EU-UDBUD 2012/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-UDBUD 2012/S 180-295902"

Transkript

1 EU-UDBUD 2012/S Varer Offentligt udbud På levering af Server og storage til Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune

2 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af servere og storage til Ikast-Brande Kommune, herefter kaldet Ordregiver. 1.2 Udbudsansvarlig Lene Skovgaard er kontaktperson og ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet. Indtil kontraktskrivning varetages al kommunikation vedrørende udbuddet af: Lene Skovgaard IT Afdelingen Ikast-Brande Kommune 7430 Ikast Spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske i henhold til afsnit Udbuddets omfang Udbuddet indgås som en rammeaftale. Rammeaftalen forudsættes indgået med én virksomhed for perioden 1/ til 30/ Ordregiver forpligter sig i denne periode til at købe de i udbuddet omfattede produkter hos den valgte tilbudsgiver på de i nærværende udbudsmateriales nævnte vilkår. Ordregiver skal udskifte eksisterende server/storage-miljø. Den vindende tilbudsgiver skal levere, opsætte, installere og eventuelt deltage i migreringsarbejdet (Option) i forhold til leveringen af hovedleveringen samt tilbyde en serviceaftale på 4 år. Der skal endvidere være mulighed for at supplere med samtlige af løsningens enkeltdele/delkomponenter indtil kontraktens udløb. Den øvrige del af kontraktens indkøb vil forekomme successivt i kontraktens løbetid. Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af udbudsmaterialets kapitel 3. Leverings- og betalingsbetingelser samt eventuelle optioner på kontraktforlængelse fremgår af udbudsmaterialets kapitel 4 Kontrakt. Ordregiver ønsker eventuelt at finansiel lease udstyret gennem en 3. part (formentlig KommuneLeasing). Ordregiver vil tage stilling til - og orientere tilbudsgiver om eventuel leasing gennem 3. part senest ved kontraktunderskrift Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af: Nærværende udbudsbetingelser Bilag 1 - Tro og love erklæring Bilag 2 - Vejledende tidsplan Bilag 3 - Aktindsigt Bilag 4 - IT Visionstanker Bilag 5- Tilbudsliste Bilag 6- Kravspecifikation på fysiske servere med specifikke funktioner Bilag 7 - Tildelingskriterium, under- og delkriterier Side 2 af 25

3 Bilag 8 - Fysiske rammer i serverrummet samt adgangsforhold Bilag 9 - Nuværende licenser (VMware,MicroSoft og Citrix) Bilag 10 - Nuværende IT installation Bilag 11 - Applikationer Bilag 12 - Datamængde inkl. vækstestimat Tilbudsgiver opfordres til at være særligt opmærksom på, at alle dokumenter er modtaget. 1.5 Kontraktindgåelse I tilfælde af tilbudsgivers tildeling af rammeaftalen indgås den i kapitel 4 vedlagte kontrakt. Kontrakten regulerer rammeaftalens vilkår i aftaleperioden og er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Den udfyldes af Ordregiver i tilfælde af kontraktindgåelse. 2. Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet) samt LBK nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 2.2 Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 3 eksemplarer. Det samlede tilbudsmateriale bedes desuden fremsendt i 1 eksemplar på USB. Tilbudsmateriale modtaget på accepteres ikke som fremsendelse af det elektroniske eksemplar. Ved uoverensstemmelse mellem det skriftlige og digitale eksemplar vil alene det skriftlige blive underlagt vurdering. Strukturen i den vedlagte tilbudsliste i bilag 5 skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. 2.3 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter må være på dansk eller engelsk. Ved bilagsmateriale af generel karakter anses produktblade, varekataloger mv. Såfremt Ordregiver anmoder om det, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for tilbudsgivers regning. 2.4 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Ordregivers ejendom, og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. Side 3 af 25

4 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Al henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal stilles skriftligt og rettes til Lene Skovgaard pr. på mailadressen med emnet: "Spørgsmål - EU udbud 2012/S senest den kl. 12. Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret om muligt dog senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefyldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden tilbudsfristens udløb vil ikke blive besvaret. Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at finde på Ordregivers hjemmeside på adressen Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajourført med materialet på hjemmesiden. 2.6 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud EU udbud 2012/S og Må kun åbnes af IT afdelingen Forsendelsen skal være lukket. Tilbuddet skal være Ordregiver i hænde senest den kl på følgende adresse: Ikast-Brande Kommune IT -afdelingen Rådhusstrædet Ikast Att.: Lene Skovgaard Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbudsfristen returneres tilbuddet i uåbnet stand, såfremt det tydeligt fremgår, hvem afsenderen er. 2.7 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende til den Vedståelsesfristen gælder uanset Ordregivers fremsendelse af hensigtserklæring om indgåelse af kontrakt, og ophører således ikke førend endelig kontrakt er underskrevet med vindende tilbudsgiver. 2.9 Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud Konsortier Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit vedrørende Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Det er konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Side 4 af 25

5 Tilbudsgivere, der i fællesskab afgiver tilbud under et konsortium, hæfter solidarisk i forhold til Ordregiver. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver Ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere Ordregivers forbehold Udvidelsesscenariet i forhold til tilkøb i kontraktperioden er et estimat og Ordregiver er ikke forpligtet til at købe det antal produkter der indgår i udvidelsesscenariet. Ordregiver er ikke forpligtet til at gøre brug af optionen på migreringsarbejde. Antallet af timer, der vil blive omfattet af kontrakten, såfremt Ordregiver vælger, at benytte optionen, er Ordregivers kvalificerede skøn og Ordregiver er således ikke forpligtet til at aftage 50 timer såfremt optionen antages Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil medføre, at Ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke på sikker og saglig vis kan prissættes, er Ordregiver pligtig til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at Ordregiver er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Faglige forbehold, såsom branchens standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet som udgangspunkt ikke tages i betragtning. Skønner ordregiver at udvælgelseskriterierne giver anledning til tvivl om, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave, forbeholder ordregiver sig retten til at afvise tilbudsgiver. Tilbudsgivers personlige forhold Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997), samt opfyldelse af Udbudsdirektivets Art. 45. Fortrykt formular er vedlagt som Bilag 1. Økonomisk og finansiel formåen Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 5 millioner pr. år En erklæring om Tilbudsgivers omsætning specifikt inden for den udbudte varegruppe server/storage for de seneste tre afsluttede regnskabsår, dog afhængigt af, hvornår Tilbudsgiver har etableret sin virksomhed. Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har en egenkapital på mere end 15 mio. danske kroner ved sidste regnskabsaflæggelse. Hvilket skal dokumenteres. Side 5 af 25

6 Teknisk og/eller faglig formåen Referenceliste over sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leveringerne og angivelse af kontaktpersoner og disses kontaktoplysninger, herunder mail og telefonnummer. Det er et minimumskrav til egnetheden, at tilbudsgiver indenfor de sidste 3 år har haft 3 kunder, som alle hver for sig har indkøbt server/storageløsninger til en værdi af mere end 2 mio. kr. svarende i størrelse og kvalitet til det ordregiver efterspørger, hvilket skal dokumenteres. En reference anses for godkendt hvis det leverede hovedprodukt er blevet opdateret med ny funktionalitet og derfor svarer til ovenstående beskrivelse Tildelingskriterium Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende under- og delkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Underkriterier Pris Vægtning i procent % Herunder: 1. Hovedleveringen (Prisen indgår med fuld vægt i prisevalueringen) 2. Udvidelsesscenariet (Halvdelen af udvidelsesprisen indgår i prisevalueringen) 3. Option pris for migrering (timepris x 50 timer) Kvalitet og Tekniske forhold % 1. Løsningen arkitektur 90 % 2. Managementværktøj 10 % Implementering/migrering % Service 1. Garanti 60 % 2. Uddannelse 40 % 5-10 % I bilag 7 er evalueringsparametre (EP) beskrevet under deres tilhørende underkriterier og delkriterier. Hvert evalueringsparameter skal om muligt besvares/beskrives i tilbuddet med opgivet referencenummer eksempelvis EP 1 hvor det ikke i forvejen er angivet. Evalueringsparametre Er de parametre, det afgivne tilbud vurderes på under hvert delkriterium, som indgår i det overliggende underkriterium. Den samlede vurdering af de angivne EP er Side 6 af 25

7 kombineret med pris vil således ligge til grund for identificering af det økonomisk mest fordelagtig tilbud. Underkriterium - Pris (40-50 %) Prisen vil blive evalueret som en sum af prisen på hovedleveringen alt inklusivt og udvidelsesscenariets pris. Hovedleveringens pris indgår med fuld vægt i prisevalueringen. Halvdelen af udvidelsesscenariets pris vil indgå i den samlede prisevaluering Herved forstået, at hovedleveringens pris tillægges halvdelen af udvidelsens pris dette udgør den prissum, der evalueres på. Dertil kommer licenser, som beskrevet nedenfor. Ordregiver indkøber sine licenser på VMware, Citrix og Microsoft på dennes rammeaftale, hvorfor disse licenser ikke indgår i udbuddet. Tilbudsgiver skal oplyse hvilke licenser (varenumre) fra VMware, Citrix og Microsoft den tilbudte løsning kræver i forhold til de tilbudte funktionaliteter udover de licenser Ordregiver er i besiddelse af i dag jfr. bilag 9. Ordregivers udgifter til indkøb af disse licenser vil af Ordregiver blive tillagt prissummen. Alle øvrige licenser, der indgår i løsningen skal indgå i tilbuddet. Alle de produkter/komponenter (varenumre), der indgår både i hovedleveringen og i udvidelsesscenariet skal prissættes ens. Alle komponenter (varenumre), der indgår i både hovedleveringen og udvidelsesscenariet skal kunne købes af ordregiver i kontraktperioden. Ordregiver ønsker en option på migreringsarbejdet. Denne skal afgives som en timetakst inkl. transportudgifter, kost og logi mv. Optionen på migreringsarbejdet vil indgå med en volumen på 50 timer i prisevalueringen. Optionen skal ikke kunne købes af Ordregiver i hele kontraktperioden men udelukkende i forbindelse med migrering af det tilbudte udstyr. Ad 1 Hovedleveringen Løsningen skal beskrives og hver enkelt komponent/produkt skal prissættes, så ordregiver har kendskab til hvert enkelt komponents/produkts pris. Disse priser skal være inklusiv 4 års onsite service (24/7 med 4 timers reaktionstid) og hver komponent/produkt i løsningen skal kunne leveres i hele kontraktperioden på samme vilkår. Tilbudte komponenter/produkter kan udskiftes/substitueres, men udelukkende såfremt komponenten/produktet udgår af produktion og bliver erstattet af et tilsvarende (samme funktionalitet) eller bedre komponent/produkt. (Se kontraktens 25 Ændring af produktsammensætning ) Det er til enhver tid tilbudsgivers ansvar, at produkterne lever op til ovenstående. Manglende overholdelse vil blive betragtet som væsentlig mislighold. Tilbuddet skal indeholde et unikt varenummer og tilhørende letforståelig varebeskrivelse for hver enkelt komponent/produkt i løsningen. Licenser, der indgår i løsningen, skal opgives i tilbuddet med producentens varenummer. Licenser til alle funktionaliteter tilbudt (beskrevet i tilbudsmaterialet) skal således være beskrevet i tilbuddet med et unikt varenummer. Såfremt den tilbudte løsning, for at opnå den tilbudte funktionalitet, Side 7 af 25

8 kræver licenser, som ikke er beskrevet i tilbuddet, skal disse stilles til rådighed af tilbudsgiver uden beregning. For VMware, Citrix og Microsoft licenser gælder at disse ikke skal prissættes af Tilbudsgiver, men det skal oplyses, hvilke der indgår i løsningen med unikke varenumre. Disse licenser vil af Ordregiver blive erhvervet via dennes rammekontrakt på softwarelicenser. Såfremt andre licenser, som ikke er opgivet i tilbuddet, af denne type (VWware, Citrix og Microsoft) er påkrævet i løsningen for overholdelse af kontrakten, skal disse leveres af Tilbudsgiver uden beregning. Indeholdt i prisen er desuden den tilbudte implementering og uddannelsesforløb. Prisen på hovedleveringen skal være inklusiv 4 års 24/7 garanti med 4 timers reaktionstid, hardwareovervågning samt levering og fysisk opsætning, installation, implementering (inkl. transportudgifter, kost og logi mv.) samt bortskaffelse af affald. Ad 2 Udvidelsen Der skal tilbydes et udvidelsesscenarium, som har 80 TB disponibel plads og overholder samme krav til performance som hovedleveringen. Således den samlede kapacitet vil være 200 TB ved komplet udvidelse. Tilbuddet skal indeholde et unikt varenummer og tilhørende varebeskrivelse for hver enkelt komponent/produkt i udvidelsen. Alle tilkøbsprodukter skal indeholde 4 års garanti gældende fra købsdatoen. Alle licenser der indgår i udvidelsesscenariet skal opgives i tilbuddet og prissættes. Licenser til alle funktionalitet tilbudt (beskrevet i tilbudsmaterialet) skal således være beskrevet med varenumre i tilbuddet. Såfremt det senere måtte vise sig at andre licenser er påkrævet i løsningen for overholdelse af kontrakten, skal disse leveres af Tilbudsgiver uden beregning. For VMware, Citrix og MicroSoft skal disse opgives med varenumre men ikke prissættes. Er der VMware, Citrix og MicroSoft Licenser, der indgår i løsningen, som Ordregiver ikke allerede er i besiddelse af, skal dette markeres tydeligt. For VMware, Citrix og Microsoft licenser gælder at disse ikke skal prissættes af Tilbudsgiver, men det skal oplyses, hvilke der indgår i løsningen med unikke varenumre. Disse licenser vil af Ordregiver blive erhvervet via dennes rammekontrakt på softwarelicenser. Såfremt det senere måtte vise sig at andre licenser af denne type (VMware, Citrix og Microsoft) er påkrævet i løsningen for overholdelse af kontrakten, skal disse leveres af Tilbudsgiver uden beregning. Ad 3 Option på migreringsarbejdet Den angivne timepris multipliceres med 50 timer og indgår med denne vægt i beregningen af tilbudssummen. Der kan ikke afgives differentierede timepriser på forskellige typer konsulenter. Med migrering forstås datamigrering. Alt øvrig betragtes opsætning og installation betragtes som implementering og skal således være indeholdt i de tilbudte priser. Underkriterium Kvalitet og tekniske forhold (30-40 %) Underkriteriet Kvalitet og tekniske forhold vil blive vurderet i henhold til de i bilag 7 beskrevne evalueringsparametre Underkriterium Implementering/migrering (10-15 %) Side 8 af 25

9 Underkriteriet Implementering/migrering vil blive vurderet i henhold til de i bilag 7 beskrevne evalueringsparametre. Underkriterium Service (5 % - 10 %) Underkriteriet Service vil blive vurderet i henhold til de i bilag 7 beskrevne evalueringsparametre Side 9 af 25

10 3. Kravspecifikation Nedenstående kravspecifikation udgøres af mindstekrav opgivet i nærværende afsnit. Mindstekrav krav der skal opfyldes af tilbudsgiver. Lever tilbuddet ikke op til samtlige mindstekrav, er det ikke konditionsmæssigt og vil blive afvist. Mindstekrav (MK): Alle tilbudte produkter, såvel til hovedleveringen som til udvidelsen, skal være fabriksnye, al hardware skal være firmwareopgraderet til nyeste versioner ved levering og alle leverede diske skal være klar til brug. Ordregiver gør opmærksom på MK er beskrevet i bilag 6. Nedenstående MK er til servere er gældende for alle serverne i den tilbudte løsning og MK erne i bilag 6 skal opfattes som yderligere specifikke MK er til de servere, der skal håndtere de i bilag 6 beskrevne funktioner i løsningen. Tilbud skal indeholde oplysninger vedrørende MK er som opgivet i nedenstående skema samt de oplysninger, der er udbedt i bilag 6. Nr. Kravbeskrivelse Opfyldt ja/nej Beskriv her hvordan eller henvis til bilag Den samlede løsning MK 1. Den nye installation skal kunne rummes indenfor nuværende rammer, m.h.t. El, UPS og kølekapacitet. MK 2. En Cisco 5548 fungerer som aggregeringsswitch i datacenteret, hvilket den også skal fremadrettet. MK 3. Ordregiver vil have en løsning med FC eller FCoE som primær protokol. MK 4. MK 5. MK 6. MK 7. Ordregiver ønsker således ikke ISCSI anvendt som den primære protokol i løsningen Alle netværksinterfaces og backbone infrastruktur skal være min. 10 Gbit Der skal være redundant forbindelse fra servere til storage system og netværk (infrastruktur) Den tilbudte løsning og dimensionering skal overholde gældende best practice fra producenten/producenterne. Ordregiver kræver at vedligeholdelse skal kunne gennemføres uden nedetid i Side 10 af 25

11 arbejdstiden Således skal Firmware- og driveropgraderinger som kræver genstart kunne scheduleres MK 8. MK 9. MK 10. MK 11. MK 12. MK 13. MK 14. MK 15. MK 16. MK 17. MK 18. MK 19. MK 20. MK 21. MK 22. Drivere til hardware skal kunne downloades fra leverandørens eller producentens hjemmeside eller online via leverandørens driverservice Drivere og firmware skal være certificeret til nyeste version af operativ systemer i anvendelse (VMware, Citrix, Linux, Micro Soft) Alle netværksinterfaces inkluderet i det tilbudte hardware skal være aktive Alle netværkskomponenter skal understøtte Cisco netværksovervågning på portniveau/lms (LAN manager server) Platformen skal understøtte 10 GbE, minimum 8 Gb FC og Jumboframes. Der skal være strømforsyninger svarende til chassisets maximale bestykning Strømforsyningerne skal være redundante Al hardware skal være IPv6 kompatibel Servere Løsningen skal indeholde de fysiske servere positivt opremset i bilag 6. Serverne skal være kompatible med nyeste version af VMware, MS Windows og Linux RedHat RAM skal køre med fuld hastighed (min MHz) uanset RAM mængden i serveren Ordregiver virtualiserer sine Cisco telefoniservere hvorfor løsningen skal overholde de i linket opstillede betingelser. ualization_supported_hardware Telefoniserverne skal være virtualiseret i Ordregivers VMware cluster. Ordregiver ønsker ikke et separat cluster til telefoniserverne. Side 11 af 25

12 MK 23. MK 24. MK 25. MK 26. MK 27. MK 28. MK 29. MK 30. De fysiske servere skal være skalerbare til dobbelt ydeevne uden behov for fysisk udvidelse m.h.t. o Rack plads o CPU sockets o RAM sockets De fysiske servere skal være enten Blade servere eller rackservere De fysiske servere skal alle have intern SAS harddisk på minimum 128 GB (Raid1) De fysiske servere skal minimum have 8 GB RAM De fysiske servere skal minimum have 1 CPU med min. 8 cores De fysiske servere skal minimum have et High End CPU PassMark tal på Serverne skal kunne administreres via managementport på netværk Fysiske hosts til VMware MK 31. MK 32. Skal være blade servere Hovedleveringen skal dimensioneres efter min. 140 virtuelle servere á 4 Vcores og 8 GB VRAM Løsningen skal dimensioneres i udvidelsesscenariet efter min. 40 virtuelle servere á 4 Vcores og 8 GB VRAM (i alt 180) Serverne skal minimum have et High End CPU PassMark tal på Det er et krav at løsningen bygges på eksisterende licenser til VMware (se bilag 9) CPU er skal være introduceret på markedet senest Q SAN MK 33. Hovedlevering skal indeholde 8 ledige SAN porte (pr. redundant switch) til udnyttelse af eksterne servere. MK 34. Løsningen skal kunne håndtere Side 12 af 25

13 MK 35. MK 36. MK 37. MK 38. MK 39. MK 40. MK 41. MK 42. MK 43. MK 44. MK 45. MK 46. MK 47. MK 48. dynamisk skalering af SAN kapacitet (kapacitet og performance) uden nedetid i arbejdstiden Løsningen skal indeholde mulighed for manuel tiering på 2 niveauer. Storagesystemet skal i hovedleverancen have en kapacitet på 120 TB tilgængeligt brugbart plads. Angivet kapacitet er netto tilgængelig LUN kapacitet (eksklusive RAID og SAN overhead) konfigureret efter best practice for den angivne anvendelse af producenten. Løsningen skal være kompatibel med Ordregivers nuværende CommVault backup løsning. Løsningen skal indeholde VAAI teknologi Løsningen skal indeholde muligheden for reclaim delete space LUNs skal kunne administreres via Vcenter Konfigurationsændringer skal kunne foregå uden nedetid for server / SAN installationen Der skal i systemet være mulighed for at en diskhylde er ude af drift uden nedetid og datatab Diske skal kunne hot-swappes Blæsere og strømforsyninger skal kunne udskiftes uden nedetid for systemet Løsningen skal performe min IOPS i almindelig drift Management værktøj til den komplette løsning (Server, SAN, SAN infrastruktur) Der skal være grafisk interface til overvågning af ressourceudnyttelse, kapacitetshåndtering og configuration management Via management værktøj skal Ordregiver kunne overvåge en fuld boot af fysiske servere fra BIOS opstart. Miljø Emballage skal bortskaffes af leverandør i forbindelse med Side 13 af 25

14 levering/installation MK 49. MK 50. Den tilbudte initiale løsning må maksimalt fylde 2 rackskabe á 42U Det samlede energiforbrug i den tilbudte løsning må ikke overstige niveauet for den nuværende installation som har en kapacitet på 30 Kwh via UPS. MK 51. Onsite service garanti (24/7 med 4 timers reaktionstid) MK 52. Reaktionstid er antal timer, der går fra det tidspunkt, hvor ordregiver har indrapporteret en fejl frem til det tidspunkt hvor teknikeren er onsite på ordregivers virksomhedsadresse. Således skal teknikeren være onsite senest 4 timer efter fejlmeldingen, fireogtyve (24) timer i døgnet, syv (7) dage om ugen (inkl. helligdage), såfremt fejlen ikke kan afhjælpes ved fjernassistance; f.eks. via VPNopkobling. Dette vurderes fra sag til sag mellem ordregiver og tilbudsgiver. MK 53. Ønsker ordregiver en onsite-tekniker på stedet, skal dette kunne rekvireres uden yderligere argumentation. MK 54. MK 55. MK 56. MK 57. MK 58. Ved konstatering af fejl (Ordregivers eller Tilbudsgivers) hvor der kræves reservedele/hw-komponenter, skal disse kunne være til stede på ordregivers adresse inden for 4 timer efter fejlens konstatering, såfremt dette ønskes af Ordregiver. Der skal være direkte telefonadgang fireogtyve (24) timer i døgnet, syv (7) dage om ugen (inkl. helligdage) til erfarne supportteknikere, som yder kvalificeret hjælp ved fejlfinding af hardware- og softwareproblemer. Al servicekommunikation skal foregå på dansk eller let forståeligt engelsk. Diagnosticering, som omfatter fysisk tilstedeværelse ved løsningen, skal udføres af tilbudsgivers tekniker. Som udgangspunkt udskifter eller fjerner ordregiver ikke komponentdele medmindre Side 14 af 25

15 MK 59. MK 60. MK 61. MK 62. MK 63. ordregiver i specifikke situationer accepterer at udføre en sådan opgave. Foretages fysisk udbedring af ordregiver i henhold til tilbudsgivers anvisninger opretholdes garantien på produktet. I sådanne tilfælde kan tilbudsgiver således nøjes med at sende en reservedel. Ordregiver vil have en proactiv hardwareovervågning til hele løsningen. (Skal være i gangsat senest ved overtagelsesprøven) Tilbudsgiver skal levere unattended installation af VMware hosts som er tilpasset Ordregivers driftsmiljø Uddannelse Uddannelse af Ordregivers personale skal være en blanding af sidemandsoplæring og workshops on location med hands on på Ordregivers nye udstyr. Uddannelsen skal sikre at Ordregivers personale skal være i stand til at drifte løsningen. Dokumentation Tilbudsgiver skal udarbejde og levere en komplet systemdokumentation af den implementerede løsning i elektronisk form. Skal foreligge ved godkendt overtagelsesprøve Tilbudsgiver skal udarbejde driftshåndbog på den implementerede løsning i elektronisk form. Skal foreligge ved godkendt driftsprøve. Side 15 af 25

16 4. Kontrakt Kontrakt vedr. levering af servere og storage 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Ikast-Brande Kommune IT -afdelingen Rådhusstrædet Ikast CVR-nr og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2 Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået i henhold til udbud indgået efter udbudsbekendtgørelsesnr [ udbudsbekendtgørelsesnummeret]. Kontrakten beskriver Ordregivers og kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Kontrakt mellem kontrakthaver og Ordregiver B. Supplerende oplysninger, herunder evt. rettelsesdokumenter samt spørgsmål og svar. C. Udbudsmateriale med bilag fra Ordregiver af [mm.åååå] D. Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå]. Kontrakthavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende kontrakt. 3 Kontraktens omfang Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte produkter på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Den estimerede omsætning er under forbehold af fortsat bevilling til det pågældende område i kontraktperioden fra ansvarlig myndighed. Der tages endvidere forbehold for ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser. 4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den 1/ og er uopsigelig for begge parter indtil den 30/ Hvis udbuddet vedrørende de af nærværende kontrakt omfattede ydelser indbringes for klagenævnet for udbud eller domstolene, og Ordregivers beslutning om at tildele Kontrakthaver kontrakten annulleres eller erklæres uden virkning, eller Ordregiver pålægges at bringe Side 16 af 25

17 kontrakten til ophør, er Ordregiver berettiget til at opsige aftalen med et passende varsel alene mod betaling af Kontrakthavers udgifter i anledning af opsigelse (negativ kontraktinteresse). 5 Optioner Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 6 mdr. Forlængelse sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse herom skal gives til kontrakthaver senest 1 måned før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Ordregiver kan vælge at benytte Kontrakthaver i forhold til migreringsarbejdet til den i tilbuddet angivne pris. 6 Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. Kontrakthavers besøg skal aftales i forvejen med Ordregiver. Der forventes en hjælpsom og serviceminded adfærd, og at der fra kontrakthavers side lægges op til en positiv dialog. På hver af partnernes initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem kontrakthaver og Ordregiver. Samarbejdet evalueres under alle omstændigheder efter 3 måneder fra kontraktens ikrafttræden. 7 Bestilling af varer Varebestillinger skal kunne afgives via telefon og . Kontrakthaver skal stille med de nødvendige kompetencer således Ordregiver kan sammensætte de til en hver tid mest optimale udvidelser af hovedleveringen. 8 Levering og leveringsbetingelser Løsningen skal være fysisk opsat på Ordregivers lokation senest pr. 10. december, Der skal leveres frit og på de af Ordregiver anviste adresser. Leveringstiden på udvidelseskomponenter/-produkter må ikke overstige 15 arbejdsdage gældende i hele kontraktperioden. 8a Overtagelse af hovedleveringen Overtagelsesprøve Formålet med overtagelsesprøven er primært at konstatere, om den aftalte funktionalitet er til stede. Overtagelsesprøven gennemføres af Kontrakthaver med Ordregivers aktive deltagelse samt evt. deltagelse af ekstern uvildig bistand. Tidspunktet for overtagelsesprøven aftales parterne i mellem med hensyntagen til at løsningen skal være i fuld drift og gerne overtaget 20. december Herved forstås at overtagelsesprøven er godkendt. Såfremt denne overtagelsesdato ikke overholdes vil Kontrakthaver blive afkrævet bodsbetaling i henhold til afsnittet vedrørende bod i nærværende kontrakt. Indholdet i den endelige overtagelsesprøven udarbejdes af Tilbudsgiver i samarbejde med Ordregiver efter underskrivelse af kontrakt med udgangspunkt i den i tilbuddet fremsendte. Den skal godkendes af Ordregiver, da testen skal danne grundlag som dokumentation for at løsningen lever op til, de i udbuddet, angivne krav. Overtagelsesprøven skal omfatte gennemførsel af de nødvendige tests, for at dokumentere at systemet lever op til de, i udbuddet, angivne krav. Ligeledes skal det eller de værktøjer, der er nødvendige for at gennemføre sådanne tests og målinger, leveres eller udlånes af Tilbudsgiver. Tilbudsgiver bedes ligeledes angive hvordan, sådanne tests bør gennemføres. Side 17 af 25

18 Såfremt Ordregiver godkender overtagelsesprøven med konstaterede mangler, skal disse anføres i en mangelliste. Ordregiver er først forpligtet til at godkende driftsprøven, når sådanne mangler er afhjulpet. Såfremt overtagelsesprøven ikke opfylder kravene i nærværende kontrakt og dermed ikke godkendes, er Kontrakthaveren berettiget til med mindst 5 arbejdsdages varsel at gentage den fulde prøve. Den fulde prøve skal gentages indenfor 20 arbejdsdage. Godkendes den fulde overtagelsesprøve ikke i anden omgang af Ordregiver betragtes det som væsentlig mislighold. Driftsprøve Formålet med driftsprøven er at konstatere, hvorvidt leverancen overholder kontraktgrundlaget, jf. 2. Driftsprøven gennemføres af Ordregiver med bistand fra Kontrakthaver. Inden driftsprøven påbegyndes, skal overtagelsesprøven være godkendt af Ordregiver. Driftsprøven skal omfatte mindst 10 arbejdsdage i træk, hvori systemet har været i drift med normale funktioner. I forhold til hvad der forstås ved normal drift afklares det parterne i mellem umiddelbart efter kontraktindgåelse. Driftsprøven skal af Ordregiver påbegyndes senest 40 arbejdsdage efter overtagelsesdagen, ellers bortfalder driftsprøven. Kontrakthaver har efter driftsprøven 20 arbejdsdage til at udbedre fejl og mangler, så kontraktgrundlaget efterleves. Ordregiver udarbejder en skriftlig liste over forhold, der ikke er opfyldt i henhold til kontrakten. Har Kontrakthaveren ikke indenfor 20 arbejdsdage udbedret de på listen beskrevne fejl og mangler betragtes dette som væsentlig mislighold. 9 Følgeseddel Med hver leverance skal der afleveres en følgeseddel. Følgende oplysninger skal som minimum fremgå af følgesedlen: Navn på bestiller, EANlokationsnummer, dato, antal, varenummer og varenavn samt evt. vægt og restordrer. 10 Fakturering I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement-OrdSim-Bilsim 1.0. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af Ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for Ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: Rekvirent hos Ordregiver Rekvisitionsnummer Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Side 18 af 25

19 Leverandørens CVR/SE-nummer Leverandørens navn og adresse samt Ordregivers navn og adresse Mængde og art af de leverede produkter/ydelser Pris pr. enhed eksklusiv moms Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. 11 Priser For bestillinger foretaget i henhold til kontrakten gælder de i kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå] angivne enhedspriser. I priserne er inkluderet forsikring indtil overtagelsesdagen, for udvidelser af hovedleveringen dog kun indtil installationsdagen. I priserne er inkluderet eventuel transport. Såfremt kontrakthaver jf. 25 bestemmelserne om Ændring af produktsammensætning introducerer erstatningsprodukter, svarende til produkter på tilbudslisten, skal disse købes til de i tilbudslisten angivne priser for de oprindelige produkter eller til en lavere pris. Hvis det bestilte produkt er udgået som følge af produktudvikling, skal et andet produkt med minimum tilsvarende standard straks tilbydes til samme eller lavere pris. 12 Prisregulering Odregiver ønsker at mindske sin egen og Kontrakthavers risiko i forhold til kursudsving i den amerikanske dollar. Dollarkursen pr. 1. oktober 2012 (aflæst på Nationalbankens hjemmeside) vil derfor ligge til grund for en indeksering i perioden. Hvert kvartal reguleres priserne i forhold til den aktuelle dollarkurs. Den nye kurs fastlægges som et gennemsnit af de 3 sidste (danske) arbejdsdage op til den første i kvartalet aflæst på Den første regulering træder således i kraft 1. april Derfor gælder de tilbudte priser som angivet i tilbuddet indtil 31. marts De nye priser reguleres efter de sidste 3 dages kurser i marts 2013 fra ovenstående hjemmeside. Herefter kalkuleres afregningsprisen for den enkelte maskine og tilbehøret procentvis op eller ned i forhold til dollarkursen pr. 1. oktober 2012 i henhold til følgende formler: Dollarkurs A = ( Dollarkurst 2 + Dollarkurst 1 t 3 + Dolarkurs ) Dollarkurs A er den kurs, som priserne reguleres med kvartalsvis. Denne findes ved observation af den offentliggjorte dollarkurs fra Nationalbankens hjemmeside. Her tages den observerede kurs på skæringsdagen (sidste arbejdsdag i kvartalet), samt kursen for de to foregående arbejdsdage og indsættes i formlen. Dollarkurs A sammenholdes derefter med kursen fra 1. oktober 2012, beregnet efter ovenstående formels princip. Det vil sige de sidste tre arbejdsdage i september. Ændringen her vil således afspejle den ændring prisen skal justeres med. Ændringen vil blive udregnet på følgende måde: Side 19 af 25

20 ( Dollarkurs A Dollarkurs1. okt.2012) Pr ocentvise _ ændring = Dollarkurs1. okt.2012 Det er Kontrakthavers ansvar at levere disse tal og en opdateret prisliste til Ordregiver senest kl. 12 på dagen for prisændringen. Kontrakthaver kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt Kontrakthaver i forhold til de af kontrakten omfattede produkter, tillægges de aftalte priser. Prisregulering sker på Kontrakthavers foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes. Varsel om prisreguleringer skal sendes til Ordregiver senest kl. 12 på dagen for prisstigningen. 13 Betalingsbetingelser Kontrakthaver er for hovedleverancen, jf. Bilag 5 Tilbudsliste berettiget til at fakturere efter følgende rateplan: 25 % efter fysisk levering og opsætning i datacentret 60 % efter godkendt overtagelsesprøve 15 % efter godkendt driftsprøve Betalingsbetingelserne er 30 dage netto. 14 Bonusudbetaling til tredjemand Omsætningen som følge af denne kontrakt med Ordregiver må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve kontrakten med omgående virkning. 15 Underleverandører Såfremt kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis kontrakthaver selv havde udført leverancen. 16 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontrakthavers rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan hverken helt eller delvist overlades til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig samtykke med Ordregiver. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses som en væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til at hæve kontrakten. 17 Tredjemandsrettigheder Kontrakthaver indestår for, at kontrakthavers ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. Side 20 af 25

21 Rejser tredjemand krav mod en part med påstand om retskrænkelse, skal parten give den anden part skriftlig meddelelse herom. Kontrakthaver overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger og er pligtig i enhver henseende at holde Ordregiver skadesløs. Hvis tredjemands rettigheder hindrer kontrakthavers opfyldelse af kontrakten i et omfang, som er væsentligt for Ordregiver, er Ordregiver berettiget til skriftligt at hæve kontrakten med omgående virkning, og kontrakthaver vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Ordregiver lider som følge af denne ophævelse. 18 Forsinkelse Ordregiver anser enhver forsinkelse som væsentlig. Hvis kontrakthaver ikke leverer til aftalt tid, er Ordregiver berettiget til at annullere den afgivne ordre helt eller delvist uanset forsinkelsens varighed. Hvis kontrakthaver må forudse en forsinkelse i leveringen, skal kontrakthaver straks give meddelelse til Ordregiver herom med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen. Ny leveringstermin på den afgivne ordre kan aftales mod Ordregivers accept heraf. Annulleres ordren helt eller delvis, er Ordregiveren berettiget til at foretage dækningskøb for kontrakthavers regning. Kontrakthaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af forsinkelsen. Ved gentagne forsinkelser af enkeltstående leverancer, som skriftligt er blevet påpeget af Ordregiver, er denne berettiget til at ophæve kontrakten helt eller delvis med omgående virkning, og kontrakthaver vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Ordregiveren lider som følge af denne ophævelse. Efter at ordregiver har godkendt overtagelsesprøve og driftsprøve kan denne del af ordren ikke annulleres helt eller delvist. I forhold til enkeltstående leverancer efter godkendt overtagelsesprøve og godkendt driftsprøve har ophævelsen således udelukkende virkning for fremtiden. 19 Mangler Kontrakthaver er ansvarlig for mangler ved de af kontrakten omfattede produkter efter dansk rets almindelige regler. Kontrakthaver afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen. For de dele af Leverancen, der er omfattet af on site garantien, påhviler det Kontrakthaver at afhjælpe fejl i leverancen. Hvis Ordregiver og kontrakthaver enes om lokal reparation i forbindelse med kontrakthavers afhjælpningsforpligtelse, bærer kontrakthaver alle omkostninger forbundet hermed. Undlader kontrakthaver, på trods af skriftlig anmodning herom, at opfylde sine ovennævnte forpligtelser til at foretage afhjælpning eller om levering, er Ordregiveren berettiget til, efter eget valg, at lade afhjælpning foretage af tredjemand for kontrakthavers regning, at kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve ordren. Hæves ordren helt eller delvis, er Ordregiveren berettiget til at foretage dækningskøb for kontrakthavers regning. Side 21 af 25

22 Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. Kontrakthaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af mangler, der ikke afhjælpes eller om leveres inden for en frist fastsat af ordregiver. Hvis leverede varer eller ydelser gentagne gange er mangelfulde, eller hvis kontrakthaver gentagne gange undlader at foretage afhjælpning eller om levering, er Ordregiveren berettiget til efter forudgående skriftligt varsel at ophæve kontrakten helt eller delvist med omgående virkning. Kontrakthaver vil herefter være erstatningsansvarlig for de tab, Ordregiveren lider som følge af denne ophævelse. Væsentlig misligholdelse berettiger Ordregiver til at ophæve kontrakten uden varsel. 20 Produktansvar, erstatningsansvar og forsikring Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Kontrakthaver er pligtig at holde Ordregiver skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst mod Ordregiver af tredjemand, og som er forårsaget af produktfejl, mangler ved leverancen eller Kontrakthavers skadesvoldende adfærd. For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves, i det omfang Kunden dokumenterer et tab ud over bodsbeløbet. Erstatning og eventuelt bodsbeløb tilsammen er dog under alle omstændigheder begrænset til leverancevederlaget. Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab. Tab af data anses for indirekte tab, bortset fra tilfælde, hvor dette skyldes Leverandørens Drift eller anden datahåndtering, hvor dette er omfattet af Kontrakten. Foranstående begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende Part. Leverandørens produktansvar følger dansk rets almindelige regler. Leverandøren er forpligtet til at opretholde produktansvars-forsikring i fem år efter Overtagelsesdagen. Produktansvaret for tingskade er beløbsmæssigt begrænset til kr. 5 millioner pr. skadestilfælde. 21 Garanti I henhold til kontraktens dokumenter jævnfør kontraktens Bod Såfremt den aftalte overtagelsesdag overskrides som følge af forhold, som kontrakthaver hæfter for i henhold til kontrakten ( 2), betaler kontrakthaveren en dagbod. Boden beregnes pr. påbegyndt arbejdsdag af den samlede estimerede kontraktværdi af hovedleveringen. Boden udgør 0,25 % pr. arbejdsdag. Kontrakthaver har efter driftsprøven 20 arbejdsdage til at udbedre fejl og mangler, så kontraktgrundlaget efterleves. Såfremt driftsprøven ikke er afsluttet med det aftalte resultat inden for de 20 dage, svares bod for hver påbegyndt arbejdsdag efter samme retningslinjer som ved overskridelse af overtagelsesdagen. I forhold til de beskrevne tidsfrister beskrevet under punktet levering i nærværende kontrakt, vil Ordregiver betragte overskridelser som væsentlig mislighold. Side 22 af 25

23 I forhold til manglende onsite garanti kan Ordregiver for hver time serviceteknikeren ikke er på lokationen og starter udbedringen af fejlen opkræve en bod på 1250 kr. såfremt Ordregiver har adgang til lokationen. Den maksimale bod for manglende service kan maksimalt udgøre kr. Såfremt Ordregiver ser sig nødsaget til at indkalde anden leverandør grundet manglende fremmøde fra Kontrakthaveren kan ordregiver viderefakturere den konkrete udgift til Kontrakthaver. Leveringstiden på udvidelseskomponenter/-produkter må ikke overstige 15 arbejdsdage. Såfremt dette overskrides som følge af forhold, som kontrakthaver hæfter for i henhold til kontrakten ( 2), betaler kontrakthaveren en dagbod. Boden beregnes pr. påbegyndt arbejdsdag af den samlede estimerede kontraktværdi af hovedleveringen. Boden udgør 0,25 % pr. arbejdsdag. Alle bodsbeløb for forsinkelse kan dog tilsammen ikke overstige 10 % af den samlede kontraktværdi. Påløbet dagbod betales ugevis efter forsinkelsens opståen efter skriftligt krav fra Ordregiver. Har kontrakthaver ikke senest 12 måneder efter den aftalte overtagelsesdag modtaget skriftligt påkrav fra Ordregiver, bortfalder Ordregivers ret til boden. 23 Konkurs m.v. Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, rekonstruktionsbehandling eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, som giver Ordregiver begrundet mistanke om, at kontrakthaver ikke er i stand til at varetage sin forpligtelse overfor Ordregiver i kontraktperioden vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, og vil berettige Ordregiver til omgående at ophæve kontrakten.. Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. 24 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure suspenderes parternes forpligtelser så længe force majeure er til stede og i det omfang force majeure er til hinder for kontrakthavers opfyldelse af sine forpligtelser. Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende). Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra kontrakthavers side for at kunne genoptage leveringen. 25 Ændring af produktsammensætning Såfremt ændringer i lovgivningen og/eller myndighedskrav medfører, at der skal foretages korrektioner/ændringer i produkternes sammensætning, er kontrakthaver pligtig til omgående at informere Ordregiver herom samt omgående at ændre produkterne som påkrævet. Som udgangspunkt er kontrakthaver forpligtet til at levere de tilbudte produkter i hele kontraktens løbetid. Skulle det være tvingende nødvendigt at substituere tilbudte komponenter/produkter med nye komponenter/produkter, som kvalitetsmæssigt svarer til komponenterne/produkterne i kontraktens nettosortiment skal de nye produkter erstatte et af de oprindeligt tilbudte komponenter/produkter til samme eller lavere pris. Side 23 af 25

24 Ordregiver medvirker gerne ved afprøvning af nye produkter, i det omfang disse i alle led lever op til kontraktens betingelser. 26 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i dele af eller hele kontrakten i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Udtalelser til pressen, der vedrører enten kontrakten eller den anden kontraktpart, skal godkendes af modparten inden udtalelsen foretages. Kontraktshaveren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne kontrakts indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve kontrakten med omgående virkning. 27 Kontraktændringer Nærværende kontrakt, herunder bilag til kontrakten, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Ordregiver og kontrakthaver. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, som er underskrevet af begge parter. 28 Lovvalg og afgørelse af tvister Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af kontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er Ordregivers retskreds 29 Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle gældende direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve kontrakten med omgående virkning. 30 Miljø Kontrakthaver garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. På forlangende skal kontrakthaver fremsende dokumentation for produkternes miljømæssige egenskaber, således at Ordregiver kan foretage en miljøvurdering af produktet. Kontrakthavers udgifter i den forbindelse er Ordregiver uvedkommende. Side 24 af 25

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 194-334120

EU-UDBUD 2013/S 194-334120 EU-UDBUD 2013/S 194-334120 Varer Offentligt udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb Oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 182-320748 Varer Offentligt udbud

EU-UDBUD 2014/S 182-320748 Varer Offentligt udbud EU-UDBUD /S 182-320748 Varer Offentligt udbud På levering af arbejdsbeklædning og -fodtøj til Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af stomiprodukter til KomUdbud 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Tidsplan... 5 1.3 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud EU-UDBUD Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud September 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Fælleskommunalt indkøbssamarbejde mellem følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre,

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune UDBUD Varer Offentligt udbud På digitale bypyloner til Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig... 3 1.3 Udbuddets

Læs mere

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen")

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner (Rammeaftalen) Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen") 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Nedenstående medlemmer af KomUdbud: Aarhus Kommune Herning Kommune Randers

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 2 Kontrakt Parykker

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 2 Kontrakt Parykker EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler Bilag 2 Kontrakt Parykker Præambel Parterne er ligeværdige igennem aftaleperioden og enige om at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning, for at opnå

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 030-048603

EU-UDBUD 2014/S 030-048603 EU-UDBUD 2014/S 030-048603 Offentligt udbud Kommunal befordring i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune 02.2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Udkast til høring EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandregulering til KomUdbud November 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer Vareindkøb Offentligt udbud På levering af Byggematerialer og værktøj til Sydjysk Kommuneindkøb Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelt om Sydjysk

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 Bilag 1 - kontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Udbudsbetingelser, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Udbudsbetingelser. Tjenesteydelser Offentligt udbud

Udbudsbetingelser, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Udbudsbetingelser. Tjenesteydelser Offentligt udbud Udbudsbetingelser Tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af Konsulentydelse til udarbejdelse af byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse til Slagelse Kommune og Realdania Slagelse Kommune

Læs mere

EU-UDBUD. Offentligt udbud

EU-UDBUD. Offentligt udbud EU-UDBUD Offentligt udbud levering af sejl til personløftere til Jysk Fællesindkøb Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Kommunikation... 3 1.3 Ordregivers

Læs mere

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Offentligt udbud Vareindkøb På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere