CVR-nr Familiekollektivet Nøddebo Anmeldt tilsyn Den 20. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Familiekollektivet Nøddebo Anmeldt tilsyn Den 20. november 2012"

Transkript

1 CVR-nr Familiekollektivet Nøddebo Anmeldt tilsyn Den 20. november 2012

2 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3 Indledning...3 Program...4 Konklusion...4 Tilbuddets udviklingsområder...4 Forhold vedrørende retssikkerhed for brugerne...5 Visitation...5 Personfølsomme oplysninger...5 Klager...6 Brugerindflydelse...6 Forhold vedrørende den faglige indsats...7 Handleplaner/Behandlingsplaner...7 Magtanvendelser...7 Medicin...8 Økonomi...8 Forhold vedrørende de fysiske rammer...9 Egnethed...9 Standard...9 Forhold vedrørende medarbejderne...9 Faglige kompetencer...9 Andet af 10

3 Formalia Dette tilsyn blev gennemført på Familiekollektivet Nøddebo, Kirkepold 5, 6400 Sønderborg den 20. november 2012 af eksterne konsulenter Gitte Weitling og Klaus Fink. Ledelsesrepræsentanter Leder Johannes Bruhn Daglig leder Mette Valentin Medarbejderrepræsentanter Social- og Sundhedsassistent Social- og Sundhedsassistent Pædagog Sygeplejerske Beboerrepræsentanter Kvinde, Familiekollektivet Nøddebo Kvinde, Familiekollektivet Nøddebo Indledning Familiekollektivet Nøddebo er et midlertidigt botilbud til jf. Lov om Social Service (SEL) 107. Tilbuddet er godkendt i henhold til SEL 144 af Sønderborg kommune. Der er ni pladser, den ene af disse er en akutplads. Familietilbuddet Nøddebo blev etableret i 1992 af nuværende ejer. Familiekollektivet Nøddebo tilbyder rehabilitering af voksne med primært psykiske funktionsnedsættelser. Målgruppens udfordringer er kendetegnet ved forandret virkelighedsopfattelse, udviklingshæmning, angst, depression, personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelser, autismespektrum- og tilknytningsforstyrrelse. Desuden kan målgruppen være kendetegnet ved misbrug, kriminalitet og udad- eller indadregerende adfærd. Ved tilsynsbesøget oplyste ledelsen, at målgruppens problemstillinger har udviklet sig således, at målet for rehabilitering oftest vil være udslusning til et andet botilbud med reduceret støtte og næppe til egen bolig uden støtte. Familiekollektivet Nøddebo har erfaring med, at beboere med væsentlige ADHD vanskeligheder og stedets øvrige målgruppe, ikke passer sammen. Derfor ind visiteres der ikke borgere med ADHD problemer af en vis karakter. Tilbuddet ledes af en leder og en daglig leder, udover disse er der syv faste medarbejdere og to vikarer. Ved tilsynsbesøget blev det oplyst, at der er en ledig plads. Grundlaget for tilsynets gennemførelse er aftalt med Sønderborg Kommune og beskrevet i en tilhørende tilsynsmanual. Forinden tilsynsbesøget har tilbuddet fremsendt for- 3 af 10

4 beredende materiale bestående af materiale vedrørende magtanvendelse og medicinhåndtering, udskrift af Tilbudsportalen og oversigt over medarbejdere/beboere samt to eksempler på handleplansarbejde. Herudover har tilsynet forberedt sig gennem tilgængeligt materiale på hjemmesiden samt kommunens gældende kvalitetsstandard for området. Tilsynsbesøget er gennemført anmeldt og er et udtryk for det øjebliks billede, som er tilgængelig på tidspunktet for tilsynets gennemførelse. I tilsynet er der lagt vægt på kontrol og brugerrelaterede forhold. Det eksterne tilsyn refererer til Sønderborg Kommune, som er tilsynsmyndigheden. Program Tilsynet er gennemført i tidsrummet kl til Efter en kort præsentation og planlægning af tilsynsbesøget fik konsulenterne en rundvisning på gården samt i kreativ værkstedet. Under rundvisningen fremviste to af beboerne deres værelser, desuden blev akutværelset fremvist. Tilsynet spiste frokost sammen med beboere og medarbejdere i anneksets køkken. I løbet af dagen talte tilsynet med flere beboere. Der blev gennemført dialogbaseret interviews med ledelsen, efterfulgt af individuelle interviews med to beboere, sidst blev fire medarbejdere interviewet sammen. Tilsynet blev afrundet med en opsamling og en foreløbig tilbagemelding til ledelsen. Konklusion Tilsynets konklusion i forhold til brugeroplevet kvalitet, medarbejderoplevet kvalitet og tilsynets oplevelse af faglig kvalitet. Beboerne tilsynet talte med gav udtryk for at være glade for at bo på Famliekollektivet Nøddebo. De følte sig godt hjulpet i forhold til deres problemer, og var glade for at medarbejderne støttede dem i, at deltage i aktiviteter uden for huset. Medarbejdere og ledelse beskrev Familiekollektivet Nøddebo som en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Tilsynet oplevede en ledelse og medarbejdergruppe, der var engagerede i deres beskrivelser af indsatsen, og havde opmærksomhed på at støtte den enkelte beboer i forhold dennes individuelle udfordringer. Det er tilsynets vurdering, at Familiekollektivet Nøddebo tilbyder en relevant social- og sundhedsfaglig indsats, der har afsæt i målgruppens udfordringer og hvor sigtet er en øget selvstændighed. Tilbuddets udviklingsområder Tilsynets opsummering af punkter til behandling, hvor skal er udtryk for forhold, som er uacceptable, og som skal bringes i orden, eventuelt i samarbejde med forvaltningen eller tilsynsmyndigheden. Anbefalinger er udtryk for tilsynets vurdering i et forhold, som skal overvejes, men ikke nødvendigvis følges. Tilsynet anbefaler, at relevante papirer rekvireres i forbindelse med beboere, der er dømt til behandling, således at betingelserne i forbindelse med dommen er kendt. Tilsynet anbefaler, at mulighederne for etablering af en formel struktur til sikring af brugerinddragelse genovervejes. 4 af 10

5 Af hensyn til beboerens retssikkerhed anbefaler tilsynet, at ledelse og medarbejdere er beboeren behjælpelig med at efterspørge en 141 handleplan hos myndigheden. Tilsynet anbefaler, at der i handleplanen medtages en beskrivelse af, hvordan indsatsen planlægges for at nå målene. Udlevering af medarbejders håndkøbsmedicin til beboere skal ændres, da denne praksis er i modstrid med gældende regler. Forhold vedrørende retssikkerhed for brugerne Visitation Tilsynet har fokus på håndtering af ind- og udflytning eller ind- og udvisitering. Herunder brugerinddragelse og samtykke fra den involverede. Henvendelse vedrørende nye beboere kommer oftest fra kommunal sagsbehandler eller fra psykiatriske afdelinger. Beboere indskrives også fra andre botilbud, hvor det ikke har fungeret, eller fra pårørendes hjem. De fleste beboere kommer fra Sønderborg Kommune, men der er også beboere indskrevet fra Haderslev, Herning og Århus kommune. En visitation til Familiekollektivet Nøddebo drøftes først med kommunal sagsbehandler. Inden der træffes afgørelse om indflytning, inviteres borgeren på besøg eventuelt sammen med pårørende. I forbindelse med visitationen modtager Nøddebo relevante sagsakter fra sagsbehandler, disse kan dog være mangelfulde. Ved tilsynsbesøget informerede ledelsen om, at de har beboere indskrevet, der er dømt til behandling, men at de ikke altid kender betingelserne i forbindelse med dommen. Nye beboere flytter enten ind på et værelse i hovedhuset eller i annekset. I fokus for opholdet er, at støtte den enkelte beboer til øget selvstændighed. Dette sker i samarbejde med den kommunale sagsbehandler, distriktspsykiatrien, oligofreniklinikken og desuden med retspsykiatrien. Samarbejdet forsøges planlagt således, at disse samarbejdspartnere kommer til møde med den enkelte beboer på Nøddebo. Udflytning fra Nøddebo planlægges i samarbejde med beboerens kontaktperson. Tilsynet anbefaler, at der rekvireres relevante papirer i forbindelse beboere, der er dømt til behandling, således at betingelserne i forbindelse med dommen er kendt af ledelse og medarbejdere. Personfølsomme oplysninger Tilsynet har fokus på opbevaring og håndtering af personfølsomme oplysninger i henhold til blandt andet persondataloven. Familiekollektivet Nøddebo anvender det elektroniske journalsystem Bosted System til opbevaring af personfølsomme oplysninger. Systemet anvendes både til journalisering, handleplaner og i forhold til opstilling af mål for beboerne. Desuden indeholder systemet et medicinmodul. Når systemet åbnes fremkommer der en forside med alle beboerens navne og desuden de mål, der aktuelt arbejdes på i forhold til beboeren. På et aflåst personalekontor opbevares ældre printede journalakter i mapper. En enkelt beboer har som betingelse for opholdet indgået en frivillig aftale om, at medarbejderne opbe- 5 af 10

6 varer pas og penge, da beboeren ellers rømmer stedet, og i disse perioder ikke tager sin medicin. Det er tilsynets vurdering, at personfølsomme oplysninger opbevares korrekt og at de forskellige funktioner der ligger i Bosted Systemet, integreres i forhold til daglige rutiner i forbindelse med håndteringen af personfølsomme oplysninger. Klager Tilsynet har fokus på beboernes klageadgang. Endvidere hvordan klagesager håndteres. Ledelsen oplyser, at det er stedets holdning at klager løbende skal håndteres i dialogen med beboeren og med respekt for beboerens synspunkter. Den enkelte medarbejder har til opgave, at vurderer karakteren af klagen. Som eksempel nævner ledelsen, at der har været klaget over at medarbejdere under morgenvækningen gik ind på beboernes værelser, uden at beboeren havde givet accept til dette. En procedure der i dag er ændret. Ved klager over medicinering søges dette tacklet i dialogen med beboeren. Hvis en beboer ikke længere ønsker at tage antabus, vil medarbejderen give udtryk for sin holdning til dette, for eksempel at de ikke kan anbefale ophør med antabusbehandling. Ellers henvises beboeren til at tale med egen læge eller psykiater vedrørende dette. Tilsynet vurderer, at Familie Kollektivet Nøddebo håndterer klager på en pædagogisk hensigtsmæssig måde, med respekt for den enkelte beboers synspunkter. Brugerindflydelse Tilsynet har fokus på muligheden for fælles brugerinddragelse gennem eksempelvis brugerråd eller pårørenderåd. Der findes ikke et brugerråd eller en formel struktur i forbindelse med afholdelse af beboermøder. Stedets erfaringer viser, at det er vanskeligt at få en dialog med hele gruppen samlet, ofte vil ingen af beboerne give udtryk for deres mening eller i det hele taget sige noget i disse fora. Medarbejderne forsøger derfor løbende, at tage højde for beboernes ønsker ved at bruge samlingen omkring frokosten og aftensmaden til at tale med beboerne om, hvad de gerne vil. Temaer som for eksempel, hvor sommerferieturen skal gå hen, tages også ved frokost og aftensmaden. Beboerne er fast medinddraget i udarbejdelse af kostplanen. Familiekollektivet Nøddebo tager en gang om året på en ferietur i sommerhus. Udgangspunktet er, at alle beboere skal deltage på turen. Medarbejderne oplyser, at der sommetider skal overtalelse til, for at få alle beboere til at deltage. På selve turen tages der individuelle hensyn til den enkelte beboer. Fx deltager en beboer under den præmis, at det respekteres, hvis han ikke vil forlade sommerhuset under turen. Udover sommerferieturen er der en årlig tur til København. Det er tilsynets vurdering, at Familiekollektivet Nøddebo inddrager beboerne i forhold til beslutninger der berører gruppen som helhed og at dette sker med respekt for den enkelte. Tilsynet vil dog anbefale Familiekollektiver Nøddebo en genovervejelse i forhold til etablering af en mere formel struktur til sikring af brugerinddragelse. Dette kunne eventuelt etableres med støtte fra beboernes kontaktpersoner. 6 af 10

7 Forhold vedrørende den faglige indsats Handleplaner/Behandlingsplaner Tilsynet har fokus på samspillet mellem myndighedens 141-handleplan og den pædagogiske handleplan/behandlingsplanen for indsatsen. Endvidere fokus på omsætningen af mål og delmål i indsatsen samt på dokumentation. Herudover på den individuelle brugerinddragelse, mulighed for indflydelse på eget liv. Forud for tilsynsbesøget har konsulenterne modtaget to anonymiserede handleplaner, der er udarbejdet af stedets medarbejdere. Ved indflytning på Familiekollektivet Nøddebo bliver beboeren tilknyttet en kontaktperson. Alle medarbejdere er primær og sekundær kontaktperson for en beboer. Det er kontaktpersonens ansvar, at der en gang årligt udarbejdes en handleplan. Beboeren inddrages så meget som muligt, i udarbejdelsen af handleplanen, ideelt set i hele processen. Beboeren underskriver handleplanen, inden den sendes til kommunal sagsbehandler. Sagsbehandleren inviteres til et handleplansmøde på Familiekollektivet Nøddebo, der afholdes sammen med beboeren og kontaktpersonen. Ved tilsynet blev det oplyst, at enkelte af beboerne ikke ønsker at deltage i udarbejdelsen af handleplanen og heller ikke ønsker at deltage i udarbejdelsen af mål. I disse situationer er det kontaktpersonen, der udarbejder en handleplan på beboerens vegne. Efterfølgende forsøges handleplanen gennemgået med beboeren. Der arbejdes kontinuerligt med beboernes motivation i forhold til inddragelse i handleplansarbejdet. Beboerne gav ved tilsynsbesøget udtryk for, at de er trygge ved deres kontaktperson. Handleplanerne indeholder en række faktuelle oplysninger om beboeren såsom helbredsforhold, medicinering, økonomi og desuden en beskrivelse af beboerens livshistorie. Handleplanen afsluttes med opstilling af korte- og langsigtede mål, disse kan være udbygget med en beskrivelse, af de aktiviteter der skal føre frem mod målene. Når handleplanen er udarbejdet oprettes denne i Bosted Systemet, her er der mulighed for løbende at justerer de kortsigtede mål. Ved tilsynsbesøget var ledelsen ikke vidende om, hvor mange af beboerne der har fået udarbejdet en 141 handleplan. Af hensyn til beboerens retssikkerhed anbefaler tilsynet, at ledelse og medarbejdere er beboeren behjælpelig med at efterspørge en 141 handleplan hos myndighedssagsbehandleren. Det er tilsynets vurdering, at handleplanerne bruges som et aktivt redskab i det daglige arbejde med beboerne. Tilsynet vil anbefale, at der i handleplanen medtages en beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der skal føre til opfyldelsen af målene. Magtanvendelser Tilsynet har fokus på antal og art, medarbejdernes kendskab til lovgivningen og retningslinjer. Herudover retningslinjer for og tilgange til konflikthåndtering og forebyggelse. Brugerinddragelse på individ- og fællesniveau. Der har været tre magtanvendelser på Familiekollektivet Nøddebo i periode fra 1. januar 2012 til 1. november Magtanvendelserne er indberettet til Sønderborg Kommune, der har godkendt disse. Tilsynet har fået indholdet af magtanvendelserne gennemgået. Ledelsen oplyser, at det er nyt, at der er situationer, der påkræver magtanvendelse, og at dette skal ses i sammenhæng med den nuværende beboerkonstellation. 7 af 10

8 Familiekollektivet Nøddebo, har udarbejdet en procedure i forbindelse med magtanvendelser. Proceduren gennemgår lovgivning og indeholder desuden en beskrivelse af, hvordan disse indberettes til kommunal myndighed. Hvis en medarbejder er alene på vagt, skal der bæres overfaldsalarm. Overfaldsalarmen ringer til en bagvagt samt til ledelsen. I tilfælde af en magtanvendelse sørger medarbejderne for at skærme husets øvrige beboere. Efterfølgende drøftes situationen med alle beboere på tomandshånd. Hvis en medbeboer har været udsat for vold eller trusler, bliver beboeren oplyst om muligheden for at anmelde dette til politiet. Skulle en medarbejder blive udsat for vold anmeldes dette altid til politiet. Der er tilknyttet en ekstern psykolog som supervisor til Familiekollektivet Nøddebo, psykologen anvendes desuden i krisesituationer. Alle medarbejdere er desuden tilknyttet en psykologordning via deres pensionsselskab. Tilsynet vurderer, at Familie Kollektivet håndterer magtanvendelser på en pædagogisk hensigtsmæssig måde, hvor der tages hånd om de involverede parter. Medicin Tilsynet har fokus på retningslinjer i henhold til gældende vejledning fra Sundhedsstyrelsen, opbevaring og administration i forhold til medicin. Endvidere på forebyggelse af utilsigtede hændelser. Familiekollektivet Nøddebo har udarbejdet en vejledning for medicin håndtering, som vurderes at leve op til sundhedsstyrelsens vejledning af den 30. juni Under rundvisningen gennemgik tilsynet medicinhåndtering og opbevaring af medicin i praksis sammen med daglig leder. Medicinen opbevares på et aflåst personalekontor, i et skab, med tydelig angivelse af hver beboers medicin. Der forefindes en mappe, der indeholder aktuelle oplysninger vedrørende hver enkel beboers medicinering. Medicin der skal på køl, opbevares i køleskab i et aflåst depotrum i kælderen. Det er alene medarbejdere med sundhedsfagliguddannelse, der håndterer og udleverer medicin til beboerne. Daglig leder oplyste tilsynet om, at der på personalekontoret opbevares håndkøbsmedicin til medarbejderne og ved enkelte lejligheder, er der udleveret af denne medicin til beboerne. Det er tilsynets vurdering, at Familiekollektivet Nøddebo varetager medicinhåndteringen med fokus i en sundhedsfagligtænkning. Udlevering af medarbejders håndkøbsmedicin til beboere er i modstrid med gældende regler. Medicin der udleveres til en beboer, skal ordineres af egen læge. Økonomi Tilsynet har fokus på håndtering af beboerøkonomi både i praksis og ud fra en pædagogisk tilgang. Retningslinjer og struktur. Flertallet af beboerne har behov for hjælp i forbindelse med administrering af økonomi. Kontaktpersonen hjælper beboeren med at lægge budget. Beboerne har en pengekasse på personalekontoret, som beboeren selv har nøgle til. Efter frivillig aftale får en af beboerne sin pension udbetalt til stedet. Inden pensionen udbetales til beboeren, fratrækkes en egen betaling på 5490 kr. Egen betalingen dækker kost, logi og øvrige udgifter i forbindelse med husholdning samt kørsel. Medarbejderne arbejder kontinuerligt med, at øge beboernes selvstændighed i forhold til administrering af egen økonomi. 8 af 10

9 Tilsynet vurderer, at beboernes økonomi administreres på en faglig kvalificeret måde. Forhold vedrørende de fysiske rammer Egnethed Tilsynet har fokus på de fysiske rammers egnethed i forhold til målgruppen. Nøddebo er en gammel trelænget gård, beliggende i Ullerup. De to af længerne anvendes til beboelse, den tredje længe anvendes som værksted og hestestald. I hovedhuset er der plads til seks beboere og i den sidste længe, annekset, er der plads til tre beboere. Ud over gården er der, i lejede lokaler i Ullerup, etableret kreativt værksted og faciliteter til hjemmeindustri. Hovedhuset er indrettet i to plan. Stueetagen indeholder entre, fælleskøkken, spisestue, toilet, personalekontor, bryggers med vaskefaciliteter og desuden to beboers værelser. Førstesalen indeholder et stort repos og fire værelser, hvoraf det ene er akutværelse, desuden er der et nyere toilet. I kælderen er der depotrum. Annekset er indrettet i et plan. Her er der fælles køkken-alrum med fjernsynsstue, et mindre depotrum, gang med vaskefaciliteter, badeværelse og desuden 3 værelser. I laden er der hestestald og værksted. I haven er der opsat et lysthus, der opvarmes med brænde og som anvendes rygerrum. I det lejede hus i Ullerup er der faciliteter til musik, hobby og hjemmeindustri, desuden er der depotfaciliteter. De fysiske rammer fremtræder tidssvarende renoverede og desuden lyse og rummelige. Tilsynet vurdere at de fysiske rammer er egnede til formålet og at de tilgodeser beboernes behov. Standard Tilsynet har fokus på rengøring og hygiejneforhold i fællesområder samt på brugerindflydelse i forhold hertil på fællesniveau. Tilsynet finder, at rengøringsstandarden på fællesområderne, kontorer og toiletter er god. Forhold vedrørende medarbejderne Faglige kompetencer Tilsynet har fokus på antal og medarbejdernes faglige sammensætning og kompetenceområder sammenholdt med brugernes behov, herunder brugen af vikarer. Inden tilsynsbesøget har tilsynet fået udleveret en liste over ansatte, herunder vikarer. Flertallet af medarbejderne har en sundhedsfaglig uddannelse. Der er ansat en sygeplejerske, fire social og sundhedsassistenter, en social og sundhedshjælper, en plejehjemsassistent og en pædagog. Desuden er der én ansat i et flexjob. I alt er der ansat ni medarbejdere og to vikarer. Medarbejderne har fortrinsvis efteruddannelse inden for psykiatri eller pædagogik. 9 af 10

10 Medarbejdere der ikke har en sundhedsfaglig baggrund, tilbydes kurser i psykiatri. Yderligere efteruddannelse ud over dette varetages af en psykolog, der er tilknyttet stedet. Psykologen varetager såvel supervision som undervisning af medarbejderne. Det prioriteres, at stedet kan tilbyde en vifte af metoder og tilgange i deres arbejde med beboerne. Stedet angiver, at de arbejder med kortlægning af livshistorie, relationsbehandling ud fra en psykodynamisk forståelsesramme og desuden udarbejdelse af handleplaner. Familie Kollektivet Nøddebo har udarbejdet en procedure for introduktion af nye medarbejdere. Denne indeholder en plan for hvad nye medarbejdere skal introduceres i, herunder en introduktion af stedets voldspolitik og magtanvendelses procedure. Nye medarbejdere bliver desuden tildelt en mentor blandt de mere erfarne kollegaer. Mentor ordningen fungerer, så længe det skønnes nødvendigt. Nye medarbejdere har ikke weekendvagter, før de har været igennem introduktionsproceduren. Tilsynet vurderer, at medarbejder sammensætningen svarer til målgruppens behov og kompleksitet. Andet Stemninger og observationer på stedet. Kontrol af indhold på Tilbudsportalen. Tilsynet oplevede en venlig og imødekommende stemning og fik indtryk af en engageret ledelse og medarbejdergruppe. Tilsynsportalen skal opdateres svarende til normeringen. 10 af 10

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedet Søndervang Anmeldt tilsyn Den 17.05.2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedet Søndervang Anmeldt tilsyn Den 17.05.2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedet Søndervang Anmeldt tilsyn Den 17.05.2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter Anmeldt tilsyn Den 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter:... 3 Bestyrelsesrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Borgerskolen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Borgerskolen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Borgerskolen, Lemvig Kommune ANMELDT TILSYN DEN 2. december 2013 Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr Seneste

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere