Forskningsplan for Forskningsafsnittet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsplan for Forskningsafsnittet"

Transkript

1 Århus Universitetshospital Risskov Afsnit D Harald Selmers Vej 66 DK-8240 Risskov Tlf Forskningsplan for Forskningsafsnittet Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Århus Universitetshospital Risskov Oversigt over forskningsmedarbejdere professor, overlæge, dr.med. Per Hove Thomsen, halvt finansieret af Aarhus Universitet, klinisk assistent, ph.d.-studerende Anne Virring Sørensen finansieret af Aarhus Universitet, klinisk lektor, læge, dr.med. Marlene B. Lauritsen, - i delestilling, finansieret af BUC, afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d. Judith B. Nissen, aftale om ca. 1 forskningsdag/uge, finansieret af BUC, læge, ph.d.-stud. Janne Helverskov, fuld forskningsstilling, finansieret af BUC, overlæge Helle Rasmussen, overlæge Meta Jørgensen, afdelingslæge Lene Ruge Møller, post-doc., klinisk lektor, ph.d. Charlotte Ulrikka Rask (p.t. ansat ved Afdelingen for Funktionelle lidelser, Århus Sygehus), psykolog, ph.d. Loa Clausen, pr tiltrådt 3-årig fuldtidsansættelse som forskningskompetent psykolog ved Forskningsafsnittet, finansieret af BUC, psykolog Karin Christensen (indgår i OCD-projekt), psykolog, ph.d.-studerende Katja Hybel, ½ klinisk stilling, ½ tid til forskning, fondsfinansieret, psykolog, ph.d.-studerende Kirsten Krabek Frantzen, delvist fondsfinansieret, delvist aflønnet af BUC, psykolog Anne-Mette Lange, fondsfinansieret, psykolog Anne-Katrine Hansen, fondsfinansieret, sundhedsplejerske, ph.d-studerende, MPH Sanne Lemcke, fondsfinansieret, Dato: 22. november 2011 Kontaktperson: Jytte S. Breining Tlf.: Side 1 af 1

2 psykolog, ph.d-studerende Gry Telleus (tilknyttet Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus), lægesekretær Jytte Breining, halvt finansieret af Aarhus Universitet og lægesekretær Rikke Hansen, fondsfinansieret, lektor, ph.d. Morten Frydenberg, Institut for Biostatistik, Aarhus Universitet (aflønnes af AU), psykolog, ph.d. Rikke Lambek, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet (aflønnes af AU). Oversigt over ph.d.-studerende inkl. projekttitel Læge Janne L. Helverskov: Et opfølgningsstudie af 647 patienter behandlet på Center for Spiseforstyrrelser (vejledere: Per Hove Thomsen, Ole Mors og Kristian Rokkedal), psykolog Katja Hybel: Neuro- og metakognitive markører samt prædiktorer for behandlingsrespons hos børn og unge med OCD (vejledere: Erik Lykke Mortensen, Københavns Universitet, Else de Haan, University of Amsterdam, Per Hove Thomsen), sundhedsplejerske Sanne Lemcke: Tidlig opsporing af ADHD og autisme hos småbørn. En opfølgning i Bedre Sundhed for Mor og Barn-kohorten (vejledere: Marlene Lauritsen, Per Hove Thomsen, Erik Parner, Aarhus Universitet, og Merete Bjerrum, Aarhus Universitet), psykolog Kirsten K. Frantzen: Caring for the caregiver. A qualitative study of parental treatment preferences in autistic chrildren (vejledere: Marlene Lauritsen, Merete Bjerrum, Aarhus Universitet, Meta Jørgensen), psykolog Gry K. Telleus: Profil og forløb af kognitive deficits hos børn og unge med anorexia nervosa (vejledere: Per Hove Thomsen, Birgitte Fagerlund, Bispebjerg Hospital), læge Anne Virring Sørensen: Description and evaluation of sleep patterns in children with attention deficit/hyperactivity disorder before and after treatment (vejledere: Lene Ruge Møller, Poul Jennum, Glostrup Hospital, Per Hove Thomsen). Ph.d.-projekter under forberedelse psykolog Anne-Mette Lange: Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn: Et randomiseret, kontrolleret multicenter effektivitetsstudie af the New Forest Parenting Programme på en klinisk kohorte af danske børn (vejledere: Per Hove Thomsen, Dorte Damm, Margaret Thompson, University of Southhampton), psykolog: Treatment fidelity. Ph.d.-projekt under ovennævnte projekt, læge: Brain-mapping (Q-eeg) af skolebørn med ADHD. Oversigt over delestillinger Stillinger delt mellem klinik og forskning cand.med., lektor, dr.med. Marlene Lauritsen (halv tid til forskning, er under speciallægeuddannelse, finansieret af BUC), afdelingslæge, ph.d. Merete Juul Sørensen ansat med tid til forskning finansieret af BUC (har to dage om ugen til forskning, 1 dag til egen forskning, 1 dag til andres forskning), Side 2 af 2

3 afdelingslæge, ph.d. Judith B. Nissen ansat med tid til forskning finansieret af BUC (har 1 dag om ugen til egen forskning), cand.psych., ph.d.-studerende Katja A. Hybel er ansat i en 6-årig periode med halv tid til forskning, finansieret af fondsmidler. Stillinger delt mellem BUC og Aarhus Universitet professor, overlæge, dr.med. Per Hove Thomsen, refusion sv.t. halv stilling fra Aarhus Universitet lægesekretær Jytte S. Breining, refusion sv.t. halv stilling fra Aarhus Universitet Afdelingens prioriterede forskningsområder de næste 5 år Generelt vil Forskningsafsnittet på BUC som i de forløbne år prioritere klinisk forskning. Den kliniske forskning vil fortsat fokusere på udvikling af relevante instrumenter til brug for screening, diagnostik samt evaluering af behandlingsindsats, herunder afprøvning og validering af allerede fra udlandet kendte instrumenter mhp. implementering i dansk klinik. Desuden fortsættes igangværende deskriptiv/ætiologisk forskning, dels klinisk fænomenologisk forskning, genetisk forskning, forskning i neuropsykologiske aspekter mv. Et væsentligt område vil være behandlingsforskning, især inden for ADHD, OCD, men også på længere sigt spiseforstyrrelser. Behandlingsforskning har været yderst sparsom i Danmark. Forskningen vil dels bestå i afprøvning af udenlandske behandlingsregimer (f.eks. forældretræningsprogrammer, psykoterapi mv.), dels udvikling af egne behandlingsregimer (som f.eks. i OCD-studiet med udvikling af nordisk CBT-manual). Studierne vil i høj grad være effectiveness-studier samt fokusere på analyse af prædiktive faktorer for behandlingsrespons mhp. at forbedre behandlingsindsatsen. Der satses på translationel forskning, blandt andet i form af anvendelse af resultater fra genetisk og neuropsykologisk forskning med henblik på at udvikle en højere grad af individualiseret behandlingsindsats, som kan målrettes mere effektivt over for det enkelte barn og dets familie ( what works for whom? ). Der skal generelt arbejdes hen imod at de kliniske afsnit anvender mere strukturerede assesmentmetoder i såvel udredning som behandling. Denne kliniske systematik kan udbygges til at danne grundlag for forskning. Endvidere kan de forestående behandlingspakker tænkes at kunne danne grundlag for kontrollerede behandlingsstudier. Forskningsprojekter som fokuserer på assessment, diagnostik og outcome samt matchning af patienter og behandlingstyper vil være i fokus. Endelig vil der fortsat foregå epidemiologisk forskning, herunder registerforskning (i samarbejde med Center for Registerforskning, Institut for Folkesundhed mv.) mhp. undersøgelse af prævalens samt longitudinelle forløb af børnepsykiatriske tilstande (blandt andet ADHD, Tourettes syndrom, autisme). Følgende forskningsprojekter vil blive prioriteret de næste 5 år OCD OCD-behandlingsstudie (NordLOTS), som er et fælles nordisk studie af psykoterapeutiske og medikamentel behandling af OCD hos børn og unge. Rekrutteringen af patienter fortsætter endnu ca. et år. Der er planlagt (og allerede igangsat) løbende efterundersøgelser af patienterne efter ½, 1 og 3 år. Undersøgelsen har affødt væsentlige sideprojekter, herunder genetiske undersøgelser og under- Side 3 af 3

4 søgelser af neuropsykologiske forhold. Undersøgelsen har modtaget støtte fra Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, Trygfonden, Pulje til Styrkelse af Psykiatrisk Forskning samt mindre private fonde. Projekter vedrørende ADHD I de næste 5 år vil følgende kliniske projekter køre: Forældretræningsprogrammer i behandling af ADHD hos småbørn, et randomiseret, kontrolleret multicenter effektivitetsstudie af the New Forest Parenting Programme på en klinisk kohorte af danske børn. Undersøgelsen foregår i samarbejde med børne- og ungdomspsykiatrien i Glostrup og i et samarbejde med udenlandske samarbejdspartnere. Projektet vil give klinisk værdifuld viden om hvorvidt dette engelskudviklede forældretræningsprogram kan anvendes på danske småbørn med ADHD. Undersøgelse af søvnvanskeligheder og søvnmønstre hos børn med ADHD før og efter behandling med centralstimulantia. I denne undersøgelse analyseres søvnproblemer hos børn med ADHD i form af træthed om dagen i sammenligning med børn med ADHD uden søvnproblemer. Der foretages objektive søvnmålinger over 24 timer. Efter medikamentel behandling med centralstimulantia gentages ovenstående målinger hos børn med ADHD. Der påtænkes udviklet nye projekter i BUC-regi, hvor man ønsker at belyse søvnen, herunder ved depression. Der ønskes et samarbejde med voksenpsykiatrien og Neurofysiologisk afdeling, Århus Sygehus NBG, herunder også med hensyn til voksne med ADHD og søvnproblemer, men også søvnproblemer ved andre psykiatriske lidelser. Kognition og adfærd hos skolebørn med og uden ADHD. I dette projekt undersøges de neuropsykologiske vanskeligheder, som optræder ved ADHD, hvordan de bedst udredes og om hvorvidt alle børn med ADHD har den samme slags vanskeligheder. Det undersøges, hvordan børn med ADHD med forskellige neuropsykologiske profiler adskiller sig fra hinanden på en række områder og om de har forskellig effekt af medicin. Til undersøgelsen rekrutteres 100 børn med en ADHD-diagnose. Undersøgelsen foregår i samarbejde med Psykologisk Institut og er særdeles perspektivrigt. Piger med ADHD neuropsykologiske og sociale aspekter. I dette projekt beskrives kliniske symptomer, social funktion og komorbiditet hos piger med ADHD med og uden adfærdsforstyrrelser. Pigerne sammenlignes med hensyn til eksekutive dysfunktioner målt ved neuropsykologiske undersøgelser samt mhp. social funktion. Spiseforstyrrelser I undersøgelser analyseres prognosen for patienter behandlet på Center for Spiseforstyrrelser. Der vil i de næste 5 år blive forsket i komorbiditet til spiseforstyrrelser (eksempelvis ADHD og gennemgribende udviklingsforstyrrelser) samt mhp. en yderligere afdækning af diagnostiske problemer inden for spiseforstyrrelsesområdet. Inden for bulimigruppen vil behandlingsstudier (RCT-studier) blive planlagt, herunder hvor intensivt gruppebehandling for voksne med anorexia nervosa sammenlignes med treatment as usual. En sådan forskning vil have implikationer for den behandling som centret (Center for Spiseforstyrrelser) tilbyder og vil i høj grad kunne sætte fokus på betydningen af CBT og psykoedukation. Endvidere vil sådanne projekter give Center for Spiseforstyrrelser erfaring med at integrere mere kontrollerede projekter i klinikken, herunder eksempelvis nye tidlige, intensive interventioner til unge. Side 4 af 4

5 Desuden evaluering af multifamiliebehandling givet til børn og unge med anorexia nervosa samt fortsatte opfølgningsstudier. Autisme, herunder tidlig opsporing Der pågår en del registerbaseret forskning i samarbejde med Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet om risikofaktorer for autismespektrumforstyrrelser (ASF). Det drejer sig bl.a. om parametre omkring fødselstidspunktet, såsom fødselsvægt og gestationsalder samt geografisk variations betydning for risikoen for at udvikle autisme. Der bliver også forsket i, hvilke medicinske sygdomme, der er associeret med ASF. Fremadrettet er det også planen nærmere at undersøge forløbet af ASF hos børn diagnosticeret med denne diagnose på danske psykiatriske hospitaler. Derudover sker der på Forskningsafsnittet også forskning i de tidlige tegn på både ADHD og ASF, såvel på befolkningsniveau med registerdata samt i form af kvalitative interview med forældre om de tidlige tegn på autisme og ADHD. Der udføres også en kvalitativ undersøgelse af, hvilke forældrerelaterede prædiktorer, der kan være med til at fastlægge, hvilke autismespecifikke behandlingsmetoder, der vil være optimal for familien og dermed for barnet med autisme. Funktionelle lidelser Der udføres blandt epidemiologisk forskning med undersøgelse af almene populationer af børn for at få systematisk viden om forekomst og forløb. Forskningsafsnittet er p.t. involveret i sådanne større populationsundersøgelser. Desuden udføres grundvidenskabelig forskning med henblik på at tilvejebringe nødvendig viden inden for bedre diagnostik og behandling af patientgruppen. Der er unikke perspektiver i samarbejde med Neurocenteret, Århus Sygehus NBG, samt Forskningsafsnittet, Risskov, ÅUH Risskov. Der planlægges klinisk og anvendelsesorienteret forskning vedrørende diagnostik og klassifikation samt behandlingsmetoder af funktionelle tilstande hos børn og unge. Der findes i dag ikke evidensbaserede retningslinjer for behandlingen, men der er begyndende evidens for at en kombination af gradueret genoptræning og familiebaseret kognitiv adfærdsterapi har en effekt. Derfor er et vigtigt forskningsområde flere randomiserede, kontrollerede undersøgelser af effekten af standardiserede behandlingsprogrammer. Angst og depressionsområdet Studier er i gang mhp. klinisk afprøvning af familieorienteret kognitiv adfærdsterapibaseret manualiseret program til børn med angstlidelser (i samarbejde med Angstklinikken, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet). Dette vil give viden om effektiv evidensbaseret behandling i en børnepsykiatrisk population med megen komorbiditet og svær funktionsnedsættelse og vil give mulighed for på længere sigt at lave kliniske substudier. Der vil blive udfærdiget manualiseret, evt. gruppebaseret, kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af depression hos børn. Der er igangværende og påtænkte registerstudier vedrørende forhold under graviditeten såsom stress og medicin og betydningen for udvikling af børnepsykiatrisk sygdom (herunder autisme og emotionelle lidelser). Desuden undersøges aktuelt behandlingstilgange vedrørende selektiv mutisme og effekten heraf mhp. at systematisere denne. Side 5 af 5

6 Epidemiologi og registerforskning Vi har i Danmark unikke muligheder for denne type forskning. I et samarbejde med Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, er studier i gang inden for autismeområdet og dette vil søges udvidet til andre diagnosegrupper. Øvrige overvejelser Der bør satses på en udvikling af evidensgrundlaget for miljøterapeuternes arbejde blandt ambulante og indlagte børn. Denne forskning er særdeles sparsom. I første omgang er der brug for en kortlægning af evidensen for miljøpersonalets arbejde og for en evaluering af de mange tiltag, der i dag foregår. Der er brug for at fremme forskningskompetencen blandt personale med mellemlange videregående uddannelser, blandt andet ved at stimulere interesserede via deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter samt ved at videreuddanne sig. Et sådant samarbejde vil kunne etableres med VIA University College, Afdelingen for sygeplejevidenskab, og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Forskningen inden for ungdomspsykiatrien skal intensiveres i løbet af de næste 5 år. Der påtænkes deltagelse i dansk multicenterprojekt vedrørende afprøvning af to forskellige antipsykotika i behandlingen af psykose hos børn og unge. Forskningen vil søges etableret i hele Region Midt, herunder også inddragende afsnittene i Herning og Viborg. Der ønskes oprettet yderligere delestillinger mhp. en styrkelse af forskningen (alle faggrupper). På grund af den store bredde i den børne- og ungdomspsykiatriske forskning ønskes opslået yderligere lektorater med formel universitetstilknytning med henblik på stimulation af specifikke forskningsområder samt varetagelse af vejlederfunktion for ph.d.-studerende. Desuden ønskes opslået en stilling som post-doc. i form af overlægestilling med halv tid til forskning, forskningsvejledning mm. Endelig ønskes midlertidige midler til varetagelse af økonomistyring, administration mv. i forskningsafsnittet, hvis volumen er vokset betydeligt de seneste år. Mål for forskningsindsatsen/monitorering samt hvilke indikatorer anvendes Mål for opfyldelse af forskningsstrategien er antal publikationer i peer-reviewed tidsskrifter: 50 antal publikationer i form af danske artikler, bogkapitler, brochurer mhp. formidling mv.: antal igangværende projekter (ifølge årsberetning) antal igangværende ph.d.-projekter, antal afsluttede ph.d.-projekter: 6 ekstern finansiering samarbejdsrelationer (nationale og internationale) Validering og implementering i klinikken af instrumenter til udredning og behandling. Monitoreringen foregår i form af møder mellem centerledelsen og professoren. Plan for hvorledes forskningsresultater formidles til afdelingernes medarbejdere På jævnlige møder mellem professoren og centerledelsen, BUC, orienteres om nye forskningsresultater, herunder hvilke konsekvenser disse bør have for tilrettelæggelsen af den daglige klinik (udred- Side 6 af 6

7 ning, behandling). I fællesskab forestår centerledelsen og professoren den nødvendige implentering i klinikken og sikrer at dette sker med forankring i ledelsessystemet. Forskningsresultater formidles internt på BUC, i hele regionen, dels ved forskningsmøder i Forskningsafsnittet, præsentation af forskningsprojekter og forskningsresultater herfra ved lægemøder flere gange pr. semester. Formidling af forskningsresultater og forskningsprojekter på BUC s intranet. Afholdelse af faglige gå hjem-møder for alle BUC s teammedarbejdere mhp. formidling af de enkelte afsnits igangværende og afsluttet forskning. Deltagelse i Psykiatriens forskningsdag i Region Midt Planlægning af 1-2 temadage om igangværende forskning og forskningsresultater, herunder især med fokus på hvorledes forskningsresultater kan implementeres til nytte for klinikken. Tænkes afholdt for såvel BUC s forskere som klinikere med inddragelse af eksterne undervisere. Samarbejde med andre instanser, f.eks. Institut for Klinisk Medicin og Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Den perinatale forskningsenhed. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Århus Universitetshospital, Psykiatrisk Hospital i Risskov Center for Psykiatrisk Forskning. Klinik for angst og tvangslidelser. Århus Universitetshospital, Aalborg Psykiatriske Sygehus Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling. Aarhus Universitet Psykologisk Institut. Afdeling for Biostatistik, Institut for Folkesundhed. Center for registerforskning. North Atlantic Neuro-Epidemiologic Alliances (NANEA). Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Danmark. Forskningsenheden, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, Region Hovedstaden (vedr. projekt om funktionelle lidelser og forældretræning). Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg. Videnscenter for Autisme, København. Det Danske Tvillingeregister, Odense Universitetshospital. Norden Nordiske centre (vedr. OCD-behandlingsprojekt samt nordisk ADHD-forskernetværk). Nordisk Netværk til udvikling og afprøvning af instrumentet Uppsala (depressionsforskning), Stavanger (psykoterapeutisk forskning) og Göteborg (udvikling af forældrespørgeskema). Europæiske centre Side 7 af 7

8 Maudsley Institute of Psychiatry, London. Amsterdam Medical Center, Dept. of Child and Adolescent Psychiatry/de Bascule, Amsterdam. University of Nottingham USA Center for Disease Control (autismeforskning). Yale Child Study Center (OCD- og TS-forskning). Canada University of Toronto, Hospital for Sick Children (ADHD-forskning). Side 8 af 8

9 Oversigt over igangværende forskningsprojekter Ph.d.-projekter Cand.med., ph.d.-studerende Janne L. Helverskov Et opfølgningsstudie af 647 patienter behandlet på Center for Spiseforstyrrelser Vejledere: Per Hove Thomsen, professor, overlæge Ole Mors (Center for Psykiatrisk Grundforskning, Århus Universitetshospital Risskov) og Kristian Rokkedal. Formålet med projektet er dels at opgøre prognosen for patienter behandlet på Center for Spiseforstyrrelser hhv. 2½ og 5 år efter behandlingsstart, dels at afdække forskelle og ligheder mellem forskellige undergrupper af spiseforstyrrelser og dermed bidrage til den internationale diskussion omkring validiteten af de nuværende diagnostiske kriterier for spiseforstyrrelser. 647 patienter indgår i follow-up kohorten for 2½ års undersøgelsen. Data er under bearbejdning for 5 års undersøgelsen. Patienterne er undersøgt med fysisk undersøgelse, interviews og selvrapporteringsskemaer ved behandlingsstart, efter 2½ år og 5 år. Indsamlingen af data er delvis retrospektiv. Ud fra disse undersøgelser bestemmes diagnose ved indtag, samt måned for måned frem til opfølgning. Herudfra beregnes ved hjælp af overlevelsesanalysemetoder remissionsrater, mulige prædiktive faktorer for remission samt forekomst af recidiv og skift mellem diagnostiske undergrupper. 987 patienter indgår i en tværsnitsundersøgelse af forskelle og ligheder mellem forskellige diagnostiske undergrupper. Grupperne sammenlignes på spiseforstyrrelsessymptomatologi, almen psykopatologi, psykiatrisk komorbiditet og demografiske data. Data sammenlignes ved brug af Kruskal Wallis og χ2 test. 312 patienter deltog i 2½ års opfølgningsundersøgelsen. 42 % blev helt fri for symptomer i min. 3 mdr., 72 % blev fri af en spiseforstyrrelsesdiagnose i min. 3 mdr. 43 % havde efter 2½ år ingen diagnose, mens 29 % havde været fri af diagnose, men var faldet tilbage om end ofte til en mildere form for spiseforstyrrelse end udgangspunktet. Tilstedeværelsen af psykiatrisk komorbiditet var en generel prædiktor for en dårligere prognose, mens en høj hyppighed af overspisninger og opkastninger var prædiktor for dårligere prognose for patienter med bulimi (BN) og lav ønskevægt var det for patienter med anoreksi (AN). Patienter som ikke opfylder et af de fysiologiske kriterier for AN (dvs. har nogen grad af menstruation eller BMI under normalvægt men over AN-grænsen) adskiller sig ikke fra typiske ANpatienter på de målte parametre, mens patienter som ikke opfylder et af de psykologiske kriterier klart adskiller sig fra AN på de fleste af de målte parametre. Patienter som ikke opfylder hyppigheden af overspisninger og kompenserende adfærd i diagnostiske kriterier for BN ligner på de fleste målte parametre patienter med typisk BN, mens patienter, som ikke har objektive overspisninger men har kompenserende adfærd på tærskelniveau og patienter som ikke opfylder det psykologiske kriterium, adskiller sig fra patienter med typisk BN på adskillige parametre. Patienter som har mere end et kriterium på subtærskelniveau har generelt et mildere sygdomsbillede end patienter med AN eller BN. To artikel er publiceret i Side 9 af 9

10 Cand.med., ph.d.-studerende Anne Virring Sørensen Description and evaluation of sleep patterns in children with attention deficit/hyperactivity disorder before and after treatment Vejledere: afdelingslæge Lene Ruge Møller, professor Poul Jennum, Glostrup og professor Per Hove Thomsen Projektet er et klinisk studie af søvnproblemer hos børn med ADHD. Der er øget fokus på søvnens betydning i forhold til udvikling af problemer i dagtiden, herunder påvirkningen af adfærden. De søvnstudier der til dags dato er lavet på patienter med ADHD har ikke entydige resultater pga. stor heterogenicitet i gruppen og designmæssige variationer. I aktuelle studie undersøges børn med ADHD med søvnproblemer i form af træthed om dagen og sammenlignes med børn med ADHD uden søvnproblemer. Der skal laves objektive søvnmålinger over 24 timer samt en grundig udredning i forhold til komorbiditet og undertype af ADHD. Yderligere udfyldes spørgeskemaer i forhold til daglig funktion og patienternes reaktionshastighed måles. Der tages en blodprøve for at udelukke kendte biokemiske årsager til træthed. Efter medikamentel behandling gentages ovenstående målinger hos børn med ADHD og træthed om dagen og resultaterne sammenlignes for at se på effekten af den medikamentelle behandling, dels på søvnen, dels på det daglige funktionsniveau. Cand.psych., ph.d.-studerende Katja Anna Hybel Neuro- og metakognitive markører samt prædiktorer for behandlingsrespons hos børn og unge med OCD Vejledere: lektor, psykolog Erik Lykke Mortensen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, professor, psykolog Else De Haan, Amsterdam (NL), professor Per Hove Thomsen. I projektet undersøges, hvordan børn med OCD adskiller sig fra normalt fungerende børn samt børn med andre angstlidelser med hensyn til adfærdsmæssig selvregulering (eksekutiv funktion), opmærksomhedsmæssig skævhed (bias) relateret til emotionelle stimuli, samt med hensyn til forvrængninger i tænkning om egen tænkning (metakognition). Stabiliteten af neuro- og metakognitiv funktion over tid belyses og det undersøges om ændringer kan associeres med behandlingsrespons. Mulige neuro- og metakognitive prædiktorer for behandlingsrespons afsøges. Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en hyppig og alvorlig psykisk lidelse blandt børn og unge. Tilstanden er karakteriseret ved tilbagevendende, ubehagelige tvangstanker og/eller tvangshandlinger. I de senere år har der været øget opmærksomhed på lidelsens heterogenitet og erkendelse af behovet for at identificere potentielle subdimensioner. Neuropsykologiske funktionsforstyrrelser og metakognitive forvrængninger har været fremført som kernemarkører, men der er få studier vedrørende børn og unge. Hvad behandling angår, er der behov for at finde frem til nøglefaktorer, der kan fortælle, hvilke børn og unge, der profiterer af hvilken type behandling. I studiet indgår 50 (7-17 år gamle) patienter med OCD, 50 normalt fungerende matchede børn og unge, 50 børn og unge (7-17 år gamle) med anden angstlidelse. Der testes med neuropsykologisk testbatteri samt forældre- og selvrapporteringsskalaer vedrørende eksekutiv funktion og metakognition før og efter manualiseret kognitiv adfærdsterapi. Resultaterne sammenholdes med mål for symptomsværhedsgrad før, under og efter behandling. Perspektivet er at bidrage til en grundlæggende viden om neuropsykologiske og metakognitive processers beskaffenhed og betydning for sygdomsudvikling og behandlingsprognose ved OCD. Projektet er sideprojekt til Nordic Long-term OCD Treatment Study (NordLOTS). Side 10 af 10

11 Rekruttering af børn og unge med andre angstlidelser foregår i samarbejde med Mikael Thastum, Angstklinikken, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Projektet løber over perioden Dataindsamling er igangværende. Sundhedsplejerske, MPH, ph.d.- studerende Sanne Lemcke Tidlig opsporing af ADHD og autisme hos småbørn. En opfølgning i Bedre Sundhed for Mor og Barn kohorten Vejledere: Klinisk lektor, dr. med. Marlene B. Lauritsen, professor Per Hove Thomsen, lektor Erik T. Parner (Afd. for Biostatistik, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet), lektor Merete Bjerrum (Afd. for sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet) Projektets formål er, at undersøge om forældrerapporterede forskelle i udvikling og adfærd i de første to leveår kan forudsige, hvilke børn der senere får en ADHD eller autisme diagnose. Projektet er opdelt i fire studier: Et follow-up studie af de tidlige kognitive, sproglige og motoriske tegn på autisme i Bedre Sundhed for Mor og Barn kohorten inklusiv sammenligning med børn med mental retardering Et follow-up studie af de tidlige kognitive, sproglige og motoriske tegn på ADHD i Bedre Sundhed for Mor og Barn kohorten. Svarende til det projekt, der er gennemført om autisme og med sammenligning af de to diagnosegrupper for at klarlægge eventuelt tidlige diagnosespecifikke tegn Et follow-up studie af de tidlige tegn på ADHD og autisme i Bedre Sundhed for Mor og Barn kohorten med hensyn til den tidlige regulering og emotionalitet ved hjælp af mødrenes oplysninger om amning, søvn, rytme, kolik og temperament Et kvalitativt studie på baggrund af resultaterne fra projektets tre kvantitative studier med henblik på at uddybe mødres oplevelser af de første symptomer på afvigende udvikling hos deres små børn. De første tre studier bygger på oplysninger fra kohorten Bedre Sundhed for Mor og Barn, hvor man har interviewet ca kvinder, da deres børn var 6 og 18 måneder gamle. Interviewene indeholder oplysninger om moderens oplevelser af barnets trivsel, adfærd og vækst. Via registre er det muligt at identificere de børn, der senere har fået en ADHD eller autisme diagnose. Ved at sammenligne oplysningerne om dem med resten af kohorten, vil det være muligt at beskrive de eventuelle karakteristika ved børn med ADHD og autisme før 2 års alderen. Undersøgelserne i kohorten suppleres med en kvalitativ interviewundersøgelse, hvor data indsamles blandt mødre til små børn diagnosticeret med ADHD eller autisme, og interviewguiden udvikles med udgangspunkt i resultaterne fra de første tre studier. Projektet er påbegyndt i 2010 og forventes afsluttet i Der er på nuværende tidspunkt indhentet de nødvendige tilladelser til de første studier i Bedre Sundhed for Mor og Barn, og data til er klar til at blive analyseret. Side 11 af 11

12 Cand.psych., ph.d.-studerende Kirsten Krabek Caring for the caregiver. A qualitative study of parental treatment preferences in autistic children Vejledere: lektor, dr.med. Marlene B. Lauritsen, lektor, ph.d. Merete Bjerrum, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, overlæge Meta Jørgensen. Formålet med ph.d.-projektet er at undersøge, om og hvordan forældrerelaterede prædiktorer har betydning for, hvilken autismespecifik behandlingsmetode, der er mest optimal for familien og dermed styrker behandlingen af barnet med autisme. Herunder er det også ph.d.-projektets formål at undersøge og definere faktorer, der er af betydning for forældrene i vurderingen af, hvorvidt de finder behandlingen optimal. Første artikel er et systematisk review, der har fokus på at skabe overblik over, hvilke viden vi har om forældrenes psykologiske profil særligt med fokus på emnerne burden, belief, locus of control, sense of competence, self-efficacy og well-being. Efterfølgende gennemføres kvalitative interviews og udvalgte psykologiske test af udvalgte forældre selekteret efter behandlingstilbud med henblik på at opnå indsigt i forhold og elementer ved behandlingen, som forældre vurdere er væsentlig. Hensigten er ved hjælp af mixed methods at analysere, om der er sammenhæng mellem præferencer til behandling og forældrenes psykologiske profil. Studiets undersøgelser vil skabe viden om forældrenes præferencer i forhold til behandling og koble dette kendskab med forældrenes særlige kompetencer samt hvilken samspilsdynamik og forældrestil, der kendetegner familien, hvorved man fremadrettet kan inddrage disse perspektiver i udredningsprocessen. Resultaterne fra studiet vil kunne danne baggrund for konkrete anbefalinger af, hvilken behandlingsmetode der vil være optimal for den enkelte familie. Hermed kan man forøge barnets udviklingsmuligheder, forøge familiens stabilitet og dermed antages at velværet fremmes for familier, der i forvejen er belastede. Projektet er påbegyndt i 2010 og forventes afsluttet i Aktuelt er den systematiske søgning i Pubmed, Embase og PsychINFO færdiggjort og den videre systematiske udvælgelsesproces og analyse er aktuelt påbegyndt. Cand.psych. Gry Kjærsdam Telleus (i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus) Profil og forløb af kognitive deficits hos børn og unge med anorexia nervosa Vejledere er Per Hove Thomsen og cand.psych., ph.d. Birgitte Fagerlund (Bispebjerg Hospital). Formålet med denne undersøgelse er at sikre øget viden om og forståelse af betydningen af vægttab og underernæring for de kognitive funktioner, samt at se på hvilken rolle andre psykiatriske sygdomme sammen med anorexia nervosa spiller. Spiseforstyrrelsen anorexia nervosa er kendetegnet ved lav kropsvægt, forvrænget kropsopfattelse, frygt for vægtøgning, undgåelse af fedt- og sukkerholdig mad samt en række alvorlige helbredsmæssige konsekvenser, såvel fysiske som psykiske. Anorexia nervosa ses oftest blandt piger i alderen år. Omkring anslås at 0,7 % lider af sygdommen. Anorexia nervosa er en multifaktoriel lidelse, hvilket betyder, at en række disponerende, udløsende og vedligeholdende faktorer spiller sammen under udviklingen af et sygdomsforløb. Det kognitive funktionsniveau bliver ofte påvirket hos personer der rammes af anorexia nervosa, herunder den kognitive fleksibilitet, evnen til at danne sig overblik, evnen til opmærksomhed og hukommelsesfunktionerne. Vores viden om denne påvirkning hos børn og unge er dog begrænset. Side 12 af 12

13 For at en patient kan indgå i undersøgelsen, skal han/hun opfylde de diagnostiske kriterier for anorexia nervosa og endvidere skal patienten være startet i behandling før det fyldte 18. år. Patienterne vil med et års mellemrum få bestemt det kognitive funktionsniveau ved en psykologisk undersøgelse. Endvidere vil der blive undersøgt for en række andre forhold vedrørende selve spiseforstyrrelsen. Der er i løbet af 2010 inkluderet 25 af de patienter der skal indgå i undersøgelsen. Disse er undersøgt første gang og forventes genundersøgt i Endvidere er der startet inkludering af kontrolpersoner i projektet. Projektet skrider således planmæssigt frem med en yderst tilfredsstillende rekruttering. Ph.d.-projekter, hvori Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital indgår Cand.psych. Sanne Kjær Vandborg (med udgangspunkt i Klinik for OCD og Center for Psykiatrisk Grundforskning, Århus Universitetshospital Risskov) Kognitive funktioner hos voksne med OCD Vejledere er Per Hove Thomsen, overlæge Birgit Bennedsen, De Psykiatriske Specialklinikker, Århus Universitetshospital Risskov, ledende neuropsykolog Anders Degn Pedersen, Hammel Neurocenter. Formålet er at undersøge om: 1) voksne patienter med OCD har kognitive vanskeligheder sammenlignet med raske kontrolpersoner 2) kognitive vanskeligheder hos voksne med OCD er associeret med OCD-sværhedsgrad 3) kognitive vanskeligheder hos voksne med OCD bedres i takt med symptomreduktion 4) kognitive vanskeligheder hos voksne med OCD er associeret med behandlingsudbytte. 40 voksne patienter med OCD undersøges med neuropsykologiske tests og en skala til vurdering af symptomsværhedsgrad (Y-BOCS) før og efter de modtager et behandlingsforløb ved Klinik for OCD, De Psykiatriske Specialklinikker Risskov. Behandlingen består af kognitiv adfærdsterapi (minimum 10 sessioner) og det forventes at ca. halvdelen af patienterne opnår klinisk signifikant symptomreduktion efter behandlingen. 40 raske kontrolpersoner undersøges ligeledes med neuropsykologiske tests to gange med tilsvarende tidsinterval. Hvis kognitive vanskeligheder er associeret med sværhedsgrad af OCD-symptomer og bedres i takt med symptomreduktion, kunne det tyde på, at kognitive vanskeligheder er tilstandsafhængige. Omvendt kunne manglende association mellem kognitive vanskeligheder og symptomsværhedsgrad og en manglende bedring af de kognitive vanskeligheder i takt med symptomreduktion tyde på, at kognitive vanskeligheder er et mere selvstændigt træk ved OCD-lidelsen. Hvis sidstnævnte er tilfældet og hvis kognitive vanskeligheder før behandling tilmed er associeret med nedsat behandlingsudbytte, kunne det danne baggrund for fremtidig forskning af, om patienter med OCD kan profitere af behandling, der kompenserer for kognitive vanskeligheder. Status på projektet er, at der 1.februar 2011 er undersøgt 40 patienter med OCD før behandling. 29 af disse patienter er også undersøgt efter behandling. Der er sendt indkaldelser til 4 patienter mere og herefter stopper patientindtaget. På nuværende tidspunkt er der 3 patienter, der er droppet ud af projektet af forskellige årsager, som ikke er blevet undersøgt efter behandling. Det forventes, at indsamling af patientdata er færdig sommeren Der er blevet oprettet en hjemmeside (www.ocdforskning.dk), hvor raske personer kan tilmelde sig som forsøgspersoner. Vi har pr. 1.februar 2011 undersøgt 5 raske forsøgspersoner ved baseline. Side 13 af 13

14 Cand.psych. Ole Jakob Storebø (i samarbejde med Holbæk Sygehus, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling). Tilknytningsforstyrrelser hos børn med ADHD- attention deficit/hyperactivity disorder. Social skills training in ADHD Vejledere er: Per Hove Thomsen og forskningslektor, overlæge Erik Simonsen, Psykiatrien i Roskilde, Region Sjælland og Dorte Damm. Det primære formål er at undersøge effekten af kombineret social færdighedstræning, forældretræning og standardbehandlingen versus standardbehandling over for ADHD-patienter. Det sekundære formål er at undersøge forskelle i behandlingseffekt set i forhold til ADHD-børnenes forskellige tilknytningskompetencer: tryg tilknytning, utryg, undgående tilknytning, utryg ambivalent/modstridende tilknytning samt desorganiseret tilknytning. Det tertiære formål er at undersøge forskelle i behandlingseffekt set i forhold til forældrenes grad af ADHD symptomer. Mange børn med ADHD har, foruden deres kernesymptomer, der består af hyperaktivitet, impulsivitet og manglende evne til at fastholde deres opmærksomhed, vanskeligheder i det sociale samspil, som belaster relationen til forældre, jævnaldrende og skolelærere og dermed deres skolepræstationer. Mange børn med ADHD har stor hjælp af at modtage medicinsk behandling, som har en god effekt på børnenes problemer med hyperaktivitet, impulsivitet og manglende opmærksomhed. De sociale problemer vil formentlig ikke afhjælpes tilstrækkeligt med medicin alene. Flere undersøgelser har vist, at social færdighedstræning hjælper børn med ADHD i forhold til deres sociale problemer. Det er også en interessant problemstilling at undersøge forskelle i behandlingseffekt i forhold til børnenes tilknytningskompetencer, idet det må formodes, at forskelle i tilknytningskompetencer også afspejler sig i børnenes relationelle og sociale problemer. Børn i alderen 8-12 år med en ADHD-diagnose bliver randomiseret til enten kombinationen standardbehandling, social færdighedstræning og forældretræning eller standardbehandling. Styrkeberegningen viser, at der skal inkluderes 52 patienter i forsøget for at opnå en 4 points forskel på den primære effektmåling. En ph.d.-studerende gennemfører undersøgelserne af børnene ved indgangen af forsøget. Effektmål foretages ved baseline, efter tre måneder og efter seks måneder. Effektmålene er ADHD symptomer, sociale færdigheder og børnenes tilknytningskompetencer. Inklusion til projektet startede og den var der inkluderet og randomiseret i alt 56 patienter til forsøget. Projektet foregår i Børnepsykiatrisk Klinik, Holbæk, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Psykiatrien i Region Sjælland. Side 14 af 14

15 Andre forskningsprojekter Afdelingslæge, ph.d. Judith B. Nissen, psykolog Karin Christensen, psykolog Katja Hybel, psykolog Tanja Andersen, professor Per Hove Thomsen, psykolog Kitty Dahl (Regionscenter Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Oslo), overlæge Tord Ivarsson (Regionscenter Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Oslo og Dr. Silvias Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Göteborg), psykolog Robert Valderhaug (Regionscenter Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Trondheim), overlæge Bernhard Weidle (Stavanger) Nordic long-term OCD treatment Study. Et fællesnordisk studie af psykoterapeutisk og medikamentel behandling af OCD (svære tvangstanker og tvangshandlinger) hos børn og unge Studiet er et fællesnordisk studie af psykoterapeutisk og medikamentel behandling af OCD hos børn og unge. Efter indgående diagnosticering tilbydes patienter i alderen 7-18 år med moderat til svær OCD behandling med CBT, evt. suppleret med SSRI og augmentationsbehandling. I undersøgelsen standardiseres CBT-behandlingen af OCD. Patienter, som ikke responderer tilfredsstillende på CBT alene, indgår i et kontrolleret studie af sertralin som tillæg til psykoterapi. OCD (obsessiv-kompulsiv tilstand) er karakteriseret ved tvangstanker og tvangshandlinger. Blandt børn og unge ses en hyppighed på 1-1½ %. Debutalderen er i tidlige skolealder. OCD er en ofte kronisk tilstand, som forårsager nedsat livskvalitet. Den bedst dokumenterede behandling er kognitiv adfærdsterapi (CBT) og medikamentel behandling med SSRI-præparater. Både CBT og SSRI alene er signifikant bedre end placebo og kombinationen af medicin og CBT er bedre end medicin alene. Cirka % responderer dog ikke eller kun delvist trods optimal behandling. Der er udarbejdet en evidensbaseret behandlingsprotokol vedr. CBT og medikamentel behandling med fokus på væsentlige prædiktorer for det kliniske respons på behandling, herunder komorbiditet, køn, debutalder, symptomtyper og disposition. Studiet har affødt væsentlige sideprojekter, herunder bestemmelse af hjerne-glutamatniveauet samt genetiske studier med fokus på visse transmittersystemer. Disse data sammenholdes med de psykologiske data og med behandlingseffekt, hvorved man kan opnå en samlet beskrivelse af transmittersystemers betydning i relation til køn, symptomdebut og OCD-symptomer hos børn og unge. Ved udgangen af 2010 er ca. 220 patienter screenet i Risskov og ca. 80 inkluderet i studiet. Afdelingslæge, ph.d. Judith B. Nissen, læge Kathrine Hesselberg Nicolajsen, professor Per Hove Thomsen Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD). Prædiktive faktorer for forløb og behandling. Et studie af en klinisk population af børn og unge. Tvangstanker og tvangshandlinger i dagligdagen. Prædiktive faktorer for symptomer og behandlingseffekt I projektet følges patienter henvist og udredt for OCD i perioden Opfølgningen sker efter 7 år. Hvert år kontaktes således de patienter, der har været henvist til BUC i perioden med diagnosen OCD. Der spørges bl.a. til deres oplevelse af behandlingseffekten samt hvordan det er gået siden udskrivelsen. I denne forbindelse er der fokus på såvel OCD som forekomst af komorbiditet. Projektet er således fortsat i inklusionsfasen. Projektet forventes afsluttet Afdelingslæge, ph.d. Judith Becker Nissen, professor Per Hove Thomsen, cand.scient. Henriette Buttenschøn (Århus Universitetshospital Risskov), professor Ole Mors (Århus Universitetshospital Risskov), læge Robert Valderhaug (Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Trondhjem, Norge), psykolog Kitty Dahl (Regionscenter for børne- og ungdomspsykiatri, Oslo, Norge) og overlæge Tord Ivarsson (Børne- og Ungdomspsykiatrisk modtagelse, Göteborg, Sverige). Er genvarianter i det glutaminerge system associeret med obsessiv-kompulsiv tilstand? Side 15 af 15

16 Undersøgelsen er et delprojekt af det større nordiske multicenter behandlingsprojekt, NordLOTS. I forbindelse med udredning og behandling i relation til NordLOTS anmodes om spytprøver fra patient og forældre. Fra disse prøver oprenses DNA, der videre undersøges for forekomst af specifikke variationer i gener involveret i udvalgte neurotransmitter systemer. Associationen mellem de specifikke variationer og forekomst af OCD undersøges. Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komite, Datatilsynet samt PKU-styrelsen. Studiet er påbegyndt foråret 2008 og forventes afsluttet Afdelingslæge, ph.d. Judith Becker Nissen, professor Per Hove Thomsen Forekomst af OCD samt relevant komorbiditet blandt danske tvillinger Undersøgelsen er et registerstudie med fokus på forekomst at OCD i en dansk tvillingepopulation. I de tvillingepar, hvor mindst en af tvillingerne har haft OCD, undersøges for forekomst af anden psykiatrisk lidelse. Undersøgelsen forventes gennemført Cand.psych. Anne-Mette Lange Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn: Et randomiseret, kontrolleret multicenter effektivitetsstudie af the New Forest Parenting Programme på en klinisk kohorte af danske børn Vejledere: professor Per Hove Thomsen, psykolog Dorte Damm og Dr. Margaret Thompson, consultant child psychiatrist, research fellow, University of Southampton Formålet med projektet er at undersøge behovet for ikkemedikamentel behandling af små børn med ADHD og at undersøge behovet for udvikling af evidensbaseret psykosocial intervention ved hjælp af New Forest Parenting-programmet. ADHD-symptomerne ses ofte allerede i tidlige barndom og er associeret med langvarige personlige og psykosociale følger. Der er tillige en ikke ubetydelig social omkostning både for det sociale system og for uddannelsessystemet. Medikamentel behandling af førskolebørn anbefales ikke som første valg af behandling, hvorfor effektiv psykosocial behandling for ADHD hos førskolebørn er i samfundets interesse. Nuværende psykosociale intervention mod ADHD-problemer er ikke velbeskrevet eller systematisk udviklede. Der er derfor et presserende behov for at udvikle evidensbaseret psykosocial behandling af mindre børn med ADHD. Cand.med. Stine Randing Børn og unge med ADHD: forløb i almen praksis Formålet er at undersøge graden af medicincompliance hos patienter med ADHD og tilgrænsende lidelser efter afslutning til primærsektoren til en samlet opfølgningsperiode på 10 år. Lægemiddelstyrelsen har fundet, at 42 % af de børn, som var startet i behandling med centralstimulantia, fortsat var i behandling efter 8 år. Med dette studie ønskes det undersøgt, hvorledes dette forholder sig for de børn og unge som er afsluttet til videre opfølgning i det primære sundhedssystem, dvs. fortrinsvist til almen praksis. Der er varierende traditioner og praksis i de forskellige børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Danmark. Nogle steder afsluttes patienterne til almen praksis når de er i stabil medicinsk behandling, andre steder har man valgt at følge alle patienter i medicinsk behandling ambulant. Der er ingen viden om, hvorledes en opfølgning i almen praksis påvirker patienternes medicincompliance. Side 16 af 16

17 Psykolog Rikke Lambek (i samarbejde med Psykologisk Institut, Aarhus Universitet), psykolog Anne- Katrine Hansen, psykolog Dorte Damm, professor Per Hove Thomsen Kognition og adfærd hos skolebørn med og uden ADHD Formålet med forskningsprojektet er at undersøge de neuropsykologiske vanskeligheder som optræder ved ADHD (eksekutive funktionsvanskeligheder og delay aversion), hvordan de bedst udredes og om alle børn med ADHD har den samme slags vanskeligheder. Endvidere undersøges, hvordan børn med ADHD med forskellige neuropsykologiske profiler adskiller sig fra hinanden på en række områder (fx ADHD-profil, komorbiditet og fødselshistorie) og om de har forskellig effekt af medicin. Til undersøgelsen rekrutteres 100 børn med en ADHD diagnose og 100 børn, der udvikler sig typisk, børnene er mellem 6 og 14 år. Dataindsamling påbegyndes forår 2011 og forventes afsluttet efterår Post doc. ph.d. Charlotte U. Rask Functional somatic symptoms in children: predictors, presentation, associated problems and course Der har i de senere år været en stigende interesse for medicinsk uforklarede eller funktionelle fysiske symptomer hos børn, da et større antal børn synes at blive indlagt og undersøgt for disse symptomer. Nyere undersøgelser har samtidig vist, at nogle børn har vedvarende symptomer, som også kan påvirke deres funktionsniveau betydeligt. I fødselskohorten, Copenhagen Child Cohort CCC2000, på 6090 børn, har vi allerede undersøgt forekomst, typer og associeret funktionspåvirkning af forældre-rapporterede funktionelle fysiske symptomer blandt børnene, da de var 5-7 år. Resultaterne herfra har bl.a. vist, at sådanne symptomer udgør et betydeligt helbredsproblem hos ca. 4 % af børn i denne aldersgruppe. Disse børn udviste således flere symptomer på helbredsangst og var præget af funktionsindskrænkning i dagligdagen, hyppigere lægekontakter og behandling med smertestillende medicin. Status for nærværende projekt er, at vi i forskningsgruppen for CCC2000 i 2010 og starten af 2011 har planlagt den næste opfølgningsundersøgelse af kohorten med bl.a. oversættelse og pilotafprøvning af nye spørgeskemaer. Alle kohortebørn inviteres nu fra primo april til en 11 års undersøgelse (www.ccc2000.dk). I undersøgelsen vil vi undersøge symptomer på helbredsangst, sygdomsopfattelse og forekomst af fysiske klager. Samtidig helbredsundersøges børnene med fokus på både fysiske og psykiske forhold. Tidligere indsamlede data på kohorten vedr. forhold omkring graviditet og fødsel, udvikling og familieforhold i 1. leveår samt registerdata betyder, at vi også nu arbejder med analyser vedrørende tidlige prædiktorer for funktionelle fysiske symptomer i 5-7-års alderen samt planlægger at se på det associerede forbrug af sundhedsydelser. Vi forventer med disse nye undersøgelser at opnå mere systematisk viden om årsager til udvikling og omfang af klinisk betydende funktionelle fysiske symptomer, deres forløb og kontinuitet i barndommen. Denne nye viden kan forhåbentlig bidrage til at øge mulighederne for tidlig forebyggelse og behandling af svære og invaliderende funktionelle tilstande hos børn. Læge Shelagh Powell, professor Per Hove Thomsen og overlæge Helle Rasmussen Individuelle faktorers betydning for kort- og langtidseffekter af centralstimulantia et deskriptivt studie Det er veldokumenteret, at centralstimulantia på kort sigt afhjælper kernesymptomerne ved ADHD, og der er lang klinisk erfaring med brug af medikamenterne. Der foreligger dog kun sparsom viden om langtidseffekterne af den medikamentelle behandling samt om, hvordan individuelle faktorer kan influere på en varierende effekt af behandlingen. Projektets formål er at øge vores viden om behand- Side 17 af 17

18 lingens langtidseffekter og individuelle faktorers betydning mhp. at optimere behandlingen. En optimal behandling kan mindske risikoen for udvikling af de velkendte følger som kriminalitet, misbrug samt andre psykiatriske lidelser. Undersøgelsen beskriver en stor gruppe børn/unge, der har været i behandling med centralstimulantia i en årrække og som er blevet systematisk fulgt i ADHD-klinikken på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov. Journalerne på de ca. 410 børn, der er eller har været tilknyttet ADHDklinikken siden starten i 1998 er systematisk gennemgået og indtastet i en database. Behandling med centralstimulantia over tid i forhold til effekt, bivirkninger, doser, behov for fortsat behandling i psykiatrien, generel social funktion, komorbiditet og andre individuelle faktorer er beskrevet. Den første artikel er publiceret i et internationalt tidsskrift. Psykolog Loa Clausen, Jan Rosenvinge og Oddgeir Friborg (Norge) Validering af EDI-2 og EDI-3 på dansk population. Projektforløb Projektet har til formål at teste validiteten af den danske udgave af EDI i sin 2. og 3. version. Dens evne til at skelne mellem raske og kontroller testes ligesom sammenligning med amerikanske og internationale normer foretages. Frem til udgangen af 2009 er data blevet samlet ind fra patienter på Center for Spiseforstyrrelser samt fra kontrolpersoner udvalgt fra det danske folkeregister. Analyse af EDI-2 er udført for i alt 575 patienter og 881 kontroller i EDI-2. Resultater er ved udgangen af 2009 publiceret for EDI-2. En artikel fra projektet er antaget til publikation i Psykolog, ph.d. Loa Clausen, psykolog Anette Hollesen Evaluering af multifamilieterapi for patienter med anorexia nervosa Forskning viser, at familieterapi er den mest effektive behandlingsform ved anorexia nervosa hos børn og unge. Multifamilieterapi er den seneste nye behandlingsform er inden for og muliggør interaktion mellem familiens indbyrdes medlemmer og familierne imellem og sigter mod at styrke familiernes kompetencer ud fra det perspektiv, at familien udgør en ressource. Center for Spiseforstyrrelser har siden 2007 tilbudt multifamilieterapi og nærværende projekt har til formål at afdække effekten af denne behandling med fokus på spiseforstyrrelsessymptomer og familierelationer. Data er indsamlet i perioden og inkluderer 32 patienter. Data står nu for at skulle analyseres og publiceres. Jørgensen Meta, Nordenbæk C (Odense Universitetshospital) Arvelighed af autismespektrumtilstande belyst ud fra en dansk tvillingepopulation Tabori-Kraft Janne, Dalsgaard Søren, Scahill Lawrence, Thomsen Per Hove, Henriksen Tine Brink, Obel Carsten Prævalensen af Tourettes syndrom: en populationsbaseret undersøgelse. Symptomer på Tourettes syndrom og komorbiditet beskrives i en stor populationsbaseret kohorte med kroniske tics og TS. Læge Augusto Castagnini, London; E. Caffo, London; Per Hove Thomsen Continuity of mental disorders from childhood to early adulthood Formålet er at undersøge, hvordan patienter med de hyppigste ICD-10-diagnoser i barndom/ungdom udvikler sig i tidlig voksenalder, derfor sammenholdes diagnoserne på alle børn og unge i alderen 8-15 år, som er indrapporteret til Det Psykiatriske Centralregister med en første kontakt til et hospital (ambulant eller indlæggelse) i perioden januar 1995-december 1996, med de diagnoser de børn/unge, som stadig er i kontakt med det psykiatriske system i 2006, er registreret med. Side 18 af 18

19 A. Glenngaard (Sverige), J. Hjelmgren (Sverige), Helle Rasmussen, Per Hove Thomsen A preference study to elicit the value of different drug attributes in the treatment of children and adults with ADHD Studiet er en nordisk spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med Janssen-Cilag, hvor man i alt inkluderer 300 patienter (børn, unge og voksne). Der er 3 spørgeskemaer, et til hver aldersgruppe, som udfyldes af forældrene eller den unge/voksne selv. Spørgeskemaundersøgelsen belyser værdien af forskellige lægemidlers egenskaber ved behandling af børn og voksne med ADHD. Læge, ph.d.-stud. Christina Halgren og professor, dr.med. Niels Tommerup (Panum Instituttet, Københavns Universitet), læge, ph.d. Iben Bache, Per Hove Thomsen, Helle Rasmussen, Dorte Damm, overlæge, ph.d. Helle Hjalgrim, overlæge ph.d. Elsebet Steno Hansen Neuropsykiatriske sygdomme i familier en undersøgelse af genetiske sammenhænge Neuropsykiatriske sygdomme er hyppigt forekommende og påvirker i høj grad patientens liv. Nogle familier er hårdt ramt af disse sygdomme og formålet med herværende projekt er at undersøge, hvilke arveanlæg, der medvirker til dette. At påvise de tilgrundliggende biologiske mekanismer vil både fremme vores forståelse af sygdommene og af en eventuel fremtidig behandling. I denne undersøgelse vil kun indgå familier, hvor familiemedlemmerne har flere forskellige neuropsykiatriske sygdomme, ingen raske kontroller, hvilket ikke tidligere er udført. Klinisk lektor, læge, dr.med. Marlene B. Lauritsen Undersøgelse for somatisk sygelighed hos personer med autismespektrumforstyrrelse (ASD) og deres nære familie Formålet med undersøgelsen er at undersøge, om der er en ophobning af bestemte medicinske sygdomme i familier med ASD. Især har genetiske sygdomme og veldefinerede lidelser og udviklingsdefekter med kendt årsagsmekanisme interesse. Undersøgelsen, som er et populationsbaseret kohortestudie, er baseret på follow-up af den samlede danske befolkning siden 1980 og vil omfatte cirka 2100 cases med infantil autisme og cirka 7400 cases med ASD og deres familier. Den somatiske sygelighed i familier med ASD sammenlignes med sygeligheden hos familier uden ASD ved brug af Cox regressionsanalyse med individets alder som tidsskala og stratificeret for fødselsår. Undersøgelsen kan også være med til at sætte fokus på, hvilke sygdomme det er vigtigt at få udredt for hos personer med ASD med henblik på prognosen. Side 19 af 19

20 Projekter under forberedelse Psykolog Dorte Damm, professor Per Hove Thomsen, psykolog Ellen Stenderup, psykolog Lisbeth Laursen Piger med ADHD neuropsykologiske og sociale aspekter Piger med ADHD er en underdiagnosticeret gruppe, men i den kliniske hverdag er karakteren af vanskelighederne ofte mindst lige så alvorlig og synes at have en mere sammensat karakter end for drengenes vedkommende. Specielt piger med kombinationen af ADHD, sociale vanskeligheder og adfærdsforstyrrelser ser ud til at være i risiko for alvorlig fejludvikling og for at skabe fortsatte alvorlige vanskeligheder for såvel dem selv som for deres omgivelser. Formål et med dette projekt er prospektivt at beskrive kliniske symptomer, social funktion og komorbiditet hos piger med ADHD, at sammenligne piger med ADHD henholdsvis med og uden adfærdsforstyrrelser (oppositionel adfærdsforstyrrelse eller regulær adfærdsforstyrrelse, F90.1, F91) med henblik på forskelle i socioøkonomiske data, familiebelastning, IQ, social funktion, tilstedeværelse af emotionelle symptomer samt eksekutiv dysfunktion målt ved neuropsykologisk undersøgelse, at belyse forskelle mellem piger og drenge med ADHD og at belyse forskelle mellem piger med og uden ADHD. Læge Carsten Obel, Jørn Olsen, Jiang Li, afdelingslæge Merete Juul Sørensen Stress under graviditeten og udvikling af emotionelle symptomer hos børn og unge Flere studier peger på at stress under graviditeten har betydning for udvikling af emotionelle symptomer hos børn og unge. Tab af en nært pårørende under graviditeten er en svær belastning som formodes at medvirke massivt stress hos den gravide. På baggrund af registerdata vil vi undersøge hvorvidt dette medfører højere forekomst af emotionelle vanskeligheder hos barnet. Distriktspædagog Lone de Vroom, afdelingslæge Merete Juul Sørensen Behandling af selektiv mutisme, en case serie Behandlingen af selektiv mutisme er sparsomt beskrevet og der er begrænset evidens for en bestemt behandlingsform. På baggrund af journaldata vedrørende børn med SM som har modtaget et semistruktureret behandlingstilbud på baggrund af en kognitiv/adfærdsterapeutisk ramme beskrives en række cases i forhold til baggrundsdata og forløb. Forventes at løbe i Læge Cecilie Alver, afdelingslæge Merete Juul Sørensen Casebeskrivelse Udarbejdelse af en kasuistik vedrørende et barn med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse og grænsepsykose, som udviklede forværring under langvarig behandling med methylphenidat. Forventes at løbe i Per Hove Thomsen professor, overlæge dr.med. leder af Forskningsafsnittet på BUC Jens Buchhave ledende centeroverlæge BUC Elsebeth Vesterheden ledende centeroversygeplejerske BUC Side 20 af 20

Århus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov, Harald Selmers vej 66 8240 Risskov

Århus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov, Harald Selmers vej 66 8240 Risskov Århus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov, Harald Selmers vej 66 8240 Risskov Generelt om forskningsafsnittet i 2010 Kære samarbejdspartnere Hermed fremsendes årsberetningen

Læs mere

Forskning i børne og ungdomspsykiatri. Per Hove Thomsen Charlotte U. Rask

Forskning i børne og ungdomspsykiatri. Per Hove Thomsen Charlotte U. Rask Forskning i børne og ungdomspsykiatri Per Hove Thomsen Charlotte U. Rask BUC's organisation * Ledende psykolog med reference til Centerledelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Følgende sygdomsgrupper

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

INTEGRATION AF FORSKNING I KLINIK på CENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER, RISSKOV. - forskningsresultater - klinisk gevinst - kvalitetssikring

INTEGRATION AF FORSKNING I KLINIK på CENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER, RISSKOV. - forskningsresultater - klinisk gevinst - kvalitetssikring INTEGRATION AF FORSKNING I KLINIK på CENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER, RISSKOV - forskningsresultater - klinisk gevinst - kvalitetssikring Loa Clausen, Ph.d. og Janne Helverskov, Børne- & Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2. 8240 Risskov

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2. 8240 Risskov Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Personale... 5 Igangværende forskning... 8 Ph.d.-projekter...

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention

Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention Et projekt i samarbejde mellem Regionshospitalet Hammel Neurocenter og, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen

ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen Professor, Niels Bilenberg FOCUS - Forskningscenter for Udviklingsforstyrrelser BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark ADHD : Hvorfor væsentligt at beskæftige

Læs mere

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2. 8240 Risskov

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2. 8240 Risskov Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Personale 4 Igangværende forskning 7 Ph.d.-projekter 7 Ph.d.-projekter, hvori Børne-

Læs mere

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov, Harald Selmers vej Risskov

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov, Harald Selmers vej Risskov Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov, Harald Selmers vej 66 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Personale... 4 Igangværende forskning... 6 Ph.d.-projekter... 6

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte Professor Niels Bilenberg Børne- og ungdomspsykiatri,

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge 25. Marts 2015, Fredericia Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge Præsentation Emily Dean Weisenberg, Cand. Psych. 2005, autoriseret 2009 2005-2006: PPR - Heldagsskole for børn med socioemotionelle

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn:

Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn: Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn: Forskningsprotokol til et randomiseret kontrolleret effektivitetsstudie af the New Forest Parenting Programme på en klinisk kohorte af danske

Læs mere

Er det ADHD? - og hvad så?

Er det ADHD? - og hvad så? Er det ADHD? - og hvad så? Hvem er vi? Distriktssygeplejerske Anne Haahr Petersen Distriktssygeplejerske Charlotte K. Eliassen Tilknyttet ADHD-klinikken i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik i Næstved,

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Description and evaluation of sleep patterns in children with Attention Deficit / Hyperactive Disorder before and after treatment

Description and evaluation of sleep patterns in children with Attention Deficit / Hyperactive Disorder before and after treatment Description and evaluation of sleep patterns in children with Attention Deficit / Hyperactive Disorder before and after treatment Anne Virring Sørensen Per Hove Thomsen Professor, Dr. Med Lene Ruge Møller

Læs mere

WWW.VIDENSRAAD.DK FAKTA OM BØRN OG UNGES MENTALE HELBRED DATO 27. SEPTEMBER 2014

WWW.VIDENSRAAD.DK FAKTA OM BØRN OG UNGES MENTALE HELBRED DATO 27. SEPTEMBER 2014 WWW.VIDENSRAAD.DK FAKTA OM BØRN OG UNGES MENTALE HELBRED DATO 27. SEPTEMBER 2014 Hvad er mentalt helbred? Det engelske begreb mental health kan på dansk oversættes til mental sundhed og mentalt helbred.

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 77 Offentligt

Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 77 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 77 Offentligt PSYKOLOGISK INSTITUT Ansøgning om forlængelse/permanentgørelse af en 2-årig bevilling til behandling af børn og unge med angstlidelser fra Socialministeriet

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial A 10 year follow-up of a randomised multi-centre trial of intensive early intervention versus standard treatment for patients with first episode

Læs mere

Børn- og unge med autismespektrumforstyrrelse. Anne Heurlin, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Børn- og unge med autismespektrumforstyrrelse. Anne Heurlin, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Børn- og unge med autismespektrumforstyrrelse Anne Heurlin, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri 3.2.1 Almen praksis Den alment praktiserende læge har en central rolle med hensyn til opsporing af psykisk

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

Mor-barn samspillet - når mor har alvorlige psykiske vanskeligheder. Abstract Indledning

Mor-barn samspillet - når mor har alvorlige psykiske vanskeligheder. Abstract Indledning Mor-barn samspillet - når mor har alvorlige psykiske vanskeligheder. Af Katrine Røhder, Kirstine Agnete Davidsen, Christopher Høier Trier, Maja Nyström- Hansen, og Susanne Harder. Abstract Denne artikel

Læs mere

Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning.

Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning. Baggrund Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning. Halvdelen af alle voksne danskere har haft muskel- og skeletbesvær indenfor de sidste 14 dage, og 24 % angav at have været

Læs mere

Træthed efter apopleksi

Træthed efter apopleksi Træthed efter apopleksi, Apopleksiafsnit F2, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Træthed efter apopleksi Hyppigt problem, som er tilstede hos 39-72 % af patienterne (Colle 2006). Der er meget lidt

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Nordisk konference 2012

Nordisk konference 2012 Nordisk konference 2012 Fremtiden inden for børneog ungdomspsykiatri Betydningen af DSM-5 og guidelines for udredning og behandling 13. og 14. juni 2012 Aalborg Velkommen til Aalborg Begreberne inden for

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr DSKS januar 2014 Oversigt Rationalet bag TOP Informations kampagnen Resultater fra TOP Etiske problemstillinger Udgifter

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Spiseforstyrrelser - hos børn og unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Indhold Om spiseforstyrrelser Den første samtale Den ambulante behandling i

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose -

Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose - Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose - Registerbaseret studier til TOP Lene Halling Hastrup, PhD Psykiatrisk Forskningsenhed 1 Baggrund Registerforskningen i TOP undersøger: 1) Varigheden

Læs mere

Velkommen til Temaaften om skizofreni. Katrine Lindebjerg Birthe Bruun Olsen Karin Bonde Jessen

Velkommen til Temaaften om skizofreni. Katrine Lindebjerg Birthe Bruun Olsen Karin Bonde Jessen Velkommen til Temaaften om skizofreni Katrine Lindebjerg Birthe Bruun Olsen Karin Bonde Jessen Hvad er OPUS? Startede 1998 som projekt Intensiv psykosocial behandling Tidlig intervention virker 2-årigt

Læs mere

Binge Eating Disorder Tvangsoverspisning. Overlæge Mette Waaddegaard Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Binge Eating Disorder Tvangsoverspisning. Overlæge Mette Waaddegaard Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Binge Eating Disorder Tvangsoverspisning Overlæge Mette Waaddegaard Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Program Hvad er Binge Eating Disorder (BED)? Set i forhold til

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 28 01 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 30 01 2014

Læs mere

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder)

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for OCD (Obsessive Compulsive

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Når autismen ikke er alene

Når autismen ikke er alene Når autismen ikke er alene Psyk-Info temaaften d. 30. oktober 2017 Psykolog Sine Kjeldsen og pædagogisk konsulent Anne Pind, Autismefokus Program Autisme og komorbiditet Angst OCD Psykotiske tilstande

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1 ADHD Overordnet orientering 1 AD/HD AD - Attention deficit HD - Hyperactivity disorder Problemer med: Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet 2 3 typer ADHD A D D H D + I A = opmærksomhed H = hyperaktivitet

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB

BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB CHRISTINA MOHR JENSEN, PSYKOLOG, PH.D. AALBORG UNIVERSITETS HOSPITAL & AALBORG UNIVERSITET HVORFOR SÆRLIGT SÅRBARE? ADHD symptomer kan nu og her

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 27 01 2015 Ole Mors Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Screening for Psykisk Udvikling og Funktion i barnets første leveår PUF- et tværsektorielt udviklingsprojekt

Screening for Psykisk Udvikling og Funktion i barnets første leveår PUF- et tværsektorielt udviklingsprojekt Screening for Psykisk Udvikling og Funktion i barnets første leveår PUF- et tværsektorielt udviklingsprojekt Baggrund, resultater og perspektiver Temadag om Forebyggelse i Region Hovedstaden den 16. september

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016 Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016 Indhold PICO 1 Bør døgnbehandling af patienter med anoreksi være af kort varighed,

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Bedre liv for børn og unge i Danmark. Angstbehandling til børn: Tidens udfordringer

Bedre liv for børn og unge i Danmark. Angstbehandling til børn: Tidens udfordringer Bedre liv for børn og unge i Danmark Angstbehandling til børn: Tidens udfordringer Barbara Hoff Esbjørn Professor mso Institut for Psykologi Leder af Center for Angst Man ved for lidt om angst i Danmark

Læs mere

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge KONTAKT Ved behov for rådgivning og/eller faglig sparring vedrørende en eller flere af kompetencecentrenes målgrupper, tages direkte kontakt til det relevante kompetencecenter. Kompetencecenter børn og

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Angst hos børn og unge

Angst hos børn og unge PROJEKT TRIVSEL november 2015 Angst hos børn og unge Ambulant team for børn og unge med angst og OCD Specialpsykolog Sissel Brønserud Ambulantsygeplejerske Tina Andersen Hvad er angst? En række af symptomer

Læs mere

Behandling af Stress (BAS) - projektet

Behandling af Stress (BAS) - projektet Behandling af Stress (BAS) - projektet David Glasscock, Arbejdsmedicinsk klinik, Herning. Stressbehandlings konferencen Københavns Universitet 8. januar 2016 Bagrund Internationalt har der været mange

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov

Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov videbech@dadlnet.dk www.videbech.com Søgaard HJ. Psykisk sygelighed hos langtidssygemeldte.

Læs mere

FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD. Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov

FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD. Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov Som spæd: urolig, søvnproblemer, spiseproblemer,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 26 08 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere