KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1"

Transkript

1 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG T F

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Opsummering på årets kortlægning Usikkerheder og fejlkilder Usikkerheder på anlæggenes indberetninger Statistisk afrapportering Indledning Nøgletal for husholdninger Behandlingsform Affaldstype Emballageaffald indberettet Fraktioner Samlet opgørelse Erhvervsaffald Husholdningsaffald Genbrugsstationer Ordning Jord Bilag Tabel B: Husholdningsaffald fordelt på modtageanlæg Tabel C: Affald via genbrugsstation fordelt på modtageanlæg Tabel D: Mængden af husholdningsaffald pr. husstand alle kommuner Tabel E: Mængden af husholdningsaffald pr. indbygger alle kommuner side 2

3 1. Forord Denne rapport rummer de kortlagte affaldsmængder i Albertslund Kommune i perioden , med særlig fokus på mængderne i Kortlægningen er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra modtageanlæg og renseanlæg, oplysninger fra Albertslund Kommune og Vestforbrændings registrering af affaldsmængder fra kommunen. Ved manglende oplysninger fra modtageanlæg er i mindre omfang anvendt indberetninger fra transportører. Vestforbrændings registreringer er anvendt i forbindelse med affald afleveret til forbrænding hos Vestforbrænding, affald fra genbrugsstationer i fællesordningen samt husholdningsaffald afleveret til genanvendelse, i det omfang dette affald er afleveret til behandling via Vestforbrændings aftaler med modtageanlæg. Data er hentet fra Vestforbrændings VAKS-system. Indberetninger fra modtageanlæg udgør både registreringer af erhvervsaffald og husholdningsaffald. I forbindelse med databehandlingen af indberetningerne er modtageanlæggenes oplysninger blevet vægtet højt. Rettelser i indberetningerne er dog foretaget, hvis anlæggene har indberettet oplysninger, som ikke kan kombineres ifølge ISAG-terminologien. Kortlægningen opfylder affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2 pkt. 1 om kortlægning af den kommunale håndtering af affald. Kortlægningen omfatter således oplysninger om den producerede mængde affald fordelt på fraktioner, behandlingsform, affaldstype, erhvervsmæssig kilde og art i det omfang EAK-koden er indberettet. Endelig omfatter rapporten også affaldets fordeling på modtageanlæg, herunder hvilke modtageanlæg der har modtaget hvilke fraktioner. Veksebo Miljørådgivning har som konsulent udført kortlægningen for Vestforbrænding i september side 3

4 2. Opsummering på årets kortlægning I 2009 blev der ifølge indberetningerne produceret ca ton affald i Albertslund Kommune. I figur 1 er vist hvordan affaldet er fordelt på behandlingsformer. Udviklingen i den samlede affaldsmængde i kommunen i perioden er vist i figur % Husholdninger 0% Erhverv 10% Total 7% 3% 2% Genanvendelse 60% 38% 19% 68% 32% 59% Forbrænding Deponering Særlig behandling Figur 1: Fordeling af den totale affaldsmængde på behandlingsform 2009 Det producerede affald i 2009 var fordelt på ton erhvervsaffald og ton husholdningsaffald. Dermed udgjorde erhvervsaffaldet 70% af de samlede mængder. Af det producerede affald blev 59% genanvendt, 32% blev afleveret til forbrænding, 8% blev deponeret og 1% blev specialbehandlet. Fordelingen på behandlingsformer er illustreret i figur 2. Nogle transportører og modtageanlæg har desværre indberettet oplysninger med betydelige fejl og mangler og på nogle data er der foretaget et skøn over fordelinger mellem anlæg eller erhvervskilde. I afsnit 2 er der vedlagt en mere detaljeret beskrivelse af disse fejlkilder. 1 Affaldsmængderne i afsnit 3 og 4, indeholder ikke indsamlet jord, på nær det der indsamles på genbrugsstationerne. Jorden er opgjort særskilt i afsnit 5. side 4

5 3. Usikkerheder og fejlkilder 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger I kortlægningen er der brugt samme metode som i de tidligere kortlægninger for Vestforbrændings kommuner. Rapporten er igen i år blevet tilrettet efter arbejdsgruppens ønsker, hvilket indebærer at der er tilføjet yderligere noter, samt nogle få ekstra beregninger i tabeller og figurer. Når rapporten gennemlæses skal der tages højde for en nogle usikkerheder i forbindelse med affaldskortlægninger. Sammenligninger fra år til år kan være problematiske, da data er baseret på indberetninger fra flere hundrede aktører, der fortolker affaldsbekendtgørelsen på hver sin måde. Desuden vil opkøb og salg af anlæg betyde, at samme anlæg kan skifte metode i opgørelsen af affaldsmængderne fra år til år. Som eksempel så har Ågesholm genbrug og sortering ændret drastisk i måden, de indberetter affald på efter at RGS 90 A/S har overtaget anlægget. Tidligere har Ågesholm indberettet blandet bygningsaffald som fraktionen 64.00, andet genanvendeligt, men i 2009, har de opdelt det i enkeltfraktioner, der er stort set ikke indberettet noget I stedet er affaldet indberettet som brændbart affald, fraktion 19.00, samt træ, 62.00, beton, mm. Dette gør det svært at sammenligne opgørelser for 2009 med tidligere år. Kortlægningen hviler grundlæggende på, at affaldet registreres korrekt og detaljeret i forhold til erhvervskilder og de såkaldte ISAG-koder hos transportører og modtageanlæg. Jord: En vigtig ændring når man sammenligner perioden i forhold til er, at jord er taget ud af affaldsmængderne, da der er større usikkerhed omkring disse mængder og fordi de påvirker genanvendelse og deponeringsprocenter meget. For 2008 er jordmængderne større end tidligere, hvilket dels skyldes bedre indberetninger, men også at der muligvis er transporter mellem anlæg med i mængderne, dvs. dobbeltregistreringer. RGS 90 ændrede i 2008 deres indberetningspraksis, hvilket vanskeliggjorde identifikationen af mellemtransporterede mængder. For 2009 er jordmængderne i hele Vestforbrændings opland faldet betydeligt i forhold til fra ton til ton. Dette skyldes bl.a. at RGS 90, i forbindelse med dette års kortlægning, har indberettet mellemtransporter bedre, samt at KARA/NOVEREN I/S har givet oplysninger, der kan identificere nogle af mellemtransporterne fra Hedeland Deponi. Nogle kommuner vil dog opleve at jordmængderne for deres kommune er steget markant, mens andre falder voldsomt. Øvrigt: Ved gennemlæsningen af rapporten skal der tages højde for følgende forhold: Der er generelt et drastisk fald i mængden af bygge- og anlægsaffald, hvilket påvirker affaldsmængderne for samtlige kommuner i oplandet. De samlede affaldsmængder indenfor bygge og anlægs-sektoren er faldet meget, ca. 20% for hele Vestforbrændings området. Faldet ses tydeligst på fraktion, blandet bygningsaffald, beton, 58.00, asfalt og deponeringsaffald Pap og papirmængderne kan svinge voldsomt, da nogle af trykkerierne har nedlagt eller flyttet produktion. Ruteindsamling af papir gør, at geokilden for affaldet ikke altid registreres korrekt indberetninger: I 2008 indberetningerne var der nogle store aktører, der indberettede mangelfuldt. I 2009 har vi fået langt bedre indberetninger fra samtlige aktører. Nedenfor er listet hvilke fejl der var i 2008, samt ændringer i forhold til 2009: Ragn-Sells: side 5

6 I 2008 havde Ragn-Sells ikke indberettet for deres modtageanlæg, men kun transporterede mængder. Derfor blev alle mængder, som transportører havde indberettet at gå til Ragn-Sells anlægget på Prøvestenen, overført til modtagedata. Der er ikke data fra Ragn-Sells andre anlæg. I 2009 er det lige omvendt. Der har vi fået indberetning fra modtageanlæg, men ikke de transporterede mængder. Erfaringsmæssigt kan dette få indflydelse på fordelinger mellem kommuner, da transportøroplysninger angående geokilde oftest er mere korrekte. Stena Averhoff og Stena Jern og Metal: I 2008 blev modtagedata fra Stena Averhoff og Stena Jern og Metal overført fra transportørdatabasen, da deres modtageindberetning ikke indeholdt de rigtige geokilder, hvilket umuliggjorde arbejdet med at henføre affaldet til den kommune, hvor affaldet oprindeligt stammer fra. I 2009 har vi modtaget en fuld indberetning af alt modtaget affald fordelt på de korrekte geokilder. Der er derfor store mængder papir fra trykkerier, der skifter geokilde, da geokilden ikke har været korrekt registreret i Dette gør det svært at sammenligne opgørelser for 2009 med tidligere år. H. C. Container: H.C. Container indberettede i 2008 transporterede mængder, der lå langt over det, de normalt transporterer og med flere dubletposter. Der blev derfor set bort fra deres transportørindberetning og i stedet blev de oplysninger modtageanlæggene havde givet, overført til transportørdata. I 2009 er fejlen rettet og transportørdata skulle være korrekt. H. C. Container indberetter ikke de mængder de selv sorterer på deres anlæg, så her er data overført fra transportøroplysningerne til modtageoplysningerne. Der er dog erfaring for at nogle transportører overvurderer affaldsmængderne hentet fra den enkelte producent. Dette ses i forhold til, at modtageanlæggenes oplysninger om de samlede affaldsmængder fra en kommune ofte er lavere end det transportørerne siger, de henter i kommunen. Dette kan hænge sammen med, at nogle transportører opgør vægten af affaldet ud fra beholdervolumen eller på anden vis skønner vægten. På modtageanlægget vejes derimod hele lastbilen og her registreres den korrekte vægt for samtlige beholdere lastbilen har tømt på ruten. I 2008 blev transportørdata af papirmængderne kørt af HCS nedskrevet betydeligt, da deres storkunder var forkert registreret. I 2009 indeholder transportørindberetningen betydeligt mindre mængder end i 2008, mens modtageindberetningen er stort set uændret årene imellem. Ændringer i mængden af husholdningsaffald: Mængden af dagrenovation i de 18 kommuner er stort set uændret fra 2008 til Mængden af flasker og glas er faldet. Det samme gælder for pap og papirmængderne. I nogle kommuner er mængden af papir fra husholdninger steget meget, da vi i år har flere oplysninger fra kommunerne om de mængder der køres i de kommunale ordninger. side 6

7 4. Statistisk afrapportering 4.1. Indledning Den statistiske afrapportering er struktureret i følgende underkapitler: Erhvervsmæssig kilde Behandlingsform Affaldstype Fraktioner Ordning Den erhvervsmæssige kilde beskriver affaldsproducenten, og dermed hvilken branche affaldet produceres i. Husholdninger er også en erhvervsmæssig kilde. Behandlingsform fortæller hvilken behandling det pågældende affald har været igennem på modtageanlægget. Affaldstype er en gruppering af affald, der har visse fælles træk. Affaldstyper er jf. bilag 8, pkt. 11 i bekendtgørelse om affald; dagrenovation, storskrald, haveaffald, erhvervsaffald, emballageaffald, farligt affald samt behandlingsrest. Affaldstypen storskrald bruges kun når erhvervskilden er husholdninger og kan indbefatte mange forskellige fraktioner, f.eks, jern og metal, brændbart affald og WEEE-affald En fraktion er en gruppering af materialer i affaldet med fælles sammensætning. Eksempler på fraktioner er papir og pap, glas, plast, jern og metal. Fraktioner er delt i et niveau 1 og 2. Fraktionen papir og pap er efter ISAG-terminologien 50.00, som niveau 1. Niveau 2 inddeler fraktionen i Aviser og ugeblade, bølgepap, bedre papirkvaliteter, andet papir og pap og så har vi fra Veksebos side yderligere inddelt i en fraktionskode kontorpapir, hvilket er samme angivelse der bruges i Vestforbrændings datasystem, VAKS. Ordning angiver i hvilket regi affaldet er indsamlet, f. eks. er papir fra husholdninger oftest indsamlet i Vestforbrændings fællesordning med kuber, men nogle kommuner har også egne indsamlingsordninger til papir. Størstedelen af erhvervsaffaldet i oplandet indsamles i en anvisningsordning. Nogle få af affaldstyperne/fraktionerne er udspecificeret i deres egen ordning, f.eks. farligt affald og klinisk risiko affald. side 7

8 4.2. Erhvervsmæssig kilde I rapporten benyttes følgende erhvervsmæssige kilder: 'Husholdninger', 'Diverse erhverv', 'Institutioner/handel og kontor', 'Industri', 'Byggeri- og anlægsvirksomhed', 'Renseanlæg'. Betegnelsen 'Ikke oplyst' er for 2005 anvendt, hvis modtageanlægget ingen kilde har angivet ved indberetningen, mens der for 2006 og frem er påført kilde. Den erhvervsmæssige kilde 'Industri' er summen af registreringer fra forskellige erhvervsmæssige kilder (kilderne i ISAG-terminologien). Det kan for eksempel være 'Kemisk industri', 'Anden fremstillingsvirksomhed' og 'Forsyningsvirksomhed'. 'Diverse erhverv' er i 2008 og 2009 blevet brugt som samlegruppe for erhvervskilderne 20-30, samt erhvervskilde 2 'Institutioner/handel og kontor'. Denne sammenlægning skyldes, at der er så store udsving i hvordan aktører bruger erhvervskildekoder at sammenligninger fra år til år på enkelte koder er umulig. Hvis anlæggene har indberettet erhvervsmæssig kilde i ISAG-terminologien, er mængderne ikke talt med, da de angivne kilder betyder, at affaldet er sekundært affald, som kommer fra andre anlæg og således allerede er registreret. For 2009 er indhentet oplysninger om slam mm. fra renseanlæg. Mængderne er fordelt på kommunerne efter renseanlæggets fordelingsnøgle med henblik på, at opgørelsen af slam mm. fra kommunen så vidt muligt er sammenlignelig med andre kommuner i Vestforbrændings opland og hele landet. I tabel 1 og figur 2 på næste side ses det, hvordan affaldet var fordelt på erhvervsmæssig kilde i perioden Bemærk, at affald registreret under den erhvervsmæssige kilde 'Husholdninger' er underopdelt på affaldstyper i tabel 1. side 8

9 Erhvervsmæssig kilde Affaldstype Husholdninger Dagrenovation Heraf Papir Storskrald Haveaffald Emballageaffald Heraf Pap Heraf Glas Farligt affald Husholdninger i alt Diverse erhverv Industri Byggeri og anlægsvirksomhed Renseanlæg Container/omlastestation Ikke oplyst Total Tabel 1: Affaldets fordeling på erhvervsmæssig kilde (ton) 2, 3, 4 Totale affaldsmængder - fordelt på erhvervsmæssig kilde Husholdninger Diverse erhverv Industri Byggeri og anlægsvirksomhed Renseanlæg Container/omlastestation Ikke oplyst Ton Figur 2: Affaldets fordeling på erhvervsmæssig kilde (ton) Nøgletal for husholdninger 2 Bemærk at husholdningsindsamlet papir indgår som dagrenovation. 3 Bemærk at erhvervskilden inst., handel og kontor i 2008 og 2009 er kaldt diverse erhverv og at denne gruppe også indbefatter erhvervskilden industri. 4 Mængden af dagrenovation fra husholdninger kan også indeholde dagrenovationslignende affald fra erhverv, hvis affaldet opsamles i rute. side 9

10 Albertslund Kommune havde indbyggere pr , fordelt på husstande. Tabel 2 giver en oversigt over gennemsnitlig affaldsmængde pr. husstand, og pr. indbygger. Tallene for Vestforbrændings opland er eksklusiv Københavns Kommune 5. Affaldsfraktion og typer Pr. hustand (kg) Pr. indbygger (kg) I alt i kommunen Kommunen VF-opland Kommunen VF-opland (ton) Dagrenovation, restaffald Papir Glas Pap Madspild/andet organisk Storskrald Haveaffald Husholdningsaffald i alt Tabel 2: Husholdningsaffald pr. husstand og pr. indbygger 2009 (kg/år) 6. I bilaget tabel D og E er vist en sammenligning af de 18 Vestforbrændings kommuner, fordelt på de samme affaldsfraktioner og typer, der er vist i tabel 2. 5 Affaldet fra den del af Københavns kommune, der ligger under Vestforbrændings opland medregnes i affaldskortlægningen for Amagerforbrænding. 6 Bemærk at den samlede mængde af husholdningsaffald ikke fremgår af tabel 2, da den kun indbefatter udvalgte fraktioner og affaldstyper. Affaldstypen farligt affald indgår f.eks. ikke. Affaldstypen storskrald indbefatter gadeindsamling af stort brændbart, WEEE-affald, madrasser, samt en række fraktioner, der afleveres på genbrugsstationen. side 10

11 4.3. Behandlingsform I rapporten benyttes følgende behandlingsformer: 'Genanvendelse', 'Forbrænding', 'Deponering', 'Midlertidig oplagring' og 'Særlig behandling 7 '. Betegnelsen 'Ikke oplyst' er benyttet i 2005, hvis modtageanlægget ikke har angivet nogen behandlingsform ved indberetning. Behandlingsformen 'Særlig behandling' benyttes kun i forbindelse med farligt affald. For 2006 er anlæggenes oplysninger om 'Midlertidig oplagring' bortset fra figur 2 medregnet under affald til 'Forbrænding', da der er tale om forbrændingsegnet affald der oplagres på AV-miljø eller andre store anlæg og senere køres til forbrænding på VF eller AF. I 2008 og 2009 i figur 2 er midlertidig oplagring medregnet under forbrænding. Affald med behandlingsformen 'Ikke oplyst' i hvert enkelt tilfælde er fordelt efter bedste skøn på behandlingsform. Denne fremgangsmåde er ikke anvendt i 2005, hvorfor udviklingen i fordelingen på behandlingsformer ikke er direkte sammenlignelig. Hvis anlæggene har indberettet behandlingsformerne 'Fraført' eller 'Eksporteret' i ISAG-terminologien er mængderne ikke talt med i den samlede opgørelse, idet disse mængder opfattes som sekundære. Tabel 3 viser, hvordan affaldet var fordelt på behandlingsform i perioden Tabel 4 giver en oversigt over affaldets behandling i 2009 fordelt på erhvervsmæssig kilde Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Midlertidig oplagring Ikke oplyst Total Tabel 3: Affaldets fordeling på behandlingsform (ton). 8, 9 7 Særlig behandling indbefatter f.eks. forbrænding på Kommunekemi eller til demontering af WEEE-affald, behandlingsformen bruges næsten udelukkende til farligt affald. 8 Der er ændret i fordelingen mellem særlig behandling fra udkast til endelig rapport, bl.a. fordi ton slam fra kanalopgravninger har stået til særlig behandling, men er gået til deponi. Samme mængde er også ændret fra erhvervskilden diverse erhverv til bygge- og anlægsaffald. 9 Midlertidig oplagring som behandlingsform er ikke anvendt i 2008 og 2009, da det i alle tilfælde drejer sig om oplagring af brændbart affald og derfor er behandlingsformen ændret til forbrænding. side 11

12 Kilde Genanvendelse Behandlingsform Forbrænding Deponering Særlig behandling Total Husholdninger Diverse erhverv Byggeri og anlæg Renseanlæg Total Tabel 4: Affaldets fordeling efter behandlingsform og erhvervsmæssig kilde 2009 (ton) Ifølge tabel 4 er der kun en forholdsvis lille mængde affald til forbrænding fra 'Byggeri- og anlægsvirksomhed'. Det skyldes bl.a., at en stor del af byggeaffaldet indvejes på et sorteringsanlæg. Når blandet byggeaffald indvejes, indberettes det, som om alt går til oparbejdning eller sortering, hvilket regnes som genanvendelse. Efter sortering videresendes noget til forbrænding. Denne mængde registreres på forbrændingsanlægget som kommende fra en anlægskilde, hvilket betyder, at det er sekundært affald, som ikke indgår i opgørelsen. Opdelingen på erhvervsmæssige kilder er ikke altid retvisende, bl.a. fordi modtageanlæggene har vanskeligt ved at skelne mellem kilderne 'Institutioner, handel og kontor', 'Industri' og 'Byggeri og anlæg'. Derfor er der i 2009 brugt en samlegruppe på erhvervskilder, kaldet Diverse erhverv, kilden industri der tidligere er brugt indgår nu i samlegruppen Diverse erhverv. side 12

13 I tabel 5 og figur 3 er de fire erhvervsmæssige kilder trukket ud, hvor kommunen i sin affaldsplan har fastsat mål for behandlingsform. For disse kilder vises affaldets procentvise fordeling på behandlingsform. Videre vises målene for 2008 fra kommunens affaldsplan, og regeringens mål/sigtelinier i affaldsstrategi Affaldsmængderne for diverse erhverv er sammenlignet med målene for erhvervskilderne inst., handel og kontor. Farligt affald, som går til særlig behandling, er ikke med i beregningen, og heller ikke affald fra renseanlæg eller affald, hvor der ikke er oplyst kilde. Husholdninger Genanvendelse Forbrænding Deponering I alt Kommunen Affaldsplan Affaldsstrategi Diverse erhverv Inst., handel og kontor Kommunen Affaldsplan Affaldsstrategi Industri Kommunen 2009 Affaldsplan Affaldsstrategi Kommunen Byggeri og anlæg Affaldsplan Affaldsstrategi Tabel 5: Affaldets fordeling på behandlingsform 2009, sammenholdt med målene fra kommunens affaldsplan og regeringens affaldsstrategi 2008 (%). side 13

14 Kommunen 2009 Affaldsplan 2008 Affaldsstrategi 2008 Kommunen 2009 Affaldsplan 2008 Affaldsstrategi 2008 Kommunen 2009 Affaldsplan 2008 Affaldsstrategi 2008 Kommunen 2009 Affaldsplan 2008 Affaldsstrategi 2008 Fordeling på behandlingsformer Genanvendelse Forbrænding Deponering Husholdninger Diverse erhverv Inst., handel og kontor Industri Byggeri og anlæg Figur 3: Affaldets fordeling på behandlingsform 2009, sammenholdt med målene fra kommunens affaldsplan og regeringens affaldsstrategi 2008 (%) side 14

15 Erhverv Husholdninger 4.4. Affaldstype I tabel 6 og figur 4 herunder ses, hvordan det modtagne affald var fordelt på affaldstype og behandlingsform i Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Total Dagrenovation Emballageaffald Haveaffald Storskrald Farligt affald Total husholdninger Erhvervsaffald Emballageaffald Haveaffald Behandlingsrest Farligt affald Bygge og anlæg Total erhverv I alt i kommunen Tabel 6: Fordeling af affaldstyper på behandlingsform 2009 (ton). Relativ fordeling på behandlingsform Genanvendelse Deponering Forbrænding Særlig behandling Dagrenovation Emballageaffald Haveaffald Storskrald Farligt affald Total husholdninger Erhvervsaffald Emballageaffald Haveaffald Behandlingsrest Farligt affald Bygge og anlæg Total erhverv 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 4: Fordeling af affaldstyper på behandlingsform 2009 (%) Emballageaffald indberettet side 15

16 Da der er et særligt fokus på øget genanvendelse for emballageaffald, er der lavet en særskilt oversigt over denne affaldstype. Tabel 7 viser mængden af emballageaffald fra Albertslund Kommune i 2009 fordelt på erhvervsmæssig kilde og fraktion. Det skal bemærkes, at der er en stor usikkerhed knyttet til disse tal. Generelt er flasker og glas indsamlet i kommunale ordninger kortlagt som emballage, det samme gælder pap. For de andre fraktioner gælder det at affaldet kun er kortlagt som emballageaffald, hvis modtageanlægget har brugt affaldstypen emballageaffald. Der er vurderet at der ikke er indsamlet emballageaffald i de andre fraktioner end dem der er vist i tabel 7. Fraktion Husholdninger Erhv.mæssig kilde Div. Erhverv Industri Byggeri og Ikke oplyst anlæg Plast Papir og pap Bølgepap Glas/Flasker Jern & metal Træ I alt Tabel 7: Mængden af emballageaffald fordelt på erhvervsmæssig kilde og fraktion 2009 (ton) I alt side 16

17 4.5. Fraktioner Samlet opgørelse I tabellen herunder ses affaldets fordeling på fraktioner. Tabellen indeholder de samlede mængder af erhvervsaffald og husholdningsaffald. Fraktion Beskrivelse Genanv. Forbr. Dep. Særlig beh. I alt Ani. og veg. fedtstoffer Org. halogenholdige forb Org., halogenfri forb Uorganiske forbindelser Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Dagrenovation Ikke brændbart affald Papir og pap Bølgepap Glas/Flasker Planglas/autoruder Plast PVC Madspild/andet organisk Haveaffald Jern og metal Elkabler Dæk Beton Tegl Andet bygge/anlægsaffald Gips Asfalt Træ Trykimprægneret træ Jord og sten Andet genanvendeligt Klinisk risikoaffald Sand og ristestof Asbest Batterier Blyakkumulatorer Elektriske og elektroniske prod CFC-holdige kølesk. og frysere Slam Mængder i alt (ton) Fordeling i % ,1% 31,7% 7,7% 1,5% 100% Tabel 8: Totale affaldsmængder fordelt på fraktioner (ton) Mængden af slam er næsten fordoblet, hvilket skyldes at der er afleveret ton slam fra kanalopgravninger i kommunen til AV-Miljø. I 2008 var der en kraftig stigning i mængden af beton og asfalt, der højst sandsynligt hang sammen med anlægsarbejdet ved udbygningen af motorringvej For 2008 og 2009 er der udspecificeret hvor stor en del af det forbrændingsegnede affald der er indsamlet fra husstande som dagrenovation, så mængden er ikke direkte sammenlignelig med tidligere år. 11 For fraktionen papir og pap, bortset fra bølgepap, 50.02, fordeles mængderne på følgende måde: Aviser og ugeblade 24%, Kontorpapir 0%, bedre papirkvaliteter 14%, andet papir og pap 62%. side 17

18 Der er en vis usikkerhed i datagrundlaget når det gælder farligt affald, der har tidligere år været problemer med at få data fra alle anlæg. Ser man på udviklingen i mængderne af farligt affald skal det derfor gøres med det forbehold, at der muligvis er for små mængder i 2007 og bagud. side 18

19 Erhvervsaffald I tabel 9 ses erhvervsaffaldets fordeling på fraktioner. Fraktion Beskrivelse Genanv. Forbr. Dep. Særl. beh. I alt Animalske og veg. fedtstoffer Organiske halogenholdige forb Organiske, halogenfri forb Uorganiske forbindelser Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Dagrenovation Ikke brændbart affald Papir og pap Bølgepap Glas/Flasker Planglas/autoruder Plast PVC Madspild/andet organisk Haveaffald Jern og metal Elkabler Dæk Beton Tegl Andet bygge/anlægsaffald Gips Asfalt Træ Trykimprægneret træ Jord og sten Andet genanvendeligt Klinisk risikoaffald Sand og ristestof Asbest Batterier Blyakkumulatorer Elektriske og elektroniske produkter CFC-holdige køleskabe og frysere Slam Mængder i alt (ton) Fordeling i % 68,2% 19,4% 10,4% 2,0% 100% Tabel 9: Mængder af erhvervsaffald fordelt på fraktioner 2009 (ton) side 19

20 Husholdningsaffald I tabel 10 ses husholdningsaffaldets fordeling på fraktioner. Fraktion Beskrivelse Genanv. Forbr. Dep. Særl. beh. I alt Animalske og veg. fedtstoffer Organiske halogenholdige forb Organiske, halogenfri forb Uorganiske forbindelser Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Dagrenovation Ikke brændbart affald Papir og pap Bølgepap Glas/Flasker Planglas/autoruder Plast PVC Madspild/andet organisk Haveaffald Jern og metal Elkabler Dæk Beton Tegl Andet bygge/anlægsaffald Gips Asfalt Træ Trykimprægneret træ Jord og sten Andet genanvendeligt Klinisk risikoaffald Sand og ristestof Asbest Batterier Blyakkumulatorer Elektriske og elektroniske produkter CFC-holdige køleskabe og frysere Slam Mængder i alt (ton) Fordeling i % 38,2% 60,0% 1,6% 0,3% 100% Tabel 10: Mængder af husholdningsaffald fordelt på fraktioner 2009 (ton) side 20

21 Genbrugsstationer I tabel 11 ses affald modtaget på kommunens genbrugsstationer fordelt på erhvervskilde og fraktioner. Fraktion Beskrivelse Hushold. Div erhv. Byg./anl. I alt Animalske og veg. fedtstoffer Organiske halogenholdige forb Organiske, halogenfri forb Uorganiske forbindelser Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Ikke brændbart affald Papir og pap Bølgepap Glas/Flasker Planglas/autoruder Plast PVC Madspild/andet organisk Haveaffald Jern og metal Elkabler Dæk Beton Tegl Andet bygge/anlægsaffald Gips Asfalt Træ Trykimprægneret træ Jord og sten Andet genanvendeligt Klinisk risikoaffald Sand og ristestof Asbest Batterier Blyakkumulatorer Elektriske og elektroniske produkter CFC-holdige køleskabe og frysere Slam Mængder i alt (ton) Fordeling i % 62% 23% 15% 100% Tabel 11: Mængder af affald til genbrugsstationer fordelt på erhvervskilder og fraktioner 2009 (ton) Fordelingen af affaldsmængden mellem erhvervskilder er foretaget ud fra kommunens fordelingsnøgler genbrugsstationerne, se bilag tabel A. side 21

22 4.6. Ordning I tabel 12 ses affaldet i kommunen fordelt på indsamlingsordning og behandlingsform. Ordning Genanv. Forbr. Dep. Særl. beh. I alt 2009 Husholdninger Dagrenovationsordning Madaffaldsordning Haveaffaldsordning Aviser og ugeblade - kuber Papir - boligselsskaber mv Papir Pap Flasker og glas - Kuber Flasker og glas Storskraldsordning Diverse storskrald m.v Diverse fra boligselskaber m.v Genbrugsstation Elektronikaffaldsordning Farligt affald - komm. indsamlet Miljøskabe I alt husholdninger Erhverv Anvisningsordning Genbrugsstation Farligt affald Batterier Fotokemikalier Olie og Benzinudskillere Have/park-affald Klinisk risikoaffald Slam fra renseanlæg Slamsugerordning I alt erhverv I alt kommunen Tabel 12: Affaldsmængder 2009 (ton) i kommunen for husstande og erhverv fordelt på indsamlingsordning og behandlingsform. side 22

23 Mængde i ton 5 Jord Jord er i følgende tabel kortlagt særskilt. De nedenstående mængder indgår ikke i de ovenstående figurer. Grunden til at jorden er trukket ud separat er at jordmængderne kun delvist indgår i 2005 og 2006 kortlægningerne og at de derfor ikke kan sammenlignes. Jordmængder Genanvendelse Deponering Behandlingsform Særlig behandling Afgiftsfritaget deponering Kommunen i alt Kommunen i alt Tabel 13: Jordmængder i kommunen i ton for erhverv og bygge og anlægsarbejde fordelt på behandlingsform. I alt Jordmængder i kommunen Kommunen i alt 2008 Kommunen i alt 2009 Afgiftsfritaget deponering Særlig behandling Deponering Genanvendelse Figur 5: Jordmængder i kommunen for erhverv og bygge og anlægsarbejde fordelt på behandlingsform. Opgørelsen af jordmængden er primært baseret på modtageanlæggenes oplysninger. Fordelingen på behandlingsformer er således opgjort efter anlæggenes oplysninger, eneste undtagelse er mængderne der går til særlig behandling. Disse mængder er udelukkende jord der er gået til RGS jordrens i Kalundborg, samt det der i RGS 90 s indberetning er angivet som forurenet jord. Afgiftsfritaget deponering betegner forurenet jord der er gået til specialdepot. side 23

24 Bilag. Indlæsning af data til Geoenviron: I Transportør og modtagedata er brugt fraktionskoder der ligger ud over dem der er defineret i ISAG. Dette gælder for eksempel kabler (benævnt 56.21), der normalt ville hedde (Jern og metal). For Gips er brugt koden De manglende koder skal oprettes i Geoenvirons stamdata bibliotek for at Standat-filen kan indlæses. Kommunen kan kontakte Veksebo Miljørådgivning ApS for nærmere oplysninger. Derudover er brugt en affaldstypekode 50 (bygge og anlægsaffald), der ikke er en standard ISAG-kode, samt erhvervskilde 80 (diverse erhverv) der er en samlekode. Begge koder skal oprettes i Geoenvirons stamdata bibliotek for at Standat-filen kan indlæses. I Excelarket for modtagedata er ordningen hvori affaldet er indsamlet angivet som en talkode. Nedenfor er en beskrivelse af de brugte koder. Beskrivelse Husholdninger Kode Dagrenovationsordning 1 Madaffaldsordning 2 Haveaffaldsordning 3 Aviser og ugeblade - kuber 5 Papir - boligselsskaber mv. 306 Papir 311 Pap 312 Flasker og glas - Kuber 7 Flasker og glas 313 Storskraldsordning 9 Diverse storskrald m.v. 310 Diverse fra boligselskaber m.v. 309 Genbrugsstation 10 Elektronikaffaldsordning 18 Farligt affald - komm. indsamlet 302 Miljøskabe 335 Erhverv Anvisningsordning 301 Genbrugsstation 10 Farligt affald 45 Farligt affald - komm. indsamlet 303 Batterier 304 Fotokemikalier 334 Olie og Benzinudskillere 336 Have/park-affald 26 Klinisk risikoaffald 55 Slam fra renseanlæg 100 Slamsugerordning 337 side 24

25 Tabel A: Fordeling af affald modtaget på genbrugsstationen 2009 I dette bilag ses det, hvordan det affald, der er modtaget på genbrugsstationerne, er fordelt på erhvervsmæssig kilde, affaldstype og behandlingsform. Den procentvise fordeling, som angives i dette bilag, er den samme som blev anvendt ved kortlægningen for 2006 og For 2009 er der rettet i nogle fordelinger der var tastet forkert, så der kan forekomme ændringer i nogle kommuner. Albertslund genbrugsstation Fraktion ISAG fraktion Andel Husholdninger Andel Erhverv Andel Byggeanlæg Affaldstype Husholdninger Affaldstype Erhverv Behandlings form Animalske og veg. fedtstoffer Org. halogenholdige forbindels Uorg. halogenfri forbindelser Uorg. forbindelser Andet farligt affald Olieaffald H2O maling Småt brændbart Stort brændbart Springmadrasser og fjedermøbler Deponi Pap Papir Planglas Flasker og emballageglas Pe-folie PE folie/dunke Plastkofangere Plasthavemøbler PVC genanvendeligt Stød og rødder Haveaffald Kabler Jern og metal Dæk Beton Mursten, tegl, gasbeton Fyldplads Gips Asfalt Jord Andet genanvendeligt Eternit Batterier Akkumulatorer El-skrot Kølemøbler Note: 1. Fordelingen er baseret på det princip, at affald, der afleveres af en erhvervsvirksomhed på genbrugsstationen, er erhvervsaffald, selvom det hidrører fra f.eks. en helårsbolig. Der er taget udgangspunkt i data fra evaluering af fordelingsmodellen, dvs. erhvervsandel af de besøgende. Erhverv medbringer 2½ gang så meget forbrændingsegnet pr. læs, erhverv medbringer 2 gange så meget tungt affald, og 61 % af erhvervsaffaldet hidrører fra husholdninger. For genanvendelige fraktioner (bortset fra jern og metal inkl. kabler samt haveaffald inkl. stød og rødder) er anvendt samme fordeling mellem erhvervsmæssige kilder som for forbrændingsegnet affald. Affaldstype 1 = Dagrenovation, 21 = Storskrald, 22 = Haveaffald, 23 = Erhvervsaffald, 24 = Farligt affald, 26 = emballageaffald Behandlingsform 1 = genanvendelse, 2 = forbrænding, 3 = deponi, 4 = special behandling side 25

26 Tabel B: Husholdningsaffald fordelt på modtageanlæg Tabel B - Husholdningsaffald fordelt på modtageanlæg og fraktion Modtageanlæg Fraktion Mængde - ton A/S BØRGE KRISTIANSEN & SØN Kabler - (Veksebo) 1 AVERHOFF & CO A/S Bølgepap 186 Aviser og blade DAKA A.M.B.A. Madaffald 5 DCR-Miljø Elektriske og elektroniske produkter 23 Gadstrup Genbrugsplads Grene, blade, græs mv. 97 Andet bygge-/anlægsaffald 9 Jord og sten 6 Ren jord 33 GLOSTRUP PRODUKTHANDEL A/S Jern og metal 193 H C CONTAINER SERVICE A/S Planglas, herunder autoruder 33 I/S Av Miljø Ikke - støvende asbest 12 Andet ikke-forbrændingsegnet 59 I/S VESTFORBRÆNDING Dagrenovation - (Veksebo) HHV - Hårde hvidevarer (Veksebo) 108 Forbrændingsegnet 680 Andet forbrændingsegnet 265 I/S Vestforbrænding Anlæg Nord Andet forbrændingsegnet 176 Gips 25 IMDEX A/S Autogummi 6 KALLERUP GRUSGRAV A/S Andet bygge-/anlægsaffald 24 Ikke forbrændingsegnet 5 Rent beton 38 Rent, uglaseret tegl 72 Ikke - støvende asbest 15 Ren jord 92 Andet ikke-forbrændingsegnet 63 KROGHS FLASKEGENBRUG A/S Flasker og emballageglas 19 MARIUS PEDERSEN A/S HHV - Hårde hvidevarer (Veksebo) 18 PVC 4 Elektriske og elektroniske produkter 117 MARIUS PEDERSEN A/S - Ganløse Stød og rødder - (Veksebo) 9 Modtagestation Høje-Taastrup Malingsaffald (Gråzone) - (Veksebo) 11 Blyakkumulatorer - (Veksebo) 3 Andet farligt affald 42 NORRECCO A/S Jord og sten 285 Reiling Glasrecycling Danmark ApS Flasker og emballageglas 402 RGS 90 - Grøften Rent beton 62 Andet forbrændingsegnet 32 Asfalt 12 Andet ikke-forbrændingsegnet 79 Andet bygge-/anlægsaffald 314 Grene, blade, græs mv. 11 Springmadrasser - (Veksebo) 19 Ikke forbrændingsegnet 27 Træ 8 STENA JERN & METAL A/S Jern og metal 84 Jern og metal 27 STENA MILJØ A/S Andre batterier 1 Kviksølvaffald 1 STORE HEDE KOMPOSTCENTER A/S Grene, blade, græs mv TRASBORG V/FRANK TRASBORG Tøj og Sko - (Veksebo) 33 Ukendt HHV - Hårde hvidevarer (Veksebo) 1 Grene, blade, græs mv. 17 Ågesholm Genbrugs og Fyldplads Andet forbrændingsegnet 5 Rent beton 196 Total side 26

27 Tabel C: Affald via genbrugsstation fordelt på modtageanlæg Tabel C - Affald indsamlet via genbrugsstation fordelt på modtageanlæg og fraktion Mængde - Modtageanlæg Fraktion ton A/S BØRGE KRISTIANSEN & SØN Kabler - (Veksebo) 2 AVERHOFF & CO A/S Bølgepap 69 AVERHOFF & CO A/S Aviser og blade 36 DCR-Miljø Elektriske og elektroniske produkter 44 H C CONTAINER SERVICE A/S Planglas, herunder autoruder 63 I/S Av Miljø Andet ikke-forbrændingsegnet 97 I/S Av Miljø Ikke - støvende asbest 19 I/S VESTFORBRÆNDING Andet forbrændingsegnet 510 I/S Vestforbrænding Anlæg Nord Andet forbrændingsegnet 338 I/S Vestforbrænding Anlæg Nord Gips 41 IMDEX A/S Autogummi 11 KALLERUP GRUSGRAV A/S Ikke - støvende asbest 25 KALLERUP GRUSGRAV A/S Andet ikke-forbrændingsegnet 104 KALLERUP GRUSGRAV A/S Rent, uglaseret tegl 98 KROGHS FLASKEGENBRUG A/S Flasker og emballageglas 15 MARIUS PEDERSEN A/S HHV - Hårde hvidevarer (Veksebo) 34 MARIUS PEDERSEN A/S PVC 7 MARIUS PEDERSEN A/S - Ganløse Stød og rødder - (Veksebo) 11 Modtagestation Høje-Taastrup Malingsaffald (Gråzone) - (Veksebo) 11 Modtagestation Høje-Taastrup Andet farligt affald 11 Modtagestation Høje-Taastrup Blyakkumulatorer - (Veksebo) 3 NORRECCO A/S Jord og sten 467 RGS 90 - Grøften Andet ikke-forbrændingsegnet 129 RGS 90 - Grøften Springmadrasser - (Veksebo) 37 STENA JERN & METAL A/S Jern og metal 138 STENA MILJØ A/S Andre batterier 1 STENA MILJØ A/S Kviksølvaffald 1 STORE HEDE KOMPOSTCENTER A/S Grene, blade, græs mv. 592 Ågesholm Genbrugs og Fyldplads Rent beton 321 Total side 27

28 Tabel D: Mængden af husholdningsaffald pr. husstand alle kommuner Mængde i kg pr. husstand Kommune Dagrenovation, restaffald Dagrenovation, bioaffald Papir Glas Pap Storskrald Haveaffald Husholdningsa ffald i alt Albertslund 691 0, Ballerup , Brøndby Egedal Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Herlev Hillerød , Høje-Taastrup 593 0, Ishøj Lyngby-Taarbæk Rødovre Vallensbæk Hele VF Der er markeret i tabellen med rød og grøn farve hvilken kommune der er bedst. For de genanvendelige fraktioner er den højeste mængde markeret grøn og den laveste rød. For restfraktioner og storskrald er den højeste markeret rød. Den store mængde bioaffald i Gribskov kommune skyldes, at der kun ses på mængden pr. husstand, for de husstande, der har en bioaffaldsordning. For de resterende kommuner er det mængden pr. husstand fordelt over samtlige husstande i kommunen. Tabel E: Mængden af husholdningsaffald pr. indbygger alle kommuner Mængde i kg pr. indbygger Kommune Dagrenovation, restaffald Dagrenovation, bioaffald Papir Glas Pap Storskrald Haveaffald Husholdningsaffald i alt Albertslund 307 0, Ballerup , Brøndby Egedal Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Herlev Hillerød , Høje-Taastrup 261 0, Ishøj Lyngby Taarbæk Rødovre Vallensbæk Hele VF Der er markeret i tabellen med rød og grøn farve hvilken kommune der er bedst. For samtlige fraktioner er den højeste mængde markeret grøn og den laveste rød. side 28

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg 2008 for Høje-Taastrup Kommune side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Opsummering på årets kortlægning... 5 3. Statistisk afrapportering... 6 3.1. Indledning...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering...

Læs mere

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet...

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Nøgletal for husholdninger Behandlingsform Affaldstype Emballageaffald indberettet...

Nøgletal for husholdninger Behandlingsform Affaldstype Emballageaffald indberettet... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 3.1 Ændringer i forhold til udkastet...

Læs mere

1. Forord Opsummering på årets kortlægning Usikkerheder og fejlkilder Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord Opsummering på årets kortlægning Usikkerheder og fejlkilder Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009

BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Opsummering på årets kortlægning...4 3. Usikkerheder og fejlkilder...5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...5 4. Statistisk afrapportering...8 4.1. Indledning...8

Læs mere

Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg. for. Ballerup Kommune

Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg. for. Ballerup Kommune Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg 2009 for Ballerup Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE FURESØ KOMMUNE / AFFALDS PLAN 2013-2024 / KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings-

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

Indledning...3 Metode...6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning...3 Metode...6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr.

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr. 1 Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og sanlæg Som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. april 2014 Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGE ANLÆG 2009

BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGE ANLÆG 2009 BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGE ANLÆG 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

Læs mere

Bilag 2. Kortlægning og prognoser. Affaldsplan Ishøj Kommune

Bilag 2. Kortlægning og prognoser. Affaldsplan Ishøj Kommune Bilag 2 Kortlægning og prognoser Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009

BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og afaftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Ishøj Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt udløber

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Frederikssund Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Affaldsplan Bilag: Kortlægning og prognoser for affald i Gladsaxe Kommune

Affaldsplan Bilag: Kortlægning og prognoser for affald i Gladsaxe Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag: Kortlægning og prognoser for affald i Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2016... 4 2.1 Mål 2005-2016... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Herlev Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BRØNDBY KOMMUNE

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BRØNDBY KOMMUNE BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BRØNDBY KOMMUNE 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Vestforbrænding og Brøndby Kommune har indgået aftaler

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som XX Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen...

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig Indhold FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 99 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald

Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald 17.08.2017 Daniel Lynge Hansen, Vestforbrænding dlh@vestfor.dk Program Prognose for madaffald i Vestforbrændings opland Indsamling og kildesortering

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 5. juni 2017 Projekt: 620 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Fremgangsmåde...

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012)

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) Beskrivelse af ændringer i ADS Den 19. november opdaterede vi Affaldsdatasystemet. Opdateringen har rettet nogle fejl og har forbedret

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Affaldsstatistik 2004

Affaldsstatistik 2004 Affaldsstatistik 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 10 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004 Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Affaldsstatistik 2006

Affaldsstatistik 2006 Affaldsstatistik 2006 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2008 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SAMMENFATNING 9 KONKLUSION 9 1 AFFALDSPRODUKTION 13 1.1 DEN SAMLEDE AFFALDSPRODUKTIONEN

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Bilag til Affaldsplan 2014. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Bilag til Affaldsplan 2014. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Bilag til Affaldsplan 2014 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød www.alleroedkommune.dk Fredensborg Kommune

Læs mere

DEPONERINGS-, SORTERINGS OG BEHANDLINGSANLÆG

DEPONERINGS-, SORTERINGS OG BEHANDLINGSANLÆG KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS OG BEHANDLINGSANLÆG www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003 Affaldsstatistik 2001 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 2.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2001 OG UDVIKLINGEN 2000 2001 9 2.2 BEHANDLINGEN AF

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Høje-Taastrup Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i

Læs mere