JUNI Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ"

Transkript

1 JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

2 OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og Hjarnø. Da der er tale om en ideuvikling er det nødvendigt, at der gennemføres realitetsforhandlinger med lodsejere, naboer mm. før ideérne i planen kan realiseres. 2 Det skal bemærkes, at debatperioden, der sluttede den 17. juni 2009, har givet anledning til flere rettelser som nu er indarbejdet i denne udgave af udviklingsplanen.

3 INDHOLD INDLEDNING 4 Visionen for Hedensted Kommune 4 Processen 5 Læsevejledning 5 BESKRIVELSE 6 Beskrivelse af vores lokalsamfund 6 Hjarnø 7 Snaptun 8 Glud 9 Vision for en fælles fremtid 9 SPOR 1: TRAFIK & MILJØ 10 Udvalgte projekter for trafiksikkerhed og forskønnelse 10 Cykelsti 11 En ny omfartsvej og et trafikalt projekt i Glud by 13 Bearbejdning af Snaptunvej og Havnevej i Snaptun 17 Forslag til sivegade ved Havnevej og havnen 17 Dårlige oversigtsforhold 18 Gadebelysning 19 Busstoppesteder 20 Snaptun Havn 21 Forslag til forbedring og forskønnelse af havneplads og havneområde 22 Etablering af en mindre bådehavn på Hjarnø 24 Trafikale forhold ved Glud Skole generelt for Hedensted Kommunes skoler 25 Alternativ I 25 Alternativ II 26 Trafiksikkerhed i Glud og Snaptun fokus på hastighed 27 SPOR 2: KULTUR- & FORENINGSLIV, INSTITUTIONER OG DAGPASNING 30 Glud Skole, idræts- og fritidsfaciliteter 30 Behov for nye eller udvidelse af eksisterende samlingssteder 31 Et samlingssted for dagplejen 31 Fritidstilbud og aktiviteter på tværs af aldersklasser 32 Tilflyttere og fælles arrangementer 32 Frivilligt foreningsarbejde 33 SPOR 3: ERHVERV 36 En forbedring af infrastrukturen 36 En bæredygtig erhvervsudvikling 36 Erhvervsgrunde i Snaptun 37 Oplevelser på Hjarnø 38 SPOR 4: NATUR OG TURISME 40 Formidling af naturens muligheder og etablering af nye 40 Badestrand ved Snaptun 42 Fortidspark 42 SPOR 5: BOLIGPOLITIK OG UDSTYKNINGER 44 Boligudstykninger i Glud 45 Boligudstykninger i Snaptun 46 Boligudstykninger på Hjarnø 48 SPOR 6: ÆLDREPOLITIK 52 Grunde til ældreboliger 52 Bedre faciliteter og flere aktiviteter til ældre 52 Renovering af fortove 53 Indsats for bedre transportmuligheder 53 3

4 INDLEDNING I 2008 besluttede lokalrådene i Glud, Snaptun og Hjarnø at fremsende en samlet ansøgning om midler til udarbejdelse af en fælles udviklingsstrategi under overskriften Projekt Udvikling. Formålet med strategien var at fastholde og udvikle et aktivt lokalområde med et befolkningsgrundlag, som er bæredygtigt og udviser engagement, entusiasme og fællesskab. Udgangspunktet for Projekt Udvikling kunne også siges at være, Vi kan ikke undvære hinanden derfor skal vi også udvikles sammen. I Projekt Udvikling har lokalrådene udpeget seks spor, som beskriver de indsatsområder, man ønsker at arbejde videre med i fremtiden. Til hvert indsatsområde hører konkrete projekter. Lokalrådene har efterfølgende vurderet, hvilke projekter der har fælles potentiale. Visionen for Hedensted Kommune Hedensted Kommune er en vækstorienteret landkommune centralt i Danmark. Kommunens udvikling skal bygge på de særlige muligheder, de enkelte lokalsamfund har. I den nye Hedensted Kommune skal borgerne være tæt på demokratiet, fritidslivet og den kommunale service. Med udgangspunkt i denne vision har Hedensted Kommune de seneste år støttet en række udviklingsprocesser, der gennemføres i samarbejde med lokalråd og beboere, og som har fokus på de enkelte lokalsamfund i kommunen. Lokalsamfundene bliver udvalgt på baggrund af de indsendte ansøgninger. I ansøgningen fra Glud-Snaptun-Hjarnø fandt Hedensted Kommune det spændende, at tre selvstændige lokalsamfund var gået sammen i en ansøgning om midler til en fælles udviklingsproces. Udviklingsplanen tager derfor afsæt i lokalrådenes ansøgningsmateriale, forudgående værdidrøftelser, skitser og projektbeskrivelser samt de forskellige planer, der er udarbejdet for de enkelte lokalsamfund. I november 2008 blev der afholdt et Udviklingsforum I på Snaptun Færgegaard. Resultaterne herfra indgår også i udviklingsplanen, der således er en konkretisering og bearbejdning af det hidtidige arbejde i lokalsamfundet. Lokalrådene har bearbejdet projektforslagene fra de seks fælles spor og foretaget en prioritering i forhold til, om de enkelte projekter har et fælles udviklingspotentiale. Dette kan illustreres som vist nedenfor. Det øverste lag er fælles for alle tre lokalområder, derunder kommer projekter med overlap, og nederst findes de projekter, der primært har interesse i et enkelt lokalområde. Seks fælles spor i Projekt Udvikling Lokalrådene i Glud og Snaptun og på Hjarnø har udpeget seks spor for fremtidige indsatsområder. Til hvert indsatsområde hører konkrete projekter. De seks spor er: GLUD SNAPTUN HJARNØ 1. Trafik og miljø 2. Kultur og foreningsliv, institutioner og dagpasning 3. Erhverv 4. Natur og turisme 5. Boligpolitik/udstykninger 6. Ældrepolitik GLUD GLUD SNAPTUN SNAPTUN HJARNØ HJARNØ 4

