Generel Klinisk Studieplan for modul 8. For Psykiatrisk Ambulatorium, Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, Midtjylland.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel Klinisk Studieplan for modul 8. For Psykiatrisk Ambulatorium, Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, Midtjylland."

Transkript

1 Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 8. For Psykiatrisk Ambulatorium, Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, Midtjylland. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Ambulatorium, Holstebro, er beliggende på Regionshospitalet Holstebro, Lægårdvej 12. Indgang P. Vi er en del af Regionspsykiatrien Vest, som består af henholdsvis Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro, med en fælles Afdelingsledelse, der består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Regionspsykiatrien Holstebro består af et ambulatorium, et døgnafsnit P1 og et dagafsnit P3. Ambulatoriet er opdelt i tre almenpsykiatriske teams (Team Syd, Øst og Vest). Patienter der bliver henvist hertil, fordeles i de forskellige teams primært efter praktiserende læges geografiske placering. Alle patienter tildeles én og samme behandler, som følger patienten gennem hele behandlingsforløbet, uanset om denne er i ambulant behandling, eller er indlagt på dag-/døgnafdelingen. Dagafdelingen P3 har 24 pladser. Her varetages undersøgelse og vurdering, medicinsk behandling og miljøterapeutisk behandling i samarbejde med behandlere fra ambulatoriet. Behandlingen foregår i samtale- og aktivitetsgrupper. Døgnafdelingen P1 er placeret på 7., 8. og 9. etage på Regionshospitalet Holstebro og har 29 sengepladser. Patienter hørende til team Øst indlægges på 7. etage og patienter hørende til team Syd og Vest indlægges på 9. etage. Her varetages undersøgelse og vurdering, psykiatrisk sygepleje, medicinsk behandling, miljøterapeutisk behandling og psykoterapeutisk behandling, blandt andet kognitiv terapi, i samarbejde med læger og behandlere fra ambulatoriet. Samarbejdsrelationer Samarbejde, såvel tværfagligt som tværsektorielt, er essentielt for at bevare kontinuiteten i behandlings- og støtteforløbene for den enkelte patient. De forskellige teams i ambulatoriet har udover et internt samarbejde også et tæt samarbejde med dag- og døgnafdelingen. Herudover samarbejdes med mange forskellige instanser fx psykiatrigruppen, sociale bosteder og plejehjem, bo-støtte personer, sagsbehandlere, hjemmeplejen, praktiserende Maj

2 læger og sundhedsplejersker. Ligesom der også samarbejdes med forsorgshjem, kriminalforsorgen, somatiske behandlings- og undersøgelses afsnit og privatpraktiserende psykiatere og psykologer. Vi samarbejder tillige med Region Midtjyllands øvrige specialiserede enheder fx OPUS, Gerontopsykiatriske teams, Team for Misbrug og Psykiatri, Angst Klinikken, specialteamet Bevar Barndommen, Klinik for Spiseforstyrrede og Team for Traumatiserede flygtninge. Samarbejdet med pårørende er ligeledes en væsentlig del af samarbejdsrelationerne. Patient/borger kategorier Ambulatoriet modtager ca. 790 henvisninger om året. Regionspsykiatriens optageområde dækker Holstebro, Lemvig og Struer kommune (ca indbyggere). Vi modtager patienter i alderen år. Patienter over 75 år, samt patienter med demens over 65 år, hører under Gerontopsykiatrisk Team. Teamene har udrednings og behandlingsansvar til mennesker med svær psykisk sygdom og med betydelig nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. De hyppigst forekommende lidelser er fx depression, skizofreni, bipolar lidelse og personlighedsforstyrrelser. Centrale kliniske problemstillinger Patienter som henvises til Psykiatrisk Ambulatorium har ofte et komplekst sygdomsforløb, som påvirker deres familie-, hverdags- og arbejdsliv. Vi står derfor overfor mange forskellige og komplekse sygeplejefaglige problemstillinger. Eksempler på overordnede problemstillinger: Suicidal adfærd Selvdestruktiv eller udad reagerende adfærd Varierende/manglende sygdomserkendelse hos patienten, som kan medføre store sygeplejemæssige udfordringer fx ift. behandlingsalliancen og relationen Forskellige og varierende angsttilstande udløst af den psykiatriske lidelse eller foranlediget af ensomhedsfølelse, social isolation, svigtende identitetsfølelse, mindreværdsfølelse og relationsproblemer Kognitive forstyrrelser i form af svækket opmærksomhed, koncentration, hukommelse og indlæringsevne, som ikke bare påvirker patientens hverdagsliv, men som også har indflydelse på behandlingsindsats og kræver særlig opmærksomhed til sygeplejersken Usund livsstil i form af mindre lødigt kostindtag og evt. i rigelige mængder, social isolation, immobilitet, svigtende egen omsorg, rygning og overdrevet alkoholindtag Misbrug af medicin, alkohol, hash og/eller stoffer kombineret med psykisk sygdom Behandlingsbehov/indlæggelse mod patients vilje (tvang) Lægemiddeludløste bivirkninger Akutte og/eller forbigående psykoser, med vrangforestillinger, hallucinationer og tankeforstyrrelser Depressive tilstande Maj

