Motionsafhængighed og spiseforstyrrelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motionsafhængighed og spiseforstyrrelser"

Transkript

1 Motionsafhængighed og spiseforstyrrelser Medens motionsafhængighed er et barn af de moderne tider, er det mere end 100 år siden, man første gang identificerede en spiseforstyrrelse som anoreksi. Er der tale om to forskellige lidelser eller måske to sider af samme sag? Krop Af Mia Beck Lichtenstein og René Klinkby Støving Når nok motion aldrig er nok, er der måske tale om en af vor tids nye afhængighedslidelser. Motionsafhængighed er et nyt subkulturelt syndrom, der er kendetegnet ved overdreven og tvangspræget fysisk træning med negative fysiske, psykiske og sociale konsekvenser. Symptomerne kan være fysisk nedslidning som følge af overtræning, abstinenser, tiltagende træningsmængder og nedprioritering af familie, venner og job (Hausenblas & Downs 2002; Lichtenstein 2004). Motionsafhængighed er ikke en etableret diagnose, men der er en række ligheder med andre kendte afhængighedslidelser. Derfor er fænomenet studeret internationalt, og det er flere gange påvist, at for megen træning kan reducere livsudfoldelsen og gøre mere skade end gavn. Hovedparten af studierne omhandler motionsafhængighed i relation til spiseforstyrrelser, idet fysisk aktivitet kan være en måde at opnå vægttab og reducere fedtprocenten. En grundlæggende problemstilling er, om motionsafhængighed altid er et symptom på en spiseforstyrrelse, eller om det kan optræde som primær forstyrrelse. Kan de to lidelser i nogle tilfælde skilles ad? I den internationale litteratur er dette spørgsmål diskuteret heftigt de sidste 25 år, hvilket vi vil gennemgå i den artikel. Hanne som er en case hentet fra virkelighedens verden har løbetrænet struktureret, seriøst og målrettet i 20 år. Hun har været en del af den danske elite, indtil hun som følge af træningen blev så skadet, at hun stadig i dag har kroniske smerter, kraftnedsættelse i benet og føleforstyrrelser. Løbe kan hun næsten ikke længere, så i stedet svømmer og cykler hun. Træning er omdrejningspunktet i hendes liv, og uddannelse og karriere har haft mindre betydning. Hun har fundet en kæreste, som også dyrker eliteidræt, og parret har besluttet ikke at få børn, fordi træningen fylder så meget, at de ikke har tid til andet. Hun vil desuden få svært ved at blive gravid, for hun har ikke haft menstruation i mange år og hendes fedtprocent er meget lav. Hun er ekstremt fokuseret på sin kost og undgår fedtholdig mad. Er Hanne træningsnarkoman eller spiseforstyrret eller er hun begge dele? Anoreksi og bulimi Anorexia nervosa, AN, er et syndrom, altså et kompleks af samtidigt optrædende symptomer. Ætiologien er ukendt. Det er karakteriseret ved selvinduceret vægttab til en legemsvægt under 85 % af den forventede vægt i forhold til højde og alder. For voksne er grænsen sat ved et Body Mass Index (BMI) under 17,5 kg/m2. Desuden er syndromet karakteriseret ved forvrænget kropsopfattelse, intens frygt for at tage på i vægt, ophør af menstruationer (eller forsinket pubertet) hos piger og manglende libido hos drenge. Vægt- 8 Psykolog nyt

2 modelfoto: bam/scanpix Psykolog nyt

3 tabet opnås ved restriktiv kostindtagelse, overdreven motion eller udrensende adfærd i form af opkastning, misbrug af afføringsmidler eller vanddrivende medicin. Motion eller fysisk træning indgår ikke som et nødvendigt diagnostisk kriterium, men ses hos op mod 80 % af patienter med spiseforstyrrelser (Bratland-Sanda et al. 2010). Hanne har tydelige symptomer på anorexi. AN er ikke en ny sygdom. Den blev identificeret og beskrevet videnskabeligt i 1873 af William Gull og samme år af Laségue (Vandereycken 1989). Men der er flere skildringer, som sandsynliggør, at AN også forekom længe før urbaniseringen tilbage i middelalderen (Silverman 1997). Bulimia nervosa (BN) er derimod første gang beskrevet og defineret et hundrede år efter AN (Russell 1979). Første tilfælde af BN i Danmark blev beskrevet i 1989, og lidelsen blev først en etableret diagnose i Med BN opstod efterhånden en familie af mere eller mindre veldefinerede men beslægtede lidelser, der alle kan knyttes til forstyrrelser i kropsopfattelse og spisemønster = spiseforstyrrelser. I såvel WHO s (WHO 1992) som i det amerikanske diagnosesystem (APA 1994) er kun etableret AN, BN og uspecifikke eller atypiske spiseforstyrrelser. Men i litteraturen er der de seneste år tilføjet stadig flere spiseforstyrrelser, som (endnu?) ikke er integreret i diagnoselisterne: binge eating disorder, night eating syndrome, orthorexia nervosa, megarexia nervosa og muscle dysmorphia. Ligheder mellem lidelserne Yates var i 1983 blandt de første til at antyde og systematisk undersøge fælles karakteristika hos tvangsmotionister og spiseforstyrrede. På baggrund af interview med 60 maratonløbere fandt hun frem til, at løbere og anorektikere ligner hinanden i en række personlighedsmæssige forhold som store forventninger til sig selv, høj fysisk smertetolerance og tendens til depression. Konklusionen var, at lighederne blandt tvangsløbere og anorektikere bundede i en fælles identitetsproblematik. Med Yates studie var diskussionen om differentieringen mellem motionsafhængighed og spiseforstyrrelser indledt, og herefter fulgte mange diskussioner om primære og sekundære symptomer. Yates uddybede senere lighederne imellem motionsafhængige og spiseforstyrrede, som hun karakteriserede som utilfredse med sig selv, målrettede og vedholdende (Yates 1991). Sours fandt også i begyndelsen af 1980 erne ligheder som hyperaktivitet, restriktiv spisning, regnskaber over kalorier og træningsplaner, udebleven menstruation, frygt for fedt, forstyrret kropsopfattelse, ønsket om den perfekte krop samt ignorering af smerte og mentalt ubehag (Sours 1981). Sours mente, at de to fænomener er udtryk for en kulturel tendens til at fokusere på slankhed og hylde en stærk fysisk form, og at den fælles symptomatologi derfor grundlæggende er udtryk for et og samme kulturelle syndrom. På den baggrund argumenteres der i dele af litteraturen for, at motionsafhængighed må opfattes som en ny type spiseforstyrrelse, der primært kommer til udtryk gennem overdreven træning, men som ellers er identisk med spiseforstyrrelser og ikke eksisterer selvstændigt. Forskelle mellem lidelserne Forskningen har ikke entydigt kunne bekræfte, at træningsafhængige og spiseforstyrrede har identisk personlighed og adfærd. Faktisk eksisterer der en del studier, der stiller sig tvivlende over for de antydede fællestræk og antagelsen om, at løbere har anorektiske tendenser. Motionsafhængighed adskiller sig historisk fra spiseforstyrrelser, idet syndromet først er opstået efter urbaniseringen med stillesiddende ar- 10 Psykolog nyt

4 FAKTA Projekt motionsafhængighed I et samarbejde mellem Center for Spiseforstyrrelser ved Odense Universitetshospital; Forskningsenheden i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark samt Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet er et forskningsprojekt om motionsafhængighed under forberedelse. Studiet skal bl.a. afklare, om motionsafhængighed forekommer uafhængigt af spiseforstyrrelser, og i givet fald karakterisere motionsafhængiges livskvalitet og personlighedstræk. Det er forfatternes hypotese, at motionsafhængighed i nogle tilfælde optræder som selvstændig lidelse uafhængigt af en spiseforstyrrelse. Læsere med interesse for emnet er velkomne til at kontakte forfatterne: Mia Beck Lichtenstein: René Klinkby Støving: Der henvises i øvrigt til Mia Beck Lichtensteins artikel Når sundhed bliver til sygdom, Psykolog Nyt 6/2010. bejde og er tiltaget i takt med fitness- og sundhedskulturen. Et studie af Wheeler et al. (1986) undersøgte en gruppe mandlige løberes personlighed og spiseadfærd for at se, om disse parametre svarede til anorektiske patienters. Det viste sig, at ingen af løberne opfyldte kriterierne for anoreksidiagnosen. Endvidere viste ingen af løberne tegn på psykopatologi såsom angst og dårlig social tilpasning, hvilket er karakteristisk for spiseforstyrrede. Studiet kunne heller ikke påvise, at løberne forsømte deres arbejde og familier. Studiet målte dog kun motionsadfærd og ikke motionsafhængighed. Powers et al. (1998) forholdte sig kritisk til Yates anskuelse af fællestrækkene og har gennemført et studie, der ikke viste ligheder mellem motionsafhængige og spiseforstyrrede i forhold til personlighed, kropsopfattelse og psykopatologi. Løbere og anorektikere havde ikke samme psykologiske profil, idet der kunne konstateres psykopatologi hos anorektikerne, mens løberne var normale i lighed med Wheeler et al. s resultater. Desuden havde løbere og anorektikere ikke samme fysiologiske profil kun anorektikerne havde for lav fedtprocent og lavt BMI. Studiet viste, at motionsafhængighed eksisterer uafhængigt af spiseforstyrrel- Psykolog nyt

5 ser hos en gruppe løbere, og at de to syndromer ikke er et kontinuum. Da der ikke var tegn på psykopatologi hos løberne, skal motionsafhængighed ifølge Powers et al. ikke anerkendes som en diagnose, kun som et fænomen. Et studie af Bamber et al. (2000) fandt samme resultat, men dette studie omhandlede udelukkende kvinder og er siden blevet kritiseret massivt (Blaydon 2002). At der ikke kan konstateres tegn på psykisk lidelse blandt løbere, kan ifølge Yates skyldes, at løberne netop bruger motion som en strategi til at mindske psykisk forpinthed. Nogle studier viser, at når motionen bliver afskåret, så øges depression og angst, som formentlig ellers reguleres gennem løb. Alligevel bør man ifølge Powers et al. være opmærksom på symptomer på motionsafhængighed, idet nogle kvindelige løbere er i risiko for at udvikle anoreksi, og man kan desuden se en øget sårbarhed for spiseforstyrrelser hos elitesportsfolk (Sundgot-Borgen & Larsen 1993). Når nok motion aldrig er nok, er der måske tale om en af vor tids nye afhængighedslidelser. Primært eller sekundært? Veale (1987) var den første til at introducere motionsafhængighed som selvstændig lidelse med udgangspunkt i DSMkriterierne for afhængighed. Veale understregede dog, at der eksisterer en række ligheder mellem motionsafhængighed og spiseforstyrrelser, som kan vanskeliggøre adskillelsen. Ud over overdreven træning nævnte han blandt andet selvinduceret vægttab og lav fedtprocent. Han mente, at det på trods af de mange fællestræk var muligt at skelne mellem motionsafhængighed og spiseforstyrrelser, og at motionsafhængighed i nogle tilfælde kunne opfattes som en primær lidelse. Den afgørende forskel er, at ved primær motionsafhængighed er træning et mål i sig selv. Diæt og vægttab tjener blot til at forbedre idrætspræstationen. Ved sekundær motionsafhængighed er formålet med fysisk aktivitet at opnå vægttab eller at kompensere for overspisning. Derfor understreges det, at en spiseforstyrrelse skal udelukkes, før der kan være tale om primær motionsafhængighed. I en kort oversigtsartikel diskuterer Keski-Rahkonen motionsafhængighed som primært eller sekundært fænomen og konkluderer: the term exercise dependence seems to belong to the land of the myths ( ) if you meet someone who claims to be exercise-dependent, delve deeper look for an eating disorder (Keski-Rahkonen 2001, s. 282). Han mener 12 Psykolog nyt

6 altså, at der altid ligger en spiseforstyrrelse bag motionsafhængighed, og at primær motionsafhængighed er en myte. Zmijewski og Howard har fundet en stærk sammenhæng mellem spiseforstyrrelser og motionsafhængighed, hvilket støtter hypotesen om sekundær motionsafhængighed. De fandt dog samtidig en gruppe, der opfyldte kriterierne for primær motionsafhængig med fravær af spiseforstyrrelse, hvorved primær motionsafhængighed synes at forekomme. Exercise Dependence in individuals with eating disorders can pose serious health risks, but perhaps just as important are those individuals with primary exercise dependence (Zmijewski og Howard 2003, s. 184). På grund af de skadelige følgevirkninger af overdreven motion understreger de, at primær motionsafhængighed må tages alvorligt. Blaydon et al. (2002) antyder i et studie af triatleter, at primær motionsafhængighed findes som en sygdom, der er forskellig fra sekundær motionsafhængighed. De diskuterer imidlertid brugen af begreberne primær og sekundær motionsafhængighed og finder denne skelnen forenklet og utilstrækkelig, idet en given patologisk tilstand kan resultere i enten den ene eller begge tilstande af motionsafhængighed. Fx kan overdreven træning og forstyrrede spisevaner hos en bodybuilder begge være et resultat af en ekstrem optagethed af krop og udseende, hvorfor både motionsafhængighed og spiseforstyrrelse må opfattes som sekundære. I Hannes tilfælde er det svært at sige, om træningen var primær og sekundært har ført til spiseforstyrrelsessympto- Psykolog nyt

7 mer, eller om spiseforstyrrelsen kom først og førte til overdreven træning. Vi ved, at der i idrætsmiljøer er en overrepræsentation af både spiseforstyrrelser og motionsafhængighed i forhold til normalbefolkningen. Men vi ved ikke, om de, der søger ekstreme træningsmiljøer, i forvejen er sårbare i forhold til deres kropsbillede og selvværd. At der ikke kan konstateres tegn på psykisk lidelse blandt løbere, kan ifølge Yates skyldes, at løberne netop bruger motion som en strategi til at mindske psykisk forpinthed. gumenterer for, at de to fænomener kan anskues ud fra det, hun kalder en aktivitetsteori. En aktivitet forstås som en uafhængig, målrettet aktivitet, der ligger ud over almindelige hverdagsaktiviteter som familie og arbejde, og som tjener til selvudvikling og selvtilfredsstillelse, fx løb og slankekure. Disse aktiviteter er kropsbaserede og adskiller sig fra andre ikke-kropsbaserede aktiviteter som havearbejde og tegning. I en kropsbaseret aktivitet er fokus rettet mod målbare præstationer i form af vægttab eller en forbedret fysisk form. Kendetegnende for folk, der er engagerede i kropsbaserede aktiviteter er, at når målet er nået, søges nye mål: tynd er aldrig tynd nok, og man kan aldrig komme i for god form. Grundet de fælles drivkræfter og det ekstreme kropsfokus argumenterer Yates for eksistensen af en aktivitetslidelse The Activity Disorder (Yates 1991). Yates mener således, En fælles kropsbaseret aktivitetslidelse? Der er som anført så store overlap imellem spiseforstyrrelser og motionsafhængighed, at det måske ikke giver mening at dele dem op i primære og sekundære lidelser, men skal ses som forskellige stadier af samme lidelse. Yates arat spiseforstyrrelser og motionsafhængighed skal ses som to udtryk for en fælles grundlidelse, der er relateret til kroppen og giver sig udtryk i en målrettet aktivitet. Siden aktivitetshypotesen er der opstået flere nye kulturelt betingede kropsbaserede lidelser såsom megarexi (sygelig trang til at blive muskuløs) og ortorexi (sygelig besættelse af at leve sundt). De har alle fællestræk med spiseforstyrrelser, men har også særegne kendetegn. Der er formentlig et stort overlap mellem motionsafhængighed og megarexi, idet idrætten spiller en rolle i begge syndromer. Af disse syndromer er det kun anorexi og bulimi, der er anerkendt som egentlig diagnose både i DSM og ICD, men ifølge Yates tankegang kan de alle opfattes som én og samme forstyrrelse en afhængighed af kontrol over kroppen. At denne form for afhængighed er tiltaget, kan formentlig forklares sociokulturelt. Modsat afhængighed af eksempelvis alkohol eller rygning er både slankhed, sund kost og god fysisk form velanset i samfundet, hvilket kan have en betydning for væksten i kropsbaserede afhængighedslidelser. På trods af krops- og sundhedsdyrkelsen udgør fysisk inaktivitet, overvægt og usunde kostvaner dog et større problem for folkesundheden end overdreven træning. Der er en tydelig kønsforskel i de forskellige kropsbaserede syndromer. Mens spiseforstyrrelser og ortorexi overvejende rammer kvinder, er der en overrepræsentation af mænd, der udvikler megarexi. Motionsafhængighed synes at være ligeligt fordelt på begge køn i europæiske studier (Lejoyeux et al. (2008; Lindwall & Palmeira 2009). At der kan være forskel imellem mænds og kvinders motivation for at dyrke idræt, påviste Hausenblas og Fallon (2002) i et studie af unges træningsadfærd, træningsafhængighed og kropsbillede. Resultaterne viste, at BMI afgjorde kvindernes tilfredshed med deres kroppe (jo højere BMI, jo mere utilfredse), mens træningsadfærden var afgørende for mændene (jo mere træning, jo mere tilfredse). Forskerne antog, at kvindernes motiver for at træne var vægttab, mens mændene var motiveret af ønsket om en muskuløs krop og konkurrence. Mia Beck Lichtenstein, psykolog & bac.scient. i idræt og sundhed. Center for Spiseforstyrrelser, Forskningsenheden Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Odense René Klinkby Støving, overlæge, lektor, ph.d. Ernæringsklinikken, Endokrinologisk afd. M, Center for Spiseforstyrrelser, Odense Universitetshospital 14 Psykolog nyt

8 litteratur American Psychiatric Association (APA). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. In: (4th edn) (DSM-IV). Washington DC Bamber, D. et al. (2000): The pathological status of exercise dependence. The British Journal of Sports Medicine, vol. 34, pp Blaydon et al. (2002): Metamotivational characteristics of eating-disordered and exercise-dependent triathletes: an application of reversal theory. Psychology of Sport and Exercise, vol. 3 (3), pp Bratland-Sanda et al. (2010): Physical Acticvity and Exercise Dependence During Inpatient Treatment of Longstandig Eating Disorders: An exploratory Study of Excessive and Non-Excessive Exercisers. International Journal of Eating Disorders, 43, pp Hausenblas, H.A. and Downs, D.S. (2002): Exercise dependence: a systematic review. Psychology of Sport and Exercise, vol. 3 (2), pp Hausenblas, H.A. and Fallon, E.A. (2002): Relationship among body image, exercise behavior, and exercise dependence symptoms. International Journal of Eating Disorders, vol. 32 (2), pp Keski-Rakhonen, A. (2001): Exercise Dependence a Myth or a Real Issue?. European Eating Disorders Review, vol. 9, pp Lejoyeux, M. et al. (2008): Prevalence of exercise dependence and other behavioural addictions among clients of a Parisian fitness room. Comprehensive Psychiatry, 49, pp Lichtenstein, M.B. (2004): Træningsafhængighed om psykisk afhængighed af fysisk aktivitet. Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Lindwall, M. & Palmeira, A. (2009): Factorial Validity and Invariance Testing of the Exercise Dependence Scale-Revised in Swedish and Portuguese Exercisers. Measurement in Physical Education and Exercise Science, v.13 n. 3 pp: Powers, P.S. et al. (1998): Comparison of Habitual Runners and Anorexia Nervosa Patients. International Journal of Eating Disorders, vol 23 (2), pp Russell G.: Bulimia nervosa: An ominous variant of anorexia nervosa. Psychol.Med. 1979; 9: Silverman J.A. ( ): Limner of anorexia nervosa and myxoedema. An historical essay and encomium. Eat.Weight.Disord. 1997; 2: Sours, J.A. (1981): Running, Anorexia Nervosa, and Perfection, in: Sacks, M.H. (Ed.): Psychology of running. Human Kinetics Publishers, Inc, Sundgot-Borgen, J. and Larsen, S. (1993): Pathogenic weight-control methods and self-reported eating disorders in female elite athletes and controls. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, vol. 3 (3), pp Vandereycken, W.: Who was the first to describe anorexia nervosa: Gull or Lasègue? Psychol. Med. 1989; 19: Wheeler, G.D. et al. (1986): Are anorexic tendencies prevalent in the habitual runner?. British Journal of Sports Medicine, vol. 20 (2), pp World Health Organization (WHO). International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10). Geneva Yates, A. (1991): Compulsive Exercise and the Eating Disorders. Toward an Integrated Theory of Activity. Brunner/Mazel, Inc, Yates, A. et al. (1983): Running: an analogue of anorexia?. The New England Journal of Medicine, vol. 308 (5), pp Zmijewski & Howard (2003): Exercise Dependence. Eating Behaviors, 4, pp Psykolog nyt

Den måde vi husker på. Ifølge traditionel opfattelse gøres erindring af traumer til noget særligt. Det er den ikke, viser nyere forskning.

Den måde vi husker på. Ifølge traditionel opfattelse gøres erindring af traumer til noget særligt. Det er den ikke, viser nyere forskning. 11 18. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Den måde vi husker på Ifølge traditionel opfattelse gøres erindring af traumer til noget særligt. Det er den ikke, viser nyere forskning. Side 3 Leder

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen University of Copenhagen Krop og spiseforstyrrelser- Kroppen som altings centrum Tandlægernes årsmøde, 31. marts 2011 Susanne Lunn Krop og spiseforstyrrelser Hvad er det i ungdomslivet, der gør, at mange,

Læs mere

når sundhed bliver til sygdom

når sundhed bliver til sygdom når sundhed bliver til sygdom Danmark er en nation af motionister, og det er godt. En lille andel mister dog kontrollen og bliver motions afhængige. Disse misbrugere begynder interessen at rette sig imod.

Læs mere

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Spiseforstyrrelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Diagnoser Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser: Spiseforstyrrelser anorexi Bulimi Søvnforstyrrelser

Læs mere

om spiseforstyrrelser blandt unge

om spiseforstyrrelser blandt unge Per Straarup Søndergaard om spiseforstyrrelser blandt unge TURBINE forlaget Kampen mod kroppen om spiseforstyrrelser blandt unge 2010 Per Straarup Søndergaard & TURBINE forlaget 1. udgave, 1. oplag 2010.

Læs mere

Spiseforstyrrelser som fagområde

Spiseforstyrrelser som fagområde Spiseforstyrrelser som fagområde Baggrund I 1960 erne og 1970 erne opstod centre i London og Toronto, hvor man i det psykiatriske system oprettede specialistenheder i en erkendelse af, at specialiserede

Læs mere

Behandling af spiseforstyrrelser

Behandling af spiseforstyrrelser Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 15 Offentligt Behandling af spiseforstyrrelser Mette Waaddegaard, speciallæge i psykiatri, Ph.d., formand for Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser Jeg undrer

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

FORSKNINGSNYT AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP. Stof 22 www.stofbladet.dk

FORSKNINGSNYT AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP. Stof 22 www.stofbladet.dk FORSKNINGSNYT Får man abstinenser af at holde op med at ryge hash? AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP For ikke så mange år siden betragtede mange hash og pot som stoffer, man ikke kunne blive afhængig

Læs mere

EN UNDERSØGELSE AF SELVOPFATTELSENS BETYDNING FOR UDVIKLINGEN OG VEDLIGEHOLDELSEN AF EN SPISEFORSTYRRELSE. Af: Susanne Hooge Berg

EN UNDERSØGELSE AF SELVOPFATTELSENS BETYDNING FOR UDVIKLINGEN OG VEDLIGEHOLDELSEN AF EN SPISEFORSTYRRELSE. Af: Susanne Hooge Berg EN UNDERSØGELSE AF SELVOPFATTELSENS BETYDNING FOR UDVIKLINGEN OG VEDLIGEHOLDELSEN AF EN SPISEFORSTYRRELSE Af: Susanne Hooge Berg Speciale ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet Vejleder: Stig

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til svært overvægtige

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til svært overvægtige Beslutningsforslag nr. B 110 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Flerfamiliebaseret intervention med fokus på håndtering af måltidet i anoreksiramte familier. Kickstartsforløb

Flerfamiliebaseret intervention med fokus på håndtering af måltidet i anoreksiramte familier. Kickstartsforløb Flerfamiliebaseret intervention med fokus på håndtering af måltidet i anoreksiramte familier. Kickstartsforløb Familiesygeplejens mangfoldighed 27. Januar 2015 Helle Koch-Christensen Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

BØRNEINDBLIK 2/14 MANGE UNGE ER UTILFREDSE MED DERES KROP

BØRNEINDBLIK 2/14 MANGE UNGE ER UTILFREDSE MED DERES KROP BØRNEINDBLIK 2/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 2/2014 1. ÅRGANG 5. FEBRUAR 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES TANKER OM KROP OG VÆGT MANGE UNGE ER UTILFREDSE MED DERES KROP 13-årige børn bruger meget tid på at

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET.

LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET. LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET. DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Gennem dit arbejde får du viden om menneskers livsforhold og helbred. Du kan sætte fokus på

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

om spiseforstyrrelser blandt unge

om spiseforstyrrelser blandt unge Per Straarup Søndergaard om spiseforstyrrelser blandt unge TURBINE forlaget Kampen mod kroppen om spiseforstyrrelser blandt unge 2010 Per Straarup Søndergaard & TURBINE forlaget 1. udgave, 1. oplag 2010.

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Overvejelsesgruppe, intro En spiseforstyrrelse kan tilbyde både positive og

Læs mere

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT SØREN LANGAGER ADHD Opsporingskurser unge og voksne Mennesker med ADHD har ofte vanskeligheder med at gennemføre en uddannelse, og mange har kun en løs tilknytning til

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

DER ER ET menneske INDENI. Atter ruller PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT

DER ER ET menneske INDENI. Atter ruller PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT DER ER ET Fedme er ikke kun et spørgsmål om vægt, om omlægning af kostvaner, selvdisciplin og daglig motion. En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet tager fat på de psykologiske

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Spiseforstyrrelser blandt sportsudøvere. - Forebyggelse og behandling

Spiseforstyrrelser blandt sportsudøvere. - Forebyggelse og behandling Spiseforstyrrelser blandt sportsudøvere - Forebyggelse og behandling 1 2 Jeg begyndte at tænke meget over det at spise sundt, da jeg var 16 år. På det tidspunkt vejede jeg 55 kg og trænede 4 gange om ugen.

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

Biologiprojekt, spiseforstyrrelser. Linnea, Tamara, Nergiz og Lykke. Hold 604. Problemformulering:

Biologiprojekt, spiseforstyrrelser. Linnea, Tamara, Nergiz og Lykke. Hold 604. Problemformulering: Biologiprojekt, spiseforstyrrelser Linnea, Tamara, Nergiz og Lykke Hold 604 Problemformulering: Vi vil forsøge at redegøre for de 5 spiseforstyrrelser, anoreksi, bulimi, BED, ortoreksi og megareksi. Hvordan

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Motivation for ændring af vaner. Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i Sundhedsfremme og Forebyggelse

Motivation for ændring af vaner. Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i Sundhedsfremme og Forebyggelse Motivation for ændring af vaner Af Sven Dalgas Casper Sven Dalgas Casper Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i Sundhedsfremme og Forebyggelse Motivation for ændring af vaner Min Baggrund:

Læs mere

Støtte til manden i krise

Støtte til manden i krise Støtte til manden i krise Rigshospitalet 12000 Depression Et paradoks Selvmord 10000 8000 6000 4000 2000 0 Depression Mænd Kvinder Selvmord Alder og selvmord Og endnu et Depression Alkoholmisbrug Alkohol

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag Idræt Biologi KEMI Molekylestruktur - fordøjelse - energiindhold Matematik Energiindtag - Energiforbrug Præstation Helbred, Fedme Energiforbrug & undervægt KOST & ERNÆRING Fysik Energibalance Måling af

Læs mere

Respekt men hvordan?

Respekt men hvordan? Respekt men hvordan? Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM), samt videreuddannelse

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer DK TEMA 2013 FAKTAARK Mænds mentale sundhed og problemer 2 HVORFOR TEMA OM MÆNDS MENTALE SUNDHED? Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det og kun halvdelen af de mænd, der

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

Udfordringerne på sundhedsområdet til søs Henrik L Hansen

Udfordringerne på sundhedsområdet til søs Henrik L Hansen SEAHEALTH og SIMAC Seminar om sundhedsledelse Udfordringerne på sundhedsområdet til søs Henrik L Hansen Udfordringerne på sundhedsområdet til søs Hvad er fakta? Hvorfor er det sådan? Hvad er konsekvenserne?

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Institut for Psykologi KU Forside og Tro & love erklæring til elektronisk aflevering af opgaver (SKAL indsættes som første side i opgaven)

Institut for Psykologi KU Forside og Tro & love erklæring til elektronisk aflevering af opgaver (SKAL indsættes som første side i opgaven) Institut for Psykologi KU Forside og Tro & love erklæring til elektronisk aflevering af opgaver (SKAL indsættes som første side i opgaven) Bachelor (sæt kryds) Tilvalg- eller ÅU (sæt kryds) Kandidat (sæt

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Uddannelseskarrusellen. Program. Program. Bulimi den»usynlige«spiseforstyrrelse 2012-2013 2012-2013

Uddannelseskarrusellen. Program. Program. Bulimi den»usynlige«spiseforstyrrelse 2012-2013 2012-2013 psykisk sårbare unge, både viden og værktøjer til at løfte denne vigtige, men også udfordrende opgave. I oplægget vil Bjarke M. Jensen præsentere et udvalg af metoder og værktøjer, som kan inspirere lærer,

Læs mere

Motion kan blive et misbrug VIDENSKAB 1683

Motion kan blive et misbrug VIDENSKAB 1683 VIDENSKAB 1683 DISKUSSION Luksation i det talokrurale led uden samtidig fraktur af knoglerne er en sjældent beskrevet tilstand [1, 2]. En systematisk litteratursøgning fra 2010 afslørede 61 publicerede

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Disposition for dette oplæg:

Disposition for dette oplæg: Muligheder for at aktivere de inaktive Præsenteret på Idræt, fysisk aktivitet og kommunal velfærd 2009 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Dias 1 Disposition for dette oplæg: 1. Indledende betragtninger om idræt,

Læs mere

guide en sund vægt selvom du er tynd Sådan holder du Chris MacDonald Styrk dit liv med Februar 2015

guide en sund vægt selvom du er tynd Sådan holder du Chris MacDonald Styrk dit liv med Februar 2015 guide Februar 2015 Sådan holder du en sund vægt selvom du er tynd Styrk dit liv med Chris MacDonald Se flere guider på bt.dk/plus Se og flere b.dk/plus guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 SUNDHED OG VÆGT

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

Fascinationen ved idræt

Fascinationen ved idræt Fascinationen ved idræt Doping blandt danske -Eller cykelryttere Cykelsportens paradoksale attraktion - Et humanistisk perspektiv ph.d. stipendiat, cand.scient. Institut for Idræt og Biomekanik, cand.

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

BØRN OG FYSISK AKTIVITET. Et baggrundsnotat

BØRN OG FYSISK AKTIVITET. Et baggrundsnotat BØRN OG FYSISK AKTIVITET 2006 Et baggrundsnotat Børn og fysisk aktivitet Et baggrundsnotat Juni 2006 Indhold 1 Børn og unges aktivitetsniveau 3 1.1 Polarisering 4 2 Stillesiddende aktiviteter 5 3 Motivation

Læs mere