5 UDVIKLINGSFORUM-niveau ALLE BORGERE STYREGRUPPE LOKALRÅD + KOMMUNE + KONSULENTER møde UDVIKLINGSFORUM I møde Processen Arbejdet med udviklingsplanen er tilrettelagt som vist på figuren. Indledningsvis har konsulenterne beskrevet et forslag til processen, som er drøftet med lokalrådene på et opstartsmøde i oktober Herefter gennemførte konsulenterne en kortlægning af forskelligt materiale, og der blev afholdt by- og områdevandringer i alle tre lokalsamfund. På baggrund af dette blev der udarbejdet et oplæg til Udviklingsforum I, der blev afholdt på Snaptun Færgegaard den 30. november 2008, hvor alle borgere var inviteret til at deltage. På Udviklingsforum I blev der især sat fokus på lag I i lokalrådenes vurdering af mulige projekter, dvs. projekter eller initiativer med et fælles perspektiv. Udviklingsforum I havde til formål at bringe de tre lokalsamfund sammen i et fælles forum, hvor borgerne kunne blive klogere på hinandens perspektiver og synspunkter. Indledningsvis fortalte ni personer tre fra hvert lokalsamfund om deres vigtigste ønsker til den fremtidige udvikling. Efterfølgende blev der arbejdet med en fælles vision, og sidst, men ikke møde UDVIKLINGSFORUM II møde mindst blev der via drøftelser i grupper udpeget projekter, der skulle bearbejdes i udviklingsplanen. Det er på denne baggrund konsulenterne i samarbejde med lokalrådene har udarbejdet nærværende forslag til udviklingsplan. Afslutningsvis er forslaget blevet bearbejdet sammen med lokalrådene og forelagt borgerne på et borgermøde. Læsevejledning Udviklingsplanen er i princippet opbygget som vist til højre: Visionen indeholder de overordnede mål, der skal realiseres via de forskellige indsatsområder og de dertil hørende projekter. De seks spor fra Projekt Udvikling har været bestemmende for udviklingsplanens opbygning. Det følgende afsnit indeholder en beskrivelse af de tre lokalområder, deres karakteristik, funktioner og lidt fakta. Det næste afsnit beskriver en vision for den fælles fremtid. Derefter følger seks afsnit for hvert af de fælles spor og indsatsområder med skitser til udvalgte projekter. Ved den afsluttende bearbejdning af udviklingsplanen er der udarbejdet forslag til koordinering og prioritering af projekterne og evt. anbefalinger til fremtidige samarbejdsformer. Rundt omkring i udviklingsplanen anvendes citater fra Udviklingsforum I, der giver et indtryk af private borgeres iagttagelser, tanker og ønsker. Udviklingsplanen ledsages af et bilag, der indeholder en række forudsætninger for udviklingen i området. Det drejer sig fx om kommuneplanlægning, gældende lokalplaner, fredninger, beskyttelse af grundvandet mv. Det er med andre ord forudsætninger, der kan have afgørende betydning for, hvor der kan ske udvikling. Vision Den overordnede målsætning Indsatsområder Temaer eller fokusområder Projekter Konkrete handlinger eller opgaver 5