3 Tværfaglige og tværsektorielle forhold Ambulatoriet er opdelt i tre almenpsykiatriske teams; Team Syd, Team Øst og Team Vest. Hvert team består af en teamleder (en overlæge eller afdelingslæge), læger, kliniske psykologer, distriktssygeplejersker, samt en socialrådgiver. I ambulatoriet er desuden ansat sekretærer, servicemedarbejdere og div. medarbejdere med stabsfunktion fx kvalitetskoordinator og EPJ-koordinator. Ambulatoriet er uddannelsessted for læger, lægesekretærer, psykologstuderende, sygeplejestuderende og socialrådgiverstuderende. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer/patientfænomener Patienterne henvises primært fra egen læge, samt akutte patienter henvist fra vagtlægen. Men vi modtager også patienter henvist fra fx privatpraktiserende psykiatere/psykologer og andre psykiatriske afdelinger i Regionen. Patienterne fordeles og visiteres i de enkelte teams ved en tværfaglig behandlingskonference, hvor det vurderes, om patienten skal tilbydes et behandlingstilbud fx i form af et ambulant samtaleforløb, indlæggelse i døgnafdelingen eller indlæggelse i dagafdelingen. Behandlingen foregår oftest som individuelle samtaler, men kan også foregå i grupper eller som par- og familieterapi. Behandlingstiden varierer afhængig af diagnose og problemstilling. De mest typiske og hyppigste forekommende lidelser vi udreder og behandler er ift. mennesker med: Affektive sindslidelser fx manier, bipolar sindslidelse og depressive tilstande Skizofreni og forskellige psykoser Personlighedsforstyrrelser Akutte belastningsreaktioner Angsttilstande ADHD Sygeplejefaglige opgaver De patienter der er tilknyttet Psykiatrisk Ambulatorium har svær psykisk sygdom, som bevirker at det ikke kan forventes, at de opnår helt eller næsten symptomfrihed. Ambulatoriets opgave at udrede, diagnosticere og behandle patienter med div. psykiatriske lidelser, som har behov for en specialiseret behandling og en bred tværfaglig indsats. Følgende overordnede sygeplejefaglige temaer er indhold for psykiatrimodulet: At leve med en psykisk lidelse og komme sig af psykisk lidelse At opbygge kontakt og relationer til mennesker med psykisk sygdom Identifikation og observation af lidelsens udtryk Psykiatriske behandlingsmetoder Det lovmæssige grundlag Sundhedsfremme og forebyggelse ifm. psykiatrisk lidelse Interprofessionelt samarbejde Herunder følger målene for de enkelte fagområder på modul 8, med eksempler på relevante Maj

4 psykiatriske sygeplejefaglige opgaver, som den studerende kan arbejde med ift. målene. Sygepleje 8 ECTS MÅL: Kan tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende og udvalgte komplekse sygeplejefaglige tiltag; f.eks. instrumentelle behandlingsformer, medicinske og psykologiske behandlingsmetoder, terapeutiske samtaler og jeg-styrkende sygepleje. Følge distriktssygeplejersken og deltage ved ambulante samtaler og hjemmebesøg Observere samtaler mellem patient og distriktssygeplejerske Identificere div. problemstillinger for patienten Observere behandlingsmetoder i samtalen Have fokus på og viden om sundhedsfremme som behandlingsmetode MÅL: Kan observere patienter med psykisk lidelse og på grundlag heraf begrunde og tilrettelægge relevante sygeplejefaglige interventioner. Observere patienten og dennes symptomer/vanskeligheder Deltage aktivt, i det mono-/tværfaglige samarbejde og på konferencer, med egne observationer og refleksioner Deltage ved visitationssamtaler og netværksmøder Deltage i GAF scoring (Global Assessment of Functioning scale) - kunne redegøre og anvende denne i praksis. Dokumentere egen sygepleje i EPJ Evt. følge vagthavende læge MÅL: Kan identificere etiske og juridiske dilemmaer som følge af den psykiske lidelse og handle i overensstemmelse med den gældende lovgivning. I samarbejdet med de pårørende medtænke etiske dilemmaer ift. tavshedspligt og patientens ønske om pårørendes inddragelse Deltage i Familieterapien Deltage i en børnesamtale ved Bevar Barndommen Være opmærksom på og kende til tilbud, til patienter med børn, fx Bevar Barndommen og underretningspligt Konfliktforebyggelse og håndtering Have kendskab og overvejelser ift. tvangsforanstaltninger i overensstemmelse med den gældende lovgivning fx ift. tvangs indlæggelse/-tilbageholdelse/-behandling, låst dør, skærmning, udgang Have kendskab og overvejelser ift. mindstemiddelsprincippet Sygdomslære 1 ECTS: MÅL: Kan redegøre for symptomer og reaktioner, der kan forbindes med psykisk sygdom hos børn, unge, voksne og gamle og relatere disse til anvendt diagnosesystem (ICD-10). Observere og/eller identificere symptomer om de mest kendte psykiatriske lidelser udfra ICD-10 diagnosesystemet, fx depression, bipolar affektiv sindslidelse, skizofreni, ADHD og personlighedsforstyrrelser Tilegne sig viden om og forståelse for de patienter, som den studerende har kontakt med MÅL: Kan identificere evt. udløsende faktorer for den psykiske tilstand. Læse patientens historie i EPJ Deltage aktivt i udarbejdelse af livslinje/livshistorie/telefonpæl til tildelte patienter Lave patientcases til gruppevejledning, hvor refleksioner over udløsende sygdomsfaktorer er synliggjort ift. teori Maj

5 Mål: Har viden om og indsigt i kendte anvendte kliniske og farmakologiske behandlingsformer, knyttet til psykiatrien. Opsøge viden om gængse kliniske behandlingsformer ift. den enkelte diagnose Være observatør ved patient-kontaktpersons samtaler og have fokus på anvendte behandlingsformer Opsøge viden om den farmakologiske behandling til den enkelte diagnose Farmakologi 0 ECTS: MÅL: Kan varetage aspekter af sygeplejerskens opgaver omkring den medicinske behandling. Herunder informere om, observere kendte psykofarmaka ud fra medicinens virkning og bivirkning samt administrationsområde. Kender og anvender korrekte principper ved medicingivning. Deltager i afdelingens kvalitetssikring ifm. medicinhåndtering og har fokus på patientsikkerhed. Forholde sig til sit personlige og faglige ansvar i forhold til medicingivning Deltage ved evt. medicingivning / depotinjektioner og kende de hygiejniske principper Observere og identificere virkning/bivirkning af medicin til udvalgte patienter Kende de specielle retningslinjer for medicinadministration i psykiatrien Kendskab til faktorer der har betydning for compliance/concordance Pædagogik 1 ECTS: MÅL: Kan udføre sundhedspædagogisk virksomhed med fokus på psykoedukation og støtte til mestring. Deltage aktivt i det faglige samarbejde og på konferencer, med egne observationer og refleksioner Identificere behov for psykoedukation og kunne vejlede og informere i delopgaver i psykoedukation fx medicin, symptomer, kost, motion, søvn Gå i dialog med patienten og de pårørende omkring deres viden om sygdom, forløb og kendte mestringsstrategier Afklare patientens mestringsstrategier og tilbagefaldesymptomer Psykologi 1 ECTS: MÅL: Kan forstå og anvende psykologien som en grundlæggende forståelse for de behov, reaktioner og fænomener, der knytter sig til at have en psykisk lidelse. Have forståelse for livshistoriens betydning for behandlingsforløbet Som observatør ved patient-distriktssygeplejerske samtaler have fokus på de psykologiske mekanismer fx selvbillede, angst, kontrol, aggression, forsvarsmekanismer, tilknytning, kognitive forstyrrelser, jeg-funktion I relationsopbygning have fokus og forståelse for tillid/mistillid i sygeplejerske-patient forholdet Kende mekanismerne vedr. overføring/mod-. Kommunikation 1 ECTS: MÅL: Kan anvende kommunikative færdigheder således at der opnås en bæredygtig kontakt med patienter, pårørende, samarbejdspartnere og andre i det sociale netværk. Være observatør ved kommunikation mellem patient/distriktssygeplejersken, pårørende, kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere Have fokus på egen rolles betydning i kommunikations sammenhænge, fx ift. Maj

6 patienter, pårørende, samarbejdspartnere, ved vejledning og ved tværfaglige konferencer Øve kommunikation fx verbal/nonverbal, aktiv lytning, smalltalk Være opmærksom på pårørendes behov Kunne vejlede og informere i delopgaver Have viden om og kunne anvende forskellige kommunikationsformer fx med baggrund i psykoanalytisk tænkning (transaktionsanalyse, gensvarsmodeller, lineær spørge teknik), kognitiv tænkning (sokratisk dialog) og systemisk tænkning (cirkulær spørgeteknik, anerkendende kommunikation, refleksion) Udarbejde praksisbeskrivelser til vejledning med fokus på den kommunikative del Evt. følge psykolog Efter 8. modul har den studerende opnået følgende læringsudbytte og kan: 1. Begrunde valg af sygeplejeinterventioner på baggrund af praksis-, udviklingsog forskningsbaseret viden om sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende karakter. 2. Reflektere over etiske og juridiske problemstillinger i relation til patienter/borgere med psykiske problemer og sygdomme. 3. Redegøre for karakteristika vedrørende udvalgte psykologiske krisetilstande og psykiske sygdomme. 4. Observere og identificere fænomener knyttet til psykologiske behov og reaktioner på psykiske problemer, sygdom og lidelse 5. Tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje til patienter/borgere under hensyntagen til udvalgte psykologiske og eksistentielle aspekter som identitetsopfattelse, krise og angst og psykisk sygdom med respekt for den enkeltes integritet. 6. Anvende metoder, procedurer og redskaber til administration af medicin til udvalgte patienter/borgere. 7. Identificere dilemmaer og handle forsvarligt under hensyntagen til aktuel lovgivning og etiske retningslinjer. 8. Etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer, dialog og samspil med patienter, pårørende, andre i det sociale netværk og samarbejdsparter. 9. Anvende kommunikative færdigheder og udføre sundhedspædagogisk virksomhed for patienter, pårørende og andre. Udviklings- og forskningsområder og tiltag Følgende udviklings- & forskningsprojekter er igangsat eller afsluttet indenfor de sidste 5 år: Udarbejdelse af kliniske retningslinjer i E-Dok, jf. DDKM Patient- og pårørendeinddragelse Psykoedukation Lægemiddelhåndtering medicinafstemning, monitorering af bivirkninger Implementering af Midt EPJ Selvmordsforebyggelse Forebyggelse af multisygdomme Specialisering skizofreni, depression, stemmehøring Tests Hesteterapi Patientforløb Kontaktpersonordning Maj

7 Implementering af Kognitiv miljøterapi Personalepolitik fx ansættelsesvilkår, arbejdstilrettelæggelse og kompetenceudvikling, etik, tilstedeværelse- og sygefraværspolitik, funktionsbeskrivelser, introduktion af nyt personale, arbejdsmiljø, supervision, vold, mobning og chikane, sundhedsfremme og forebyggelse ift. ansatte, arbejdsmiljø Dokumentation Beredskabsplan Virksomhedsgrundlag, værdier og mål, aktivitets- og kvalitetsmål Kvalitet Patientsikkerhed, patientklager, informationssikkerhed Hygiejne Patient kontakt fx Sms-reminder, mail kontakt Visitation og indkaldelse af patient retningslinjer, skriftligt informations materiale Frihedsberøvelse og anden tvang - eftersamtaler Undersøgelse og diagnostik Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder Kliniske metoder i distriktssygeplejerskens praksis: Holstebro modellen (én behandler, uanset hvor patienten er i systemet) Kontaktpersonssystem Tværfaglige behandlingsplaner ICD-10 Diagnosesystemet GAF EPJ dokumentation Psykoedukation - individuelt eller i grupper Div. kliniske retningslinjer ud fra DDKM (findes på E-dok) Vurdering af selvmordsrisiko Kognitiv behandling/metoder, støttende samtaler, jeg støttende/styrkende sygepleje Monitorering af metabolisk syndrom ved blodprøver, EKG, lægemiddelbivirkninger, BMI, talje, BT og P Div. rating scales: fx Hammilton Depressionsskala, Hammilton Angstskala, SSF II-R (selvmordsvurdering) og Sikkerhedsplan, PSE (Present State Examination ~ registrering af psykopatologiske symptomer), ASRS (ADHD rating scale), RAADS-R (Autisme screening scale). Desuden div. psykologiske undersøgelser/tests. Livshistorie/-linje ( telefonpæl ) Tilbagefaldsforebyggelse (advarselssignaler, strategier og handlemuligheder) Samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere Pårørende samarbejde Refleksionsmetoder der kan bidrage til udvikling af den kliniske psykiatriske sygepleje: Supervision Sygeplejefaglig vejledning Mono- og tværfaglig kollegial sparring Behandlingskonference Udviklings- og forskningsmetoder: Faggruppemøde Maj

8 Journalaudit, Selvevaluering, intern survey ved Psykiatriens Kvalitetsafdeling, ekstern survey ved IKAS Desuden adskillige af de ovenstående punkter Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse Den studerende i psykiatrisk ambulatorium i Holstebro følger distriktssygeplejersken i det daglige arbejde, hvor der vil være mulighed for såvel formel som uformel refleksion. Ca. 14 dage før studiestart, modtager den studerende et velkomstbrev med orientering og materiale til de første dage. Derudover vil der henvises til den generelle studieplan. Første dag er der fælles introduktion ved de kliniske vejledere for alle sygeplejestuderende i Regionspsykiatrien Holstebro. I løbet af den første uge vil der være studieplansdrøftelse med klinisk vejleder, hvor der vil blive talt om kompetencer, forventninger, forudsætninger, evaluering etc. Samtaler i startfasen er med fokus på personlige og faglige forudsætninger samt læringsstil. I et samarbejde omkring den individuelle studieplan, aftales læringsmetoder og individuelle måder at synliggøre egen udvikling og læring, med henblik på evaluering af de sygeplejefaglige opgaver og færdigheder. Studiet tilrettelægges ud fra forventet opnået læringsudbytte, den studerendes ønsker og behov samt teamets aktuelle muligheder. Læringen tager udgangspunkt i de praktiske situationer og handlinger. De daglige studier vil altid foregå i tæt samarbejde med klinisk vejleder og distriktssygeplejerskerne, hvor omfanget af selvstændighed øges over tid. Der er fokus på dataindsamling og personlig øvelse i et autentisk miljø. I samarbejde med den studerende laves ugentlig status. Se i øvrigt under afsnittet: Vejledning og evalueringstilbud. Perioden kan fx forløbe således: I hele perioden følges du med distriktssygeplejerske med stigende aktiv deltagelse. De selvstændige opgaver vil være afgrænsede til de stabile forløb og ALTID i samarbejde med distriktssygeplejersken Midt i forløbet, afholdes den fastlagte studieaktivitet organiseret som et seminar med udgangspunkt i et autentisk patientforløb med efterfølgende midtvejsevaluering. De sidste uger har du mulighed for at øve dig gentagne gange, opnå nye erfaringer og træne selvstændighed i afgrænsede opgaver Forløbet afslutter med en intern klinisk prøve i et autentisk patientforløb Læringsmiljø /Studiemiljø Det vil være målene for modul 8 samt den enkelte studerendes behov, der er bestemmende for hvordan studieperioden tilrettelægges. Der vil være ca. 1 studerende i 8. modul, evt. studerende på andre modultrin. Vi tilstræber et studiemiljø hvor: uddannelse betragtes som en læringsproces, hvor den studerende tager ansvar for Maj

9 egen uddannelse der er mulighed for, at den studerende kan udforske, reflektere og fordybe sig i den kliniske psykiatriske sygepleje studiedage planlægges ift. den enkeltes behov i samarbejde med den kliniske vejleder Studietiden foregår indenfor Ambulatoriets åbningstid i dagtimerne fra mandag til fredag og tilrettelægges i samarbejde med distriktssygeplejersken og den kliniske vejleder. Studier foregår primært ved patientsamtaler i Psykiatrisk Ambulatorium eller under besøg i patientens hjem, som er observerende, interagerende og i afgrænsede situationer på et mere selvstændigt niveau. Læringssituationerne vil være planlagte, mens andre vil være situationsbestemte og spontane. Den studerende har mulighed for at benytte Pc er med adgang til internet og den elektroniske patient journal (EPJ), samt benytte vores bibliotek. Vejlednings- og evalueringstilbud Klinisk vejledning varetages af kliniske vejledere ansat på P1 (døgnafdelingen). I samarbejde med den sygeplejestuderende tilrettelægger den kliniske vejleder, den kliniske periode således, at der er fokus på modulets kompetencer. Vejledningen foregår individuelt og i gruppe. Ved individuelle vejledningssamtaler gives evaluering og den studerende støttes i at udvælge læringsmuligheder og fastholde studiefokus. Gruppevejledning foregår én gang ugentlig og giver mulighed for bl.a. at øve sig i refleksion og i at bearbejde praksisoplevelser ved hjælp af sygeplejefaglig teori. Der er desuden tværfaglig klinik og undervisning af sygeplejestuderende, ergoterapeutstuderende, social- og sundhedsassistentelever. De kliniske vejledere er fuldtidsansatte og har op til 5 studerende til individuel vejledning, refleksionsøvelser, undervisning og gruppevejledning. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige- og pædagogiske kvalifikationer De kliniske vejledere er sygeplejersker med mange års psykiatrisk erfaring. De har gennemført diplommodul i klinisk vejledning og har deltaget i mange kurser/temadage vedr. psykiatrisk sygepleje og vejledning. De deltager desuden i et klinisk forskningsprojekt Aktionsforskning, udvikling af læringsmiljø i psykiatrien, lærermuligheder, kompetenceudvikling og innovation. Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Pensumliste for klinik i psykiatri på Psykiatrisk Ambulatorium: (i alt sider x 12 ECTS) Sygepleje: Buus, Nils (2009). Psykiatrisk sygepleje. Kbh. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck Maj

10 Sygeplejersker i psykiatrien s Tvang og etik s Psykoedukation s Gustavsson, Jonas & Raminian, Knud (2003). Livshistorien en vej til det menneskelige Århus, Systime Academic. Livshistorie s Hummelvoll, Jan Kåre (2006). Helt ikke stykkevis og delt. 3.udg. Kbh., Hans Reitzel Forlag Angst s Depression og sorg s Mani s Aggression s Samarbejde med psykotiske s Jensen,Torben K & Johnsen, Tommy (2006). Sundhedsfremme i teori og praksis. 2. udg. Århus, Philosophia Sundhedsfremme s Strand, Liv (2007). Fra kaos mod samling, mestring og helhed. 13.udg. Kbh., Munksgaard Hvordan opleves det at være psykotisk s Forskellige syn på årsager til psykose s Sygepleje til psykotiske s Grænsesætning, skærmning, miljøterapi og jeg styrkende sygepleje s Sygdomslære: Møhl, Bo (2007). At skære smerten bort. Kbh. Psykiatrifonden Coping ved hjælp af cutting s Sundhedsstyrelsen (2007). Vurdering og visitation af selvmordstruede. Rådgivning til sundhedspersonale. Kbh., Sundhedsstyrelsen Risikofaktorer og vurdering s Akut selvmordsfare s Samtaleteknik s Videbech P, Kjølbye M, Sørensen T, Vestergaard P (2010). Psykiatri. En lærebog om voksnes psykiske sygdomme. Kbh. FADL s Forlag Skizofreni s Affektive sindslidelser s Angsttilstande s Personlighedsforstyrrelser s ADHD s Pædagogik: Hiim, Hilde & Hippe, Else (2003). Undervisnings planlægning for faglærer. 2. udg. Gyldendals Lærerbibliotek Pædagogiske grundsyn s Helhedsmodellen og de didaktiske kategorier s Elevernes læringsforudsætninger s Psykologi: Cullberg, Johan (2005). Dynamisk psykiatri. Kbh., Hans Reitzels Forlag Den funktionelle og dysfunktionelle familie s Hummelvoll, Jan Kåre (2006). Helt ikke stykkevis og delt. 3.udg. Kbh., Hans Reitzel Forlag Selvbilledet s Strand, Liv (2007). Fra kaos mod samling, mestring og helhed. 13.udg. Kbh., Munksgaard Egopsykologi, egofunktioner og egosvaghed s Kommunikation: Metze, Erno & Nystrup, Jørgen (2000). Samtaletræning. Hans Reitzels Forlag Kommunikationsteori s Gensvarsmodeller s Transaktionsanalyse s Eide, Hilde & Eide, Tom (2002). Kommunikasjon i relasioner. Gyldendal, Norsk Forlag. Helseprofesjon og praktisk kommunikasjon s Kommunikasjonsteor s Maj

11 Farmakologi: Gerlach, Jes & Vestergaard, Per (2010). Psykofarmaka. Kbh., Psykiatrifondens Forlag Antipsykotika, antidepressiva, Lithium, stemningsstabiliserende. Supplerende litteratur: Hansen, Kirsten (2008). Bevar barndommen, et udviklingsprojekt. Region Midtjylland IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) (2009). Den danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarter for sygehuse. Århus, IKAS Lauvås, Per & Handal, Gunnar (2006). Vejledning og praksisteori. Århus, Forlaget Klim Evaluering i vejledningssammenhæng s Madsen, Bente Hjort (2007). Selvmordsforebyggelse skal styrkes. Midt i Psykiatrien, nr. 6, dec. Ministeriet for sundhed og Forebyggelse 2007: Lov om tvang i psykiatrien https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=10339 Psykiatriloven. Lov nr. 534 af 8. juni 2006 Sundhedsloven. Lov nr.546 af 24. juni Kap Om retsinformation og patientinddragelse. Sundhedsloven. Lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli Kap. 4 og 5. Om patientrettigheder Sundhedsstyrelsens Vejledning nr af 4/ Om sundhedspersoners tavshedspligt - dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2004: Rusmidlernes Biologi Sundhedsstyrelsen. Vejledning nr af 28. juni Om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år. WHO (2000). WHO ICD-10. Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. Kbh. Munksgaard Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Den studerende skal være til stede i klinikken gennemsnitlig 30 timer pr. uge i uddannelsesforløbet Maj

12 Den fastlagte studieaktivitet: Organiseret som et seminar i grupper med reflekterende teams, med udgangspunkt i kommunikation. Afvikles midtvejs i klinisk periode. Deltagelse i fastlagt studieaktivitet er en forudsætning for indstilling til intern klinisk prøve (se modulbeskrivelse for 8. modul fra VIA UC Holstebro, under Bedømmelser ). Intern klinisk prøve: Formålet er at bedømme den studerendes kliniske kompetencer, med udgangspunkt i autentiske patientforløb og med fokus på den kommunikative, relationelle og sundhedspædagogiske virksomhed i sygeplejen. Den kliniske del: Afholdes på det kliniske studiested i 8. uge af den kliniske periode og varer ½-1 time, med deltagelse af klinisk vejleder. Den mundtlige del: Foregår samme dag som den kliniske del og varer ¾ time, med deltagelse af både klinisk vejleder og klinisk sygeplejelærer som eksaminatorer. Prøven bedømmes samlet bestået/ikke bestået (se modulbeskrivelse for 8. modul fra VIA UC Holstebro, under Bedømmelser ). Godkendelse som klinisk undervisningssted Undervisningssted: Dato: Underskrift af klinisk vejleder: Uddannelsesansvarlig: Nærmeste overordnede leder: Sygeplejerskeuddannelsens godkendelse: Uddannelsesleder: Lisbeth Sørensen Maj

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit E1 i Herning er en del af Regionspsykiatrien Vest, Midtjylland og er beliggende på Regionshospitalet Herning, Gammel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Bostedet Welschsvej Hus 13-15 -17 - Psykisk syge borgere og udsatte grupper -

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Bostedet Welschsvej Hus 13-15 -17 - Psykisk syge borgere og udsatte grupper - Sundhedshøjskolen Sygeplejerskeuddannelsen Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Bostedet Welschsvej Hus 13-15 -17 - Psykisk syge borgere og udsatte grupper - Beskrivelse af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ambulatorium for Mani og Depression er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind under,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i Fælles Akut Modtagelse Svendborg RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Team for Misbrug og Psykiatri (TMP) en del af Regionspsykiatrien Vest, Midtjylland og er pr. 01.01.2013 organiseret i

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Team for Misbrug og Psykiatri (TMP) en del af Regionspsykiatrien Vest, Midtjylland og er pr. 01.01.2013 organiseret

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 11 For Afsnit P1, Regionspsykiatri Vest, Holstebro, Midtjylland

Generel Klinisk Studieplan for modul 11 For Afsnit P1, Regionspsykiatri Vest, Holstebro, Midtjylland Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 11 For Afsnit P1, Regionspsykiatri Vest, Holstebro, Midtjylland Beskrivelse af organisatoriske

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer:

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer: GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår,

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet.

Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Toldbodgade 12 8800 Viborg Generel Klinisk Studieplan For modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Blåkærgård Røddingvej

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Rusmiddelcenter Skive Resenvej 10 A 7800 Skive Hjemmeside: www.rusmiddelcenterskive.dk Rusmiddelcenteret er en del af

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Generel klinisk studieplan Modul 11 Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår Betegnelse for det kliniske

Læs mere

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19 Aarhus Universitetshospital Risskov Sengeafsnit M2 Pensumliste til sygeplejestuderende Modul 8 Sengeafsnit M2 Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 784 71410 Revideret august 2012 antal sider Buus, Niels

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud i henhold til lov om social service 107. Det har eksisteret siden 1998.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund

Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund Indholdsfortegnelse Velkommen:... 3 Introduktion ved medarbejdere i boafsnittet... 6 Litteraturhenvisning... 8 2 Velkommen: Kære Med dette materiale vil vi byde dig

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med ny-diagnostiseret skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret i afdeling P (psykose-afdeling),

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Psykiatrisk

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 7 Relationer og interaktioner

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Hold februar og september 2013 efterår 2014 Revideret 20102014. 1 Modul 7 - Relationer og interaktioner... 3 Tema: Sygepleje,

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION... 2 SYGEPLEJE... 8 SOMATISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI... 12 PSYKIATRISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI...

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland og er tilknyttet Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Spiseforstyrrelser Afsnit G er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC). Det er en specialafdeling

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Stabiliserende Enhed (STE) er oprettet i januar 2013 og placeret på. Østervang er en del af Center for Forsorg og Specialiserede

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere