Kultur og selvforståelse implikationer for psykisk trivsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur og selvforståelse implikationer for psykisk trivsel"

Transkript

1 Kultur og selvforståelse implikationer for psykisk trivsel Specialeopgave Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet Århus sommer 2004 Marianne Geisler Vejleder: Grethe Kragh-Müller Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1Indledning Problemformulering Begrebsafklaring Teori- og metodevalg Struktur Kapitel 1. Kulturanalyse Kapitel 2. Analyse af selvforståelsen Kapitel 3. Argumentation kultur og selvforståelse Kapitel 4. Diskussion selvforståelse og psykisk trivsel Afslutning Kulturanalyse Verdensbillede og menneskesyn i senmiddelalderen Strukturelle- og positionelle forandringer i moderniteten Den tidlige modernitet Højmoderniteten Anthony Giddens modernitetsanalyse Den senmoderne kultur Fra legitimering til de-legitimering Kulturel frisættelse og ekspropriation Opsummering Den kulturelle selvforståelse Modernitetens selvbegreber og selvforståelse Det private selv Det splittede selv Det disciplinerede selv Senmodernitetens selvbegreber og selvforståelse Det udstrakte selv Det tomme og forbrugende selv Det fragmenterede, multiple og konstruerede selv At leve i verden selvets dilemmaer Opsummering Argumentation kultur og selvforståelse Den moderne kulturs indvirkning på selvforståelsen...36 Side 2

3 1.1Den senmoderne kulturs indvirkning på selvforståelsen Den asiatiske kultur og selvforståelse Sociale karakterer i det 20. århundrede Afsluttende argumentation kultur og selvforståelse Diskussion selvforståelse og psykisk trivsel Indlært hjælpeløshed Individualisering Psykologisering og terapikultur Angsten i risikosamfundet Diagnosesystemet i det senmoderne samfund Independent mænd og interdependent kvinder Afsluttende bemærkninger selvforståelse og psykisk trivsel Afslutning Bilag Litteraturliste Indledning Mit udgangspunkt er, at kultur, individ og selvforståelse gensidigt forudsætter hinanden. Den enkeltes selvforståelse er altid formuleret af en given kulturs krav og fordringer, ligesom en kultur altid forudsætter individer, der ser sig selv som repræsentanter for den givne kultur. De radikale forandringer, der er sket i den vestlige, senmoderne kultur, åbner derfor både for nye muligheder, men stiller også nye fordringer til det enkelte menneske. Dette betyder, at menneskets psykologiske udvikling og måde at fungere på ligeledes forandres på en række områder, ligesom der udvikles nye former for psykiske vanskeligheder netop fordi selvforståelsen skabes i skæringspunktet mellem individ og samfund. Det er normalt at et menneske hurtigt og automatisk tillægger sig selv, andre og begivenheder i sin omverden en betydning, der så bliver afgørende for dets følelsesliv og handlingsadfærd. Hvis tilstrækkelig mange elementer i den nye situation genkendes til, at den kan rubriceres blandt lignende, kendte situationer, vil denne genkendelighed betyde, at de nye elementer derefter kan udforskes nærmere og danne grobund for ny forståelse. I den vestlige, senmoderne kultur er det netop de mange ukendte størrelser, som vi dagligt konfronteres med, der mere og mere synes at præge tidsånden i retning af en usikker Side 3

4 stemning, samt en følelse af manglende indflydelse på eller hjælpeløshed overfor livsvilkårene. Efter min mening skal grunden hertil findes i den ambivalens mellem på den ene side at skulle og kunne håndtere friheden og på den anden side et behov for tryghed. Med frigørelsen fra de gamle traditioner og normer står vi i dag overfor uendelig mange valgmuligheder, der enten kan give individet frihed til at blomstre, til at realisere sig selv eller give en følelse af utryghed og angst ved risikoen for at vælge forkert, fordi ansvaret lægges over på det enkelte individ. Frihed fra betyder derfor ikke altid frihed til! Udover at begreberne senmoderne/postmoderne kultur, selvforståelse og psykisk trivsel er nogle af tidens mest aktuelle temaer, er specialets emne valgt, fordi jeg har en formodning om, at vores nutidige, vestlige kultur skaber en bestemt selvforståelse, der har afgørende betydning for menneskets psykiske trivsel. Som eksempel på, hvordan den senmoderne selvforståelse kan have psykiske konsekvenser, nævner Carsten René Jørgensen (2000) tre tidstypiske diagnoser eller psykiske tilstande: Borderline-personligheden, der bl.a. er præget af vanskeligheder med at indgå stabilt i interpersonelle forhold, en usikker identitetsfølelse, samt en kronisk tomhedsfølelse. De depressive tilstande, der kan ses som en reaktion imod elementer af den senmoderne kultur, f.eks. den depressives modvilje mod eller manglende evne til at nyde livet og tilpasse sig den fremherskende hedonisme. Endelig kan spiseforstyrrelser ses som udtryk for forbrugssamfundets iboende logik, idet den spisende forsøger at fylde sin indre tomhed op med mad. Rent statistisk synes der også at være belæg for, at (for) mange mennesker har det psykisk dårligt i dag enten fordi der reelt er tale om en stigning i psykiske problemer, eller fordi vi har fået et diagnosehysteri (Johansson, 2003), der dog lige så vel kan ses som udtryk for menneskets desperate behov for at forstå dets eksistentielle situation det ubegribelige, fordi det giver identitet. Således viser befolkningsundersøgelser, ifølge PsykiatriFonden (www.psykiatrifonden.dk), at % af danskerne på et eller andet tidspunkt i livet får depressive symptomer, enten tilbagevendende depressioner eller vedvarende tristhed. 20% får angstproblemer, såsom fobier, panikangst eller vedvarende angst, mens 20 % får misbrugsproblemer, i form af enten alkohol, medicin eller stoffer. Tilsvarende viser de nyeste tal fra lægemiddelstyrelsen (www.dkma.dk), at ca mennesker blev behandlet med antidepressiv medicin i Side 4

5 Der er flere måder at opdele selvbegrebet på. Signe Holm Pedersen (2003) opdeler selvbegrebet i det konstruerede selvbegreb og det essentielle selvbegreb. I det konstruerede selvbegreb ser hun selvet som afhængigt af omgivelserne. Selvet er i opløsning, fremmedgjort, decentreret, en konstruktion eller en illusion det er videnskabens selvbegreb, socialkonstruktionismens selvbegreb. I modsætning hertil er det essentielle selvbegreb uafhængigt af omgivelserne. Det er en forståelse af selvet som helt, selvstændigt, med en indre kerne det er selvet som en holistisk størrelse, sådan som det forstås af det enkelte menneske, men også opfattes i fænomenologien, eksistentialisme og psykoanalysen. Diskrepansen mellem de to selvbegreber er åbenlys, og ligger efter min mening ikke kun i selve måden at anskue selvet på, men lige så meget i forskellen mellem individets forståelse af sig selv og det omgivende samfunds fremhævelse af en bestemt socialkarakter. Når Pedersen (2003) påpeger, at det essentielle selvbegreb afspejler den brede hverdagsagtige oplevelse af selvet (ibid.: 8) altså at være den samme person fra dag til dag så indebærer dette synspunkt samtidig, at de fleste mennesker skulle opfatte sig selv som uafhængige af den omgivende kulturs dominerende udtryk eller fordringer. Selvom uafhængighed og selvstændighed vel netop er et ønske og et behov hos de fleste mennesker, anser jeg dette som langt fra den virkelighed, som det senmoderne samfund afspejler. Jeg mener tværtimod, at individets selvforståelse netop er afhængigt af- og påvirkes ved spejling i kulturen (dvs. det socialkonstruktionistiske konstruerede selvbegreb ) og at det er denne uoverensstemmelse mellem individets ønske om eller tro på et afgrænset, selvstændigt selv med en indre, fast kerne og det omgivende senmoderne samfunds fragmenterede, flygtige og relationelle virkelighed, der indvirker negativt på vores psykiske trivsel. Thomas Johansson (2003) skelner mellem fire forskellige billeder af selvet eller identiteter, der alle medinddrager kulturens påvirkning gennem tid og rum og således følger en historisk logik. Eftersom hele diskussionen om forskellige selvforståelser bunder i, hvordan man i det moderne samfund har problematiseret selvets status, finder jeg disse forskellige perspektiver på selvet relevante, hvis man vil sige noget om det senmoderne samfund og om, hvordan mennesket navigerer sig frem, samt forstår sig selv i dag. Det private selv er et resultat af oplysningstænkningen. Det er karakteriseret som et centreret, selvstændigt, rationelt og indrestyret individ, der konstant skal værne om sin autenticitet og selvstændighed overfor det omgivende samfunds trussel og pres. Det split- Side 5

