Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark"

Transkript

1 07 Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark

2 Årsberetning Indholdsfor tegnelse Lederens beretning af Bodil Dichow 3 Henvendelser til Thora Center i Årsag til henvendelser 6 Thora Centers fundament 8 1. Rådgivning 8 2. Værestedet Påfuglen 8 3. Psykologisk behandlingsarbejde 9 4. Vidensformidling og information Administration Projekter 11 Tilbud til studerende 11 SOS Børns Helpline 11 Hotline Aktiviteter i Visioner for Sponsorater 15 Forsidetegning: Rent symbolsk bliver påfuglen forbundet med træer, hvilket også er Thora Centers logo. Herudover symboliserer den storm, fornyelse og genopstandelse, udødelighed samt kærlighed. Disse symboler kan afspejles i mennesket, når det gennemgår en krise og med held gennemlever krisen, sådan som vi ofte oplever det hos Thora Centers brugere. Tekst: Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark Bodil Dichow, Lone Feddersen Allan D. Andersen Grafisk tilrettelæggelse og Layout: Peter R. Lassen - Idon Tryk Produktion & Tryk: Idon Tryk Marts 2008

3 Lederens beretning 2007 har været et meget travlt år for Thora Center. Vi modtog henvendelser fra 2175 mennesker som havde behov for hjælp. I Januar måned blev jeg inviteret til Paris af Madame Chirac. Invitationen omhandlede en konference afholdt på Place Elysee. Formålet var at diskutere problemstillingen, at børn forsvinder, hvorved de kan udsættes for seksuelt misbrug. Mødet blev indledt af Præsident Chirac, som gennem sin medvirken, ønskede at støtte sin kones initiativ. Der var inviteret otte førstedamer til paneldiskussion, Dronningen af Belgien, Dronning Silvia af Sverige, Dronningen af Jordan, Fru Bush, Fru Poutin, Polens første dame, Fru Kwasniewska, Ambassadøren fra Sct. Petersborg samt Fru Barosso. Det blev en spændende dag, hvor alle i panelet bidrog med løsninger og kommentarer til, hvordan man kan hjælpe børn og unge. I januar afholdt Thora Center et bestyrelsesmøde for The European Federation for Missing and Sexually Exploited Children. Det blev et bestyrelsesmøde over flere dage, hvor vi blandt andet fik stemt om et kortere navn til federationen, således at den nu kaldes Missing Children Europe. I marts måned havde vi travlt med at pakke og sende SOS Børns Helpline kort ud. Alle landets folkeskolers 2. og 3. klasser modtog et lille visitkort samt informationsmateriale til skolelederne og klasselæreren. Fra marts til september måned ringede over 2000 børn, forældre, folkeskolelærere m.v. Vi vurderer at 500 af disse henvendelser var alvorlige. Den 25. Maj afholdte vi for første gang Missing Children s Day, i København. Vi gik ud med hvide balloner som symbol på de børn, der forsvinder. Børn og voksne, der kom forbi, fik balloner og mulighed for at tegne, og vi fik lejlighed til at synliggøre problemstillingen. Synlighedsdagen i september blev afholdt som åbent hus i Thora Center. Det blev en formiddag hvor forfatterne Annette Skipper og Iris Garnov dels fortalte om deres forfatterskab, dels om oplevelser fra deres barndom. Der var musikindslag, og efterfølgende fortalte SR Bistand om deres tilbud. Jeg takker alle medarbejdere, såvel de lønnede som de frivillige, for det store arbejde de alle har bidraget med. Endelig takker jeg vore sponsorer for hver i sær på deres måde at have bidraget med både penge, legetøj, slik og transport. Bestyrelsen takkes for det store frivillige arbejde, som de har udført til gavn for Thora Center. Bodil Dichow Daglig leder

4 Henvendelser til Thora Center Thora Center har i 2007 haft henvendelser, som fordeler sig på mails, opkald til Thora Centers telefon og telefonsvarer, brugere af værestedet samt personlige henvendelser i forbindelse med rådgivning, terapi, supervision og undervisning. Den nøjagtige fordeling i tal fremgår af tabel 1, idet tallene i procent fremgår af tabel 1.1. Henvendelser vedrørende administration er ikke medtaget i tabellen. Tabel 1: Henvendelser Telefon Telefonsvarer og brev Personligt Værested I alt Note: Herudover har der været besøg på Thora Centers hjemmeside. Note: Herudover har der været besøg på Thora Centers hjemmeside.

5 Tabel 1.1: Kontakt fordelt på form 20% 26% 23% 2% Telefon Telefonsvarer og brev Personligt Værested 29% I forhold til sidste år er det værd at bemærke, at Thora Center i 2007 har haft en stigning i antallet af personlige henvendelser, dvs. personlig rådgivning, terapi, undervisning m.m. Den reelle stigning i forhold til 2006 er på 20 procent. Sidste år skete der også en stigning i personlige henvendelser i forhold til året i forvejen, så Thora Center anser det som en meget positiv udvikling. På grund af Thora Centers nye registreringssystem bliver registreringen af henvendelser mere specificeret og tydelige, hvilket i år har muliggjort en bedre evaluering af det statistiske materiale.

6 Årsag til henvendelser Årsagen til henvendelser er opdelt i to kategorier: Den første kategori er henvendelser fra personer, som direkte eller indirekte er berørt af seksuelle overgreb, og den anden kategori er henvendelser, der relaterer sig til Thora Centers vidensformidling. Den første kategori er kendetegnet ved at være henvendelser fra personer, som direkte eller indirekte er berørt af den seksuelle overgrebsproblematik, dvs. seksuelt misbrugte, krænkere, pårørende, andre personer som kolleger o.lign. samt offentlige instanser, og som ønsker råd og vejledning i forhold hertil. Nedenfor illustreres i figur 2 årsagen til henvendelser i procent i forhold til denne kategori. Tabel 2: Årsag til henvendelser - Overgrebsproblematik 8% 8% 43% Seksuelt misbrugte Krænkere Pårørende Anden person Offentlig instans 38% 3%

7 Tabel 3: Årsag til henvendelser - Vidensformidling 8% 37% 47% Undervisning/foredrag/supervision Tilsendelse af materiale Interview/udtalelser til medier Andet 8% Den anden kategori er betegnet vidensformidling. Det er henvendelser fra studerende og professionelle, som ønsker undervisning og supervision. Her er også medtaget henvendelser fra journalister m.m. i forbindelse med interviews og udtalelser til medier. Endelig vil kategorien indeholde henvendelser fra typisk offentlige myndigheder, som ønsker Thora Centers materiale tilsendt, samt andet. Disse henvendelser fremgår i procent ovenfor i tabel 3. Tabel 4: Henvendelser fra seksuelt misbrugte fordelt på køn 5% 14% Mænd Kvinder Ikke oplyst 81% I tabel 4 illustreres antallet af førstegangshenvendelser fra seksuelt misbrugte fordelt på køn. Lige som sidste år er der en stor overvægt af kvinder, hvilket tal er steget fra 71 procent til 81 procent. Til gengæld er antallet af henvendelser fra mænd faldet, ligesom også henvendelser fra personer, der ønsker at være anonyme.

8 Thora Centers fundament Som udgangspunkt har Thora Center et fundament, der består af seks ben, hvilke ben symboliserer de primære kerneområder, som dagligt varetages af Thora Center. De seks områder er: 1) rådgivning, 2) værestedet Påfuglen, 3) psykologisk behandling, 4) Vidensformidling og information, 5) administration samt 6) projekter. 1. R ådgivning Thora Center rådgiver både personligt og telefonisk personer, der har været udsat for overgreb, krænkere samt pårørende. Også professionelle som psykologer, læger, skolelærere og socialforvaltninger, der har været i berøring med den seksuelle overgrebsproblematik søger rådgivning. Rådgivende samtaler foregår mandag til torsdag fra kl. 10 til kl. 15 samt den sidste torsdag aften i hver måned fra kl. 19 til kl. 21. Formålet med vores rådgivende samtaler er at rådgive den person, der henvender sig til Thora Center, om de forskellige behandlingstilbud, der eksisterer, således at vedkommende får forskellige muligheder for at handle. For at kunne rådgive bedst muligt søger vi information om personen, herunder årsagen til henvendelsen, beskæftigelse, det sociale netværk og evt. misbrugsproblematik. Rådgivningen i Thora Center er et gratis tilbud. 2. Værestedet På f uglen For at give værestedet et nutidigt løft blev 2007 det år, hvor værestedet blev navngivet Værestedet Påfuglen. Årsagen hertil fremgår af årsberetningens omslag. Værestedet er et dagligt tilbud til alle personer, der har været berørt af den seksuelle overgrebsproblematik. Via samvær og aktiviteter er det for brugerne et fristed i dagligdagen; en mulighed for hyggeligt samvær med andre mennesker, som er i samme situation. Der er altid en hyggelig atmosfære i værestedet, hvor der bliver serveret kaffe og te. I slutningen af 2007 var en del forespørgsler på støttegrupper i Thora Center. Derfor påbegyndte vi visitationssamtaler med kvinder, som var interesserede i at deltage i en støttegruppe, med henblik på at gruppen kunne begynde i februar Formålet med støtte- og netværksgruppen er at skabe et socialt netværk med udgangspunkt i de senfølger, der opstår efter seksuelle overgreb i barndommen, og på sigt kan gruppen fortsætte alene i Thora Centers værested. Også bisidderstøtte hører under værestedets regi. Det kan handle om at ledsage brugere til besøg hos myndigheder som f.eks. politi eller sagsbehandler. Mange brugere har ikke før været i kontakt med myndighederne, hvorfor de har brug for støtte til at føle sig trygge over for en autoritær instans. Det er bisidderens opgave at observere og sørge for, at brugeren bliver hørt og hjulpet på den bedst mulige måde. Thora Centers rolle som bisidder er vederlagsfri. At være bisidder hjælper ikke kun brugeren, men er også givende for bisidderen selv. - Det er rart at gøre en forskel, siger Else, som er frivillig. Hun er pensioneret støttepædagog, så hun har tidligere haft kontakt med de sociale myndigheder gennem sit arbejde. Else pointerer dog, at bisidderrollen alligevel har været en udfordring for hende, idet hendes rolle i forhold til myndighederne har været anderledes, end da hun var pædagog.

9 3. Psykologisk beha nd lingsa rbejde Thora Center har en helhedsorienteret tilgang til overgrebsproblematikken. Vi tilbyder derfor hjælp til både børn, unge og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb. Desuden tilbydes behandling til krænkere og potentielle krænkere i alle aldersgrupper. Herudover tilbydes hjælp til pårørende til mennesker, der har været i berøring med den seksuelle overgrebsproblematik. Thora Center tilbyder efter aftale og mod betaling individuel terapi, parog familieterapi samt legeterapi til børn. Behandlingsarbejdet foretages af psykologer og psykoterapeuter, der har en særlig faglig ekspertise og erfaring inden for den seksuelle overgrebsproblematik. De fleste henvendelser kommer fortsat fra voksne, der har senfølger fra seksuelle overgreb i barndommen. Der er stadig flest henvendelser fra kvinder, men de senere års fokus på misbrug af drenge har betydet, at flere mænd henvender sig. Flere unge og voksne henvender sig ligeledes, fordi de som børn og unge har været involveret i grænseoverskridende seksuelle handlinger med andre børn og unge (f.eks. søskende, kusiner/fætre og kammerater). Seksuelle overgreb, der begås mod børn, efterlader ofte psykiske mén. Hos voksne er de hyppigste senfølger angst, skyld- og skamfølelser, vrede, lav selvværdsfølelse, problemer med personlige grænser, spiseforstyrrelser, depression, seksuelle problemer, koncentrationsbesvær, søvnproblemer, selvdestruktiv adfærd som eksempelvis cutting samt besvær med at indgå i nære relationer. Det er meget smertefuldt og angstprovokerende, når overgrebsoplevelserne aktiveres. Der vil derfor være brug for heling og bearbejdning af følgerne fra de seksuelle overgreb; en proces som aldrig er for sen at påbegynde. Der har også været henvendelser fra kvinder, som har været udsat for voldtægt. Disse mennesker får ofte efterfølgende problemer med flashbacks, undgåelsessymptomer, symptomer på autonom irritabilitet samt vanskeligheder med socialt samvær. Under voldtægten er oplevelsen af dødsangst almindelig, og efter overgrebene følger ofte en choktilstand. En voldtægt kan være så traumatisk, at der udvikles posttraumatisk stressforstyrrelse, PTSD, som kan udvikle sig til en kronisk tilstand, hvis personen ikke får hjælp. Herudover har der været henvendelser fra krænkere eller potentielle krænkere (personer med pædofile fantasier), som har søgt behandling. Seksuelle krænkere er oftest mænd, men kvinder kan også misbruge børn, enten direkte eller ved at være involverede og vidende om overgrebene. Fokus er gennem de seneste år øget på de unge krænkere, dvs. krænkere under 18 år, da forskning viser, at 1/3 af alle seksuelle overgreb begås af disse. Derfor er tidlig intervention af afgørende betydning, så en mulig kronisk udvikling kan forhindres. Der er gode behandlingsmuligheder for de krænkere, der er forpinte af deres tilstand og motiverede for at ændre på situationen.

10 For børn i 3-5 års alderen forekommer: fortællinger om overgreb som et udtryk for, at der er noget, som barnet ikke tør, kan eller vil snakke om søvnforstyrrelser, f.eks. mareridt fortvivlelse, angst og depression seksualiserende adfærd smerter i maven eller hovedet problemer med at spise Senfølger af seksuelle overgreb: angst skyld- og skamfølelser vrede lav selvværdsfølelse problemer med personlige grænser spiseforstyrrelser depression seksuelle problemer koncentrationsbesvær søvnproblemer besvær med at indgå i nære relationer Fra 6 års alderen og op forekommer yderligere: selvmordstanker skam og skyldfølelse indadvendthed og depression aggressivitet eller hyperaktivitet indlæringsbesvær forvirring omkring egen kønsrolle hygiejneproblemer 4. V idensformid ling og information Da Thora Center har eksisteret i knapt 14 år, ligger centeret inde med en betydelig viden og erfaring indenfor den seksuelle overgrebsproblematik. I den forbindelse var 14 procent af henvendelserne til Thora Center i 2007 vedrørende undervisning, supervision eller foredrag i forbindelse hermed. Som i tidligere år har der været en del skoleelever, som har henvendt sig i forbindelse med udarbejdelse af projektopgaver. Herudover har der været henvendelser fra studerende fra den Sociale Højskole, pædagogstuderende, lærere, kommunalt ansatte o.a., der ønsker større viden om incest, pædofili, voldtægt eller andre former for overgreb. Det har både foregået som besøg i Thora Center samt som kurser og foredrag forskellige steder i landet. Vi har blandt andet afholdt kurser for vores egne nyansatte og frivillige, for psykologer og pædagoger samt givet foredrag på Valby Bibliotek for alle med interesse i den seksuelle overgrebsproblematik. Vi har desuden haft to besøg fra Norge (Tromsø og Sørlandet) og et fra Belgien (Child Focus). Endelig har hele bestyrelsen fra The European Federation for Missing and Sexually Exploited Children ( Missing Children Europe) været i Thora Center, hvor de har modtaget information om Thora Centers virke. 10

11 Også medierne har været interesserede i Thora Centers viden. 11 procent af alle henvendelser i 2007 var fra forskellige TV-kanaler, diverse aviser samt andre medier, som ønskede interviews og udtalelser i forbindelse med emner, der knytter sig til seksuelle overgreb. I den forbindelse har Thora Center været glade for at kunne bidrage til en synliggørelse af de omtalte problemstillinger. 5. Administration Kravet til registrering og dokumentation er i de seneste år steget betydeligt, hvilket har medført, at Thora Center har været nødsaget til at udvikle og investere i registreringssystemer med henblik på at opfylde myndighedernes krav til en detaljeret registrering af hændelser i Thora Center. Bl.a. har Thora Center fået et nyt EDB system, som skal registrere alle henvendelser både ind og ud af centret. Registreringen heraf har krævet et betydeligt tidsforbrug af medarbejderne, hvilken tid desværre er gået fra den hjælp og støtte, som vi ønsker at give til Thora Centers brugere. 6. Projekter Tilbud til studerende Thora Center har i de forløbne år haft en stor søgning til et tilbud om nedsat pris til studerende. Alene i 2007 har der været omkring 170 behandlingssessioner for denne målgruppe. Vi mener således at have dokumenteret relevansen af et sådant tilbud, idet vi samtidig har kunnet konstatere, at vi har hjulpet mange studerende, som sandsynligvis ikke var blevet hjulpet på anden vis grundet problemstillingernes karakter. Vi har desværre måtte standse dette tilbud grundet andre opgaver, men vi vil arbejde for at kunne genoptage tilbuddet. SOS Børns Helpline I begyndelsen af året udsendte vi informationsmateriale om SOS Børns Helpline vores rådgivningstelefon til omsorgssvigtede børn, herunder seksuelt misbrugte børn - til alle 2. og 3.klasser i landet. Kampagnen var en stor succes og medførte opkald i perioden marts til december. Af disse opkald var 26 procent såkaldte seriøse opkald, hvilke opkald var fra børn, som havde behov for hjælp til at løse forskellige vanskeligheder. Årsagen til opkaldene var mangfoldige, og nedenfor i figur 5 illustreres de nærmere årsager fordelt i procent. 11

12 Tabel 5: Årsag til opkald 10% 1% 11% 0% 3% 4% Administration Seksuelt overgreb Kæresteproblemer Problemer m. forældre (skilsmisse, vold, omsorgssvigt) Problemer m. ven/veninde 31% 24% Sorg (sygdom el. tab af fam.medlem el. kæledyr) Mobning cutting andet årsag ikke oplyst på skema 4% 12% Hot line 116 EU reserverede den 15. februar nummeret til sociale ydelser. Nummeret er blevet frigivet i 47 lande. I Danmark har Thora Center fået tildelt nummeret til en hotline for savnede og misbrugte børn: Hotline 116. Vi er i gang med at oprette hotlinen på baggrund af vores erfaringer med SOS Børns Helpline, og som en del af et europæisk netværk Missing Children Europe. 12

13 A ktiviteter I januar var Thora Centers leder, Bodil Dichow, inviteret til Elysée-palæet af fru Chirac, hvor hun mødte andre af Europas førstedamer, som var samlet for at skabe opmærksomhed på savnede og misbrugte børn. Senere i januar afholdte vi her i København bestyrelsesmøde for Missing Children Europe (også European Federation of Missing and Sexually Exploited Children ), som tæller 21 NGO er fra 15 europæiske lande. Bodil er medlem af bestyrelsen, som den eneste nordiske repræsentant. Missing Children s Day Den 25. maj markerede Thora Center for første gang i Danmark Missing Children s Day. Dagen er international og har savnede børn i fokus. Vi uddelte brochurer, slik, legetøj og balloner fra Vor Frue Plads til alle interesserede. Vi modtog god støtte og respons fra de forbipasserende. Synlighedsdag Den 22. september afholdte vi vores årlige Synlighedsdag, som foregik i Thora Centers lokaler. Dagen var et åbent hus-arrangement for alle med interesse i den seksuelle overgrebsproblematik. Der var oplæg fra forfatterne Anette Skipper (forfatter til bogen Hænder, som er baseret på egne oplevelser) og Iris Garnov samt SR-bistand. Desuden leverede sangeren/guitaristen, Christian Stage, et musikalsk indlæg. IPSC A N konference 13

14 Den november deltog Bodil Dichow og Lone Feddersen i IPSCANs konference i Lissabon. ISPCAN er en international forening, der arbejder på at forebygge omsorgssvigt og misbrug af børn. På konferencen blev der udvekslet og diskuteret ny forskning og synspunkter inden for området, og vi kom hjem med mange nye idéer. På konferencen fik vi samtidig lejlighed til at pleje kontakter fra tidligere år samt indlede nye netværksforbindelser. I den anledning blev vi af Alexandra Simones inviteret indenfor hos IAC i Lissabon, hvilken foreningen bl.a. arbejder med Madeleine-sagen. Visioner Thora Center vil i 2008 arbejde på en yderlig professionalisering af centrets virke. I den forbindelse vil vi samarbejde med universiteter med henblik på en videnskabeliggørelse af de gennem tiden indsamlede erfaringer og data. Endvidere vil vi tilstræbe at etablere formaliserede samarbejdsaftaler med relevante myndigheder med henblik på en tydeliggørelse af Thora Centers virke og offentlige myndigheders virke i forhold til Thora Centers målgruppe. Personale - Thoracenter

15 Vi vil yderlig udbygge vor indsats i det forebyggende arbejde i form af etablering af projekter rettet mod børn og unge. Projekter der synliggør misbrug af børn og unge på tværs af landegrænser. Vi vil etablere en dialog med relevante myndigheder med henblik på at få begrænset misbrug af børn og unge. Vi vil arbejde på, at børns retsstilling defineres bedre. Thora Center vil herudover udbygge sit tilbud vedrørende supervision af andre faggrupper grundet den erfaring, vi har opnået med målgruppen. Endelig vil Thora Center arbejde med en forbedring af sin kommunikationsstrategi med henblik på at nå brugere og relevante myndigheder. Sponsorater Med stor tak har Thora Center fået støtte fra: Oak Foundation Daphne DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) Haribo A/S Frellsen Kaffe Helsefonden Lego A/S Lyngby Turistfart A/S Merrild A/S Virum Konditori. samt private donationer. 15

16 Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark Borgerg ade 38, st København K Tlf Idon Tr yk Marts 20 08

Behandling. Rådgivning. Værested. Støttegruppe. Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark

Behandling. Rådgivning. Værested. Støttegruppe. Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark 09 Behandling Rådgivning Værested Støttegruppe Årsberetning THORA CENTER 2009 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 3 Lederens beretning af Bodil Dichow 4 Henvendelser til Thora Center i 2009 5 Årsag

Læs mere

Center for voldtægtsofre skadestuen Århus Amtssygehus

Center for voldtægtsofre skadestuen Århus Amtssygehus ÅRSRAPPORT 2002 Center for voldtægtsofre skadestuen Århus Amtssygehus Center for Voldtægtsofre - skadestuen - Århus Amtssygehus Tage Hansensgade 2, DK-8000 Århus C, telf.: 8949 7400 - psykolog Maiken Knudsen

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Senfølger af seksuelle overgreb

Senfølger af seksuelle overgreb Handlingsplan vedrørende Senfølger af seksuelle overgreb 2012-2016 Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling November 2012 Alle har ret til livskvalitet Hvad er rimeligt for et menneske

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Evaluering af ULFs seksualrådgivning

Evaluering af ULFs seksualrådgivning Evaluering af ULFs seksualrådgivning En rådgivning om kærlighedslivet, sund seksualitet og forebyggelse af seksuelle krænkelser til mennesker med udviklingshæmning September 2012 Socialt Udviklingscenter

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Beretning for året 2008

Beretning for året 2008 Beretning for året 2008 Indledning Ensomhed, angst og et uopfyldt behov for at dele sine oplevelser med andre er desværre følelser, som præger hverdagen for alt for mange mennesker. 10.434 til Linien i

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske Årsberetning 2009 En troværdig indsats bærer frugt Af formand Mogens P.C. Svendsen Indhold: En troværdig indsats

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 1C 690 L6 LOLOOI,Z17 L FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Sundhed Rådhuset,

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014 Indhold Forord... - 1-1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... - 2 - Projekt Styr din gæld... - 3 - Åbning af rådgivningscenter

Læs mere

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte Årsberetning 2007 Indhold 3. Vi har alle et ansvar 4. Hjælper mennesker videre i livet 5. Her møder du KRIS 6. KRIS - Århus KRIS - Nordjylland

Læs mere

Internet-hotline mod pornografi med børn. Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003

Internet-hotline mod pornografi med børn. Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003 Internet-hotline mod pornografi med børn Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003 Indhold 3 3 7 9 Pornografi med børn på internettet Baggrund Lovgivning Hotlinens aktiviteter i 2003 12

Læs mere

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa SISO 2001-2002 Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn UFC Børn og Familier, Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Vidensopsamling...5 Kommunerne...5 Amterne...14 Andre instanser...15

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog

Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog grønlands selvstyre Departement for Sundhed Sundheds- og Forebyggelsesstyrelsen PAARISA Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog FORORD Vold og seksuelle overgreb Idékatalog er en del af implementeringen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS

ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS mod seksuelle overgreb mod børn for tryg brug af sociale medier Indledning Denne årsrapport giver et indblik i den indsats, Red Barnet Danmark har gjort i 2014, for

Læs mere

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung VEJLEDNING RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung Aarhus Kommune Børn og Unge 2 FORORD Vejledningen Respekt for grænser Når en medarbejder mistænkes

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere