anonym: Germand Gladensvend (middelalder)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "anonym: Germand Gladensvend (middelalder)"

Transkript

1 anonym: Germand Gladensvend (middelalder) Om illustrationen side 6 Djævle styrer skibet, kalkmaleri i Bregninge Kirke, o Ebbe Nyborg: Fanden på væggen, Wormianum, 1978, s. 56: Den hellige biskop Nicolaus hjalp skibe mod truende forlis, og han dyrkedes derfor ikke mindst af søens folk. Legenden berettede, at nogle søfolk i havsnød engang havde anråbt ham om hjælp, hvorpå Nicolaus havde vist sig og stilnet stormen. På kalkmaleriet i Bregninge Kirke ved Kalundborg er det tydeligt, hvorledes det naturligvis er djævlene, der fremkalder ulykkerne. En blæser gennem basunen den tudende storm mod skibet, andre rusker i sejlet og bemægtiger sig ankeret. I en stor havneby som Ribe har Sct. Nicolaus været populær, og Peder Madsen fortalte da også i sine prædikener i Pederskirken, hvordan en ung mand netop fra Ribe, efter at have været bortført af sørøvere, blev befriet af den hellige Nicolaus. I det hele taget var denne bisp ofte netop børnenes og de unge uskyldiges beskytter; en rolle han jo som julemanden har kunnet bevare til vore dage. Billedet har været brugt som illustration til Germand Gladensvend i bl.a. Undervisningsministeriets tværinstitutionelle udviklingsprojekt, Læsemåder, Odense, Resumé af Germand Gladensvend: Et vingeklædt fabeldyr, gammen, holder kongeparrets skib tilbage, og han lader dem først sejle videre, da dronningen har lovet ham det, som hun har under sit bælte. Hun tror, at han mener hendes nøgler, men snart opdager hun, at hun er gravid, og at hun altså har lovet gammen det kongelige barn. Ved fødslen bliver han hurtigt døbt, får et positivt navn og gemmes væk, men det hjælper ikke noget. Han trives godt under opvæksten, men hans moder kan ikke lade være med at græde, når hun ser på ham. Hun fortæller ham, at han er lovet bort til gammen, men han svarer roligt, at alt er i Guds hånd. Gammen opsøger moderen og minder hende om deres aftale, og da hun benægter alt, flyver han ophidset væk. Da den unge Germand vil mødes med sin kæreste i England, bliver han standset af gammen, der først drikker halvdelen af hans blod og tager hans ene øje, og på hjemvejen river han Germand i småstykker, så kæresten kun finder hans højre hånd.

2 Arbejdsopgaver til Germand Gladensvend: 1. Indøv melodi og dansetrin i klassen, og prøv at opføre visen med kædedans, forsanger, fællessang og musikledsagelse eller se om I kan finde en opførelse på YouTube. Diskuter bagefter, om dette show kastede nyt lys over folkevisen. 2. Tegn gammen. Sammenlign de forskellige versioner i klassen, og overvej, hvor vi henter forbillederne for vores fantasifostre. Diskuter også fordele og ulemper ved at udtrykke disse fantasibilleder med ord kontra tegning. 3. Analyser kalkmaleriet med djævlene, der styrer skibet (s. ). Hvad laver djævlene, og hvordan reagerer menneskene? Hvordan fremtræder sankt Nikolaus? Hvilken funktion har den blomstrende indramning? Hvad ligner bølgerne? Inddrag de kristne træk i folkevisen, og overvej, om kalkmaleriet giver et dækkende billede af, hvordan samtidens kristne middelalder kan tænkes at have fortolket visen (sammenlign evt. med Vedels læsning (Germand, 1)). 4. Sammenlign med de dragebilleder, vi møder i Tolkiens Hobitten, 1937, i tegneserier, i tegnefilm, i spillefilm, i rollespil og i computerspil. Overvej, hvordan folkevisens gam skiller sig ud. 5. Sammenlign de seks slutninger af visen: DgF33A, B, D, E, F (herunder) og DgF33C (i bogen). Hvilke forskelle viser de i opfattelsen af gammen og Sølverlad? Hvilke forskelle viser det i synet på Germands skæbne? Overvej hvilken version I finder mest autentisk, og hvilken I finder kunstnerisk mest overbevisende. 6. Prøv at formulere en postmoderne læsning med vægt på de regler, som gammen opstiller og siden flere gange synes at modsige og ophæve. Er teksten præget af brudflader? Modsiger den sig selv? Er visens moralunivers entydigt? Overblik over læsninger af Germand Gladensvend: Læsning 1 (Valdemar Vedel, 1591) Gammen er djævelen. Desuden advarer visen mod at love for meget og mod at kærligheden fører de elskende i ulykke. Læsning 2 (Svend Grundtvig, 1867) Visen går tilbage til hedensk tid med rester af nordisk mytologi. Skæbnen er ubønhørlig, men Germands kærlighed og sjæl kan den ikke spolere. Læsning 3 (Hans Brix, 1938) Omkvædet udpeger de to elementer, hvor gammen hersker: havet og luften. Det beskriver den unge, længselsfulde

3 Germand med det lyse navn, som han fik i et desperat forsøg på at besværge gammen. Læsning 4 (Villy Sørensen, 1959) Gammen får magt over Germand, da han befinder sig på overgangen til bryllup og voksenliv, ikke mindst på grund af hans ulykkelige barndom, der er præget af moderens skyldfølelse. Egentlig har hun ingen skyld, og Germand bøjer sig for sin skæbne, som ikke er noget overjordisk, men knyttet til det enkelte menneskes fortid og psyke. Læsning 5 (Bengt Holbek og Iørn Piø, 1967) Gammen er folketroens valravn, et bevinget modstykke til varulven, der kan forvandles tilbage til menneske ved at drikke et drengebarns hjerteblod. Visen er beslægtet med folkeeventyr. Læsning 6 (Bent Pedersbæk Hansen, 1977) Gammen er driften, som den splittede Germand på en gang er underlagt og søger at fortrænge. Den konfliktfyldte kristne samfundsmoral fører hermed Germand ud i sjælelig invaliditet. Læsning 7 (Jørgen Aabenhus 1997) Når Germand frikender moderen for skyld, accepterer han, at han er udpeget til en ond skæbne. Han deler den middelalderlige skæbnebevidsthed, som anerkender en vis handlefrihed inden for de overordnede rammer, som skæbnen sætter for den enkeltes livsløb. Læsning 8 (Vibeke Arndal 1998) Germand har et moderkompleks. Hun har givet ham skyldfølelse og vil ikke slippe ham, og han frikender hende for skyld i stedet for at tage et opgør med hende. De hæmninger, som moderen har givet ham, fører til hans undergang. Arbejdsopgaver til læsninger af Germand Gladensvend: 1. Sammenlign de otte tolkninger af, hvad gammen repræsenterer (læsning 1-8), og diskuter, hvilken I foretrækker. 2. De otte læsninger er skrevet af en præst (læsning 1 (Vedel)), to folkemindeforskere (5 (Holbek og Piø)), to skønlitterære forfattere (4 (Sørensen), 8 Arndal)), en pædagog (6 (Pedersbæk Hansen)), en udgiver (2 (Sv. Grundtvig)) og to litteraturforskere (3 (Brix), 7 (Aabenhus)). Kan man se det i deres stil, læsemåde og tolkninger? 3. Hvilken historisk udvikling tegner der sig, når man sammenligner læsninger fra renæssancen (1 (Vedel)), romantikken (2 (Sv. Grundtvig)) og nutiden (4 (Sørensen), 6 (Pedersbæk Hansen), 7 (Aabenhuus), 8 (Arndal))? 4. Læs Oehlenschlägers gendigtning af Germand-visen (herunder). Overvej, i hvor høj grad man kan betragte en gendigtning som en tekstreception og læse den på linje med andre tolkninger. Hvad siger digtet om romantikkens syn på det tragiske elskovspar? 5. Sammenlign de to romantiske læsninger (Oehlenschläger (nedenfor), 2 (Sv. Grundtvig)) hvad er de enige om, og hvor adskiller de sig?

4 6. Sammenlign de tre psykologiserende tolkninger (4 (Sørensen), 6 (Pedersbæk Hansen), 8 (Arndal)). Hvad bruger de de psykologiske begreber til? Diskuter hvem der har mest ret. 7. Sammenlign, hvad læsning 4 (Sørensen), 7 (Aabenhus) og 8 (Arndal) får ud af Germands ord om moderen, Gud og skæbnen i strofe 12. Diskuter hvem der har mest ret. 8. Sammenlign opfattelserne af Germands moder i læsning 4 (Sørensen), 6 (Pedersbæk Hansen), 7 (Aabenhus)) og 8 (Arndal). Hvad siger visen selv om hende? 9. Sammenlign de tre læsninger, der inddrager beslægtet litteratur: andre folkeviser, nordisk mytologi, antikke fortællinger, folklore, folkeeventyr (læsning 1 (Vedel), 2 (Grundtvig), 3 (Brix), 5 (Holbek og Piø). Overvej fordele og ulemper ved at læse en tekst ud fra andre tekster. 10. Læs uddraget fra Litteraturens veje herunder. Hvilke af de øvrige læsninger ligger den nærmest? Overvej, om en litteraturhistorisk lærebog primært skal give den oprindelige samtids tolkning, eller om den hellere skal læse teksterne ud fra eftertidens eller nutidens forestillinger. Supplerende tekster: Her kan man læse slutstroferne i de fem andre versioner, Germand Gladensvend er bevaret i: 1. DgF 33A: Gellemand Gladen-suend ankommer blodig til Søllfuerlads bolig og dør i hendes arme: 30. Hand kaam seeg 1 y stouffuen 2 ind saa bloudig och saa bleg: op stoud hans kierre festemø, hun glembtte buode løst og lieg Hør y thett, myn kierre festemø, y skaall huerken sørrig eller quide 4 : lader y meg ett kaar bad redde 5 sig 2 stuen glemte både lyst og leg 4 sørge eller græde

5 ieg kaand icke lenger løffue Tthett wor 7 iumfru Søllffuerlad, hun tuog hanom y syn arum 8 : hand suallt 9 vdi den same stund, thett wor saa stuor en harum 10. Saa flyøff hand offuer den rymenn DgF 33B: Efter Gierminndts møde med hans forlovede Adeludz flyver de begge af sted i hver sin fjederham. Han prøver at overtale hende til at vende om, men hun tager kampen op med den vilde ørn og dræber den. Om Gierminndt så overlever, fortæller visen ikke. 28. Wennder eder, iomffru Adeludz, y vender eder snartt igienn: eders lofftz-dør 12 denn staar aabenn, eders nøgle ligger paa stienn Enndog mynn dør staar aabenn, mynn nøgler liger paa stienn: och allt skall ieg eder følge didt, som y fick eders mien Hunn satthe sig y sinn fieder-ham, hnn fløy saa høggt unnder skye: och alle dy fogell, ther hunn møtthe, de klippett hunn sønder y tho Alle dy fogell, der hunn møtthe, hunn klippett thennom sønder y threy 16 : och der hun møtthe thenn vilde ørnn, hannom klippitt hunn sønnder y ny 17. Saa flyffuer hanndt offuer rynnen. 5 tilbered et karbad 6 leve 7 det var 8 tog ham i sin arm 9 døde 10 sorg 11 omkvædet: Så fløj han over det hav 12 højeloftsdør 13 sten (frit tilgængeligt) 14 hvor I fik eders skade 15 i to stykker i tre stykker 17 i ni stykker

6 3. DgF 33D: Søllfuerladt følges med Gladen Giermandt i hans fjederham, hvorfra hun angriber fuglene, men da de møder den onde ørn (gammen), tør hun ikke tage kampen op. Den griber Giermandt og kaster ham til jorden, så hun kun finder hans højre hånd. 21. Hun sette sig udi hans fedre-ham, hun fløy medt hannem till skye: alle di fugle, der hun saa, dennem klippedt hun sønder udi siuff Alle de fuelle 19, der hun saa, dennem klippedt hun sønder udi siuff: men der hun saa den ledige 20 ørn, den torde hun intedt sige. 23. Saa thog hand Gladen Giermandt, kasted hannem udi den strand: icke fich iomfru Søllfuerladt for-uden hans høyre handt. Saa fløyer hand offuer at rien adt. 4. DgF 33E: Da det unge par tager afsted, beder de til Gud om, at de snart må mødes igen. Sølffuerladt angriber fuglene og møder den lede ørn, som hun imidlertid ikke tør se på. Den griber Gladen Giermandt og kaster ham i vandet, så hun kun finder hans ene hånd. Derpå drager hun sørgende hjem. 25. Det vor stoer ynck at shee 21 der-paa: dy bød huer-anndre guode-natt: Denn rige Christ y Himmerig giffuit, wy kunde findis brat! Hun satte sig y enn fedder-ham, hun fløy medt hannemt hil skye: ale dy fulle, der hun møtte, da reff hun sønnder y thu. 27. Alle dy fulle, der hun møtte, 18 i syv stykker 19 fugle 20 lede 21 se 22 Gid den stærke Kristus i Himmerige vil sørge for, at vi snart kan mødes

7 hun dem y sønnder reff: saa møtte dennum 23 denn ledde ørnn, denn thorde hun icke see. 28. Saa tog hand Giermer Gladen-suendt, kaste hannem y salthenn vandt 24 : icke fick iomfru Sølffuerladt for-udenn hans ene hand. 29. Icke fick iomfru Sølffuerladt for-udenn hans enne handt: det will ieg for sandingen sige: hun foer saa sørgennde hiem. Saa fløg hand offuer rin. 5. DgF 33F: Denne lange version er Anders Sørensen Vedels (se læsning 1), og han har skrevet flere af versionerne sammen og tilføjet en ny slutning. Germand Gladen Suend prøver at overtale Adelutz til at vende om, men hun vil følge ham. Hun angriber fuglene, men kan ikke i første omgang få fat i den vilde ravn (gammen), der dræber Germand. Efter at hun har fundet hans højre hånd, flyver hun ud for at hævne sig på ravnen, og da de mødes, dræber hun den og klipper den i ti stykker. Men bagefter hentæres hun af sorg og dør. 44. Vender eder, kiære Iomfru Adelutz, i vende eder om igen: Eders Høyeloffts Dør staar oben, eders Nøgle ligge paa Steen. 45. End dog min Loffts Dør oben staar, mine Nøgle ligge paa Steen: Dog skal ieg eder følge saa langt, som I finge eders Meen Alle de Fule 26, der hun saae oc mødte, dem klippede hun saa smaa: Foruden den lædiste 27 vilde Raffn 28, oc den kunde hun icke naa. de 24 det salte vand 25 til det sted, hvor I fik eders skade 26 fugle 27 ledeste 28 valravn

8 47. Det vaar stolten Iomfru Adelutz, hun fløg ned met den Strand: Hun fand icke aff Germand Gladen Suend, foruden hans høyre Haand. 48. Saa fløy hun saa vred ynder Sky, den lede Raffn at møde: Hun fløy Vester, oc hun fløy Øster, hun agtet hannem selff at døde. 49. Alle de Fule, som komme for hendis Sax, dem klipped hun sønder i Tre: Der hun mødte den vilde Raffn, hun klipped hannem sønder i Ti. 50. End fløy hun saa lenge paa vilden Hede, til hun aff Sorgen døde: Det vaar alt for Germand Gladen Suend, hun lide den ynckelige møde. Saa fløye de offuer at Rijn. Supplerende læsninger Adam Oehlenschläger: af Valravnen, Anvendt udgave: Oehlenschläger: Poetiske Skrifter, ed. H. Topsøe-Jensen. København, 1926, citat side Adam Oehlenschläger ( ), den første store romantiske digter i Danmark, professor i æstetik ved Københavns Universitet. Mest kendt for Der er et yndigt Land, 1819, og Guldhornene, 1803 [Teksten udgør slutningen af Oehlenschlägers gendigtning af Germand Gladensvend på 48 strofer. Harald (Germand) tager afsked med Minona (Sølverlad) for at overgive sig til Valravnen (gammen), jf. strofe ovenfor 29 ] 42. Lev vel, Minona! nu jeg frygter ikke. Hist aabner Faderen sit Himmerig. Giv mig et Kys, og smiil med dine Blikke, Og glem at Harald var ulykkelig. Da skal jeg Dødens Kalk 30 frimodig drikke. Lev vel, Minona! Himlen signe 31 dig. Saa favnede han bleg sin elskte Møe, Og svang sig høit hen over salten Søe. Oehlenschläger baserer sin gendigtning på version DgF 33F 30 bitre drik 31 velsigne

9 43. Det brustne Øie stirrer - han er svunden! Hun staaer tilbage paa det kolde Muld. Da blusser hun, da synker hun i Lunden, Da beder hun til Himlen andagtsfuld: Du, som ved Daaben er med mig forbunden, Du, som paa Jorden var saa god og huld 32, Du, som lod Petrus 33 gaae paa Havets Bølge, Lad mig i Luften høit min Harald følge! 44. Da vifter Buskene i Morgenvinde, Da lyder Nattergalens fierne Sang, Da rødmer Solen mildt fra Fieldets Tinde, Da dufter Blomsten fra den grønne Vang. Og langsomt triner frem en ung Hyrdinde, Paa Armen bærer hun en Fiederham. Sørgmodigt smiler hendes røde Kinder, Hun lægger den paa Græsset og forsvinder. 45. Og flux 34 Minona sig i Hammen klæder, Høit svinger hun sig med behiertet Aand. Ei længer hendes brustne Øie græder, Hun flagrer hen i sieldne Klædebond 35. De Fugle, som hun seer paa høie Steder, Dem dræber hun med Saxen i sin Haand. Med Kiempekraft hun sine Vinger slaaer; Men dog den vilde Ravn hun ikke naaer. 46. Da hører hun i lave Luft det klynker; Hun lytter med et rovbegierligt Mod? Med Ørnens Flugt hun ned paa Stranden synker. Den er besprængt med Haralds varme Blod! Hun blusser smilende, ei hun sig ynker. Hans høire Haand hun skuer ved sin Fod. Det eneste som Ravnen lod tilbage, Hans Troskabspandt i Elskovs hulde Dage! 47. Hun giemmer Haanden paa sit blotte 36 Bryst, Saa rædsomt hendes blege Læber lee. Hver Fugl hun møder i sin vilde Lyst Den klipper hendes skarpe Sax i tree. venlig, dejlig 33 apostelen Peter 34 straks 35 dragt nøgne

10 Da hæver Ravnen sig til sidste Dyst - Hun klipper som hun klippede i Snee! Den lodne Krop maa søge dybt sin Grav Paa tusind Steder i det vilde Hav. 48. De sorte Bølger bruse ikke længer, De skylle maanbestraalt paa runde Stene. Vemodigt Strandens Piil med Løvet hænger, Det hvidsler underligt i Lundens Grene. I Nattens Blaa sig Stiernen mat fremtrænger. En sølvklar Skye ved Maanen flyder ene. Det er Minona døende som svæver. Hun synker ei, hun sig til Himlen hæver! Jørgen Aabenhus 37 : Det kalled hannem Germand Gladensvend, 1997, side 42-43, 74-75, 104 For at konkretisere modsætningen mellem tekstens tidsbundne fortolkningsramme og den moderne bevidstheds ser vi på en psykoanalytisk fortolkning af Germand Gladensvend. Bent Pedersbæk Hansens artikel I dobbeltbindingens klør 38 fra 1977 er mig bekendt den eneste behandling af teksten på et konsekvent psykoanalytisk grundlag og derfor må den holde for som eksemplet. ( ) Ligger en sådan psykoanalytisk fortolkning inden for den middelalderlige bevidstheds forståelsesramme? Eller: Har et middelalder-menneske erfaringer der kan gøre en sådan fortolkning af Germands spørgsmål 39 til nøglen i det tragiske drama der nu skal følge? Skal jeg vælge mellem kun to mulige svar, må det blive: Nej. Man var hverken dummere eller mindre følsom i middelalderen, men man gjorde erfaringer og gav forklaringer i andre psykologiske kategorier end vi gør i dag. ( ) Ved at lægge et psykoanalytisk begrebsnet ned over tekstens psykologiske univers, bliver handlingsforløbet gjort forståeligt for en moderne læser, fordi det sættes på individualiserede begreber: Fjenden får ikke blot et navn, men også et opholdssted drifterne. Og driften må have en årsag, sin individuelle tilblivelseshistorie, her altså moderens (formentlig ufrivillige) etablering af dobbeltbindingens fælde. Men folkeviserne er grummere end som så. For det onde er uforståeligt: Fjenden får godt nok et navn og en personifikation, men ingen årsag! Gammen dukker op. Ligesom ondskaben og ulykken og djævelen dukker op, andet er der ikke at sige til det, hvis man taler med folkevisens eget sprog. Og det sprog er lige så lidt psykoanalysens som det er folkloristikkens: Heller ikke varulve-referencerne forklarer i sig selv hvorfor det går som det går. ( ) 37 se også læsning 7 38 se læsning 6 39 i strofe 10

11 Iørn Piø 40 har påpeget en overensstemmelse mellem tekstens gam og folketroens varulve og valravne. Går man til Germand Gladensvend med en sådan opfattelse af gammen, vil det påvirke fortolkningen af teksten, fordi den tillægger gammen en grund til at kaste sig over Germand: Den skal selv forløses derved. Teksten ekspliciterer intet sted dette motiv. Derfor må en nutidig tekstlæser, der ikke har folketroens flyvende uhyrer som reference, nøjers med tekstens eget fiktive univers, og følgelig betragte gammen som en af fortællingens personer: Gammens krav på et offer, efter at den så at sige har lokket den unge dronning i en intellektuel fælde, må søge sin motivering inden for fortællingens ramme. Det er jo netop det der gør Germand Gladensvend til en tragedie at skæbnen slår til efter principper der, set med det enkelte menneskes øjne, må tage sig ud som tilfældige og meningsløse. Johannes Fibiger og Gerd Lütken: Litteraturens veje, Gad, 1996, side 41 Klassisk er visen om Germand Gladensvend, som handler om moderbinding og om en mor, der beskytter og begærer sin søn, og som ikke ønsker at slippe ham. Denne binding eksternaliseres gøres til noget ydre gennem den dæmonisering, som rammer Germand. Denne fortolkning dokumenteres i visens slutning, hvor Germands kommende brud forbander moderen: Alt banded hun hans moder, Hans lykke havde gjort så hård. Visen handler altså om den hårdfe lykke, om en skæbne, der ødelægger hovedpersonen og lader ham gå til grunde. Denne onde skæbne er forbundet med moderens kontrakt med et overnaturligt væsen, en gam, der er et vingeklædt fabeldyr. I visens første strofer får vi forhistorien. Som nygift rejser moderen over havet med sin mand, men deres rejse forhindres af gammen. Vi får at vide, at dronningen er meget ung, og at hun sidder fast på sit livs rejse med kongen, hvilket symbolsk må forstås sådan, at hun ikke er klar til den fase af livet, hun er på vej ind i: som kønsmoden kvinde og moder. For at komme fri lover moderen gammen det, hun bærer under bælte, sine nøgler. Men skæbnen vil, at hun også bærer et foster under sit bælte, og gammen gør krav på sønnen, da han bliver stor. Moderens angst, som gammen er en udspaltning af, overføres nu til sønnen. Hendes skyldfølelse viser sig ved, at hun døber drengen samme dag, han fødes, og giver ham navnet Gladensvend for at tage hans skæbne i ed. Men disse forsøg på at overvinde skæbnen fører faktisk sønnen i gammens arme. Moderen overfører sin angst til sønnen ved at overbeskytte ham, og hun vil ikke lade ham rejse, da han kommer i forlovelsesalderen. Symbolsk foregår hans løsrivelse på en flyvetur i fjerdragt, hvor han skal tilbagelægge samme strækning over havet, som moderen i sin tid foretog. Selvfølgelig møder han gammen, den er en del af hans psykiske arv, og derfor kan han ikke flygte fra se læsning 5

12 den. Den hugger hans ene øje ud og drikker hans hjerteblod; symbolsk mister Germand altså sin kraft, og hans forlovelse lykkes ikke. Moderens binding er blevet en blokering, og skønt pigen gør alt for at overvinde hans angst, er han fortabt. At Germand er bundet, viser sig også i, at han til det sidste forsvarer sin moder over for sin tilkommende hustru: Hør I det, jomfru Sølverlad, I bander ikke moder min; Hun kunne det intet volde 41, Så krank var lykken min. Da han søger hjem mod moderen, sætter jomfru Sølverlad efter, og de flyver af sted over havet. Hun er bevæbnet med en saks og klipper alt over, som hun møder. Symbolsk vil hun overklippe hans navlestreng, og visen demonstrerer hermed en indsigt i, at gammen symboliserer en moderbinding. Da hun endelig finder Germand Gladensvends jordiske rester, er det hans højre hånd, der ligger på stranden. Det var den, hun skulle have haft, nu ligger den der kraftløs som et tegn på løftebrud og som et symbol på kastration. Germand er gået til grunde, fordi hun ikke kunne befri ham fra den binding, som eksternaliseres i gammens skikkelse. Moderens skyldfølelse og forsøg på at undgå skæbnen må ses som udspaltninger af hendes angst for at miste sønnen. Han sønderrives således mellem de to kvindeskikkelser: moderen i form af gammen suger livskraften ud af ham, mens hans forlovede søger at frigøre ham fra moderens hånd. På denne spaltning går han til grunde. Supplerende litteratur: Iørn Piø: Nye veje til folkevisen, 1985, side : Germand Gladensvend Iørn Piø: Hvem dræbte Germand Gladensvend?, side i: Skalk, 4, 1968 (optrykt i: Synspunkter på folkevisen, ved Jørgen Bang, 1972) Pil Dahlerup: Dansk litteratur, 1998, II, side : Germand Gladensvend Klaus P. Mortensen: Adelens viser, side i: Kritik 1978/79, nr. 48 Klaus P. Mortensen: Teksten som model modellen som tekst, side i: Kritik, 1976, nr. 38 Villy Sørensen: En folkevise, side i: Digt og læser, ed. Volmer Dissing, 1958 Iørn Piø: Overnaturlige væsner i nordisk balladedigtning I, side i Danske studier, 1969 Volde= gøre for det

13 Mogens Jensen: Folkevisen om Germand Gladensvend, side i: Danske studier, 1963 Rudolf J. Jensen og Niels Ingwersen: Den onde og den gode lykke. Germand Gladensvend og et par Folkeeventyr, side i: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, nr. 2, 1979 Anton Aagaard: Germand Gladensvend, side i: Nogle folkeviseproblemer, 1965 Anton Aagaard: Restitutionen af folkeviserne med særligt henblik på Germand Gladensvend-visen, i: Studier fra sprog- og oldtidsforskning, bind 70, nr. 244, 1960 A.G. Drachmann: Folkevisen om Germand Gladensvend, side 5-16 i: Danske studier, 1962 Torkil Lund: Litterær semantik, 1975, side om folkevisen Germand Gladensvend Erik Spang-Thomsen: Den fortrængte individualitet, Kredsen, nr. 1, 1975, side om Germand Gladensvend Jens Anker Jørgensen: Sønner og elskere, side i: Jorden og slægten, 1976

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

FOLKEVISER FORLØB MED FOLKEVISER. apple ibooks Author

FOLKEVISER FORLØB MED FOLKEVISER. apple ibooks Author Tekster FOLKEVISER FORLØB MED FOLKEVISER 1 FOLKEVISER I det følgende er der først en sammenfatning på hvad folkeviser er. Derefter en række teksteksempler: Ebbe Skammelsøn Ebbe Skammelsøn som rap Germand

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

Kan vi bære tanken om Helvede?

Kan vi bære tanken om Helvede? Kan vi bære tanken om Helvede? Kapitel 1 De to skikkelser gik langsomt hen ad den lange hospitalsgang. Den 10-årige pige gik beklemt med sin mor i hånden. Da de kom til stue 148, standsede de op og kiggede

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826

402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826 402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826 1 Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Spillederkompendie 1

Spillederkompendie 1 Spillederkompendie 1 Kære Spilleder Dette hæfte indeholder noter og oversigter til afvikling af Verdens Ende. Brug hvad du kan, og hvad du har det bedst med. Rigtig god fornøjelse. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Pigen og drengen og isen. Sara Sejrskild Rejsenhus

Pigen og drengen og isen. Sara Sejrskild Rejsenhus PÆDAGOGISK VEJLEDNING Pigen og drengen og isen Sara Sejrskild Rejsenhus Vejledning tager sit afsæt i fortællingen Pigen og drengen og isen. Vejledningens opgaver har fokus på klassesamtalen og på læring

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere