Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn Oktober

2 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse er ligger til grund for den samlede, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 1

3 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Fysiske rammer Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Pædagogisk plan Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Indflydelse Omgangsform og sprogbrug Tryghed og trivsel Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Procedurer og retningslinjer Øvrige udfordringer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

4 1 samlede BDO har på vegne af Ballerup Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Måløvgård. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Måløvgård er, at tilbuddet er et godt og relevant tilbud til målgruppen med et personale, som er reflekterende i forhold til egen pædagogisk praksis. Tilsynet vurderer, at den miljøterapeutiske referenceramme er i overensstemmelse med målgruppens behov, og at den pædagogiske praksis løbende bliver justeret i forhold til den enkelte unges udvikling. Tilsynet anerkender inddragelsen af familiebehandling i det terapeutiske arbejde. Det er tilsynets, at behandlingsplanerne fungerer som et dynamisk arbejdsredskab for medarbejderne med de unge, idet de unge selv udarbejder handleplanerne, som ligger til grund for behandlingsplaner. Det er ligeledes tilsynets, at den systematiske opfølgning af behandlingsplanerne på behandlingskonferencerne og personalemøderne understøtter det dynamiske i behandlingsarbejdet og dokumentation af denne. Måløvgård har fokus på at tilpasse hverdagen til, hvor meget den enkelte unge magter på et givent tidspunkt. Vidden i aktiviteter spænder da også fra ADL og socialtræning til egentlig skole/praktikforløb, og det er tilsynets, at stedet i hverdagen formår at balancere mellem behandling og forventning om, at de unge også tager ansvar for deres hverdag. Det er endvidere tilsynet, at beboerne tilbydes en tryg tilværelse, hvilket tilskrives den miljøterapeutiske tilgang samt medarbejdernes opmærksomhed på den enkelte. Tilsynet vurderer, at de unge både har formel indflydelse gennem mødeaktiviteter og mere uformel indflydelse i den daglige dialog med personalet. Det er ligeledes tilsynets, at mødeaktiviteterne samt forventningen om de unges deltagelse i disse, understøtter den sociale træning og demokratiopfattelse. Tilsynet vurderer desuden, at der grundlæggende eksisterer en god omgangsform og sprogbrug på stedet samt, at medarbejderne griber korrigerende ind, såfremt en af de unge har en uhensigtsmæssig adfærd. Derudover har medarbejderne et godt fokus på deres egen rolle som rollemodeller for de unge. Det er tilsynets, at der - trods et udfordrende arbejdsmiljø - eksisterer et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor både medarbejdere og ledelse er opmærksomme på at følge op, hvis der har været udfordrende situationer på vagterne. Endvidere er det tilsynets opfattelse, at der eksisterer en tryghed og åbenhed ved medarbejdernes forskellige opfattelser, således at der er plads til refleksion omkring det interne samarbejde og kommunikation. Det er endvidere tilsynets, at der ledelsesmæssigt handles, når medarbejderne efterlyser yderligere kompetence i fx unge med selvskadende adfærd. Tilsynet vurderer, at reglerne omkring magtanvendelse samt procedurer for indberetning herfor er kendte af personalet. Det er desuden tilsynets opfattelse, at gråzoner løbende bliver drøftet. Der forefindes endvidere en skriftlig procedure vedrørende medicinhåndtering, og tilsynet noterer sig, at alle medarbejdere været på kursus i korrekt medicinhåndtering. I opfølgningen fra sidste tilsyn konstaterer tilsynet, at der kun delvist er fulgt op på det seneste tilsyns anbefalinger. Tilsynet noterer sig, at hjemmesiden og tilbudsportalen er opdaterede, og i forlængelse af dette, anbefaler tilsynet, at den gamle hjemmeside bliver slettet fra nettet. Samtidig noterer tilsynet sig, at der ikke i tilstrækkelig omfang er fulgt op på følgende anbefalinger fra sidste tilsyn vedrørende udarbejdelse af skriftlige procedurer for introduktion af nye medarbejdere, samt at det sikres, at alle medarbejdere har kendskab til en evakueringsplan. Derudover anbefales det, at der afholdes en brand- og evakueringsøvelse, som også inkluderer de unge. 3

5 Endelig er det tilsynets, at de fysiske rammer er i overensstemmelse med målgruppens behov, hvor køkken/alrummet i hovedhuset fungerer som et naturligt samlingspunkt for beboere og medarbejdere. Tilsynet anerkender desuden at stuen i nr. 29 er indrettet til fitness, og kan således også fungere som et naturligt samlingspunkt. 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at medarbejderne udtrykker ønske om, at der kommer mere fokus på drøftelse af situationer, der har været belastende, i de daglige overlap. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at den gamle hjemmeside bliver slettet fra nettet. 2. Idet tilsynet kan konstatere, at medarbejderne ikke er vidende om, at der er udarbejdet skriftlige procedurer for introduktion af nye medarbejdere, anbefaler tilsynet, at dette sker. 3. Tilsynet genfremsætter anbefalingen om, at det sikres, at alle medarbejdere har kendskab til en evakueringsplan samt at der bliver afholdt en brand- og evakueringsøvelse, som også inkluderer de unge. Anbefaling om påbud Ingen påbud 4

6 2 Oplysninger Adresse Møllemosen 4 8, 2760 Måløv Leder Kurt Vang Larsen Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er en selvejende institution Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 107 Antal pladser og belægningsgrad 12 pladser med fuld belægning. Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr Målgruppebeskrivelse Målgruppen er unge mellem 18 og 24 med funktionsnedsættelse, som angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse samt tilknytningsforstyrrelse. (kilde: tilbudsportalen) Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består ifølge tilbudsportalen af 20 ansatte: Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område: 2 (i alt 42 timer pr. uge) Almindeligt sekretærarbejde: 1 (i alt 37 timer pr. uge) Arbejde inden for psykologi: 2 (i alt 60 timer pr. uge) Socialrådgivningsarbejde: 1 (i alt 8 timer pr. uge) Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede: 15 (i alt 409 timer pr. uge) Rengøring, afrydning, medhjælp i køkken mv.: 1 (i alt 15 timer pr. uge) Ejendomsinspektør- og pedel arbejde: 1 (i alt 15 timer pr. uge) Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 23. oktober 2012 kl Deltagere i interviews Medarbejdere: Beboere: Idrætspædagog med miljøterapeutisk efteruddannelse, blev først ansat som studerende, har nu været ansat i 5 år. Socialpædagog med miljøterapeutisk efteruddannelse, mangeårig erfaring indenfor socialpsykiatrien, ansat siden 2001, var væk i andet job i et år, men kom tilbage igen Beboer, som har boet på Måløvgård i 3 år Beboer, som har boet på Måløvgård i 3 år Beboer, som har boet på Måløvgård i 1½ år 5

7 BDO blev vist rundt på stedet af: Beboer Tilsynsførende Marianne Grube Christiansen (Chefkonsulent, cand.pæd., PD og socialpædagog) Karin Hjortkjær (Chefkonsulent, AAE Forvaltning) 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Ved foregående tilsyn (uanmeldt, den 31. oktober 2012) blev der givet følgende anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at hjemmesiden opdateres, så den er i overensstemmelse med fakta omhandlende Måløvgård. Tilsynet anbefaler desuden, at det nye koncept med familiebehandling ligeledes tilføjes til hjemmeside og Tilsynsportalen. Hjemmesiden og tilbudsportalen er opdaterede med bl.a. konceptet omkring familiebehandling. Tilsynet konstaterer imidlertid ved forberedesen, at den tidligere hjemmeside fortsat er tilgængelig på nettet. 2. Tilsynet erfarer, at der endnu ikke er udarbejdet en kost- og motionspolitik på Måløvgård. Tilsynet anerkender den plausible årsagsforklaring, men fastholder den tidligere anbefaling og opfordrer til, at en skriftlig kost- og motionspolitik udarbejdes. To medarbejdere har udarbejdet en kostpolitik, som ligger tilgængeligt på fællesdrevet. Der er bl.a. formuleret et mål om at have 80 % egen bage produktion med biodynamisk mel fra Grantoftegård. I øjeblikket ligger produktionen på 100 %, oplyser en medarbejder. Medarbejderne forsøger, at inddrage de unge i bagningen og madlavning i øvrigt. Der købes ind fra dag til dag og der indkøbes for så vidt muligt økologisk, og de unge deltager i indkøbene, når de har maddag. Der serveres altid grønt til aftensmaden. Medarbejderen efterlyser en egentlig registrering af menuerne, således at der kan blive en større systematik/variation i menuerne, trods skiftende medarbejdere på vagterne. Der er ikke formuleret en motionspolitik, men der er meget fokus på motion i øvrigt. En af medarbejderne er uddannet idrætspædagog og løber, svømmer og spiller fast badminton med de unge, en gang ugentligt. Medarbejderne mener, at målet for en eventuel motionspolitik, er, at der er muligheder for motion, og at medarbejderne derigennem motiverer beboerne til at deltage. Medarbejderne mener ikke, at det er relevant at have en motionspolitik med mål i procenter, idet de unge er på meget forskellige steder i forhold til at dyrke motion, når de kommer. Ofte skal der et massivt motiveringsarbejde til, før de kommer i gang med motion. 3. Tilsynet anbefaler igen, at der udarbejdes en skriftlig procedure for introduktion af nye medarbejdere. 6

8 Medarbejderne oplyser, at de ikke er viden om, at der udarbejdet en skriftlig procedure for introduktion til nye medarbejdere. Leder oplyser i den faktuelle høringsproces, at der er udarbejdet en plan, i samarbejde med psykologen på Måløvgård. Denne er meddelt på et tværfagligt møde. leder oplyser endvidere, at Måløvgård er ved at ansætte en ny medarbejder, hvor planen skal tages i brug for første gang. 4. Tilsynet anbefaler, at det sikres, at alle medarbejdere har kendskab til en evakueringsplan, og at det overvejes, hvordan beboerne inddrages i denne. Sikkerhedsrepræsentanten har udarbejdet et udkast til en evakueringsplan, men den er ikke kendt af de medarbejdere, som tilsynet taler med. Leder oplyser i den faktuelle høringsproces, at udkastet er godkendt og gennemgået ved tværfaglige møder, hvor alle personaler var til stede. Der har ikke været afholdt brand og evakueringsøvelse. Tilsynet vurderer, at der delvist er fulgt op på det seneste tilsyns anbefalinger. Oplysningerne på hjemmesiden og tilbudsportalen er således blevet opdaterede. Tilsynet vil imidlertid anbefale, at den gamle hjemmeside bliver slettet fra nettet. Der er desuden udarbejdet en kostpolitik, som medarbejderne arbejder ud fra i forhold til de unges kost. Der er ikke udarbejdet en egentlig motionspolitik, men det er tilsynets, at der er et godt fokus på motivationsarbejdet omkring det at få de unge til at dyrke motion, ligesom der eksisterer et vedvarende fokus på at tilbyde de unge muligheder for motionsaktiviteter. Idet tilsynet kan konstatere, at medarbejderne ikke er vidende om, at der er udarbejdet skriftlige procedurer for introduktion af nye medarbejdere, anbefaler tilsynet, at dette sker. Tilsynet genfremsætter desuden sin anbefaling om, at det sikres, at alle medarbejdere har kendskab til en evakueringsplan samt at der bliver afholdt en brand- og evakueringsøvelse, som også inkluderer de unge. 3.2 Fysiske rammer Måløvgård består af i alt tre huse; henholdsvis et hovedhus og et rækkehus, som er adskilt af en gårdsplads og et parcelhus. Dette tredje hus ligger ca meter fra de to øvrige huse. Rækkehusets fællesarealer består af et køkken samt et mindre rum til kontoraktiviteter/samtaler. På 1. sal er der indrettet tre forskellige kontorrum til leder, psykolog og administrativt personale. Hovedhusets fællesarealer består af et køkken/alrum og opholdsstue. I hovedhuset bor der 8 beboere. I parcelhuset er der en opholdsstue/motionsrum, fordybelsesrum, et badeværelse, samt 4 beboerværelser. Husene er omgivet af en stor have, og er beliggende i grønne omgivelser med skov i umiddelbar nærhed og tæt på Måløv by. Tilsynet observerer, at køkken /alrum fremstår lyst og indbydende. Køkken/alrummet er husets hjerte fortæller medarbejderne. Det er ikke blot et køkken, men fungerer som et rum, som både medarbejderne og de unge er 7

9 meget glade for at anvende. Køkkenet bidrager desuden til den sociale træning på stedet, idet der skal indgås aftaler om, hvordan man er i rummet fx i forhold til støj, musik. De unge fortæller, at størrelserne på værelser er meget forskellige især i hovedhuset. Tilsynet får efterfølgende fremvist et værelse i hovedhuset, som er ganske lille, men omvendt meget hyggeligt. Ligeledes er parcelhuset indrettet funktionelt og hyggeligt. Der er siden seneste tilsyn opsat et fjernsyn i motionsrummet, hvilket virker motiverende for at dyrke mere motion, fortæller en beboer. To af de beboere, som tilsynet taler med, bor begge i parcelhuset. De synes begge, at der er godt at bo, og mindre lydt end i hovedhuset. Tilsynet konstaterer overalt en fin rengøringsstandard på Måløvgård. Det er tilsynets, at de fysiske rammer er i overensstemmelse med målgruppens behov, hvor køkken/alrummet i hovedhuset fungerer som et naturligt samlingspunkt for beboere og medarbejdere. Tilsynet anerkender desuden at stuen i nr. 29 er indrettet til fitness, og kan således også fungere som et naturligt samlingspunkt. 3.3 Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Måløvgårds pædagogiske referenceramme og metoder tager udgangspunkt i miljøterapi og psykodynamisk tænkning. Der er fokus på at skabe en struktur og en ramme, hvor de unge oplever forudsigelighed omkring hverdagen og dens opgaver. Også i forhold til de indbyrdes roller er der fokus, idet medarbejdernes og de unges forventninger til hinanden afstemmes løbende. Medarbejderne tager udgangspunkt i, at de unge skal være sig selv, men omvendt er der grænser for, hvordan den enkelte unge kan reagerer overfor andre. Fx accepteres udadreagerende eller selvskadende adfærd ikke. I forbindelse med selvskadende adfærd har medarbejderne besluttet, at hvis de unge har synlige sår, så må disse ikke være synlige for andre. Hvis en ung har åbne sår på armene, skal vedkommende således bære tøj med lange ærmer. Forståelsen af de unge er, at de ikke skal identificeres med deres diagnose, men at de skal identificeres som unge med ressourcer, der har en diagnose. Selve behandlingsarbejdet foregår gennem opbygning af relationer, hvor de unge støttes til at skabe nye relationer og dermed få et andet afsæt for udvikling. Beboerne tilbydes både individuel- og gruppeterapeutisk behandling. Som en yderligere del af behandlingen tilbyder Måløvgård familiebehandling ud fra et helhedsperspektiv. Netop familiebehandlingen kan bidrage til at de unge lettere får genskabt en platform, som kan bidrage til at den unge hurtigere kommer videre i livet. Familiebehandlingen består af to dele; 1) Familien deltager i 5 undervisningsgange i løbet af et år, hvor de undervises i psykoeducation samt 2) Familiesamtaler. Behandlingen er struktureret således, at den psykolog, der 8

10 varetager familiebehandlingen, ikke også har individuel terapi med den unge. Årsagen til dette er, at der er fokus på at adskille den behandling, som den unge selv får, og den behandling som familien skal have. De hidtidige erfaringer af familiebehandlingen er, at det har en positiv effekt på den unges udvikling, oplyser medarbejderne. Endelig oplyser medarbejderne, at der ligger en udfordring i, at Måløvgård både er et behandlingstilbud og beskæftigelses tilbud (forstået som et sted, hvor der stilles krav/forventninger til den unge om at deltage i forskellige aktiviteter). I den forbindelse oplyser medarbejderne, at de løbende justerer på dette. Tilsynet vurderer, at den miljøterapeutiske referenceramme er i overensstemmelse med målgruppens behov, hvor den pædagogiske praksis løbende bliver justeret i forhold til den enkelte unges udvikling. Tilsynet anerkender inddragelsen af familiebehandling i det terapeutiske arbejde Pædagogisk plan Behandlingsplanerne er medarbejdernes arbejdsredskab, hvor handleplanerne er et udtryk for de unges ønsker og mål, fortæller medarbejderne. Der er til hjælp for den unge udarbejdet en vejledning om, hvordan handleplanen formuleres. Behandlingsplanerne udarbejdes af psykologerne, som tager udgangspunkt i beboernes handleplaner. Behandlingsplanerne besluttes på behandlingskonferencerne og revideres to gange årligt, men drøftes løbende på personalemøderne. Endvidere anvendes et funktionsskema til udarbejdelse af behandlingsplanen, som de unge og medarbejderne hver især skal krydse af. Inden funktionsskemaet sendes til psykologen kan medarbejderne tage en dialog med den unge, hvis den unge har en anden opfattelse end medarbejderen. En medarbejder vurderer, at det er et godt redskab, idet de unge ofte har svært ved at beskrive sig selv og sit funktionsniveau og udvikling. Tilsynet får forevist et funktionsniveauskema, som er inddelt i temaerne; 1) Struktur i dagligdagen, 2) Kontakt socialnetværk, 3) Personlig omsorg og pleje, 4) Økonomi, 5) Kost og motion, 6) Medicin, 7) Behandling samt 8) Beskæftigelse og uddannelse. Under temaerne er der forskellige udsagn som kan afkrydses, ligesom det afkrydses om beboeren har brug for vejledning, støtte eller fuld hjælp. Funktionsskemaerne er ligeledes et arbejdsredskab for psykologerne til at dokumentere en progression i de unges udvikling. Tilsynet ser en handleplan i forhold til en af de unge. Handleplanen er udarbejdet i Ballerup Kommunes skabelon og indeholder dato for udarbejdelsen samt oplysninger om den unges kort- og langsigtede mål. Handleplanen er udarbejdet af den unge, som ganske klart beskriver sine mål, og hvilken form for støtte vedkommende har brug for til at nå sine mål. Den indeholder også en refleksion over, hvilke mål, der er nået og hvilke, der forsat skal arbejdes med, samt hvorfor målene ikke er nået. De unge, tilsynet taler med, kender deres handleplaner, som de enten selv har lavet eller lavet i samarbejde med en kontaktperson. En ung fortæller, at vedkommende synes, at det er godt med handleplanerne, som også kan dokumentere ens udvikling. En anden ung fortæller, at handleplanerne er med til at give vedkommende en selverkendelse af, hvad vedkommende skal arbejde videre med. 9

11 De unge oplyser endvidere, at de selv bestemmer deres mål i handleplanerne, og at de ved, at kontaktpersonen udfylder et funktionsskema samt, at den unge også udfylder et, som afsæt for en dialog omkring resultaterne i de to udfyldte funktionsskemaer. Tilsynet vurderer, at behandlingsplanerne fungerer som et dynamisk arbejdsredskab for medarbejderne med de unge, idet de unge selv udarbejder handleplanerne, som ligger til grund for behandlingsplaner. Det er ligeledes tilsynets, at den systematiske opfølgning af behandlingsplanerne på behandlingskonferencerne og personalemøderne understøtter det dynamiske i behandlingsarbejdet og dokumentation af denne. 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Hverdagen på Måløvgård er præget af faste rammer og struktur. Der er fælles morgenmad på alle hverdage kl. 9. Efter morgenmaden er der morgenmøde, hvor de unge og medarbejderne aftaler dagens forløb/opgaver. Det kan være indkøb, tøjvask, rengøring, lægebesøg, gruppe eller individuel gruppe terapi etc. Medarbejderne fortæller, at stedet i højere grad også er blevet en arbejdsplads forstået således, at der stilles flere krav til de unge. Fx er det ikke længere frivilligt at deltage i morgenmøderne. Medarbejderne er dog samtidig opmærksomme på, at mange af unge har det dårligt, hvilket medarbejderne skal huske at behandler med empati, men ikke med sympati. Medarbejderne pointerer således, at de skal skabe de rette rammer, som de unge kan agere i forhold til, afhængig af deres udviklingsforløb. Nogle af de unge har aktiviteter ude af huset, som fx skole eller praktikforløb. Det drejer typisk om de unge i nr. 29, som fungerer som en slags udslusningsbolig. Alle hverdage kl. 14 møder aftenpersonalet ind, og her aftaler de unge og personalet, hvad der skal ske resten af dagen. Kl går rådighedsvagten over på vagtværelset for at signalere, at man sover om natten, og er vågen om dagen. I weekenderne, ferier mm er der ikke fastlagt aktiviteter, men aftales ad hoc. En ung fortæller, at vedkommende går til badminton, vandgymnastik og basketball. Den unge er tit hos sin kæreste i weekenden. Vedkommende har tidligere haft arbejde gennem sin kontanthjælp, men er pt. uden arbejde. Den unge har et ønske om på sigt at arbejde i en genbrugsbutik gennem foreningen SIND. En anden unge er i køkkenpraktik på det økologiske landbrug Grantoftegård, som også har catering. Vedkommende har været der i 5 6 uger, og er meget tilfreds med det. Praktikken er etableret gennem AGENDA. Den unge vil meget gerne fortsætte i køkkenpraktikken. Det er tilsynets, at Måløvgård tilpasser hverdagen til, hvor meget den enkelte unge magter på et givent tidspunkt. Vidden i aktiviteter spænder da også fra ADL og socialtræning til egentlig skole/praktikforløb. Det er samtidig tilsynets opfattelse, at stedet i hverdagen formår at balancere mellem behandling og forventning om de unges eget ansvar for en udviklende hverdag. 10

12 3.4.2 Indflydelse Måløvgård afholder beboermøder hver 14. dag uden personale deltagelse, det er oprindelig etableret ud fra de unges ønske. Trods det faktum, at det var nogle tidligere unge, der havde ønsket dette fortsætter møderne. Medarbejderne oplever, at der fortsat er nogle kulturbærer, som motiverer de øvrige unge til at deltage. Der anvendes dagsorden og referat fra møderne. Der er desuden morgenmøde hver morgen, hvor aktiviteterne for dagen planlægges sammen med personalet. Det er medarbejdernes, at disse møder giver de unge god indflydelse. Endelig afholdes der husmøder hver uge. Her planlægges de kommende aktiviteter, madplan for den kommende uge, hvem der har hvilke maddage, aktuelle problemstillinger i huset, fx hvis en beboer spiller høj musik. Hver 2. måned er der fællesmøde for de unge og personalet, hvor der er en forventning om, at de unge deltager. På fællesmøderne planlægges evt. ferier. En af de unge, som tilsynet med, deltager gerne i alle møderne, men siger ikke så meget, fortæller vedkommende. I forbindelse med visitationen bliver de unge oplyst om, hvilke forventninger stedet har til dem og om, hvad de forventes at deltage i; fælles- og morgenmøder, skiferier, madlavning etc. Endelig er der den daglige dialog med medarbejderne og kontaktpersonerne, som vurderes at bidrage til de unges indflydelse på eget liv og hverdag. De unge beskriver også handleplanerne, som en mulighed for at få indflydelse, da det er deres ønsker og mål, som er formuleret i dem. Det er tilsynets, at de unge både har formel indflydelse gennem mødeaktiviteter og mere uformel indflydelse i den daglige dialog med personalet. Det er ligeledes tilsynets, at mødeaktiviteterne samt forventningen om de unges deltagelse i disse, understøtter den sociale træning og demokratiopfattelse Omgangsform og sprogbrug Der kan være svingninger i tonen, men generelt oplever medarbejderne, at der er en god omgangsform. De unge har forskellige problemer, hvilket kommer til udtryk på forskellige måder, både verbalt og i deres omgangsform. Det ligger i normen på Måløvgård, at der skal være en god tone, hvor det ikke er tilladt at tale grimt. Hvis en beboer har en uhensigtsmæssig adfærd/sprogbrug, går medarbejderne ind og korrigerer, oplyser medarbejderne. Medarbejderne arbejder i det daglige med, at de unge ikke skal falde tilbage i gamle roller, fx en offerrolle, hvor det er medarbejdernes opgave at være bærer af en ordentlig kultur, hvorfor de er meget opmærksomme på, hvad de selv formidler verbalt og via deres signaler. De unge oplever, ligeledes at der generelt er et godt sprogbrug og omgangsform på stedet både indbyrdes, og de unge og personale imellem. De oplever endvidere, at medarbejderne er gode til at aflæse deres signaler, hvis de fx har en dårlig dag, og er hurtige til at gribe ind. En af de unge fortæller, at det nogle gange kan være svært at bo på stedet, da vedkommende fra tid til anden ikke magter fællesskabet. De unge fra nr. 29 oplever, at der er indbyrdes respekt. En ung nævner dog, at der kan være lidt problemer, når pigerne i huset synes, at drengene er dovne og ikke rydder nok op. Begge de unge tillægger det imidlertid ikke den store 11

13 betydning. Tilsynet observerer under interviewet, at de unge er gode til at lytte til hinanden. Tilsynet vurderer, at der grundlæggende eksisterer en god omgangsform og sprogbrug på stedet. Det er endvidere tilsynets opfattelse, at medarbejderne griber korrigerende ind, såfremt en af de unge har en uhensigtsmæssig adfærd, ligesom medarbejderne også er opmærksomme på deres egen rolle som rollemodeller for de unge Tryghed og trivsel Medarbejderne oplyser, at den faste struktur i hverdagen med faste spise/mødetider understøtter den enkeltes unges tryghed og trivsel. De unge har det ofte dårligt og er urolige, når de kommer til stedet, og måske direkte fra en indlæggelse. Medarbejderne oplever, at de unge gennem deres ophold får det gradvist bedre, og tilskriver dette den miljøterapeutiske tilgang med opbygning af relationer, givende/støttende kontakter og behandlingsarbejdet. De unge fortæller, at de oplever, at medarbejderne gode til at give dem den støtte, de har brug for, for herigennem at føle tryghed. Tilsynet observerer da også en god stemning i køkken/alrummet, hvor der er flere unge til stede sammen med personalet. Tilsynet bliver endda budt hjertelig velkommen af en beboer, da tilsynet træder ind i rummet. Det er tilsynet, at beboerne tilbydes en tryg tilværelse, hvilket tilskrives den miljøterapeutiske tilgang samt medarbejdernes opmærksomhed på den enkelte. 3.5 Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Omkring det psykiske arbejdsmiljø, fortæller medarbejderne, at de har en arbejdsdag med jævnlige situationer, hvor politi og hospitaler er involveret. Der er en fast procedurer for opfølgning, når der har været sådanne episoder, ligesom der er mulighed for kollegial supervision. Derudover er der mulighed for ekstra supervision. Medarbejderne oplever, at forstanderen er god til at følge op med medarbejderne, når der er brug for dette. Samlet set opleves arbejdet som stressfyldt, men samtidig er medarbejderne generelt gode til at tage hånd om hinanden. Der er ligeledes en åbenheds kultur i personalegruppen, hvilket betyder, at man åbent kan tale om alt, fortæller en medarbejder. En anden medarbejder oplever dog, at det kan være svært at gå til sin kollega, idet nogle emner kan opfattes som følsomt, hvor det kan være svært at adskille det faglige og personlige fra hinanden. I forlængelse heraf reflekterer medarbejderne over, hvad der egentlig ligger i en åbenheds kultur og hvilke udfordringer, der også er i en sådan i praksis. Medarbejderne er imidlertid enige om, at forstanderen er god til at tage over, hvis medarbejderne ikke kan tackle en given situation. Medarbejderne har overlap af en times varighed i forhold til dag- og aftenvagterne. Overlappet skal ligeledes anvendes til at få talt om de forskellige situationer, som de har oplevet gennem vagten. Dette med henblik 12

14 på, at de kan slippe dem, inden de tager hjem. Medarbejderne oplever, at overlappet primært er af informativ karakter og kunne godt ønske, at der kom mere fokus på det at få talt om situationer, der fylder. Der afholdes personalemøde en gang ugentlig af 3 timers varighed. Møderne begynder med en times orientering/information, herefter der er 2 timers intern supervision med stedets psykologer. Der afholdes desuden behandlingskonferencer i form af heldagsmøder, hvor der drøftes tre unges behandlingsplan hver gang. Disse møder afholdes cirka 4 gange om året. Personalegruppen har desuden gruppesupervision med ekstern psykolog ca. en månedligt. Det er endvidere altid muligt med individuel supervision ad hoc, oplyser medarbejderne. I november afholdes tre holdningsdage med fast personale, psykologer og forstander. Overskriften for holdningsdagene er, Behandlingsplaner og handleplaner og handler bl.a. om, hvordan behandlingsplanerne kan blive mere pædagogisk målrettet, således at behandlingsplaner og handleplanerne komplimenterer hinanden bedst muligt. Holdningsdagene er tænkt som et fagligt forum uden beslutninger. Alle medarbejdere, som er ansat før januar 2009, har en miljøterapeutisk efteruddannelse. De medarbejdere, som ikke har fået efteruddannelsen, skal have den, oplyser medarbejderne Det er medarbejdernes, at de generelt har kompetencer i overensstemmelse med målgruppens behov. De oplever imidlertid, at i kraft af at der kommer flere selvskadende unge, at de mangler viden omkring spiseforstyrrelser og cutting. Der er imidlertid planlagt undervisning omkring problematikkerne med spiseforstyrrelser i samme uge, erfarer tilsynet. Endelig oplyser medarbejderne, at der skal ansættes en ny medarbejder. Måløvgård har i den forbindelse hyret et rekrutteringsfirma for at få den rigtige match gennem forskellige test. Medarbejderne oplyser endvidere, at de forventer at denne procedure vil give nyt blod til personalegruppen, da der tidligere har været en praksis om at ansætte vikarer, når de er færdiguddannede. Det er tilsynets, at der - trods et udfordrende arbejdsmiljø - eksisterer et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor både medarbejdere og ledelse er opmærksomme på at følge op, hvis der har været udfordrende situationer på vagterne. Endvidere er det tilsynets opfattelse, at der eksisterer en tryghed og åbenhed ved medarbejdernes forskellige opfattelser, således at der er plads til refleksion af det interne samarbejde og kommunikation. Tilsynet bemærker, at medarbejderne udtrykker ønske om, at der kommer mere fokus på afvandings manøvrer i de daglige overlap. Det er endvidere tilsynets, at der ledelsesmæssigt handles, når medarbejderne efterlyser yderligere kompetence i fx unge med selvskadende adfærd Procedurer og retningslinjer Måløvgård følger de beskrevne retningslinjer omkring magtanvendelse, som er udarbejdet af Ballerup Kommune. Medarbejderne oplyser, at de kender reglerne omkring magtanvendelse samt procedurer for indberetning herfor. Medarbejderne oplyser endvidere, at der ikke har været nogen magtanvendelse siden seneste tilsyn. Gråzoner i relation til magtanvendelsesområdet bliver løbende drøftet i personalegruppen. 13

15 Alle medarbejderne har været på kursus i korrekt medicinhåndtering. Afdelingslederen er medicinansvarlig og medarbejderne doserer medicinen. Der forefindes skriftlige retningslinjer for proceduren omkring medicin håndtering. Medicinen opbevares på det aflåste kontor i et aflåst skab. Utilsigtede hændelser indberettes i EKJ. Som udgangspunkt skal de unge selv administrere deres medicin og har aflåste bokse til opbevaring af medicinen på deres værelser. De unge, som ikke selv magter at administrere deres medicin, får hjælp af medarbejderne til dette. Sikkerhedsrepræsentanten har udarbejdet et udkast til en evakueringsplan, men den er ikke kendt af de medarbejdere, som tilsynet taler med. Der har ikke været afholdt brand og evakueringsøvelse. Tilsynet vurderer, at reglerne omkring magtanvendelse samt procedurer for indberetning herfor er kendte af personalet. Det er desuden tilsynets opfattelse, at gråzoner løbende bliver drøftet. Tilsynet konstaterer, at der forefindes en skriftlig procedure vedrørende medicinhåndtering samt at alle medarbejdere har kursus i korrekt medicinhåndtering. Tilsynet genfremsætter sin anbefaling om, at det sikres, at alle medarbejdere har kendskab til en evakueringsplan, ligesom der bliver afholdt en brand- og evakueringsøvelse, som også inkluderer de unge. 3.6 Øvrige udfordringer Medarbejderne oplyser, at der ikke er andre udforinger end de, der allerede har været drøftet under interviewet. Tilsynet har ingen bemærkninger. 14

16 4 Formål og metode 4.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Ballerup Kommune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 15

17 tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 4.3 varsling og tilrettelæggelse Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af beboerne/brugerne. Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Ballerup Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 16

18 5 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 17

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Købmagergade 15 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Abstinens - Teamet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de først side

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Støttecentret Parkvej Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet 4 2.2

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Lunden Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Bostedet Åbo Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet Uanmeldt og anmeldt December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord I rapporten præsenteres først en samlet konklusion

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Frilandsvej Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldte tilsyn & stikprøver Juli 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren først

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Drosthuset Juli Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Drosthuset

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Drosthuset Juli Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Drosthuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING D Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Drosthuset Uanmeldt tilsyn Juli 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Nordmandshusene. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Nordmandshusene. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Nordmandshusene Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Blommevej Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Skolehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilbud til Halsnæs Kommune Tilbud til Halsnæs Kommune Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 December 2010 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Varde Kommune Krogen 3 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger... 4 3

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Rosengården. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Rosengården. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Rosengården Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Østre Boulevard 25 Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Lindebakken Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Rismøllegården Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Bofællesskabet Østermarken 8-10

Bofællesskabet Østermarken 8-10 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Østermarken 8-10 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn Porsehaven 11 og 33 Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Ladegården Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Randers Kommune Bostedet Åbo Uanmeldt tilsyn November 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dragør Kommune Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter.

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. Anmeldt tilsyn December2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Café Ingeborg Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet... 3 1.2

Læs mere

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Tønder Observationer Kommune på fællesarealer...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og Ungeforvaltningen. Granbohus. December Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og Ungeforvaltningen. Granbohus. December Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og Ungeforvaltningen Granbohus Uanmeldt tilsyn December 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Rødbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Rødbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Rødbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Tilsynsrapport. Krisecentret. Uanmeldt tilsyn Juni 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune

Tilsynsrapport. Krisecentret. Uanmeldt tilsyn Juni 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING  Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecentret Uanmeldt tilsyn Juni 2011 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS VURDERING... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Stokholtbuen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Stokholtbuen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Stokholtbuen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 2 Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1

Læs mere