6 tede selv, der vokser frem i forbindelse med de to verdenskrige, er psykoanalysens syn på selvet. Det er et fragmenteret og pluralistisk selv, der under forsøg på at håndtere ambivalensen i samfundet og kæmpe for mening, orden og enhed i kaos splittes indefra. Det disciplinerede selv er formet af sin kamp mod samfundets forskellige kontrolorganer, så det tilpasser sig og tilpasses samfundets ønske om effektivitet og hurtighed. Endelig findes det udstrakte selv vort senmoderne selv hvor selvforståelsen i høj grad er påvirket af medier og teknologi. Ifølge Johansson findes der i dag intet intakt selv, men snarere et selv, der søger tryghed og ontologisk forankring, som det sjældent lykkes at opretholde i længere tid ad gangen. Diskussionen om selvet indbefatter derfor både en søgen efter helhed, tryghed, forankring og det gode liv og håndteringen af ambivalensen, mangel på tillid og destruktive tendenser. På baggrund af ovenstående må jeg derfor spørge, om det senmoderne, vestlige mennesket har nået sin grænse for kulturel tilpasning? Har vi fået skruet sådanne livsvilkår sammen, at de virker psykisk nedbrydende? Eller er vor tids individ blevet så fragmenteret og skrøbeligt, at også hverdagslivets almindelige vanskeligheder føles uhåndterbare for den enkelte? Det er udfra ovenstående betragtninger, at jeg fremsætter følgende problemformulering: 1.1Problemformulering Hvordan indvirker kulturen på vores selvforståelse og hvilken betydning har denne kulturelle selvforståelse for vores psykiske trivsel? Mit udgangspunkt er, at individets selvforståelse er socialt konstrueret at en adfærd, en forholdemåde eller et fænomen som selvforståelse kun kan skabes og tage form under bestemte historiske forhold. For at analysere dette er det derfor nødvendigt at se nærmere på de specifikke sociale, kulturelle og psykologiske forhold at noget er socialt konstrueret betyder nemlig også, at det kan forandres og påvirkes! Det overordnede formål med specialet er derfor at undersøge, hvorfor det senmoderne menneske har det psykisk dårligt eller at undersøge samtidskulturelle tendensers mulige nedslag i det psykoterapeutiske rum (Jørgensen, 2001: 394), således at den kulturelle selvforståelse bliver det bindeled mellem den senmoderne kultur og de oplevede psykiske problemer, der skal kunne forklare, hvad det er hos det senmoderne menneske i Vesten, der forårsager den voksende tendens til psykiske problemer, som f.eks. angst, stress eller depression. Side 6

7 1.1Begrebsafklaring Dette speciale er bygget op omkring nogle få, vigtige kernebegreber, såsom kultur, selvforståelse, sen-/postmodernitet og psykisk trivsel, som jeg allerede indledningsvis vil give min definition på, fordi det samtidig angiver rammen for mine valg af teorier, synsvinkel og metoder i opgaven. Øvrige begreber, som f.eks. ambivalens, interdependent selv eller refleksivitet vil blive defineret løbende, når de indtræder i teksten. Kultur kan overordnet defineres som det særpræg, der kendetegner et samfund, på baggrund af dets fælles holdninger, værdier og adfærd (Egidius, 2001). Ifølge Finn Thorbjørn Hansen (2001) kan kultur på én måde anskues som noget uhyre stabilt, der kun langsomt ændrer sig det er kultur som et statisk begreb. Kultur kan dog i lige så høj grad forstås som en overordentlig bevægelig størrelse og det er især dette dynamiske kulturbegreb, som jeg fokuserer på i specialet. Den vestlige kultur har en udpræget individualistisk selvforståelse, med rødder langt tilbage i historien, hvor individet opfattes som frit, autonomt og selvforvaltende, samt at det skaber sig selv gennem frie valg og handlinger (Hammerlin & Larsen, 1999). Vi har her at gøre med et independent selv et selvstændigt selv som Daniel Stern (1995: 15) definerer som et enkeltstående, adskilt og integreret individ, hvor det netop er afgrænsningen til andre mennesker, der påvirker alle vores sociale oplevelser. I modsætning hertil har f.eks. den asiatiske kultur et kollektivistisk syn 1, hvor mennesket forstås ved det forhold, det har til sin omverden, både i tid og sted (Hammerlin & Larsen, 1999). Denne forståelse danner grundlag for det interdependent selv det gensidigt afhængige selv hvor the self is unbounded, flexible, and contingent on context (Matsumoto, 1996: 40). Johansson (2003: 22) definerer identitet som hvordan individet formulerer en fortælling om sig selv, som indebærer sociale og kulturelle kræfter. Begrebet identitet har således mere socialpsykologisk tyngde og dynamik, fordi individet anskues udefra og ind, hvorimod Pedersens (2003) brug af ordet selvbegreb har en mere psykologisk karakter, da man her belyser kernen af individet, set indefra og ud. I dette speciale bruger jeg primært begrebet selvforståelse i Johanssons betydning af identitet, fordi jeg netop ønsker at undersøge og forstå de processer, der regulerer forholdet mellem individet og de mere overordnede sociale og kulturelle sammenhænge. 1 Jeg vil senere i specialet sammenligne den vestlige, individualistiske kultur og den asiatiske kollektivistiske kultur og disse to kulturers forskellige selvforståelser. Side 7

8 Som sådan kan denne anvendelse af selvforståelse ses som en kulturel selvforståelse en socialkarakter. Dog benytter jeg også begrebet i andre betydninger; f.eks. som en abstrakt, teoretisk konstruktion (essentiel/konstrueret selvforståelse) eller som et fænomenologisk udtryk, dvs. individets egen forståelse eller oplevelse af sig selv (hel, afgrænset, selvstændig/multipel, relationel, fragmenteret). Jeg vil endvidere komme ind på forskellige opfattelser af de livsvilkår, som kan være medvirkende til, at vi har ondt i livet. Her vil jeg definere forskellen mellem to synsvinkler på samfund og individ, repræsenteret ved henholdsvis Anthony Giddens (2000; 2002) og Kenneth Gergen (1991; 2000): Giddens taler om det senmoderne samfund, fordi han mener, at vores nutid snarere er karakteriseret ved en udvikling i forhold til moderniteten, i stedet for et direkte brud med moderniteten. Denne sidste forståelse har til gengæld Gergen, når han taler om postmoderniteten. En yderligere forskel er, at Giddens udfra en konstruktivistisk tankegang mener, at individet selv skaber mening i sin omverden ved konstant at konstruere og rekonstruere sit syn på verden, sig selv og sin egen fortælling. Som socialkonstruktionist overskrider Gergen denne individualisme og retter fokus mod, hvordan viden om verden skabes i og af den sociale kontekst. Herved de-centreres det autonome subjekt, idet det ses som bestemt af sociale og kulturelle processer og diskurser, der i vid udstrækning er uden for dets egen kontrol. Når vi taler om psykisk trivsel, er det et begreb, der i den brede befolkning overordnet forbindes med fravær af symptomer på f.eks. angst, stress eller depression. I essensteorierne som f.eks. de kognitive teorier, som jeg senere kan komme kort ind på findes der flere, forskellige forklaringer på, hvad der forårsager sådanne sygdomstilstande. Fælles for dem er dog, at den udløsende faktor er mere eller mindre uafhængig af omgivelserne men derimod et resultat af en indre forstyrrelse/konflikt. Udfra et socialkonstruktionistisk perspektiv er det derimod umuligt at tale om en sygdomstilstand, fordi menneskets selvforståelse og dermed også psykiske trivsel er en konstruktion, der ændrer sig i forhold til den sociale, aktuelle kontekst. Som sådan er diagnoser som f.eks. depression også blot en social konstruktion. 1.1Teori- og metodevalg Jeg har valgt at arbejde teoretisk i dette speciale, idet jeg vil undersøge og besvare problemformuleringen udfra forskellige teoretikere, der har arbejdet med emnet. Side 8

9 Ved specifikt at se på kulturens betydning for selvforståelsen, samt selvforståelsens betydning for psykisk trivsel, har jeg allerede afgrænset mit problemfelt og dermed mit valg af teorier og metodetilgang. Da mit fokus er rettet mod den nutidige kultur i Vesten, vil jeg overordnet benytte senmoderne/konstruktivistiske teorier, samt postmoderne/ socialkonstruktionistiske teorier i specialet, fordi begge teoridannelser anlægger en social men forskellig synsvinkel på det samfundsmæssige/kulturelle niveau, som jeg finder meget relevant og aktuel. Jeg vil ikke skelne specifikt mellem begreberne senmoderne og postmoderne i det videre arbejde, men anvende de betegnelser, som de forskellige teoretikere selv bruger i deres beskrivelse af vor nutid. Til belysning af individniveauet den kulturelle selvforståelses betydning for psykisk trivsel vil jeg først og fremmest diskutere forskellige teoretiske synspunkter om emnet. Dette betyder samtidig, at jeg vil arbejde med teorier, der har forskellige videnskabsteoretiske grundopfattelser. I hele opgaven forsøger jeg at arbejde udfra en dynamisk fremgangsmåde, når jeg karakteriserer den sen-/postmoderne selvforståelse, dels i forhold til den ambivalens (frihed overfor tryghed) som individet er stillet overfor, dels ved at relatere til andre selvopfattelser. Metodemæssigt arbejder jeg i første del af speciale udefra og ind, når jeg undersøger kulturen og dens påvirkning af individets selvforståelse. Anden del af specialet bliver en analyse indefra og ud, hvor jeg diskuterer, hvilken betydning individets selvforståelsens har for psykisk trivsel i dag. Mit speciale er overvejende af socialpsykologisk og pædagogisk karakter, eftersom jeg fokuserer på forskellige fortællinger om selvet, der kan bruges som udgangspunkt til at formulere socialpsykologiske iagttagelser af aspekter af selvet; f.eks. psykisk trivsel. Da socialpsykologiens opgave er at problematisere spørgsmål om menneskets eksistentielle vilkår og handlemuligheder, kunne ét af spørgsmålene være, om individet i dag reelt har en mulighed for at tænke og handle mere frit, end tidligere eller om det begrænses i sine udfoldelsesmuligheder, med psykiske problemer til følge? I den forstand kunne specialet anvendes i et videre pædagogisk arbejde, hvor man undersøger kulturens indflydelse på psykisk trivsel en vinkel, der ikke fokuseres meget på i dag, hverken indenfor den videnskabelige psykologi eller ude i terapipraksissen. Side 9

10 1.1Struktur Jeg har valgt at strukturere specialets kapitler i den rækkefølge, som problemformuleringen lægger op til, hvorfor jeg i første del, der omfatter kapitlerne 1-3, undersøger og besvarer spørgsmålet om, hvordan indvirker kulturen på vores selvforståelse. I kapitel 4, der udgør specialets anden del, diskuteres problemformuleringens andet spørgsmål: hvilken betydning har denne kulturelle selvforståelse for vores psykiske trivsel..1 Kapitel 1. Kulturanalyse Da det primære fokus i specialet er at undersøge, hvordan forskellige selvforståelser konstitueres i skæringspunktet mellem individ og samfund, må forskellige perspektiver på selvet sættes i relation til forskellige måder at betragte den kulturelle form på. Dette sker, dels gennem en analyse af to socialpsykologiske niveauer, som Johansson (2003) opdeler i henholdsvis strukturelle forandringer og positionelle forandringer, dels ved at inddrage relevante synspunkter om det moderne samfund af bl.a. Giddens (2000; 2002), Ziehe (1982; 1995), Gergen (1991) og Lyotard (1996)..1 Kapitel 2. Analyse af selvforståelsen I dette kapitel undersøges, hvordan elementer af den senmoderne kultur influerer på det enkelte menneskes liv, ved at se på forandringen i den vestlige selvforståelse, dels udfra Johanssons (2003) skelnen mellem de fire tidligere nævnte selver, dels ved inddragelse af Pedersens (2003) to selvbegreber. Herudover benyttes endvidere bl.a. Giddens (2000; 2002), Riesman (1985) og Cushman (1990)..1 Kapitel 3. Argumentation kultur og selvforståelse Det underliggende spørgsmål om, hvorfor jeg mener, at kulturen indvirker på vores selvforståelse, vil jeg argumentere for i dette kapitel. Argumentationen sker især udfra de forrige to kapitler, men jeg vil også inddrage den asiatiske kultur og selvforståelse, dels som støtte for min argumentation, dels som sammenligningsgrundlag for den senmoderne, vestlige selvforståelse..1 Kapitel 4. Diskussion selvforståelse og psykisk trivsel Dette kapitel skal ses som en indkredsning af forskellige synspunkter om psykisk trivsel samt en diskussion af spørgsmålet om, hvilken betydning den kulturelle selvforståelse har for vores psykiske trivsel. Min argumentation og diskussion bygger, til dels på de hidtidige teorier (bl.a. Giddens, Johansson, Gergen, Cushman), men især på nye indfaldsvinkler og andre vi- Side 10

11 denskabsteoretiske tilgange til emnet: F.eks. taler Benjamin Katz (2001a) om den nye psykologisering i dag, mens Frank Furedi (2004) kalder vores postmoderne kultur for en terapikultur. Desuden har Susan Cross et.al. (1997; 2000), ud fra et relationelt perspektiv, lavet en spændende undersøgelse, der peger på kønsspecifikke grunde til udvikling af depression. Endelig finder vi hos Martin Seligman (1980; 1995) en kognitiv teori om indlært hjælpeløshed, samt en diskussion (Ingram (ed.),1990) om tab af traditioner og den udprægede individualisering som baggrunden for depression. Alt i alt skulle de forskellige teorier og synspunkter, med deres forskellige videnskabsteoretiske ståsted, gerne give en nuanceret diskussion af og nye synsvinkler på baggrunden for, at vi har ondt i livet i Vesten i dag..1 Afslutning I afslutningskapitlet vil jeg opridse de væsentligste aspekter i opgaven konkludere på min formodning om sammenhængen mellem kultur, selvforståelse og psykisk trivsel samt komme ind på, hvilke perspektiver denne sammenhæng kan have i virkeligheden. Side 11

12 1Kulturanalyse I dette kapitel vil jeg give en analyse af den kulturelle og sociale kontekst, som mennesket i moderniteten er en del af, udfra min formodning om, at kulturen har en afgørende betydning for menneskets selvforståelse. Begrebet modernitet betegner de kulturelle forandringer, der finder sted i europæisk historie fra 1600-tallet til vor tid, og inddeles normalt i tidlig modernitet, højmodernitet og senmodernitet en inddeling, jeg også vil benytte i de følgende afsnit. Inden da vil jeg kort opridse nogle vigtige aspekter ved senmiddelalderens verdensbillede og menneskesyn, der netop har banet vejen for vores nutidige forståelse af individ og samfund. Som analysemodel benyttes delvist Johanssons (2003) opdeling i henholdsvis strukturelle- og positionelle forandringer, hvor strukturelle forandringer hentyder til de markante historiske, kulturelle og samfundsmæssige forandringer, der fører til radikale ændringer i hverdagslivet og dermed i selvforståelsen, mens sidstnævnte ser på de sociale og kulturelle forandringer på et mikroniveau, f.eks. køn og klasse hvordan disse har ændret betydning for socialiseringsmønsteret, og i dag er erstattet af nye former for positioner, som selvforståelsen forankres i. Endvidere anvender jeg Anthony Giddens moderniseringsanalyse (2000; 2002), der især fokuserer på tre konsekvenser af modernitetens globalisering: Adskillelse af rum og tid, aflejringsmekanismer, samt modernitetens refleksivitet. Til analyse af nogle af de radikale ændringer i den senmoderne kultur vil jeg især inddrage relevante postmoderne synspunkter af bl.a. Ziehe (1982; 1995), Berger og Luckmann (1992), Gergen (1991), samt Lyotard (1996). 1.1Verdensbillede og menneskesyn i senmiddelalderen Middelalderen strækker sig groft sagt fra 500-tallet til det 16. århundrede. Her vil jeg fokusere på de vigtigste strukturelle forandringer i og 1500-tallet, udfra en parafrase over De europæiske ideers historie (Lund, Pihl og Sløk, 2001: ), fordi disse to århundreder afslutter det middelalderlige, snævre livssyn og indleder den nye tid og hermed den selvforståelse, hvis eftervirkninger vi stadig lever i. Med renæssancen og de humanistiske idéer begynder man at interessere sig for mennesket, alene for dets egen skyld. Man får dermed et nyt menneskesyn, hvor mennesket anses som et uafhængigt væsen, der frit kan udfolde sin tilværelse og muligheder. Denne nye fornemmelse, af at besidde grænseløse muligheder og være uindskrænket Side 12

13 herre over alt, hænger nøje sammen med et nyt verdensbillede, som bl.a. Copernicus udformer med idéen om det uendelige univers, der er uden grænser eller centrum. Herved sprænges den velordnede, statiske og overskuelige verden, som antikkens og middelalderens mennesker hidtil har levet i, og erstattes af et nyt livsgrundlag, der forener verdensbillede og menneskesyn: Når der ikke findes noget absolut centrum i universet, kan man sige, at hvert menneske er universets centrum at det er individet selv, der frembringer sin verden, fordi det ikke længere er anbragt på en bestemt plads i et kosmos. Med det nye verdensbillede mister mennesket sin centrale placering i universet, og med det nye menneskesyn generobrer individet, mere end tidligere, sin centrale placering mennesket er med andre ord blevet et frit individ. Som følge af disse radikale strukturelle forandringer, hvorved individet mister sine hidtidige orienteringspunkter, præges tiden generelt af en dybtgående desorientering, hvilket bl.a. giver sig udtryk i en udbredt opløsning af gamle moralnormer en almen skepsis overfor værdier og vurderinger, der jo blot er subjektive og dermed foranderlige samt idéen om individets uendelige stræben efter at udforme sin egen verden og give den indhold. 1.1Strukturelle- og positionelle forandringer i moderniteten Modernitetsbegrebet benyttes her om den samfundstilstand i Europa, der strækker sig fra oplysningstiden i 1700-tallet over industrialiseringen til vores nutid. Moderniteten er bl.a. karakteriseret ved nationalstatens frembrud lighedsprincippet teknologisk og videnskabelig organisering af samfundet urbanisering tab af tradition og religion samt fremkomsten af rationalisme og individualisme..1 Den tidlige modernitet Den tidlige modernitet er relateret til oplysningstiden og dermed til fremkomsten af den moderne videnskab. Oplysningstidens tænkning bygger på den grundantagelse, at mennesket og dets tanker skal frigøres gennem oplysning og adgang til videnskabelige sandheder. Hvor mennesket tidligere satte sin lid til religionen og dens syn på viden, formuleres der nu en videnskabelig opfattelse af verden og individet, hvorved de tidligere metafysiske og religiøse verdensbilleder forkastes, mens troen på det rationelle menneske samt en generel tillid til naturvidenskaben styrkes (Jørgensen, 2000; Johansson, 2003). Side 13

14 Oplysningstidens tanker peger således hen imod en ny kultur, en ny samfundsorden og et nyt syn på mennesket og dets placering i tilværelsen, hvilket især ses i menneskerettighedserklæringerne fra 1776 og eftervirkningerne af den franske revolution i Selvom den tidlige modernitet bryder med gamle verdensbilleder og menneskesyn på det strukturelle niveau og derved åbner for flere tilværelsesmuligheder, er de positionelle forandringer dog endnu minimale, idet mennesket fortsat ser sig selv som primært en del af en familie med hjemstavn, traditioner og forudsigeligt erhverv..1 Højmoderniteten Højmoderniteten falder sammen med fremkomsten af industrialiseringen og kapitalismen. Videnskaben er inde i en rivende udvikling, hvor der bliver gjort stadig nye opdagelser og eksperimenter, ligesom teknikker bliver mere og mere sofistikerede, hvilket er en medvirkende grund til de store sociale ændringer, der også finder sted i perioden. Endvidere er 1800-tallet det århundrede, hvor de store ismer tager form bl.a. positivisme, eksistentialisme, darwinisme og marxisme. På det positionelle niveau sker der flere, radikale forandringer: Bl.a. betyder industrialiseringen og stavnsbåndets ophævelse, at store dele af landbefolkningen rent bogstaveligt frigøres og ser sig nødsaget til at bevæge sig fra land til by efter arbejde. For størstedelen af disse nye byboere betyder dette en total omvæltning af livsbetingelserne, eftersom de nu selv skal skaffe sig arbejde og husly, samt vænne sig til nye arbejdsbetingelser hvilket kræver en radikal ændring af selv- og omverdensforståelse, orienteringsmønstre, behov og forventninger til livet (Olsén, 1978). For borgerskabet, der i højere grad begynder udelukkende at ernære sig af handel, kræves der også andre måder at være menneske på : Bl.a fleksibilitet og bevægelighed i forhold til markedet, men også en social differentiering i forhold til de øvrige samfundsklasser. Industrisamfundets indtog og de nye praksisformer, som det medfører, betyder bl.a. en opdeling af arbejdstid og fritid, af ude og hjemme, og dermed også en ny social organisering i kernefamilier et krav om øget individuel kvalificering og differentiering samt individets opfattelse af sig selv som en identitet, forskellig fra den omgivende sociale sammenhæng. Denne individuelle og sociale differentiering betyder, at den enkelte nu må tilkæmpe sig en position og en identitet i samfundet, som tidligere var givet på forhånd hvorved individet oplever en stærk fornemmelse af sin egen forskellighed fra andre og dermed af Side 14

15 et privat selv. Med Johan Asplund (1985: 56) kan man sige, att industrialiseringen inte bara tillverkar fysiska produkter; den tillverkar också individer. 1.1Anthony Giddens modernitetsanalyse For Giddens (2000) betyder modernitet, at de institutioner og adfærdsformer, der tidligere er blevet etableret i det post-feudale Europa, bliver stadig mere verdenshistoriske i deres betydning (ibid.: 26) i det 20. århundrede. Det unikke ved det moderne samfund er især dets dynamiske karakter dets forandring i hastighed, dybde og intensitet. Et andet unikt træk ved moderniteten er de moderne institutioner: Nationalstaten, det moderne politiske system, den højteknologiske virksomhedsproduktion og urbaniseringen. Et gennemgående træk i Giddens modernitetsanalyse (2000; 2002) er de konsekvenser, som globaliseringen medfører, og som han sammenfatter i tre punkter: Adskillelse af tid og rum udlejringsmekanismer og refleksivitet. Han (Giddens, 2002: 60) definerer globalisering som intensiveringen af verdensomspændende sociale relationer dvs. at begivenheder i det lokale område påvirkes af hændelser på fjerne steder og vice versa. Som sådan spiller de globale sammenhænge en større rolle i vores dagligliv end tidligere, fordi verden på én gang mentalt er blevet meget mindre og meget større. Mindre, fordi vi igennem medier og massekommunikation har fået en fælles referenceramme til at forstå os selv og verden omkring os. Større, fordi mængden af information betyder, at verden har åbnet og udvidet sig, med større muligheder og frihed for den enkelte. Samtidig er det nu overladt til den enkelte selv at skabe mening og sammenhæng i informationsmængden, ligesom den enkelte selv må fortolke og tage stilling til informationernes eventuelle konsekvenser for sit eget liv. Globaliseringen foregår således ikke blot derude, men er i lige så høj grad forbundet med vores private liv, fordi det lokale og dermed vores dagligdag netop er en del af disse globaliseringsprocesser. Lokale og personlige erfaringer både påvirkes af og påvirker globaliseringen, hvorved der sker en opløsning af tidligere traditionsbestemte koblinger af tid, rum og aktiviteter så sociale aktiviteter bliver uafhængige af tidligere bindinger i rum og tid, og nu kan kombineres på nye og individuelt tilpassede måder. Som sådan har moderniteten en iboende globaliserende karakter. Hvor tid og rum tidligere var forbundet gennem stedets beliggenhed, betyder den moderne kommunikation og de nye teknologiske tiltag i moderniteten, at tiden bliver standardiseret og globaliseret, ligesom rumbegrebet udvider sig markant, så vi får en adskillelse af tid og rum (Giddens, 2000). Side 15

16 Tidsbegrebet ændres og udtømmes især med opfindelsen og udbredelsen af det mekaniske ur, der giver en ensartet tidsmåling. Herved udvikles tom tid, fordi tiden ikke længere nødvendigvis er forbundet med en bestemt social aktivitet eller et bestemt sted som førhen. Ligeledes undergår rumbegrebet en forandring, fordi rummet adskilles fra stedet (der refererer til en fysisk lokalitet som rammen for de sociale, lokale aktiviteter) gennem påvirkninger fra fraværende andre, der stedligt/fysisk befinder sig fjernt fra hinanden. Kenneth Gergen (1991) mener også, at teknologien har ændret vores omverden radikalt. Vi er mættet af alle de indtryk og informationer, der karakteriserer det postmoderne samfund (overfladiske, hurtige og spredt over tid og rum), så både vores selvforståelse og sociale forhold fragmenteres. Han bruger i den forbindelse begrebet multiphrenia der er a new constellation of feelings and sensibilities, a new pattern of self-consciousness involving the splitting of the individual into a multiplicity of self-investments (ibid.: 73-74). Hvor samfundets institutioner og handlinger tidligere var begrænset til og forankret i det lokale samfund, kan de sociale relationer nu løftes ud af de lokale kontekster og så at sige genindsættes i større, uafgrænsede kontekster på tværs af tid og rum vha. såkaldte udlejringsmekanismer (Giddens, 2002: 26), hvor Giddens (ibid.) skelner mellem to typer: Henholdsvis symbolske tegn og ekspertsystemer, der samlet kaldes for abstrakte systemer. Symbolske tegn er udvekslingsmedier, som udgør et selvstændigt system, har en standardværdi, og som kan ombyttes med hinanden på tværs af forskellige kontekster; f.eks. penge mens ekspertsystemer er de systemer af teknisk eller faglig ekspertise, som organiserer vores materielle og sociale omgivelser; f.eks. banksystemer, eller psykoterapi. De abstrakte systemer afhænger grundlæggende af tillid, som ifølge Giddens (2002) er det samme som at have tiltro til pålideligheden hos en person eller et system. Det tredje forhold, der medvirker til det moderne samfunds forandringsprocesser, er refleksiviteten (Giddens, 2002) der foregår både på et institutionelt og et personligt niveau som refererer til den regelmæssige brug af information og viden, som vi konstant foretager om betingelserne for samfundets organisering og forandring. Den øgede refleksivitet er ikke mindst muliggjort af udviklingen af kommunikationsmidler, der sætter samfundet i stand til at opsamle og lagre en stor mængde information, så refleksionsniveauet højnes. Vi befinder os med andre ord i en verden, der grundlæggende konstitueres gennem refleksivt anvendt viden, men som samtidig er en verden, hvor vi aldrig kan være sikre Side 16

17 på, at denne viden ikke ændres fordi modernitetens refleksivitet faktisk underminerer den sikre viden. Hvor vi tidligere handlede ud fra traditioner og regler, og derfor ikke behøvede at tænke så meget over tingene, må vi i dag nøje overveje og vælge vores handlinger. Derfor bliver samfundet mere refleksivt, mener Giddens og taler ligefrem om en relation mellem modernitet og radikal tvivl, der er eksistentielt foruroligende (Giddens, 2000: 33). I en globaliseret og af-traditionaliseret verden med en stigende social og institutionel refleksivitet besidder individet nu flere informationer og mere viden, hvilket medfører, at det konfronteres med mange valg, der skal tages beslutninger om. Som sådan kan det post-traditionelle samfund 2 karakteriseres ved en individualiseringsproces, hvor individet må arbejde aktivt for at skabe de sociale relationer og bånd, der tidligere lå implicit i traditionen. Samtidig kan vor nutid betegnes som et risiko-samfund (Giddens, 2000: 41) et begreb, som Giddens har lånt fra Ulrich Beck (1997) hvor vi uafbrudt må se risici i øjnene, som tidligere generationer ikke var nødt til. Herved trækkes fremtiden konstant ind i nutiden, og påvirker vores måde at tænke og agere på. At leve i en global tidsalder betyder derfor, at vi skal forsøge at håndtere en række nye risikosituationer, som vi ikke har nogen tidligere erfaring med. 1.1Den senmoderne kultur Den senmoderne kultur søger at begribe de kulturelle- og samfundsmæssige ændringer, der sker i den vestlige verden efter 2. verdenskrig, hvor modernitetens almene tendens til opløsning af overleverede sociale og kulturelle strukturer synes at eskalere. Traditioner, systemer og fællesskaber, der tidligere blev betragtet som autoriteter og derfor kunne fungere som faste holdepunkter i tilværelsen, har efterhånden mistet deres legitimering. Det enkelte individ er blevet frisat til at realisere sig selv i overensstemmelse med sin egen sandhed eller som Jørgensen (2001) udtrykker det: I den senmoderne treenighed af hyper-individualisme, relativisme og liberalisme har enhver lov til at bestemme over sit eget liv det gode liv er, hvad den enkelte føler er rigtigt (ibid.: 395). Til belysning af ovennævnte radikale ændringer har jeg valgt at fokusere på samfundets legitimeringskrise, som jeg anser for ét af de vigtigste aspekter ved senmoderniteten. 2 Ifølge Lars Bo Kaspersen (2001, p. 135) anvender Giddens i dag mere og mere termen post-traditionel i stedet for begrebet senmoderne. Side 17

18 .1 Fra legitimering til de-legitimering Når mennesket handler, er det altid underlagt en vanedannelse dvs. at ofte gentagne handlinger indpasses i et reproducerbart mønster, der psykologisk set er en stor gevinst, fordi valgmulighederne hermed indskrænkes, så den enkelte befries for hele tiden at skulle tage stilling. Hver gang forskellige mennesker gensidigt typificerer vanemæssige handlinger, finder en institutionalisering sted, mener Peter L. Berger og Thomas Luckmann (1992). I kraft af bl.a. sin historicitet og objektivitet formår den institutionelle orden at styre og kontrollere den menneskelige adfærd i én bestemt retning, så den bestemte adfærd internaliseres gennem opdragelse og socialisering og bliver til en norm, en tradition, en værdi hos den nye generation. Den institutionelle verdens objektivitet stivner herved og bliver til en fast, afgrænset og uforanderlig verden verdenen. Selve overførselsprocessen af samfundets usynligt styrende regler og institutioner, fra én generation til den næste, sker gennem en legitimering (Berger og Luckmann, 1992: 112) af de symbolske universer (ibid.:115) dvs. religiøse, videnskabelige eller filosofiske forklaringsmodeller der, dels skal forklare den institutionelle orden ved at tilskrive dens objektiverede betydninger en erkendelsesmæssig gyldighed, dels skal retfærdiggøre den institutionelle orden, ved at tilskrive dens praktiske krav en normativ værdighed. Alt i alt kan man sige, at tilfældige handlinger forbinder sig i vaner der samler sig i traditioner, institutioner, normer og værdier der atter samler sig i kulturer. I og med at kulturen og samfundet bliver postmoderne, hvilket ifølge Jean-Francois Lyotard (1996) sker efter 2. verdenskrig, vanskeliggøres imidlertid både symboliseringen og legitimeringen. De symbolske universer, der hidtil har sikret en problemfri overførsel af en bestemt verden med dens normer, værdier og konventioner fra én generation til en anden, har nu mister deres legitimerende funktion. Samfundet gennemgår en legitimeringskrise en bevægelse fra legitimering til de-legitimering. Baggrunden herfor er fortællingernes forfald (Lyotard, 1996: 74), der kan ses som en effekt af, dels teknikkens og teknologiens hurtige udvikling, dels økonomiens genopsving fra og med 2. verdenskrig, der forøger det individuelle forbrug af goder og ydelser. Også viden ændrer status (ibid.: 11) i postmoderniteten. Hidtil er den videnskabelige viden blevet legitimeret af de store fortællinger, men nu opstår der pludselig plads til en anden vidensform, som Lyotard (1996: 20) kalder narrativ viden en vidensform, der er forbundet med en forestilling om indre balance. Side 18

19 Med legitimeringskrisen og naturvidenskabens deraf følgende statusændring er begreber som sandhed, rigtigt og legitimt dermed blevet diskutable og problematiserbare. Ingen af de tidligere store fortællinger har længere patent på sandheden, hvorfor de hver især selv må forsøge at konstituere sig selv som små fortællinger og derved skabe deres egen betydning for det enkelte individ. Viden bliver i det postmoderne samfund derfor legitimeret individuelt af dens brugbarhed for individet og dets situation, og ikke som jeg var inde på med Berger og Luckmann via symbolisering. Hverken den videnskabelige viden eller den narrative viden har længere en privilegeret status som eneste, sande forklaringsmodel mere. Begge vidensformer er i dag lige-stillede, lige-gyldige..1 Kulturel frisættelse og ekspropriation Hvor Lyotards tilgangsvinkel til det postmoderne samfunds legitimeringskrise er filosofisk, anlægger Thomas Ziehe en psykodynamisk og sociologisk vinkel på samme fænomen. Ziehe (1995) mener, at det borgerlige samfunds legitimeringskrise er et resultat af en kulturel forandringsproces, der ikke alene rammer den faktiske realitet (ibid.:38), dvs. den objektive, fysiske del af samfundet men i høj grad også medfører ændringer i den symbolske realitet (ibid.), dvs. nogle på forhånd definerede og kulturelt bestemte orienteringsnormer, der står til rådighed for individet i identitetsdannelsesprocessen. Det centrale for den postmoderne kultur er dermed, at den har mistet sin traditionsbundethed og selvfølgelighed, og når dette sker mister den også sin legitimitet. Ændringerne i den symbolske realitet betyder bl.a., at individet bliver mere refleksivt, fordi det nu kan vælge mellem mange forskellige identitetsmuligheder (små fortællinger) og disse valg skal kunne begrundes samt at individet frigøres fra traditionerne i sit sociale baggrundsmiljø, dvs. individualiseres. Et lignende synspunkt finder vi hos Christopher Lasch (1982), der mener, at individet i dag er ved at miste fornemmelsen af historisk kontinuitet, samt følelsen af at høre hjemme i en kæde af generationer, der går fra fortiden ind i fremtiden, fordi der, i modsætning til tidligere generationer, hverken er en fortid i form af traditioner at bygge på eller en fremtid at orientere sig efter. Ziehe (1995) bruger betegnelsen ambivalens (ibid.: 14f) om det forhold, at det postmoderne individ, gennem den kulturelle frisættelse positivt formuleret er blevet frigjort fra de traditionelle tolkningsmønstre og dermed har fået en frihed til og udvidede muligheder for at skabe sin egen identitet. Negativt formuleret har individet en fø- Side 19

20 lelse af manglende overblik, nærhed og meningsfuldhed, af en ny diffus og uhåndterbar virkelighed, fordi det tidligere faste ståsted nu er forsvundet. Denne ambivalens kommer psykisk til udtryk, dels som et behov for tryghed, dels som et behov for at kunne håndtere usikkerheden og kravet om ansvarlighed for eget liv. I forlængelse af den kulturelle frisættelse taler Ziehe (1982) om den kulturelle ekspropriation, der betyder, at samfundet atter beslaglægger den frihed, som individet netop har vundet. Samfundet har en tendens til at regulere, tolke og (over)tage ansvaret for menneskers liv på en så påtrængende måde, at individet ikke får mulighed for at gøre sig egne erfaringer, eller at tage ansvar for egne handlinger. Lasch (1982) fokuserer også på menneskets afhængighed af samfundet, og dermed manglende følelse af at kunne (eller skulle) tage ansvar for sit eget liv. Han taler bl.a. om det bureaukrati af kontrolinstanser, der griber forstyrrende ind i det enkelte menneskes liv, samt om de offentlige myndigheders tendens til uigennemsigtighed, der gør det svært at forstå og dermed påvirke, hvad der sker med ens liv. Vi er altså i det postmoderne samfund frisat fra den borgerlige kultur, med mulighed for at overtage vores eget liv og skabe vores egen identitet men denne frisættelse har sin pris i form af større refleksivitet og individualisme: Jo mere traditionen sparer os for ansvaret, for perspektiver og afgørelser, desto mere påtrængende bliver egne beslutningskonflikter såvel som bevidsthed om egen utilstrækkelighed (Ziehe, 1982: 25). 1.1Opsummering Efter et kort rids over senmiddelalderens nye menneskesyn og verdensbillede, hvor mennesket bliver et frit og selvstændigt individ med deraf følgende tab af orienteringspunkter og fastlagt identitet, har jeg i dette kapitel givet en beskrivelse af de store strukturelle og positionelle forandringer, der kendertegner det moderne samfund. Oplysningstankerne i den tidlige modernitet betyder, at den hidtidige religiøse forståelses- og fortolkningsmodel udskiftes med et naturvidenskabeligt og rationelt syn på verden og mennesket, hvorved individet atter mister nogle faste orienteringspunkter i sin tilværelse. Med industrialiseringen og de deraf nye praksisformer præges højmoderniteten især af en grundlæggende omvæltning af livsbetingelserne: Individet skal være bevægeligt, fleksibelt og selvstændigt. Hvor individets identitet tidligere var en fastlagt størrelse og grundfæstet gennem dets plads i samfundet via traditionen, skal identitet nu tilkæmpes i konkurrence med andre individer, hvilket betyder en ny forståelse af sig selv overfor den anden. Side 20

21 I det hele taget er moderniteten præget af globaliseringens konsekvenser, hvor Giddens især fokuserer på adskillelsen af tid og rum, de abstrakte systemers aflejring, samt den øgede refleksivitet. Disse konsekvenser, der er særligt synlige i høj- og senmoderniteten, betyder, at samfundet på én gang bliver større og mindre, hvorved de kulturelle og samfundsmæssige problemer trækkes ind i individets hverdagsliv og dermed gøres personlige. Dette skærpes især i senmoderniteten, der kan beskrives som en risikokultur dels fordi vi konstant løber en risiko for nederlag ved selv at skulle skabe vores tilværelse og identitet på baggrund af én af de mange valgmuligheder, som det senmoderne, informationssamfund tilbyder dels fordi vi skal kunne håndtere nye situationer, som vi ikke har erfaring med, pga. den de-legitimering og af-traditionalisering, der har fundet sted. Senmoderniteten er netop præget af den kulturelle legitimeringskrise, som både Lyotard og Ziehe fokuserer på, hvor viden ændrer status fra at være legitimeret af de store fortællinger som sandheden, til at skulle legitimeres af de små fortællinger af hvad der er brugbart for den enkelte, her og nu. Denne kulturelle frisættelse af individet betyder, dels en frigjorthed fra tidligere traditionsbundne normer og krav, dels en følelse af magtesløshed, usikkerhed og fremmedgjorthed overfor tilværelsen noget Ziehe betegner som ambivalens. Alt i alt kan vi sige, at de moderne kapitalistiske samfunds udvikling netop er karakteriseret ved: en systematisk produktion af kriser i forholdet mellem individ og samfund, af løbende forandringer af traditioner og livssammenhænge, der har tvunget individer og kollektiver til balancesøgende reorganisering af selvforståelse, livshistorisk erfaring, livsformer m.m. (Fink & Hauge, 1991: 10). Side 21

22 1Den kulturelle selvforståelse Flere teoretikere (bl.a. Riesman, 1985; Ziehe, 1995 og Cushman, 1990) påpeger, at kulturelle og samfundsmæssige forandringer tilsvarende medfører ændringer i individets identitet eller selvforståelse. I et givet samfund vil der, på et givet historisk tidspunkt, udvikle sig nogle særlige personlighedstræk i befolkningen en social karakter som David Riesman karakteriserer som et særligt konformitetsmønster (1985: 49), dvs. et tilpasningsmønster, der udvikles som en reaktion på de samfundsmæssige betingelser og bliver udbredt og opfattet som noget ønskeligt (og nødvendigt?) i den bestemte periode. Riesman (1985) opdeler socialkarakteren i tre forskellige typer, der er karakteristiske for og afledt af hver sin kulturelle forandringsproces: Det traditionsstyrede menneske i det traditionelle samfund det indrestyrede menneske i perioden fra oplysningstiden til 2.verdenskrig og det gruppestyrede menneske i det moderne industri- og servicesamfund, den senmoderne kultur. Skønt Riesmans analyse netop handler om dannelsen af en social karakter og ikke om den enkeltes selvforståelse, mener jeg, at den alligevel giver et vigtigt perspektiv på forståelsen af identitetsdannelsen gennem sit fokus på samspillet mellem det samfundsmæssige og det kulturelle niveau. Den sociale karakter vil derfor blive benyttet som overordnet referenceramme for en beskrivelse af den kulturelle selvforståelse. Jeg vil endvidere beskrive de fire kulturelt betingede selver, som Johansson (2003) opererer med: Det private selv, der udspringer af oplysningstidens ideer det splittede selv og det disciplinerede selv, der fremstår i højmoderniteten og det udstrakte selv, der tager form i tiden efter 2. verdenskrig. Desuden refereres til Pedersens (2003) opdeling af selvet i henholdsvis det essentielle selvbegreb, der umiddelbart minder en del om modernitetens rationalistiske opfattelse af selvet som en autonom, kerneenhed, der kan erkendes af sig selv, og kontrollere og udvikle sig selv og det konstruerede selvbegreb, der især ses indenfor postmodernistiske og poststrukturalistiske retninger, hvor selvet opfattes som noget, der løbende skal opbygges eller konstrueres og således ikke som en iboende egenskab hos mennesket. Som et eksempel på en postmoderne, socialkonstruktionistisk opfattelse indgår Philip Cushmans (1990) opdeling af modernitetens selvbegreb i henholdsvis det tidlige industrisamfunds hæmmede selv, efterkrigstidens tomme selv, og Cushmans multiple selv ((1999) i Jørgensen, 2002a: 95). Endelig vil jeg komme ind på Giddens (2000; 2002) syn på individets selvforståelse. Side 22

23 1.1Modernitetens selvbegreber og selvforståelse Overgangen til det moderne samfund betyder en radikal ændring af relationen mellem individet og dets samfundsmæssige betingelser. Moderniteten præges af øget personlig mobilitet og udvikling, hvorfor individet nu må erhverve sig betydning i kraft af sig selv. Fordi livsbanen bliver mere uforudsigelig end tidligere, og der opstår kvalitativt nye sammenhænge og situationer f.eks. flere valgmuligheder og større frihed, hvor handleanvisninger fra tidligere traditioner ikke længere kan bruges skaber denne kulturelle frisættelse også angst. Mennesket i det moderne samfund udvikler derfor en slags kerneidentitet, der gør det i stand til at navigere i forskellige sammenhænge og alligevel forblive den samme. Hermed lægges styringen ind i individet som træffer sine valg på baggrund af moral, etik og indre overbevisning. Individet i moderniteten er ikke nødvendigvis mere frit, end individet i det traditionelle samfund styringen opleves blot at komme indefra, i stedet for udefra, som i det traditionelle samfund. Kerneidentiteten kan derfor ses som en slags indre kontrolmekanisme, der betyder, at det indrestyrede menneske er forholdsmæssigt ens på tværs af sociale situationer og sammenhænge. Følelsesmæssigt beskrives det som styret af fornuft og moral ligesom det så at sige disciplineres til at disciplinere og kontrollere sig selv, hvorved det bliver i stand til at opretholde en skrøbelig balance mellem sine egne livsmål og de krav, som omverdenen stiller. Riesman (1985: 52) kalder de moderne mennesker for indrestyrede og forklarer det med, at den traditionsbestemte måde at videregive kulturen på (gennem social kontrol) gradvist afløses af et psykologisk gyroskop (ibid.: 59) dvs. en internalisering af den sociale kontrol, der skal holde individet på ret kurs sådan at kraften i individets styring kommer indefra i den forstand, at den indpodes tidligt i livet af de ældre (ibid.: 58). Dette nye syn på selvet betyder, at man begynder at tænke på det som eksisterende før og udenfor dets sociale roller. Hermed skabes det paradoks, som fortsætter med at plage det senmoderne selv: Selvet eksisterer som noget udenfor dets specielle forbindelser (relationer), men trods dette søger det overalt efter sådanne forbindelser. Men også opfattelsen af, at hvert individ indeholder mange skjulte dybder, der er essentielle for dets natur, og som blot skal findes og derefter kultiveres, opstår i moderniteten (Ashmore & Jussim (ed.), 1997) og blomstrer i dag i f.eks. selvhjælpslitteraturen og psykoterapien! Side 23

Identitet som fiktion

Identitet som fiktion Identitet som fiktion - Social identitet i det senmoderne samfund Roskilde Universitet 2014 Den Humanistiske Bacheloruddannelse, 2. Semester Gruppe 15, Hus 45.2 Antal anslag: 157.498 Udarbejdet af: Natascha

Læs mere

Projektopgave ved Danmarks Biblioteksskole, København

Projektopgave ved Danmarks Biblioteksskole, København Projektopgave ved Danmarks Biblioteksskole, København 1. PROBLEMFELT... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING... 2 2. METODEAFSNIT... 3 2.1 VIDENSKABSTEORETISK TILGANG - METATEORI... 3 2.2 OPGAVESTRUKTUR... 4 2.2.1

Læs mere

Den øgede diagnosticeringstendens i senmoderniteten

Den øgede diagnosticeringstendens i senmoderniteten Den øgede diagnosticeringstendens i senmoderniteten - Den pædagogiske magt, det diagnosticerede barns identitet og kompetenceudvikling. Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Bachelorrapport 2013 Emne: Diagnosticeringstendens

Læs mere

Unge der går til yderligheder

Unge der går til yderligheder Den Sociale Højskole, Århus. Hold 001. Projektrapport 2. semester, januar 2001. Emnegruppe 3, gruppe 5. Unge der går til yderligheder om det autonome miljø på Nørrebro Projektgruppens medlemmer: Birgitte

Læs mere

Kapitel I: Emneafgrænsning og forforståelse... 5. Emneintroduktion... 5. Et samtidsparadoks... 5 Problemformulering... 7

Kapitel I: Emneafgrænsning og forforståelse... 5. Emneintroduktion... 5. Et samtidsparadoks... 5 Problemformulering... 7 Indholdsfortegnelse Kapitel I: Emneafgrænsning og forforståelse... 5 Emneintroduktion... 5 Et samtidsparadoks... 5 Problemformulering... 7 Erkendelsesmæssigt udgangspunkt... 8 Et socialkonstruktivistisk

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Speciale 2011. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Studerende: Anna Wilroth Marie Louise Henningsen. Vejleder: Jeff Smidt

Speciale 2011. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Studerende: Anna Wilroth Marie Louise Henningsen. Vejleder: Jeff Smidt Speciale 2011 Sociologisk Institut, Københavns Universitet Den (u)synlige følgesvend EEnn kkvvaalliittaattiivv aannaallyyssee aaff ssppæ ænnddiinnggssffoorrhhoollddeett m meelllleem m uunnggee hhiivv ssm

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Abstract: Der søges med udgangspunkt i Anthony Giddens Intimitetens forandring samt Thomas Ziehes Ny ungdom og usædvanlige læreprocesser, at skabe en forståelse for kærlighedens betingelser i det senmoderne

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Identitet og samfund under forandring

Identitet og samfund under forandring Identitet og samfund under forandring Når man opfordres til at skrive og analysere om unge som gruppe er det næsten altid under-forstået at unge er anderledes (værre) end voksne (ældre) hvorfor ellers

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Afgrænsning... 4 3. Opgavens opbygning... 6 4. Teoretiske og metodiske overvejelser... 7

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Afgrænsning... 4 3. Opgavens opbygning... 6 4. Teoretiske og metodiske overvejelser... 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Problemformulering... 4 2. Afgrænsning... 4 2.1. Målgruppe de unge... 4 2.2. Klubtilbuddet... 5 2.3 Sociale medier Facebook & Paradise Hotel... 5 3. Opgavens

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Motivation og problemfelt

1. Indledning. 1.1 Motivation og problemfelt 1. Indledning 1.1 Motivation og problemfelt Overvægt er et stigende problem blandt børn og voksne i Danmark og resten af den vestlige verden. Ifølge regeringens sundhedsprogram Sund hele livet er andelen

Læs mere

Vælger vi det lykkelige liv?

Vælger vi det lykkelige liv? Vælger vi det lykkelige liv? Gruppe 14 - Humbach 46.3 1. semester 2014 Af Lenette Holst Larsen - st.nr. 55942 Anne Sofie Kudsk Jørgensen - st.nr 54520 Neel Wismann Larsen - st.nr 54525 Selma Algot - st.nr

Læs mere

og sociale medier i det senmoderne samfund. Bachelorprojekt.

og sociale medier i det senmoderne samfund. Bachelorprojekt. 08-01-2015 Identitetsdannelse og sociale medier i det senmoderne samfund. Bachelorprojekt. Anja Martinek(PA11719) & Hanne Nissen(PA11826) VEJLEDER: LENE BUSCH CARØE Antal tegn:51.315 Indhold 1.1 Indledning

Læs mere

Virksomhedernes sociale ansvar

Virksomhedernes sociale ansvar Virksomhedernes sociale ansvar Baggrunden for opkomsten af de sociale ansvarsdiskurser søges afklaret som historisk udviklede måder at italesætte forholdet mellem individ/samfund og menneske/arbejdsmarked

Læs mere

Sundere sammen om at bevæge sig i fællesskab

Sundere sammen om at bevæge sig i fællesskab Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Institut for Idræt - Københavns Universitet Sundere sammen om at bevæge sig i fællesskab En analyse af hvordan sociale relationer kan være en ressource til

Læs mere

Individet i det senmoderne samfund

Individet i det senmoderne samfund Individet i det senmoderne samfund Antropologi vs. Systemteori Erkendelsens fremskridt betyder for samfundsvidenskaben, at der gøres fremskridt i erkendelsen af betingelserne for erkendelse. Pindsvinet

Læs mere

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Problemformulering 4 1.2 Opgavens struktur og afgræsning 4 1.3 Inklusion/eksklusion 5 1.4 Arbejdsmetode 5 1.5 Centrale begreber 5 1.5.1 Ungdommen/de unge: 6 1.5.2

Læs mere

Integreret speciale på Roskilde Universitetscenter, Forår 2006

Integreret speciale på Roskilde Universitetscenter, Forår 2006 Standard 2/10/06 10:43 AM Page 1 P E R N I L L E F E L D T - S Ø R E N S E N O G T E A W I E S E Integreret speciale på Roskilde Universitetscenter, Forår 2006 Kommunikation og Kultur- og Sprogmødestudier

Læs mere

EN UNDERSØGELSE AF PRIVATISERET RELIGION I DET POSTMODERNE DANMARK

EN UNDERSØGELSE AF PRIVATISERET RELIGION I DET POSTMODERNE DANMARK EN UNDERSØGELSE AF PRIVATISERET RELIGION I DET POSTMODERNE DANMARK Gruppe 2 5. semester Sociologi 2008 Aalborg Universitet Vejleder: Rasmus Møberg 1 - En undersøgelse af privatiseret religion i det postmoderne

Læs mere

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces

Læs mere

VEJLEDNING I EFTERSKOLEN

VEJLEDNING I EFTERSKOLEN VEJLEDNING I EFTERSKOLEN Afgangsprojekt Uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsen Efterårssemesteret 2010 Ann Birgit Christensen Frijsenborg Efterskole Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 1 2. Problemformulering

Læs mere

Selvet. forandring. i organisationer under. Maria Schimkat Christian Steen

Selvet. forandring. i organisationer under. Maria Schimkat Christian Steen Selvet i organisationer under forandring Maria Schimkat Christian Steen Aalborg Universitet Institut for Kommunikation Psykologi 2002 1 Indholdsfortegnelse Forord 1. Indledning og problemformulering...

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Vekseluddannelsessystemet er almindelig

Vekseluddannelsessystemet er almindelig Fag og fagidentitet en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig Morten Smistrup Denne artikel har et dobbelt mål: For det første at fremstille en empirisk fremskrevet og teoretisk begrundet

Læs mere

TEORI OG ANALYSE...46

TEORI OG ANALYSE...46 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMFELT OG -STILLING...2 Problemformulering...6 Afgrænsning...6 Arbejdsspørgsmål...8 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER...10 PROJEKTETS VIDENSKABELIGE KONTEKST...15

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere