KAPITEL 2 HVORDAN KOMMER MAN I GANG?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL 2 HVORDAN KOMMER MAN I GANG?"

Transkript

1 8. BIBLIOGRAFIER OG REFERENCER Cantor, J.A Delivering Instruction to Adult Learners. Toronto: Wall & Emerson Cranton, P Working with Adult Learners. Toronto: Wall & Emerson Diaz, D.P., & Carnal, R.B Student s learning styles in two classes: Online distance learning and equivalent on-campus. College Teaching 47(4), KAPITEL 2 HVORDAN KOMMER MAN I GANG? Af Rikke Schultz og Kerttu Lõhmus Dille, B. & Mezack, M Identifying predictors of high risk among community college telecourse students. The American Journal of Distance Education, 5(1), Entwistle, N. (Ed.) Handbook of Educational Ideas and Practices. London and New York: Routledge Flückiger et al Proceedings of the 4th International Conference on New Educational Environments. May 2002, Lugano, Switzerland. Greenberg, S., Boyle, M., Laberge, J PDA s and shared public displays. Making personal information public, and public information personal. Personal Technologies Journal. March Harper, B. et al Formalising the description of learning designs. HERDSA Hedestig, U., Orre, C Personal technologies and development of learning environments. In: Flückiger et al Paulsen, M Online Report on Pedagogical Techniques for Computer-Mediated Communication. (link no longer available) Percy, K Adult Access to Learning Opportunities. In Entwistle, N. (Ed.) Sarasin, L.C Learning style perspectives: Impact in the classroom. Madison, WI: Atwood Vygotsky, L Mind in Society. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press. Dette kapitel behandler en række emner, der må overvejes, når man skal træffe beslutning om indholdet i et fjernundervisningsforløb: Den pædagogiske platform - den overordnede model for anvendelse af fjernundervisning i specifikke sammenhænge Modulering af fjernundervisning - moduler, arbejdsforløb og læringsobjekter Hvordan kommer man i gang - trinene i designprocessen 1. DEN PÆDAGOGISKE PLATFORM 6 At beslutte sig for en pædagogisk platform er fundamentet for et hvert undervisningssystem, men det får særlig betydning i den individuelle og selvstændige læringsform, der kendetegner fjernundervisning. En pædagogisk platform er en model, der inkluderer følgende overvejelser: Det pædagogiske (undervisningens tilrettelæggelse - mål og midler tilpasset målgruppen) Det teknologiske (hvilke medier skal inddrages, hvad passer bedst til indholdet og målgruppen) Det tekniske (hvilket udstyr og hvilke programflader passer bedst til indhold og metoder) Det organisatoriske (ressources og planlægning, udvikling, ledelse og vedligeholdelse af systemet). I praksis vil den pædagogiske platform materialisere sig i: Elektroniske brugerflader (virtuelle klasserum, Learning management systemer (LMS-systemer)) Optagelsesprocedurer Aftaler med lærerne Materialevalg Supplerende tilbud til kursisterne (seminarer, konferencer, introduktionskurser m.v.) Markedsføringsmaterialer. Kort sagt i alle de overvejelser, det er nødvendigt at gøre sig, inden man kan udbyde et kursus på nettet. Som kursusudbyder er det altså nødvendigt at træffe beslutning vedrørende den pædagogiske platform, før man tilrettelægger og udbyder et kursus. Den valgte platform vil afspejle den pædagogiske tænkning, der ligger bag kurset, og den vil indebære beslutninger om, hvordan interaktionen mellem lærer, elev og stofområdet er tænkt. Følgende pædagogiske spørgsmål bør som minimum være besvaret: Hvordan vil I forholde jer til deltagernes forskellige baggrunde og læringsstile? Hvad er lærerens opgave? 18 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 19

2 Hvilke materialer og hvilke computerprogrammer skal være til rådighed? Beslutninger vedrørende den pædagogiske platform vil afspejle sig i de valg af materialer og kommunikationsform, der knytter sig til de enkelte læringsforløb. Se figur 2.1 ORGANISATION PLANLÆGNING UDVIKLING LEDELSE AKTIVITETER PÆDAGOGIK INDHOLD METODER LÆREPROCESSEN Figur 2.1 Den pædagogiske platform definerer interaktionen mellem pædagogik, teknologi, teknik og organisation. Som kursusudbyder er det vigtigt, at man diskuterer pædagogisk og elektronisk platform som to adskilte størrelser. Valg af pædagogisk platform kommer først, fordi den har betydning for valg - og udnyttelse - af den teknologiske platform. Mange kursusudbydere har lidt under konsekvenserne af den modsatte procedure. Det er trist at opdage, at det kursuskoncept man har planlagt, slet ikke lader sig realisere inden for den teknologiske ramme, man har til rådighed. 2. FORSKELLE MELLEM FJERNUNDERVISNING OG TRADITIONEL UNDERVISNING Hovedforskellen mellem traditionel fase-2-fase undervisning og fjernundervisning er - ud over fleksibilitet i tid og rum - at fjernundervisning åbner for nye og mere kreative måder at designe og organisere det faglige indhold på, der er udgangspunkt for læreprocessen 7. Tilstedeværelsesundervisning er karakteriseret ved at være ret ufleksibel, hvad angår rammer og planlægning i forhold til tidspunkt, sted og indhold. Undervisningens indhold er ofte planlagt ud fra en forestilling om progression. Man starter ved punkt A og bevæger sig hen mod punkt B, mens man følger et på forhånd fastlagt spor, der er defineret af en faglig tradition eller lærerens egen logik. Der er et på forhånd fastlagt pensum, der er bestemt af et fagligt dannelsessyn. Fx. forventes det, at en læge kender de latinske navne på alle legemsdele, selv om vedkommende senere specialiserer sig som øjenlæge. Denne undervisningstradition bliver på engelsk karakteriseret som just in case undervisning. Man undervises i emner, man som professionel bør være fortrolig med for det tilfælde, at man får brug for det. Traditionel undervisning er karakteriseret ved: Læringsprogression fra simpel til kompleks forståelse. Pensumtænkning. Faglig dannelse (just in case). Målsætning er defineret i indholdskategorier. TEKNOLOGI LMS VIRTUELLE KLASSERUM KOMMUNIKATION SOFTWARE Denne tradition kan være udmærket, især når deltagerne har nogenlunde samme baggrund, som det er tilfældet, når man efter 9. kl. eller gymnasiet påbegynder en uddannelse. Men i voksenundervisningen (livslang læring) er situationen ofte en hel anden. Her har deltagerne typisk meget forskellige baggrunde, behov og forventninger, og de efterspørger konkret viden, der umiddelbart kan relateres til praksis. Derfor er en på forhånd fastlagt læringsprogression - baseret på faglig tradition - sjældent den løsning, der bedst imødekommer deltagernes behov. Fjernundervisning har introduceret et andet princip for tilrettelæggelse af indhold under parolen just in time læring eller fleksibel læring. Det bærende princip i denne tænkning er, at stoffet er tilrettelagt på en sådan måde, at det er til rådighed for deltagerne, når man har behov for det. Fleksibel læring er kendetegnet ved: Ingen forud defineret progression. Opgaver har karakter af problemløsning. Strukturen er moduleret omkring forskellige temaer. Målene defineres i kompetencekategorier. I Fleksibel læring arbejdes der med 4 byggesten, når man skal designe et læringsforløb: Informationsobjekter (tekst, illustrationer, video og audio) i former, der kan kombineres til læringsobjekter, der kan standardiseres og kombineres til arbejdsforløb, der igen kan kombineres til moduler. 3. INFORMATIONSOBJEKTER OG LÆRINGSOBJEKTER - DE MINDSTE BYGGESTEN Et informationsobjekt eller et læringsobjekt (LO) er den mindste enhed af et læringsmateriale, der kan anvendes alene eller sammen med andre relevante læringsobjekter med henblik på erhvervelse af ny viden. Læringsobjekter refererer til institutionelle, nationale eller internationale standarder. En velbeskrevet standard for et læringsobjekt er en forudsætning for, at objektet kan bruges i forskellige sammenhænge. Den mest anvendte internationale forkortelse er RLO (Reusable Learning Object). Læringsobjekter - anskuet som konstruktionsmateriale til læringsforløb - sammenlignes i international litteratur ofte med Lego klodser. Sammenligningen blev første gang anvendt af Wayne Hodgins, formand for IEEE Learning Technology Standard Committee, efter at han havde iagttaget sine børnebørns leg med Lego. Der findes forskellige veldefinerede krav til tekniske standarder og beskrivelser af læringsobjekter. Den internationale kode for sådanne standarder er LOM (Learning Object Metadata) i betydningen data om læringsdata. Idéen med standardisering er for det første at understøtte muligheden for at udveksle læringsobjekter mellem forskellige elektroniske læringssystemer (LMS) - men lige så vigtigt er det, at læringsobjekter kan indgå i forskellige pædagogiske sammenhænge. Ved at arbejde med veldefinerede standarder er det muligt for en institution at udvikle og registrere E- læringsobjekter til eget brug (copyright), men læringsobjekter kan også udveksles, eller rettigheder kan sælges i overensstemmelse med nationale og internationale regulativer. De fleste standardiseringssystemer lægger vægt på følgende data: 1. Titel 8 2. Udviklet af 3. Fag 4. Beskrivelse 20 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 21

3 5. Udgivet af 6. Bidragsydere 7. Dato 8. Type 9. Format 10. Sprog 11. Relation 12. Rettigheder. 4. SCORM SCORM (Sharable Content Object Reference Model) er i dag en af de mest anvendte standarder. SCORM er en samling af specifikationer samlet fra forskellige kilder med henblik på at tilvejebringe et hensigtsmæssigt udbud af e-læringskapacitet ved at muliggøre teknisk udveksling, adgang til og genbrugelighed af et web-baseret læringsindhold. SCORM s mål er at koordinere teknologiudvikling og kommerciel og offentligt implementering 9. SCORM er udviklet af det amerikanske militær. SCORM stiller store krav til de tekniske data, og som begynder kan det være vanskeligt at give sig i kast med en SCORM-standardisering. Det er heller ikke sikkert, at SCORM er foreneligt med institutionens pædagogiske koncept. 5. ARBEJDSFORLØB SPECIFIKATION AF FORVENTNINGER, INDHOLD, ARBEJDSFORMER OG EVALUERING LO LO ÅBNE OPGAVER FEED BACK Et arbejdsforløb kan sammenlignes med et fag eller et tema i den traditionelle undervisning. Et arbejdsforløb skal være veldefineret i forhold til: Deltagerens læringsforudsætninger og læringsstil Rammer Læringsmål Indhold Arbejdsproces Evaluering. Fleksibiliteten i den samlede læreproces er i vid udstrækning defineret af læseplaner og studieordninger. Men arbejdsforløbene er et udtryk for kreativiteten i et koncept for fjernundervisning. Det er gennem et unikt miks af didaktisk tænkning, pædagogiske metoder og læringsobjekter at uddannelsesinstitutioner kan skabe deres eget fjernundervisningsbrand. 6. MODULER Et modul konstrueres under hensyntagen til den gældende uddannelsesbekendtgørelse eller læreplan (curriculum). I den formelle undervisning vil rammerne være mere eller mindre åbne for fortolkning afhængig af nationale og faglige traditioner. Inden for de non-formale uddannelser er man som udbyder frigjort af sådanne rammer. Her kan indholdet skræddersys efter aftale mellem institution og aftager eller lærer og deltagere. I informale (selvorganiserede) læringsforløb kan et modul også være et læringsforløb i sig selv, der bidrager til at udvikle ens personlige kompetencer, for eksempel ved at forøge ens viden og evner som medarbejder, demokratisk medborger eller leder. I den formelle uddannelse vil den endelige vurdering og akkreditering påvirke planlægningen og indholdet af kurset i retning af prøver og eksaminationer, mens man i non- og informale forløb vil være mere tilbøjelig til at lægge vægten på værktøjer til selvevaluering. Som udbyder må mulighederne for fleksibilitet vurderes i forhold til disse ydre rammer. Som tommelfingerregel gælder, at hvis indholdet er defineret ud fra læringsmål (kompetencer), er der gode muligheder for at arbejde med åbne opgaver og problemorienterede og deltagerstyrede undervisningskoncepter. LO LITTERATURFORSLAG Fig. 2.2 Et arbejdsforløb indeholder forskellige læringsobjekter, åbne opgaver, litteratur, og klare retningslinier for, hvordan der skal arbejdes med indholdet, feed back og evaluering (akkreditering). Arbejdsforløb (fig. 2.2) er en måde at organisere indholdet i et undervisningsmodul. Et arbejdsforløb indeholder: En indholdsbeskrivelse med klar instruktion om, hvad forløbet indeholder, hvordan det forventes at deltageren arbejder med indholdet, og hvordan den studerendes arbejde bliver evalueret. Læringsobjekter der indeholder hele eller dele af den information, deltagerne skal tilegne sig, eller som er nødvendige for at løse den/de opgaver, der er knyttet til arbejdsforløbet. Arbejdsforløbet kan også indeholde anvisninger om brug af supplerende litteratur eller Av-materiale og anvisninger på praktiske opgaver, der skal løses i tilknytning til pakken. Endelig skal den indeholde anvisninger på, hvordan deltageren dokumenterer, at øvelser er udført. 22 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 23

4 7. HVORDAN KOMMER MAN I GANG? At designe et fjernundervisingskoncept benævnes ofte undervisningsdesign (Instructional Design (ID)), og det starter normalt med, at man opdeler curriculum i passende moduler. Der findes forskellige designmodeller, her skal nævnes nogle stykker (fig ): Gerlach og Ely Design Model (fig. 2.5) 12 Specifikation af indhold Beslutning om arbejdsformer Dick og Carey Design Modul (fig. 2.3) 10 Organisering af grupper Organiser arbejdsgangen Kontroller arbejdsgangen Evaluering af læringsforudsætninger Tidsplan Vurdering af præstation Lokalisering Identificer mål med forløb Beskriv læringsmål Udvikl indholdsreferencer og evaluerinsprocedure Udvikl arbejdsform Udvikl og/eller udvælg arbejdsforløb Udvikl og organiser løbende evaluering Specifikation af mål Udvælgelse af arbejdsforløb Analyse af feedback Identificer læringsforudsætninger Udvikl og organiser slutevaluering Jerrold/Kemp Design Model (fig. 2.6) 13 fig. 2.5 Gerlach og Ely Design Model fig. 2.3 Dick og Carey Design Module KORREKTION Knirk og Gustafson Design Model (fig. 2.4) 11 Den lærendes forudsætninger Identificer problemer Organiser Opsæt læringsmål 1. FASTLÆGGELSE AF PROBLEM Specificer arbejdsform Definer delmål (fagligt indhold) Specificer medie Udvikl og udvælg arbejdsforløb 2. DESIGN Afprøvning Korrektion Implementering L Ø B E N D E E V A L U E R I N G Læringsforudsætninger Evaluering af læreprocessen Support service Læringsstil Den lærendes behov, mål, prioriteringer og begrænsninger Læringsforløb Udbytte Arbejdsformer Evaluering af faglige opgaver Læringsmål S L U T E V A L U E R I N G 3. UDVIKLING KORREKTION fig. 2.4 Knirk og Gustafson Design Model fig. 2.6 Jerrold/Kemp Design Model 24 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 25

5 De forskellige modeller kan variere i detaljerne, men designprocessen følger en fælles struktur, og der er fælles træk i tidsforbrug: Behovsanalyser - 3% af den samlede tid. Bestemmelse af undervisningens formål og målsætning - 3% af den samlede tid. Udarbejdelse af målgruppens profil - 2% af den samlede tid. Analyse af det eksisterende studiemateriale - 7% af den samlede tid. At udvikle det manglende studiemateriale - 28% af den samlede tid. Udvælge passende tekniske løsninger - 16% af den samlede tid. Skabe storyboard(s) der beskriver læreprocessen - 15%. Udvikling af layout - 1% af den samlede tid. Gennemprøvning og evaluering af design processen - 20% af den samlede tid ODL FOR HVEM? Målgruppeanalyser og rentabilitet (return on investment (ROI)) er uadskillelige aspekter ved fjernundervisning. I arbejdet med rentabilitetsanalyser, er det vigtigt, at inddrage alle interessenter og specialister i overvejelserne over investeringerne og et muligt afkast. Mange fjernundervisningsprojekter er faldet til jorden på grund af utilstrækkelig ledelsesmæssig opbakning og ufuldstændige informationer om de omkostninger, der er forbundet med projektet. 15 Der er to mulige veje at gå, når man sammenholder investeringer og målgrupper: Store investeringer i højt automatiserede systemer; dette forudsætter mange deltagere for at retfærdiggøre omkostningerne. Mindre investeringer kombineret med lærerstyrede forløb, kollaborative læringskoncepter og gradvis udvikling af læringsobjekter gør det muligt at udvikle fleksible forløb for målgrupper af forskellige størrelser. Som det er nærmere beskrevet i andre kapitler, er det helt afgørende, at man som udbyder gennemtænker målgruppens behov og potentialer. Følgende spørgsmål må overvejes: Hvem er det, vi retter vores forløb og materialer imod? Hvad er deres behov, og hvilken type fjernundervisning vil de have mulighed for at deltage i? Hvordan kan vi komme i kontakt med dem? Kan vi kombinere fjernundervisning med andre aktiviteter? 9. FORMÅL OG MÅLGRUPPE Formål beskriver de overordnede rammer for et fjernundervisningsforløb: Hvilke kvalifikationer og kompetencer forventer deltageren at udvikle gennem forløbet? Hvilke kompetencer forudsættes inden start? Hvad kendetegner deltagerne (fx. alder, uddannelsesbaggrund, IKT kompetencer, læringsstil, motivation, forventning)? Målsætninger kan kategoriseres på forskellig måde. Typisk taler man om at udvikle deltagernes: Professionelle viden og færdigheder Personlige færdigheder Sociale kompetencer Læringskompetencer. I udviklingen af læringsforløb er det vigtigt at vurdere mulighederne for at kombinere forløb, der fokuserer på udvikling af forskellige målkategorier samtidigt. Gennem kollaborative læreprocesser er det muligt at kombinere udvikling af professionelle færdigheder med sociale kompetencer. Gennem refleksionsøvelser er det muligt på samme tid at udvikle personlige færdigheder og læringskompetence. Åbne opgaver og positiv feedback kan øge selvtilliden og kreativ tænkning, samtidig med at den studerende udvikler professionelle færdigheder. Som udbyder af fjernundervisning må man overveje mål og især muligheden for at kombinere forskellige målsætninger i forbindelse med udviklingen af arbejdsforløb. Et eksempel fra praksis: Skole-it kørekort er et kursuskoncept, der tilbyder skolelærere basis it-færdigheder på et personligt og professionelt plan, ved at fokusere på pædagogisk integration af IKT i lærernes praksis. Ved at kombinere idéer fra problembaseret læring med team-baserede aktiviteter, sidemandsoplæring og kritisk respons med fjernundervisning, er det lykkedes at skabe et kursuskoncept, som er blevet benyttet af mere end (1/2 af alle) lærere og andre undervisere i Danmark over en periode på 3 år. Selv om kørekortet ikke er en obligatorisk del af den professionelle uddannelse, så er det i dag et formelt og nationalt anerkendt certifikat DESIGN AF ARBEJDSFORLØB Når curriculum, målgruppe, formål, moduler og pædagogisk platform er besluttet, er tiden kommet til at beslutte, hvilke arbejdsforløb et modul skal sammensættes af, og hvordan indholdet skal leveres til deltagerne. Udvikling af arbejdsforløb forudsætter viden om pædagogik og design, og det kan principielt gøres uden specifik teknisk viden. Men det er værd at bemærke, at det er netop her, sammenstødet mellem pædagogik og teknologi starter. Det er muligvis ikke alle pædagogiske ønsker, der kan opfyldes inden for de teknologiske rammer, en institution har til rådighed. 11. TRADITION OG NYE MULIGHEDER I FJERNUNDERVISNING I traditionel fjernundervisning blev arbejdsforløb udviklet af lærere og forlag, og bøger og opgaver blev leveret med posten; de løste opgaver blev sendt tilbage til læreren, der rettede dem osv. Som teknologien udviklede sig, blev lydbånd, videobånd, cd-rom er, on-line tests, synkron kommunikation, samarbejdsværktøjer, internetkilder og netunderstøttede lærebøger - bare for at give nogle eksempler - udviklet. Det varierede udbud af værktøj og medier har forbedret læreres og studerendes tekniske færdigheder, men manglende erfaringer og dårlige vaner har alligevel forhindret dem i at få det fulde udbytte af de nye muligheder. (Todd 2000). I den første generation af internetunderstøttet fjernundervisning bliver de tilgængelige medier fortrinsvist brugt som kommunikationsværktøj. Nogle udbydere fokuserer på at publicere studiemateriale og opgaver på nettet, mens andre fokuserer på nettet som et kommunikationsmiddel mellem lærer og studerende. Et eksempel på et forsøg på at bryde dette mønster, var det første forsøg med voksenunderviseruddannelsen på nettet 17. Forsøget var tilrettelagt som kollaborativ læring, hvor de studerende skulle samarbejde i grupper. Et eksempel på en åben opgave var, at de studerende skulle producere en elektronisk avis om et udvalgt tema. Der skulle indsamles informationer til avisen fra bøger og artikler, eller gennem interviews. Da avisen var færdigproduceret, fik de feedback fra lærerne. Denne proces blev understøttet af, at studerende og lærere mødtes inden processen gik i gang (blended learning), for at diskutere rammer, indhold og forventningerne til processen og resultatet. Et andet (tænkt) eksempel kunne være, at de studerende får adgang til i ro og mag at bear- 26 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 27

6 bejde studiemateriale, der er publiceret på nettet, individuelt. I denne proces har de ugentligt adgang til en virtuel træffetid, hvor læreren svarer på de spørgsmål, der er indkommet i ugens løb. Ved slutningen af selvstudieforløbet udarbejdes der database over de mest hyppigt stillede spørgsmål og svar. De individuelle studier følges op af en tilstedeværelsesdag med gruppearbejde og seminarer. Læreren afslutter dagen med at give de studerende karakterer på baggrund af gruppeopgaven og den enkeltes viden om emnet. Et eksempel på rene elektroniske arbejdsforløb er de pakker, der kommer fra software- kompagnierne i form af introduktionsprogrammer. De fleste it-brugere er fortrolige med den type sådan kommer du i gang-forløb og indbyggede hjælpefaciliteter i programmerne. Det der karakteriserer den type applikationer er, at de er konstrueret som just in case - læring. Man kan vælge nøjagtig den hjælp man ønsker i det øjeblik, man har brug for den. Sådanne faciliteter er understøttet af den tidligere omtalte lærings-objekt struktur, og den tillader den lærende selv at konstruere sit studiemateriale ud fra overvejelser om indhold, sværhedsgrad, og hvilken læringsstil, der passer en bedst. Den type selv-service programmer sammenlignes ofte med individuel rejseplanlægning, hvor man selv vælger destination, rejsemåde og tid, evt. efter konsultationer med en rejseagent 18. Materiale af den type skal følge regler for god og brugervenlig design, have en logisk struktur og være opdelt i små, letfordøjelige informationsenheder. I dag er det muligt for designere at anvende forfatterværktøjer (authoring tools (AT)): software programmer, der er en hybrid mellem grafisk design og præsentationsprogrammer, med applikationer, der kan udforme tests og spørgeskemaer, og hvor det samlede indhold kan publiceres direkte på en cd-rom, som en html-fil eller et andet relevant format 19. Den type undervisningsmaterialer er simple at anvende for den lærende, og det hele kan afvikles på en computer tilsluttet en internet-browser. 12. UDVIKLING AF ARBEJDSFORLØB Det er allerede nævnt, at udvikling af nye forløb er et pædagogisk anliggende. Det er nødvendigt, at fokus er på den lærendes forudsætninger og læringsstil, på formål, organisering og præsentation af indhold, passende arbejdsmetoder, og feedback til de studerende. I det følgende vil fokus være på de muligheder, der er for at præsentere indholdet. 13. PRÆSENTATION AF INDHOLD Ved udvikling af materialer er det vigtigt at overveje, hvilke medier man ønsker at anvende: Tekst præsentationer (læs og lyt) Billedpræsentationer (statisk og dynamisk grafik) Hands on (praktiske opgaver og øvelser) Feedback (refleksion and selv-evaluering). 14. TEKST-PRÆSENTATIONER Computerunderstøttet fjernundervisning er ikke et spørgsmål om at lægge skrevne artikler ud på nettet. Fordelen ved at anvende elektroniske medier i voksenundervisningen er at reducere den tekstmængde, der skal læses, og i stedet at anvende andre midler i kommunikationen. Især korttidsuddannede har fordel af disse muligheder. Mediet tilbyder nye muligheder for tekst-præsentationer som fjernstuderende kan have gavn af. Traditionel undervisning er mundtlig. Det er vigtigt at være opmærksom på, at tekst- præsentationer sjældent er læreres stærkeste side. Det kræver gode skrivefærdigheder og evnen til at strukturere tekst logisk og i meningsfulde enheden. Det forudsætter ligeledes indlevelse i læserens situation at gøre tekster forståelige. a) Hypertekst Hypertekst består af en basistekst med horisontale links. En basistekst benyttes til at giver et kort overblik over emnet, hvorefter læseren ved at følge udvalgte links klikker sig frem til sit tema. b) Tekstlag Tekstlag (layers) supplerer en basistekst med vertikale links. Basisteksten kan være en definition, det næste lag en uddybende forklaring, og det tredje lag kan være et eksempel. Tekstlag gør det muligt for den lærende at få mere information om et specifikt tema ved at klikke sig ned gennem lagene. c) E-bog En E-bog er en elektronisk udgave af en tekstbog. En E-bog er typisk konstrueret med hypertekst og tekstlag; den er forsynet med billedpræsentationer og gode søgefaciliteter. E-bøger er et produkt under udvikling. Lige nu er udbuddet af E-bøger ret begrænset. 15. VISUELLE HJÆLPEMIDLER Et billede siger mere end 1000 ord. Denne påstand kan være sand, men i fjernundervisning er det ikke altid tilfældet. Kunstnerisk materiale brugt som illustrationer kan skabe mere forvirring end forståelse. Visuelt materiale skal - som alt andet materiale - udvælges under hensyntagen til modtagernes evne til at analysere det, skabe mening og danne synteser. (Cross 2002). Når man anvender visuelt understøttende materialer i fjernundervisning, er det vigtigt at anvende almene accepterede symboler og regler. Hvis det er tilfældet, kan visuelt materiale være en måde at skabe forståelse henover kulturelle barrierer. Det er vigtigt at overveje, hvordan visuelt materiale kan have størst effekt i forhold til læreprocessen. Videosekvenser kan introducere til case-arbejde, en tegning kan uddrage det centrale budskab i en tekst, diagrammer kan illustrere trin i en proces og multimedie applikationer kan introducere et tema. Visuelt materiale kan typisk være: Billeder Diagrammer Illustrationer Video Multimedia applikationer. Alt i alt skal visuelle hjælpemidler anvendes med omhu. Man skal være opmærksom på, at muligheden for at overloade den lærendes hukommelse er til stede. I så tilfælde forringes læringen, i stedet for at nye muligheder tilføjes. Der er forskellige principper for effektiv præsentation, som: Det er kun meningsfuld grafik, der understøtter læreprocessen. Det øger forståelsen når grafikken placeres tæt ved den tekst, der skal understøttes. Hvis grafikken er det centrale, er det bedre at understøtte med en lydfil end med en tekst. Brug af repeterende tekst, grafik og lyd samtidigt forringer læringen. Brug af meningsløse illustrative elementer forstyrrer der lærendes koncentration. Brug af animerede hjælpefigurer understøtter læringen Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 29

7 16. ØVELSER OG OPGAVER Computerkommunikation bør være tovejs. Hands on er fjernundervisningens gave til den studerende. Forskellige pædagogiske retninger har forskellige anbefalinger, når det kommer til praktiske opgaver og øvelser: a) Konstruktivisme Konstruktivismen baserer sig på - som ordet siger - at den lærende konstruerer sin egen viden og forståelse inden for rammen af et læringsforløb. Konstruktivister foretrækker åbne opgaver af typen: rollespil, case-studier, problemorienteret læring, essays og studieproduktioner som hjemmesider og elektroniske aviser. Konstruktivistiske applikationer er ofte afhængige af kommunikation mellem deltagerne, direkte feedback fra medstuderende og fra en lærer. b) Konstruktionisme 21 Kernen i konstruktionisme er læring gennem teser og tests. Foretrukne applikationer er værktøjsprogrammer (tekstbehandling, forfatterprogrammer, regneark m.v.) og simulationsprogrammer (hvad er der galt, hvad kan der gøres) eller konstruktion og afprøvning. Fx. har Lego udviklet et CAD/CAM system, hvor modeller af Lego kan kontrolleres af et computerprogram. Konstruktionisterne foretrækker også åbne opgavetyper og direkte feedback. c) Instruktive programmer Instruktive programmer opbygges normalt som selvinstruerende materiale med meget lidt eller ingen direkte kommunikation mellem deltager og lærer i forløbet. Feedback er ofte indbygget i programmerne. De foretrukne applikationer er: Programmeret læring Træningsprogrammer Præsentationer og tests. 17. FEEDBACK Feedback er en væsentlig del af læreprocessen, hvad enten den har karakter af automatiske feedback tests, tutor-vurderede opgaverespons eller selv-evaluerings formularer. Dette gælder både for den lærende og for lærere og tutorer. For den lærenrde synliggøres fremskridtene og for lærere og tutorer viser det succeser og sætter fokus på fejl og svagheder i konceptet, der bør korrigeres. Feedback kan være: Formativ, hvor feedback gives løbende i processen. Summativ, hvor læreprocessen slutter med en evaluering. Den foretrukne form vil afhænge af curriculum, målgruppe, mål og ressourcer. Hvis spørgeskema anvendes, vil man kunne anvende en række kategorier, der giver mulighed for automatiseret feedback: Sand/falsk Multiple choice Udfyld et blankt felt Matching Træk og slip Korte svar. Typer af spørgsmål, der forudsætter respons fra en lærer eller tutor: Essays eller rapporter Case studier Design eller konstruktionsopgaver 18. INDHOLD, DER EGNER SIG FOR FJERNUNDERVISNING Formelt er der ingen begrænsninger for, hvad man kan lære gennem forskellige medier, men praksis viser, at nogen former for viden er vanskeligere at organisere som fjernundervisning end andre. For at forstå det, kan det være hensigtsmæssigt at inddele viden i kategorier. I engelsk litteratur skelnes der normalt mellem 3 kategorier af viden 22 : Viden om fx Jeg ved, at Cuba producere sukker. Jeg ved at 2+2 = 4. Jeg ved, at at være er et verbum. Færdigheder fx Jeg ved, hvordan man cykler. Jeg ved, hvordan man taler, læser og skriver engelsk. Jeg ved, hvordan man bager en pizza. Være fortrolig med fx Jeg kender ham. Jeg kender Venedig. Jeg kender snedkerfaget. Men denne opdeling er ikke nok for at analysere, hvilken type viden der egner sig for fjernundervisning. Det er også nødvendigt at skelne mellem analog og digital viden. Til støtte for dette kan refereres til Howard Gardner, der taler om symbolsystemer af første og anden orden (Gardner, 1983). Viden, der knytter sig til symbolsystemers første orden, læres gennem kroppen og sanserne: at tale, at danse, at male, at synge og at tælle. Viden af anden orden kan kun læres gennem undervisning. Man kan ikke lære at læse ved at se på en, der læser i en bog. Det er nødvendigt, at få forklaret betydningen af symbolerne. Disse to teorier gør det muligt at inddele undervisningsindhold i 6 kategorier (tabel 2.1): Tabel 2.1 Første orden (analog) Anden orden (digital) Viden om Jeg ved, at sukker smager sødt Jeg ved, at Cuba producerer sukker Jeg ved, hvordan man Jeg ved at 2+2 = 4 tæller til 4 Jeg ved, at at være er et verbum Færdigheder Jeg kan cykle Jeg kan spille Packman Jeg kan tale dansk Jeg kan læse og skrive Jeg kan bage en pizza Jeg kan følge en opskrift Fortrolighed Jeg kender ham Jeg kender Microsoft s Jeg kender Venedig Windows programmer Jeg kender snedkerfaget Fra vores praksisstudier ved vi, at viden af 2. orden (digital viden) er lettere at formidle gennem fjernundervisning end viden af 1. orden. Fx. i fremmedsprogundervisning udvikles læse- og skrivefærdigheder lettere gennem fjernundervisning end tale og forståelse. 30 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 31

8 19. FJERNUNDERVISNING ELLER BLENDED LEARNING For at afgøre om fjernundervisning eller blended learning er mest velegnet, kan forskellige spørgeskemaer anvendes, fx. the Course DL Screening Form 23 tabel 2.2: Tabel 2.2 Hvert ja giver 1 og nej +1 point 21. BIBLIOGRAFIER OG REFERENCER Abbey, Beverly: Instructional and Cognitive Impacts of Web-Based Education.- Idea Group Publishing Advanced Distributed Learnining Portal at Variable Praktiske aktiviteter er påkrævet Specialiserede værktøjer og udstyr er nødvendigt Praktiske gruppeøvelser er nødvendige Gruppe-problemløsning er en del af forløbet Løbende feedback en påkrævet Lærerstyrede diskussioner er påkrævet Gruppediskussioner skal være styrede Andre forhold, der kræver tilstedeværelse af lærer og deltagere Score Beer, Valorie: The Web learning Fieldbook Using the World Wide Web to Build Workplace Learning Environments.- Jossey-Bass Pfeiffer 2000 Belanger, France, Dianne H. Jordan.- Evaluation and Impl. Of DL: Technologies, Tools and Techniques.- Idea Group Publishing 2000 Chapman, Bryan articles and webinars at Cross, Jay: Envisioning Learning.- Internet Time Group ( ) Danmarks ICT-Center for Uddanelse of Forkskning / The Danish ICT Centre for Education and Research at Estonian e-university Portal ( ) Gartner, H: Frames of mind, fontana press,london, 1983 Den lærendes præstation skal vurderes Læringsmålene kan påvirke deltageren psykisk (omvendt score = ja +1 nej 1 point) Læg ja og nej point sammen, tallene kan fortolkes således: 0 eller negativ sum: Fjernundervisning er ikke egnet 1-3: Fjernundervisning er sandsynligvis ikke egnet, overvej muligheden for E-læring i klasseværelset 4-6: Overvej blandede former 7+: Fjernundervisning er yderst velegnet 20. RESUMÉ 7 gode råd til en kommende udbyder af fjernundervisning: Test hvordan indholdet egner sig til fjernundervisning før processen sættes i gang. Vælg pædagogisk platform inden der investeres i et Learning Management System (LMS). Overvej indholdet i relation til en just in case eller just in time tilgang. Opstil kvalitetskriterier (brands) for institutionens fjerundervisningskoncept og anvend kriterierne i designprocessen. Vælg standarder og genbrugsstrategi for læringsobjekter. Overvej muligheder for at kombinere målsætninger når der udvikles arbejdsforløb. Vær realistisk i omkostningsvurderingen - især i forhold til medarbejdertimer. Harris, Jeff: An Introduction to Authoring Tools. Learning Circuits Portal, ( ) Horton, Wiliam: E-learning Tool Categories. Designing Web-based Training. William Horton Consulting Inc IEEE Learning Technology Standard Committee homepage Kvalitetsudvikling i e-læring, arbejdsgruppe uddannelsesstyrelsen, Danmark 2001 Lauersen, Per Fibæk: Didaktik og kognition, Gyldendal, 1999, p 84 f Mayer, Richard E.: Multimedia Learning: Cambridge University Press 2001 PAVE - Promoting Added Value through the Evaluation of Training.- PAVE Handbook compiled by International Expert Group under European Commission Leonardo-PAVE Project in 1999 Reusable Learning Objects Authoring Guidelines: How to Build Modules, Lessons and Topics CISCO Systems White Paper ( ) Todd, Chris, Flexible Learning Best Practice Project: Literature and Website Reviews.- Labyrinth Consultancy, Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 33

9 University of Illinois, Online Network: The Learning Styles Valiathan, Purnima: Instructional Designe - simply put.- Knowledge Solutions Business NIIT Ltd. ( ) KAPITEL 3 DET MUNTRE KØKKEN Koen DePryck 1. INTRODUKTION Fjernundervisning kan antage mange forskellige former og formater, fra web-baserede kurser, over tv-transmissioner til kurser, der involverer cd-rom er og korrespondance. Det kan inkludere virtuelt skabte verdener, simulationer, rollespil, historiefortælling, learning by doing eller by teaching. Det kan involvere en lærer/instruktør, eller det kan være rent virtuelt. Det kan kræve direkte interaktion (synkrone kurser), men det kan også være fuldstændig uafhængigt hvad angår tid og sted (asynkrone kurser). For at gøre forvirringen komplet kan det være en kombination af det hele. Det kan endda være blended ; d.v.s. delvis fjernundervisning og delvis tilstedeværelsesundervisning. Form og indhold kan aldrig adskilles fuldstændigt. Indholdet har betydning for valg af form. Hvis der skal undervises i komplicerede sammenhænge, er det bedst at involvere en lærer eller instruktør, især hvis kurset skal afsluttes med en certificering. Korrespondance via post (snail mail) er tydeligvis en langsom affære i et kursus om contemporary music. Men selv det, der virker indlysende, er ikke altid sandt. De stadig mere magtfulde simulationer kan være yders effektive, hvis det fx. drejer sig om noget så livsvigtigt, som at undervise folk i, hvordan man anvender en defibrillator. Hvis der er direkte adgang til cd er og andre biblioteksressourcer, vil en korrespondanceskole udmærket kunne udbyde et kursus i contemporary music. Disse eksempler indicerer, at indhold kun tilsyneladende er det kriterium, der er bestemmende for, hvad der en den bedste form eller det bedste format i fjernundervisning. Det er en traditionel modernistisk talemåde, at form skal følge funktion. I fjernundervisningssammenhæng kan dette kun betyde et: formen bør følge af læringserfaringer og læringsudbytte. Og hvis man antager, at læringsudbyttet alt overvejende er en funktion af læringserfaringer, så bliver de mest centrale spørgsmål, der skal besvares, når man beslutter sig for form i fjernundervisning, de spørgsmål, der relaterer sig til den lærendes erfaringer. Fra et ledelsessynspunkt betyder dette, at fokus skal være på medarbejderteamet. Ledelsens opgave er at få medarbejderteamet til at fokusere på, hvad det er for nogle læringserfaringer, de studerende skal gennemgå, for at få det ønskede udbytte af det aktuelle kursusforløb. For kursusdesigneren betyder det, at han eller hun må se på, hvad det er for nogle læringsobjekter (RLO), der kan bidrage til de ønskede læringserfaringer, deres relationer og interaktionen mellem dem. 2. FORM FØLGER ERFARINGER Her er en tommelfingerregel: Overvej først, hvad det er for en type læringserfaringer, der skal være jeres varemærke, kik derefter efter teknologi, der kan bidrage til at skabe den type erfa- 34 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 35

KAPITEL 1 FJERNUNDERVISNING: HVAD, HVORFOR OG FOR HVEM

KAPITEL 1 FJERNUNDERVISNING: HVAD, HVORFOR OG FOR HVEM involveret i læreprocessen. Emner som læringsforudsætninger, rammer, forventede mål, relevant indhold, arbejdsformer og evaluering er detaljeret beskrevet. Forfattere: Pia Melchior Petersen, Danmark og

Læs mere

Fjernundervisning i Prak sis

Fjernundervisning i Prak sis FKOPUB PS. 180-10 Fjernundervisning i Prak sis Fjernundervisning i Praksis Fjernundervisning i Praksis er udgivet af Forsvarsakademiet, Fakultetet for Militærpsykologi, Ledelse og Pædagogik og Center

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET. Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk.

NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET. Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk. NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk.eu Af Marianne Georgsen elearning Lab, Aalborg Universitet Juni

Læs mere

INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN. Lars Mønsted Nielsen

INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN. Lars Mønsted Nielsen Lars Mønsted Nielsen INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN VIA University College Center for E-læring og Medier Hedeager 2 8200 Aarhus N celm@viauc.dk Indhold i materialet kan med kildeangivelse

Læs mere

S I M P E L. 93% ren matematik. Gruppe 358, storgruppe 0031, Aalborg Universitet

S I M P E L. 93% ren matematik. Gruppe 358, storgruppe 0031, Aalborg Universitet S I M P E L 93% ren matematik Gruppe 358, storgruppe 0031, Aalborg Universitet Den Teknisk-Naturvidenskabelige Basisuddannelse Storgruppe 0031 Titel: SIMPEL Tema: Gennemførelse af et IT-design Projektperiode:

Læs mere

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø 12 ugers projekt Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø Kommunikationsplatforme i netbaseret studieforløb af Tillike Jørgensen 12 uges projekt: individuel opgave, efterår 2007 Eksaminator:

Læs mere

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it?

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it? Digitale læremidler kan man lære det med it? Indledning... 3 Kendskab til digitale læremidler... 4 Vurdering af digitale læremidler... 5 Køb af og adgang til digitale læremidler... 12 Skolens læremiddelpolitik...

Læs mere

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm 2009 Institut for Naturfagenes Didaktik Jesper Bruun & Christine Holm COMPUTERASSISTERET UNDERVISNING Computerassisteret undervisning rummer en række muligheder i forbindelse med designet af undervisningsforløb

Læs mere

Stilladsering af læring i eportfolio

Stilladsering af læring i eportfolio Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013 2. semester 1. år Af: Bente Kjærgaard Stisen Carsten Jørgensen Anders Klitgaard Mølbæk Vejleder: Janni Nielsen Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013

Læs mere

Teachers ICT Competences a Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties

Teachers ICT Competences a Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties Teachers ICT Competences a Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties Some Hints Daži ieteikumi Několik tipů Βιβλίο Συμβουλών Overvejelser ved anvendelse Agreement n. 129341-CP-1-2006-1-LV-COMENIUS-C21

Læs mere

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004.

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Resumé I 2004 har Dansk Oplysnings Forbund søsat pilotprojektet Teknologistøttet

Læs mere

Den digitale læringsbro

Den digitale læringsbro Den digitale læringsbro Brugerdrevet design i udvikling af læringsprodukter Janne Gleerup Postdoc, PhD. gleerup@ruc.dk Simon B. Heilesen Lektor, mag.art. Roskilde Universitet simonhei@ruc.dk Kevin Mogensen

Læs mere

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING RAPPORT 2014 Rapporten præsenterer resultaterne af et projekt om sformer tilpasset entreprenørskabsuddannelser på de videregående uddannelser. Projektet

Læs mere

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING RAPPORT 2014 Rapporten præsenterer resultaterne af et projekt om sformer tilpasset entreprenørskabsuddannelser på de videregående uddannelser. Projektet

Læs mere

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32]

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (2 of 39) [19-09-2001 16:32:32] Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Læs mere

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 Vejledning om mobil e-læring introduktion til mobil e-læring Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 evidencenter Det Nationale Videncenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf:

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Udvikling af virtuelt møderum for deltagere i folkeoplysning og Virtuelt læringsrum for særlige målgrupper

Udvikling af virtuelt møderum for deltagere i folkeoplysning og Virtuelt læringsrum for særlige målgrupper Udvikling af virtuelt møderum for deltagere i folkeoplysning og Virtuelt læringsrum for særlige målgrupper Projektrapport udarbejdet af Martin Hansen, NETOP juni 2010 Denne projektrapport er udgivet af:

Læs mere

Blended learning og Web-udvikling Bachelorprojekt i webudvikling, 2015

Blended learning og Web-udvikling Bachelorprojekt i webudvikling, 2015 Blended learning og Web-udvikling Bachelorprojekt i webudvikling, 2015 Der er udviklet en skitse til et blended learning prototype der kan anvendes på videregående uddannelsesinstitutioner, så som professionshøjskoler.

Læs mere

CLIL GUIDEBOG Terminologi...4 Guidebogens struktur...5

CLIL GUIDEBOG Terminologi...4 Guidebogens struktur...5 CLIL Guidebog CLIL GUIDEBOG Terminologi...4 Guidebogens struktur...5 Kapitel 1 En introduktion til CLIL...6 1.1. Udviklingen af CLIL...6 1.2. Så hvad er CLIL rent faktisk?...6 1.3. Træk ved CLIL...7 Kapitel

Læs mere

Guide og Lektionsplaner Eksempler med forslag til aktiviteter og ressourcer

Guide og Lektionsplaner Eksempler med forslag til aktiviteter og ressourcer Project Reference 502647-LLP- 1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP Guide og Lektionsplaner Eksempler med forslag til aktiviteter og ressourcer Projektrapport No: 4 Juli 2011 Dette projekt er finansieret med støtte

Læs mere

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU.

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET IT LEARNING CENTER Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. Rapporten er udarbejdet for

Læs mere

M-learning i Lumesse Humanistisk Informatik, 5. semester Informatik, 7. semester Aalborg Universitet Gruppenummer: Gruppe 21 Gruppemedlemmer:

M-learning i Lumesse Humanistisk Informatik, 5. semester Informatik, 7. semester Aalborg Universitet Gruppenummer: Gruppe 21 Gruppemedlemmer: ML ear ni ngi L umes s e V U R DE R I NG S Y NT E S E ANAL Y S E ANV E NDE L S E F OR S T ÅE L S E V I DE N Hum I nf5.s emes t er I nf or mat i k7.s emes t er Okt ober2012 NIL 2 Titelblad Projekttitel:

Læs mere

Bilagsoversigt. Tabel over dataindsamlingsteknikker Resultater fra undersøgelsen

Bilagsoversigt. Tabel over dataindsamlingsteknikker Resultater fra undersøgelsen Bilagsoversigt Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Tabel over dataindsamlingsteknikker Resultater fra forundersøgelsen Resultater fra undersøgelsen Dokumentation af produkt Spørgsmål

Læs mere

Læringsformers betydning for voksnes motivation for læring

Læringsformers betydning for voksnes motivation for læring Læringsformers betydning for voksnes motivation for læring København marts 2009 Forord Denne forskningsrapport over motivation og læringsform, med særlig fokus på kortuddannede, er baseret dels på nationale,

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere