BØRNE-OG UNGEOMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNE-OG UNGEOMRÅDET"

Transkript

1 HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER BØRNE-OG UNGEOMRÅDET

2 INDHOLD INDLEDNING INDLEDENDE AFDÆKNING AF SAGEN Den første samtale med borgeren Risikovurdering Når sagen er akut SÆRLIGT OM UDLANDSOPHOLD UNDERSØGELSE AF DEN UNGES OG FAMILIENS FORHOLD Dialog med familien IVÆRKSÆTTELSE AF FORANSTALTNINGER SAMARBEJDE MELLEM MYNDIGHEDER Politiet Udenrigsministeriet MULIGHEDER FOR SPARRING OG RÅDGIVNING

3 INDLEDNING Håndbogen henvender sig til dig, der som sagsbehandler møder børn og unge under 18 år udsat for æresrelaterede konflikter. Håndbogen indeholder opmærksomhedspunkter og gode råd. Desuden henvises der i håndbogen til lovgivning, der kan være relevant i din behandling af en æresrelateret sag. Håndbogen giver dig viden om dine handlemuligheder og styrker dermed muligheden for at give borgerne den rette hjælp. Håndbogen er udarbejdet som led i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter. Æresrelaterede konflikter opstår inden for familien og skyldes en opfattelse af, at et af familiens medlemmer har krænket eller vil krænke hele familiens ære ved at handle i strid med normer for, hvad der opfattes som god opførsel. Æresbegrebet knytter sig til forestillinger om en families generelle status og især om kvinders ærbarhed i familien. En konflikt kan fx opstå, hvis en ung får en kæreste, modsætter sig ægteskab eller ønsker skilsmisse. Konflikten kan medføre alvorlige overgreb som vold, tvangsægteskab eller kontrol af bevægelsesfrihed. Det er primært unge piger og kvinder, der udsættes for æresrelaterede konflikter, men også unge mænd kan være udsat. Æreskodekser håndhæves kun i nogle familier og er ikke knyttet til bestemte religioner. Læs mere i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds faktaark, der kan findes på ministeriets hjemmeside, og i vejledningen til Serviceloven: www. retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

4 Du bør ikke kontakte forældrene, før der er foretaget en risikovurdering (se afsnit om risikovurdering), og den unge evt. er bragt i sikkerhed. - Det er svært at vide, hvordan familien vil reagere, når den finder ud af, at kommunen har viden om deres familiære konflikter. Det kan resultere i vold, eller i at familien fx sender den unge ud af landet. Den unges sikkerhed må altid komme i første række. Kommunalbestyrelsen skal jf. servicelovens 155, stk. 2 senest 24 timer efter modtagelse af en underretning vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger overfor den unge (se afsnit om risikovurdering). Jf. servicelovens 155 a, stk. 2 kan der til brug for vurdering af en underretning finde en samtale sted med den unge uden forældrenes samtykke. Hvis underretningen omhandler overgreb fra forældrenes side, skal der finde en samtale sted uden samtykke fra forældrene og uden deres tilstedeværelse. INDLEDENDE AFDÆKNING AF SAGEN Du kan få kendskab til en æresrelateret konflikt gennem en underretning eller henvendelse fx fra den unges skole, fra politiet eller fra den unge selv. Det er en fordel at inddrage en leder og evt. en kollega i sagen, så det bliver muligt at få sparring på sagen, og så I er to til at løse eventuelle opgaver vedrørende kontakt til tolk, politi mv. Søg evt. rådgivning hos Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) eller den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisations (VISO), som begge har ekspertise på området. Den første samtale med den unge Det kan være en stor overvindelse for den unge at henvende sig til kommunen, da henvendelsen kan have uoverskuelige konsekvenser, fx at den unge bliver udstødt af familien. Det er vigtigt at tage den unge seriøst. Det kan være den eneste gang, hun/han får mulighed for at henvende sig, idet konflikten kan eskalere, så den unge herefter ikke har mulighed for at henvende sig. Det kan fx ske, hvis den unge overvåges konstant, spærres inde, sendes til udlandet eller i værste fald er i livsfare. Det er vigtigt, at den unge mødes med forståelse og accept, så hun/han får tillid til, at I sammen kan beslutte, hvad der skal gøres. Foretag altid en risikovurdering (se afsnit om risikovurdering på side 6). Fortæl den unge om muligheden for anonymitet, om din tavshedspligt og om din handlepligt. Hvis den unge ikke taler dansk bruges altid professionelle tolke, gerne fra en anden etnisk gruppe eller et andet land end borgeren. Oplys den unge om tolkens tavshedspligt. Foretag samtalen i rolige omgivelser og med rigelig tid til at drøfte den unges situation. Hvis den unge har henvendt sig sammen med en ven eller et familiemedlem, skal du være opmærksom på, at det kan udgøre en risiko for den unges sikkerhed, hvis hun/han deltager i samtalen, da vedkommende fx kan blive presset til at fortælle andre om samtalen. Spørg ind til, hvad konflikten handler om, og hvad den konkrete situation er nu og her. Tegn evt. en oversigt over centrale problemstillinger og de involverede personer, så du sammen med den unge får et overblik over, hvilke problemstillinger der er vigtigst lige nu. Nogle unge har, i et forsøg på at få deres liv til at hænge sammen, skjult dele af deres liv for familien. Det kan gøre det vanskeligt at finde sammenhæng i den unges fortælling. Psykisk vold og pres kan være svært at sætte ord på, selv om det i nogle tilfælde er det, der fylder mest for den unge. 4

5 Spørg åbent ind til magtstrukturen i familien fx: Hvem i familien bestemmer hvad? Hvem i og udenfor familien har indflydelse på den unges forhold? Hvem er involveret i konflikten? Der kan også være familiemedlemmer uden for Danmark, der har indflydelse på den unges situation. Spørg ind til, om den unge har talt med sine forældre om det, der har udløst konflikten. I familier med et stærkt hierarki, kan det være vanskeligt for den unge at tale med forældrene om sine ønsker. Tal med den unge om, hvordan forældrene kan inddrages. Hvis den unge ikke er i fare, kan det drøftes, hvordan hun/han selv kan få forældrene i tale. Måske er der et medlem af familien, som den unge har tillid til, og som kan bakke den unge op. Hvis den unge selv ønsker at tale med sine forældre, kan I lave en aftale om, at den unge skal møde op på kommunen alene på et bestemt tidspunkt, så du kan sikre dig, at hun/han har det godt, og at du evt. kontakter politiet, hvis du ikke kan få kontakt til den unge. Fortæl den unge, hvilke muligheder der er for hjælp, og hvad du konkret kan hjælpe med, så den unge får et realistisk billede af sine muligheder. Gør det tydeligt, at tvangsægteskab (gælder også tvungen religiøs vielse uden borgerlig gyldighed), trusler, vold og indespærring er ulovligt, og at den unge kan få hjælp og beskyttelse. Fortæl den unge, at der kan være mulighed for ophold på et beskyttet sted, men undlad at oplyse om navn eller placering på opholdsstedet. Hvis den unge ikke er klar til at tage imod hjælp, er det vigtigt at tilbyde ham/hende at komme igen samt oplyse om mulighederne for at få akut hjælp hos politiet og akut hjælp og rådgivning hos LOKK. Foretag en risikovurdering (se afsnit om risikovurdering på side 6) og kontakt politiet, hvis den unge vurderes at være i alvorlig fare. Overvej, om der er grundlag for at foretage en tvangsmæssig anbringelse jf. servicelovens 58, stk. 1 Hvis den unge udviser tegn på andre problemstillinger fx kognitive, udviklingsmæssige eller psykiske vanskeligheder, kan det være svært at vurdere, hvordan man bedst hjælper den unge. Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) tilbyder gratis udredning af den unges samlede situation og behov for støtte. 5

6 Risikovurdering Det skal altid med det samme undersøges, om den unge er i akut fare for overgreb fra familien fx tvangsægteskab eller vold/drab. Hvis den unge frygter et overgreb, er det vigtigt, at tage hendes eller hans frygt alvorligt. Vær samtidig opmærksom på, at der kan være en dramatisk sprogbrug i familien, der ikke nødvendigvis er udtryk for, hvordan man vil handle. Afklar uklarheder og tvivlsspørgsmål grundigt i samtalen med den unge, så den unge og familien får den rigtige hjælp. Vær opmærksom på, at den unge kan have behov for beskyttelse mod andre end den nære familie fx netværket i den etniske gruppe. Overvej om der er behov for at inddrage politiet med henblik på, at der foretages en risikovurdering. Politiet kan desuden have vigtig viden om familien. VISO og LOKK tilbyder gratis hjælp til bl.a. risikovurdering. Hvis sagen er akut, kan LOKKs hotline kontaktes hele døgnet på tlf.: Vær opmærksom på, at det i nogle tilfælde vil hjælpe den unge bedre, hvis en ændring af hans eller hendes situation bliver grundigt forberedt, frem for at der foretages en akut anbringelse. Prøv gennem samtale med den unge og evt. andre involverede fagpersoner at afdække truslen: Har den unge været udsat for vold eller alvorlige trusler om vold, og er der tidligere udøvet æresrelateret vold eller tvang i familien? Planlægger familien tvangsægteskab eller genopdragelsesrejse? Hvem har i så fald den unges pas, og har den unge set en billet eller andre tegn? I hvor høj grad føler familien sin ære krænket af den unges adfærd? Er der andre sociale problemer i familien, der kan være med til at øge risikoen for den unge? Er der aktuelt en optrapning i konflikten? 6

7 Når sagen er akut Når den unges sikkerhed er truet, er der en række forhold, man bør være opmærksomme på ved anbringelse: Sørg for sikker transport til opholdsstedet fx ved hjælp af politiet. Aftal evt. med det lokale politi, at de har øget opmærksomhed omkring den unge, og at der tilbydes en overfaldsalarm. Den unge bør kun have kontakt til personer i familie og netværk, som hun/han har fuld tillid til. Sørg for navne- og adressebeskyttelse via henvendelse til folkeregistret i bopælskommunen. Denne skal fornyes efter et år. Sørg for adressebeskyttelse hos Post Danmark og teleselskab. Eventuelle bankkonti skal lukkes, og den unge skal have en ny NemKonto evt. i en anden bank. Brug evt. netbank og E-boks for at undgå fysisk post. Sørg for at post fra Skat, Feriekonto, teleselskab mv. sendes til den nye adresse. Mobiltelefonnummer og evt. telefon bør udskiftes. Mobiltelefonen kan være forsynet med GPS, der virker selv om telefonen er slukket. Vær opmærksom på, om den unge har søskende, der også kan have behov for hjælp. Kontakt evt. politiet og gør opmærksom på, at der er tale om en æresrelateret sag. Vurdér om den unge skal placeres på et sikkert sted. Politiet kan informere familien til den unge, om at hun eller han befinder sig på et sikkert sted, og at de ikke skal prøve at kontakte den unge. Nogle familier melder deres barn/unge savnet og forsøger at bruge politiet til at finde den unges opholdssted. Derfor skal politiet være orienteret om, at den unge er anbragt og ikke skal eftersøges. Se desuden sikkerhedslisten på Vær opmærksom på, at nogle skoler registrerer eleverne i åbne systemer, der kan give adgang til oplysninger om, hvor den unge går i skole. Der kan være en risiko for, at personer med relation til familien uretmæssigt får adgang til sagsakter. Sørg for at kun få personer har adgang til sagen. 7

8 Hvis en ung under 18 år med opholdstilladelse i Danmark frygter at blive sendt på genopdragelsesrejse, bør du orientere den unge om, at opholdstilladelsen kan bortfalde ved genopdragelsesrejse på over tre måneder jf. udlændingelovens 17, stk. 2. SÆRLIGT OM UDLANDSOPHOLD Gør opmærksom på, at mulighederne for at få hjælp i udlandet kan være begrænsede og på, at den unge kan få hjælp og rådgivning hos Udenrigsministeriets globale vagtcenter både før og under rejsen. Den unge kan udfylde en erklæring om, at hun/han ikke ønsker et udlandsophold af længere varighed eller et påtænkt ægteskab i udlandet. Her oplyses bl.a. om rejsedestination, adresse, aftalt hjemrejsetidspunkt og pålidelige kontaktpersoner i Danmark eller oprindelseslandet. Erklæringen kan efterlades hos en voksen, som den unge har tillid til, og som kan kontakte relevante myndigheder, hvis den unge ikke er tilbage til forventet tidspunkt, eller der opstår andre problemer. Blanketten kan downloades på og LOKK kan kontaktes, hvis den unge ikke vender tilbage. Hvis en ung kommer tilbage til Danmark efter en genopdragelsesrejse eller et andet ufrivilligt udlandsophold, skal det ved modtagelsen af den unge vurderes, om der skal tilbydes særlig støtte efter serviceloven. LOKK tilbyder særlige rådgivningssamtaler til unge, der har været sendt på genopdragelsesrejse, samt rådgivning om genopdragelsesrejse på deres hotline. Hvis du får en henvendelse fra en ung, der opholder sig ufrivilligt i udlandet, kan du få rådgivning hos Udenrigsministeriets Borgerservice.

9 Hvis der er viden eller mistanke om, at den unge har været udsat for fysisk vold eller overgreb, og hvis sagen involverer politi eller sundhedsvæsen, skal det børnehus, som kommunen er tilknyttet jf. serviceloven 50a, benyttes. Der kan træffes afgørelse om en børnefaglig undersøgelse, selv om den unge er uden for landet. UNDERSØGELSE AF DEN UNGES OG FAMILIENS FORHOLD Den børnefaglige undersøgelse skal foretages, hvis det antages, at den unge trænger til særlig støtte og skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren jf. serviceloven 50. Dialog med familien Gennem dialog med familien kan der arbejdes på, at der skabes et frirum til den unge. Dette forudsætter, at den unge er uden for fare. Sørg for, at der er foretaget en risikovurdering, så der ydes beskyttelse af den unge, hvis der er behov for det. Det anbefales, at dialogen med familien varetages af en medarbejder med viden om æresrelaterede konflikter. Hvis kommunen ikke har den nødvendige ekspertise, kan der indhentes faglig bistand hos LOKK eller VISO. Hvis du har forforståelser eller hypoteser omkring familiens kultur og normer, er det vigtigt at spørge ind til dem, så du undgår stereotypisering af familien. Undgå at inddrage meget følsomme temaer i dialogen med familien, fx hvorvidt den unge har ret til at have en kæreste. I stedet kan der sættes fokus på den unges generelle trivsel. Vær påpasselig med hvilke informationer, der videregives til familien, og undlad at give den unge ansvaret for kommunens inddragelse i sagen. Kan der ikke opnås dialog mellem den unge og familien, eller vurderes dette at være for risikabelt, skal det vurderes, om der skal foretages konfliktmægling, mens den unge er fraflyttet familien og opholder sig på et sikkert sted. Konfliktmæglingen bør foretages af en mægler med særlig viden om æresrelaterede konflikter f.eks. en mægler fra LOKK. For at kunne forstå relationen mellem den unge og familien, er det vigtigt at have indsigt i familiens situation og normer. Spørg åbent ind til familiens baggrund, for at forstå hvorfor de handler som de gør, herunder: Hvilke forhåbninger og bekymringer har familien for deres unge? Hvordan er familiens historie og selvforståelse? Hvilke værdier har familien omkring familieliv, uddannelse mv., og hvordan er deres sociale netværk? 9

10 Efter servicelovens 58, stk. 3, har Børn- og Ungeudvalget en særlig adgang til at anbringe unge over 15 år uden for hjemmet, selv om forældremyndighedsindehaveren modsætter sig det, hvis den unge erklærer sig enig i anbringelsen. Vær opmærksom på, at den unge, bl.a. i sager om æresrelaterede konflikter, kan opleve et stort pres fra familie og omgangskreds for at få den unge til at skifte mening, når der anbringes efter denne paragraf. IVÆRKSÆTTELSE AF FORANSTALTNINGER Foretag en vurdering af, hvilke forhold et anbringelsessted skal opfylde for at være et egnet anbringelsessted for den unge. Hvis den unges sikkerhed er truet, skal anbringelsesstedet kunne håndtere denne trussel. Nogle af de unge kommer fra meget beskyttede miljøer og kan have svært ved at finde sig til rette på et døgntilbud, der kræver stor selvstændighed af den unge. Når man vælger et tilbud, skal man respektere den unges baggrund og være opmærksom på de regler og normer, der har været gældende for den unge hidtil. Samtidig er det vigtigt, at den sociale kontrol ikke videreføres. Det kan have stor betydning for familien, at en ung pige ikke anbringes et sted, hvor der også er unge mænd. Hvis det er vigtigt for familien at vogte over pigens ærbarhed, kan et ophold på en døgninstitution, selv hvis det er i få timer eller dage, være med til at forværre pigens forhold til familien efterfølgende. Anbringelsesstedet bør søge viden om æresrelaterede konflikter. Gør det klart for den unge, at det kan være nødvendigt med en anbringelse langt væk fra lokalområdet, og at det kan give den unge mere frihed end en lokal anbringelse. Samtidigt er det vigtigt at lytte til den unge og tage højde for hendes eller hans ønsker til anbringelsen. Den unge skal så vidt muligt selv være indstillet på, at en foranstaltning iværksættes, da det forbedrer muligheden for, at den unge får et positivt resultat af foranstaltningen. Sørg for at den unge tilbydes støtte i forhold til at bevare eller genetablere kontakten til sin familie. Sørg også for, at barnet eller den unge tilbydes anden relevant støtte fx psykologhjælp eller en kontaktperson. Hvis den unge ønsker at flytte hjem igen, er det vigtigt, at hjemgivelsen planlægges grundigt jf. servicelovens 68, og at der træffes afgørelse om støtte til den unge og familien jf. serviceloven

11 Jævnfør servicelovens 49 b kan kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, og politiet og anklagemyndigheden indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende et barns eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i forebyggelsen af overgreb mod børn og unge. SAMARBEJDE MELLEM MYNDIGHEDER Politiet Politiet har særlige ressourcepersoner på området for æresrelaterede konflikter. Hvis du retter henvendelse til politiet, bør du derfor orientere om, at der er tale om en æresrelateret sag. Politiet kan forestå risikovurdering, udlevere overfaldsalarmer og informere familien om, at en ung er anbragt, og at de ikke skal forsøge at kontakte ham eller hende. Politiet kan også medvirke proaktivt ved tilrettelæggelse af forebyggende og beskyttende foranstaltninger, herunder foretage præventive samtaler med familierne. Såfremt det er relevant, kan politiet gøre brug af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Udenrigsministeriet I sager hvor en ung frygter at blive sendt til udlandet eller allerede befinder sig ufrivilligt i udlandet, kan du kontakte Udenrigsministeriets globale vagtcenter, som har døgnåbent. De kan bidrage med viden om forholdene i det enkelte land og mulighederne for at hjælpe den unge. De kan også rådgive den unge, inden han eller hun tager af sted. Udenrigsministeriet kan indgå et samarbejde med ambassaden i det pågældende land med henblik på at hjælpe den unge i udlandet. Kontakt Udenrigsministeriet så tidligt som muligt i sagsforløbet. På deres hjemmeside kan du finde konkrete råd til den unge, der står overfor en udlandsrejse. Hvis du modtager en sag fra Udenrigsministeriet, hvor en ung er bragt hjem fra udlandet, skal du være opmærksom på ikke at sende oplysninger til familien samt at tilbyde den unge relevant støtte efter serviceloven. 11

12 MULIGHEDER FOR SPARRING OG RÅDGIVNING Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) Rådgivning til fagfolk: eller Rådgivning til unge: samt døgnåben hotline: Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisations (VISO) eller Både VISO og LOKK tilbyder rådgivning til sagsbehandlere i sager om æresrelaterede konflikter. VISO tilbyder rådgivning og udredning i konkrete sager samt rådgivning om kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen mod æresrelaterede konflikter. LOKK tilbyder rådgivning og konfliktmægling i konkrete sager og kan træffes døgnet rundt på deres hotline. Udlændingestyrelsens vejledningstjeneste for unge under 24 i risiko for tvangsægteskab Tlf.: Udenrigsministeriets borgerservice/ globale vagtcenter eller (døgnåbent) Rehabiliteringscenter for Etnisk unge i Danmark (R.E.D.) eller Find mere viden Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) (Rådgivning om familieplanlægning m.v., æresrelaterede konflikter og lukkede familier)

HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET

HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET INDHOLD INDLEDNING INDLEDENDE AFDÆKNING AF SAGEN Den første samtale med borgeren Risikovurdering Når

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

VISO konference 1. dec. 2015

VISO konference 1. dec. 2015 VISO konference 1. dec. 2015 Mutya Koudal, specialkonsulent Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ære er svært at forklare. Det er de bare. Det er noget, man har og den skal man passe

Læs mere

RISIKOVURDERING / Risikovurdering. Redskab til risikovurderinger

RISIKOVURDERING / Risikovurdering. Redskab til risikovurderinger RISIKOVURDERING / 2017 1 Risikovurdering Redskab til risikovurderinger 2 RISIKOVURDERING / 2017 Etnisk Ungs anonyme hotline til unge: 70 27 76 66 Rådgivning til fagfolk: 70 27 76 86 RISIKOVURDERING / 2017

Læs mere

SIKKERHEDSLISTE HOTLINE til dig, der er truet. svarer døgnet rundt

SIKKERHEDSLISTE HOTLINE til dig, der er truet. svarer døgnet rundt SIKKERHEDSLISTE til dig, der er truet HOTLINE 70 27 76 66 svarer døgnet rundt Denne folder er til dig, der er på flugt fra din familie og dit netværk på grund af vold, trusler eller tvang. Hvis du er bange

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

HÅNDBOG TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER LÆRERE OG PÆDAGOGER

HÅNDBOG TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER LÆRERE OG PÆDAGOGER HÅNDBOG TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER LÆRERE OG PÆDAGOGER Dette er en håndbog til dig, der som pædagog eller lærer kan møde børn eller unge, som er

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2012-5048 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter v. Camilla M. Kronborg - SIRI

Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter v. Camilla M. Kronborg - SIRI Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del Bilag 17 Offentligt 29.september 2016 Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter v. Camilla M. Kronborg - SIRI Definitioner "Ære...det er svært at forklare.

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Er du bange for at blive sendt til udlandet og ikke komme tilbage til Danmark?

Er du bange for at blive sendt til udlandet og ikke komme tilbage til Danmark? 1 Er du bange for at blive sendt til udlandet og ikke komme tilbage til Danmark? Blanketten her er en hjælp til dig, der ved eller tror, at du snart skal rejse til udlandet og er bange for ikke at få lov

Læs mere

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk Sikkerhedsliste til dig, der er truet Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt www.etniskung.dk Denne folder er til dig, der er på flugt fra din familie på grund af vold, trusler eller tvang. Hvis du

Læs mere

Faktaark om National strategi mod æresrelaterede konflikter.

Faktaark om National strategi mod æresrelaterede konflikter. Faktaark om National strategi mod æresrelaterede konflikter. Dette faktaark giver et overblik over strategiens fokusområder og en række af de centrale initiativer. Myndighedsarbejde Strategien skal sikre,

Læs mere

SIKKERHEDSLISTE HOTLINE 70 27 76 66. til dig, der er truet. svarer døgnet rundt

SIKKERHEDSLISTE HOTLINE 70 27 76 66. til dig, der er truet. svarer døgnet rundt SIKKERHEDSLISTE til dig, der er truet HOTLINE 70 27 76 66 svarer døgnet rundt Denne folder er til dig, der er på flugt fra din familie på grund af vold, trusler eller tvang. Hvis du er bange og ikke vil

Læs mere

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Handlemuligheder, når familier med udsatte børn ikke vil samarbejde med kommunen Udgivet af: Socialministeriet

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Årsrapport for Etnisk Konsulentteam 2012

Årsrapport for Etnisk Konsulentteam 2012 Årsrapport for Etnisk Konsulentteam 2012 Etnisk konsulentteam er forankret i, og er et bydækkende tilbud til ansatte i Københavns kommunes socialforvaltning. Da Etnisk Konsulentteam er VISO leverandør

Læs mere

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

NATIONAL STRATEGI MOD ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER

NATIONAL STRATEGI MOD ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER NATIONAL STRATEGI MOD ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER Juli 2012 en målrettet indsats mod ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 3 FORORD 6 En ny målrettet indsats 7 KAPITEL 1. INDLEDNING 8 Baggrunden for strategien 8 Opbygning

Læs mere

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse?

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? 3 01 OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Her kan du læse

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Tal og fakta om social kontrol i Danmark. Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Tal og fakta om social kontrol i Danmark. Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 57 Offentligt Tal og fakta om social kontrol i Danmark Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre Kort om LOKK LOKKs formål:

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

Etnisk Konsulentteams statistik 2014

Etnisk Konsulentteams statistik 2014 Etnisk Konsulentteams statistik 214 Etnisk konsulentteam er forankret i Socialforvaltningen i Center for Forebyggelse og Rådgivning, og er et tilbud til ansatte i Københavns kommunes Social-, Beskæftigelses-

Læs mere

Etnisk Konsulentteams statistik 2016

Etnisk Konsulentteams statistik 2016 Etnisk konsulentteam er forankret i Socialforvaltningen i Center for Forebyggelse og Rådgivning, og er et tilbud til ansatte i Københavns kommune. Da Etnisk Konsulentteam er VISO leverandør bruges teamet

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

SAGER AF ALVORLIG KARAKTER

SAGER AF ALVORLIG KARAKTER SAGER AF ALVORLIG KARAKTER SAGER AF ALVORLIG KARAKTER DER ER PLANLAGT EN VIDEOAFHØRING AF ET BARN SOM DU ER SAGS BEHANDLER FOR. INDLEDNINGSVIS ER DET VURDERET AT SAGEN ER ALVORLIG. Du er ved at forberede

Læs mere

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER Informations- og holdningskampagnen Dit Liv. Dine Muligheder, gennemføres af Als Research for Integrationsministeriet. Kampagnens overordnede

Læs mere

HÅNDBOG TIL PERSONALE PÅ KRISECENTRE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER KRISECENTER

HÅNDBOG TIL PERSONALE PÅ KRISECENTRE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER KRISECENTER HÅNDBOG TIL PERSONALE PÅ KRISECENTRE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER KRISECENTER Dette er en håndbog til dig, der som medarbejder på et krisecenter kan møde personer, som er

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Etnisk Konsulentteam statistik 2013

Etnisk Konsulentteam statistik 2013 Etnisk Konsulentteam statistik 2013 Indhold Personsager... 2 Henvendelsesårsager... 2 Fordeling på rekvirenter... 4 Fordeling på socialcentre... 4 Fordeling på alder... 5 Fordeling på køn... 5 Fordeling

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 3 Bilag3 Grundpakke for Kvindekrisecentre

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Kortlægning af indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. December 2010

Kortlægning af indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. December 2010 Kortlægning af indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse December 2010 Kortlægning af indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse uundertrykkelse December 2010 Kortlægning

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

ETNISK KONSULENTTEAMS STATISTIK 2015

ETNISK KONSULENTTEAMS STATISTIK 2015 ETNISK KONSULENTTEAMS STATISTIK 15 Etnisk konsulentteam er forankret i Socialforvaltningen i Center for Forebyggelse og Rådgivning, og er et tilbud til ansatte i Københavns kommunes Social-, Beskæftigelses-

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

HÅNDBOG TIL SUNDHEDSPERSONALE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET

HÅNDBOG TIL SUNDHEDSPERSONALE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET HÅNDBOG TIL SUNDHEDSPERSONALE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET Dette er en håndbog til dig, der som sundhedsplejerske eller som ansat i sundhedshuse, sundhedscentre,

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt National strategi mod æresrelaterede konflikter 2012 (satspulje for 2012-2015) oversigt over initiativer og status 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv.

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. 1. Indledende bemærkninger Børns Vilkår er meget positive overfor lovforslagets overordnede

Læs mere

Erfaringer i arbejdet med nega/v social kontrol hos folkeskoleelever

Erfaringer i arbejdet med nega/v social kontrol hos folkeskoleelever Erfaringer i arbejdet med nega/v social kontrol hos folkeskoleelever Christian Damborg Trivsels-/ SSP vejleder Gl. Lindholm Skole, Aalborg kommune cb@glind.dk Tre fokusområder Hvad er min rolle som fagperson

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE

PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE OMSKÆRING ER STRAFBART Er du lærer, pædagog, sundhedsplejerske, læge eller sagsbehandler kan du møde familier, hvor der er mistanke om, at piger står for

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær

Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 297 Offentligt Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 231 Offentligt Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Møde i Folketingets Socialudvalg 17. Marts 2016 Håndtering af klagesager Børn

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Børne- og skoleudvalget

Børne- og skoleudvalget Børne- og skoleudvalget Mandag den 12. januar 2015 CBUs Administration CBU CBU s Administration: FrontTeamet Sagsbehandlere 8 heraf 2 i vagt i Rådmandshaven Forebyggende rådgivere 2 på skolerne Teamchef

Læs mere

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk. Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.dk Hjemmeside: www.boernehuse.dk/hovedstaden Leder Pernille P.

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Familierådgivningen Kolding Kommune Emne: Procedure for daglig visitation Visitationsenheden og den daglige visitation skal udover

Læs mere