JUNI Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ"

Transkript

1 JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

2 OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og Hjarnø. Da der er tale om en ideuvikling er det nødvendigt, at der gennemføres realitetsforhandlinger med lodsejere, naboer mm. før ideérne i planen kan realiseres. 2 Det skal bemærkes, at debatperioden, der sluttede den 17. juni 2009, har givet anledning til flere rettelser som nu er indarbejdet i denne udgave af udviklingsplanen.

3 INDHOLD INDLEDNING 4 Visionen for Hedensted Kommune 4 Processen 5 Læsevejledning 5 BESKRIVELSE 6 Beskrivelse af vores lokalsamfund 6 Hjarnø 7 Snaptun 8 Glud 9 Vision for en fælles fremtid 9 SPOR 1: TRAFIK & MILJØ 10 Udvalgte projekter for trafiksikkerhed og forskønnelse 10 Cykelsti 11 En ny omfartsvej og et trafikalt projekt i Glud by 13 Bearbejdning af Snaptunvej og Havnevej i Snaptun 17 Forslag til sivegade ved Havnevej og havnen 17 Dårlige oversigtsforhold 18 Gadebelysning 19 Busstoppesteder 20 Snaptun Havn 21 Forslag til forbedring og forskønnelse af havneplads og havneområde 22 Etablering af en mindre bådehavn på Hjarnø 24 Trafikale forhold ved Glud Skole generelt for Hedensted Kommunes skoler 25 Alternativ I 25 Alternativ II 26 Trafiksikkerhed i Glud og Snaptun fokus på hastighed 27 SPOR 2: KULTUR- & FORENINGSLIV, INSTITUTIONER OG DAGPASNING 30 Glud Skole, idræts- og fritidsfaciliteter 30 Behov for nye eller udvidelse af eksisterende samlingssteder 31 Et samlingssted for dagplejen 31 Fritidstilbud og aktiviteter på tværs af aldersklasser 32 Tilflyttere og fælles arrangementer 32 Frivilligt foreningsarbejde 33 SPOR 3: ERHVERV 36 En forbedring af infrastrukturen 36 En bæredygtig erhvervsudvikling 36 Erhvervsgrunde i Snaptun 37 Oplevelser på Hjarnø 38 SPOR 4: NATUR OG TURISME 40 Formidling af naturens muligheder og etablering af nye 40 Badestrand ved Snaptun 42 Fortidspark 42 SPOR 5: BOLIGPOLITIK OG UDSTYKNINGER 44 Boligudstykninger i Glud 45 Boligudstykninger i Snaptun 46 Boligudstykninger på Hjarnø 48 SPOR 6: ÆLDREPOLITIK 52 Grunde til ældreboliger 52 Bedre faciliteter og flere aktiviteter til ældre 52 Renovering af fortove 53 Indsats for bedre transportmuligheder 53 3

4 INDLEDNING I 2008 besluttede lokalrådene i Glud, Snaptun og Hjarnø at fremsende en samlet ansøgning om midler til udarbejdelse af en fælles udviklingsstrategi under overskriften Projekt Udvikling. Formålet med strategien var at fastholde og udvikle et aktivt lokalområde med et befolkningsgrundlag, som er bæredygtigt og udviser engagement, entusiasme og fællesskab. Udgangspunktet for Projekt Udvikling kunne også siges at være, Vi kan ikke undvære hinanden derfor skal vi også udvikles sammen. I Projekt Udvikling har lokalrådene udpeget seks spor, som beskriver de indsatsområder, man ønsker at arbejde videre med i fremtiden. Til hvert indsatsområde hører konkrete projekter. Lokalrådene har efterfølgende vurderet, hvilke projekter der har fælles potentiale. Visionen for Hedensted Kommune Hedensted Kommune er en vækstorienteret landkommune centralt i Danmark. Kommunens udvikling skal bygge på de særlige muligheder, de enkelte lokalsamfund har. I den nye Hedensted Kommune skal borgerne være tæt på demokratiet, fritidslivet og den kommunale service. Med udgangspunkt i denne vision har Hedensted Kommune de seneste år støttet en række udviklingsprocesser, der gennemføres i samarbejde med lokalråd og beboere, og som har fokus på de enkelte lokalsamfund i kommunen. Lokalsamfundene bliver udvalgt på baggrund af de indsendte ansøgninger. I ansøgningen fra Glud-Snaptun-Hjarnø fandt Hedensted Kommune det spændende, at tre selvstændige lokalsamfund var gået sammen i en ansøgning om midler til en fælles udviklingsproces. Udviklingsplanen tager derfor afsæt i lokalrådenes ansøgningsmateriale, forudgående værdidrøftelser, skitser og projektbeskrivelser samt de forskellige planer, der er udarbejdet for de enkelte lokalsamfund. I november 2008 blev der afholdt et Udviklingsforum I på Snaptun Færgegaard. Resultaterne herfra indgår også i udviklingsplanen, der således er en konkretisering og bearbejdning af det hidtidige arbejde i lokalsamfundet. Lokalrådene har bearbejdet projektforslagene fra de seks fælles spor og foretaget en prioritering i forhold til, om de enkelte projekter har et fælles udviklingspotentiale. Dette kan illustreres som vist nedenfor. Det øverste lag er fælles for alle tre lokalområder, derunder kommer projekter med overlap, og nederst findes de projekter, der primært har interesse i et enkelt lokalområde. Seks fælles spor i Projekt Udvikling Lokalrådene i Glud og Snaptun og på Hjarnø har udpeget seks spor for fremtidige indsatsområder. Til hvert indsatsområde hører konkrete projekter. De seks spor er: GLUD SNAPTUN HJARNØ 1. Trafik og miljø 2. Kultur og foreningsliv, institutioner og dagpasning 3. Erhverv 4. Natur og turisme 5. Boligpolitik/udstykninger 6. Ældrepolitik GLUD GLUD SNAPTUN SNAPTUN HJARNØ HJARNØ 4

5 UDVIKLINGSFORUM-niveau ALLE BORGERE STYREGRUPPE LOKALRÅD + KOMMUNE + KONSULENTER møde UDVIKLINGSFORUM I møde Processen Arbejdet med udviklingsplanen er tilrettelagt som vist på figuren. Indledningsvis har konsulenterne beskrevet et forslag til processen, som er drøftet med lokalrådene på et opstartsmøde i oktober Herefter gennemførte konsulenterne en kortlægning af forskelligt materiale, og der blev afholdt by- og områdevandringer i alle tre lokalsamfund. På baggrund af dette blev der udarbejdet et oplæg til Udviklingsforum I, der blev afholdt på Snaptun Færgegaard den 30. november 2008, hvor alle borgere var inviteret til at deltage. På Udviklingsforum I blev der især sat fokus på lag I i lokalrådenes vurdering af mulige projekter, dvs. projekter eller initiativer med et fælles perspektiv. Udviklingsforum I havde til formål at bringe de tre lokalsamfund sammen i et fælles forum, hvor borgerne kunne blive klogere på hinandens perspektiver og synspunkter. Indledningsvis fortalte ni personer tre fra hvert lokalsamfund om deres vigtigste ønsker til den fremtidige udvikling. Efterfølgende blev der arbejdet med en fælles vision, og sidst, men ikke møde UDVIKLINGSFORUM II møde mindst blev der via drøftelser i grupper udpeget projekter, der skulle bearbejdes i udviklingsplanen. Det er på denne baggrund konsulenterne i samarbejde med lokalrådene har udarbejdet nærværende forslag til udviklingsplan. Afslutningsvis er forslaget blevet bearbejdet sammen med lokalrådene og forelagt borgerne på et borgermøde. Læsevejledning Udviklingsplanen er i princippet opbygget som vist til højre: Visionen indeholder de overordnede mål, der skal realiseres via de forskellige indsatsområder og de dertil hørende projekter. De seks spor fra Projekt Udvikling har været bestemmende for udviklingsplanens opbygning. Det følgende afsnit indeholder en beskrivelse af de tre lokalområder, deres karakteristik, funktioner og lidt fakta. Det næste afsnit beskriver en vision for den fælles fremtid. Derefter følger seks afsnit for hvert af de fælles spor og indsatsområder med skitser til udvalgte projekter. Ved den afsluttende bearbejdning af udviklingsplanen er der udarbejdet forslag til koordinering og prioritering af projekterne og evt. anbefalinger til fremtidige samarbejdsformer. Rundt omkring i udviklingsplanen anvendes citater fra Udviklingsforum I, der giver et indtryk af private borgeres iagttagelser, tanker og ønsker. Udviklingsplanen ledsages af et bilag, der indeholder en række forudsætninger for udviklingen i området. Det drejer sig fx om kommuneplanlægning, gældende lokalplaner, fredninger, beskyttelse af grundvandet mv. Det er med andre ord forudsætninger, der kan have afgørende betydning for, hvor der kan ske udvikling. Vision Den overordnede målsætning Indsatsområder Temaer eller fokusområder Projekter Konkrete handlinger eller opgaver 5

6 72A 5B BESKRIVELSE Beskrivelse af vores lokalsamfund Glud, Snaptun og Hjarnø ligger i Hedensted Kommune ca. 15 km nord for Juelsminde, 20 km øst for Horsens og 25 km nordøst for Hedensted. Mellem Glud og Snaptun er der 4 km, mens Hjarnø ligger fem minutters sejlads fra Snaptun. Umiddelbart opleves de tre byer som selvstændige samfund med en skarp geografisk opdeling. Hjarnø er den fredelige og smukke ø, hvor man kan trække sig tilbage fra den travle hverdag på fastlandet. Her er masser af luft og vand og højt til himlen. Snaptun opleves dels som en landsby og en lille oase, dels som byen med et levende havnemiljø og en nær oplevelse af havet tæt på naturens herligheder. Snaptun er havnebyen. Glud er den store landsby visse steder med forstadspræg hvor der er indkøbsmuligheder, skole og sportsfaciliteter. Her er der gang i den. Når man ankommer til Glud fra vest, møder man som det første byens museum. Dette giver indtryk af et gammelgroet landsbymiljø, hvilket i øvrigt er oplevelsen flere steder i Glud. Glud er den mest bymæssige af de tre lokalsamfund, beliggende i et markant kuperet landskab. De tre bysamfund har således hver sin selvstændige karakter: Alle har noget helt specielt at byde på, men deler mange funktioner og faciliteter. Dette er med til at underbygge påstanden om, at man i fællesskab bliver stærkere. HJARNØ SNAPTUN GLUD 6 Mod Horsens og Hedensted Mod Juelsminde Oversigtskort: Glud, Snaptun og Hjarnø

7 Hjarnø Hjarnø er en lille ø på 3,2 km2 i mundingen af Horsens Fjord forbundet med fastlandet af en færge. Hjarnø er en flad moræneø, hvor det højeste punkt er knap 7 meter. Størstedelen af Hjarnø består af dyrkede marker, og nord for den gamle smedje ligger en mindre løvskov. Hjarnø har et rigt fugleliv og ligger i et såkaldt Ramsarområde, dvs. et internationalt beskyttelsesområde for kystfugle. Østre Kirkevej og Hovedvejen er asfaltbelagt, men uden befæstede fortove. Vejkanterne er belagt med grus eller græs. Vestre Kirkevej er belagt med grus ligesom mange andre småveje og stier på øen. På øen findes ud over det allerede nævnte en campingplads, en cafe, et galleri, et forsamlingshus, et kursuscenter og en færgehavn med plads til ganske få både. Tidligere var her også skole, mejeri og en smedje, der er café i dag. Der er ca. 115 fastboende indbyggere på øen, men årligt besøges Hjarnø af ca turister. Mange er endagsturister, men der er også mange, der gæster øens campingplads i en længere periode. Deljer Rødbal Der har sejlet en færge mellem Snaptun og Hjarnø siden Færgen har næsten 30 daglige afgange, og der er mulighed for at aftale yderligere sejlads. Vesterhoved Nede ved færgehavnen ligger en bebyggelse, der kaldes Broen. Det er kun de forreste huse, der er synlige fra vandet, hvilket giver indtryk af en lille og intim færgehavn. Øens kirke fra 1500-tallet ligger øst for færgehavnen. Fra færgehavnen fører Østre Kirkevej ind til Hjarnø by, der ligger omkring den øst-vestgående Hovedvejen midt på øen. Her er husene placeret som perler på en snor, og landsbyen er en såkaldt vejby, hvor bebyggelsen oprindeligt bestod af fæstegårde under Jensgård. Bebyggelsen er sidenhen fortættet, men byen har stadig en åben karakter, med mange fine kig til naturen. Ind imellem afgrænser trærækker den ene side af vejen. d verv adestrand Ældreboliger Kirke Havn Odden Cafe den gamle smedie Camping Forsamlingshus Kursuscenter Boldbane Lagunen Skibssætninger Bregnholt Kortet viser Hjarnø og nogle af de forskellige funktioner på øen 7

8 BESKRIVELSE Snaptun Snaptun er havnebyen med ca. 400 indbyggere. Byen besøges årligt af mange turister, som enten holder til i sommerhusområdet i den nordlige del af byen eller sejler videre til Endelave eller Hjarnø. Om sommeren sejler desuden en cykelfærge til Alrø. Havnemiljøet opleves som det centrale og samlende sted for hele byen. Snaptun har en lystbåde-, færge- og mindre erhvervshavn, hvis udbygning startede allerede midt i tallet med opførelsen af pakhuset med anløbsbro. I 1930 erne blev en egentlig havn anlagt, som senere er udvidet ad flere omgange. Vesterhoved Snaptun Færgegaard blev grundlagt i 1876 og udgør en omfattende virksomhed med restauration, overnatning samt kursus- og konferencefaciliteter. Snaptun ligger i et område, der byder på mange naturoplevelser knyttet til skoven, kysten og vandet. Ca. 1 km syd for Snaptun ligger Tønballe Naturcenter, som er en fredet gård opført i Området omkring Tønballe er et økologisk mosaiklandskab bestående af strandeng, juletræsplantage, græsningsskov og eng. Her findes markerede vandreruter og et rigt dyreliv. Sahara Snaptun Færgegaard Sommerhusområde Kiosk Havn Petanquebane Tennisbaner Frugtplantage Erhverv Badestrand Ældreboliger Kirke Havn Odden Fo Snaptun kan bl.a. byde på tennisbaner, frugtplantage, havnebistro, kiosk, hotel/restaurant, erhverv, vandsportsforeninger, badestrand, to sommerhusområder, lejelejligheder i det gamle pakhus på havnen og ca. 20 nye andelslejligheder i byens nyeste boligområde Fiskeparken, hvor der også findes byggegrunde til salg. 8 el Tønballe Naturcenter Kortet viser Snaptun og nogle af byens forskellige funktioner

9 72A 5B 12F 11V Glud Glud er en sammenhængende by, beliggende i et varieret landskab med mange rekreative muligheder. Glud har ca. 550 indbyggere og er således et større bysamfund end Hjarnø og Snaptun. Glud har mange funktioner og servicetilbud, bl.a. indkøbsmuligheder, skole fra 0. til 6. klasse, børnehave, fritidsfaciliteter, sportshal, boldbaner, et rigt erhvervsliv, Glud Museum, byggegrunde til salg og ældreboliger. Beboere i Snaptun samt på Hjarnø og Endelave har deres daglige færden i eller via Glud, idet mange kommer for at handle, gå i skole, udøve sport eller blot for at køre på arbejde. Alle forsyninger til Snaptun, Hjarnø og Endelave går ligeledes gennem Glud. Det betyder, at Glud er et trafikalt knudepunkt. I Glud påregner Hedensted Kommune fremtidig boligudvikling mod nord. Vision for en fælles fremtid 1 Vi er tre selvstændige lokalsamfund, der bindes sammen i en fælles geografi med funktioner og initiativer, der understøtter en positiv udvikling mod en fælles fremtid. Vi har en fælles udviklingsstrategi, der udgør et solidt fundament for at fastholde og udvikle et aktivt og bæredygtigt lokalområde. Vi vil arbejde for en god infrastruktur af hensyn til trafiksikkerhed, bosætning og erhverv. Infrastrukturen skal binde området sammen og fungere fysisk og funktionelt. Kirke Byggegrunde Præstegård Vandhul Den gamle bydel Ældreboliger Forsamlingshus Det gamle mejeri Petanque Glud museum Børnehave Byggegrunde SFO Brugsen Skole Sportshal Boldbaner Kortet viser Glud og nogle af byens forskellige funktioner Vi vil være et område, hvor der er fritidsaktiviteter og fritidsfaciliteter til alle aldersgrupper! Vi vil arbejde for en koordinering af begge dele. Vi vil fremme natur og miljø og arbejde for flere stier! Der skal være god information om de forskellige muligheder til gode for os selv og vores gæster. Vi vil udvikle vores lokalområde under hensyntagen til en bevaring af områdets mange kvaliteter. Vi vil bo her det er et dejligt område, og vi skal fastholde området med fokus på de fastboende. Vi vil arbejde for at ældre mennesker kan blive boende i lokalområderne. Glud Museum blev stiftet i 1912 og er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Museet er et frilandsmuseum med 14 bygninger fra Juelsmindehalvøen, der fortæller om livet på landet fra ca frem til begyndelsen af 1900-tallet. Museet ejes af en museumsforening med mere end 400 medlemmer, og mange frivillige deltager i museets drift. Der arbejdes med planer om en udvikling af museet under titlen den levende landsby, der formidler viden om livet på landet frem til Med en fysisk udvidelse af museumsområdet mod vest er det et ønske, at museet skal blive et af de mest betydningsfulde frilandsmuseer i Danmark, og at museet i fremtiden har åbent hele året. 1 Visionen for en fælles fremtid er udarbejdet på baggrund af Projekt Udvikling og input fra deltagerne i Udviklingsforum I 9

10 SPOR 1: TRAFIK & MILJØ Udvalgte projekter for trafiksikkerhed og forskønnelse På baggrund af lokalrådenes trafiksikkerhedsmæssige prioriteringer og drøftelserne på Udviklingsforum I er det besluttet at se nærmere på følgende fælles projekter i denne udviklingsplan. Det drejer sig om: Jeg tror, der kører ca biler på landevejen hver dag. Ca skal over til Hjarnø ad Snaptunvej. En gang var den asfalteret Vejen mellem Glud og Snaptun: cykelsti en ny omfartsvej bearbejdning af Snaptunvej og Havnevej i Snaptun dårlige oversigtsforhold gadebelysning placering af busstoppesteder Snaptun Havn Etablering af en mindre bådehavn på Hjarnø Trafikale forhold ved Glud Skole Trafiksikkerhed i Glud og Snaptun fokus på hastighed Vi mener, at bus- og færgetrafi k er en forudsætning for overlevelse. Vi synes, der mangler en cykelsti og øget trafiksikkerhed. I de 16 år, jeg har boet her, har der været fokus på en cykelsti. Vi opfatter trafiksikkerheden ved skolen som katastrofal det er det rene kaos. Det er en fornøjelse at se hvor meget aktivitet, der er på havnen. Jeg har tit set op til 60 biler, der tilhører gæster på Endelave. De står parkeret (på havnen) i 8-14 dage. Trafik er det, vi siger, vi ikke vil have, men det er en nødvendighed. Vi har et forslag om, at der indføres en 40 km/t zone i Glud og Snaptun. 10 Udsagn fra Udviklingsforum I

11 Cykelsti I dag findes der kun et mindre stykke med cykelsti mellem Glud og Snaptun. Det går fra enden af Havnevej til Sahara i Snaptun. For at øge trafiksikkerheden i området for skolebørn og andre både fastboende og turister er der således et udtalt behov for etablering af en cykelsti på hele strækningen mellem Glud og Snaptun samt inde i de to byer. Som udgangspunkt skal etableringen af en ny cykelsti give cyklisterne deres egen zone. I Snaptun bør en cykelsti følge Snaptunvej og Havnevej, mens den i Glud fastholdes med et forløb langs Sønderbakken og Nørbyvej. Se illustration. Cykelstien er af stor betydning for lokalsamfundets trafiksikkerhed og sammenhæng, hvorfor den har meget høj prioritet! SNAPTUNVEJ NØRBYVEJ SØNDERBAKKEN FRUENS TOFT Cykelstien fra enden af Havnevej til Sahara GLUDVEJ Forslag til forløb af ny cykelsti i Glud med forbindelse til Snaptun. 11

12 SPOR 1: TRAFIK & MILJØ Da der flere steder på sidstnævnte strækning ikke er plads/begrænset plads til en cykelsti, medfører det enten en væsentlig begrænsning af kørebanearealet på de to veje, eller at cykelstien anlægges som en del af fortovet (her tænkes særligt på svinget ved Sønderbakken), eller at vejbane og cykelareal adskilles af et niveaufrit belægningsskifte. Det anbefales, at man på landevejen mellem Glud og Snaptun adskiller cykelstien fra landevejen, eksempelvis som vist på skitsen nedenunder. Da børn og unge, som kører til og fra skole/foreningsliv, er oplagte brugere af cykelstien på denne strækning, anbefales det ligeledes at sætte lys på denne strækning I tilfælde af, at der etableres en ny omfartsvej ved Glud (jf. næste afsnit En ny omfartsvej og et trafikalt projekt i Glud by ), kan cykelstien fortsat ligge inde i Glud og følge Snaptunvej frem til mødet med den nye omfartsvej. Cykelsti anlagt som en del af fortov Grøft Dobbeltrettet cykelsti Belysning Landevej Grøft 12

13 En ny omfartsvej og et trafikalt projekt i Glud by Der er et stort ønske til forbedringer af trafiksikkerheden på både vejstrækningen, der forbinder Glud og Snaptun og i selve Glud by. Dele af vejstrækningen, der forbinder Glud og Snaptun, er landevej i det åbne land. Andre dele ligger inden for bygrænsen i de to byer og bruges som bygade til lokal trafik. Glud er et trafikalt knudepunkt, og Sønderbakken i Glud er hårdt belastet af både tung og let trafik. Den gennemgående vej fra Brugsen i Glud til Snaptun Havn er smal, og vejprofilet er nedslidt og trænger til forskønnelse. Desuden er der flere andre steder, hvor der er svage afgrænsninger af fortove og kørebaner, og flere steder, hvor der helt mangler fortove. En ny omfartsvej på længere sigt Som et led i at forbedre trafiksikkerheden og/eller trygheden for de bløde trafikanter udpeger Trafiksikkerhedsplanen bl.a. Snaptunvej (mellem Glud og Snaptun) som et område, hvor der skal ske fysiske forbedringer på vejnettet. Et forslag til løsning kan være, at der etableres en 2 1-vej på dele af strækningen. Inden der træffes beslutning om et løsningsforslag, forestår kommunen en trafiktælling og projektering i øvrigt af området. Herudfra vurderes det hvilke(n) trafikal(e) løsning(er), der er bedst egnet. En 2 1-vej har, som det fremgår af billedet nedenfor, relativt smalle kørebaner, der kan udvides ved anvendelse af cykel- og gangspor i samme niveau. Mange lokale borgere ønsker imidlertid, at der tænkes i andre løsninger end en 2-1 vej. Alene antallet af turister til Hjarnø udgør ca om året og et tilsvarende stort antal besøger Endelave. Dette medfører en meget stor belastning af vejnettet i Glud og Snaptun specielt i sommerperioden. Desuden er der tale om gennemkørende trafik, som ikke umiddelbart har ærinde i de 2 byer. Landevej mellem Glud og Snaptun Eksempel på en 2 1-vej fra Trafiksikkerhedsplanen 13

14 SPOR 1: TRAFIK & MILJØ På denne baggrund foreslås det, at der etableres en ny omfartsvej øst om Glud og Kællingegrøften. Placeringen af den nye vej vil samtidig muliggøre nogle meget attraktive udstykninger mellem Kællingegrøften og omfartsvejen (se afsnittet om Spor 5: Bypolitik og udstykninger). Den nye omfartsvej vil kunne sikre en væsentlig forbedring af såvel trafiksikkerheden som bymiljøet i Glud. Principiel angivelse af en ny omfartsvej øst om Glud 14

15 Trafiksikkerhed og forskønnelse af Glud by (på kort sigt) Glud by er præget af meget trafik og dårlige vej-/cykelstiforhold. Det er således af stor betydning for borgerne i Glud, at der sker forbedringer på dette område. De væsentligste problemer er som før nævnt: Byen er hårdt belastet af både tung og let trafik Flere steder er der svage afgrænsninger af fortove og kørebaner Flere steder mangler fortove Billederne nedenfor viser problematikken flere steder i byen. Dårlige oversigtsforhold på Sønderbakken Museumsvej i Glud Sønderbakken Glud Kirkevej Nordbakken Dårlige afsætningsforhold på Fruens Toft 15

16 SPOR 1: TRAFIK & MILJØ Lokalrådet i Glud har oplistet en række ønsker til forskønnelse og forbedring af Glud by, som kommunen har fortolket. Kortet nedenfor viser forskellige ønsker til byens tiltag. Det foreslås dels, at der etableres fortov langs Nørbyvej. De steder, hvor det ikke er plads til et fortov, foreslås det at udvide vejen samt etablere en anden belægningstype til fodgængere og cyklister. Principsnit for byforskønnelse i Glud. Tværsnit type 1. Principsnit for byforskønnelse i Glud. Tværsnit type 2. Fremtidig vejudvidelse med anderledes belægning til fodgængere/cyklister. Kort, som viser hvor man i Glud ønsker bedre sikkerhedsforhold for gående og cyklister. Principsnit for byforskønnelse i Glud. Tværsnit type 3. 16

17 Bearbejdning af Snaptunvej og Havnevej i Snaptun Belysning på udvalgte dele af Snaptunvej og cykelsti Der har igennem længere tid været arbejdet med planer om en renovering og forskønnelse af Snaptunvej og Havnevej i Snaptun. Etablering af sivegade ved Havnevej (ved havnen), som signalerer, at man skal passe på, når man passerer det snævre vejstykke til havnen I 2007 holdt lokalrådet i Snaptun et møde med Hedensted Kommunes Afdeling for Vej og Park om mulighederne for en byforskønnelse i Snaptun. På mødet fremgik det, at en evt. renovering af vejene tidligst vil kunne ske i 2009 og 2010, når vejene har sat sig efter kloakrenoveringen. Lokalrådets ønsker til en udvidet retablering og byforskønnelse er følgende: Nedenfor er vist et forslag til etablering af en sivegade på en lille strækning af Havnevej i Snaptun. Etablering af sort asfalt på kørebanen på strækningen Havnevej og 300 m af Snaptunvej (bebygget del) samt cykelbane i rød asfalt i en bredde af 1 m på begge sider af kørebanen Forslag til sivegade ved Havnevej og havnen Ankomsten til havnen fra Havnegade har et smukt historisk præg med det gamle pakhus på den ene side og de store gamle træer på den anden side. Der foreslås en belægning, som harmonerer med den historiske ankomst til havnen eksempelvis en kombination af brosten og betonfliser som vist på fotokollagen herunder. Fotokollagen viser et eksempel på en belægningstype til sivegaden. Her anvendes en kombination af brosten og betonfliser. For at forbedre forholdene for cyklister og fodgængere til havneområdet foreslås det at omdanne Havnevej til en sivegade på den sidste del af strækningen mod havnen. Forslaget fremgår af skitsen nedenfor. Udvidelse af vejbanen med 30 cm ved Snaptun Færgegaard og en omlægning af fortovet Nye kantsten og nyt fortov i vejens nordlige side fra Strandlystvej til busstoppested. I vejens sydlige side etableres ikke fortov, men brostenskant mod rabat SNAPTUNHAVN Fra busstoppested til byskilt i den vestlige ende af Snaptun etableres sort asfalt i fuld vejbredde På Tønballevej fra Havnevej til byskilt i byens sydlige ende etableres sort asfalt i fuld vejbredde, og fortove renoveres Etablering af otte chikaner/fartdæmpere i form af plateaubump og mobile vejforsætninger EJ AREAL MED ANDEN BELÆGNING V NE V HA 17

18 SPOR 1: TRAFIK & MILJØ Dårlige oversigtsforhold Flere steder er der dårlige oversigtsforhold, der skyldes bebyggelse, beplantning og terræn. Udvalgte eksempler er vist nedenfor. Sønderbakken, Fruens Toft, Toftevej og Præstevænget mødes i et kryds med dårlige oversigtsforhold. En oplagt mulighed for forbedring af oversigtsforholdene er at anlægge en mindre rundkørsel, som er vist på skitsen til højre. For at rundkørslen skal virke efter hensigten (at bilisterne dæmper farten), skal Fruens Toft omlægges som vist på skitsen til højre. TOFTEVEJ Eksisterende vejtracé FRUENS TOFT PRÆSTEVÆNGET SØNDERBAKKEN EKSISTERENDE BOLDBANER Løsningsforslag på oversigtsforhold i Glud Eksempel på en mindre rundkørsel Eksempel på dårlige oversigtsforhold på Sønderbakken i Glud 18 Eksempel på dårlige oversigtsforhold på Sønderbakken i Glud Eksempel på dårlig oversigtsforhold i Snaptun

19 Gadebelysning Generelt ønsker alle tre lokalråd bedre belysning langs de væsentligste hovedfærdselsårer. I Snaptun mangler der gadebelysning på en ubebygget strækning langs Snaptunvej. En vejbelysning her vil imødekomme et stort ønske om at binde de to bydele sammen. Eksempel på manglende belysning i Glud Eksempel på manglende belysning i Snaptun Eksempel på manglende belysning på Hjarnø Eksempler på gadebelysning 19

20 12F 11V SPOR 1: TRAFIK & MILJØ Busstoppesteder I Glud og Snaptun er det et ønske, at busstoppestederne placeres bedre og mere skånsomt i forhold til de villaer, der ligger op til busstoppestederne og i forhold til en mere trafiksikker af- og påstigning. Placeringen af stoppestederne i Snaptun og Glud bærer præg af en mangelfuld planlægning i forhold til omgivelserne. Derfor er der flere steder begrænset plads til at skabe ideelle forhold omkring stoppestedet. Dette kan betyde, at stoppestedet med fordel kan flyttes, eller at der skabes mere plads, hvor det er nu. I Snaptun er der et ønske om et ensartet udtryk for alle byens busstoppesteder, og at det er af den type, som allerede er placeret på havnen jf. nedenstående foto. Det er ikke alle steder, der er plads til samme størrelse busstoppested. Derfor foreslås det at udforme en light -udgave af busstoppestedet på havnen. Busstoppested på Snaptunvej Problematiske busstoppesteder i Snaptun Busstoppested på Sønderbakken Problematiske busstoppesteder i Glud Busstoppestedet på havnen i Snaptun 20

21 Snaptun Havn Snaptun Havn rummer et karakteristisk og intimt miljø, der opleves som det absolutte centrum i Snaptun. Havnen er en kombineret færge-, erhvervs- og lystbådehavn. Ud over havneaktiviteter anvendes dele af Havnepladsen til (langtids-)parkering, kiosk, legeplads og oplag. Nord for Havnepladsen er der festplads og øst for havneområdet en badestrand. Lokalt sætter man stor pris på de mange forskellige aktiviteter og det liv, der udfolder sig på havnen. Der er derfor et stærkt ønske om, at dette miljø bliver bevaret og forskønnet, samtidig med at havnens udviklingsmuligheder sikres. I dag er Havnepladsen foran det gamle (og fredede pakhus) præget af parkering. De mange turister, der skal til Endelave, og mange af dem, der skal til Hjarnø, stiller deres biler her, ligesom lastbiler og busser ofte parkeres på arealet. Der er derfor behov for at få etableret andre muligheder for langtidsparkering. Et større parkeringsanlæg for tæt på havnemiljøet kan være til ulempe for aktiviteterne her. Derfor kan beliggenheden vest for Snaptun Færgegaard med fordel vælges, idet placeringen ligger lidt af vejen og samtidig vil kunne benyttes af Færgegaarden. Beliggenheden vil dog kræve, at vejadgangen til området afklares. Det prioriteres højt, at der findes en løsning på parkeringsproblemet. En afmærkning af p-båse på det nyetablerede område vil gøre udnyttelsen bedre, men der er stadig behov for at finde nye muligheder til langtidsparkeringen. SNAPTUN STRANDVEJ En langtidsparkering kan evt. etableres som betalingsanlæg. Alternativt kan man vælge et privat p- kontrolfirma til at bevogte p-området. Sidstnævnte kan hurtigt blive til stor gene for de lokale, da der på denne måde udstedes p-bøder temmelig ofte. Der findes forskellige placeringsmuligheder for langtidsparkeringen, hvoraf der er udpeget to, som er vist på luftfotoet. Ved etablering af et betalingsanlæg foreslås det, at beboerne på Hjarnø kan rekvirere et særligt årskort mod betaling af f.eks. omkostningerne hertil. HAVNEVEJ Placeringsmuligheder for langtidsparkering ved Snaptun Havn 21

22 SPOR 1: TRAFIK & MILJØ Forslag til forbedring og forskønnelse af havneplads og havneområde Der kan med få midler ske en forskønnelse af havnen, således at der skabes en større intimitet og et mere maritimt havneområde. Nedenstående skitse viser forslag til forbedringer og forskønnelse. Der kan etableres grøn beplantning i form af hybenbuske. Hyben er robust og kan tåle sand og saltvand. For at skabe opholdspladser og atmosfære og opdele pladsen kan der opstilles havnepæle i forskellige højder på parkeringsarealet. Dette kan også anvendes til at styre trafikken på havnen. Legepladsen er placeret nord for caféen og kiosken. Her vælger mange børnefamilier at opholde sig for at være trukket lidt væk fra trafikken i den travle turistsæson. Legepladsen ønskes forbedret, og det foreslås, at der anvendes maritime elementer såsom bænke og havnepæle i lighed med parkeringsarealet (se foto). Evt. Slæbested Legeplads Hyben Langtidsparkering Eksempel på klatrestativ til legepladsen Erhverv Badestrand 22 Evt. Badebro Hyben Oversigtskort over forskønnelser af Snaptun havn Eksempel på anvendelsesmulighed af havnepæle til leg

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Hjarnø. Landsbykatalog. Generalstabskort udarbejdet 1842-1899. Hjarnø 1986-1997. Udarbejdet af Juelsminde Kommune - november 2005

Hjarnø. Landsbykatalog. Generalstabskort udarbejdet 1842-1899. Hjarnø 1986-1997. Udarbejdet af Juelsminde Kommune - november 2005 Kig fra færgen til Hjarnøs færgeleje. Landsbykatalog Hjarnø Hjarnø 1986-1997 Generalstabskort udarbejdet 1842-1899 Udarbejdet af Juelsminde Kommune - november 2005 Det gamle mejeri og forsamlingshus fortæller

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dialogmøde 2007 Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dagsorden Velkomst og præsentation af lokalrådets arbejde i den forgangne periode. Forslag til opstart af Skads/Andrup info dag.

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013 Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 4.0.03 På mødet var der mulighed for at skrive sine kommentarer på postkort. I alt 35 kort blev udfyldt og afleveret. Nedenfor ses resultatet af meningsindsamlingen

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Ammendrup udstykningen.

Ammendrup udstykningen. Ammendrup udstykningen. Arbejdsgruppens rapport 2. oktober 2005 Borgergruppens rapport over og indstillinger til det kommende Ammendrup boligområde. Side 1. Ammendrup udstykningen. Arbejdsgruppens rapport

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

Det er kort fortalt baggrunden som kommunen har formuleret til en opgave.

Det er kort fortalt baggrunden som kommunen har formuleret til en opgave. Titel: Udformning af veje foran skoler, idékatalog og udformning ved seks skoler Forfatter: Birger Villadsen, projektleder, trafiksikkerhedskonsulent, COWI, bivi@cowi.dk Opgaven Stadig flere forældre kører

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Projektbeskrivelse for Handelstorvet

Projektbeskrivelse for Handelstorvet 1 Projektbeskrivelse for Handelstorvet Projekttitel:? Arbejdstitel: Handelstorvet Forslag Downtown Projektansvar: Arbejdsgruppen Handelstorvet bestående af: Eigil List Løjt Lands Fællesråd Gitte Christensen

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Foreningen LøjtLand FællesRåd INFRASTRUKTUR. Infrastruktur

Foreningen LøjtLand FællesRåd INFRASTRUKTUR. Infrastruktur Infrastruktur på Løjt Land * En arbejdsgruppe oprettet efter arbejdet med Vision 2020, som blev fremlagt på Borgermøde i Løjt Kirkeby d. 10. marts 2008. * Gruppens medlemmer er: Ejgild Lund Anita Lindenborg

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2.

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2. for ovenover alting - stråler moder SOL INDHOLD 1. Planens status og formål 2. Om Stege og Omegn 3. SWOT lokalrådets vurdering af lokalområdets potentialer 4. Vision 5. Potentialer og indsatsområder /

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune.

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Den. 3. november 2015 Ansøgning til Landsbyprisen 2016 fra NordvestKRAFT. NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Siden efteråret 2012 har repræsentanter

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015.

Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015. Viborg Kommune Att.: Plan Prinsens Allé 5 8800 Viborg Klejtrup, den 28. juni 2015 Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015. Klejtrup Borgerforening fremsender hermed deres ansøgning til puljen

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. 1802368 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk 23. maj 2014 NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen

Læs mere