Motionsafhængighed og spiseforstyrrelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motionsafhængighed og spiseforstyrrelser"

Transkript

1 Motionsafhængighed og spiseforstyrrelser Medens motionsafhængighed er et barn af de moderne tider, er det mere end 100 år siden, man første gang identificerede en spiseforstyrrelse som anoreksi. Er der tale om to forskellige lidelser eller måske to sider af samme sag? Krop Af Mia Beck Lichtenstein og René Klinkby Støving Når nok motion aldrig er nok, er der måske tale om en af vor tids nye afhængighedslidelser. Motionsafhængighed er et nyt subkulturelt syndrom, der er kendetegnet ved overdreven og tvangspræget fysisk træning med negative fysiske, psykiske og sociale konsekvenser. Symptomerne kan være fysisk nedslidning som følge af overtræning, abstinenser, tiltagende træningsmængder og nedprioritering af familie, venner og job (Hausenblas & Downs 2002; Lichtenstein 2004). Motionsafhængighed er ikke en etableret diagnose, men der er en række ligheder med andre kendte afhængighedslidelser. Derfor er fænomenet studeret internationalt, og det er flere gange påvist, at for megen træning kan reducere livsudfoldelsen og gøre mere skade end gavn. Hovedparten af studierne omhandler motionsafhængighed i relation til spiseforstyrrelser, idet fysisk aktivitet kan være en måde at opnå vægttab og reducere fedtprocenten. En grundlæggende problemstilling er, om motionsafhængighed altid er et symptom på en spiseforstyrrelse, eller om det kan optræde som primær forstyrrelse. Kan de to lidelser i nogle tilfælde skilles ad? I den internationale litteratur er dette spørgsmål diskuteret heftigt de sidste 25 år, hvilket vi vil gennemgå i den artikel. Hanne som er en case hentet fra virkelighedens verden har løbetrænet struktureret, seriøst og målrettet i 20 år. Hun har været en del af den danske elite, indtil hun som følge af træningen blev så skadet, at hun stadig i dag har kroniske smerter, kraftnedsættelse i benet og føleforstyrrelser. Løbe kan hun næsten ikke længere, så i stedet svømmer og cykler hun. Træning er omdrejningspunktet i hendes liv, og uddannelse og karriere har haft mindre betydning. Hun har fundet en kæreste, som også dyrker eliteidræt, og parret har besluttet ikke at få børn, fordi træningen fylder så meget, at de ikke har tid til andet. Hun vil desuden få svært ved at blive gravid, for hun har ikke haft menstruation i mange år og hendes fedtprocent er meget lav. Hun er ekstremt fokuseret på sin kost og undgår fedtholdig mad. Er Hanne træningsnarkoman eller spiseforstyrret eller er hun begge dele? Anoreksi og bulimi Anorexia nervosa, AN, er et syndrom, altså et kompleks af samtidigt optrædende symptomer. Ætiologien er ukendt. Det er karakteriseret ved selvinduceret vægttab til en legemsvægt under 85 % af den forventede vægt i forhold til højde og alder. For voksne er grænsen sat ved et Body Mass Index (BMI) under 17,5 kg/m2. Desuden er syndromet karakteriseret ved forvrænget kropsopfattelse, intens frygt for at tage på i vægt, ophør af menstruationer (eller forsinket pubertet) hos piger og manglende libido hos drenge. Vægt- 8 Psykolog nyt

2 modelfoto: bam/scanpix Psykolog nyt

3 tabet opnås ved restriktiv kostindtagelse, overdreven motion eller udrensende adfærd i form af opkastning, misbrug af afføringsmidler eller vanddrivende medicin. Motion eller fysisk træning indgår ikke som et nødvendigt diagnostisk kriterium, men ses hos op mod 80 % af patienter med spiseforstyrrelser (Bratland-Sanda et al. 2010). Hanne har tydelige symptomer på anorexi. AN er ikke en ny sygdom. Den blev identificeret og beskrevet videnskabeligt i 1873 af William Gull og samme år af Laségue (Vandereycken 1989). Men der er flere skildringer, som sandsynliggør, at AN også forekom længe før urbaniseringen tilbage i middelalderen (Silverman 1997). Bulimia nervosa (BN) er derimod første gang beskrevet og defineret et hundrede år efter AN (Russell 1979). Første tilfælde af BN i Danmark blev beskrevet i 1989, og lidelsen blev først en etableret diagnose i Med BN opstod efterhånden en familie af mere eller mindre veldefinerede men beslægtede lidelser, der alle kan knyttes til forstyrrelser i kropsopfattelse og spisemønster = spiseforstyrrelser. I såvel WHO s (WHO 1992) som i det amerikanske diagnosesystem (APA 1994) er kun etableret AN, BN og uspecifikke eller atypiske spiseforstyrrelser. Men i litteraturen er der de seneste år tilføjet stadig flere spiseforstyrrelser, som (endnu?) ikke er integreret i diagnoselisterne: binge eating disorder, night eating syndrome, orthorexia nervosa, megarexia nervosa og muscle dysmorphia. Ligheder mellem lidelserne Yates var i 1983 blandt de første til at antyde og systematisk undersøge fælles karakteristika hos tvangsmotionister og spiseforstyrrede. På baggrund af interview med 60 maratonløbere fandt hun frem til, at løbere og anorektikere ligner hinanden i en række personlighedsmæssige forhold som store forventninger til sig selv, høj fysisk smertetolerance og tendens til depression. Konklusionen var, at lighederne blandt tvangsløbere og anorektikere bundede i en fælles identitetsproblematik. Med Yates studie var diskussionen om differentieringen mellem motionsafhængighed og spiseforstyrrelser indledt, og herefter fulgte mange diskussioner om primære og sekundære symptomer. Yates uddybede senere lighederne imellem motionsafhængige og spiseforstyrrede, som hun karakteriserede som utilfredse med sig selv, målrettede og vedholdende (Yates 1991). Sours fandt også i begyndelsen af 1980 erne ligheder som hyperaktivitet, restriktiv spisning, regnskaber over kalorier og træningsplaner, udebleven menstruation, frygt for fedt, forstyrret kropsopfattelse, ønsket om den perfekte krop samt ignorering af smerte og mentalt ubehag (Sours 1981). Sours mente, at de to fænomener er udtryk for en kulturel tendens til at fokusere på slankhed og hylde en stærk fysisk form, og at den fælles symptomatologi derfor grundlæggende er udtryk for et og samme kulturelle syndrom. På den baggrund argumenteres der i dele af litteraturen for, at motionsafhængighed må opfattes som en ny type spiseforstyrrelse, der primært kommer til udtryk gennem overdreven træning, men som ellers er identisk med spiseforstyrrelser og ikke eksisterer selvstændigt. Forskelle mellem lidelserne Forskningen har ikke entydigt kunne bekræfte, at træningsafhængige og spiseforstyrrede har identisk personlighed og adfærd. Faktisk eksisterer der en del studier, der stiller sig tvivlende over for de antydede fællestræk og antagelsen om, at løbere har anorektiske tendenser. Motionsafhængighed adskiller sig historisk fra spiseforstyrrelser, idet syndromet først er opstået efter urbaniseringen med stillesiddende ar- 10 Psykolog nyt

4 FAKTA Projekt motionsafhængighed I et samarbejde mellem Center for Spiseforstyrrelser ved Odense Universitetshospital; Forskningsenheden i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark samt Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet er et forskningsprojekt om motionsafhængighed under forberedelse. Studiet skal bl.a. afklare, om motionsafhængighed forekommer uafhængigt af spiseforstyrrelser, og i givet fald karakterisere motionsafhængiges livskvalitet og personlighedstræk. Det er forfatternes hypotese, at motionsafhængighed i nogle tilfælde optræder som selvstændig lidelse uafhængigt af en spiseforstyrrelse. Læsere med interesse for emnet er velkomne til at kontakte forfatterne: Mia Beck Lichtenstein: René Klinkby Støving: Der henvises i øvrigt til Mia Beck Lichtensteins artikel Når sundhed bliver til sygdom, Psykolog Nyt 6/2010. bejde og er tiltaget i takt med fitness- og sundhedskulturen. Et studie af Wheeler et al. (1986) undersøgte en gruppe mandlige løberes personlighed og spiseadfærd for at se, om disse parametre svarede til anorektiske patienters. Det viste sig, at ingen af løberne opfyldte kriterierne for anoreksidiagnosen. Endvidere viste ingen af løberne tegn på psykopatologi såsom angst og dårlig social tilpasning, hvilket er karakteristisk for spiseforstyrrede. Studiet kunne heller ikke påvise, at løberne forsømte deres arbejde og familier. Studiet målte dog kun motionsadfærd og ikke motionsafhængighed. Powers et al. (1998) forholdte sig kritisk til Yates anskuelse af fællestrækkene og har gennemført et studie, der ikke viste ligheder mellem motionsafhængige og spiseforstyrrede i forhold til personlighed, kropsopfattelse og psykopatologi. Løbere og anorektikere havde ikke samme psykologiske profil, idet der kunne konstateres psykopatologi hos anorektikerne, mens løberne var normale i lighed med Wheeler et al. s resultater. Desuden havde løbere og anorektikere ikke samme fysiologiske profil kun anorektikerne havde for lav fedtprocent og lavt BMI. Studiet viste, at motionsafhængighed eksisterer uafhængigt af spiseforstyrrel- Psykolog nyt

5 ser hos en gruppe løbere, og at de to syndromer ikke er et kontinuum. Da der ikke var tegn på psykopatologi hos løberne, skal motionsafhængighed ifølge Powers et al. ikke anerkendes som en diagnose, kun som et fænomen. Et studie af Bamber et al. (2000) fandt samme resultat, men dette studie omhandlede udelukkende kvinder og er siden blevet kritiseret massivt (Blaydon 2002). At der ikke kan konstateres tegn på psykisk lidelse blandt løbere, kan ifølge Yates skyldes, at løberne netop bruger motion som en strategi til at mindske psykisk forpinthed. Nogle studier viser, at når motionen bliver afskåret, så øges depression og angst, som formentlig ellers reguleres gennem løb. Alligevel bør man ifølge Powers et al. være opmærksom på symptomer på motionsafhængighed, idet nogle kvindelige løbere er i risiko for at udvikle anoreksi, og man kan desuden se en øget sårbarhed for spiseforstyrrelser hos elitesportsfolk (Sundgot-Borgen & Larsen 1993). Når nok motion aldrig er nok, er der måske tale om en af vor tids nye afhængighedslidelser. Primært eller sekundært? Veale (1987) var den første til at introducere motionsafhængighed som selvstændig lidelse med udgangspunkt i DSMkriterierne for afhængighed. Veale understregede dog, at der eksisterer en række ligheder mellem motionsafhængighed og spiseforstyrrelser, som kan vanskeliggøre adskillelsen. Ud over overdreven træning nævnte han blandt andet selvinduceret vægttab og lav fedtprocent. Han mente, at det på trods af de mange fællestræk var muligt at skelne mellem motionsafhængighed og spiseforstyrrelser, og at motionsafhængighed i nogle tilfælde kunne opfattes som en primær lidelse. Den afgørende forskel er, at ved primær motionsafhængighed er træning et mål i sig selv. Diæt og vægttab tjener blot til at forbedre idrætspræstationen. Ved sekundær motionsafhængighed er formålet med fysisk aktivitet at opnå vægttab eller at kompensere for overspisning. Derfor understreges det, at en spiseforstyrrelse skal udelukkes, før der kan være tale om primær motionsafhængighed. I en kort oversigtsartikel diskuterer Keski-Rahkonen motionsafhængighed som primært eller sekundært fænomen og konkluderer: the term exercise dependence seems to belong to the land of the myths ( ) if you meet someone who claims to be exercise-dependent, delve deeper look for an eating disorder (Keski-Rahkonen 2001, s. 282). Han mener 12 Psykolog nyt

6 altså, at der altid ligger en spiseforstyrrelse bag motionsafhængighed, og at primær motionsafhængighed er en myte. Zmijewski og Howard har fundet en stærk sammenhæng mellem spiseforstyrrelser og motionsafhængighed, hvilket støtter hypotesen om sekundær motionsafhængighed. De fandt dog samtidig en gruppe, der opfyldte kriterierne for primær motionsafhængig med fravær af spiseforstyrrelse, hvorved primær motionsafhængighed synes at forekomme. Exercise Dependence in individuals with eating disorders can pose serious health risks, but perhaps just as important are those individuals with primary exercise dependence (Zmijewski og Howard 2003, s. 184). På grund af de skadelige følgevirkninger af overdreven motion understreger de, at primær motionsafhængighed må tages alvorligt. Blaydon et al. (2002) antyder i et studie af triatleter, at primær motionsafhængighed findes som en sygdom, der er forskellig fra sekundær motionsafhængighed. De diskuterer imidlertid brugen af begreberne primær og sekundær motionsafhængighed og finder denne skelnen forenklet og utilstrækkelig, idet en given patologisk tilstand kan resultere i enten den ene eller begge tilstande af motionsafhængighed. Fx kan overdreven træning og forstyrrede spisevaner hos en bodybuilder begge være et resultat af en ekstrem optagethed af krop og udseende, hvorfor både motionsafhængighed og spiseforstyrrelse må opfattes som sekundære. I Hannes tilfælde er det svært at sige, om træningen var primær og sekundært har ført til spiseforstyrrelsessympto- Psykolog nyt

7 mer, eller om spiseforstyrrelsen kom først og førte til overdreven træning. Vi ved, at der i idrætsmiljøer er en overrepræsentation af både spiseforstyrrelser og motionsafhængighed i forhold til normalbefolkningen. Men vi ved ikke, om de, der søger ekstreme træningsmiljøer, i forvejen er sårbare i forhold til deres kropsbillede og selvværd. At der ikke kan konstateres tegn på psykisk lidelse blandt løbere, kan ifølge Yates skyldes, at løberne netop bruger motion som en strategi til at mindske psykisk forpinthed. gumenterer for, at de to fænomener kan anskues ud fra det, hun kalder en aktivitetsteori. En aktivitet forstås som en uafhængig, målrettet aktivitet, der ligger ud over almindelige hverdagsaktiviteter som familie og arbejde, og som tjener til selvudvikling og selvtilfredsstillelse, fx løb og slankekure. Disse aktiviteter er kropsbaserede og adskiller sig fra andre ikke-kropsbaserede aktiviteter som havearbejde og tegning. I en kropsbaseret aktivitet er fokus rettet mod målbare præstationer i form af vægttab eller en forbedret fysisk form. Kendetegnende for folk, der er engagerede i kropsbaserede aktiviteter er, at når målet er nået, søges nye mål: tynd er aldrig tynd nok, og man kan aldrig komme i for god form. Grundet de fælles drivkræfter og det ekstreme kropsfokus argumenterer Yates for eksistensen af en aktivitetslidelse The Activity Disorder (Yates 1991). Yates mener således, En fælles kropsbaseret aktivitetslidelse? Der er som anført så store overlap imellem spiseforstyrrelser og motionsafhængighed, at det måske ikke giver mening at dele dem op i primære og sekundære lidelser, men skal ses som forskellige stadier af samme lidelse. Yates arat spiseforstyrrelser og motionsafhængighed skal ses som to udtryk for en fælles grundlidelse, der er relateret til kroppen og giver sig udtryk i en målrettet aktivitet. Siden aktivitetshypotesen er der opstået flere nye kulturelt betingede kropsbaserede lidelser såsom megarexi (sygelig trang til at blive muskuløs) og ortorexi (sygelig besættelse af at leve sundt). De har alle fællestræk med spiseforstyrrelser, men har også særegne kendetegn. Der er formentlig et stort overlap mellem motionsafhængighed og megarexi, idet idrætten spiller en rolle i begge syndromer. Af disse syndromer er det kun anorexi og bulimi, der er anerkendt som egentlig diagnose både i DSM og ICD, men ifølge Yates tankegang kan de alle opfattes som én og samme forstyrrelse en afhængighed af kontrol over kroppen. At denne form for afhængighed er tiltaget, kan formentlig forklares sociokulturelt. Modsat afhængighed af eksempelvis alkohol eller rygning er både slankhed, sund kost og god fysisk form velanset i samfundet, hvilket kan have en betydning for væksten i kropsbaserede afhængighedslidelser. På trods af krops- og sundhedsdyrkelsen udgør fysisk inaktivitet, overvægt og usunde kostvaner dog et større problem for folkesundheden end overdreven træning. Der er en tydelig kønsforskel i de forskellige kropsbaserede syndromer. Mens spiseforstyrrelser og ortorexi overvejende rammer kvinder, er der en overrepræsentation af mænd, der udvikler megarexi. Motionsafhængighed synes at være ligeligt fordelt på begge køn i europæiske studier (Lejoyeux et al. (2008; Lindwall & Palmeira 2009). At der kan være forskel imellem mænds og kvinders motivation for at dyrke idræt, påviste Hausenblas og Fallon (2002) i et studie af unges træningsadfærd, træningsafhængighed og kropsbillede. Resultaterne viste, at BMI afgjorde kvindernes tilfredshed med deres kroppe (jo højere BMI, jo mere utilfredse), mens træningsadfærden var afgørende for mændene (jo mere træning, jo mere tilfredse). Forskerne antog, at kvindernes motiver for at træne var vægttab, mens mændene var motiveret af ønsket om en muskuløs krop og konkurrence. Mia Beck Lichtenstein, psykolog & bac.scient. i idræt og sundhed. Center for Spiseforstyrrelser, Forskningsenheden Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Odense René Klinkby Støving, overlæge, lektor, ph.d. Ernæringsklinikken, Endokrinologisk afd. M, Center for Spiseforstyrrelser, Odense Universitetshospital 14 Psykolog nyt

8 litteratur American Psychiatric Association (APA). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. In: (4th edn) (DSM-IV). Washington DC Bamber, D. et al. (2000): The pathological status of exercise dependence. The British Journal of Sports Medicine, vol. 34, pp Blaydon et al. (2002): Metamotivational characteristics of eating-disordered and exercise-dependent triathletes: an application of reversal theory. Psychology of Sport and Exercise, vol. 3 (3), pp Bratland-Sanda et al. (2010): Physical Acticvity and Exercise Dependence During Inpatient Treatment of Longstandig Eating Disorders: An exploratory Study of Excessive and Non-Excessive Exercisers. International Journal of Eating Disorders, 43, pp Hausenblas, H.A. and Downs, D.S. (2002): Exercise dependence: a systematic review. Psychology of Sport and Exercise, vol. 3 (2), pp Hausenblas, H.A. and Fallon, E.A. (2002): Relationship among body image, exercise behavior, and exercise dependence symptoms. International Journal of Eating Disorders, vol. 32 (2), pp Keski-Rakhonen, A. (2001): Exercise Dependence a Myth or a Real Issue?. European Eating Disorders Review, vol. 9, pp Lejoyeux, M. et al. (2008): Prevalence of exercise dependence and other behavioural addictions among clients of a Parisian fitness room. Comprehensive Psychiatry, 49, pp Lichtenstein, M.B. (2004): Træningsafhængighed om psykisk afhængighed af fysisk aktivitet. Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Lindwall, M. & Palmeira, A. (2009): Factorial Validity and Invariance Testing of the Exercise Dependence Scale-Revised in Swedish and Portuguese Exercisers. Measurement in Physical Education and Exercise Science, v.13 n. 3 pp: Powers, P.S. et al. (1998): Comparison of Habitual Runners and Anorexia Nervosa Patients. International Journal of Eating Disorders, vol 23 (2), pp Russell G.: Bulimia nervosa: An ominous variant of anorexia nervosa. Psychol.Med. 1979; 9: Silverman J.A. ( ): Limner of anorexia nervosa and myxoedema. An historical essay and encomium. Eat.Weight.Disord. 1997; 2: Sours, J.A. (1981): Running, Anorexia Nervosa, and Perfection, in: Sacks, M.H. (Ed.): Psychology of running. Human Kinetics Publishers, Inc, Sundgot-Borgen, J. and Larsen, S. (1993): Pathogenic weight-control methods and self-reported eating disorders in female elite athletes and controls. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, vol. 3 (3), pp Vandereycken, W.: Who was the first to describe anorexia nervosa: Gull or Lasègue? Psychol. Med. 1989; 19: Wheeler, G.D. et al. (1986): Are anorexic tendencies prevalent in the habitual runner?. British Journal of Sports Medicine, vol. 20 (2), pp World Health Organization (WHO). International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10). Geneva Yates, A. (1991): Compulsive Exercise and the Eating Disorders. Toward an Integrated Theory of Activity. Brunner/Mazel, Inc, Yates, A. et al. (1983): Running: an analogue of anorexia?. The New England Journal of Medicine, vol. 308 (5), pp Zmijewski & Howard (2003): Exercise Dependence. Eating Behaviors, 4, pp Psykolog nyt

Motion kan blive et misbrug VIDENSKAB 1683

Motion kan blive et misbrug VIDENSKAB 1683 VIDENSKAB 1683 DISKUSSION Luksation i det talokrurale led uden samtidig fraktur af knoglerne er en sjældent beskrevet tilstand [1, 2]. En systematisk litteratursøgning fra 2010 afslørede 61 publicerede

Læs mere

Psykologisk betinget fedme & Overspisningsforstyrrelse (BED)

Psykologisk betinget fedme & Overspisningsforstyrrelse (BED) Psykologisk betinget fedme & Overspisningsforstyrrelse (BED) - perspektiver på overspisningsadfærd og diagnosticering Foto: Colourbox.dk Christina Villendrup Lynge Institut for Psykologi - Københavns Universitet

Læs mere

Spiseforstyrrelser blandt sportsudøvere. - Forebyggelse og behandling

Spiseforstyrrelser blandt sportsudøvere. - Forebyggelse og behandling Spiseforstyrrelser blandt sportsudøvere - Forebyggelse og behandling 1 2 Jeg begyndte at tænke meget over det at spise sundt, da jeg var 16 år. På det tidspunkt vejede jeg 55 kg og trænede 4 gange om ugen.

Læs mere

SPISEFORSTYRRELSER Anbefalinger for organisation og behandling. Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen

SPISEFORSTYRRELSER Anbefalinger for organisation og behandling. Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen SPISEFORSTYRRELSER Anbefalinger for organisation og behandling 2005 Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen Spiseforstyrrelser. Anbefalinger for organisation og behandling Udarbejdet af

Læs mere

OVERVÆGTSBEHANDLING SPISEADFÆRD TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 2 NOVEMBER 2010

OVERVÆGTSBEHANDLING SPISEADFÆRD TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 2 NOVEMBER 2010 Perspektiv_DK_2.2010 11/18/10 12:56 PM Page 1 OVERVÆGTSBEHANDLING SPISEADFÆRD TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 2 NOVEMBER 2010 Den bevidstløse spiseadfærd Vi spiser ofte for meget uden at være bevidste

Læs mere

SPISEFORSTYRRELSER og SELVMORDSRISIKO

SPISEFORSTYRRELSER og SELVMORDSRISIKO SPISEFORSTYRRELSER og SELVMORDSRISIKO Simon Sjørup Simonsen, Ph.D. Spiseforstyrrelser og selvmordsrisiko Undersøgelse af årsager til selvmordsrisiko for - og forebyggende initiativer overfor unge (12-30

Læs mere

SUPERMOTIONISME EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK

SUPERMOTIONISME EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK SUPERMOTIONISME AF KRISTIAN OVERGAARD LARS JUEL ANDERSEN MORTEN GRØNBÆK MIA BECK LICHTENSTEIN

Læs mere

Behandling af spiseforstyrrelser

Behandling af spiseforstyrrelser Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 15 Offentligt Behandling af spiseforstyrrelser Mette Waaddegaard, speciallæge i psykiatri, Ph.d., formand for Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser Jeg undrer

Læs mere

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være Professionsbachelorprojekt Christine Lunding Tolversen i pædagogik Studienummer 23012 Juni 2006 Vejleder: Meritstuderende Sept. 03 Steinunn Skaptadottir RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE

Læs mere

Rideterapi kombineret med gruppesamtale til unge kvinder med bulimi

Rideterapi kombineret med gruppesamtale til unge kvinder med bulimi Nyt om forskning nr. 2 2002 Fysioterapeut M.Sc. Anne Birgitte Østergaard, Fysioterapeutskolen i København 4 Rideterapi kombineret med gruppesamtale til unge kvinder med bulimi Case rapport Perspektivering

Læs mere

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland Social kapital og sundhed analyser fra Nordjylland 2 Indhold Forord... 3 Social kapital og sundhed - Analyser fra Nordjylland Udgivet i oktober 2013 Manuskript: Claus D. Hansen, Institut for Sociologi

Læs mere

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Speciale ved psykoterapeutisk uddannelse fra Vedfelt Instituttet (111101) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 3 2. Indledning... 3 1.

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

NR. 1, 6. årgang, FEBRUAR 2002 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN PSYKOLOGISKE ASPEKTER VED IDRÆT DANSK. faggruppen for idrætsfysioterapi

NR. 1, 6. årgang, FEBRUAR 2002 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN PSYKOLOGISKE ASPEKTER VED IDRÆT DANSK. faggruppen for idrætsfysioterapi ISSN 1397-4211 NR. 1, 6. årgang, FEBRUAR 2002 SPORTSMEDICIN DANSK PSYKOLOGISKE ASPEKTER VED IDRÆT faggruppen for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Arne Gam Redaktør Endnu et år er gået. Især i den sidste

Læs mere

Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige

Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige TEMA Køn og overvægt Indhold Indhold Den kønne forskel BMI med forbehold Etik og svær overvægt Fedmegrænsen rykker Mænd og overvægt Ung og køn Nyhedsbrev

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Fedmekirurgi. Et sundhedsvidenskabeligt projekt

Fedmekirurgi. Et sundhedsvidenskabeligt projekt Fedmekirurgi Et sundhedsvidenskabeligt projekt Titel: Fedmekirurgi Tema: Fedme Projektperiode: 02-05-2011 25-05-2011 Projektgruppe: 210 Deltagere: Anne Dorte Abildgaard Emil Riis Abrahamsen Erika Hansen-Nord

Læs mere

En knap så fed løsning en researchtung produktion om fedmeoperationer i Danmark.

En knap så fed løsning en researchtung produktion om fedmeoperationer i Danmark. En knap så fed løsning en researchtung produktion om fedmeoperationer i Danmark. Pernille Tranberg Moe 05. november 2010 Enkeltfagsspeciale i journalistik Vejleder: Leif Becker Jensen Antallet af offentligt

Læs mere

Baggrund... 45 Årsager til den øgede forskningsinteresse i mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde... 46. Niveauer af evidens...

Baggrund... 45 Årsager til den øgede forskningsinteresse i mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde... 46. Niveauer af evidens... Hvi dbog om ment al thel br ed,sygef r aværog t i l bagevenden t i lar bej de Indl edni ng Indledning Indledning Indhold Baggrund... 45 Årsager til den øgede forskningsinteresse i mentalt helbred, sygefravær

Læs mere

Misbrug og selvmordsforebyggelse

Misbrug og selvmordsforebyggelse Misbrug og selvmordsforebyggelse Rapport fra konference om misbrugsområdet og selvmordsforebyggelse, oktober 2003 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Referencegruppen til forebyggelse

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Psykisk sygdom og ændringer i livsstil af Merete Nordentoft Jesper Krogh Peter Lange Ane Moltke

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere

UNDERSØGELSER OG EVIDENS AFHÆNGIGHED AF MAD MENINGER OM MAD OG ADFÆRD TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 1 MAJ 2015

UNDERSØGELSER OG EVIDENS AFHÆNGIGHED AF MAD MENINGER OM MAD OG ADFÆRD TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 1 MAJ 2015 UNDERSØGELSER OG EVIDENS AFHÆNGIGHED AF MAD MENINGER OM MAD OG ADFÆRD TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 1 MAJ 2015 Evidenshierarkiet i ernæringsforskning Det er problematisk at konkludere årsagssammenhænge

Læs mere

Den dyre stress. Giv mig et redskab. Operation XXL. Klumme om angsten

Den dyre stress. Giv mig et redskab. Operation XXL. Klumme om angsten 25. november 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 20 Den dyre stress Psykiske lidelser som stress og depression koster dyrt. Forsikringsselskaberne har fordoblet udbetalingerne på få år. Side 4 Giv

Læs mere

Skæv dom. Dominoeffekt. De angste børn. Fremad i ryk

Skæv dom. Dominoeffekt. De angste børn. Fremad i ryk 15. april 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 7 Skæv dom En landsretsdom vil tvinge en psykolog til at opgive tavshedspligten. Skadevirkningerne kan blive uoverskuelige. Side 2/lederen Dominoeffekt

Læs mere

Livet efter gastric bypass

Livet efter gastric bypass Opgaveløsere: Pernille Rødkær Kristensen Maja Høyer Sørensen Sólveig Hauksdóttir SA2350, SA2468, SA2479 09IIC Modul 14 Bachelor opgave Antal tegn: 76.890 Vejleder: Karin Fenger Ellekrog Afleveringsdato:

Læs mere

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad.

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad. en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Børn og unges mentale helbred af Pernille Due Finn Diderichsen Charlotte Meilstrup Merete Nordentoft

Læs mere

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008 Sekundær forebyggelse til bariatriske personer Januar 2008 Christina Rosendahl Janni Jakobsen Christina Rosendahl Janni Jakobsen Intern vejleder: Lisbeth Villemoes Sørensen Ekstern vejleder: Jytte Tolstrup

Læs mere