6 72A 5B BESKRIVELSE Beskrivelse af vores lokalsamfund Glud, Snaptun og Hjarnø ligger i Hedensted Kommune ca. 15 km nord for Juelsminde, 20 km øst for Horsens og 25 km nordøst for Hedensted. Mellem Glud og Snaptun er der 4 km, mens Hjarnø ligger fem minutters sejlads fra Snaptun. Umiddelbart opleves de tre byer som selvstændige samfund med en skarp geografisk opdeling. Hjarnø er den fredelige og smukke ø, hvor man kan trække sig tilbage fra den travle hverdag på fastlandet. Her er masser af luft og vand og højt til himlen. Snaptun opleves dels som en landsby og en lille oase, dels som byen med et levende havnemiljø og en nær oplevelse af havet tæt på naturens herligheder. Snaptun er havnebyen. Glud er den store landsby visse steder med forstadspræg hvor der er indkøbsmuligheder, skole og sportsfaciliteter. Her er der gang i den. Når man ankommer til Glud fra vest, møder man som det første byens museum. Dette giver indtryk af et gammelgroet landsbymiljø, hvilket i øvrigt er oplevelsen flere steder i Glud. Glud er den mest bymæssige af de tre lokalsamfund, beliggende i et markant kuperet landskab. De tre bysamfund har således hver sin selvstændige karakter: Alle har noget helt specielt at byde på, men deler mange funktioner og faciliteter. Dette er med til at underbygge påstanden om, at man i fællesskab bliver stærkere. HJARNØ SNAPTUN GLUD 6 Mod Horsens og Hedensted Mod Juelsminde Oversigtskort: Glud, Snaptun og Hjarnø

7 Hjarnø Hjarnø er en lille ø på 3,2 km2 i mundingen af Horsens Fjord forbundet med fastlandet af en færge. Hjarnø er en flad moræneø, hvor det højeste punkt er knap 7 meter. Størstedelen af Hjarnø består af dyrkede marker, og nord for den gamle smedje ligger en mindre løvskov. Hjarnø har et rigt fugleliv og ligger i et såkaldt Ramsarområde, dvs. et internationalt beskyttelsesområde for kystfugle. Østre Kirkevej og Hovedvejen er asfaltbelagt, men uden befæstede fortove. Vejkanterne er belagt med grus eller græs. Vestre Kirkevej er belagt med grus ligesom mange andre småveje og stier på øen. På øen findes ud over det allerede nævnte en campingplads, en cafe, et galleri, et forsamlingshus, et kursuscenter og en færgehavn med plads til ganske få både. Tidligere var her også skole, mejeri og en smedje, der er café i dag. Der er ca. 115 fastboende indbyggere på øen, men årligt besøges Hjarnø af ca turister. Mange er endagsturister, men der er også mange, der gæster øens campingplads i en længere periode. Deljer Rødbal Der har sejlet en færge mellem Snaptun og Hjarnø siden Færgen har næsten 30 daglige afgange, og der er mulighed for at aftale yderligere sejlads. Vesterhoved Nede ved færgehavnen ligger en bebyggelse, der kaldes Broen. Det er kun de forreste huse, der er synlige fra vandet, hvilket giver indtryk af en lille og intim færgehavn. Øens kirke fra 1500-tallet ligger øst for færgehavnen. Fra færgehavnen fører Østre Kirkevej ind til Hjarnø by, der ligger omkring den øst-vestgående Hovedvejen midt på øen. Her er husene placeret som perler på en snor, og landsbyen er en såkaldt vejby, hvor bebyggelsen oprindeligt bestod af fæstegårde under Jensgård. Bebyggelsen er sidenhen fortættet, men byen har stadig en åben karakter, med mange fine kig til naturen. Ind imellem afgrænser trærækker den ene side af vejen. d verv adestrand Ældreboliger Kirke Havn Odden Cafe den gamle smedie Camping Forsamlingshus Kursuscenter Boldbane Lagunen Skibssætninger Bregnholt Kortet viser Hjarnø og nogle af de forskellige funktioner på øen 7

8 BESKRIVELSE Snaptun Snaptun er havnebyen med ca. 400 indbyggere. Byen besøges årligt af mange turister, som enten holder til i sommerhusområdet i den nordlige del af byen eller sejler videre til Endelave eller Hjarnø. Om sommeren sejler desuden en cykelfærge til Alrø. Havnemiljøet opleves som det centrale og samlende sted for hele byen. Snaptun har en lystbåde-, færge- og mindre erhvervshavn, hvis udbygning startede allerede midt i tallet med opførelsen af pakhuset med anløbsbro. I 1930 erne blev en egentlig havn anlagt, som senere er udvidet ad flere omgange. Vesterhoved Snaptun Færgegaard blev grundlagt i 1876 og udgør en omfattende virksomhed med restauration, overnatning samt kursus- og konferencefaciliteter. Snaptun ligger i et område, der byder på mange naturoplevelser knyttet til skoven, kysten og vandet. Ca. 1 km syd for Snaptun ligger Tønballe Naturcenter, som er en fredet gård opført i Området omkring Tønballe er et økologisk mosaiklandskab bestående af strandeng, juletræsplantage, græsningsskov og eng. Her findes markerede vandreruter og et rigt dyreliv. Sahara Snaptun Færgegaard Sommerhusområde Kiosk Havn Petanquebane Tennisbaner Frugtplantage Erhverv Badestrand Ældreboliger Kirke Havn Odden Fo Snaptun kan bl.a. byde på tennisbaner, frugtplantage, havnebistro, kiosk, hotel/restaurant, erhverv, vandsportsforeninger, badestrand, to sommerhusområder, lejelejligheder i det gamle pakhus på havnen og ca. 20 nye andelslejligheder i byens nyeste boligområde Fiskeparken, hvor der også findes byggegrunde til salg. 8 el Tønballe Naturcenter Kortet viser Snaptun og nogle af byens forskellige funktioner

9 72A 5B 12F 11V Glud Glud er en sammenhængende by, beliggende i et varieret landskab med mange rekreative muligheder. Glud har ca. 550 indbyggere og er således et større bysamfund end Hjarnø og Snaptun. Glud har mange funktioner og servicetilbud, bl.a. indkøbsmuligheder, skole fra 0. til 6. klasse, børnehave, fritidsfaciliteter, sportshal, boldbaner, et rigt erhvervsliv, Glud Museum, byggegrunde til salg og ældreboliger. Beboere i Snaptun samt på Hjarnø og Endelave har deres daglige færden i eller via Glud, idet mange kommer for at handle, gå i skole, udøve sport eller blot for at køre på arbejde. Alle forsyninger til Snaptun, Hjarnø og Endelave går ligeledes gennem Glud. Det betyder, at Glud er et trafikalt knudepunkt. I Glud påregner Hedensted Kommune fremtidig boligudvikling mod nord. Vision for en fælles fremtid 1 Vi er tre selvstændige lokalsamfund, der bindes sammen i en fælles geografi med funktioner og initiativer, der understøtter en positiv udvikling mod en fælles fremtid. Vi har en fælles udviklingsstrategi, der udgør et solidt fundament for at fastholde og udvikle et aktivt og bæredygtigt lokalområde. Vi vil arbejde for en god infrastruktur af hensyn til trafiksikkerhed, bosætning og erhverv. Infrastrukturen skal binde området sammen og fungere fysisk og funktionelt. Kirke Byggegrunde Præstegård Vandhul Den gamle bydel Ældreboliger Forsamlingshus Det gamle mejeri Petanque Glud museum Børnehave Byggegrunde SFO Brugsen Skole Sportshal Boldbaner Kortet viser Glud og nogle af byens forskellige funktioner Vi vil være et område, hvor der er fritidsaktiviteter og fritidsfaciliteter til alle aldersgrupper! Vi vil arbejde for en koordinering af begge dele. Vi vil fremme natur og miljø og arbejde for flere stier! Der skal være god information om de forskellige muligheder til gode for os selv og vores gæster. Vi vil udvikle vores lokalområde under hensyntagen til en bevaring af områdets mange kvaliteter. Vi vil bo her det er et dejligt område, og vi skal fastholde området med fokus på de fastboende. Vi vil arbejde for at ældre mennesker kan blive boende i lokalområderne. Glud Museum blev stiftet i 1912 og er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Museet er et frilandsmuseum med 14 bygninger fra Juelsmindehalvøen, der fortæller om livet på landet fra ca frem til begyndelsen af 1900-tallet. Museet ejes af en museumsforening med mere end 400 medlemmer, og mange frivillige deltager i museets drift. Der arbejdes med planer om en udvikling af museet under titlen den levende landsby, der formidler viden om livet på landet frem til Med en fysisk udvidelse af museumsområdet mod vest er det et ønske, at museet skal blive et af de mest betydningsfulde frilandsmuseer i Danmark, og at museet i fremtiden har åbent hele året. 1 Visionen for en fælles fremtid er udarbejdet på baggrund af Projekt Udvikling og input fra deltagerne i Udviklingsforum I 9

10 SPOR 1: TRAFIK & MILJØ Udvalgte projekter for trafiksikkerhed og forskønnelse På baggrund af lokalrådenes trafiksikkerhedsmæssige prioriteringer og drøftelserne på Udviklingsforum I er det besluttet at se nærmere på følgende fælles projekter i denne udviklingsplan. Det drejer sig om: Jeg tror, der kører ca biler på landevejen hver dag. Ca skal over til Hjarnø ad Snaptunvej. En gang var den asfalteret Vejen mellem Glud og Snaptun: cykelsti en ny omfartsvej bearbejdning af Snaptunvej og Havnevej i Snaptun dårlige oversigtsforhold gadebelysning placering af busstoppesteder Snaptun Havn Etablering af en mindre bådehavn på Hjarnø Trafikale forhold ved Glud Skole Trafiksikkerhed i Glud og Snaptun fokus på hastighed Vi mener, at bus- og færgetrafi k er en forudsætning for overlevelse. Vi synes, der mangler en cykelsti og øget trafiksikkerhed. I de 16 år, jeg har boet her, har der været fokus på en cykelsti. Vi opfatter trafiksikkerheden ved skolen som katastrofal det er det rene kaos. Det er en fornøjelse at se hvor meget aktivitet, der er på havnen. Jeg har tit set op til 60 biler, der tilhører gæster på Endelave. De står parkeret (på havnen) i 8-14 dage. Trafik er det, vi siger, vi ikke vil have, men det er en nødvendighed. Vi har et forslag om, at der indføres en 40 km/t zone i Glud og Snaptun. 10 Udsagn fra Udviklingsforum I

11 Cykelsti I dag findes der kun et mindre stykke med cykelsti mellem Glud og Snaptun. Det går fra enden af Havnevej til Sahara i Snaptun. For at øge trafiksikkerheden i området for skolebørn og andre både fastboende og turister er der således et udtalt behov for etablering af en cykelsti på hele strækningen mellem Glud og Snaptun samt inde i de to byer. Som udgangspunkt skal etableringen af en ny cykelsti give cyklisterne deres egen zone. I Snaptun bør en cykelsti følge Snaptunvej og Havnevej, mens den i Glud fastholdes med et forløb langs Sønderbakken og Nørbyvej. Se illustration. Cykelstien er af stor betydning for lokalsamfundets trafiksikkerhed og sammenhæng, hvorfor den har meget høj prioritet! SNAPTUNVEJ NØRBYVEJ SØNDERBAKKEN FRUENS TOFT Cykelstien fra enden af Havnevej til Sahara GLUDVEJ Forslag til forløb af ny cykelsti i Glud med forbindelse til Snaptun. 11

12 SPOR 1: TRAFIK & MILJØ Da der flere steder på sidstnævnte strækning ikke er plads/begrænset plads til en cykelsti, medfører det enten en væsentlig begrænsning af kørebanearealet på de to veje, eller at cykelstien anlægges som en del af fortovet (her tænkes særligt på svinget ved Sønderbakken), eller at vejbane og cykelareal adskilles af et niveaufrit belægningsskifte. Det anbefales, at man på landevejen mellem Glud og Snaptun adskiller cykelstien fra landevejen, eksempelvis som vist på skitsen nedenunder. Da børn og unge, som kører til og fra skole/foreningsliv, er oplagte brugere af cykelstien på denne strækning, anbefales det ligeledes at sætte lys på denne strækning I tilfælde af, at der etableres en ny omfartsvej ved Glud (jf. næste afsnit En ny omfartsvej og et trafikalt projekt i Glud by ), kan cykelstien fortsat ligge inde i Glud og følge Snaptunvej frem til mødet med den nye omfartsvej. Cykelsti anlagt som en del af fortov Grøft Dobbeltrettet cykelsti Belysning Landevej Grøft 12

13 En ny omfartsvej og et trafikalt projekt i Glud by Der er et stort ønske til forbedringer af trafiksikkerheden på både vejstrækningen, der forbinder Glud og Snaptun og i selve Glud by. Dele af vejstrækningen, der forbinder Glud og Snaptun, er landevej i det åbne land. Andre dele ligger inden for bygrænsen i de to byer og bruges som bygade til lokal trafik. Glud er et trafikalt knudepunkt, og Sønderbakken i Glud er hårdt belastet af både tung og let trafik. Den gennemgående vej fra Brugsen i Glud til Snaptun Havn er smal, og vejprofilet er nedslidt og trænger til forskønnelse. Desuden er der flere andre steder, hvor der er svage afgrænsninger af fortove og kørebaner, og flere steder, hvor der helt mangler fortove. En ny omfartsvej på længere sigt Som et led i at forbedre trafiksikkerheden og/eller trygheden for de bløde trafikanter udpeger Trafiksikkerhedsplanen bl.a. Snaptunvej (mellem Glud og Snaptun) som et område, hvor der skal ske fysiske forbedringer på vejnettet. Et forslag til løsning kan være, at der etableres en 2 1-vej på dele af strækningen. Inden der træffes beslutning om et løsningsforslag, forestår kommunen en trafiktælling og projektering i øvrigt af området. Herudfra vurderes det hvilke(n) trafikal(e) løsning(er), der er bedst egnet. En 2 1-vej har, som det fremgår af billedet nedenfor, relativt smalle kørebaner, der kan udvides ved anvendelse af cykel- og gangspor i samme niveau. Mange lokale borgere ønsker imidlertid, at der tænkes i andre løsninger end en 2-1 vej. Alene antallet af turister til Hjarnø udgør ca om året og et tilsvarende stort antal besøger Endelave. Dette medfører en meget stor belastning af vejnettet i Glud og Snaptun specielt i sommerperioden. Desuden er der tale om gennemkørende trafik, som ikke umiddelbart har ærinde i de 2 byer. Landevej mellem Glud og Snaptun Eksempel på en 2 1-vej fra Trafiksikkerhedsplanen 13

14 SPOR 1: TRAFIK & MILJØ På denne baggrund foreslås det, at der etableres en ny omfartsvej øst om Glud og Kællingegrøften. Placeringen af den nye vej vil samtidig muliggøre nogle meget attraktive udstykninger mellem Kællingegrøften og omfartsvejen (se afsnittet om Spor 5: Bypolitik og udstykninger). Den nye omfartsvej vil kunne sikre en væsentlig forbedring af såvel trafiksikkerheden som bymiljøet i Glud. Principiel angivelse af en ny omfartsvej øst om Glud 14

15 Trafiksikkerhed og forskønnelse af Glud by (på kort sigt) Glud by er præget af meget trafik og dårlige vej-/cykelstiforhold. Det er således af stor betydning for borgerne i Glud, at der sker forbedringer på dette område. De væsentligste problemer er som før nævnt: Byen er hårdt belastet af både tung og let trafik Flere steder er der svage afgrænsninger af fortove og kørebaner Flere steder mangler fortove Billederne nedenfor viser problematikken flere steder i byen. Dårlige oversigtsforhold på Sønderbakken Museumsvej i Glud Sønderbakken Glud Kirkevej Nordbakken Dårlige afsætningsforhold på Fruens Toft 15

16 SPOR 1: TRAFIK & MILJØ Lokalrådet i Glud har oplistet en række ønsker til forskønnelse og forbedring af Glud by, som kommunen har fortolket. Kortet nedenfor viser forskellige ønsker til byens tiltag. Det foreslås dels, at der etableres fortov langs Nørbyvej. De steder, hvor det ikke er plads til et fortov, foreslås det at udvide vejen samt etablere en anden belægningstype til fodgængere og cyklister. Principsnit for byforskønnelse i Glud. Tværsnit type 1. Principsnit for byforskønnelse i Glud. Tværsnit type 2. Fremtidig vejudvidelse med anderledes belægning til fodgængere/cyklister. Kort, som viser hvor man i Glud ønsker bedre sikkerhedsforhold for gående og cyklister. Principsnit for byforskønnelse i Glud. Tværsnit type 3. 16

17 Bearbejdning af Snaptunvej og Havnevej i Snaptun Belysning på udvalgte dele af Snaptunvej og cykelsti Der har igennem længere tid været arbejdet med planer om en renovering og forskønnelse af Snaptunvej og Havnevej i Snaptun. Etablering af sivegade ved Havnevej (ved havnen), som signalerer, at man skal passe på, når man passerer det snævre vejstykke til havnen I 2007 holdt lokalrådet i Snaptun et møde med Hedensted Kommunes Afdeling for Vej og Park om mulighederne for en byforskønnelse i Snaptun. På mødet fremgik det, at en evt. renovering af vejene tidligst vil kunne ske i 2009 og 2010, når vejene har sat sig efter kloakrenoveringen. Lokalrådets ønsker til en udvidet retablering og byforskønnelse er følgende: Nedenfor er vist et forslag til etablering af en sivegade på en lille strækning af Havnevej i Snaptun. Etablering af sort asfalt på kørebanen på strækningen Havnevej og 300 m af Snaptunvej (bebygget del) samt cykelbane i rød asfalt i en bredde af 1 m på begge sider af kørebanen Forslag til sivegade ved Havnevej og havnen Ankomsten til havnen fra Havnegade har et smukt historisk præg med det gamle pakhus på den ene side og de store gamle træer på den anden side. Der foreslås en belægning, som harmonerer med den historiske ankomst til havnen eksempelvis en kombination af brosten og betonfliser som vist på fotokollagen herunder. Fotokollagen viser et eksempel på en belægningstype til sivegaden. Her anvendes en kombination af brosten og betonfliser. For at forbedre forholdene for cyklister og fodgængere til havneområdet foreslås det at omdanne Havnevej til en sivegade på den sidste del af strækningen mod havnen. Forslaget fremgår af skitsen nedenfor. Udvidelse af vejbanen med 30 cm ved Snaptun Færgegaard og en omlægning af fortovet Nye kantsten og nyt fortov i vejens nordlige side fra Strandlystvej til busstoppested. I vejens sydlige side etableres ikke fortov, men brostenskant mod rabat SNAPTUNHAVN Fra busstoppested til byskilt i den vestlige ende af Snaptun etableres sort asfalt i fuld vejbredde På Tønballevej fra Havnevej til byskilt i byens sydlige ende etableres sort asfalt i fuld vejbredde, og fortove renoveres Etablering af otte chikaner/fartdæmpere i form af plateaubump og mobile vejforsætninger EJ AREAL MED ANDEN BELÆGNING V NE V HA 17

18 SPOR 1: TRAFIK & MILJØ Dårlige oversigtsforhold Flere steder er der dårlige oversigtsforhold, der skyldes bebyggelse, beplantning og terræn. Udvalgte eksempler er vist nedenfor. Sønderbakken, Fruens Toft, Toftevej og Præstevænget mødes i et kryds med dårlige oversigtsforhold. En oplagt mulighed for forbedring af oversigtsforholdene er at anlægge en mindre rundkørsel, som er vist på skitsen til højre. For at rundkørslen skal virke efter hensigten (at bilisterne dæmper farten), skal Fruens Toft omlægges som vist på skitsen til højre. TOFTEVEJ Eksisterende vejtracé FRUENS TOFT PRÆSTEVÆNGET SØNDERBAKKEN EKSISTERENDE BOLDBANER Løsningsforslag på oversigtsforhold i Glud Eksempel på en mindre rundkørsel Eksempel på dårlige oversigtsforhold på Sønderbakken i Glud 18 Eksempel på dårlige oversigtsforhold på Sønderbakken i Glud Eksempel på dårlig oversigtsforhold i Snaptun

19 Gadebelysning Generelt ønsker alle tre lokalråd bedre belysning langs de væsentligste hovedfærdselsårer. I Snaptun mangler der gadebelysning på en ubebygget strækning langs Snaptunvej. En vejbelysning her vil imødekomme et stort ønske om at binde de to bydele sammen. Eksempel på manglende belysning i Glud Eksempel på manglende belysning i Snaptun Eksempel på manglende belysning på Hjarnø Eksempler på gadebelysning 19

20 12F 11V SPOR 1: TRAFIK & MILJØ Busstoppesteder I Glud og Snaptun er det et ønske, at busstoppestederne placeres bedre og mere skånsomt i forhold til de villaer, der ligger op til busstoppestederne og i forhold til en mere trafiksikker af- og påstigning. Placeringen af stoppestederne i Snaptun og Glud bærer præg af en mangelfuld planlægning i forhold til omgivelserne. Derfor er der flere steder begrænset plads til at skabe ideelle forhold omkring stoppestedet. Dette kan betyde, at stoppestedet med fordel kan flyttes, eller at der skabes mere plads, hvor det er nu. I Snaptun er der et ønske om et ensartet udtryk for alle byens busstoppesteder, og at det er af den type, som allerede er placeret på havnen jf. nedenstående foto. Det er ikke alle steder, der er plads til samme størrelse busstoppested. Derfor foreslås det at udforme en light -udgave af busstoppestedet på havnen. Busstoppested på Snaptunvej Problematiske busstoppesteder i Snaptun Busstoppested på Sønderbakken Problematiske busstoppesteder i Glud Busstoppestedet på havnen i Snaptun 20

21 Snaptun Havn Snaptun Havn rummer et karakteristisk og intimt miljø, der opleves som det absolutte centrum i Snaptun. Havnen er en kombineret færge-, erhvervs- og lystbådehavn. Ud over havneaktiviteter anvendes dele af Havnepladsen til (langtids-)parkering, kiosk, legeplads og oplag. Nord for Havnepladsen er der festplads og øst for havneområdet en badestrand. Lokalt sætter man stor pris på de mange forskellige aktiviteter og det liv, der udfolder sig på havnen. Der er derfor et stærkt ønske om, at dette miljø bliver bevaret og forskønnet, samtidig med at havnens udviklingsmuligheder sikres. I dag er Havnepladsen foran det gamle (og fredede pakhus) præget af parkering. De mange turister, der skal til Endelave, og mange af dem, der skal til Hjarnø, stiller deres biler her, ligesom lastbiler og busser ofte parkeres på arealet. Der er derfor behov for at få etableret andre muligheder for langtidsparkering. Et større parkeringsanlæg for tæt på havnemiljøet kan være til ulempe for aktiviteterne her. Derfor kan beliggenheden vest for Snaptun Færgegaard med fordel vælges, idet placeringen ligger lidt af vejen og samtidig vil kunne benyttes af Færgegaarden. Beliggenheden vil dog kræve, at vejadgangen til området afklares. Det prioriteres højt, at der findes en løsning på parkeringsproblemet. En afmærkning af p-båse på det nyetablerede område vil gøre udnyttelsen bedre, men der er stadig behov for at finde nye muligheder til langtidsparkeringen. SNAPTUN STRANDVEJ En langtidsparkering kan evt. etableres som betalingsanlæg. Alternativt kan man vælge et privat p- kontrolfirma til at bevogte p-området. Sidstnævnte kan hurtigt blive til stor gene for de lokale, da der på denne måde udstedes p-bøder temmelig ofte. Der findes forskellige placeringsmuligheder for langtidsparkeringen, hvoraf der er udpeget to, som er vist på luftfotoet. Ved etablering af et betalingsanlæg foreslås det, at beboerne på Hjarnø kan rekvirere et særligt årskort mod betaling af f.eks. omkostningerne hertil. HAVNEVEJ Placeringsmuligheder for langtidsparkering ved Snaptun Havn 21

22 SPOR 1: TRAFIK & MILJØ Forslag til forbedring og forskønnelse af havneplads og havneområde Der kan med få midler ske en forskønnelse af havnen, således at der skabes en større intimitet og et mere maritimt havneområde. Nedenstående skitse viser forslag til forbedringer og forskønnelse. Der kan etableres grøn beplantning i form af hybenbuske. Hyben er robust og kan tåle sand og saltvand. For at skabe opholdspladser og atmosfære og opdele pladsen kan der opstilles havnepæle i forskellige højder på parkeringsarealet. Dette kan også anvendes til at styre trafikken på havnen. Legepladsen er placeret nord for caféen og kiosken. Her vælger mange børnefamilier at opholde sig for at være trukket lidt væk fra trafikken i den travle turistsæson. Legepladsen ønskes forbedret, og det foreslås, at der anvendes maritime elementer såsom bænke og havnepæle i lighed med parkeringsarealet (se foto). Evt. Slæbested Legeplads Hyben Langtidsparkering Eksempel på klatrestativ til legepladsen Erhverv Badestrand 22 Evt. Badebro Hyben Oversigtskort over forskønnelser af Snaptun havn Eksempel på anvendelsesmulighed af havnepæle til leg

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

VÆRDIDEBATOPFØLGNING. Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø.

VÆRDIDEBATOPFØLGNING. Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø. VÆRDIDEBATOPFØLGNING Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø. Hjarnø, et ø-samfund med ca. 115 beboere beliggende i mundingen af Horsens Fjord 5 min. Sejlads fra Snaptun. 1. Virksomheder. Hjarnø Morris Mascot.

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07

Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07 Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07 Dorit Mahler Jensen 04.12.2007. Sagsnr: 2007-28631 Inden mødet annoncering i lokalaviser Plakater på vægge visioner og målsætninger fra Plan21

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Vedrørende ansøgning til årets projektområde 2008

Vedrørende ansøgning til årets projektområde 2008 Hedensted Kommune Att.: Teamudvalget Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 25. februar 2008 Vedrørende ansøgning til årets projektområde 2008 Kimen til projekt udvikling er opstået på basis af ønsker fra borgerne

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Helhedsplan for Snaptun og omegn

Helhedsplan for Snaptun og omegn Helhedsplan for Snaptun og omegn En havneby, rig på natur, og som fokuserer på fastholdelse og udvikling, og hvor information er en vigtig kilde til formidling af budskabet Indhold; 1. Mål 2. Formål 3.

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Teknik og Miljø 26.11.2014/drj Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Skolevejsundersøgelsen 2014

Skolevejsundersøgelsen 2014 Skolevejsundersøgelsen 2014 Roskilde Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014-2017, at På flere skoler er der forhold omkring ankomstforhold og parkering, som giver udfordringer i

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere