BØRNE-OG UNGEOMRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNE-OG UNGEOMRÅDET"

Transkript

1 HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER BØRNE-OG UNGEOMRÅDET

2 INDHOLD INDLEDNING INDLEDENDE AFDÆKNING AF SAGEN Den første samtale med borgeren Risikovurdering Når sagen er akut SÆRLIGT OM UDLANDSOPHOLD UNDERSØGELSE AF DEN UNGES OG FAMILIENS FORHOLD Dialog med familien IVÆRKSÆTTELSE AF FORANSTALTNINGER SAMARBEJDE MELLEM MYNDIGHEDER Politiet Udenrigsministeriet MULIGHEDER FOR SPARRING OG RÅDGIVNING

3 INDLEDNING Håndbogen henvender sig til dig, der som sagsbehandler møder børn og unge under 18 år udsat for æresrelaterede konflikter. Håndbogen indeholder opmærksomhedspunkter og gode råd. Desuden henvises der i håndbogen til lovgivning, der kan være relevant i din behandling af en æresrelateret sag. Håndbogen giver dig viden om dine handlemuligheder og styrker dermed muligheden for at give borgerne den rette hjælp. Håndbogen er udarbejdet som led i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter. Æresrelaterede konflikter opstår inden for familien og skyldes en opfattelse af, at et af familiens medlemmer har krænket eller vil krænke hele familiens ære ved at handle i strid med normer for, hvad der opfattes som god opførsel. Æresbegrebet knytter sig til forestillinger om en families generelle status og især om kvinders ærbarhed i familien. En konflikt kan fx opstå, hvis en ung får en kæreste, modsætter sig ægteskab eller ønsker skilsmisse. Konflikten kan medføre alvorlige overgreb som vold, tvangsægteskab eller kontrol af bevægelsesfrihed. Det er primært unge piger og kvinder, der udsættes for æresrelaterede konflikter, men også unge mænd kan være udsat. Æreskodekser håndhæves kun i nogle familier og er ikke knyttet til bestemte religioner. Læs mere i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds faktaark, der kan findes på ministeriets hjemmeside, og i vejledningen til Serviceloven: www. retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

4 Du bør ikke kontakte forældrene, før der er foretaget en risikovurdering (se afsnit om risikovurdering), og den unge evt. er bragt i sikkerhed. - Det er svært at vide, hvordan familien vil reagere, når den finder ud af, at kommunen har viden om deres familiære konflikter. Det kan resultere i vold, eller i at familien fx sender den unge ud af landet. Den unges sikkerhed må altid komme i første række. Kommunalbestyrelsen skal jf. servicelovens 155, stk. 2 senest 24 timer efter modtagelse af en underretning vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger overfor den unge (se afsnit om risikovurdering). Jf. servicelovens 155 a, stk. 2 kan der til brug for vurdering af en underretning finde en samtale sted med den unge uden forældrenes samtykke. Hvis underretningen omhandler overgreb fra forældrenes side, skal der finde en samtale sted uden samtykke fra forældrene og uden deres tilstedeværelse. INDLEDENDE AFDÆKNING AF SAGEN Du kan få kendskab til en æresrelateret konflikt gennem en underretning eller henvendelse fx fra den unges skole, fra politiet eller fra den unge selv. Det er en fordel at inddrage en leder og evt. en kollega i sagen, så det bliver muligt at få sparring på sagen, og så I er to til at løse eventuelle opgaver vedrørende kontakt til tolk, politi mv. Søg evt. rådgivning hos Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) eller den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisations (VISO), som begge har ekspertise på området. Den første samtale med den unge Det kan være en stor overvindelse for den unge at henvende sig til kommunen, da henvendelsen kan have uoverskuelige konsekvenser, fx at den unge bliver udstødt af familien. Det er vigtigt at tage den unge seriøst. Det kan være den eneste gang, hun/han får mulighed for at henvende sig, idet konflikten kan eskalere, så den unge herefter ikke har mulighed for at henvende sig. Det kan fx ske, hvis den unge overvåges konstant, spærres inde, sendes til udlandet eller i værste fald er i livsfare. Det er vigtigt, at den unge mødes med forståelse og accept, så hun/han får tillid til, at I sammen kan beslutte, hvad der skal gøres. Foretag altid en risikovurdering (se afsnit om risikovurdering på side 6). Fortæl den unge om muligheden for anonymitet, om din tavshedspligt og om din handlepligt. Hvis den unge ikke taler dansk bruges altid professionelle tolke, gerne fra en anden etnisk gruppe eller et andet land end borgeren. Oplys den unge om tolkens tavshedspligt. Foretag samtalen i rolige omgivelser og med rigelig tid til at drøfte den unges situation. Hvis den unge har henvendt sig sammen med en ven eller et familiemedlem, skal du være opmærksom på, at det kan udgøre en risiko for den unges sikkerhed, hvis hun/han deltager i samtalen, da vedkommende fx kan blive presset til at fortælle andre om samtalen. Spørg ind til, hvad konflikten handler om, og hvad den konkrete situation er nu og her. Tegn evt. en oversigt over centrale problemstillinger og de involverede personer, så du sammen med den unge får et overblik over, hvilke problemstillinger der er vigtigst lige nu. Nogle unge har, i et forsøg på at få deres liv til at hænge sammen, skjult dele af deres liv for familien. Det kan gøre det vanskeligt at finde sammenhæng i den unges fortælling. Psykisk vold og pres kan være svært at sætte ord på, selv om det i nogle tilfælde er det, der fylder mest for den unge. 4

5 Spørg åbent ind til magtstrukturen i familien fx: Hvem i familien bestemmer hvad? Hvem i og udenfor familien har indflydelse på den unges forhold? Hvem er involveret i konflikten? Der kan også være familiemedlemmer uden for Danmark, der har indflydelse på den unges situation. Spørg ind til, om den unge har talt med sine forældre om det, der har udløst konflikten. I familier med et stærkt hierarki, kan det være vanskeligt for den unge at tale med forældrene om sine ønsker. Tal med den unge om, hvordan forældrene kan inddrages. Hvis den unge ikke er i fare, kan det drøftes, hvordan hun/han selv kan få forældrene i tale. Måske er der et medlem af familien, som den unge har tillid til, og som kan bakke den unge op. Hvis den unge selv ønsker at tale med sine forældre, kan I lave en aftale om, at den unge skal møde op på kommunen alene på et bestemt tidspunkt, så du kan sikre dig, at hun/han har det godt, og at du evt. kontakter politiet, hvis du ikke kan få kontakt til den unge. Fortæl den unge, hvilke muligheder der er for hjælp, og hvad du konkret kan hjælpe med, så den unge får et realistisk billede af sine muligheder. Gør det tydeligt, at tvangsægteskab (gælder også tvungen religiøs vielse uden borgerlig gyldighed), trusler, vold og indespærring er ulovligt, og at den unge kan få hjælp og beskyttelse. Fortæl den unge, at der kan være mulighed for ophold på et beskyttet sted, men undlad at oplyse om navn eller placering på opholdsstedet. Hvis den unge ikke er klar til at tage imod hjælp, er det vigtigt at tilbyde ham/hende at komme igen samt oplyse om mulighederne for at få akut hjælp hos politiet og akut hjælp og rådgivning hos LOKK. Foretag en risikovurdering (se afsnit om risikovurdering på side 6) og kontakt politiet, hvis den unge vurderes at være i alvorlig fare. Overvej, om der er grundlag for at foretage en tvangsmæssig anbringelse jf. servicelovens 58, stk. 1 Hvis den unge udviser tegn på andre problemstillinger fx kognitive, udviklingsmæssige eller psykiske vanskeligheder, kan det være svært at vurdere, hvordan man bedst hjælper den unge. Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) tilbyder gratis udredning af den unges samlede situation og behov for støtte. 5

6 Risikovurdering Det skal altid med det samme undersøges, om den unge er i akut fare for overgreb fra familien fx tvangsægteskab eller vold/drab. Hvis den unge frygter et overgreb, er det vigtigt, at tage hendes eller hans frygt alvorligt. Vær samtidig opmærksom på, at der kan være en dramatisk sprogbrug i familien, der ikke nødvendigvis er udtryk for, hvordan man vil handle. Afklar uklarheder og tvivlsspørgsmål grundigt i samtalen med den unge, så den unge og familien får den rigtige hjælp. Vær opmærksom på, at den unge kan have behov for beskyttelse mod andre end den nære familie fx netværket i den etniske gruppe. Overvej om der er behov for at inddrage politiet med henblik på, at der foretages en risikovurdering. Politiet kan desuden have vigtig viden om familien. VISO og LOKK tilbyder gratis hjælp til bl.a. risikovurdering. Hvis sagen er akut, kan LOKKs hotline kontaktes hele døgnet på tlf.: Vær opmærksom på, at det i nogle tilfælde vil hjælpe den unge bedre, hvis en ændring af hans eller hendes situation bliver grundigt forberedt, frem for at der foretages en akut anbringelse. Prøv gennem samtale med den unge og evt. andre involverede fagpersoner at afdække truslen: Har den unge været udsat for vold eller alvorlige trusler om vold, og er der tidligere udøvet æresrelateret vold eller tvang i familien? Planlægger familien tvangsægteskab eller genopdragelsesrejse? Hvem har i så fald den unges pas, og har den unge set en billet eller andre tegn? I hvor høj grad føler familien sin ære krænket af den unges adfærd? Er der andre sociale problemer i familien, der kan være med til at øge risikoen for den unge? Er der aktuelt en optrapning i konflikten? 6

7 Når sagen er akut Når den unges sikkerhed er truet, er der en række forhold, man bør være opmærksomme på ved anbringelse: Sørg for sikker transport til opholdsstedet fx ved hjælp af politiet. Aftal evt. med det lokale politi, at de har øget opmærksomhed omkring den unge, og at der tilbydes en overfaldsalarm. Den unge bør kun have kontakt til personer i familie og netværk, som hun/han har fuld tillid til. Sørg for navne- og adressebeskyttelse via henvendelse til folkeregistret i bopælskommunen. Denne skal fornyes efter et år. Sørg for adressebeskyttelse hos Post Danmark og teleselskab. Eventuelle bankkonti skal lukkes, og den unge skal have en ny NemKonto evt. i en anden bank. Brug evt. netbank og E-boks for at undgå fysisk post. Sørg for at post fra Skat, Feriekonto, teleselskab mv. sendes til den nye adresse. Mobiltelefonnummer og evt. telefon bør udskiftes. Mobiltelefonen kan være forsynet med GPS, der virker selv om telefonen er slukket. Vær opmærksom på, om den unge har søskende, der også kan have behov for hjælp. Kontakt evt. politiet og gør opmærksom på, at der er tale om en æresrelateret sag. Vurdér om den unge skal placeres på et sikkert sted. Politiet kan informere familien til den unge, om at hun eller han befinder sig på et sikkert sted, og at de ikke skal prøve at kontakte den unge. Nogle familier melder deres barn/unge savnet og forsøger at bruge politiet til at finde den unges opholdssted. Derfor skal politiet være orienteret om, at den unge er anbragt og ikke skal eftersøges. Se desuden sikkerhedslisten på Vær opmærksom på, at nogle skoler registrerer eleverne i åbne systemer, der kan give adgang til oplysninger om, hvor den unge går i skole. Der kan være en risiko for, at personer med relation til familien uretmæssigt får adgang til sagsakter. Sørg for at kun få personer har adgang til sagen. 7

8 Hvis en ung under 18 år med opholdstilladelse i Danmark frygter at blive sendt på genopdragelsesrejse, bør du orientere den unge om, at opholdstilladelsen kan bortfalde ved genopdragelsesrejse på over tre måneder jf. udlændingelovens 17, stk. 2. SÆRLIGT OM UDLANDSOPHOLD Gør opmærksom på, at mulighederne for at få hjælp i udlandet kan være begrænsede og på, at den unge kan få hjælp og rådgivning hos Udenrigsministeriets globale vagtcenter både før og under rejsen. Den unge kan udfylde en erklæring om, at hun/han ikke ønsker et udlandsophold af længere varighed eller et påtænkt ægteskab i udlandet. Her oplyses bl.a. om rejsedestination, adresse, aftalt hjemrejsetidspunkt og pålidelige kontaktpersoner i Danmark eller oprindelseslandet. Erklæringen kan efterlades hos en voksen, som den unge har tillid til, og som kan kontakte relevante myndigheder, hvis den unge ikke er tilbage til forventet tidspunkt, eller der opstår andre problemer. Blanketten kan downloades på og LOKK kan kontaktes, hvis den unge ikke vender tilbage. Hvis en ung kommer tilbage til Danmark efter en genopdragelsesrejse eller et andet ufrivilligt udlandsophold, skal det ved modtagelsen af den unge vurderes, om der skal tilbydes særlig støtte efter serviceloven. LOKK tilbyder særlige rådgivningssamtaler til unge, der har været sendt på genopdragelsesrejse, samt rådgivning om genopdragelsesrejse på deres hotline. Hvis du får en henvendelse fra en ung, der opholder sig ufrivilligt i udlandet, kan du få rådgivning hos Udenrigsministeriets Borgerservice.

9 Hvis der er viden eller mistanke om, at den unge har været udsat for fysisk vold eller overgreb, og hvis sagen involverer politi eller sundhedsvæsen, skal det børnehus, som kommunen er tilknyttet jf. serviceloven 50a, benyttes. Der kan træffes afgørelse om en børnefaglig undersøgelse, selv om den unge er uden for landet. UNDERSØGELSE AF DEN UNGES OG FAMILIENS FORHOLD Den børnefaglige undersøgelse skal foretages, hvis det antages, at den unge trænger til særlig støtte og skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren jf. serviceloven 50. Dialog med familien Gennem dialog med familien kan der arbejdes på, at der skabes et frirum til den unge. Dette forudsætter, at den unge er uden for fare. Sørg for, at der er foretaget en risikovurdering, så der ydes beskyttelse af den unge, hvis der er behov for det. Det anbefales, at dialogen med familien varetages af en medarbejder med viden om æresrelaterede konflikter. Hvis kommunen ikke har den nødvendige ekspertise, kan der indhentes faglig bistand hos LOKK eller VISO. Hvis du har forforståelser eller hypoteser omkring familiens kultur og normer, er det vigtigt at spørge ind til dem, så du undgår stereotypisering af familien. Undgå at inddrage meget følsomme temaer i dialogen med familien, fx hvorvidt den unge har ret til at have en kæreste. I stedet kan der sættes fokus på den unges generelle trivsel. Vær påpasselig med hvilke informationer, der videregives til familien, og undlad at give den unge ansvaret for kommunens inddragelse i sagen. Kan der ikke opnås dialog mellem den unge og familien, eller vurderes dette at være for risikabelt, skal det vurderes, om der skal foretages konfliktmægling, mens den unge er fraflyttet familien og opholder sig på et sikkert sted. Konfliktmæglingen bør foretages af en mægler med særlig viden om æresrelaterede konflikter f.eks. en mægler fra LOKK. For at kunne forstå relationen mellem den unge og familien, er det vigtigt at have indsigt i familiens situation og normer. Spørg åbent ind til familiens baggrund, for at forstå hvorfor de handler som de gør, herunder: Hvilke forhåbninger og bekymringer har familien for deres unge? Hvordan er familiens historie og selvforståelse? Hvilke værdier har familien omkring familieliv, uddannelse mv., og hvordan er deres sociale netværk? 9

10 Efter servicelovens 58, stk. 3, har Børn- og Ungeudvalget en særlig adgang til at anbringe unge over 15 år uden for hjemmet, selv om forældremyndighedsindehaveren modsætter sig det, hvis den unge erklærer sig enig i anbringelsen. Vær opmærksom på, at den unge, bl.a. i sager om æresrelaterede konflikter, kan opleve et stort pres fra familie og omgangskreds for at få den unge til at skifte mening, når der anbringes efter denne paragraf. IVÆRKSÆTTELSE AF FORANSTALTNINGER Foretag en vurdering af, hvilke forhold et anbringelsessted skal opfylde for at være et egnet anbringelsessted for den unge. Hvis den unges sikkerhed er truet, skal anbringelsesstedet kunne håndtere denne trussel. Nogle af de unge kommer fra meget beskyttede miljøer og kan have svært ved at finde sig til rette på et døgntilbud, der kræver stor selvstændighed af den unge. Når man vælger et tilbud, skal man respektere den unges baggrund og være opmærksom på de regler og normer, der har været gældende for den unge hidtil. Samtidig er det vigtigt, at den sociale kontrol ikke videreføres. Det kan have stor betydning for familien, at en ung pige ikke anbringes et sted, hvor der også er unge mænd. Hvis det er vigtigt for familien at vogte over pigens ærbarhed, kan et ophold på en døgninstitution, selv hvis det er i få timer eller dage, være med til at forværre pigens forhold til familien efterfølgende. Anbringelsesstedet bør søge viden om æresrelaterede konflikter. Gør det klart for den unge, at det kan være nødvendigt med en anbringelse langt væk fra lokalområdet, og at det kan give den unge mere frihed end en lokal anbringelse. Samtidigt er det vigtigt at lytte til den unge og tage højde for hendes eller hans ønsker til anbringelsen. Den unge skal så vidt muligt selv være indstillet på, at en foranstaltning iværksættes, da det forbedrer muligheden for, at den unge får et positivt resultat af foranstaltningen. Sørg for at den unge tilbydes støtte i forhold til at bevare eller genetablere kontakten til sin familie. Sørg også for, at barnet eller den unge tilbydes anden relevant støtte fx psykologhjælp eller en kontaktperson. Hvis den unge ønsker at flytte hjem igen, er det vigtigt, at hjemgivelsen planlægges grundigt jf. servicelovens 68, og at der træffes afgørelse om støtte til den unge og familien jf. serviceloven

11 Jævnfør servicelovens 49 b kan kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, og politiet og anklagemyndigheden indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende et barns eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i forebyggelsen af overgreb mod børn og unge. SAMARBEJDE MELLEM MYNDIGHEDER Politiet Politiet har særlige ressourcepersoner på området for æresrelaterede konflikter. Hvis du retter henvendelse til politiet, bør du derfor orientere om, at der er tale om en æresrelateret sag. Politiet kan forestå risikovurdering, udlevere overfaldsalarmer og informere familien om, at en ung er anbragt, og at de ikke skal forsøge at kontakte ham eller hende. Politiet kan også medvirke proaktivt ved tilrettelæggelse af forebyggende og beskyttende foranstaltninger, herunder foretage præventive samtaler med familierne. Såfremt det er relevant, kan politiet gøre brug af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Udenrigsministeriet I sager hvor en ung frygter at blive sendt til udlandet eller allerede befinder sig ufrivilligt i udlandet, kan du kontakte Udenrigsministeriets globale vagtcenter, som har døgnåbent. De kan bidrage med viden om forholdene i det enkelte land og mulighederne for at hjælpe den unge. De kan også rådgive den unge, inden han eller hun tager af sted. Udenrigsministeriet kan indgå et samarbejde med ambassaden i det pågældende land med henblik på at hjælpe den unge i udlandet. Kontakt Udenrigsministeriet så tidligt som muligt i sagsforløbet. På deres hjemmeside kan du finde konkrete råd til den unge, der står overfor en udlandsrejse. Hvis du modtager en sag fra Udenrigsministeriet, hvor en ung er bragt hjem fra udlandet, skal du være opmærksom på ikke at sende oplysninger til familien samt at tilbyde den unge relevant støtte efter serviceloven. 11

12 MULIGHEDER FOR SPARRING OG RÅDGIVNING Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) Rådgivning til fagfolk: eller Rådgivning til unge: samt døgnåben hotline: Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisations (VISO) eller Både VISO og LOKK tilbyder rådgivning til sagsbehandlere i sager om æresrelaterede konflikter. VISO tilbyder rådgivning og udredning i konkrete sager samt rådgivning om kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen mod æresrelaterede konflikter. LOKK tilbyder rådgivning og konfliktmægling i konkrete sager og kan træffes døgnet rundt på deres hotline. Udlændingestyrelsens vejledningstjeneste for unge under 24 i risiko for tvangsægteskab Tlf.: Udenrigsministeriets borgerservice/ globale vagtcenter eller (døgnåbent) Rehabiliteringscenter for Etnisk unge i Danmark (R.E.D.) eller Find mere viden Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) (Rådgivning om familieplanlægning m.v., æresrelaterede konflikter og lukkede familier) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152666

HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET

HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET INDHOLD INDLEDNING INDLEDENDE AFDÆKNING AF SAGEN Den første samtale med borgeren Risikovurdering Når

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk Sikkerhedsliste til dig, der er truet Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt www.etniskung.dk Denne folder er til dig, der er på flugt fra din familie på grund af vold, trusler eller tvang. Hvis du

Læs mere

Er du bange for at blive sendt til udlandet og ikke komme tilbage til Danmark?

Er du bange for at blive sendt til udlandet og ikke komme tilbage til Danmark? 1 Er du bange for at blive sendt til udlandet og ikke komme tilbage til Danmark? Blanketten her er en hjælp til dig, der ved eller tror, at du snart skal rejse til udlandet og er bange for ikke at få lov

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Kortlægning af indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. December 2010

Kortlægning af indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. December 2010 Kortlægning af indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse December 2010 Kortlægning af indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse uundertrykkelse December 2010 Kortlægning

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget Børne- og Familieteamet Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i børn og ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune.

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandarden er gældende for Kvindekrisecenter Bornholm som eneste beliggende Kvindekrisecenter i Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser.

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser. Kommunaludvalget 2014-15 L 145 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 205426 Dato 24-02-2015 Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

METODEHÅNDBOG FOR HENVENDELSER FRA UNGE TRUEDE KVINDER, MÆND OG PAR MED ANDEN ETNISK HERKOMST END DANSK

METODEHÅNDBOG FOR HENVENDELSER FRA UNGE TRUEDE KVINDER, MÆND OG PAR MED ANDEN ETNISK HERKOMST END DANSK Udarbejdet af Københavns Kommune Socialforvaltningen Døgnkontakten/Etnisk konsulent team 2007 METODEHÅNDBOG FOR HENVENDELSER FRA UNGE TRUEDE KVINDER, MÆND OG PAR MED ANDEN ETNISK HERKOMST END DANSK Indledning...

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Det kommunale børneområde

Det kommunale børneområde Det kommunale børneområde Ved Lars Boe Wille Socialrådgiver og Master i udsatte Børn og Unge Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 1 Oplæggets hovedspørgsmål: - Hvordan kan adoptivbørn få den fornødne støtte

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende faglige retningslinjer for indsatsen i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende retningslinjer for den faglige indsats i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. LOKK tilbyder rådgivning og konfliktmægling til unge og professionelle vedrørende æresrelaterede konflikter.

Indholdsfortegnelse. LOKK tilbyder rådgivning og konfliktmægling til unge og professionelle vedrørende æresrelaterede konflikter. Vi vil også høres Indholdsfortegnelse Kort om LOKK LOKK er en humanitær interesseorganisation, der arbejder for at synliggøre, forebygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn. Forord 5 Ære 6 Sociale

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Rapport om en styrket indsats mod genopdragelsesrejser og andre længerevarende udlandsophold af negativ betydning for herværende børns skolegang og

Rapport om en styrket indsats mod genopdragelsesrejser og andre længerevarende udlandsophold af negativ betydning for herværende børns skolegang og Rapport om en styrket indsats mod genopdragelsesrejser og andre længerevarende udlandsophold af negativ betydning for herværende børns skolegang og integration Udarbejdet af den tværministerielle arbejdsgruppe

Læs mere

Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder

Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgård 30. april 2014 Barnet og dets forældre Barnet er underlagt forældremyndighed, men har en vis grundlæggende selvbestemmelse og

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Hvor går du hen, og hvilken hjælp kan du få? DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om, hvad danske myndigheder kan gøre for dig, hvis dit barn ulovligt er bragt til et

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE

HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Underretningspligt:... 4 2.1. Underretning bør ske:... 4 2.2. Underretning

Læs mere

GRATIS TILBUD TIL BØRN OG UNGE. Navn Rammer Målgruppe Tlf.nr./hjemmeside TUBA. 14 35 år. www.tuba.dk Blå Kors

GRATIS TILBUD TIL BØRN OG UNGE. Navn Rammer Målgruppe Tlf.nr./hjemmeside TUBA. 14 35 år. www.tuba.dk Blå Kors GRATIS TILBUD TIL BØRN OG UNGE Navn Rammer Målgruppe Tlf.nr./hjemmeside TUBA 14 35 år www.tuba.dk Blå Kors Terapeutisk rådgivning og behandling: - individuel samtale - gruppesamtale - familiesamtale -

Læs mere