UFA 451t1939: HITLERS 50 ÅRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UFA 451t1939: HITLERS 50 ÅRS"

Transkript

1 l il. $ $ h &.s il ffi

2 UFA 45t939: HTLERS 50 ÅRS FØDSELSDAGSFLM Af KAARE RUBNER JøRGENSEN lndhold Den historiske baggrund Den nationalsocialistiske filmopfattelse... Georg Sant6's beretning (939). Filmens indhold Samtidens vurdering af filmen Behandlinger og vurderinger efter 945. Fritz Terveen (959). Behandlinger og vurderinger efter 945. Gerd Albrecht (970). Afsluttende bemærkninger... Forslag til elevarbejde..... Noter. Bilag : Filmens speakerkommentar HTLERS FØDSELSDAG 20. APRL 939. Tyskland, 939. Producent: Ufa (- Tonwoche Nr. 45/939). 2 min., tysk tale, danske undertekster. Dansk bearbejdelse: Prisme Film for Statens Filmcentral. Udlejning : Statens Filmcentral. KAARE RUBNER JØRGENSEN, tødt94, mag. art. i historie med dokumentarfilm som specrale, undervist siden 972 igymnasieskolen og siden 976 tillige som ekstern lektor i historisk metode ved Københavns Universitet. Har været medudgiver og forfatter af flere bøger og artikler om historie og film. Denne pjece, der er udgivet af Statens Filmcentral, udleveres gratis i forbindelse med forevisning af filmen. Henvendelse til Statens Filmcentral, Vestergade 2Z 456 København K, eller Jyllandskontoret, Lundingsgade 33, 8000 Arhus C. Lay-out: Kjeld Brandt. Trykt hos Frede Rasmussen, København. Sat hos Dansk Repro-Grafik, København. Udgivet af Statens Filmcentral, ndledning Den foreliggende film, Ufa Tonwoche nr. 45/939, er en tysk ugerevy", der skildrer festlighederne i Berlin i anledning af Tysklands fører og rigskansler Adolf Hitlers 50 års fødselsdag den 20. april 939. Den er optaget og produceret af 6t af Tysklands største filmselskaber, ljniversum Film AG (Ufa), og vist offentligt for første gang den 25. april 939. Efter den anden verdenskrig blev den fundet i en fuldstændig 35 mm originalversion i Archiv der Landesbildstelle i Stuttgart, og fra denne version stammer alle idag kendte kopier af filmen. Omsattill6 mm erfilmens længde25 meterog dens spilletid cirka20 minutter. Ufa 45 er altså et stykke nazistisk filmpropaganda. Tillige er den et uforfalsket tidsdokument og giver os derfor mulighedtor ved selvsynat opleve den nationalsocialistiske selvopfattelse og selvfremstilling. Som indslag i et undervisningsforløb om nazisme må filmen derfor være velegnet. Desuden har vi fra samtiden en lang beretning om filmens optagelse og produktion og fra vesttysk side to nyere undersøgelser af dens indhold. Ved at gengive disse i nærværende hæfte skulle det være muligt at nå til en dybere forståelse af filmens indhold og virkemidler- end ved blot at se filmen. Da de to undersøgelser tillige er vidt forskellige med hensyn til formå, udgangspunkt og analysemetoder, er det mit håb, at de - trods den korte gengivelse i referatform - kan danne basis for en diskussion af almene f ilmanalytiske pri ncipper. tlen historiske baggrund sommeren og efteråret 938 levede verden på randen af en storkrig. Tyskland havde indledt en voldsom propagandaoffensiv mod Czekoslovakiet og stillet krav om overtagelse af det tysk-talende grænseområde Sudetenland. Det syntes parat til at tage området med magt. Da Czekoslovakiet havde en forsvarsaftale med Frankrig, ville et tysk angreb inddrage Frankrig og formodentlig også England, og en ny verdenskrig bryde ud. " En ugerevyfilm er en nyhedsfilm, der blev vist som forfilm i biograferne. Den blev produceret hver uge og kaldes også lournalfilm, filmiournal, nyhedsfilm eller filmavis.

3 For at redde freden rejste den engelskepremierministernevillechamberlaini septembertiltyskland, men da Hitlerisine samtalermedchamberlainblot stilledenye krav,mislykkedes de engelskemæglingsforsøg. På italienskinitiativmødtesda den29. septemberenglandschamberlain,frankrigsdaladier,ltaliensmussolinimed Hitleri Mtinchen.Vestmagterne kapituleredenu overforhitler,og en internationalaftaleom Sudeterområdets indlemmelsei Tysklandundertegnedes. Samtidigenedesde fire lande om at garanteredet formindskedeczekoslovakisnye grænser. Den internationalespænding,der havdeeksistereti månedsvis,var med denne aftalefjernet. De fire landes ledereblev derfor,da de vendtehjem, hyldetsom fredens bevarere, og Chamberlainkunneviftemed det berømtehvidepapirog udtalehåbetom i vor tid". Selv i Tysklandåndedebefolkningen,der ikke var indstilletpå en ny "fred krig, lettetop, og et planlagtmilitærkupmod Hitlermåtteopgives. Den afspænding,der var opnået i MUnchen,varede dog kun kort. Hitler var i virkelighedenikketilfredsmed,hvadhan havdefået,og ikketil sindsat overholdesine aftaler.kun en lille månedstidefter gav han hemmeligordre til at planlæggeden militæreerobring af restenaf Czekoslovakiet. Den 5.marts939kom choket: de tysketropper rykkedepludseligind i Czekoslovakiet. Dagenefter blev de czekisktalendeområder omdannettil protektoratetbohmen og Måhrenunder tysk overhøjhed,mens Slovakietformeltblev en selvstændigstat. Denne likvidering af Czekoslovakietvar et åbent brud på Mrlnchenaftalenog blev et vendepunkti europæiskpolitik. Regeringernei London og Pariskom nemlig nu til erkendelseaf, at der ikke kunneforhandlesmed Hitler,og begyndtederforen oprustning for at sikresig i tilfældeaf krig. Hereftergik det hurtigt mod krigen. Den 22. marts tvang TysklandLithauen til at afgivememel-området,og kort efter begyndtede tyske massemedieren ny propagandahetz- dennegang mod Polen.Den3.martslovededenengelskeregeringat hjælpe Poleni tilfældeaf et tyskangreb,og nogetsenerebleven lignendeforpligtelsegivettil Grækenland,Rumænienog Tyrkiet.Frankrigtilsluttedesig de engelskegarantier. Samtidig begyndtevestmagterneat sonderemulighedernefor en aftale med Sovjetunionen. den tyskepresseblev der talt om engelskeprovokationer,krigstruslerog forsøg på at indkredsetyskland.der indledtesen kraftig hetz mod de vestligedemokratier,og Hitlerudtalteoffentligt,at intet land skulleforhindreden tyskeoprustning;villeman gøre det med magt, var Tysklandindstilletpå at gå i krig. Samtidigforkyndte han, at "den, der ikke besadmagt, mistederettentil at leve". Lignendetoner hørtesfra ltalien, der den 7. april udvidede sit Lebensraummed en erobring af Albanienl. præsidentfranklind. Roosevelt Den4.aprilforsøgteden amerikanske at neddæmpe den europæiskekrigsstemning. et åbentbudskabtil Hitlerog Mussolinibad han dem offentligterklære,at de ikke i de næste0 år ville angribe29 navngivnestater. Begge afvisterooseveltsopfordring - Hitler i en stærkt ironisk og hånlig tale den 28. a p ril. Midt underdennespændtesituation,der kulmineredemed udbruddetaf den anden verdenskrigden.september,fyldteadolf Hitler50 år. Fødselsdagenblev proklameret som national festdag,og festlighedernestrakte sig over to dage: den 9. og den 20. april.de var i mindstedetaljeplanlagtaf Propagandaministeriet og offentliggjortpå forhånd i den tyske presse2.de bestod af hyldesttaler,militære og partipolitiske sangkors og musikkorps' muciseren,fakkeltog og modtagelseaf den ene gratula2 tionsdelegationefter den anden. Højdepunktervar indvielsenal Ost-West-Achse, en ny pragtboulevardi Bedins centrum den 9.om aftenen- hvorvedhitler slog sit navn fast som århundredetsarkitekt og byplanlægger- og en stor militærparadeden 20. Denne parade var tænkt som fødselsdagsfestlighedernes vigtigste begivenhed. Hitlerhavdepå forhånd givet sin udenrigsminister beskedom at invitereså mange "feje civilisterog demokrater" fra udlandet som muligt for at præsenteredem for de mestmodernevåben3.desudenønskedehan formodentligsamtidigat fjerneenhver form for defaitismei den tyske befolkning.det var altsåen parade,der skulle gøre indtryk- både udadtilog indadtil. Paradenstartede kl. om formiddagen. Først kørte Hitler i åben vogn forbi de opstilledesoldater på den nye Ost-West-Achse til en ærestribuneved Den tekniske Højskolei Berlins Tiergarten.Derpå defileredesoldaterne,der repræsenteredealle våbenarter,forbi Hitlerog de mange indbudtegæsterf ra ind- og udland.ar4t/ztimetog paraden,55.000mand deltog i den4. Næste dag fortalte den nazistiske partiavis, VdlkischerBeobachter,under store overskriftersom 'Berlins størstemilitærparade(og Denbetydningsfulddemonstration af militær magt og beslutsomhed"på forsiden,at paradensom ingen tidligere havdegivet "et stærkt indtryk og pålideligt billede af Tysklandskraft og styrke"s. Nazisterneholdt imidlertidikke kun storeparader;de filmededem også. Dennationalsocialistiske filmopfiattelse Mens nationalsocialisternefør 933 kun i mindre grad havde interesseretsig for filmmediet, gik de efter Hitlers magtovertagelse- hvis man tør tro de nazistiske filmskribenter- ganske bevidst over til at udnytte det i propagandaenstjeneste. Såledesudtaltepropagandaminister JosephGoebbelsden 3.februar934:"Vi er af den overbevisning, at filmener det mest moderneog mestvidtrækkendemiddel,der overhovedetfindes, til at påvirke masserne.en regering kan derfor ikke overlade filmentil sig selv"6.filmindustrienblev derfor- omend stadigprivatejet- lagt under det nyoprettede Ministerium for Folkeoplysning og Propaganda; manuskripter skulle indsendestil forcensur,instruktørerog skuespillere- og senere også budgetter og regnskaber- godkendesog den færdige film passerecensuren,tør den kunne vises i biograferne. lsær fattede nazisterneinteressefor dokumentarfilmen,og det første eksempelpå en storstilet udnyttelseaf filmen i propagandaøjemedvar Leni RiefenstahlsTriumph des Willens fra partidagen i Nr.irnbergi september 9342.Desuden mente de, at ugerevyenmed dens virkelighedstroreportagervar yderstvelegnetsom påvirkningsmiddel i den politisk-ideologiske skoling af folkete.de må, de opstilledefor denne filmgenre,blevaf afdelingsleder Roellenbleg fra den førendefilmkoncern Ufaformuleret på denne måde i 939: "Nutidensugerevyvil på sammetid væreet tidsdokumentog et kleinkunstværk.- - Jgerevyens levendebilledreportager[må] udviklesig mod et højereniveau;idagdrejerdetsig ikke merealene omenbegivenhedsydrefremtoning,mensamtidigogsåom densatmosfæreog åndeligeindhold. Arbejdetbegynderallerede hoskameramanden og slutterhosfilmklipperen, derskalsamtealtdet spredtematerialei en harmoniskformog rytme,så der virkeligtopståret samletheleaf de mange enkeltoptagelse r" (9).

4 De nazistiskedokumentarfilmog ugerevyer skullealtsåvære"tidsdokumenter", der forudenat indfangebegivenhedernes ånd og atmosfæreskulle"afdækkederesindre dynamik"lo. Derfor måtte objektivet "i ordets bogstaveligeforstand gennemtrænge begivenhederne"ll. Bag klipningenskulletilligeligge6n fællesid6,"folkestatens id6", thi det var målet,at filmene skulle lastholdefolkets vilje og kraft og stedsevære Den appel til det tyske folks selvbevidsthed"2. Ugerevyernesform og indhold ændredesderfor alleredei de førsteår efter 933,og fraweimartidens rettilfældigebilledreportager udvikledesen filmiskfortællestil, dersom de selv sagde - tog "slslspolitiske,kulturpolitiskeog folkeopdragendehensyn<3. Detvar deresopfattelse,at ugerevyreportager f ra de store nazistiskemassemøder,der var baseretpå disse hensyn,ikke alenegav befolkningenmulighedfor bagefter at deltagei dem,mensamtidigviste"det overvældende" i møderneog "formidlede nogetaf den begejstring,som alledeltagernehavdefø t"4.sådanneugerevyerydede derfor "uden at den enkeltebiografgængerblev klar overdet, en værdifuldindsatsi folkeopdragelsens tjeneste"5. og genopbygningens Såvidtde nationalsocialistiske filmskribenter! At dømmeefterderesudtalelser, der for det meste stammer fra årene ,var de nazistiskeugerevyeranderledes end de filmjournaler,der blev laveti Weimartidens Tyskland- og for den sagsskyld også end dem, der blev producereti andre lande i 3O'erne.Det er på mange måder korrekt, for nazisternebestræbte sig for at reducere speakerkommentarentil det mindstmuligeog at ladebilledernetalefor sig selv6. Filmenesudsagnskraftberoede derfor i højeregrad på billedernessammenklipningog kombinationmed reallydog musik,end tilfældetvar med andrefilm fra perioden. Desudenkan vi se,at statenbevidstskullesgre ugerevyproduktionen for at opdrage befolkningeni nationalsocialistisk ånd.så vidt var man imidlertidikke kommetinden då anden verdenskrig.alene ugerevystrukturengjorde en styring og ensretning vanskelig,thi op gennem 3O'ernefandtesder fire forskelligeugerevyselskaber, der hver producerede6n film om ugen. Det var Ufa Tonwocheog Deulig Tonwoche,der begge blev udsendtaf Ufa-koncernen,obis Woche,der ejedesaf Tobis Filmkunst,og Fox tonende.wochenschau, Deutsche.Fox der blevfremstilletaf det amerikansk-ejede AG. Desudenopererededen amerikanskeparamountsound News i Tyskland,men detteselskabforetog kun optagelsertilbrug iusa. Detsketeisamarbejdemed Ufa.Af disseselskaberdækkedede to, dervartilknyttetden stærkt nationaleufa-koncern,2/3 af markedetog var de største i Tysklandtz. 920'erneog ibegyndelsenaf 930'ernevardentyske ugerevyproduktion-ligesom fremstillingenaf spillefilm- i vid udstrækningbaseretpå amerikanskkapital.dette forhold ændredesig i slutningenaf 3O'erne,da den tyskestat i 937overtog72,60/"al Ufa's aktiekapitalog året efter opkøbte aktiemajoriteteni Tobis Filmkunstls.Alene DeutscheFox synesat have bevareten økonomisk uafhængighedaf staten.at dette selskab- trods forbindelsentil USA- blevtålt af nazisterne,kan skyldes,at nazistpartiet stod i en taknemmelighedsgæld til det amerikanskeselskab,fordi det som det enestehavdeværet villig til at låne partiet sit tekniskeapparaturunder valgkampeni 932e. Selvomstatenovertogtre af selskaberne,fortsattedisse med at udsendefilm under de gamlefirmanavne.desudentillod myndighederne en vis konkurrenceselskaberne imellem,for eksempelved at disponeringenaf stoffet i ugerevyerneblev overladttil de 4 enkelteselskabersredaktioner.på den måde gavman indtryk af,at de stadigeksisterede som private,uafhængigeselskaber2o. Efterstatsovertagelsen voksedenaturligvisstatensindflydelseog kontrol.den blev udøvetgennem et specieltoprettetkontor under Propagandaministeriet, kaldet Eriro Weidemannefter dets leder Hans Weidemann.Det er imidlertid vanskeligtat finde eksemplerpå direkte statsstyring,og normalt synesstatensindflydelseat haveværet indirekte,dels ved Btiro Weidemannsudtaleretved planlægningen,dels ved censureringenaf de færdigefilm. lsærmå censurenhaveøvetindflydelse, da filmenesamtidig med denne kunne modtageprædikatersom Dstatspolitisk værdifuld","kunstnerisk værdifuld"og "folkeopdragende". Sådanneprædikatervarvigtige forselskaberne, thi den biografejer,der satte en præmieretfilm på sit program, modtog skattelettelser. Under den anden verdenskrigblev de fire ugerevyerslåetsammen lil 6n'.Deutsche Wochenschau2l.Propagandaministerietgreb nu direkte ind i produktionen,og der blev regelmæssigtgivet direktiverom, hvorledeskrigsbegivenhederne skulle skildres22.desudendeltog ministerietsfolk i produktionsarbejdet,ja selv propagandaministergoebbelsvar ofte tilstede,når filmene skulle klippessammen23.under den anden verdenskrigblev ugerevyernederfor i langt højere grad i overensstemmelse med de nationalsocialistiske tankerom f ilmenspropagandamuligheder. Dennestatsstyring,der blev almindeligunder den anden verdenskrig,havdedog ogsåkunnetfindestedvedspeciellelejlighederfør krigen.derer næppetvivlom, at jo vigtigere en begivenhedblev opfattet, desto stærkerevar styringen. Hitlers 50 års fødselsdagblev anset for en vigtig begivenhed,og Sant6s beretning- der gengives nedenfor-viser,hvoromhyggeligtfilmoptagelserne blevplanlagtog klippetsammen. Myndighedernekrævedeen "storindsats"fra ugerevyernesside,og der blev nedsat en teknisk arbejdsgruppe under Propagandaministeriet, der udstyret med særlige legitimationskorthavdeadgangoveralt.dennearbejdsgruppeskulle klargøreoptagestederne og i forvejen give kamerafolkeneanvisninger,så de kunne levere en så omfattende,alsidig og effektiv billedreportagesom muligt. lalt optog fotograferne omkring 0000meter 35 mm film, af hvilkeden færdige Ufa-filmpå 546 meter blev redigeret. Kun 5-6% af materialet blev altså udnyttet! Resten gik i arkivet og er formodentliggået tabt under den anden verdenskrig. GeorgSant6'sberetning(939) Om tilblivelsen af denne ugerevy foreligger en samtidig beretning, udfærdiget af GeorgSant6,dervarmedarbejderiUfa-koncernen.Underoverskriften "Paradesom paradeforestilling, 2 par øjne, der så mere end " lortæller han følgende om filmens optagelse og produktion24: "Førerens 50 års fødselsdag. Berlin smykkede sig, traf de sidste forberedelser til den 20. april 939,der skulle blive til en ganske enestående takkefest. Ganske særlige opgaver tilfaldt her filmugerevyen. Ud over nutiden skulle den skabe et historisk dokument for at fastholde denne dags storhed på billede for al fremtid. Denne parade skulle blive en paradeforestilling af filmreportage. Det drejede sig ikke kun om den ydre form, også ånden i denne stund skulle indfanges, den hele atmosfære af disciplin og koncentreret kraft. Og nøiagtig på sekundet, som det foregik, skulle det indfanges. Blev noget forsømt, kunne det ikke indhentes, og det ville uopretteligt være gået tabt for den senere udformning.

5 2 kameramænd stod til rådighed for denne storindsats; deres pladser var, bortset fra 6n, næppetil at ændre under paraden. De mest markante punkter på strækningen kunne kun være Lustgarten, BrandenburgerTor, Siegessåule og Paradepladsen.Her, ved Den tekniske Højskole, måtte bevægelserne nå et crescendo, her måtte alt fuldendes i infanteriets og artilleriets, kampvognenes, rytteriets og motorcyklisternes snorlige rækker ved marchen forbi Føreren. Programmet begyndte således: Føreren kører langs de opmarcherede tropper, fra Lustgarten til Paradepladsen. Efter Førerens ankomst påbegyndes straks forbidefileringen. Men der imellem, usynligt for de fleste trods mangfoldigheden, formerede de enkelte troppeafsnit sig, svingede de forskellige enheder ud i marchkolonne, og forenede fodfolk og motoriserede kræfter, der denne gang sluttede op bag hinanden i broget rækkefølge, sig. En mange kilometer lang, bred gade var fyldt op med soldater fra alle våbenarter, som det gjaldt om at ordne i en præcis flydende strøm til det store øjeblik, hvor de skulle marchere forbi Adolf Hitler. De 2par øjne hos de 2kameramænd havde da mere at se til end de hundredtusinde tilskueres øjne. Og de så faktisk også mere, det beviste resultatet af netop denne ugerevy klart. Her er den nøjagtige opstilling, sådan som den blev fastlagt dagen før begivenheden. Kameramand nr. står på Slottet med udsigt mod Lustgarten, til troppeopstillingen og Førerens ankomst. Nr. 2 ledsager kørende Hitler langs de opstillede soldater og fanger med sit kamera hele den imposante paradeopstilling. Disse optagelser var blandt dem, der lykkedes bedst. Kameramanden søgte og fandt her nye motiver, idet han ikke rettede sit objektiv direkte mod Føreren, men stadig lod rækker af soldatervære mellem sig og Førerensvogn, ogfangede således på fuldkommen vis billedet, på 6n gang meningsfyldt og hensigtsmæssigt. Man kan altsåallerede hertale om det, der harværetmålet lor udformningen af den samlede ugerevy: et billede, der i lige høj grad tilfredsstiller øjet og følelsen. Kameramand nr. 3 står på hjørnet af Wilhelmstrasse og Unter den Linden. Her skulle der være et billedudsnit, der var kendetegn på Førerens vej, en etape ved det almindeligt kendte gadekryds. Meget vigtig var igen kameramand nr. 4, der står på Brandenburger Tor. Udsigt på den ene side ned over Unter den Linden og på den anden over Ost-West-Achsemod Tiergarten. Billedet sprang tilbage til denne standplads, da man efter Førerens kørsel skulle skildre troppeopmarchen til paraden. Nr.5 står foran BrandenburgerTor, der som magtfuld baggrund skulle betone denne stunds historiske betydning. Nr.6 på Siegessåule havde et nytilkommet panorama efter genopstillingen af dette monument på Grosser Stern i Berlins Tiergarten. Frem for alt virkede rundturen, der varierede billedet, betagende herfra. Nr. 7 på Banegården Tiergarten. En luftledningsvogn fra det berlinske trafikselskab muliggjorde her en udsigt fra lav højde over paradekolonnerne og Førerens kørsel. Fra dette stade fik man f.eks. de særlig interessanteoptagelser af infanteriet, der svingede ud i halvt højresvingende bevægelseog på spændende vis dannede marchformation. ) Kameramand nr. stårpå Den tekniske Højskole. Tropperne,der nu nærmer sig Paradepladsen, indfanges under fremmarchen af kameraet oppe fra taget og slippes ikke, tør de når frem til ærestribunerne og man hører ordene "Giv agt! Se til højre!" Kameramand nr. 9 står over for førertribunen. Mellem kameraet og Føreren ligger de forbipasserende kolonner som et snorlige bånd. Er det afbrudt i nogle minutter indfanger kameraet Føreren og hans følge, fanger æreslogerne med gæsterne fra ind- og udland. Nr. 9 er således i begivenhedernes midtpunkt; hvis noget svigtede på denne post, ville mange anstrengelser have været forgæves. Kameramand nr. 0er anbragt i en luftledningsvogn over Paradepladsen,lige bag førerpavillonen, med udsigt over den koncentrerede troppemagt. En meget stærk position, som skulle veksle med kameramændenes på nr. og 2,som er fordelt på de store tribuner ved siden af Føreren. Alle disse kameramænd drejede tilsammen omkring 9000 meter film, og de undlod intet, som kunne bidrage til en forøgelse af virkningen. Begivenheden indebar i sig selv medrivende højdepunkter. Alligevel forsøgte man ved at anvende forskellige brændvidder at forstærke disse yderligere. Fra totaloptagelser til nærbilleder, fra normalafstand, som gav et virkelighedstro indtryk, sprang man tæt ind på formationerne og mange gange næsten bogstaveligt ind i disse. Den moderne filmfotografiske teknik kunne her komme til udfoldelse i alle henseender. Således havde filmklipperne næste dag en mængde materiale liggende, som gav dem alle muligheder for at bringe deres kunst i anvendelse. Endnu havde dog den rene teknik ordet. Natten mellem den festlige torsdag og fredag gik fremkaldelsesmaskinerne, for tidligt fredag at have materialet forevisningsklart. Så fulgte den første sortering; den første råklipning blev gjort. Nye kopier, ny sortering. Kopieringsanstalten løb på rekordomdrejninger. Arbejdet var 80"/" færdigt. Der var løbende samråd med den musikalske bearbejder. Synkroniseringsafdelingen meldte klar. Efter timelange overuejelser havde man besluttet sig for klassiske temaer. Søndag blev brugt til den således bestemte musikalske udformning. Mandag formiddag, altså efter næsten3 dage, kom speakerkommentaren til som det sidste, således at den færdige film om Førerens fødselsdag med paraden som den store finale kunne ses i na-.sfen alle store biografteatre tirsdag aften. Naturligvis drejede det sig ikke om timers arbejdsdage, men om hele dage og nætter, som måtte udnyttes til sidste minut. Men denne opgave var da også mere end en ugerevy ivanlig stil". Filmensindhold Den færdige film består af 5 sekvenser,der dækker de to dage, festlighederne varede (se tabel ).

6 Tabel. Filmens indhold25 Sekvens Dato a b 9 t4 9 t4 Forberedelser i Berlin (:50) (:30) ndvielseaf Ost-West-Achse 3 : 2 0m i n t4 20t Folketshyldest Hitler kørerforbi tropperne Troppernesforbimarch Folketshvtdest 4 : 9m i n. 4 : 0 0m i n. 8 : 0 9m i n. 0 : 7m i n. Varighed 'l 5 Sekvensl begyndermed en kalender.det er den 9.april.Førstvises,at befolkningen i Berlin udsmykkerhuse,butikker,statuero.lign.med hagekorsflagog -symboler,hitlerbilleder, guirlandero.s.v.dernæstat gaverbliverbåretind i Rigskanåelliet, og at udenlandskegæster modtagesi lufthavnenog seneregår ind på deres hotel. Herunderfår vi et kort glimt af den danskegeneralløjtnantwith. Dereftervisesigen, at Berlins huse og statuerer smykket med hagekorsflag.sekvensenslutter dårpå med en rækkeaftenoptagelserfra indvielsenaf den nye ost-west-achse:brændende fakler,belystestatuer,kørendebiler og folk, der tiljubler de kørende. sekvens2 begynderigen med kalenderen.bladet rivesaf, og det er den 20. Et musikkorpsfra ss-leibstandarte(hitlers "liwagt") giver koncerti Det gamle Rigskancellishave.Hitler,ss-ReichsftihrerHimmlerm.fl.overværerkoncertenog oag-etter sludrerhitlermed Goebbelsbørn.Derpåviserfilmen nogleaf gratulanternei Det nye Rigskancellisgård: først en delegationi folkedragterog derpå den slovakiske ministerpræsidentdr. Tiso, den tyske rigsprotektorfor Bohmen og Måhren von Neurathog sidst den formelt stadig fungerendeczekiskepræsidenthacha.de går alle efter at havegratulerethiiler ud til holdendebiler.til sidst bringer et kæmpemæssigtsangkor på deltageref ra Berlinersångerbund Hifler sin hyldestpå Wilhelm-Platz.Hitler kommer frem på balkonenog tiljublesaf folket. Sekvens3viser Hitlers5 minutterskøreturforbi de opstilledesoldater.en lang rækkeaf biler følger Hitlersfra Det gamle Rigskancelliad Unterden Lindenog ostwest-achsetil ærestribunerneved Den tekniskehøjskole.da vognenekørei gennem BrandenburgerTor, bryderjubelen løs på filmens lydside. Sekyens4 skildrerden næsten4/ztimelange militærparade mand deltog, og der blev frembåret500 faner.alle våbenarterer repræsenteret,heriblandten afdelingfaldskærmstropper, der ifølgeavisernedeltog i en paradefor førstegang. Heledet militærepotentielf remvises.af og til klippesder til de udenlandskegæster, der synesat se lidt betænkeligeud. Endeligslutterparaden,fanernebæresfrem og sæ nk est il t oner nea f " D e u ts c h l a n dd, e u ts c h l a n dr.l ber al l es".gennemdennegl i der filmen over i den korte sekyens5 der er filmens finale.pånyvisesfolkets- og her især ungdommens- hyldesttil Hitler,der kommerfrem på Rigskancelliets balkon i Wilhelmstrasse.Og med slutakkordenaf nationalsangentoner filmen ud. Samtidensvurderingaf filmen Denførstebedømmelseaf filmenfandt stedi forbindelsemed censurenden 24.april Her udstyredesden med prædikaterne"kunstneriskværdifuld",ustatspolitisk værdifuld"og "værdifuldforfolkeopdragelsen".det var nogleafde højesteudmærkelser,en film kunne få i Det tredie Rige. En ugestid efter omtalte partiavisen votkischer Beobachtertre af de ugerevyer, Ufa,Deulig og Fox, der beskæftigedesig med Hitlers fødselsdagzo.avisennoterede her, at man med forbavselsebetragtede den nye ost-west-achses pragt, da den i "festlig aftenbelysning"blev indviet af Hitler.De fremragendenatoptagelser,fortsatte avisen,vidnede ikke alene om kameramændeneskunst, men også om den kemiskeindustrishøjestade i Tyskland,eftersomden havdekunnetfremstilleet så følsomt negativmateriale. Om paradeoptagelserne f ra den 20. hed det, at udvalgetvar megetvellykket,og at billedernesrækkefølgevar fuld af dynamiskkraft.og avisensluttedemed at fortælle,at begejstredeklapsalverspontantbrødløs underfilmensforevisning,thi enhver følte, at denne parade var mere end en gevaldig troppeopvisnin$.den viste et selvbevidstfolks styrkeog disciplin. Behandlingerog vurderingerefter945 l,å Fritz Terveen (959)zz Terveensudgangspunkter Sant6'sartikelfra 939.Han mener,at den - foruden at røbeet intimt kendskabtil filmens produktion- i hele sin stil og udtryksmådeer et tro spejlbilledeaf den tidstendens,der alleredefindes i filmoptagelserne.således indeholderartiklen adskilligesigendeoplysninger. Derer førstformuleringersom "skabeet historiskdokument", " indfangeånden i dennestund" og "et billede,dergriberøjetogfølelsen".dertilkommeromtalenaf, at kameraetdsprangtæt ind på formationerneog mangegangenæstenbogstaveligt ind i disseu,og at man med filmtekniskemidler bestræbtesig for "yderligereat forstærke" den virkning, der alleredelå i selve begivenheden.sådanneudtryk er ifølgeterveenikke blot lån fra den kunstneriskebegrebsverden, men tillige en helt korrektbeskrivelseaf, hvad der faktisk foregik.de afslører,menerhan, at begivenhedener optaget og bearbejdetefter love,der er lånt fra spillefilmgenren. Dernæster der udsagnetom "de2par øjne,der så mere end 00000". Dette udsagner efter Terveensmening vigtigt, hvis man vil forstå filmensvirkning. For i dette"ligger nogleværdifulde,men også- navnlignår det drejersig om en totalitært statsdirigeretugerevy- megetfarlige muligheder.ugerevyen,der skabendeudformer begivenheden,kan med de midler,der står til rådighedi form af klipning og lydindspilningikke blot se mereend den enkelte,men også komprimeredette'mere' på en ganskebestemtmåde.den kan f remforalt givedet en drejning,såledesat den færdigereportagef rembyderen 'overdrivelse'af virkeligheden,som tilskuerenikke længerekan kontrollere"2s.tilskuerener følgeligudsatfor en suggestivmanipulation. De 2 par øjne har ikke blot set for ham, men tvinger ham også til at se begivenhedenpå deresmåde.bestandigpåtvingerde ham deresidealbilledeaf den totalitære stat. Det middel, nationalsocialisterneanvendtefor at nå dette må, var ikke kun billedet. Det var fremfor alt lyden. Sant6 oplyser, at de efter lange overvejelser bestemtesig for klassisketemaer,og røber derved - siger Terveen- at de var helt

7 kfar over,at den ledsagendemusik var al atgørendebetydningfor, hvordanfilmreportagen blev modtagetaf publikum. Tendensenligger efter Teveensopfattelsei den musikalskekomposition,og filmen mister derfor sin effekt, hvis den spilles uden lyd. Efter såledesat have gennemgåetog kommenteretsant6's beretningomtaler Terveenganske kort filmens indhold"han bemærkermed et par erindringsveerker som kilde, at paraden skal ses som en velberegnetkraftdemonstrationmed et ganske bestemtinden- og udenrigspolitisksigte, og at filmen lader Hitler fremstå ikke blot som statsmanden,men tillige som den kommendefeltherre,der mønstrer sine stridskræfter.de indretræk i dennemagtudfoldelsekan filmenganskevist ikke illustrere,men trods det har den en værdi,da den gansketydeligtviser de kræfter, som Hitleri de dage mere og mereensidigtvar begyndtat satsepå: våbnenesmagt. For Terveener denne filmreportageom Hitlers 50 års fødselsdaget strålende eksempelpå Goebbels'propagandateknik.Han opfatterden storstiletiscenesatte paradeog det billede,filmen giver af den, som typiskefor Det tredie Rigesselvforherligelserog propagandaforestillinger. Af den grund er filmen et tidsdokument. Den er det blot på en anden måde,end nazisternemente,for dens betydningidag ligger mere i dens evnetil at vise, hvordanbegivenhedenskulle opfattes,end hvad der egentligskete.filmener derforen vigtig nøgletil forståelsenaf den nationalsocialistiskemagtudfoldelseog styringaf masserne. Behandlingerog vurderingerefter945 Gerd Albrecht (970)2e Mens Terveenfortolkede filmen på baggrund af Sant6's beretning, er det hos Albrechtfilmen, der står i centrum. Det er hans principielleopfattelse,at film lever dereseget liv i en lukket filmisk verden,og at kun det, der anskueliggøresi denne, har betydning.han opstilleraf den grund først et genereltanalyseskema, som han senere anvenderfor at kortlægge,hvad der konkret anskueliggøresi filmen om Hitfers 50 års fødselsdag (se fig. ). Fig.. Albrecht's analyseskema. l. Den fllmiske udformning.. Den strukturelleopbygning. 2. Billedsidensudformning(indstillingernes længde,kameravinkelog -afstand,billedopbygningog motiv). 3. Lydsidensudformning(kommentar,musik,reallyd). 4. Den samledeudformning(kombinationaf billedeog lyd)^ ll. Resultatetaf den lilmiske udformning (DFilmcontra virkelighed<) 5. Filmensrumligeog tidsmæssigeverdensammenlignetmed de filmedebegivenheders udstrækningi rum og tid. fremtoningsprægog deresrelationeri filmen sammenlignetmed de 6. Personernes personligeog socialerelationer,der forekommeri virkeligheden. lll. Den færdlge fllms funlitioner (>Film som påvirkningsfaktor<) 7. Filmensindhold i relationtil tilskuergruppernes reellesituation. 0 samtidigeeller senere,i sammeeller 8. Filmensindhold i relationtil andre fremstillinger, andre medier. 9. Den kommunikativereferensramme: analyseaf filmen,sammenlignetmed andre fremstillinger, for at kortlæggeden proces,der fremkalderen meninghos tilskueren. 0. Den socialereferensramme: analyseaf filmen med henblikpå de i staten,samfundetog kulturenforekommendeproblemer. U ndersel veanalysenbr ugeralbr echtf ilm ensindst illinger( klip,skud)som m indejendom m eligsteenhed.h anbehandlerendvider ei ndst illinger neskar akt er ist iske hederog disseshyppighederstatistiskfor at kunne udarbejdelovmæssigheder. Resultatetaf analysenpræsentererhan derefteri en rækketabeller,af hvilke de vigtigstei lidt forenkletform er: Tabel 2. ndstillingernes antal og varighed3o An ta l i n d sti l l i n g e r a b s. i "h Sekvens ll lll lv V Forberedelserne Folketshyldest Hitlerskørsel Paraden Ungdommenshyldesl Varighedi sek. i "/" ,3 4,9 40, ,0 lo,o 0 q 40,6.4 00, Tabel 3. ndstillingernes kameraafstand -TTT Sekvens tl ill V o/o 32, % 7,2 B,B 4,5 5 5, 4,4 HT % ,3 27,3 3,0 32,4 HN "/" 4.6 J 32, 6 37,2 7, 0 20, UN N ,2 7,6 J 7,6 7, ,0 50,0 2,5 2,5 6 Forkortelser:TT.'extremt total, Dissetabeller viser,at 6% af filmens samledespilletid optages af de militære begivenheder,mens kun 39o/o anvendestil fremstillingenaf de statsligehandlinger og til de begivenheder,hvorifolket medvirker(sekvenslll og lv oveforsekvensl, llog v). Desudenkan vi iagttage,at de militærebegivenhederskildresi længereindstillinger end de ikke-militærehandlinger.endvidereviser tabel 3, at 8%af de extremt totaleog totale indstillingerf indes i de militæresekvenser,og at de halvnære,nære og ultranærefor 75%'svedkommendeforekommeri de ikke-militæreafsnit.af tabel

8 Tabel 4. lndstillingernes kameravinkel Sekvens Fu F Fu aos. % aos. 2, 6 tl ill V 9 26 zj, oo,o A No "k 4, 8 4,5 6, 9 59,0 4.8 aos ,6 43,0 5, 23,3 AD S "/" ,5 3,0 3,0 8, BB,9 83 Forkortelser: FFU:extremt f u g eperspektiv,fu fugleperspektiv, No: normal,fr; f røperspektiv, FFr:extremtf røperspektiv. 4 f remgårdet desuden,atsoo/" af f ugleperspektiverne falderi de militæresekvenser, mens flertalletaf frøperspektiverne forekommeri sekvens og ll. Det er Albrechtsopfattelse,at de længereindstillingeri sekvenslll og lv muliggør en roligere,udførligereog mere indgåendebetragtningaf de filmede "genstande". Dertilkommer i de sammesekvenserbrugenaf totaleindstillingerog fugleperspektiver,som igen er med til at give tilskuerenet overblikoverde militærestridskræfter. Omvendt er det karakteristisk,at frøperspektivet,der ifølge Albrecht antyder et underordnetforhold, især anvendesi de sekvenser,der handlerom folketsforhold til Hitler. Denneudformningaf billedsidensvarernøjetil speakerkommentarenstordeling. f se kv ensler der 69o rd, i s e k v e n sl l 2 2 o g i s e k v e n slv 36.70%af kommentaren fal der altså i de to første,ikke-militæresekvenser.de militæreafsnit har altså en samlet udformning,som giver indtryk af, at tilskuerenselv kan betragtetingene,mens de ikke-militærekan betegnessom illustrerettale. Gerd Albrechtgår herefterover til at sammenligneden filmiskeudformningmed den filmede begivenhed.ugerevyenomfatter et tidsrum af to dage. sekvens f remstillesto tidsrum,der beggedaterestil den 9.Herafbestården førsteigen af to dele, nemlig befolkningensforberedelserog gæsternesankomst.begge begivenhedskædersynes at strække sig over alle dagens timer. Det andet tidsafsnit i sekvens omfatterderimod kun den pågældendedags aften.sammenholderman den i virkelighedenlange tid, der gengivesi sekvensl, med sekvensens3 minutter og 20 sekunder,er det klart,at f ilmen kun viserganskesmå brudstykkerafde mange begivenheder,der fandt sted denne dag. De militærebegivenhederi sekvenslll og lv fremstillesderimod helt anderledes. Dette hændelsesforløb, der varedeomkring 4/ztime,udstrækkesover 6%af den samledespilletid.desudenkonstrueresi dissesekvenseren meningsfyldttidsfølge af begivenheder- Hitlers kørsel forbi tropperne, disses opstilling til parade og troppernesforbidefilering- som i virkelighedenforegik delvispå sammetid. Albrecht kan herefterkonkludere,at de militære begivenhederved hjælp af den tidsmæssigeudformningfremstillessom noget,der udviklersig af sig selv,og som er afslutteti sig selv.de politiskeog civile hændelserderimod er hverkenskildret udførligteller fastlagttidsmæssigt.filmen viser derved de ikke-militærehandling e rsv ilk år lighed. Dernæstforetagesen optællingaf forekomstenaf Hitler,SS,hærenog befolknin- 2 gen og relationernemellemdem undersøges.med hensyntil Hitleriagttagerhan,at han kun sjældent vises sammen med folket. de ikke-militæresekvenserer han normalt omgivet af SS og sine adjudanter,i de militæreaf soldater. Forholdetmellem Hitler og militæretillustrerestydeligsti sekvenslv. Her ser vi H i tl eri 04 i ndst illingeraf, hvilke9 er i halvnæreller nær opt agelse. De øvr ige95 i ndsti l l i ngerviser ham of t e i baggr undenf or de m acher endesoldat er der, der ved fremhævesså meget desto stærkere.lsær er brugen af telelinseinteressant,fordi den "trykker" de marcherendetropper sammen og såledeslader dem blive til en uopløseligenhed.filmenbetonerdervedsåveldet masseagtigesom dennemasses enhed og ensartethed. K onkl usi on enaf disseunder søgelser m å, m eneralbr 'echtblive,, at helef ilm enmed alle dens udformningsmidler- er indrettetmed henblik på at vise den store parade.det er derfor ikke Hitler,men militæretsmagtdemonstration, der er indholdet i dennefi l m. Sam t idiger indor dningenaf m ilit ær et SS, og bef olkningenunder H i tl ersmagtaf gr undlæggendebet ydningi alledeleaf f ilm en.m ellemden jublende befolkningog militæretskoncentreredemagtoptræderhitlersomdet forenendeog forbi ndendeelem ent. HerefterundersøgerAlbrechtsom afslutningfilmens kommunikativeog sociale referensramm e. Han sam m enlignerkor t f ilm ens indhold m ed om t alenaf Hit ler s fødselsdagi et par samtidigetidsskrifterog når til følgenderesultat: Tabel 5. Den kommunikative referensramme Fleferencer til Folket Udenlandskegæster Tyskepolitiskerepræsentanter M i l i t ær e t i Ufa 45 i Der Film 22. april 39 i Volk und Reich maj 39 29/" 3/ " 30"4 B% Bk 6oo/o 5% 30% 0% 000k 00o/o 00k 7zo 0/ Anm. Referencertil Hitlerer udeladtaf Albrecht,da Hitlerkun på billedet,ikke i teksternekan fremstillesved siden af de personer,der har relationtil ham. Det fremgår nu, at filmen har fremhævetmilitæretsbetydningmeget stærkere end de to skriftligekilder.på den baggrundmeneralbrecht,at filmen i højeregrad end andre fremstillingerhar tilskyndettil opfattelser,der betegnermilitæretsom vigtigt,og repræsentanterne for stat og parti,for så vidt angår indenrigspolitikken, som uvigtige.stat og parti, der oprindeligtvar vigtige elementeri den nazistiske i deol ogi,skal i m eningsdannelsen t r æde i baggr undeni f or holdt il den bet ydning, der nu tillæggesmilitæret.filmenhængerderfornøjesammenmed den propagandistiskeforberedelsetil den anden verdenskrig,ja den er endog, når den afstårfra en forherligelseaf Hitler,del af den begyndendekrigspropaganda. 3

9 Afsluttendebemærkninger Både Terveenog Albrecht får på hver sin måde sagt noget væsentligtom denne ugerevyfra Hitlers 50 års fødselsdag;terveenvel især om intentionernebag og formålet med filmen, Albrecht om filmens indhold. Men når dette er sagt, må det også bemærkes,at der i beggeartiklerforekommeren del betragtningerog vurderinger,der er problematiske.desudenkan de anvendtemetodersfortrin og mangler diskuteres. For FritzTerveensvedkommendeer det et spørgsmå,om han ikke i for høj grad fortolkerfilmens indhold på eksterntmateriale.selvom det forekommerrimeligtat inddrage den samtidige Sant6 i undersøgelsen,kan det vel diskuteres,om og i hvilken grad dennes artikel kan træde i stedet for en analyse af selve filmen. Desudenkan man spørge,om det er korrekt,at filmens tendensisær ligger i den musikalskekomposition,og at optagelserneblev bearbejdetefter love,der var lånt fra spillefilmgenren.viser Sant6'sartikel ikke netop, at også billedsidener fuld af tendens?endeligkan man vel overveje,på hvilken måde de nazistiskefilmteorier adskillersig fra dem, der ligger bag mange af nutidensengagerendedokumentarfi l m. Gerd Albrechtanvenderen kvantitativ,socialvidenskabelig analysemetode, som han menerbesidderprincipielobjektivitet.da det imidlertider forskeren,der stiller spørgsmålene,vurderermaterialet- her f ilmenskarakteristiske træk - og fortolker svarene,er denneopfattelse,der forudsætteren passivforsker,næppekorrekt.man kan videre spørge,om han har ret i, at filmen lever sit liv i et lukket univers,og diskutere,hvor megethan - ved sine kvantitativeanalyseraf filmenskomponenterfår afdækketaf dens propagandistiskeindhold. Fremkommerdet ikke netop ved sammensætningenaf komponenterne:ved billedernessammenklipningog forbindelse med den musikalskekomposition? den forbindelseer det iøvrigtkarakteristisk,at han ikke - i modsætningtil Terveen- med 6t ord omtalerfilmens musik! Endeligkan man stillespørgsmålstegn ved hansopfattelseaf,at f ilmenved kun at gengive små brudstykkeraf de mange ikke-militærebegivenhederviser disses vilkårlighed,at den i højere grad end andre medier tilskyndertil opfattelser,der betegnermilitæretsom vigtigt og repræsentanterne for stat og parti som uvigtige, samtat det er militæretsmagtdemonstration, og ikke Hitlel der er indholdeti denne film. Man kan i den forbindelse overveje,om ikke nogle begivenhederer mere f ilmiskeend andre,om de to tidsskriftsartikler, han byggerpå,er repræsentative, og n l i tæ r-h i tl eer r fa l s k?d esudenbør f i l mensf remsti l l i ng o m ik k e pr oblem s ti l l i n g emi vel også - som Albrechtselv er inde på i sit analyseskema - sættesi relationtil de begivenheder,der fandt sted i forbindelsemed Hitlers50 års dag. Lad os derfor til sidst kort vende tilbage til fødselsdageni Berlin i 939.Af de mangestoreog små begivenheder,der blevsat i scenefor at hyldehitlerden 9.og 20.april,er der ingentvivl om, at militærparadenvar udtænktsom den vigtigste.det ses af det enormt store opbud af soldaterog materiel,af de mange timer, der var afsat til forbidefileringen,samt af ønsket om at indbyde så mange udenlandske gæstersom muligt. Formåletvar naturligvisi den spændteinternationalesituation at skræmmeudlandet.men da det militær,der blevvist frem,var skabt af Hitler,var hansværk3, blevden langeparadesamtidigen lovprisningaf den tyskefører.af den Hitler,der med Goebbels'lykønskningsordhavdeopnået det højeste,et menneske 4 kunne nå: at give en historiskepoke sit navnog uudsletteligtat påtrykkesin tid sin personlighedsstempel32. begivenhed,er den Når filmen lader militærparadenblive den altoverskyggende men med det faktiske begivenhedsforløb, dertor ikke alene i overensstemmelse Sammenlignes også med de intentioner,der lå bag fødselsdagsfestlighederne. fifmens fremstillingmed omtalen i partiavisenvolkischerbeobachter,får man da heller ikke indtryk af, at filmen specielthar fremhævetmilitæretsbetydning.sammenlignesden videre med fremstillingeni Tobis Woche.der så vidt vides er den enesteaf de øvrige ugerevyfilm,hvis reportagefra Hitlers fødselsdager bevaret, synesufa Wocheovenikøbetat havereduceretden militæredominansen smule33. viserden dog klart,at Hitlernu var begyndtat satse Som fødselsdagsfestlighederne - led i den propaganpå våbnenesmagt,og f ilmen bliverderfor- som fødselsdagen distiskeforberedelsetil den anden verdenskrig.det er den koncentreredetyske militærmagt,vi ser, men også dens skaber,den kommende feltherre,der tager forskudpå sejren.og da han er kørl forbi sine stridskræfter,slutterde op og følger efter- ind i krigen og katastrofen. Forslagtil elevarbejde Foruden de i Afsluttende bemærkninger rejste problemer kan følgende emner tages op til debat:. Spil først filmen uden lyd og diskuteroplevelsenaf filmeffekten- med og uden musik og kommentar. 2. Find nogle eksemplerpå, at musikkenspilleren afgørenderolle for oplevelsenaf filmen. 3. Find nogleeksemplerpå, at filmen synesat "indfangeatmosfæren,gribefølelsenog fange virkelighedenbag billederne". 4. Find nogle eksemplerpå, at filmen overdrivervirkeligheden. 5. Diskutereventueltendensi billederne. 6. Diskuterom der er sider af virkeligheden,som filmen ikke kan indfange. 7. Diskuterforskellen mellem Terveensog Albrechts analysemetoder. 8. Diskuterom der kan stillesandre spørgsmåltil en film, end dem Albrechtstiller. 9. Diskuterhvad lilmen giver til forståelseaf nationalsocialismen, som skriftligekilder ikke kan formidle.

10 Noter. Hitler-taleiWilhelmshafendenl.april lg3g,tryktivotkischerbeobachter3.april 939s.4 og Mussolini-tale i Reggio den 3. marts, omtalt i Votkischer Beobachterl. april 939 s F.eks. i Vdlkischer BeobachterlT. aoril 939 s Erich Kordt, Wahn und Wirklichkeit, Stuttgart 948 s. 53. At de udenlandske gæster blev indbudt specielt for at overvære paraden, som Kordt husker, bekræftes af en notits i Vdlkischer Beobachter 9. aoril 939 s.. 4. Vdlkischer Beobachter 2. april 939 s. 2 og 22. april 939 s.. 5. Vdlkischer Beobachter2l. april 939 s.. 6. Citeret efter Gerd Albrecht, Nationalsoziatistische Filmpotitik, Stuttgart 969 s Om Leni Riefenstahls dokumentarfilmopfattelse og Triumph des Wittens'orhold til den filmede partidag, se Karsten Fledelius, Kaare Rribner Jørgensen og per Nørgart, Der Film "Triumph des Willens" als Geschichtsquelle,København 974,58-siders duplikat, der kan fås ved henvendelse til Historisk nstitut, Københavns Universitet. 8. Hans-Joachim Giese, Die Filmwochenschau im Dienste der Politik, Leipziger Beitråge zur Ertorschung der Publizistik 5, Dresden 940 s Heinrich Roellenbleg, "Ziele der Wochenschau von Heute", Filmschaffen - Fitmforschung, 25 Jahre Wochenschau der Ufa, Schriften der Ufa-Lehrschau, Berlin 939, s Roellenbleg s. 33. 'f'f. Leni Riefenstahl,"UberWesenundGestaltungdesdokumentarischenFilms", Derdeutsche Film, Sonderheft, Berlin 940. 'f 2. Giese s. 54, Otto Kriegk, Der deutsche Film im Spieget der tjfa, Berlin 943, s Giese s Giese s Giese s SiegfriedKracauer,"TheConquestofEuropeontheScreen,TheNaziNewsreellg3g-40", Social Research vol. 0 no. 3, New York 943 s Ursula Spormann-Lorenz, "Fox tonende Wochenschau, Sonderbericht: Mussolini im Deutschland", Studies in History, Film and Society, History and the Audio-visuat Media, udg. af Karsten Fledelius, Kaare RLlbnerJørgensen, Niels Skyum-Nielsen og Erik Swiatek, København 979s.24. '8. Kriegk s. 252, Albrecht s Spormann-Lorenz s Giese s Den lørste Deutsche Wochenschau blev udsendt den 9. juni 940, Hans Barkhausen, Filmbestånde, Findbticher zu Bestånden des Bundesarchiv B, KoblenzigTl s Dissb direktiver kan f indes forskellige steder i Wollt hr den totalen Krieg? Die geheimen Goebbels-Konferenzen , udg. af Willi A. Boelcke, Stuttgart Fremgår af Goebbels' dagbogsoptegnelser, se Albrecht s. A$ Oversat f ra "Parade als Paradesttlck * Zwolf Augenpaare, die mehr als Hunderttausende sahen - Grosseinsatz bei der Wochenschau", Filmschaffen - Fitmforschung, Schriften der Ufa-Lehrschau, Berlin 939 s Sekvensernes varighed er målt af mig på Statens Filmcentrals kopi og er lidt anderledes end Albrechts. 26. Volkischer Beobachter29. april 939 s Frilz Terveen, "Der Filmbericht 0ber Hitlers 50. Geburtstag", Vierteljahrsheft flir Zeitgeschichte bd. Z Stuttgart 959 s. 7$-84. Artiklen er så godt som uden ændringer udsendt af lnstitut flir den wissenschaftlichen Film i Gottingen som et ledsagehefte til filmen siden Terveen, beiheft s ' Gerd Albrecht, "Sozialwissenschaftliche Ziele und Methoden der systematischen nhaltsanalyse von Filmen", Zeitgeschichte im Film- und Tondokument, udg. af Gtinter Moltmann og Karl Friedrich Reimers, Gottingen 970 s Da den kopi, Statens Filmcentral udsender, er lidt leengerend den, Albrecht har benyttet, har jeg rettet hans tal ind efter Filmcentralens kopi. 3, Hitler-tale i Wilhelmshafen den. april 939, gengivet i V6lkischer Beobachter3. april 939 s. 4. Sammenlign også Berlingske Aftenavis20. april 939 s. 7, der beretter, at artiklerne i de talrige tyske fødselsdagsblade koncehtrerer sig om Hitlers rolle som arkitekt og soldatertører, "thi også forsvaret er hans værk". 32. Nationalsozialistlsche Monatsheft 0, mai 939 s TobisWochonr. 8, 939.Dennefilmernogetkortereogendel anderledesend UfaWoche. Anvendes Albrechts metode, får vi for de sammenlignelige afsnit følgende resultat (længde i procent af total): Ufa Tobis. Forberedelser SS-serenaden Hitlers forbikørsel Militærparaden 40,6 53,0 6 )

11 Bilag: Filmens speakerkommentqr Sekvens og ind- Originalkommentar Dansk oversættelse stilling il52 2 Vorbereitungen zum 50. Geburtstags 3 des Frihrers. '0 Dem Schopfer ' Grossdeutschlands gelten Dank und Gl0ckwunsch tz der ganzen Nation Unaufhorlich werden aus allen Gauen des Reichs und aus allen Schichten des Volkes Geschenke ftir den Frihrer in die Reichskanzlei gebracht. Aus aller Welt treffen Gåste in Berlin ein. Am Vorabend des Geburtstages ubergibt der Generalbauinspektor frir die Reichshauptstadt, Professor Speer, dem Frihrer die ferti g gestelte Ost-West-Achse. Vom Grossen Stern grtisst die neuerstandene Siegessåule. Das Ståndchen der Leibstandarte erdff net am Gebu rtstagsmorgen den Reigen der Gratulanten. Der slowakische Ministeroråsident Dr. Tiso. Reichsorotektor Frei herr von Neurath und Staatspråsident Hacha. lv 47 Die Truppen 48 formieren sich zur Parade. 52 Es beginnt die grosste 53 Heerschau des Dritten Reichs. Viereinhalb Stunden lang ziehen die Formationen aller Waffengattungen an ihrem Obersten Be- 54 fehlshaber voniber Fallsch irmsjåger. Eine motorisierte lnfanteriedivision. Eine verlastete Panzerabtei lu nq. Forberedelser til Førerens 50 års fødselsdag. Hele nationens tak og lykønskning gælder Stortysklandskaber. Uophørligt bliver der bragt gaver til Føreren ind i Rigskancelliet f ra alle amter i Riget og fra alle befolkningstag. Fra nær og fjern kommer gæster til Berlin. Aftenen før fødselsdagen overgiver generalbygningsinspektøren for rigshovedstaden, professor Speer, Føreren den færdige Øst-Vest-Akse. Fra Den store Stjerne hilser den genopstandne Sejrssøjle. Leibstandarteserenade på fødselsdagsmorgenen indleder den fortsatte række af gratulanter. Den slovakiske ministerpræsident dr. Tiso. Rigsprotektor friherr von Neurath og statspræsident Hacha. Tropperne formerer sig til parade. Nu begynder den største militærparade i Det tredie Rige. 4/ztime drager formationer f ra alle våbenarter forbi deres øverstbefalende. Faldskærmslægere. En motoriseret infanteridivision. En fuldt pålæsset panserafdeling. 247 "Fahnenbataillon - Halt!" "Fanebatalion- holdt!" \ v

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig Historie synopsis 2 2. verdenskrig I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den 2. verdenskrig. Mere konkret spørgsmålet om årsagerne til krigen. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Tyske troppebevægelser

Tyske troppebevægelser Opgaveformulering: På baggrund af en analyse af det udleverede materiale ønskes en diskussion af om krisen i dagene op til 22. maj 1938 udløstes af tyske troppebevægelser med henblik på invasion i Tjekkoslovakiet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

vand, næringsstoffer, lys, kuldioxid til blå druer, mørkerøde Ingrid Marieæbler, grønne Clara Friis pærer, orange appelsiner, gule bananer frugter af

vand, næringsstoffer, lys, kuldioxid til blå druer, mørkerøde Ingrid Marieæbler, grønne Clara Friis pærer, orange appelsiner, gule bananer frugter af Tekster: Sl 121, 1 Joh 4,12-16a, Joh 15,1-11 Salmer: Lihme kl 9.00: 4 Giv mig Gud 289 Nu bede vi 292 Kærligheds og sandheds ånd 696 Kærlighed er lysets kilde Rødding kl 10.30 4 Giv mig Gud 47 Jeg løfter

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: LRO De ugentlige tysktimer vil bestå af: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Kommunikative færdigheder

Læs mere

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014.

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Af Georg Zilmer For 4. gang havde Fjordagers cykelafdeling arrangeret en tur til Tyskland, hvor vi skulle deltage i "Saar-Pfalz Ekstrem Marathon".

Læs mere

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Userneeds, 17. marts 2015 Metode Målgruppe: 18-86 årige mænd og kvinder i Danmark Metode: Online undersøgelse. Medlemmer

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013-2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Tysk b Mette

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Oktober 2012 sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog, B LS 2 ds TyF B4 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere aus: 1864 Menschen zwischen den Mächten 1864 Mennesker mellem magterne Herausgegeben von / udgivet af Rainer Hering und / og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde; bed ham bønlig, du må blot stole på hans nåde!

Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde; bed ham bønlig, du må blot stole på hans nåde! PRÆDIKEN TRINITATISSØNDAG 15.JUNI 2014 VESTER AABY KL. 9 (DÅB) AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es.49,1-6; Ef.1,3-14; Matth. 28,16-20 Salmer: 749,285, 674,364,355 Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde;

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Så ringer Juleklokkerne!

Så ringer Juleklokkerne! Kildeskolenyt! Så ringer Juleklokkerne! December 2005 5. årgang nummer 10 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender * Turen til Berlin *

Læs mere

DET TYSKE MASKINGEVÆR-MÆRKE FRA 1. VK.

DET TYSKE MASKINGEVÆR-MÆRKE FRA 1. VK. DET TYSKE MASKINGEVÆR-MÆRKE FRA 1. VK. Tekst og billeder: Dan Obling, fotos N. J. Amorsen Blandt de våbentyper, der især kendetegner 1. verdenskrig, er maskingeværet. Utallige er de overlevende soldaters

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Nationalsocialisme i Danmark

Nationalsocialisme i Danmark Historiefaget.dk: Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme er en politisk strømning, der opstod i mellemkrigstidens Europa og Danmark. Den regnes ofte for en slags international

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

Til læreren. God rejse! Elevaktiviteter til Hallo Berlin med klassen på tur. Per Straarup Søndergaard og Turbine 2013

Til læreren. God rejse! Elevaktiviteter til Hallo Berlin med klassen på tur. Per Straarup Søndergaard og Turbine 2013 Elevaktivite ter 1 Elevaktiviteter til Hallo Berlin med klassen på tur Per Straarup Søndergaard og Turbine 2013 Fotos: Forside: Omslag Hallo Berlin med klassen på tur Side 3: Tiergarten/visitBerlin/Scholvien

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10.

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10. Undervisningsbeskrivelse Termin Aug 2011 jun 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog LS 2im tyf B2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts Studietur Berlin mandag d. 9 - Fredag d. 13 Mandag d. 9 Afrejse fra Horsens Gymnasium Kl. 08.00 Forventet ankomst i Berlin kl. 15.00 Indkvartering på værelser Tirsdag d. 10 Onsdag d. 11 9-11 Besøg i bydelen

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 (holdet dannet januar 2012) Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Tysk for fortsættere, niveau B Søren Kronvang Louise Østerby

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 230/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 230/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 230/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Kreta. 09.07. 17.07.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 9.906 kr. Voldsomme lydgener fra naboens hane,

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Das Wetter Fag: Tysk Målgruppe: 8.-10. klasse Titel: Das Wetter Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Das Wetter Fag: Tysk Målgruppe: 8.-10. klasse Titel: Das Wetter Vejledning Lærer/elev Das Wetter ZDF, 2010, 5 min. Billedet er fra tv-udsendelsen. Indholdsbeskrivelse: Tysk vintervejrudsigt. Emneord: Das Wetter, die Wettervorhersage, der Wetterbericht Overordnet mål at kunne forstå og videreformidle

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

På forscenen står en stor, gammel lænestol. En vinklet trappe, der kan bestiges, skærer igennem - eller går rundt og bag om bobinetterne.

På forscenen står en stor, gammel lænestol. En vinklet trappe, der kan bestiges, skærer igennem - eller går rundt og bag om bobinetterne. 7 Scenografien består af bobinetter til projektion af lysbilleder og filmklip. Lysbillederne er dokumentar- scenografier, hvorimod filmklippene primært er redigerede scener fra Astas film. På forscenen

Læs mere

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Indledningsvis ønsker jeg at takke de mennesker, som tildelte mig opholdet i gæste-lejligheden i Koukaki, dette var en uforglemmelig oplevelse

Læs mere

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel. Film Ved arbejde med film kan man skelne mellem de rent filmtekniske virkemidler og de fortælletekniske virkemidler. Tilsammen udgør de den helhed, der gør, at vi opfatter budskabet, reagerer på og forfølger

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune

Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune Mobil læring i autentiske rum understøttet af mobiler, ipads og andre tablets Projektet sætter fokus på læring i autentiske

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

FINDINGS FROM THE ELECTION OBSERVATION

FINDINGS FROM THE ELECTION OBSERVATION FINDINGS FROM THE ELECTION OBSERVATION 5 th of March 2012 I forbindelse med det russiske præsidentvalg d. 04-03-2012 har SILBA udført en begrænset valgobservation i Skt. Petersborg. Procedure Valgobservatørerne

Læs mere

aktiviteter Sport Kryds og tværs opgaver med udgangspunkt i læste tekster. Skriftlig oversættelse. Rollespil

aktiviteter Sport Kryds og tværs opgaver med udgangspunkt i læste tekster. Skriftlig oversættelse. Rollespil Fag: Tysk Hold: 28 Lærer: Rikke Balle Larsen 32-42 Undervisningsmål 9/10 klasse Udtalekorrekthed hovedindhold af lyd- og billedmedier ordforråd Vælge og anvende læsestrategier, herunder nærlæsning og skimming

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 597 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Åbent samråd 13. juni 2007 Taletid: Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Skriveprocesser i dansk og tysk. Oplæg v. Tina Stein Raaschou, Aalborg Handelsgymnasium

Skriveprocesser i dansk og tysk. Oplæg v. Tina Stein Raaschou, Aalborg Handelsgymnasium Skriveprocesser i dansk og tysk Oplæg v. Tina Stein Raaschou, Aalborg Handelsgymnasium Indledende skriveøvelse Hurtigskrivning Skriv løs om, hvordan du arbejder med skrivning og om de gode skriveøvelser,

Læs mere

4 NY FORSTÅELSE AF SORG

4 NY FORSTÅELSE AF SORG 32 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 4 NY FORSTÅELSE AF SORG Vores forståelse af sorg har ændret sig de seneste år. Denne ændring vil både komme til at forandre vores viden om livet med sorg,

Læs mere

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat.

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. I marginen har udenrigsråd Brun skrevet sine rettelser og tilføjelser, som

Læs mere

Vandpolo årsberetning 2014.

Vandpolo årsberetning 2014. Vandpolo årsberetning 2014. 2014 begyndte med et trænerskifte for Vandpoloafdelingen. Vores spanske træner, Eduard Tardio Capdevila fra Barcelona, afsluttede sit studie på Aalborg Universitet og skulle

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

CITATER OG UDDRAG AF ANMELDELSER AF SPOR 2015. - Anmeldelse af afslutningskoncerten på SPOR 2015, Århus Stiftstidende, 11.

CITATER OG UDDRAG AF ANMELDELSER AF SPOR 2015. - Anmeldelse af afslutningskoncerten på SPOR 2015, Århus Stiftstidende, 11. PRESSEMAPPE 2015 CITATER OG UDDRAG AF ANMELDELSER AF SPOR 2015 Unge musiktalenter med en kriblende komponist i maven kan som noget nyt få undervisning i at sætte klange sammen på forårets SPOR-festival

Læs mere

Nulmanus. Beskrivelse af undervisningsforløb

Nulmanus. Beskrivelse af undervisningsforløb Nulmanus Beskrivelse af undervisningsforløb Ønsker man et kortere filmproduktionsforløb på Filmlinjen.dk, anbefaler vi at følge undervisningsforløbet Nulmanus. For at holde produktionstiden nede springes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B Maja Foged HH15Tysk1

Læs mere

Fascismen og nazismen

Fascismen og nazismen Fascismen og nazismen Fascismen og nazismen opstod begge i kølvandet på Første Verdenskrig. Men hvad er egentlig forskellen og lighederne mellem de to ideologier, der fik meget stor betydning for Europa

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget tirsdag 05. mar 2013. Uge 11, mandag 11. mar 2013 11/03/2013 10:58. 01:35 Livet efter livet (2:5) Ny tid

Side 1. Rettelser foretaget tirsdag 05. mar 2013. Uge 11, mandag 11. mar 2013 11/03/2013 10:58. 01:35 Livet efter livet (2:5) Ny tid Side 1 Uge 11, mandag 11. mar 2013 01:35 Livet efter livet (2:5) Ny tid En amerikansk hjernekirurg og professor fra Harvard tror ikke på noget liv efter døden, før han pludselig ryger i en dyb koma forårsaget

Læs mere

På danskfagets vegne, Anna Vibeke Lindø Fagleder

På danskfagets vegne, Anna Vibeke Lindø Fagleder Kære nye studerende ved Dansk/Nordisk i Odense. Vi indleder rusintroduktionsforløbet tirsdag d. 31. august kl. 10. Her vil I blive budt velkommen fra forskellig side. I vil også komme til at møde fagets

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Zwischen Welten. Ideer til undervisningen. Pædagogisk vejledning www.cfufilmogtv.dk

Zwischen Welten. Ideer til undervisningen. Pædagogisk vejledning www.cfufilmogtv.dk Tema: Migrantinnen in Deutschland Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse SVT2, 2010, 17. min. Billederne er fra tv-udsendelsen. Kvinder og deres baggrund og nuværende liv i det multietniske Tyskland er i fokus.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Forår 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog, B BE 2a Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Tema 1 Tema

Læs mere

Kære medlem af Østerskov Efterskoles skolekreds

Kære medlem af Østerskov Efterskoles skolekreds Kære medlem af Østerskov Efterskoles skolekreds Østerskov Efterskole er allerede godt i gang med skoleåret 15-16. Sommerferien blev brugt til udvidelse af enkelte lokaler. Der blev afholdt Østercon og

Læs mere

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen Evangeliet, Matt. 2,1-12: Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere