frei herr von Neurath und Staatspråsident Hacha. lv 47 Die Truppen 48 formieren sich zur Parade. 52 Es beginnt die grosste 53 Heerschau des Dritten Reichs. Viereinhalb Stunden lang ziehen die Formationen aller Waffengattungen an ihrem Obersten Be- 54 fehlshaber voniber Fallsch irmsjåger. Eine motorisierte lnfanteriedivision. Eine verlastete Panzerabtei lu nq. Forberedelser til Førerens 50 års fødselsdag. Hele nationens tak og lykønskning gælder Stortysklandskaber. Uophørligt bliver der bragt gaver til Føreren ind i Rigskancelliet f ra alle amter i Riget og fra alle befolkningstag. Fra nær og fjern kommer gæster til Berlin. Aftenen før fødselsdagen overgiver generalbygningsinspektøren for rigshovedstaden, professor Speer, Føreren den færdige Øst-Vest-Akse. Fra Den store Stjerne hilser den genopstandne Sejrssøjle. Leibstandarteserenade på fødselsdagsmorgenen indleder den fortsatte række af gratulanter. Den slovakiske ministerpræsident dr. Tiso. Rigsprotektor friherr von Neurath og statspræsident Hacha. Tropperne formerer sig til parade. Nu begynder den største militærparade i Det tredie Rige. 4/ztime drager formationer f ra alle våbenarter forbi deres øverstbefalende. Faldskærmslægere. En motoriseret infanteridivision. En fuldt pålæsset panserafdeling. 247 "Fahnenbataillon - Halt!" "Fanebatalion- holdt!" \ v

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel. Film Ved arbejde med film kan man skelne mellem de rent filmtekniske virkemidler og de fortælletekniske virkemidler. Tilsammen udgør de den helhed, der gør, at vi opfatter budskabet, reagerer på og forfølger

Læs mere

Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google

Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google Introduktion Google har udviklet en maskine, der kan oversætte tekster til forskellige sprog. Du har måske været på ferie i Tyskland eller Frankrig.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10.

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10. Undervisningsbeskrivelse Termin Aug 2011 jun 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog LS 2im tyf B2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny.

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny. Kapitel 16 Johnny vågnede ved lyden af en rindende vand fra badeværelset. Han satte sig op og strakte sin lidt ømme krop. Først en nattesøvn i et telt på Galapagos, så en kort og mindre komfortabel lur

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts Studietur Berlin mandag d. 9 - Fredag d. 13 Mandag d. 9 Afrejse fra Horsens Gymnasium Kl. 08.00 Forventet ankomst i Berlin kl. 15.00 Indkvartering på værelser Tirsdag d. 10 Onsdag d. 11 9-11 Besøg i bydelen

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Hvorfor tysk? Materialesamling til tysklærere til præsentation i (5) 6. klasse

Hvorfor tysk? Materialesamling til tysklærere til præsentation i (5) 6. klasse Hvorfor tysk? Materialesamling til tysklærere til præsentation i (5) 6. klasse Kære Tysklærere Dette materiale er tænkt til brug for præsentation af tysk som 2. fremmedsprog i 5. eller 6. klasse. Mange

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark Hovedaktiviteter 2014 Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet Danmark Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet København: Vodroffsvej 9B, 1900 Frederiksberg C, tlf. 33310421 Århus: v/ V. Simonsen,

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 uge 36 liniefagsuge uge 38 studietur Deutschland - Anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande. - Vise forståelse

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Fem film om Hanstholm

Fem film om Hanstholm Fem film om Hanstholm Forlaget Knakken, 2007 Pjece til dvd om hanstholm endelig.indd 1 09-08-2007 15:21:14 Stenbjerg, 1964. Vagt ved havet (1965) Historien drejer sig om redningsarbejdet på den jyske vestkyst,

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Kære medlem af Østerskov Efterskoles skolekreds

Kære medlem af Østerskov Efterskoles skolekreds Kære medlem af Østerskov Efterskoles skolekreds Østerskov Efterskole er allerede godt i gang med skoleåret 15-16. Sommerferien blev brugt til udvidelse af enkelte lokaler. Der blev afholdt Østercon og

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk A Lone

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0233 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 13/06. afsagt den 14. august 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 13/06. afsagt den 14. august 2006 ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 13/06 afsagt den 14. august 2006 ****************************** REJSEMÅL Antalya, Tyrkiet. 7. 21.9.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 3404 kr. Ødelagt bagage på hjemrejsen.

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Studiemateriale. Nu som teater. kontroversiel nazistisk filmklassiker

Studiemateriale. Nu som teater. kontroversiel nazistisk filmklassiker Studiemateriale 26. april 10. maj 2014 Spilledage og tider: Man Fre kl. 20, Lør kl. 17 Spillested: Republique store Scene Varighed: ca. 120 min uden pause Sprog: dansk kontroversiel nazistisk filmklassiker

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Oktober 2013 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog, B LS 2 a TyFB2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Kulturmagasinet. Olympiastadion, Berlin - Udgave februar 2015

Kulturmagasinet. Olympiastadion, Berlin - Udgave februar 2015 Kulturmagasinet Olympiastadion, Berlin - Udgave februar 2015 INDHOLD SIDE 4: Historien om Olympiastadion SIDE 5: FIFA World Cup 2006 SIDE 6-7: UEFA Champions League 2015 2 3 Olympiastadion er ikke bare

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Forelsket i Berlin glæd jer til Berlin 1989 set gennem Molly oh Micks øjne

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder SKRIV TIL NETTET Denne pixi-guide er lavet til internt brug blandt medarbejderne på Sjællandske Medier, som i uredigeret form har stillet den til rådighed for klasser, som deltager i Nyhedsugen. INDHOLD

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

60 +, Et tilbageblik - November 2006 - fortalt af en 60+ér!

60 +, Et tilbageblik - November 2006 - fortalt af en 60+ér! 60 +, Et tilbageblik - November 2006 - fortalt af en 60+ér! Klub 60+ startede op på en ny sæson Mandag d. 6 November kl. 9.30 12.00. I samme tidsrum, er Klubhuset herefter åbent hver mandag, vinteren igennem,-

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv Elevark 1 Mit personlige puslespil - et digt Du skal med udgangspunkt i sætningen Mit personlige puslespil skrive et digt på ca. 10-20 linjer. Digtet skal være et selvportræt af dig. Digtet må ikke rime,

Læs mere

Undervisningsmateriale - Grenzen

Undervisningsmateriale - Grenzen Undervisningsmateriale - Grenzen Idé og iscenesættelse: Moqi Simon Trolin Manuskript: Peter Hugge Medvirkende: Iben Dorner, Rebekka Owe, Jesper Riefenstahl, Morten Brovn og Christine Sønderris Musikalsk

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

R e l i g i o n e n s f r e m t i d

R e l i g i o n e n s f r e m t i d R e l i g i o n e n s f r e m t i d Richard Rorty & Gianni Vattimo R e l i g i o n e n s f r e m t i d Redigeret af Santiago Zabala Tilegnet Aldo Giorgio Gargani a a r h u s u n i v e r s i t e t s f o

Læs mere

God Jul og et Godt Nytår. Med venlig hilsen Skolens kollegium.

God Jul og et Godt Nytår. Med venlig hilsen Skolens kollegium. [deadline mandag kl. 8.30] Mandag den 15. dec. Onsdag den 17. dec. Fredag den 19. dec. Juleafslutning i domkirken kl.18.00 Der spilles julespil for alle interesserede kl. 19 i skolens sal. Juleafslutning

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

BERLIN WIR VOLK. Tur - retur SIND DAS

BERLIN WIR VOLK. Tur - retur SIND DAS BERLIN Tur - retur WIR SIND DAS VOLK t i e h i e Fr 1 Storbyferie i BERLIN Tysklands hovedstad er bestemt et besøg værd, hvis man er til storbyferie. Byen byder på masser af seværdigheder og attraktioner,

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere