Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut"

Transkript

1 Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: Metropols projektnummer: Ergoterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen International enhed Januar 2011 Ja

2 Kolofon Dato 19. januar 2011 Arbejdsgruppe Henrik Andersen, Adjunkt, Fysioterapeut, Cand. Pæd. i Pædagogisk Psykologi Patricia Behrend, Adjunkt, Fysioterapeut, Master i Ledelse og Organisationsudvikling Stinne Fraas, Adjunkt, Ergoterapeut, Master i Idræt og Velfærd Hanne Skov, Lektor, Cand. Comm. Projektansvarlige Inger Schrøder, Studierektor for Ergoterapeutuddannelsen og Fysioterapeutuddannelsen Michael Wrangel, Forskning og Udvikling, International enhed Styregruppe Anette Helt Hansen, Uddannelsesleder, Fysioterapeutuddannelsen Gitte Mathiasson, Uddannelsesleder, Ergoterapeutuddannelsen Inger Schrøder, Studierektor for Ergoterapeutuddannelsen og Fysioterapeutuddannelsen Michael Wrangel, Forskning og Udvikling, International enhed Projektet er udviklet på Professionshøjskolen Metropol, Ergoterapeutuddannelsen og Fysioterapeutuddannelsen med finansiering fra Undervisningsministeriet, under FoU programmet Rapportens overordnede inddeling Selve rapporten er inddelt i to dele. Første del er en samlet konklusion og en anbefaling med baggrund i resten af rapporten. Anden del er en afrapportering, hvor det er muligt at få indblik i arbejdsproces, analyser og erfaringer, der samlet danner baggrund for konklusionen og anbefalingerne. 2

3 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Indholdsfortegnelse 3 Konklusion og arbejdsgruppens anbefalinger 4 1. Baggrund 7 2. Om projektet ESPIEW Erfaringsopsamling fra velfærdsinnovationsaktiviteter Kompetencer Entreprenørskab og innovation på uddannelsesinstitutioner i Danmark Parallelforløb og fællesuddannelse Aftager og interessentanalyse Etablering af partnerskaber Målgruppeanalyse for det internationale modul Beskrivelse af valgmodul Referenceliste 47 Bilag A 50 3

4 Konklusion og arbejdsgruppens anbefalinger Formål og baggrund Den 5. januar 2010 blev projekt bevilget af Undervisningsministeriet. Projektets arbejdstitel var udvikling og markedsføring af parallelforløb for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut. Der blev bevilget kr. under forudsætning af en egenfinansiering på kr. Således har uddannelserne på baggrund af bevillingen analyseret mulighederne for at udvikle og etablere et modul, der skal fungere som et parallelforløb med fokus på innovation og entreprenørskab. Projektet tager udgangspunkt i uddannelsernes erfaringer fra deltagelse i ESPIEW 2009 (Se kapitel 3). Strategier og kompetencebehov hos offentlige institutioner og private virksomheder understøtter beslutningen om at udvikle et modul med fokus på innovation og entreprenørskab. Både regeringen, regionerne og EU har fokus på innovation og entreprenørskab i forbindelse med uddannelse, og samlet set kan det konkluderes, at det offentlige skal arbejde systematisk med innovation, der sætter borgeren i centrum. Samtidig peger aftagerundersøgelser på, at det at agere i et konstant foranderligt social- og sundhedsvæsen er en vigtig kompetence for uddannelsernes dimittender. Erfaringer fra praksis viser, at den kompetence ikke udvikles af sig selv, men skal faciliteres og udvikles blandt andet gennem uddannelsesinstitutionerne (Se kapitel 8). Med baggrund i arbejdsgruppens indsamlede erfaringer og data, aftageranalyse og deltagelse i netværksaktiviteter er det arbejdsgruppens vurdering, at det vil være relevant både at udbyde et tværfagligt internationalt modul og nationalt modul 13 om innovation og entreprenørskab fra august Partnerskaber Som en del af udviklingen af et parallelforløb skal der etableres samarbejde med internationale uddannelsesinstitutioner. Det strategiske arbejde med at etablere partnerskaber bygger på erfaringer fra ESPIEW, hvor vi prioriterer engelskkundskaber samt forholder os til graden af samfundsmæssige og kulturelle forskelligheder (Se kapitel 3). På den baggrund har projektets arbejds- og styregruppe indgået partnerskabsaftale om udvikling af et parallelforløb om innovation og entreprenørskab mellem Professionshøjskolen Metropol, Seton Hall University (New Jersey/US) og Metropolia University of Applied Health Sciences (Finland). MGH Institute of health professions (Boston/US) forventes at tilslutte sig samarbejdet i januar 2011 (Se kapitel 9). 4

5 Ergoterapeutuddannelse og Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol udarbejder et forslag til modulbeskrivelse, som aftalt ved partnerskabsmøder både i Danmark, USA og Finland. Det er planlagt, at partnere mødes i Helsinki i januar 2011 med henblik på videre udvikling af den detaljerede samarbejdskontrakt og fælles modulbeskrivelse (Se kapitel 9). Organisering Arbejdsgruppen anbefaler, at PH Metropol fra august 2011 udbyder følgende to tilbud til de studerende på modul 13: Et internationalt parallelforløb: Innovation and entrepreneurship Change agents in health care Et nationalt modul: Innovation og entreprenørskab forandringsagent i sundhedssektoren. Det internationale modul kan udvikles og implementeres som et parallelforløb, hvor de studerende erstatter en del af deres uddannelse med et forløb i udlandet. Arbejdsgruppen mener, at det på længere sigt vil være interessant at arbejde videre med udvikling af fællesuddannelse, evt. med henblik på etablering af en masteruddannelse med fokus på innovation og entreprenørskab i sundhedssektoren. Det internationale modul afholdes på skift af partnerne og inkluderer udveksling af undervisere. Det internationale modul udbydes én gang årligt, og er tænkt afviklet første gang på Metropolia University of Applied Sciences i Helsinki i august Det internationale modul opererer med en holdstørrelse på 40 studerende i alt fra Danmark, Finland og USA. Deltagende studerende fra Professionshøjskolen Metropol udvælges efter engelsksproglige kompetencer og ligelig fordeling mellem uddannelserne. Der er ikke krav om økonomisk gensidighed, og det påhviler derfor de enkelte uddannelser at finde mulige finansieringsmetoder for studerende og underviseres deltagelse. Det er besluttet, at partnerne i fællesskab ansøger om økonomisk støtte fra Atlantis programmet for at finansiere det fortsatte samarbejde. Arbejdsgruppen anbefaler, at det internationale parallelforløb fremtræder særskilt på de studerendes danske eksamensbevis og på deres Diploma Supplement. Samtidig anbefaler vi, at de studerende, som tager det internationale forløb tilbydes et intensivt kursus i mundtlig engelsk. Derudover skal Metropols undervisere på både det nationale og internationale modul opkvalificeres i mundtligt og skriftligt engelsk (Se kapitel 7). Arbejdsgruppen anbefaler, at det nationale modul også placeres på modul 13 i den ordinære uddannelse, og afholdes to gange årligt. Modulet skal foregå på engelsk, og samme indhold som det internationale bør tilstræbes. Formålet med at afholde modulet på engelsk er bl.a. skabe et tilbud, der giver de studerende mulighed for at være International at home. Tværfagligt perspektiv Arbejdsgruppen anbefaler, at såvel det internationale som det nationale modul udbydes til alle studerende indenfor sundhedsuddannelserne. På det nationale modul vil vi, ud over det tværfaglige miljø de studerende skaber, drage nytte af det opnåede nationale netværk til andre uddannelsesinstitutioner for derved at generere et komplementært innovativt miljø(se kapitel 4 & 6). 5

6 Formål for modulet At udfolde forskellige forståelser af innovation og entreprenørskab i en offentlig kontekst teoretisk såvel som praktisk At give indsigt i metoder til facilitering og implementering af innovative løsninger i sundhedssektoren At give deltagerne kompetencer så de kan fungere som forandringsagenter i deres virke som sundhedsprofessionel (Se kapitel 11) Arbejds- og styregruppens anbefalinger Med baggrund i arbejdsgruppens indsamlede erfaringer og data, aftageranalyse og deltagelse i netværksaktiviteter er vurderes det, at det vil være relevant både at udbyde et tværfagligt internationalt modul og et nationalt modul 13 om innovation og entreprenørskab fra august Projektets arbejds- og styregruppe indgået partnerskabsaftale om udvikling af et parallelforløb om innovation og entreprenørskab mellem Professionshøjskolen Metropol, Seton Hall University (New Jersey/US) og Metropolia University of Applied Health Sciences (Finland). MGH Institute of health professions (Boston/US) forventes at tilslutte sig samarbejdet i januar 2011 Det anbefales, at det internationale modul afholdes på skift mellem partnerne, og inkluderer udveksling af undervisere. Det internationale modul udbydes én gang årligt, og er tænkt afviklet første gang på Metropolia University of Applied Health Sciences i Helsinki august 2011 Det anbefales, at nationale modul udbydes to gange årligt og placeres på modul 13 i den ordinære uddannelse. Det anbefales, at det nationale modul foregår på engelsk, og samme indhold som det internationale tilstræbes Det anbefales, at såvel det internationale som det nationale modul udbydes til alle studerende inden for sundhedsuddannelserne Det anbefales, at det på længere sigt vil være interessant at arbejde videre med udvikling af fællesuddannelse, evt. med henblik på etablering af en masteruddannelse med fokus på innovation og entreprenørskab i sundhedssektoren. 6

7 1. Baggrund Fokus på innovation og entreprenørskab Behovet for kompetencer inden for innovation og entreprenørskab skyldes blandt andet høje effektiviseringskrav som følge af skattestop, globalisering, der sætter den danske velfærdsmodel under pres, øget konkurrence blandt de offentlige organisationer, demografiske forandringer samt teknologisk udvikling (Bason, 2007). Evnen til at tænke innovativt og entreprenant er vigtige kompetencer for fremtidens medarbejdere det være sig i offentligt eller privat regi. Både organisationer og virksomheder har brug for medarbejdere, der tænker nyt og er i stand til at implementere nye løsninger, som svar på de udfordringer, der vil opstå som følge af kommende demografiske, økonomiske, og organisatoriske ændringer. Denne rapport tager udgangspunkt i nedenstående begrebsafklaring. Det overordnede begreb er entreprenørskab, herunder intraprenørskab, kreativitet, innovation og iværksætteri. Modellen er udviklet af arbejdsgruppen. Figur 1. Kreativitet Evnen til at tænke nyt og få nye ideer (UVM 2006) Innovation Inkrementel innovation er lokal nytænkning på organisations eller markedsniveau. Radikal innovation er en ny opfindelse på verdensplan (OECD 2005) Iværksætteri Evnen til at sætte noget i gang uden at det nødevendigvis indebærer, at der skabes nyt (UVM 2006) Entreprenørskab Intraprenørskab Skabelse af nye processer og/eller produkter i en eksisterende virksomhed (UVM 2006) 7

8 Fem udfordringer for velfærdssamfundet Velfærdens innovatører er et initiativ, der sætter fokus på konkrete formuleringer af de udfordringer og løsninger, som den offentlige sektor oplever og har brug for. Hvor Regeringen sætter fokus på strategier og hensigtserklæringer, er Velfærdens innovatører langt mere konkrete i formuleringen af opgaver og udfordringer. Ugebrevet Mandag Morgen 1 står bag initiativet, og formålet er at skabe en kvalitetsreform fra frontlinjen med aktiv deltagelse fra praksisnære aktører. Mandag morgen har nedsat et velfærdspanel bestående af 2150 offentlige ledere, som har udpeget fem udfordringer for velfærdssamfundet anno Som udbyder af to professionsuddannelser inden for sundhedssektoren er det især udfordringerne Det rummelige samfund, Hænder nok og Sunde sammenhænge, der har interesse set i denne rapports optik. Det rummelige samfund Der er åbenlyse menneskelige og samfundsøkonomiske fordele ved en målrettet tidlig indsats i forhold til socialt udsatte grupper. Der er fokus på tidlig social forebyggende indsats, på veldokumenteret forebyggelse og på sammenhængende indsatser på tværs af jobfunktioner og forvaltninger (Velfærdens innovatører, 2010). Hænder nok Selvom den offentlige sektor i disse år er hårdt ramt af besparelser og personalereduktioner, vil det danske arbejdsmarked i de kommende år mangle hænder. Herunder fremhæves udnyttelsen af den enkelte medarbejders kompetencer inden for rammerne af det almindelige arbejdsmarked, job på andre og måske nye vilkår samt hvordan organisationer tager ansvar for at udvikle og holde fast i nye udsatte medarbejdere (Velfærdens innovatører, 2010). Sunde sammenhænge Sammenhængende patientforløb har i flere år været i fokus, men der er stadig områder, hvor kassetænkning og siloer er tydelige. Der er bl.a. fokus på velfærdsteknologi som en del af løsningen, glidende overgange i behandlingsforløbet og bedre økonomiske incitamenter for samarbejde på tværs af sundhedssektoren (Velfærdens innovatører, 2010). Inddrages ovenstående udfordringer i tilrettelæggelsen af uddannelserne i sundhedssektoren kan de bidrage til den praksisnærhed, som blandt andet studerende efterspørger. Det internationale perspektiv Alle Metropols uddannelser har tilbud om internationale studieforløb til de studerende samt udvekslingsaftaler for medarbejderne. Ergoterapeutuddannelsen og Fysioterapeutuddannelsen har tradition for at samarbejde internationalt med andre ergoterapeutuddannelser og fysioterapeut- 1 I samarbejde med blandt andet Professionshøjskolen Metropol, Kommunaldirektørforeningen i Danmark og FTF. 8

9 uddannelser. For at holde sig a jour med den nyeste internationale videnskabelige forskning, indenfor ergoterapi og fysioterapi, er begge uddannelser blandt andet medlem af World Confederation for Physical Therapy, (WCPT) World federation of occupational therapists (WFOT), European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE), European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE) og Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation (COHEHRE). Med afsæt i Bologna-deklarationen udveksler Ergoterapeutuddannelsen og Fysioterapeutuddannelsen årligt studerende fra de øvrige EU-lande. Udvekslingsaftaler med lande udenfor EU er støt stigende, med bl.a. Hong Kong, USA og Australien. I Europa er der stor fokus på at skabe grundlag for større mobilitet på uddannelser, både for undervisere og studerende. Som en del af Bologna-processen har undervisnings- og videnskabsministrene fra de implicerede lande ved Leuven-kommuniqueet 2009 valgt at sætte fokus netop på dette ved at have præciseret et mål for mobiliteten for både studerende, forskere og undervisere. En af målsætningerne er, at der i 2020 skal være mindst 20 procent af alle dimittender, indenfor det europæiske område for videregående uddannelser, der har haft et studie- eller praktikophold i udlandet som en del af deres uddannelse. Parallelforløb og fællesuddannelser indeholder et integreret internationalt element, og kan derfor være med til at skabe flere og bedre muligheder for danske studerende for at opnå de ønskede målsætninger. Interkulturel kompetence På nationalt plan har Regeringen i Det Nationale Kompetenceregnskab (2005) defineret 10 nøgle kompetencer, som har betydning for vækst og velfærd. De 10 nøglekompetencer er baseret på de kompetencer OECD tidligere har identificeret som essentielle. Interkulturel kompetence er en af Regeringens 10 kompetencer. Den er defineret som et individs indsigt i og evne til at kunne forstå dagligdagens kulturelle kompleksitet, samt at kunne kommunikere fordomsfrit med mennesker fra andre kulturer. Hvis Danmark skal være i front i det globale videnssamfund, er det ifølge Regeringen vigtigt, at danskerne har interkulturelle kompetencer til at kunne begå sig på det internationale arbejdsmarked (Regeringen, 2002). I forhold til de 10 kompetencer er Interkulturel kompetence den kompetence, som danskerne scorer lavest på. Den interkulturelle kompetence er en kompetence, der ikke udfoldes og udvikles i en bestemt arena, men i høj grad er knyttet til udvikling i både arbejdslivet, det civile liv og gennem uddannelse. Uddannelse ses, ifølge Regeringen, i denne sammenhæng som en væsentlig faktor for at bidrage til, at danskerne får denne kompetence. Ifølge Bertel Haarder er en stærk internationalisering af blandt andet professionsbacheloruddannelserne et vigtig led i at styrke uddannelsernes kvalitet og attraktivitet. Derfor har Undervisningsministeriet udarbejdet et strategisk indsatsområde for de studerendes udgående mobilitet på erhvervs- og professionsbacheloruddannelserne. I denne strategi anbefales det, at internationalisering er et højt prioriteret område, og at det skal have ledelsens bevågenhed. Det anbefales, at aftagerne inddrages i arbejdet med den udgående mobilitet, så udbyttet af udenlandsophold synliggøres for arbejdsgiverne. For at motivere de studerendes interesse for at rejse ud anbefales det, at undervisernes egne internationale kompetencer, sprogfærdigheder, erfaringer og netværk styrkes. Det anbefales, at undervisere i højere grad anvender og integrerer viden og erfaringer fra studerende, der har været på udenlandsophold, i un- 9

10 dervisningen. Kompetenceudvikling af underviserne sætter fokus på internationale netværk, udveksling og udviklingsprojekter. Professionshøjskolens strategi I Professionshøjskolens Metropols strategi ønsker man at udvide og udvikle de internationale studieforløb og samarbejdsaftaler. Metropol ønsker at blive kendt som en aktiv bidragsyder med hensyn til internationale og globale perspektiver på velfærduddannelser. Ud over at motivere studerende til at rejse ud, ønsker Metropol at skabe et internationalt studiemiljø gennem målrettet at tiltrække flere udenlandske studerende og undervisere bl.a. gennem joint degrees og fælles semestre i samarbejde med udenlandske samarbejdspartnere. Det giver mulighed for internationalisation at home for danske studerende og undervisere, der ikke deltager i udenlandske studieforløb eller udvekslingsaftaler. Metropol s vision er yderligere at blive kendt for dimittender med internationale professionskompetencer og globalt udsyn (Metropol, 2008). 10

11 2. Om projektet Formål Formålet med projektet var analyse, udvikling og etablering af: Parallelforløb med andre ergoterapeutuddannelser og/eller fysioterapeutuddannelser i Europa fx med toning i forhold til Velfærdsinnovation Fællesuddannelser med andre lande fx europæiske lande, Canada, USA, Hong Kong og Japan professionsbachelor i Velfærdsinnovation Forventede resultater jf. projekt ansøgning Deltagelse i Velfærdsinnovationsaktiviteter Resultat af analyse af konkrete uddannelses muligheder for: Parallelforløb Fællesuddannelser Aftager og interessent analyse i forhold til parallelforløb og fællesuddannelser Erfaringsopsamling ESPIEW projektet Tværfaglige parallelforløb Velfærdsinnovationsaktiviteter Etablering af partnerskaber og deltagelse i relevante kontaktfora fx COHEHRE-konference Amerikanske partnere Udkast til studieordning, der inkluderer planer for udbud af parallelforløb og fællesuddannelser Projektets tre faser Fase 1 Formål med fase 1 var at få overblik over kompetencer, internationale muligheder samt erfaringsopsamling fra samarbejde vedr. ESPIEW. Arbejdsgruppen har afholdt og deltaget i følgende aktiviteter i fase 1: Afholdt Solution camp med henblik på at afdække, hvilke kompetencer der er behov for. Solution camp blev planlagt med udgangspunkt i facilitering af brugerdreven innovation Afholdt key-note workshop på COHEHRE konference, maj 2010 Oulu, Finland Foretaget erfaringsopsamling af ESPIEW 2009 Afholdt workshop i forbindelse med ESPIEW 2010 i Antwerpen, Belgien. Fokus på kreativitet og samt indsamle data til målgruppeanalyse 11

12 Supervisering af kollegaer monofagligt såvel som tværfagligt Workshops og præsentationer for kollegaer og kliniske undervisere med henblik på at øge viden og erfaringen med innovation og entreprenørskab i underviserstaben Afsøgt muligheder for potentielle partnere til fællesuddannelse eller parallelforløb Udarbejdet projektplan og milepælsplan Fase 2 Formålet med fase 2 var at bringe projektet til et internationalt niveau med videndeling, etablering af partnerskab og netværk. Samtidig arbejde med udvikling af indholdet i modulet. Oktober 2010: Partnerskabsmøde med ledelse og undervisere fra Metropolia (Finland) og Seton Hall, (US). Partnerne underskrev et memorandum, der indeholdt aftale om at udvikle et parallelforløb om innovation, samt aftale om at undersøge mulighed for at forlænge projektet med en ansøgning til Atlantis projekt November og december 2010: Studiebesøg hos partnere ved Seton Hall (US) og Metropolia (Finland) med henblik på netværksdannelse, målgruppeanalyse samt etablering af ejerskab for projektet hos alle partnere November 2010: Studietur til Boston via Fonden for Entreprenørskab. Herunder besøg på Harvard, MIT, Babson University Colleges og New England Conservatory. Formålet med studieturen var vidensindsamling og inspiration til undervisning i entreprenørskab samt netværksdannelse, nationalt som internationalt November 2010: Partnerskabsmøde med MGH Institute of health professions (Boston/US) Udarbejdet aftageranalyse, interessentanalyse og kommunikationsplan Skabe overblik over de nationale samarbejdspartnere og deres aktiviteter i forhold til undervisning i entreprenørskab og innovation Litteraturstudier Fase 3 Formål: At finde frem til, beskrive og fremlægge 'bedste praksis' for at gøre studerende mere innovative og i stand til at deltage i udviklingen af sundhedssystemet. Analyse af indsamlet data fra deltagelse i aktiviteter og studieture med henblik på at inddrage denne læring i modulbeskrivelsen Udarbejde modulbeskrivelse Skrivefase i forbindelse med afrapportering Markedsføring af projektet Udarbejde plan for projektets fremtid 12

13 3. ESPIEW Om ESPIEW I september 2007 afholdtes et symposium i Neubrandenburg (DE) med fokus på fremtidens social og sundhedsuddannelser. Professor Robert Northoffs konklusioner om: "The almost total lack of entrepreneurial spirit in the whole European area of social work and health care education" dannede baggrund for de første tanker om et europæisk multilateralt samarbejde om et modul med fokus på innovation og entreprenørskab. I januar 2008 afholdtes et forberedende møde i Berlin. Her formulerede man blandt andet programmets titel: Entrepreneurial Spirit Improving European Welfare, og etablering af egentlige partnerskabsaftaler går i gang. I 2008 indgik Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Rumænien og Cypern 2 aftale om samarbejde, og udarbejdelse af curriculum for modulet blev iværksat. Projektet er funderet med støtte fra EU, og Belgien har den koordinerende funktion. Formålet med ESPIEW er at stimulere potentialet for entreprenørskab blandt nyuddannede professionelle inden for socialt arbejde og sundhedssektoren. De fleste EU-medlemslande er midt i økonomiske og demografiske ændringer, og de nye EUmedlemmer er samtidig udfordret med systemskifte af varierende grad og karakter. Hvis Europa vil være socialt og økonomisk succesfuld, må medlemslandene udvikle og udfordre konkurrenceevne, jobskabelse, kreativitet og innovation blandt de kommende medarbejdere og ledere i social og sundhedssektoren (Howest, 2009). I september 2009 blev modulet afviklet første gang på Hogeschool West-Vlaanderen, Howest. Det følgende er en kort erfaringsopsamling fra modulets første afvikling. Erfaringsopsamling ESPIEW 2009 Fleksibilitet Modulet blev gennemført med deltagelse af europæiske partnere, og en stor udfordring i planlægningsfasen viste sig at være de forskellige uddannelsessystemer og kulturer i de deltagende lande. Alle uddannelser har hver deres curriculum og struktur. For at de studerende skal have mulighed for at gennemføre modulet, kræver det derfor forståelse og fleksibilitet fra den studerendes egen uddannelsesinstitution. For de danske studerende krævede det en dispensation fra at deltage i det ordinære afsluttende bachelorprojekt, i forhold til fagligt indhold og læringsudbytte. ECTS point for de to forløb (bachelordelen i DK og ESPIEW) var identiske. Internationalt, interprofessionelt og interkulturelt ESPIEW bygger på tværfaglighed i et interkulturelt og internationalt perspektiv, da innovation ofte 2 Belgien: Hogeschool West-Vlaanderen og Plantijn Hogeschool, Danmark: Professionshøjskolen Metropol, Finland: Lahti University of Applied Sciences, Tyskland: Hochscule Neubrandenburg University of Applied Sciences, Rumænien; Universitatea of Craiova, Cypern; Fredrick University Cyprus. 13

14 sker i komplementære teams. Studerende og undervisere kommer fra forskellige uddannelser og studieretninger, dog med en fællesnævner inden for social og sundhedssektoren. De udfordringer, som social og sundhedssektoren oplever i de forskellige europæiske lande er af meget varierende grad. De udfordringer, som eksempelvis de rumænske studerende oplever i deres lands social og sundhedssektor er meget anderledes end de udfordringer, som de eksempelvis de danske studerende trækker frem. I nogle tilfælde vil det, der opleves som værende en innovativ løsning i et lands optik, være tradition og allerede implementeret i et andet land. Den forskellighed vanskeliggjorde arbejdet med innovative løsninger for nogle studerende. Modulets tværfaglige islæt mistede samtidig til en vis grad formål, da de samfundsmæssige forskelle overskyggede muligheden for et frugtbart samarbejde i de komplementære teams på tværs af de nationale forskelle. Eksempelvis var det lettere for de danske studerende at arbejde sammen med de finske studerende på grund af kulturelle og samfundsmæssige ligheder. De studerende fremhæver, at modulets internationale aspekt har fremmet deres innovative tænkning, da de fik mulighed for at udvikle løsninger i andre rammer end den danske kontekst. Samtidig oplever de danske studerende, at de individuelt, på baggrund af ESPIEW, er blevet bedre til at tænke i andre karrierebaner end de traditionelle. De har fået mere mod på udvikling af professionen og oplever at have fået konkrete redskaber til ideudvikling og implementering. Niveau og sprog Da ESPIEW blev planlagt, var det hensigten, at de studerende skulle være på nogenlunde samme niveau, hvad angår forudsætninger og kompetencer i forhold til vidensindsamling og bearbejdning af viden. Det viste sig i praksis ikke at være tilfældet, da de studerende ikke var lige langt i deres grundforløb, og dermed var på forskelligt stadie i deres respektive studieordninger/curriculum. De danske studerende mener, at niveauforskellen fik indflydelse på motivationen og oplevelsen af korpsånd i grupperne. Underviserne fremhæver det problematiske ved niveauforskelle ved kompetencer forbundet med videnskabelig metode og kildekritik. Hovedsproget på ESPIEW modulet er engelsk. Der var markante forskelle på de studerendes mundtlige engelsk færdigheder. For både undervisere og studerende blev den sproglige barriere oplevet som meget hæmmende for vidensdeling, samt det at kunne udfordre hinanden rent fagligt. Indhold ESPIEW har fokus på innovation og entreprenørskab. Undervejs i forløbet blev det tydeligt, at både studerende og underviserne havde - ofte meget - forskellige forståelser af de to begreber. Om end man i planlægningsfasen søgte at afklare forskelle og definere de to begreber, var det tydeligt under modulets gennemførsel, at de forskellige forståelser var en udfordring for de studerende. Modulets planlægning, gennemførsel og de studerendes udbytte blev derfor i nogen grad er præget af en utilstrækkelig begrebs- afklaring og definition. De studerende savnede en gennemgående kontaktperson, som ansvarlig for både planlægning, gennemførsel, introduktion til undervisere samt selve undervisningen. Det er essentielt for processerne, at underviserne også forholder sig til deres pædagogiske og didaktiske overvejelser, så indholdet er i en ramme, der skaber tryghed for at vise forskellighederne og stimulerer til nytænkning og videndeling. 14

15 Erfaringsopsamling ESPIEW 2010 På baggrund af ovenstående erfaringer har Ergoterapeutuddannelsen og Fysioterapeutuddannelsen under Professionshøjskolen Metropol, valgt ikke at bidrage med ressourcer til planlægning og gennemførsel, ej heller med studerende i ESPIEW modulet 2010 blev afviklet i Antwerpen med Plantijn Hogeschool som ansvarshavende uddannelsesinstitution, og med deltagelse af Letland, Rumænien, Tyskland og Belgien. Da modulet fortsætter frem til december 2010, er der pt. ikke foretaget en egentlig evaluering. Ergoterapeutuddannelsen og Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, har dog deltaget i ESPIEW 2010 via lærerudveksling. I modulets 2. uge, planlagde og afholdt to undervisere fra arbejdsgruppen, en workshop med fokus på kreativitet og innovationsprocesser. De to undervisere oplevede mange af de samme udfordringer, som beskrevet i erfaringsopsamlingen fra ESPIEW Især forskelle i mundtlige engelskkundskaber og de udfordringer, som de studerende ønskede at arbejde med, var markant. Sprogligt var enkelte studerende ikke i stand til at formulere sig mundtligt på engelsk, uden kontinuerlig støtte via fx Google oversættelsesprogram. De udfordringer, som de studerende oplevede i deres hjemlands social og sundhedssektor, var væsensforskellige, og en barriere for det planlagte gruppearbejde i workshoppen. Som eksempel kan nævnes de rumænske studerende, der ønskede at finde løsninger for manglende demokrati i Rumænien. I modsætning hertil ville de tyske studerende udvikle et haveredskab for ældre. Diversiteten blandt de studerende var meget stor, og det fik efterfølgende indflydelse på de studerendes motivation for gruppearbejdet. Det lader til, at der stadig skal arbejdes på at skabe mulighed for, at de studerende til fulde kan udnytte det tværfaglige og interkulturelle perspektiv. Eller sagt med andre ord, det kan være en stor udfordring at arbejde med komplementære teams, hvis der er markant store forskelle fagligt, kulturelt og samfundsmæssigt. Værd at bemærke En interkulturelt modul kræver åbenhed og velvillighed fra uddannelserne der skal muligvis dispenseres fra lokale studieordninger. De cases, der arbejdes med, skal, så vidt det er muligt, ikke være forbundet med det enkelte lands udfordringer, men være globale udfordringer, som de studerende kan arbejde med uafhængigt af fag, kultur og samfundsmæssig baggrund. Det internationale og interkulturelle aspekt er givtigt for de studerende, trods kulturelle og samfundsmæssige forskelle. Det fremmer motivation, læring og teamarbejde, når de studerende er nogenlunde lige langt i deres uddannelse Begrebsafklaring og definition af innovation og entreprenørskab blandt underviser gruppen er vigtigt for de studerendes oplevelse af fagligt højt niveau En gennemgående kontaktperson/modulansvarlig kan sikre sammenhæng fagligt og socialt for såvel studerende som undervisere på modulet. Skriftlige og mundtlige engelskkundskaber på et vist niveau, for både studerende og undervisere, er essentiel for fremdrift og udvikling i innovationsprocessen og den videre entreprenante fase. 15

16 4. Erfaringsopsamling fra velfærdsinnovationsaktiviteter Med henblik på at indsamle erfaringer, kortlægge kompetencer og skabe netværk, har arbejdsgruppen arrangeret og deltaget i en række aktiviteter. For at være tro mod den innovative og entreprenante tilgang der ligger i modulet, har vi i vores data- og erfaringsindsamling anvendt en række innovative og kreative metoder. Samtidig har vi i vores interne møder med stor succes og værdi, haft fokus på kreative metoder og mødefacilitering for at skabe fremdrift i arbejdsgruppen. Solution Camp I marts 2010 afholdt vi en Solution Camp med ledere af ergoterapi og fysioterapi, studerende, undervisere og kliniske undervisere. Formålet var at afdække ergoterapeuter og fysioterapeuters udfordringer og muligheder, set i forhold til en innovationsproces. Deltagerne arbejdede med brugerdreven innovation, da vi havde et oprigtigt ønske om at forstå, hvordan vi som uddannelse, ved at arbejde med vores egen kultur og værdier, kan medvirke til at skabe et innovativt sundhedsvæsen. Under campen indsamlede vi data i form af individuelle refleksioner, observationer samt gennem 3 gruppeinterview. De indsamlede data blev brugt til at konkretisere, hvilke kompetencer et team skal repræsentere for at være innovativ i det danske sundhedsvæsen. På baggrund af disse kompetencer blev læringsmålene for modul 13 udarbejdet. COHEHRE Ved COHEHRE-konferencen i Oulu, Finland i maj 2010, præsenterede vi på en workshop de identificerede kompetencer (se i øvrigt kapitel 5). Derudover afprøvede vi en innovations loop- model, udviklet af arbejdsgruppen, der illustrerer innovationsprocessen. Tankegangen bag modellen er at illustrere, hvordan ideer udvikler sig, mens processerne gentages igen og igen i teamet. 16

17 Deltagerne gav udtryk for, at modellen er anvendelig i sammenhænge, hvor der undervises i entreprenørskab, og vi kan konkludere, at vi har udviklet en model der kan bruges som metode til både entreprenørskabsundervisning og sundhedsinnovation. National konference om entreprenørskabsundervisning I august 2010 deltog arbejdsgruppen i en national konference om entreprenørskabsundervisning. Formålet var at definere essentielle principper gældende for entreprenørskabsundervisning i Danmark. Der var deltagere for et bredt udvalg af danske uddannelsesinstitutioner, der driver innovations- og entreprenørskabsundervisning i Danmark. Konferencen gav, via forskellige workshops og oplæg, indblik i vigtigheden af begrebsdefinitioner. Samtidig fik vi inspiration til metoder og netværksdannelse med andre videregående uddannelser og institutioner, der arbejder med entreprenørskab og innovation, bl.a. CBS, KU og Fonden for Entrepenørskab (Konferencemateriale, 2010). Interne aktiviteter Arbejdsgruppen har stået for to arrangementer i sensommeren 2010; ét for kliniske undervisere og ét for underviserkolleger. Formålet var at inspirere til, hvordan man kan arbejde med innovation i det daglige arbejde og afprøve kreative metoder. Erfaringerne fra disse arrangementer viste, at facilitatorer nøje skal forholde sig til målgruppe, struktur og formål i deres didaktiske overvejelser. Samtidig er synliggørelse af sammenhænge mellem aktiviteter i preject-fasen vigtig for deltagernes motivation. Studierejse ved Fonden for Entreprenørskab Arbejdsgruppen deltog i november 2010 i en studierejse til Boston med Fonden for entreprenørskab, bl.a.med besøg på Harvard Business School, Babson College, Simmons College, New England Conservatory og Massachusetts Institute of Technology. Formålet var at blive inspireret af amerikanske universiteters måde at arbejde med entreprenørskab og innovation, samt at danne netværk til de andre deltageres uddannelsesinstitutioner. Babson, Simmons og Harvard er som uddannelsesinstitutioner fokuserede på opstart af virksomheder og vækst i virksomheder. Det er den klassiske entrepreneurielle tankegang, der er gældende for disse universiteter. På Harvard var det tydeligt, hvor essentielt det er at kombinere uddannelserne med forskning. New England Conservatory, har fokus på værdiskabelse lokalt i samfundet gennem igangsættelse af aktiviteter, som enkelte borgergrupper kan profitere af. Det er således en del af de studerendes dannelse at skabe kulturel eller social værdi, frem for økonomisk værdi. Massachusetts Institute of Technology har ligesom Harvard en tæt synergi mellem forskning og uddannelse. Derudover har MIT et medialab, hvor de studerende arbejder med udvikling af prototyper i tværfaglige miljøer. MIT bruger konkurrencer som pædagogisk redskab. Der skabes i konkurrencerne reelle prototyper og de bedste ideer får rådgivning og økonomisk støtte til videreudvikling af MIT s undervisere og konsulenter. 1-års netværkskonference Center for Sundhedsinnovation I november 2010 deltog vi i 1-års netværkskonference ved Center for Sundhedsinnovation. Center 17

18 for Sundhedsinnovation er med til at definere strategien for og drive innovative projekter i Region Hovedstaden. Der er fokus på at man tilretter sig patienternes behov i sundhedsvæsenet og derfor er det væsentligt at lave brugerdreven innovation eller inddrage brugerne til evaluering tidligt i processerne. Den afsluttende debat på konferencen satte fokus på professionshøjskolernes ansvar og indflydelse på, hvordan de studerende arbejder med udvikling og innovation i fremtidens sundhedsvæsen. Uddannelseskonference I forbindelse med Danmarks Iværksætteruge uge 46 deltog arbejdsgruppen i en uddannelseskonference arrangeret af det tværministerielle partnerskab for Uddannelse i Entreprenørskab, i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab. Uddannelseskonferencen omhandlede undervisning i entreprenørskab, regeringens politik og udmøntningen. Formålet med konferencen var at udbrede integrationen af entreprenørskab i det danske uddannelsessystem fra folkeskolen over ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser. Uddannelseskonferencen gav inspiration til metoder og netværksdannelse med andre videregående uddannelser og institutioner, der arbejder med entreprenørskab og innovation. Netværk for Metropol Innovation Formålet med netværket er at skærpe Metropols innovationsprofil og skabe fundament for et innovationsmiljø internt i Metropol. Netværket er et forum for videndeling om brug af innovationsmetoder og innovationsmodeller og en ramme for opstart af innovationsprojekter i Metropols uddannelser og aftagerfelter. Arbejdsgruppen har deltaget i de to møder, der har været afholdt, primært med henblik på netværksdannelse internt i Metropol. Værd at bemærke Loopmodellen kan bruges som metode til facilitering af sundhedsinnovation. Alle aktiviteter har givet erfaring med, kendskab og inspiration til metoder til undervisning og facilitering af processer. Arbejdsgruppen vurderer, at aktiviteterne har givet unik netværksdannelse med andre videregående uddannelser og institutioner, der arbejder med entreprenørskab og innovation. Vi ser undervisernes mulighed for samarbejde i forskellige netværk, som en essentiel forudsætning for et højt fagligt niveau. 18

19 5. Kompetencer Innovative og entreprenante kompetencer bliver ofte beskrevet i meget generelle termer på et abstrakt niveau. Det bliver oftest formuleret som metakompetencer som fx. åbenhed, teamspirit, risikovillighed og ekspertise eller "just a new mindset". I forbindelse med udvikling af et modul om innovation og entreprenørskab, samt formulering af dertil hørende læringsudbytte, har vi fundet det nødvendigt at præcisere de mere overordnede kompetencer. Følgende liste af kompetencer er dannet på baggrund af analyse af data fra Solution dag 4. marts Informanter er kliniske undervisere, ledere, undervisere og studerende inden for ergoterapi og fysioterapi. Kompetencerne er efter inspiration fra OECD (2005) definitioner. Intra-personelle Ledelse og organisation Kunne påtage sig teamledelse/operationel ledelse Facilitere fremdrift i teamet Skabe en dynamisk, social struktur Motivere ejerskab for opgaven Definere og forstå arbejdsopgaver Være forbindelsesled til strategisk/taktisk ledelses lag Varetage koordinering og opfølgning Agere ud fra definerede strategier og mål Identificere ressourcer og potentiale i organisationen og den fremherskende kultur Turde lade sig lede Være indstillet på, at alt ikke kan blive konsensusbeslutninger Relations Kunne tage initiativ til at definere samarbejdsregler i teamet Mestre at agere i heterogene grupper/anerkende komplementære kompetencer i teamet Være en aktiv, central deltager i teamet med ejerskab for projektet Turde stille spørgsmål og forholde sig kritisk til eget og teamets arbejde Kunne evaluere og handle på individets ejerskab Tage ansvar for tryghed i teamet Handle på aktualiteter vedr. teamets relationelle dynamik og individets tryghed 19

20 Inter-personelle Kommunikation Mestre modtagerorienteret formidling Formidle viden og faglige perspektiver til andre faggrupper, og sikre forståelsen deraf Praktisere anerkendende kommunikation at sige OG i stedet for MEN. Kunne diskutere på et fagligt grundlag, og ikke se faglige uenigheder som angreb på personen/anerkende diversitet i holdninger og se dem som muligheder Deltage i og bidrage til at facilitere dialog Kunne udforme en projektbeskrivelse Kende til projektstyringsværktøjer rettet mod innovative projekter Problemløsning og motivation Mestre at arbejde i et ustruktureret problemfelt, hvor målet/løsningen ikke er givet på forhånd Mestre systematisk vidensindsamling Møde krav af høj kompleksitet Kunne håndtere setbacks og bruge dem som en ressource i det videre arbejde Identificere forskellige faglige perspektiver og anerkende dem som en styrke i teamet Anvende divergent og konvergent tænkning Koble kreativitet med faktuel viden koble 2 eller flere domæner Anerkende og handle på individuelle intuitive impulser som en ressource for teamets relationelle eller vidensmæssige udvikling Værd at bemærke De 34 kompetencer er et udtryk for, hvilke kompetencer der skal være til stede i et team, når der arbejdes med entreprenørskab. Alt efter et givet uddannelsestilbud omfang (ECTS) og længde (uger) bør der gradueres i antallet af ønskede kompetencer Kompetencerne fra analysen ligger i tråd med, hvad Goldman og William peger på; et succesfuldt offentlig-privat samarbejde kræver blandt andet evne til at tænke i helheder, strategisk tænkning, risikoanalyser, sociale kompetencer, projektledelse og teamsamarbejde (Bason, 2007). 20

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tag en bid af praksis. Pædagogisk værktøj til entreprenørskabsundervisning i praksis indenfor informationsvidenskab og kulturformidling

Tag en bid af praksis. Pædagogisk værktøj til entreprenørskabsundervisning i praksis indenfor informationsvidenskab og kulturformidling Tag en bid af praksis Pædagogisk værktøj til entreprenørskabsundervisning i praksis indenfor informationsvidenskab og kulturformidling Af Hans Elbeshausen, Agnete Lunddahl Jensen og Ragnhild Riis Det Informationsvidenskabelige

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job!

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job! UD I ERHVERVSLIVET et udviklingsprojekt om underviserpraktik Tæt på dig. Tæt på job! INDHOLD Forord... 4 En kort beskrivelse af processen... 5 Projektets undersøgelsesdesign... 7 Evaluering af projektet

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Internationaliseringen der blev væk Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Maj 2010 Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Rådet

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring

Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring WORKING PAPER 2006-02 Per Blenker Poul Dreisler John Kjeldsen Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring En ramme til forståelse og udvikling af entrepreneurielle universitetsmiljøer

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014 Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014 1. INTRODUKTION... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL MED UNGE PÅ TVÆRS... 2 3. TVÆRGÅENDE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER... 3 4. UNGE PÅ TVÆRS: ORGANISERING, PROCES OG GENNEMFØRTE

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Et Fælles Løft. Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en. National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed

Et Fælles Løft. Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en. National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed Et Fælles Løft Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed 15. februar 2008 Indhold Resumé...3 Indledning...5 Hvad er udfordringerne?...6 Strategiens

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere